Ledelsesgrundlag for skolevæsnet i Halsnæs Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag for skolevæsnet i Halsnæs Kommune 2015"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag for skolevæsnet i Halsnæs Kommune 2015 Børn, unge og læring

2 Indhold Indledning... 3 Målsætning for ledelsesgrundlaget... 3 Beskrivelse af ledelsesstruktur... 4 Jobprofil for skoleleder... 5 Jobprofil for faglig leder... 7 Jobprofil for faglig leder med funktion som skoleafdelingsleder

3 Indledning Dette ledelsesgrundlag er udarbejdet af chefen for Børn, unge og læring i henhold til den kompetence, der er uddelegeret til chefniveau. God ledelse er afgørende for at efterleve Folkeskoleloven og nå skolereformens ambitiøse målsætninger, og i nærværende beskrives på hvilket grundlag skoleledelsen ønskes udmøntet i kommunen. Ledelsesgrundlaget er underlagt det Administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune, herunder de kompetencer og ansvarsfordelinger, der beskrives heri, er til enhver tid også gældende for skoleområdet. Ledelsesgrundlaget fastslår hvilke stillinger, der skal være på lederniveau på skolerne. Ledelsesgrundlaget har til formål at tydeliggøre den form for ledelse, som det forventes, at lederne på skoleområdet i Halsnæs Kommune efterlever. Ledelsesgrundlaget indeholder beskrivelse af målsætningen med ledelsesgrundlaget og ledelsesteam samt en afklaring af kompetenceniveauer. Dernæst er de enkelte jobprofiler i ledelsesstrukturen beskrevet. Målsætning for ledelsesgrundlaget Målsætningen med ledelsesgrundlaget i Halsnæs Kommunes skolevæsen er at sikre en efterlevelse af Folkeskoleloven og folkeskolereformens tre overordnede mål; - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis samt at sikre en hensigtsmæssig styring af skolerne set i relation til økonomistyring, personaleledelse og forældresamarbejde. Ligeledes skal trivslen i den længere skoledag vægtes, hvorfor skolens fritidstilbud indgår på lige fod med den øvrige skole i ledelsesgrundlaget. Hver skoles ledelsesteam skal have fokus på at være anerkendende, og medarbejdere medinddrages, samt at fællesskaber og faglighed styrkes gennem en praksis, der tager afsæt i evidensbaserede indsatser. Det er en forudsætning, at der er fokus på kerneopgaven, således at det er kompetencerne i forhold til den givne ledelsesopgave, der er afgørende for hvilken leder, der skal løse opgaven. 3

4 Beskrivelse af ledelsesstruktur For at kunne leve op til målsætningerne i dette ledelsesgrundlag og i den politiske beslutning i Halsnæs Kommune om at skolerne ledes af én skoleleder, så skal hver skoles ledelsesteam sammensættes af en tværfaglig ledelse med en bred vifte af kompetencer for at kunne dække den komplekse opgaveportefølje, som ledelsen af en folkeskole kræver. Varetagelsen af ledelsesopgaven skal altid foretages af dem med de bedste kompetencer til at løse ledelsesopgaven. Derfor tager ledelsesgrundlaget ikke udgangspunkt i, at bestemte faggrupper skal løse en bestemt ledelsesopgave. I perioden fra 1. august 2015 og frem til at ledelsesgrundlaget skal evalueres, skal der dog som et minimumskrav i hver skoles ledelsesteam være 1 leder med pædagogbaggrund for hver indskolingsafdeling, der er på skolen. Dette for at sikre et minimum af tværfaglighed i hvert ledelsesteam samt for at sikre ledelse af de 2 største personalegrupper på skolerne med baggrund i egen faglighed. Der kan med fordel være ledere med andre faglige baggrunde i ledelsen for at styrke tværfagligheden yderligere samt for at sikre en hensigtsmæssig brug af kompetencer i relation til den komplekse opgave, som folkeskolen omfatter. Ledelsesgrundlaget omfatter de 3 folkeskoler: Arresø Skole, Frederiksværk Skole og Hundested Skole. Målsætninger og hensigter er ligeledes gældende for Halsnæs Heldagsskole, men størrelse og struktur på skolen er ensbetydende med, at skolen ikke er omfattet af samme ledelsesgrundlag i niveauer under skolelederen. De 3 folkeskoler består alle 3 af 2 matrikler med virkning fra august På hver skole forudsættes derfor følgende ledere: - 1 skoleleder - Faglige ledere Skolelederen har det overordnede ansvar på skolen. De øvrige ledere på skolen refererer direkte til skolelederen. Blandt de faglige ledere på hver skoleafdeling udpeges en, der har funktionen som skoleafdelingsleder. Skoleafdelingslederen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for skoleafdelingen og har i kraft af det et særligt ledelsesansvar for økonomi, personale, kommunikation mm. på skolen. På hver skole udpeges en stedfortræder for skolelederen. Der forudsættes, at der i videst mulig udstrækning opereres med fuldtidsledelsesstillinger. Dette for at skabe den fornødne fordybelse i ledelsesopgaven samt for at skabe klarhed i kompetenceniveauerne. Det forudsættes endvidere, at lederne i videst mulig udstrækning skal udføre ledelsesopgaver. Det er ensbetydende med, at omfanget af administrative opgaver, der løses af ledelserne, skal minimeres. Fra skoleåret 2018/19 skal Hundested Skole forventeligt være placeret på en matrikel. Ledelsesgrundlaget skal blandt andet på den baggrund tages op til evaluering i skoleåret 2017/18. 4

5 Jobprofil for skoleleder I overensstemmelse med folkeskolelovens 45 er skolens leder øverst ansvarlige leder for den administrative og pædagogiske ledelse samt ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelse og Byråd. Skolelederen er således øverst ansvarlige på skolen i forhold til at leve op til målsætningerne for og beskrivelserne i ledelsesgrundlaget. Skolelederen skal være rollemodel for resten af skolen i forhold til inddragelse og teamsamarbejde gennem ledelse af lederne i skolens samlede ledelsesteam. Både i relation til koncernen og egen skole så er skolelederen øverst ansvarlige for økonomistyringen og budgetoverholdelsen på skolen. Skolelederen kan have faglige ledelsesopgaver. Skolelederen refererer til chefen for Børn, unge og læring. Skolelederen har derudover ansvaret for nedenstående ledelsesopgaver. Koncernledelse Skabe retning og tegne en tydelig profil af skolen, samtidig med at skolelederen bidrager til den samlede koncernledelse ved at understøtte målene i de brændende platforme. Spille en central rolle i forhold til det samlede skolevæsen og være strategisk rådgivende og i samspil med Børn, unge og læring omkring udvikling og drift af skoleområdet, Børn, unge og læring samt koncernen som helhed. Medansvarlig for at politikerne har det rigtige beslutningsgrundlag i skolespørgsmål. Strategisk ledelse Udvikle strategi for at fastholde og skabe en faglig bæredygtig og en økonomisk bæredygtig skole. Skabe en åben skole, hvor skolen er opsøgende i forhold til eksterne aktører samtidig med åbenhed for at inddrage eksterne aktører på egen skole Uddelegere ledelsesopgaver og skabe samhørighed på tværs af matriklerne i skolen. Have modet til at udfordre etablerede vaner og traditioner samtidig med at have evnen til at få sat det bedste i spil i respekt for eksisterende kulturer I samarbejde med skolebestyrelsen udvikle den strategiske ledelse på områder som pædagogik, personale, økonomi og administration. 5

6 Faglig ledelse Skabe progression i skolens resultater. Det gælder for resultater i faglighed, trivsel, bryde den negative sociale arv samt for tillid og respekt til folkeskolen. Skabe progression med baggrund i uddannelse, praksis og viden om hvad der virker. Viden baseret på forskning og undersøgelser der skaber grundlag for evidensbaserede indsatser. Følge og observere undervisning og læringsforløb med fokus på læringsmålsstyret undervisning samt give relevant feedback og supervision. Understøtte kommunale og lokale tiltag med henblik på styrke progressionen i resultaterne. Åbne for nye tilgange og netværksdannelse i udviklingssammenhæng. Styring og administrativ ledelse Overordnet økonomisk styring for hele skolen og derigennem at opnå en effektiv styring af ressourcerne - herunder; disponering inden for den samlede budgetramme som fastlægges af Byrådet og effektiv styring af ressourcerne, og derved også opnå større potentialer af både effektiviseringer og rationaliseringer i tilrettelæggelsen af skolens virke. Varetage sekretærfunktionen for skolebestyrelse og fungere som formand for MED-udvalg samt samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Ansvarlig for at de beslutninger der træffes om skolens virksomhed er lovlige og ligger inden for de rammer og principper, der er fastsat af Byråd og skolebestyrelse. Udøve selvstændig kompetence som forvaltningsmyndighed ved beslutninger vedrørende skolens elever. Det omfatter eks. henvisning til specialundervisning, fremme af god orden og klasseindplacering. Udøve datadrevet ledelse. Organisationsudvikling Sikre at der i skolens ledelsesteam sammentænkes pædagogisk udvikling og faglige resultater med en økonomisk ansvarlighed, gennem brugen af teamets forskellige kompetencer. Arbejde for et funktionelt samarbejde og relationsopbygning o internt med skolens øvrige ledelse, medarbejdere, forældre og bestyrelse. o eksternt med forvaltningen, øvrige skoleledere og andre samarbejdspartnere. o inddragelse af børn og unge gennem elevråd m.m. Skabe organisatoriske rammer på skolen der kan løfte den faglige ledelsesopgave og sikre at organisationsudviklingen står mål med de løbende ændringer i rammer, målsætninger og opgaver. Sikre trivsel og vægtning af alle skolens opgaver inklusiv fritidstilbuddet. Personale ledelse Øverst ansvarlig for al personale på skolen, herunder arbejdets fordeling. Ledelse af skolens ledere I overensstemmelse med ledelsesgrundlaget at sikre skolens ledelsesteams optimale virke og udvikling samt sikre, at der er den rette vifte af kompetencer i ledelsesteamet og at opgaverne distribueres herefter. 6

7 Understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø ved at aktivt at bruge viden og evidens om god skoleledelse Jobprofil for faglig leder Udover skolelederen er alle ledere faglige ledere. I den efterfølgende jobprofil er den faglige leder med funktion som skoleafdelingsleder beskrevet. At være faglig leder betyder, at man har et ledelsesmæssigt fagligt felt man er særligt ansvarlig for. Faglig ledelse kan både relatere til organisatoriske delenheder og/eller særlige faglige temaer. Med organisatoriske delenheder kan man som faglig leder have sit særlige ansvarsområde i tilknytning til en afdeling på skolen: indskoling/pædagogisk tilbud, mellemtrin/pædagogisk tilbud, udskoling, administrativ ledelse eller specialiserede tilbud. Med særlige faglige temaer kan man som faglig leder have sit særlige ansvarsområde i form af eksempelvis: inklusion, pædagogisk læringscenter, læringsmålsstyret undervisning, pædagogisk-it, økonomistyring, personaleledelse, kommunikation ea. Ud fra et helhedsorienteret perspektiv bidrager den faglige leder til, at de overordnede målsætninger indfries, og der tænkes i helheder og sikres dialog. Den faglige leder skal igennem sin ledelse medvirke til at skabe den attraktive arbejdsplads. Det kræver en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesstil, der inviterer og motiverer til arbejdet med udviklingen af skolen gennem inddragelse af lærere, pædagoger og andre medarbejdere. De faglige ledere refererer til skolelederen. De faglige lederes opgaveportefølje vil variere meget afhængigt af ansvarsområde. Den enkeltes jobprofil vil derfor skulle udbygges yderligere i tilknytning til ledelsesansvar den enkelte faglige ledere er tildelt. Nedenstående er således at betragte som en minimumsbeskrivelse. De faglige ledere har ansvaret for nedenstående ledelsesopgaver. Koncernledelse Bidrage til ledelsen af den samlede koncern herunder at understøtte målene i de brændende platforme og bidrage til tværkommunalt samarbejde At bidrage til, at politikerne har det rigtige beslutningsgrundlag i skolespørgsmål og sikre det helhedsorienterede, tværkommunale samarbejde. Strategisk ledelse Medvirke til løsning af de fælles strategiske ledelsesopgaver i samspil med ledelsesteamet - Medvirke ved udarbejdelse af handleplaner, årsberetninger, informationsskrivelser mv. der er i relation til den faglige leders ansvarsområde. Deltage i skolebestyrelsens møder efter aftale med skolelederen og i samarbejde med skolebestyrelsen udvikle den strategiske ledelse på områder som pædagogik, personale, økonomi og administration 7

8 Faglig ledelse Uddelegeret ansvar for progressionen i resultaterne indenfor eget faglige felt. Udøvelse af faglig ledelse i forhold til medarbejdere indenfor eget faglige felt herunder pædagogisk rådgivning, sparring og opfølgning. Følge og observere undervisning og læringsforløb med fokus på læringsmålstyret undervisning samt give relevant feedback og supervision. skabe progression indenfor eget faglige felt med baggrund i uddannelse, praksis og viden om hvad der virker, baseret på forskning og undersøgelser der skaber grundlag for evidensbaserede indsatser. Sikre daglig drift, herunder konfliktløsning, elevsager, forældresamarbejde, bemanding og diverse ad-hoc opgaver. Udarbejde forslag til kompetenceudviklingsplaner for medarbejdere på matriklen Styring og administrativ ledelse Uddelegeret ansvar i relation til budget og regnskab for eget faglige ansvarsområde. Evt. uddelegeret opgave som faglig leder for økonomi for hele skolen. Medansvarlig for at de beslutninger der træffes om skolens virksomhed er lovlige og ligger inden for de rammer og principper, der er fastsat af Byråd og skolebestyrelse. Målstyring indenfor eget fagligt ansvarsområde Organisationsudvikling Deltage i koordination og udvikling af skolen ved deltagelse i skolens ledermøder. Løbende optimere og udvikle organisering af de opgaver lederen har ansvar for Have fokus på udvikling af såvel den enkelte medarbejder som teamsamarbejdet Personaleledelse Uddelegeret personaleansvar indenfor den organisatoriske delenhed lederen har ansvar for. Uddelegeret personaleansvar indenfor den faglige felt lederen har ansvar for. De faglige ledere uden funktion som skoleafdelingsleder har en forpligtigelse til at koordinere opgaveløsningen på skoleafdelingerne med de pågældende skoleafdelingsledere. Faglig leder med stedfortræderfunktion Den faglige leder med stedfortræderfunktion har samme opgaveportefølje, som en faglig leder i øvrigt. Stedfortræderfunktionen består således i en stedfortræderrolle ved skolelederens fravær samt fast deltagelse i skolebestyrelsesmøderne jf. folkeskolelovens 42 stk. 7. 8

9 Jobprofil for faglig leder med funktion som skoleafdelingsleder Skoleafdelingslederen har den daglige pædagogiske ledelse, varetager administrative opgaver for afdelingen, og indgår på den måde som en del af skolens ledelse. Heraf følger, at det er skoleafdelingslederens ansvar, at bistå og understøtte skolelederen i varetagelsen af de samlede ledelsesopgaver på skolen. Skoleafdelingslederen varetager den daglige kontakt til børn, unge, forældre og medarbejdere ved en afdeling, og er ansvarlig for opfyldelsen af de mål, der er sat for det samlede skoletilbud ved afdelingen. Skoleafdelingslederen kan under ansvar for skolelederen og efter konkret delegation - tillægges ansvar for varetagelse af tværgående strategiske, pædagogiske, personalemæssige og økonomiske/-administrative ledelsesopgaver, som rækker udover de basisfunktioner, som omfatter afdelingen. Ud fra et helhedsorienteret perspektiv bidrager skoleafdelingslederen til, at de overordnede målsætninger indfries, og at der tænkes i helheder og sikres dialog. Skoleafdelingslederen skal igennem sin ledelse medvirke til at skabe den attraktive arbejdsplads. Det kræver en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesstil, der inviterer og motiverer til arbejdet med udviklingen af den enkelte afdeling gennem inddragelse af lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Skoleafdelingslederen refererer til skolelederen. Skoleafdelingslederen har ansvaret for nedenstående ledelsesopgaver og kan derudover have andre faglige ledelsesopgaver. Koncernledelse Bidrage til ledelsen af den samlede koncern herunder understøtte målene i de brændende platforme. Bidrage til at politikerne har det rigtige beslutningsgrundlag i skolespørgsmål. Strategisk ledelse Bidrage/medvirke til løsning af de fælles strategiske ledelsesopgaver. Medvirke ved udarbejdelse af handleplaner, årsberetninger, informationsskrivelser mv. Deltage i skolebestyrelsens møder efter aftale med skolelederen. Faglig ledelse Forestå den daglige pædagogiske ledelse af matriklen efter aftale med skolelederen, herunder pædagogisk rådgivning, sparring og opfølgning i forhold til matriklens medarbejdere. Ansvar for progressionen i de faglige resultater på matriklen. 9

10 Planlægning, tilrettelæggelse og opfølgning af det daglige pædagogiske arbejde, herunder evaluering af forløb, kvalitet og resultater på matriklen. Følge og observere undervisning og læringsforløb med fokus på læringsmålstyret undervisning samt give relevant feedback og supervision. Medansvar for konkrete afgørelser vedrørende skolens elever, herunder vurdering af støtte til støttekrævende børn. Ansvar for skole/hjem samarbejde, herunder forældreinformation og forældrekontakt på matriklen. Skabe progression med baggrund i uddannelse, praksis og viden om hvad der virker. Viden baseret på forskning og undersøgelser der skaber grundlag for evidensbaserede indsatser. Styring og administrativ ledelse Varetagelse af de daglige administrative opgaver på matriklen efter aftale med skolelederen. Ansvarlig for udarbejdelse af matriklens budget inden de rammer, der er besluttet i skolebestyrelsen og efter aftale med skolelederen. Ansvarlig for opfølgning af matriklens budget og regnskab efter aftale med skolelederen. Medvirke til løsning af fælles administrative ledelsesopgaver på skolen. Medansvarlig for at de beslutninger, der træffes om skolens virksomhed er lovlige, og ligger inden for de rammer og principper, der er fastsat af Byråd og skolebestyrelse. Organisationsudvikling Samarbejde med skolens øvrige matrikler og institutioner. Deltage i koordination og udvikling af skolen ved deltagelse i skolens ledermøder. Bidrage til at udvikle skolens pædagogik ved at bakke op om og tage initiativ til forsøgs- og udviklingsarbejde. Holde sig ajour med den pædagogiske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling på folkeskoleområdet bl.a. gennem deltagelse i kurser m.v. Personaleledelse Planlægning af arbejdstid for matriklens medarbejdere indenfor den ramme, der er besluttet i skolebestyrelsen og efter aftale med skolelederen samt ansvarlig for udarbejdelse af opgaveoversigter Sammensætning og udvikling af medarbejderteam ved matriklen. Sikre bedst mulig trivsel for matriklens medarbejdere, herunder løbende personlig kontakt og konfliktløsning. Udviklings- og teamsamtaler ved matriklen, herunder udarbejdelse forslag til kompetenceudviklingsplaner for medarbejdere på matriklen Medvirke ved ansættelse og afskedigelse Daglig arbejdsmiljøleder for matriklen. 10

Godkendt Ledelsesgrundlag for Skoleområdet

Godkendt Ledelsesgrundlag for Skoleområdet Skole og Undervisning Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/12809 Dato: 20-01-2011 Sag: Sagsbehandler: Godkendt Ledelsesgrundlag for Skoleområdet Claus Herbert Skolechef Indhold 1. Indledning

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Notat Sagsnr.: 2013/0008201 Dato: 5. juli 2013 Titel: Jobprofil Skoleleder Hundested Skole Sagsbehandler: Claus Herbert Skole- og Kulturchef (revideret 01.07.13) Stillings- og personprofil for Hundested

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag Børne- og Ungdomsforvaltningen Lidt om BUF Den største af de 7 forvaltninger i København Ca. 17.000 ansatte Ca. 500 niveau 4 ledere fx pædagogiske ledere

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen:

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen: Notat Sagsnr.: 2015/0001189 Dato: 27. februar 2015 Titel: Udkast til handleplan for evidensbaserede indsatser Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Med henblik på at styrke fagligheden på hele

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Projektplan for Ny folkeskolereform på Langebjergskolen

Projektplan for Ny folkeskolereform på Langebjergskolen Projektplan for Ny folkeskolereform på Langebjergskolen 1. Indledning og baggrund (Beskrivelse skal laves) Nationale krav Kommunale krav Nyt læringssyn Fokus på den enkelte elev Fokus på faglighed Fokus

Læs mere

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Skole og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning...1 Gældende politiske beslutninger...2 Nationalt...2 Folkeskolereformen er særligt fokus på nedenstående

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole 1. Indledning Ørnhøj Skole søger en skoleleder, der brænder for den lokale skole. Har du gode samarbejdskompetencer? Og kan du gå foran i udviklingen

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar):

Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar): Ledelsesgrundlag på Bork Skole. Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar): Skoleleder Stedfortræder for skoleleder SFO-leder Vi 3 ledere er organiseret i et

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret 3 opfølgningspunkter,

Læs mere