Forretningsplan for drift af Ny Dantoto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for drift af Ny Dantoto"

Transkript

1 Forretningsplan for drift af Ny Dantoto

2 SAMMENFATNING... 3 IDÉGRUNDLAG OG MISSION... 5 SPORTENS FORUDSÆTNINGER... 6 FORRETNINGSBESKRIVELSE... 8 PRODUKT... 8 MARKED OG MARKEDSFØRING... 9 LEVERANDØRER KONKURRENTER PERSONALEFORHOLD ORGANISERING AF VIRKSOMHEDEN STAMOPLYSNINGER OG ETABLERING ØKONOMISTYRING OG IT- ANVENDELSE VIRKSOMHEDENS UDVIKLING OG STRATEGI BUDGETTER OG FINANSIERING RISICI BILAG(BEREGNINGER)... 21

3 Sammenfatning Grundlaget for forretningsplanen omkring Ny Dantoto tager udgangspunkt i L23 og de muligheder, hestevæddeløbssporten har fået omkring afsøgning af alternativ finansiering. Forretningsplanen påviser, at Ny Dantoto kan overdrages fra Danske Spil til hestesporten f.eks. via en grenspaltning, således at Ny Dantoto bliver et datterselskab af Dansk Hestevæddeløb. Derved opnås de synergieffekter mellem sporten og spillet, som er et væsentligt kriterie for positiv udvikling af hestespillet og - sporten. Denne model vil sikre en struktur, hvor der i modsætning til den nuværende struktur er et naturligt incitament for udvikling af forretning og sporten i Danmark. Analyser fra Data Intelligence har påvist, at der kan realiseres et betydeligt potentiale med spil på heste inden for en overskuelig årrække. Omsætningen kan øges fra ca. 500 mio. kr. i dag til ca. 760 mio. kr. inden for en femårig periode. Indtjeningen vil tilsvarende kunne forøges fra ca. 17 mio. kr. til 58 mio. kr. Det kræves dog, at fem centrale elementer opfyldes: Væsentlig udvidelse af både online- og offlinedistributionen Der skal satses målrettet på en bredere og øget onlinedistribution, således at hestespil kan kommunikeres, foretages og undersøges fra alle webbaserede platforme såsom tablets, mobiltelefoner m.v. I dag er der 200 fysiske terminaler i Danske Spils regi, der udbyder hestevæddemål. Det søges afdækket, hvorvidt Ny Dantoto på kommercielle vilkår kan udvide distributionsnettet, ligesom det skal undersøges, hvilke alternative kanaler der kan anvendes for at få udbredt den fysiske distribution af hestespillet. Øget nordisk samarbejde, med nordiske puljespil på min. 90 % af afviklede løb I dag afvikles omkring 46 % af de danske hestevæddeløb med til- spil fra de øvrige nordiske lande. Det er hensigten i denne forretningsplan at øge dette antal kraftigt og helst til nærmest 100 %. Dette kræver et positivt samarbejde og koordinering af løbskalendere med især svensk og norsk hestesport. Det er vores klare overbevisning, at denne positive vilje til samarbejde er til stede i disse landes hesteorganisationer. Investering i markedsføring for at øge kendskab og interesse for hestespillet Analysen viser, at kendskabsgraden og interessen for hestespillet ligger på et alt for

4 lavt niveau. Det er derfor planen at investere kraftigt i markedsføring og eksponering af hestesport og - spil. Over de næste fem år er der budgetteret med en investering i markedsføring på omkring 60 mio. kr., hvilket vil gøre hestesporten til en af de mest annoncerede sportsgrene i Danmark. Prisfastsætning af Dantoto ved overdragelsen til hestesporten For at Ny Dantoto skal kunne etablere en ny markedsplatform og opbygge selskabet og interessen for hestespillet, er etableringsomkostningerne ved udspaltningen fra Danske Spil sat til 0 kr. Produktudvikling Der skal i Ny Dantoto være et forøget fokus på udvikling af hestesportens grundprodukter. Blandt andet bør der ske en forbedring af hestesportens infrastruktur, herunder publikumfaciliteter, baner, bygninger m.v. Det er afgørende, at dette gøres væsentligt mere attraktivt for publikum. DH vurderer, at der ikke er behov for udvikling af spilprodukterne udover den udvikling, der er beskrevet i det udvidede nordiske samarbejde. Det er planen med Ny Dantoto at skabe et driftsselskab, hvor centrale leveranceområder er outsourcet til kompetente underleverandører, således at organisationen forbliver lean, konkurrencedygtig og fleksibel. Med denne forretningsmodel skabes der mulighed for, at hestevæddeløbssporten inden for 8-10 år vil kunne dække det finansieringsbehov, som beskæringen af den statslige støtte i L23 har skabt, samt skabe grundlag for en gradvis selvfinansiering, der på sigt kan frigøre offentlige midler til andre formål. I perioden indtil dette opnås vil der være behov for mellemfinansiering eller fødselshjælp til det Ny Dantoto. Såfremt denne mellemfinansiering ikke findes fra offentlige eller kommunale midler, vil massive omlægninger af hestesporten og lukninger af baner ikke kunne undgås.

5 Idégrundlag og mission Vision Ny Dantotos vision er at drive hestespil i Danmark på en ny og innovativ måde, der udbreder kendskabet og interessen for hestespil. Ny Dantotos mission realiseres via udvikling en onlinebaseret kontakt til kunder og marked. Ny Dantotos vision er at blive en anerkendt og troværdig spiludbyder i Danmark samt at skabe konkurrencedygtige produkter på internationalt plan. Ny Dantotos vision er at generere et stærkt økonomisk bidrag til hestevæddeløbssporten i Danmark, så denne kan udvikle sig til gavn for samfundet. Mission Dette skal gøres ved at investere kraftigt i markedsføring, udvide distributionen og sikre større gevinstmuligheder (større puljer) gennem etablering af nordiske spillepuljer til alle danske væddeløb. Virksomheden opererer som udgangspunkt under bestemmelserne om monopol for hestespil i Danmark og vil samarbejde i væsentlige forhold med Danske Spil og de øvrige nordiske spilleselskaber for at opnå størst mulig udnyttelse af markedets muligheder, hestematerialet samt udnytte generel knowhow på området. Kendskabsgraden og interessen for at spille på heste skal øges betragteligt i forhold til det nuværende niveau. De fire væsentlige parametre til at opnå dette er: Forøget markedsføring, udvidet distribution og større puljer med mulighed for større gevinster. 1) Forøget markedsføring. Her er der indarbejdet en betydelig forøgelse af markedsføringsbudgetterne i Ny Dantotos forretningsplan, i alt over 60 mio. kr. over de næste 5 år, hvilket vil gøre hestesporten til en af de mest annoncerede sportsgrene i Danmark. Der vil endvidere være fuld fokus på udviklingen af Ny Dantotos online aktiviteter til markedet. 2) Etablering af nordiske puljer. Her er det muligt at forøge mængden af danske løb med til- spil fra de øvrige nordiske lande fra i dag 46 % af løbene til nærmest 100 % indenfor et år. Der er opbakning til et positivt samarbejde vedr. dette fra ATG og NRT. 3) Distribution. Både online og offline er der en række muligheder for at udvikle

6 distributionskanalerne. I forhold til online vil der fortrinsvis blive sat fokus på udvikling af it- platforme, der innovativt vil skabe direkte kontakt til kunder og marked såsom mobiltelefoner, tablets m.v. I forhold til offline vil der være mulighed for at opbygge egen distribution kombineret med aftaler med allerede eksisterende offlinedistributører eksempelvis Danske Spil, således at antallet af fysiske spillesteder udvides væsentligt. 4) Produktudvikling. Hestesportens faciliteter og baneforhold skal moderniseres og forbedres væsentligt for at gøre det mere attraktivt for publikum at komme på banerne og opleve sporten. Derudover vurderes det, at det er teknisk muligt at udvide antallet af fysiske udsalgssteder via distributører. Derudover er det forventningen, at det er muligt at indgå et samarbejde med distributører, som er rentable. En mulighed er i Danske Spils regi, der har terminaler rundt om i landet. Dette kræver en separat aftale med Danske Spil herom, før dette punkt kan gennemføres, hvorfor også alternative distributionskanaler skal undersøges. Der vil også være mulighed for andre offlineudbydere. En analyse nyligt foretaget af Data Intelligence viser, at en samlet effekt af ovenstående vil give en væsentlig omsætningsforøgelse af hestespillet. Sportens forudsætninger Hestevæddeløbssporten i Danmark afvikler ca. 250 løbsdage årligt. Grundlaget for løbene er regelsæt udviklet af sportens øverste myndigheder, Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop. Spilafviklingen på hestevæddeløbene varetages af den enkelte bane i tæt samarbejde med Danske Spil. Sporten har de bedste kompetencer til sikring af korrekt løbsafvikling og spilafvikling på banerne. Den overordnede koordinering og produktplanlægning (sæsonplan) styres af Dansk Hestevæddeløb (DH), et driftsselskab ejet af de to hovedforbund. Nøglepersoner i DH er direktøren og sportschefen, som begge har et etableret netværk inden for såvel sportslige organisationer som spilleselskaber i Norden og øvrige europæiske lande.

7 Produktplanlægningen er et centralt element for sporten og spillet ikke mindst af hensyn til det fælles nordiske samarbejde, realisering af betydelige synergieffekter landene imellem og derved optimering af indtjeningen. ATG (Sverige) og Norsk Rikstoto (Norge) har overordnet udtrykt ønske om yderligere optimering af produktsammensætningen, således at landenes spillemæssige potentiale kan udnyttes fuldt ud. I samarbejdsmodellen med øvrige nordiske lande indgår tilgang til organisatoriske ressourcer og kompetencer. I samarbejde med kommerciel partner udvikles der nye metoder til udvikling af produkter samt løbende innovative tiltag. Dette vil overordnet skabe synergier mellem Ny Dantoto og dens partnere til fortsat udvikling af spilleplatformen. DH har ikke i udgangspunktet egne ressourcer og kompetencer til at drive Ny Dantoto. Det vil derfor være naturligt at overtage den eksisterende og erfarne organisation fra Dantoto og supplere med eksterne kompetencer. Basisorganisationen vil formentlig bestå af 5-7 medarbejdere specifikt på spilleområdet. Derudover skal centrale områder som IT, tv- produktion og dele af markedsføring og kommunikation outsources.

8 Forretningsbeskrivelse Fundamentet for denne forretningsplan er, at rettighederne til udbud af spil på heste overdrages til Ny Dantoto. Dette gælder både udbuddet til danske løb, og i ligeså høj grad også udbud af løb, der krydser landegrænser. Det vil sige både når udlandet spiller til Danmark og danske løb, samt når danskere spiller til udenlandske løb. Dette reguleres via Skatteministeriet via rettigheder på spillet. Produkt Det grundlæggende produkt, som Hestesporten skal levere, skal have såvel spillemæssige som sportslige kvaliteter, således at det er attraktivt for både danskere og udlændinge at spille på. Hestevæddeløb er karakteriseret ved intense oplevelser og en relativ hurtig afvikling sammenlignet med andre sportskampe. Spillet foregår på landets ni væddeløbsbaner, hos forhandlere af hestespil og online. For de to sidstnævntes vedkommende er det afgørende med tv- transmission af løbene for at kunne gengive oplevelsen. Hestevæddeløbsbanerne giver den unikke oplevelse sport, spil og socialt samvær med familie og venner. Her kommer man tæt på hestene, og det er en betydelig kulturarv over hele verden. Hos forhandlernettet er det i højere grad det sociale element og udveksling af viden omkring spillet, understøttet af tv- transmission, der er befordrende for hestespillet. Onlineproduktet er i stærk vækst og er ligeledes afhængig og tæt knyttet til tv- transmission. Onlineproduktet er let tilgængeligt og udbydes på samme platform som spil på andre sportskampe, hvilket er en gensidig fordel, idet spillene understøtter hinanden. Ny Dantoto skal, udover at levere et produkt af tilstrækkelig kvalitet, ligeledes sikre sig, at sporten følger de rammevilkår, som både sports- og spilleselskaber kræver. Det gælder blandt andet bekæmpelse og forebyggelse af doping og matchfixing, som er afgørende for, at kunderne har tillid til produktet. Dette reguleres og overvåges af Dansk Hestevæddeløb i samarbejde med Anti Doping Danmark. Hestevæddeløb som produkt adskiller sig ved at udbyde mange spilformer. Denne mangfoldighed har stor værdi for hele spektret af spillere, idet nogle spil appellerer til småspillere og spil, som er en del af det sociale samvær. Andre spil appellerer til storspillere, der sigter efter høje gevinster på skandinavisk fællepuljespil.

9 Marked og markedsføring Markedet for hestespil har i de seneste år udviklet sig og ændret natur. På samme måde som andre pengespilprodukter som sportsspil, poker, kasino og lotterier foregår en større del af spillet nu online. Tidligere har de primære spillesteder været på banerne og naturligvis i forhandlernettet. Det er en tendens, der er sket over de sidste år, hvor spil på nettet såvel i Danmark som i resten af Europa har ændret hele strukturen på spillemarkedet. Udviklingen i Danmark er gået fra, at online var ikkeeksisterende til i dag at udgøre op mod 40 % af omsætningen på hestespil. Markedet for spil på hestevæddeløb er totalt set på ca. 500 mio. kr. Dette har, siden Danske Spil overtog det, været faldende, når man isoleret set kigger på danskere, der spiller på danske løb. Den manglende indtjening på danske løb er blevet opvejet af, at der i perioden er kommet flere udenlandske løb ind i udbuddet, og disse har overtaget en del af omsætningen. Der er i samarbejdet med Danske Spil samt HFF udarbejdet en rapport, der angiver et samlet potentiale for hestespillet i Danmark på ca. 760 mio. kr. i løbet af en kortere årrække [1] Mio. kr Danskere der spiller på danske løb Danskere der spiller på udenlandske løb Tabellen viser, at Hestevæddeløbssporten sidder med et potentiale, som på sigt anses for at være yderst realiserbart. Der er således tale om, at der på sigt kan realiseres et potentiale fra danskernes spil til i alt 760 mio. kr. samt en yderligere indtjeningsmulighed på provision af spil fra udland til Danmark. Det skal bemærkes, at Hestesporten vurderer potentialet på det nordiske spil til at have væsentlig højere effekt end de beregninger, der er foretaget af Data Intelligence. Hvilket medfører et højere potentiale i beregningerne. Det skal tilføjes, at Dantoto p.t. har ca aktive spillere og en omsætning på 500 mio. kr. Hestevæddeløbssporten forventer at

10 kunne realisere dette potentiale på fem år. Det afgørende for realiseringen af forretningsmodellen er simpelt. Nemlig den at få flere danskere til at spille på heste. Dette kræver markante investeringer i kombination med en bedre produktionsplanlægning. Der er hermed tale om en øget marketingindsats for at øge kendskabsgraden hos spillerne. Derfor har hestevæddeløbssporten i denne model afsat ca. 60 mio. kr. til markedsføring. Dette er især med fokus på digital satsning, da fremtiden og tilgængeligheden for potentielle spillere er digital. Desuden neddrosles den fysiske markedsføring af Racing News og erstattes eventuelt af et produkt, som både kan anvendes af sporten og spillere informationsmæssigt, da der i dag er overlap af de materialer, som sporten og spilleselskabet leverer. Yderligere ændres tv- satsningen, således at denne sker i samarbejde med vores nordiske partnere, der har høj ekspertise og kendskab til transmission af hestevæddeløb. Der vil overordnet være en central satsning på onlinespillet, og langt størstedelen af ressourcerne vil blive anvendt til udvikling af dette marked. Derudover vil der være fokus på udvikling af forhandlere med fokus på hestespil, som er anbefalet i rapporten udarbejdet af Data Intelligence. Her konkluderes det, at der vil være mulighed for at udvikle forhandlernettet via tilrettede aktiviteter henvendt til denne gruppe. Det forventes, at denne indsats allerede på kort sigt vil have en effekt. Alt skal tænkes digital fremadrettet. Over tid skal fokus og afhængigheden af forhandlernettet udskiftes med et fokus på den enkelte kunde og adgangen til spillet. Med det rette fokus kan der argumenteres for, at der findes flere millioner terminaler i Danmark. Nemlig via danskernes mobiltelefoner, hvor hestespillet i fremtiden skal hente den største omsætning. Selve den fysiske distribution kan der indgås aftaler med flere udbydere. Eksempelvis i samarbejde med Danske Spil, der med terminaler vil kunne realisere dette potentiale. Der er også mulighed for andre leverandører på dette område. Derudover vil der også være muligheder for at udvide distributionen til andre kanaler med tiden. Prissætningen af hestevæddeløbsprodukter sker via tilbagebetalingsprocent kombineret med afgiftsniveau fra statens side. Hestesporten har ingen grund til at foretage væsentlige korrektioner i de nuværende tilbagebetalingsprocenter. Leverandører Overordnet strategi for virksomheden er at outsource flest mulige operationer til eksterne leverandører. Det drejer sig primært om;

11 a) Distribution b) IT c) Markedsføring d) Tv- produktion e) Regnskab og administration Ad Distribution Der er både online og offline en række muligheder for at udvikle distributionskanalerne. 1. I forhold til online vil der fortrinsvis blive sat fokus på udvikling af it- platforme, der innovativt vil skabe direkte kontakt til kunder og marked såsom mobiltelefoner, tablets m.v. 2. I forhold til offline vil der være mulighed for at opbygge egen distribution kombineret med aftaler med allerede eksisterende offlinedistributører eksempelvis Danske Spil, således at antallet af fysiske spillesteder udvides væsentligt. Ad IT It- platformen er i stigende grad en væsentlig faktor i håndteringen af spillet og kontakten til spillerne. Det er endvidere her, at et stort konkurrenceparameter ligger. Det er tanken, at der etableres samarbejde med Sportech, som i øvrigt i dag leverer spilleplatformen til Danske Spils hesteområde. Det knowhow, der findes omkring optimering af produktet til mobilplatform hos Sportech, er markant og en vigtig faktor for fremtidig it- partner. Der påregnes et uændret omkostningsniveau på dette område. Ad Markedsføring Håndteringen af og implementeringen af Ny Dantotos betydelige markedsføringsindsatser vil ske i samarbejde med reklamebureau/markedsfører med stor kompetence på den digitale markedsføring. Ad TV produktion Leverancen af tv- signaler til Dantotoforhandlere og samarbejdspartnere vil blive højt prioriteret. Det er et område, som er væsentligt for udbredelsen af kendskabet til og interessen for hestesporten. Den nuværende leverandør af tv er på fortløbende kontraktforhold, som evalueres ved kontraktudløb med hensyn til pris og kvalitet. Indtil da påregnes uændrede pris og leverancevilkår Ad Regnskab og administration Der vil blive lavet aftale på kommercielle vilkår med hestesportens eget selskab, Dansk Hestevæddeløb, om leverance af regnskabsmæssig og administrativ assistance.

12 Konkurrenter Spillemarkedet udvikler sig hastigt både online og med udbud af nye og gamle produkter. I dette spektrum har hestevæddeløbssporten en række konkurrenter, hvilket lægger pres på, at Ny Dantoto konstant formår, at udvikle produktportefølje samt kommunikationsplatform. På selve hestespillet vil sporten have monopol. Dette er ret afgørende, da hestevæddeløb er et unikt produkt og derved vil være interessant at afvikle. Hestesporten vil kunne give en intens oplevelse kombineret med hurtig afvikling. Det generelle spillemarked bliver mere og mere onlinebaseret. Derfor vil det også være afgørende at være stærke på dette område for at kunne udvikle spillet. Det er påvist via analysen fra Data Intelligence, at Hestevæddeløbsspillet ikke vil kannibalisere på andre spilleformer (tværtimod). På den baggrund foretages der også relativt store investeringer i markedsføring online for at kunne realisere potentialet. Personaleforhold Dantoto i Danske Spils regi beskæftiger pt. fire medarbejdere, hvoraf to er driftsmæssig backup,to står for den daglige håndtering og udvikling. Alle medarbejdere har stor erfaring med drift af Dantoto A/S. Det forventes, at disse medarbejdere overdrages til Ny Dantoto, således at der sikres kontinuitet i forbindelse med overdragelsen og den fortsatte drift. I nærværende forretningsplan styrkes organisationen i mindre omfang inden for markedsføring og udvikling. Der opnås med denne organisation væsentlige synergier ved integrationen og det tætte samarbejde mellem hestesporten og spillet bl.a. optimering af sæsonplanlægning og koordinerede markedsføringstiltag. Dette er en succes i bl.a. Norge og Sverige.

13 (en ansat) IT (en ansat) Ledelse/- administration Salg/- distribution Markedsføring (en ansat) Sport (en ansat)

14 Organisering af virksomheden Spilleselskabet organiseres via Dansk Hestevæddeløb; således bliver Ny Dantoto A/S datterselskab af Dansk Hestevæddeløb og er overordnet ejet af Dansk Travsports Centralforbund samt Dansk Galop med henholdsvis 85 % og 15 %. Der er forskellige juridiske måder at foretage denne omstrukturering på. Dette belyses ikke særskilt i dette notat. HFF DTC 85 % DG 15 % Dansk Hestevæddeløb ApS Ny Dantoto (teknisk operatør/ onlinespil) Stamoplysninger og etablering Selskabet vil fortsat være navngivet Dantoto A/S samt have samme CVR- nummer. Selskabet vil være underlagt de samme lovmæssige krav som tidligere, det vil sige afregning af spilleafgifter til staten, overholdelse af markedsføringslovgivning samt følge retningslinjer fra spillemyndighederne. Der skal i fundamentet for virksomheden være respekt for øvrig lovgivning og retningslinjer, herunder også vedrørende spilafhængighed, matchfixing m.m. Idet virksomheden overdrages, vil virksomheden som udgangspunkt fortsætte med samme politik og værdisæt. Dette vil blive justeret løbende. Økonomistyring og it- anvendelse Virksomhedens it- anvendelse outsources. Økonomistyring og administration tilkøbes i Dansk Hestevæddeløb, som betjener sig af den nyeste software og har kompetent personale. De eksisterende kontrakter vedrørende sportslige it- platforme genforhandles af Ny Dantoto.

15 Der vil være tæt løbende opfølgning, da det er grundlæggende for begge selskabers drift og finansiering. Forretningsgange vil blive beskrevet ved overdragelse. Der henvises endvidere til afsnit 4 vedrørende leverandører.

16 Virksomhedens udvikling og strategi Overordnet set er målet, at hestesporten selv får ejerskab samt ansvar for driften og optimering af Ny Dantoto. Finansieringen af sporten vil i denne forretningsplan være baseret på en kombination af Kulturministeriets fortsatte støtte til hesteporten. jf. vedtagen økonomiramme i L23, kombineret med. at hestesporten selv bidrager via indtjeningen fra Dantoto til udviklingen af hestevæddeløbsporten i Danmark. Denne model sikrer, at Hestevæddeløbssporten inden for overskuelig sigt kan konsolidere og udvikle sig samt i størst mulig udstrækning frigøres fra offentlige midler. Inden for en femårig periode vil Ny Dantoto kunne generere omkring 65 mio. kr. Se endvidere bilag for detaljeret fremskrivning af Ny Dantotos økonomiske udvikling. På længere sigt (4-6 år) er det strategien, at det hestesportdrevne spilleselskab, Ny Dantoto, sammen med de nordiske partnere,(atg (Sverige) og NRT (Norge), vil etablere et fælles spilleselskab, der skal betjene hele det skandinaviske spillemarked for heste. Dette vil give betydelige synergier i forhold til de store investeringer, der er nødvendige i it, tv- produktion og markedsføring. Det fælles spilleselskab vil være operationelt også i et helt liberaliseret marked, som forventes besluttet inden for samme tidsperiode i alle de nordiske lande.

17 Figur 1: Væddeløbssporten organisering på kort sigt Figur 2: Lang sigtet vision for hestevæddeløbssporten

18 Budgetter og finansiering Forudsætningerne for denne forretningsmodel er til dels materiale fra det interne regnskab fra Danske Spil kombineret med de markedsforhold og muligheder, der er blevet sandsynliggjort via analyser. Der er vedlagt materiale for de første fem år for Ny Dantoto. Dette betyder, at der over en årrække gennemføres en markedsføringsmæssig indsats for at give højere kendskabsgrad samt øget omsætning. Samlet set giver denne indsats en positiv udvikling, der gør, at Hestevæddeløbssporten kan realisere det omsætningspotentiale, som Data Intelligence redegør for i potentialeanalysen - omkring 760 mio. kr. Heri er ikke indregnet en omsætning fra til- spillet fra Sverige og Norge på ca. 200 mio. kr. Alene provisionen heraf på 12,5 mio. kr. er indregnet. De specifikke elementer i beregningerne er vist på de kommende sider fra år 1 til år 5. Forudsætningerne er således: Generelt Udgangspunktet for budgetteringen er Danske Spils 2014 interne regnskab både med hensyn til omsætning samt omkostninger. BSI (bruttospilindtægten) er beregnet som gennemsnit af tal fra Danske Spils interne regnskab. Omsætningsforøgelsen er baseret på potentialeanalysens konklusion med en samlet mulig omsætning på ca. 760 mio. kr. efter en årrække. Der påregnes en gradvis forøgelse af omsætningen op til de 760 mio. kr. År 1 Der investeres 9 mio. kr. i år 1 i ekstra markedsføring samt udvikling at denne. Derudover er der oplyst besparelser fra Danske Spil på 1-2 mio. kr., hvilket vil gøre markedsføringsindsatsen højere. Totalt anvendes der ca. 60 mio. kr. til markedsføring og markedsudvikling i de kommende år. Derudover er det en mulighed, at hestespillets produkter indføres på hovedparten af Danske Spils terminaler eller hos andre udbydere, samtidig med at der indføres nordiske spil på størstedelen af løbene i Danmark.

19 Denne øgede indsats er estimeret til at give en forøget omsætning på 20 % på danske spil i Danmark. Det estimeres endvidere at kunne forøge spillet til Danmark og danskernes spil til udlandet med 15 %. Det forventes, at det it- mæssige setup kan leveres på samme omkostningsniveau som tidligere år, da Sportech fortsat vil være underleverandør. År 2 Her fortsættes indsatsen fra år 1, og der investeres yderligere ca. 3 mio. kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at være i et niveau på yderligere 15 % udvikling på alle tre omsætningsområder. Avancen på spil i Danmark øges med 1 % til 15 %, da det forventes at størstedelen af omsætningstilvæksten forventes at ske online. År 3 Her fortsættes indsatsen fra år 2, og der investeres yderligere ca. 3 mio.kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at øges med yderligere 15 % i udvikling på alle tre omsætningsområder på baggrund af de investeringer, som foretages i markedsføring. År 4 Her fortsættes indsatsen fra år 3, og der investeres yderligere ca. 1,5 mio. kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at være i et niveau på yderligere 10 % udvikling på alle tre omsætningsområder, da det forventes, at produkterne har fået fodfæste i markedet. År 5 Her fortsættes indsatsen fra år 4, og der investeres yderligere ca. 1,5 mio. kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at være i et niveau på yderligere 5 % udvikling på alle tre omsætningsområder, da det forventes, at produkterne har fået fodfæste i markedet og samtidig fortsættes hidtidige omkostningsniveau. Specifikke beregninger er vedlagt som bilag.

20 Risici Der er altid risici forbundet med driften af virksomhed. For Ny Dantoto er der en række parametre, som er væsentlige risici. Fortsat offentlig støtte er et afgørende parameter for at kunne udvikle og realisere vækstscenarier og målsætning med virksomheden. Der er her tale om det, der kan kaldes fødselshjælp i en årrække indtil Ny Dantoto har skabt en finansiering af hestesporten på det hidtidige økonomiske niveau og en eventuel offentlig mellemfinansiering. L23 har defineret en økonomisk ramme for hestesportens statstilskud fremover. For at sikre sporten og banernes overlevelse samt udvikling af et solidt spillepotentiale er investeringer i fornyelse nødvendige. Derfor skal der sikres yderligere mellemfinansiering af Ny Dantoto for, at hestevæddeløbssporten kan sikre en fundamental og god udvikling både sportsligt og spillemæssigt. Prissætningen af de nuværende aktiviteter, herunder overdragelsesprisen på Dantoto samt på de kommercielle platforme i den forbindelse, er også afgørende for en bæredygtig fremtid. Endelig er det en væsentlig forudsætning for en succesfuld genfødsel af Dantoto, at der hurtigst muligt bliver skabt basis for en væsentlig udvidelse af distribution både online samt af den nuværende og utilstrækkelige fysiske distribution af hestespillet.

21 Bilag(beregninger) År 1 DK DK til Udland Total Omsætning Udbetalt til spiller Provenu (BSI) Statsafgift Provision Udland Forhandler provision Resultat før omk Avance % før omkostninger 21 % 9 % 12 % Markedsføring_ Racing News mm. Markedsføring_ Online Racing Live (TV) IT drift og Udvikling Administration og markedsudvikling Øvrige omkostninger Omkostninger I alt Overskud Dantoto/ Drift af sport

22 År 2 DK DK til Udland Total Omsætning Udbetalt til spiller Provenu (BSI) Statsafgift Betaling udland(provision) Forhandler provision Resultat før omk Avance % før omkostninger 22 % 10 % 13 % Markedsføring_ Racing News mm. Markedsføring_ Online Racing Live (TV) IT drift og Udvikling Administration og markedsudvikling Øvrige omkostninger Omkostninger I alt Overskud Dantoto/ Drift af sport

23 År 3: DK DK til Udland Total Omsætning Udbetalt til spiller Provenu (BSI) Statsafgift Betaling udland(provision) Forhandler provision Resultat før omk Avance % før omkostninger 22 % 10 % 13 % Markedsføring_ Racing News mm. Markedsføring_ Online Racing Live (TV) IT drift og Udvikling Administration og markedsudvikling Øvrige omkostninger Omkostninger I alt Overskud Dantoto/ Drift af sport

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT Starten er gået for hestesporten i Danmark mod en ny og forhåbentlig lysere fremtid. DANSK VÆDDELØBSSPORT mod nye mål DANSK TRAV- OG GALOPSPORT STÅR MIDT I EN BRYDNINGSTID OG GÅR EN SPÆNDENDE FREMTID I

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Indledning: Sporten og dens udvikling I 2013 blev der udbetalt ca. 50 mio. til hesteejerne i form af præmier. Dansk fødte heste, der startede på danske baner, indtjente i gennemsnit

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier. August 2015

Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier. August 2015 Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier August 2015 Intro Udbuddet består af minimum 30.000 udbudte aktier og maksimum 50.000 udbudte aktier til en fast pris på 100

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere