Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/1 Kommunikationspolitik /2 Borgernes mærkedage /3 Indmeldelse i Aalborg Lufthavn /4 Fokuspunkter fra budget /5 Opfølgning på principper for økonomistyring /6 Diæter til skolebestyrelsesmedlemmer /7 Den runde pavillon i Brønderslev /8 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven /9 Folkeskolerapporten /10 Ansøgning om tillægsbevilling til kommunal andel af projekt "Et godt liv - også for mig" /11 Møllegården - budget /12 Tilsyn med plejeboliger /13 Vedtægter for Handicaprådet /14 Vedtægter for lokalrådet i socialpsykiatrien /15 Vedtægter for brugerrådet i socialpsykiatrien /16 Projektforslag for varmeforsyning af erhvervsområde ved Jerslevvej, Brønderslev /17 Vand- og varmeforsyning til privat byggemodning ved Huginsvej, Brønderslev /18 Vedtægter for Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest /19 Orientering Lukkede sager: 20/20 Lønindplacering af Forretningsledelsen /21 Frigivelse af rådighedsbeløb - budget Renovering af Dronninglund Hallerne /22 Ansøgning om alkoholbevilling m.v /23 Orientering... 36

3 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 1 Åbne sager: 01/1 Kommunikationspolitik Sagsfremstilling: ØK/BY En gruppe bestående af ledere og medarbejdere fra centrale og decentrale enheder har sammen med projektlederen for området udarbejdet en kommunikationspolitik. Som et nyt tiltag er det vedtaget, at effekten af kommunikationsindsatsen skal måles. Effekten skal måles i løbet af de kommende år. Pr. 1. januar 2007 vil der være en ny midlertidig hjemmeside for Brønderslev-Dronninglund Kommune, men i løbet af 2007 skal der udarbejdes en helt ny hjemmeside for den nye kommune. I dette arbejde vil både centrale og decentrale enheder blive inddraget. Under forudsætning af at politiken vedtages, vil der blive udbudt kurser i forskellige former for kommunikation - f.eks. håndtering af pressen, sprogpolitik, formidling af gode historier etc. Og så fortsætter personalebladet Over Åsen også til næste år. Forslaget har været til høring i MT-HSU, der har anbefalet forslaget. Indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at forslaget til kommunikationspolitik godkendes. Bilag: Forslag til kommunikationspolitik Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Anbefales; dog skal 99 åbenhed ændres som overskrift.

4 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 2 02/2 Borgernes mærkedage Sagsfremstilling: Personer, der fylder 100 år, eller som fejrer diamant-, krondiamant-, eller jernbryllup har i det sidste halvt hundrede år modtaget en lykønskning fra Kongen, henholdsvis fra Hendes Majestæt Dronningen. Lykønskningen ekspederes gennem Kabinetssekretariatet. Brønderslev Kommune har også markeret disse dage med en gave fra Byrådet. Gaven var på 150 kr. og blev overbragt af Borgmesteren. Dronninglund Kommune har ud over ovennævnte dage også markeret 90 års fødselsdage, samt hver fødselsdag efter det fyldte 100 år. Gaven var på kr., og blev overbragt af et medlem fra Social- og Sundhedsudvalget. Det kan til orientering oplyses, at Brønderslev-Dronninglund Kommune i 2007 har: 22 par der kan fejre diamantbryllup 4 par der kan fejre krondiamantbryllup 1 par der kan fejre jernbryllup 5 der kan fejre 100 års fødselsdag. ØK Indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at borgere i Brønderslev-Dronninglund Kommune, der fylder 100 år, eller som fejrer diamant-, krondiamant-, eller jernbryllup, modtager en hilsen fra Byrådet. Det foreslås, at en politiker fra lokalområdet overbringer en buket til 250 kr. på dagen. Ordningen administreres fra Fællessekretariatet. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Godkendt; dog således at borgmester forestår overbringelse.

5 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 3 03/3 Indmeldelse i Aalborg Lufthavn Sagsfremstilling: Stillingtagen til endelig indmeldelse i Aalborg Lufthavn. ØK/BY Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 28. november 2006 at udpege 2 byrådsmedlemmer til repræsentantskabet. Efterfølgende blev der på Byrådets konstituerende møde stillet uddybende spørgsmål til kommunens køb af ejerandele i Aalborg Lufthavn. Borgmesteren oplyser, at der ikke sker ændringer i den garanti, som de oprindelige ejerkommuner har tiltrådt. For Brønderslev-Dronninglund Kommune betyder dette, at kommunen hæfter for ca kr. ( indbyggere á 25 kr.) Brønderslev-Dronninglund Kommune har i tilfælde af endelig indmeldelse en ejerandel på 5,24 %, hvilket udgør en regnskabsmæssig værdi af ejerandelen pr. 30. september 2006 på 5,9 mio. kr. Indstilling: Borgmesteren anbefaler, at Brønderslev-Dronninglund Kommune beslutter endelig indmeldelse i Aalborg Lufthavn. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Anbefales.

6 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 4 04/4 Fokuspunkter fra budget 2007 Sagsfremstilling: ØK/BY I forbindelse med budget 2007 blev der aftalt, at der skulle arbejdes videre med en række forskellige fokuspunkter, i alt 23. Forretningsledelsen har udarbejdet projektgrundlag incl. tidsplan og resultatkrav for alle fokuspunkterne. Når resultaterne fra de enkelte fokuspunkter foreligger, vil de blive politisk behandlet, såfremt dette ikke er sket tidligere. Indstilling: Forretningsledelsen indstiller, at Økonomiudvalget godkender projektgrundlagene, og sender sagen til orientering i Byrådet. Bilag: Fokuspunkter, oversigt Fokuspunkter, projektgrundlag Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Godkendt. Mulighed for fremlæggelse på Byrådets møde i maj i stedet for juni vurderes i Forretningsledelsen.

7 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 5 05/5 Opfølgning på principper for økonomistyring Sagsfremstilling: ØK/BY I forbindelse med Økonomi- og Personaleudvalgets behandling af sag 01/253 Principper for økonomistyring på mødet den 7. december 2006 blev der bedt om en beskrivelse af en controller-funktion, som kan være en støtte i den løbende budgetopfølgning. Som følge heraf er der udarbejdet et forslag til en funktionsbeskrivelse for en controller. Det bemærkes, at bemandingen i den nye organisation er på plads, og at Administrationen har fået tildelt en reduceret ramme i 2007 i forhold til tidligere. Ønsker Byrådet at ansætte en controller, bør dette derfor ske ved en udvidelse af Administrationens nuværende ramme. I forbindelse med behandlingen af sagen blev det endvidere påpeget, at eftersom fagudvalgene har...initiativforpligtigelse, dels når det gælder om at informere om evt. merudgifter, dels når det gælder anvisning af finansieringsmuligheder, så bør fagudvalget også have en månedlig budgetopfølgning forelagt. Der er i Princippet for økonomistyring lagt op til at der udarbejdes en kommenteret økonomirapport ved udgangen af hvert kvartal. Denne rapportering kan suppleres med månedlige opgørelser på områder, som det enkelte fagudvalg ønsker særlig fokus på, idet det forudsættes, at politikområder, som i meget høj grad indeholder driftsinstitutioner, fx skoler, administration el.lign., vil have et meget jævnt forbrug, hvorfor kvartalsvis opfølgning vil være tilstrækkelig. Som eksempler på områder, hvor der kan laves en månedlig opfølgning/statistik kan nævnes: Overførselsområdet Ældreområdet Sundhedsområdet Børn og ungeområdet Hvilke områder, der ønskes særlig information på, kan ændre sig over tid, og dermed kan nye udgiftsområder komme til, mens behovet for den tætte opfølgning forsvinder på andre områder. Der er fra Brønderslev Kommune erfaring med anvendelse af økonomirapporter (Essentiarapporter), som ikke er kommenteret. Rapporterne har vist sig vanskelige at anvende, og der lægges i lyset af disse erfaringer op til i stedet at lave udtræk på de områder, hvor en tæt opfølgning er særlig påkrævet. Indstilling: Stabschefen for økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter behovet for at udvide Administrationen med en ny stilling som controller. Stabschefen for økonomi og IT foreslår endvidere, at Økonomiudvalget tiltræder, at den kvartalsvise økonomirapportering suppleres med månedlig opfølgning/statistik på områder, hvor fagudvalget finder en tæt opfølgning særlig påkrævet.

8 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 6 Bilag: Stillingsbeskrivelse for controller Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Udsat

9 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 7 06/6 Diæter til skolebestyrelsesmedlemmer Sagsfremstilling: ØK/BY Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 28. november 2006 at yde diæter til medlemmer af skolebestyrelser for max. 3 møder årligt under 4 timer (max kr. årligt), svarende til det godkendte budget. Et medlem af skolebestyrelsen på en af Brønderslevs skoler gør gældende, at Brønderslev Kommune i forbindelse med orientering om vederlag i brev af 8. maj 2006 har oplyst, at vederlaget udgør kr. årligt for 2006 og de efterfølgende år. Skolebestyrelsesmedlemmet anmoder på den baggrund om, at beslutningen revurderes. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, der tages stilling til, om den besluttede diæt fastholdes, eller om der skal ydes vederlag på kr. årligt med tilhørende tillægsbevilling. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Udvalget anbefaler, at vederlagsstørrelser genvurderes i forbindelse med budget Vederlag fastholdes i 2007.

10 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 8 07/7 Den runde pavillon i Brønderslev Sagsfremstilling: FK/ØK/BY Venneforeningen for Den runde pavillon meddeler, at renoveringen af pavillonen er ved at være afsluttet, og at indvielsesdatoen er fastsat til lørdag den 3. februar Venneforeningen ønsker derfor nu at få aftale mellem Venneforeningen og kommunen på plads i relation til fremtidig drift af pavillonen. Venneforeningen foreslår følgende: Aftale mellem kommunen og Venneforeningen om foreningens leje af pavillonen: Der foreslås en lejeperiode på 25 år. Lejebeløb: 0,- kr. Driftstilskud: Der anmodes om tilsagn om driftstilskud til pavillonen således: Betaling af forbrugsafgifter, forsikringer, rottesikring ½-delen af rengøringsudgifter under henvisning til, at der er offentlig adgang til toiletbygningen Der henvises til, at der er tale om udgifter, som kommunen i forvejen betaler. Venneforeningen anmoder om, at spørgsmålet om driftstilskud genforhandles om 5 år under henvisning til, at der er en del usikkerhed om pavillonens fremtidige driftssituation. Venneforeningen anmoder tillige om, at kommunen administrerer rengøringen gennem kommunens rengøringsadministration. Vedligeholdelse af pavillonen: Det foreslås, at Brønderslev-Dronninglund kommune sørger for udvendig vedligeholdelse af pavillonen. Offentlig adgang til toiletterne: Det foreslås, at toiletbygningen holdes åben for offentligheden således: Sommerperioden (1. april til 30. september): Vinterperioden: mandag fredag: primært på grund af børnehave- og skolebørn, når de besøger parken Lørdag-søndag: Toiletterne er herudover åbne i forbindelse med arrangementer.

11 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 9 Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: I forbindelse med et ønske om at få pavillonen renoveret besluttede Brønderslev Byråd at oprette en Venneforening, som skulle have som formål at få pavillonen renoveret og at indsamle midler hertil og herefter stå for arbejdet med at få aktiviteter i pavillonen. Den runde pavillon er kommunal ejendom og beliggende i Rododendronparken. Økonomi: Der er på budgettet for 2007 under andre kulturelle ejendomme afsat følgende budgetbeløb: Løn rengøring kr. Forbrugsafgifter, forsikringer m.v kr. I alt kr. Indstilling: Underudvalget for Fritid og Kultur anbefaler i møde den 21. december 2006, at der indgås aftale mellem Brønderslev-Dronninglund Kommune og Venneforeningen således som ansøgt af Venneforeningen, ligesom det foreslås, at der ydes driftstilskud til pavillonen med det i budgettet optagne beløb. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Anbefales. Karl Emil Nielsen ønsker øget åbningstid for toiletter, kl alle dage.

12 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 10 08/8 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling: FK/ØK/BY Der er i budgettet for 2007 afsat en tilskudsramme på kr. til fritidsundervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven. Der skal herefter tages stilling til følgende: 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister 3. Forslag om betaling for brug af offentlige lokaler 4. Forslag til fordeling af tilskud til brug ved leje af private lokaler. 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning 6. Forslag om at afskaffe pulje til lærer- og lederuddannelse Ad 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen. Tilskudsrammen udgør efter fradrag af kr. til brug ved tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister kr. Se vedhæftede bilag over indkomne ansøgninger og forslag til udmøntning. Børne- og Kulturenheden foreslår, at man anvender forslag 1. Tilsagnet er beregnet i forhold til aftenskolernes faktiske lønudgifter i For så vidt angår de nye foreninger er deres lønudgifter baseret på et skøn. Ad 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister. Projektgruppen for Fritid og Kultur har i sin rapport foreslået, at der i den nye Brønderslev- Dronninglund Kommune tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der skal ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. I Dronninglund Kommune har man kunnet få et tilskud pr. time, der har varieret fra 2 kr. til 5 kr. I Brønderslev Kommune har der ikke været afsat midler til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. Der er udarbejdet følgende oversigt, der viser regnskab for 2005 og ansøgning/forslag for 2007: Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Born Dronninglund Sangkor FOF Nordvest-Vendsyssel Frit Oplysningsforbund

13 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 11 Hjallerup Sangkor Klokkerholm Fritidsskole Klokkerholm Husmoderforening LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening I alt Tilskud pr. time 3 kr. 2 kr. Børne- og Kulturenheden foreslår, at der afsættes midler til finansiering af en nedsættelse af deltagerbetalingen på 2 kr. pr. time. Da Brønderslev Kommune ikke tidligere har haft afsat midler til dette tilskud, vil der være tale om et skøn i forhold til antal timer for aftenskolerne. I Dronninglund Kommune er der søgt om tilskud. Det betyder, at man kender tallene. På baggrund af tallene i Dronninglund Kommune er der foretaget en forholdsmæssig beregning af pensionisttimer i Brønderslev Kommune. Det foreslås med baggrund heri, at der afsættes kr. til formålet. Ad 3. Betaling for brug af offentlige lokaler. I Dronninglund Kommune har det været gratis for aftenskolerne at benytte skolerne i forbindelse med deres undervisning. I Brønderslev Kommune er der blevet opkrævet en takst på kr. 5,75 pr. time (2006). Da der således ikke er blevet opkrævet en takst i Dronninglund Kommune, vil det betyde en yderligere indtægt, såfremt det besluttes at fortsætte med denne ordning. Da der er budgetteret med en indtægt, vil det omvendt betyde, at såfremt ordningen ikke fortsætter, vil der skulle findes finansiering for den manglende indtægt. Et skønsmæssigt overslag for Dronninglund Kommune viser, at antallet af timer på skolerne ikke vil udgøre mere en timer pr. år. Da indtægten derfor vil være forholdsmæssig lille, vil det på nuværende tidspunkt ikke være et parameter, der kan anvendes i forhold til f.eks. at forhøje tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister. Det foreslås, at man afventer udviklingen for 2007, da man således har et bedre grundlag for en eventuel højere takst til pensionisterne. Børne- og Kulturenheden foreslår, at er i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler. Ad 4. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler. Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Born Frit Oplysningsforbund Hjallerup Sangkor LOF Nord

14 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 12 Musisk Oplysningsforbund SFOF Br. Slev Dr. Lund Vendsyssel Husflidskreds Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening Østvendsyssel Højskolekreds I alt Både i Brønderslev og i Dronninglund Kommuner har der tidligere været afsat penge til betaling af private lokaler i de tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet anvise egnede lokaler. Der er på budgettet for 2007 afsat kr Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger ikke den afsatte ramme på området, hvorfor det ikke er nødvendigt at anvende noget af rammen til finansiering af dette. Der vil således være et overskud på denne konto, men da der løbende kommer ansøgninger om anvendelse af private lokaler, indstilles det, at restbeløbet ikke overføres til anvendelse af yderligere tilsagn til undervisning. Ad 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning. Tilskudsprocenten til handicappede kan maksimalt udgøre 8/9. I Brønderslev Kommune har tilskudsprocenten været 8/9, medens den i Dronninglund Kommune har været 7/9. I tilfælde af at der anvendes en tilskudsprocent på 8/9 vil udgiften være ca kr., som i givet fald skal reduceres i tilskudsrammen. Det vil for oplysningsforbundene i nuværende Brønderslev Kommune betyde et mindretilskud på ca kr. i forhold til deres ansøgninger. Børne- og Kulturenheden foreslår, at der anvendes en tilskudsprocent på 7/9. Ad 6. Forslag om afskaffelse af pulje til lærer- og lederuddannelse. Der har tidligere været afsat midler til lærer- og lederuddannelse i Dronninglund Kommune. Der har stort ikke været forbrugt penge fra puljen (senest 500 kr.). Det foreslås derfor, at puljen afskaffes. Det samlede forslag er fremsendt til Handicaprådet til høring. Høringssvar fra Handicaprådet forventes at foreligge til Byrådets møde den 18. januar Indstilling: Underudvalget for Fritid og Kultur anbefaler i møde den 21. december 2006, at fordeling af tilskudsrammen til undervisning for 2007 sker efter forslag 1 der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev-Dronninglund Kommune.

15 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 13 der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler fordelingen af tilskud til brug ved leje af private lokaler sker som forslået tilskudsprocenten til handicapundervisning nedsættes fra 8/9 til 7/9 puljen til lærer- og lederuddannelse afskaffes. Bilag: Fordeling af tilskud 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Afventer høringssvar. Tilbagesendes til udvalg med henblik på vurdering af harmonisering af tilskudsprocent til handicapundervisning.

16 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 14 09/9 Folkeskolerapporten Sagsfremstilling: BU/ØK/BY Rapporten fra projektgruppe nr. 10, folkeskolen har været til høring i skolebestyrelser m.fl. og der er indkommet høringssvar. Børne- og Ungdomsudvalget har herefter behandlet rapporten og de indkomne høringssvar. Økonomi: Der er ingen udgiftsmæssig konsekvens af de fremsatte forslag, idet forslagene har som forudsætning, at det sker inden for de budgettets rammer. Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler følgende: 1. Skolestruktur normalområdet med virkning fra skoleåret 2007/08: Projektgruppens forslag nr. 2 gennemføres med start fra skoleåret 2007/08. Det betyder, at 7. klasserne placeres på overbygningsskolerne og at skolerne arbejder sammen efter følgende model: Hedegårdsskolen modtager elever fra Thise Skole efter 6. klasse og rummer 10. klasse center vest Skolegades Skole modtager elever fra Serritslev Skole efter 6. klasse Søndergades Skole modtager elever fra Ø. Brønderslev Centralskole efter 6. klasse Toftegårdsskolen har kun egne elever Aså Skole modtager elever fra Agersted Skole efter 6. klasse Klokkerholm Skole modtager elever fra Flauenskjold Skole efter 6. klasse Dronninglund Skole har kun egne elever samt kommunens 10. Klasse center øst Hjallerup Skole har kun egne elever Økonomi: Besparelse ved opfyldelse af garantitimetallet i 7. klasse - anslået kr. Ekstra udgift til transport på maksimalt 1500 kr. x 105 elever (der kan blandt eleverne være nogle som allerede er kørselsberettigede) kr. Merudgift i skoleåret 2007/ kr. Der er ikke som sådan en besparelse ved at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne, idet projektgruppen foreslår, at timetildeling fremover er elevbaseret (efter antallet af elever). Det er således udelukkende af pædagogiske grunde, projektgruppen foreslår 7. klasserne flyttet, se side 15 i rapporten. Skoleåret 2007/08 er atypisk, da kun èn skole skal have suppleret op til minimumstimetallet.

17 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 15 I skoleåret 2008/09 vil der være en anslået besparelse på kr., der således kan kompensere merudgiften i skoleåret 2007/08 (besparelsen er forskellig fra år til år, idet det afhænger af antallet af elever i de enkelte år). Nedenfor redegøres for konsekvenserne for den enkelte 7. klassede skole i skoleåret 2007/08. Timetildeling gl. model - klasser Ø. Brønderslev Skole 35 elever 1950 timer 1901 timer Serritslev Skole 15 elever 930 timer 870 timer Thise Skole 17 elever 930 timer 923 timer Agersted Skole 19 elever 930 timer 1032 timer Flauenskjold Skole 19 elever 930 timer 1032 timer Timetildeling ny model elevbaseret I alt 5670 timer 5758 timer Forskel 88 timer Forskellen udgør ca kr. Endvidere redegøres for konsekvenserne, hvis forslag om flytning af 7. klasserne gennemføres ved timetildeling efter antal elever contra tildeling i forhold til antal klasser (skoleåret 2007/08): Modtager antal elever fra: I alt elever: Timetildeling efter antal klasser: Timetildeling efter antal elever: Hedegårdssk. Thise elever 2820 timer 3638 timer Skolegades sk. Serritslev elever 1950 timer 2335 timer Søndergades sk Ø.Brdsl elever 2820 timer 3855 timer Toftegårdssk. Kun egne 37 elever 1950 timer 2009 timer Dronningl. sk. Kun egne 53 elever 2820 timer 2878 timer Hjallerup sk. Kun egne 58 elever 2820 timer 3149 timer Asaa skole Agersted elever 1950 timer 1955 timer Klokkerh. sk. Flauensk elever 1950 timer 2661 timer Ekstra timer til holdtimer, idræt o.a timer I alt timer timer Forskel 1510 timer Forskellen udgør ca kr. Vedr. indskrivning til børnehaveklasse: Før hvert skoleår tager Børne- og Ungdomsudvalget beslutning om antallet af børnehaveklasser i hvert skoledistrikt.

18 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side Skolestruktur specialområdet: A. Med virkning fra skoleåret 2007/08 Special- og funktionsklasser Søndergades Skole: Funktionsklasserne flyttes til en ny afdeling på Toftegårdsskolen (12 elever). Udvidelse med 14 pladser i Erhvervsklasse enten på Toftegårdsskolen eller på Hjallerup skole. Der vil senere blive fremsendt forslag til endelig placering. Heldagsskolen i Brønderslev (Ø. Hjermitslev) fortsætter uændret, dog foreslås det, at elevtallet udvides fra 18 til 24 elever Heldagsklassen i Hjallerup fortsætter med 12 elever, men en del elever flyttes til funktionsklasserne på Toftegårdsskolen ABC-klasse (tale-læsebørn) på Hjallerup Skole fortsætter med 5 elever. ADHD-klassen (DAMP-børn) på Flauenskjold Skole fortsætter med 5 elever Nybyggereleverne på Hjallerup skole (svært underviselige elever) flyttes sammen med svært underviselige elever til et projekt i Ungdomshuset i Brønderslev OK-klasser på Dronninglund skole fortsætter uændret (elever med generelle indlæringsvanskeligheder) Økonomi: Funktionsklassen på Toftegårdsskolen 12 elever med 4 lærere kr. Projekt i Ungdomshuset yderligere 1 pædagog kr. Udvidelse med 14 pladser i Erhvervsklasse kr. Heldagsskolen udvides fra 18 til 24 elever og med 2 lærere kr. I alt kr. Finansiering: Færre elever i 20.2 tilbud i andre kommuner naturlig afgang kr. 2 En personale færre i specialklasserne Søndergades Skole kr. 4 elever færre på interne skoler (elever, der tages hjem) kr. Reduktion i antallet af elever på Produktionsskolen kr. I alt kr. Anlægsudgifter: Bygningsmæssige ændringer på Toftegårdsskolen - anslået kr. Det bemærkes, at der i forbindelse med evt. placering af erhvervsklasse i Hjallerup kan blive tale om bygningsmæssige tilretninger. Finansiering: Det foreslås, at udgifter ved bygningsmæssige ændringer finansieres af afsat anlægsbudgettet for 2007 på kr. til skolerenovering, herunder inventar til Ø. Brønderslev centralskole.

19 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 17 B. Med virkning fra skoleåret 2008/09 Fredsaftalen i henhold til de vedtagne rammeraftaler mellem kommunerne er ophørt, og der er mulighed for at hjemtage børn. Kontaktklasserække på Toftegårdsskolen startes op med 12 elever med 4 lærere kr. Finansiering: Hjemtagelse af elever i tilbud i andre kommuner kr. C. Med virkning fra skoleåret 2009/10: Udbygning af OK-klasser på Dronninglund Skole. Finansiering foreslås at ske gennem hjemtagelse af lokale elever fra andre kommuners tilbud. Det bemærkes, at der kan forekomme et merforbrug i overgangsårene, før de lokale tilbud er udbygget og forankret at der i forbindelse med oprettelse af egne specialtilbud, vil blive inddraget spørgsmålet om etablering af specialfritidstilbud. 3. Frit skolevalg: I forbindelse med skolestruktur og tildelingsmodeller skal det beskrives, hvordan vi lokalt håndterer lov om friere skolevalg. Det foreslås med virkning fra 1. august 2007: at der i bh.- klasse 7. klasse gives afslag til ansøgere fra en anden skole eller en anden kommune, hvis elevtallet pr. stamklasse er 26 eller derover ( begrundelse: Hvis en eller flere elever flytter ind i distriktet, skal disse optages og kan måske blive klasseudløsende ) hvis der i bh. klasse 7. klasse er flere ansøgere, end der kan optages, sker optagelsen efter følgende kriterier: o kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner o søskende til elever på skolen går forud for andre o nærmereboende går forud for fjernereboende o lodtrækning i det omfang, de objektive hensyn ikke fører til en prioritetsordning at der i klasse frit kan optages ansøgere fra andre skoler i kommunen og fra andre kommuner indenfor nuværende fysiske rammer og med maksimalt 26 elever pr. klasse Det betyder formentligt, At der i 10. Klassecenter vest oprettes maksimalt 5 klasser At der i 10. klassecenter øst oprettes maksimalt 4 klasser

20 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 18 Den enkelte skole beslutter selv, hvor mange stamklasser skolen opretter på hvert klassetrin ( bortset fra 10. klasse ) indenfor den tildelte ramme. Vedr. befordring: Ved valg af anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen ydes befordring i forhold til, hvad eleven vil være berettiget til, hvis eleven var blevet på distriktsskolen. Ved valg af skole i anden kommunen ydes ikke fri befordring. 4. Timetildeling: Den elevbaserede timetildeling skal være rygraden i hele tildelingsmodellen, dog skal de små skoler med små årgange tilgodeses, således at de kan drive en forsvarlig undervisning med et timetal til eleverne, der tilstræbes at være folkeskolens vejledende timetal. Der henvises til modellen i rapporten side 26. Der afsættes en pulje af timer til enkeltintegrerede elever, som fordeles af PPR. På centralt niveau placeres en pulje af timer til supplerende undervisning. Overgangsperiode: Det anbefales, at der laves en overgangsperiode, således at en skole hvert år maksimalt kan miste 5% af undervisningstiden, indtil implementeringen af den nye elevbaserede timetildelingsmodel er gennemført. Nedenfor ses konsekvensen af ovenstående for Agersted skole, Flauenskjold skole, Serritslev skole, Thise skole og Ø. Brønderslev centralskole baseret på elevtallene i skoleåret 2006/07: Der er tale om tildeling, hvor der i stedet for at supplere op til minimumstimetallet suppleres op til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Elevtal Agersted Flauenskjold Serritslev Thise Ø. Brønderslev 1. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse kl Timetildeling kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % Agersted Skole ,00 Flauenskjold Skole ,84 Serritslev Skole ,60 Thise Skole ,60 Ø. Brønderslev C ,71

21 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 19 Timetildeling kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % Agersted Skole ,00 Flauenskjold Skole ,00 Serritslev Skole ,00 Thise Skole ,00 Ø. Brønderslev C ,23 5. Tosprogede elever: Det foreslås, at der opretholdes en form for beredskab, således at den opnåede viden ikke forsvinder og således, at man hurtigt kan oprette modtagelsesklasser om nødvendigt. I timetildelingen skal der tildeles timer til dansk som 2. sprog. Gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer. 6. Skolebiblioteket: Det foreslås, at skolebiblioteket/det Pædagogiske Servicecenter har en central rolle i dagens folkeskole og at der sker en udvikling mod et decideret læringscenter, hvor flere kompetencer/ressourcepersoner er samlet. Gennemføres indenfor de nuværende økonomiske rammer 7. Naturskolen: Det foreslås, at Naturskolevirksomheden fortsætter og at der udvides med 348 timer. Timerne tages fra den eksisterende økonomiske ramme. 8. Dialogforaer BUF skolebestyrelserne Det foreslås, at der afholdes - 2 årlige møder i Fælles Rådgivende Organ - 1 møde mellem BUF og den enkelte skolebestyrelse i valgperioden - 2 arrangementer for alle skolebestyrelser i valgperioden 9. Pejlemærker: Følgende kommunale plejemærker godkendes som gældende for folkeskoleområdet i Brønderslev-Dronninglund Kommune: Skolernes virksomhed bygger på, at de kundskabsformidlende, opdragende og personlighedsudviklende mål er ligeværdige og udfoldes i et dynamisk sammenspil Den enkelte skole forbliver en integreret og naturlig del af lokalsamfundets kulturelle udfoldelse Der skabes helhed og sammenhæng i skoledagen for børnene gennem samarbejde mellem daginstitution og skole/fritidsordning Skolens bygninger, lokaler og faciliteter skal være af en sådan kvalitet og sådan indrettet, at skolens miljø støtter og fremmer den pædagogik, som udtrykkes i folkeskoleloven og som lokalt er aftalt Elevernes selvværd styrkes, og de lærer at udvise respekt for den enkelte og hinanden

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00 - kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Byråd Beslutningsprotokol Dato: 10. maj 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private

Læs mere