Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/1 Kommunikationspolitik /2 Borgernes mærkedage /3 Indmeldelse i Aalborg Lufthavn /4 Fokuspunkter fra budget /5 Opfølgning på principper for økonomistyring /6 Diæter til skolebestyrelsesmedlemmer /7 Den runde pavillon i Brønderslev /8 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven /9 Folkeskolerapporten /10 Ansøgning om tillægsbevilling til kommunal andel af projekt "Et godt liv - også for mig" /11 Møllegården - budget /12 Tilsyn med plejeboliger /13 Vedtægter for Handicaprådet /14 Vedtægter for lokalrådet i socialpsykiatrien /15 Vedtægter for brugerrådet i socialpsykiatrien /16 Projektforslag for varmeforsyning af erhvervsområde ved Jerslevvej, Brønderslev /17 Vand- og varmeforsyning til privat byggemodning ved Huginsvej, Brønderslev /18 Vedtægter for Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest /19 Orientering Lukkede sager: 20/20 Lønindplacering af Forretningsledelsen /21 Frigivelse af rådighedsbeløb - budget Renovering af Dronninglund Hallerne /22 Ansøgning om alkoholbevilling m.v /23 Orientering... 36

3 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 1 Åbne sager: 01/1 Kommunikationspolitik Sagsfremstilling: ØK/BY En gruppe bestående af ledere og medarbejdere fra centrale og decentrale enheder har sammen med projektlederen for området udarbejdet en kommunikationspolitik. Som et nyt tiltag er det vedtaget, at effekten af kommunikationsindsatsen skal måles. Effekten skal måles i løbet af de kommende år. Pr. 1. januar 2007 vil der være en ny midlertidig hjemmeside for Brønderslev-Dronninglund Kommune, men i løbet af 2007 skal der udarbejdes en helt ny hjemmeside for den nye kommune. I dette arbejde vil både centrale og decentrale enheder blive inddraget. Under forudsætning af at politiken vedtages, vil der blive udbudt kurser i forskellige former for kommunikation - f.eks. håndtering af pressen, sprogpolitik, formidling af gode historier etc. Og så fortsætter personalebladet Over Åsen også til næste år. Forslaget har været til høring i MT-HSU, der har anbefalet forslaget. Indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at forslaget til kommunikationspolitik godkendes. Bilag: Forslag til kommunikationspolitik Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Anbefales; dog skal 99 åbenhed ændres som overskrift.

4 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 2 02/2 Borgernes mærkedage Sagsfremstilling: Personer, der fylder 100 år, eller som fejrer diamant-, krondiamant-, eller jernbryllup har i det sidste halvt hundrede år modtaget en lykønskning fra Kongen, henholdsvis fra Hendes Majestæt Dronningen. Lykønskningen ekspederes gennem Kabinetssekretariatet. Brønderslev Kommune har også markeret disse dage med en gave fra Byrådet. Gaven var på 150 kr. og blev overbragt af Borgmesteren. Dronninglund Kommune har ud over ovennævnte dage også markeret 90 års fødselsdage, samt hver fødselsdag efter det fyldte 100 år. Gaven var på kr., og blev overbragt af et medlem fra Social- og Sundhedsudvalget. Det kan til orientering oplyses, at Brønderslev-Dronninglund Kommune i 2007 har: 22 par der kan fejre diamantbryllup 4 par der kan fejre krondiamantbryllup 1 par der kan fejre jernbryllup 5 der kan fejre 100 års fødselsdag. ØK Indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at borgere i Brønderslev-Dronninglund Kommune, der fylder 100 år, eller som fejrer diamant-, krondiamant-, eller jernbryllup, modtager en hilsen fra Byrådet. Det foreslås, at en politiker fra lokalområdet overbringer en buket til 250 kr. på dagen. Ordningen administreres fra Fællessekretariatet. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Godkendt; dog således at borgmester forestår overbringelse.

5 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 3 03/3 Indmeldelse i Aalborg Lufthavn Sagsfremstilling: Stillingtagen til endelig indmeldelse i Aalborg Lufthavn. ØK/BY Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 28. november 2006 at udpege 2 byrådsmedlemmer til repræsentantskabet. Efterfølgende blev der på Byrådets konstituerende møde stillet uddybende spørgsmål til kommunens køb af ejerandele i Aalborg Lufthavn. Borgmesteren oplyser, at der ikke sker ændringer i den garanti, som de oprindelige ejerkommuner har tiltrådt. For Brønderslev-Dronninglund Kommune betyder dette, at kommunen hæfter for ca kr. ( indbyggere á 25 kr.) Brønderslev-Dronninglund Kommune har i tilfælde af endelig indmeldelse en ejerandel på 5,24 %, hvilket udgør en regnskabsmæssig værdi af ejerandelen pr. 30. september 2006 på 5,9 mio. kr. Indstilling: Borgmesteren anbefaler, at Brønderslev-Dronninglund Kommune beslutter endelig indmeldelse i Aalborg Lufthavn. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Anbefales.

6 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 4 04/4 Fokuspunkter fra budget 2007 Sagsfremstilling: ØK/BY I forbindelse med budget 2007 blev der aftalt, at der skulle arbejdes videre med en række forskellige fokuspunkter, i alt 23. Forretningsledelsen har udarbejdet projektgrundlag incl. tidsplan og resultatkrav for alle fokuspunkterne. Når resultaterne fra de enkelte fokuspunkter foreligger, vil de blive politisk behandlet, såfremt dette ikke er sket tidligere. Indstilling: Forretningsledelsen indstiller, at Økonomiudvalget godkender projektgrundlagene, og sender sagen til orientering i Byrådet. Bilag: Fokuspunkter, oversigt Fokuspunkter, projektgrundlag Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Godkendt. Mulighed for fremlæggelse på Byrådets møde i maj i stedet for juni vurderes i Forretningsledelsen.

7 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 5 05/5 Opfølgning på principper for økonomistyring Sagsfremstilling: ØK/BY I forbindelse med Økonomi- og Personaleudvalgets behandling af sag 01/253 Principper for økonomistyring på mødet den 7. december 2006 blev der bedt om en beskrivelse af en controller-funktion, som kan være en støtte i den løbende budgetopfølgning. Som følge heraf er der udarbejdet et forslag til en funktionsbeskrivelse for en controller. Det bemærkes, at bemandingen i den nye organisation er på plads, og at Administrationen har fået tildelt en reduceret ramme i 2007 i forhold til tidligere. Ønsker Byrådet at ansætte en controller, bør dette derfor ske ved en udvidelse af Administrationens nuværende ramme. I forbindelse med behandlingen af sagen blev det endvidere påpeget, at eftersom fagudvalgene har...initiativforpligtigelse, dels når det gælder om at informere om evt. merudgifter, dels når det gælder anvisning af finansieringsmuligheder, så bør fagudvalget også have en månedlig budgetopfølgning forelagt. Der er i Princippet for økonomistyring lagt op til at der udarbejdes en kommenteret økonomirapport ved udgangen af hvert kvartal. Denne rapportering kan suppleres med månedlige opgørelser på områder, som det enkelte fagudvalg ønsker særlig fokus på, idet det forudsættes, at politikområder, som i meget høj grad indeholder driftsinstitutioner, fx skoler, administration el.lign., vil have et meget jævnt forbrug, hvorfor kvartalsvis opfølgning vil være tilstrækkelig. Som eksempler på områder, hvor der kan laves en månedlig opfølgning/statistik kan nævnes: Overførselsområdet Ældreområdet Sundhedsområdet Børn og ungeområdet Hvilke områder, der ønskes særlig information på, kan ændre sig over tid, og dermed kan nye udgiftsområder komme til, mens behovet for den tætte opfølgning forsvinder på andre områder. Der er fra Brønderslev Kommune erfaring med anvendelse af økonomirapporter (Essentiarapporter), som ikke er kommenteret. Rapporterne har vist sig vanskelige at anvende, og der lægges i lyset af disse erfaringer op til i stedet at lave udtræk på de områder, hvor en tæt opfølgning er særlig påkrævet. Indstilling: Stabschefen for økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter behovet for at udvide Administrationen med en ny stilling som controller. Stabschefen for økonomi og IT foreslår endvidere, at Økonomiudvalget tiltræder, at den kvartalsvise økonomirapportering suppleres med månedlig opfølgning/statistik på områder, hvor fagudvalget finder en tæt opfølgning særlig påkrævet.

8 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 6 Bilag: Stillingsbeskrivelse for controller Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Udsat

9 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 7 06/6 Diæter til skolebestyrelsesmedlemmer Sagsfremstilling: ØK/BY Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 28. november 2006 at yde diæter til medlemmer af skolebestyrelser for max. 3 møder årligt under 4 timer (max kr. årligt), svarende til det godkendte budget. Et medlem af skolebestyrelsen på en af Brønderslevs skoler gør gældende, at Brønderslev Kommune i forbindelse med orientering om vederlag i brev af 8. maj 2006 har oplyst, at vederlaget udgør kr. årligt for 2006 og de efterfølgende år. Skolebestyrelsesmedlemmet anmoder på den baggrund om, at beslutningen revurderes. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, der tages stilling til, om den besluttede diæt fastholdes, eller om der skal ydes vederlag på kr. årligt med tilhørende tillægsbevilling. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Udvalget anbefaler, at vederlagsstørrelser genvurderes i forbindelse med budget Vederlag fastholdes i 2007.

10 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 8 07/7 Den runde pavillon i Brønderslev Sagsfremstilling: FK/ØK/BY Venneforeningen for Den runde pavillon meddeler, at renoveringen af pavillonen er ved at være afsluttet, og at indvielsesdatoen er fastsat til lørdag den 3. februar Venneforeningen ønsker derfor nu at få aftale mellem Venneforeningen og kommunen på plads i relation til fremtidig drift af pavillonen. Venneforeningen foreslår følgende: Aftale mellem kommunen og Venneforeningen om foreningens leje af pavillonen: Der foreslås en lejeperiode på 25 år. Lejebeløb: 0,- kr. Driftstilskud: Der anmodes om tilsagn om driftstilskud til pavillonen således: Betaling af forbrugsafgifter, forsikringer, rottesikring ½-delen af rengøringsudgifter under henvisning til, at der er offentlig adgang til toiletbygningen Der henvises til, at der er tale om udgifter, som kommunen i forvejen betaler. Venneforeningen anmoder om, at spørgsmålet om driftstilskud genforhandles om 5 år under henvisning til, at der er en del usikkerhed om pavillonens fremtidige driftssituation. Venneforeningen anmoder tillige om, at kommunen administrerer rengøringen gennem kommunens rengøringsadministration. Vedligeholdelse af pavillonen: Det foreslås, at Brønderslev-Dronninglund kommune sørger for udvendig vedligeholdelse af pavillonen. Offentlig adgang til toiletterne: Det foreslås, at toiletbygningen holdes åben for offentligheden således: Sommerperioden (1. april til 30. september): Vinterperioden: mandag fredag: primært på grund af børnehave- og skolebørn, når de besøger parken Lørdag-søndag: Toiletterne er herudover åbne i forbindelse med arrangementer.

11 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 9 Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: I forbindelse med et ønske om at få pavillonen renoveret besluttede Brønderslev Byråd at oprette en Venneforening, som skulle have som formål at få pavillonen renoveret og at indsamle midler hertil og herefter stå for arbejdet med at få aktiviteter i pavillonen. Den runde pavillon er kommunal ejendom og beliggende i Rododendronparken. Økonomi: Der er på budgettet for 2007 under andre kulturelle ejendomme afsat følgende budgetbeløb: Løn rengøring kr. Forbrugsafgifter, forsikringer m.v kr. I alt kr. Indstilling: Underudvalget for Fritid og Kultur anbefaler i møde den 21. december 2006, at der indgås aftale mellem Brønderslev-Dronninglund Kommune og Venneforeningen således som ansøgt af Venneforeningen, ligesom det foreslås, at der ydes driftstilskud til pavillonen med det i budgettet optagne beløb. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Anbefales. Karl Emil Nielsen ønsker øget åbningstid for toiletter, kl alle dage.

12 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 10 08/8 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling: FK/ØK/BY Der er i budgettet for 2007 afsat en tilskudsramme på kr. til fritidsundervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven. Der skal herefter tages stilling til følgende: 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister 3. Forslag om betaling for brug af offentlige lokaler 4. Forslag til fordeling af tilskud til brug ved leje af private lokaler. 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning 6. Forslag om at afskaffe pulje til lærer- og lederuddannelse Ad 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen. Tilskudsrammen udgør efter fradrag af kr. til brug ved tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister kr. Se vedhæftede bilag over indkomne ansøgninger og forslag til udmøntning. Børne- og Kulturenheden foreslår, at man anvender forslag 1. Tilsagnet er beregnet i forhold til aftenskolernes faktiske lønudgifter i For så vidt angår de nye foreninger er deres lønudgifter baseret på et skøn. Ad 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister. Projektgruppen for Fritid og Kultur har i sin rapport foreslået, at der i den nye Brønderslev- Dronninglund Kommune tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der skal ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. I Dronninglund Kommune har man kunnet få et tilskud pr. time, der har varieret fra 2 kr. til 5 kr. I Brønderslev Kommune har der ikke været afsat midler til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. Der er udarbejdet følgende oversigt, der viser regnskab for 2005 og ansøgning/forslag for 2007: Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Born Dronninglund Sangkor FOF Nordvest-Vendsyssel Frit Oplysningsforbund

13 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 11 Hjallerup Sangkor Klokkerholm Fritidsskole Klokkerholm Husmoderforening LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening I alt Tilskud pr. time 3 kr. 2 kr. Børne- og Kulturenheden foreslår, at der afsættes midler til finansiering af en nedsættelse af deltagerbetalingen på 2 kr. pr. time. Da Brønderslev Kommune ikke tidligere har haft afsat midler til dette tilskud, vil der være tale om et skøn i forhold til antal timer for aftenskolerne. I Dronninglund Kommune er der søgt om tilskud. Det betyder, at man kender tallene. På baggrund af tallene i Dronninglund Kommune er der foretaget en forholdsmæssig beregning af pensionisttimer i Brønderslev Kommune. Det foreslås med baggrund heri, at der afsættes kr. til formålet. Ad 3. Betaling for brug af offentlige lokaler. I Dronninglund Kommune har det været gratis for aftenskolerne at benytte skolerne i forbindelse med deres undervisning. I Brønderslev Kommune er der blevet opkrævet en takst på kr. 5,75 pr. time (2006). Da der således ikke er blevet opkrævet en takst i Dronninglund Kommune, vil det betyde en yderligere indtægt, såfremt det besluttes at fortsætte med denne ordning. Da der er budgetteret med en indtægt, vil det omvendt betyde, at såfremt ordningen ikke fortsætter, vil der skulle findes finansiering for den manglende indtægt. Et skønsmæssigt overslag for Dronninglund Kommune viser, at antallet af timer på skolerne ikke vil udgøre mere en timer pr. år. Da indtægten derfor vil være forholdsmæssig lille, vil det på nuværende tidspunkt ikke være et parameter, der kan anvendes i forhold til f.eks. at forhøje tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister. Det foreslås, at man afventer udviklingen for 2007, da man således har et bedre grundlag for en eventuel højere takst til pensionisterne. Børne- og Kulturenheden foreslår, at er i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler. Ad 4. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler. Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Born Frit Oplysningsforbund Hjallerup Sangkor LOF Nord

14 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 12 Musisk Oplysningsforbund SFOF Br. Slev Dr. Lund Vendsyssel Husflidskreds Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening Østvendsyssel Højskolekreds I alt Både i Brønderslev og i Dronninglund Kommuner har der tidligere været afsat penge til betaling af private lokaler i de tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet anvise egnede lokaler. Der er på budgettet for 2007 afsat kr Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger ikke den afsatte ramme på området, hvorfor det ikke er nødvendigt at anvende noget af rammen til finansiering af dette. Der vil således være et overskud på denne konto, men da der løbende kommer ansøgninger om anvendelse af private lokaler, indstilles det, at restbeløbet ikke overføres til anvendelse af yderligere tilsagn til undervisning. Ad 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning. Tilskudsprocenten til handicappede kan maksimalt udgøre 8/9. I Brønderslev Kommune har tilskudsprocenten været 8/9, medens den i Dronninglund Kommune har været 7/9. I tilfælde af at der anvendes en tilskudsprocent på 8/9 vil udgiften være ca kr., som i givet fald skal reduceres i tilskudsrammen. Det vil for oplysningsforbundene i nuværende Brønderslev Kommune betyde et mindretilskud på ca kr. i forhold til deres ansøgninger. Børne- og Kulturenheden foreslår, at der anvendes en tilskudsprocent på 7/9. Ad 6. Forslag om afskaffelse af pulje til lærer- og lederuddannelse. Der har tidligere været afsat midler til lærer- og lederuddannelse i Dronninglund Kommune. Der har stort ikke været forbrugt penge fra puljen (senest 500 kr.). Det foreslås derfor, at puljen afskaffes. Det samlede forslag er fremsendt til Handicaprådet til høring. Høringssvar fra Handicaprådet forventes at foreligge til Byrådets møde den 18. januar Indstilling: Underudvalget for Fritid og Kultur anbefaler i møde den 21. december 2006, at fordeling af tilskudsrammen til undervisning for 2007 sker efter forslag 1 der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev-Dronninglund Kommune.

15 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 13 der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler fordelingen af tilskud til brug ved leje af private lokaler sker som forslået tilskudsprocenten til handicapundervisning nedsættes fra 8/9 til 7/9 puljen til lærer- og lederuddannelse afskaffes. Bilag: Fordeling af tilskud 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Afventer høringssvar. Tilbagesendes til udvalg med henblik på vurdering af harmonisering af tilskudsprocent til handicapundervisning.

16 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 14 09/9 Folkeskolerapporten Sagsfremstilling: BU/ØK/BY Rapporten fra projektgruppe nr. 10, folkeskolen har været til høring i skolebestyrelser m.fl. og der er indkommet høringssvar. Børne- og Ungdomsudvalget har herefter behandlet rapporten og de indkomne høringssvar. Økonomi: Der er ingen udgiftsmæssig konsekvens af de fremsatte forslag, idet forslagene har som forudsætning, at det sker inden for de budgettets rammer. Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler følgende: 1. Skolestruktur normalområdet med virkning fra skoleåret 2007/08: Projektgruppens forslag nr. 2 gennemføres med start fra skoleåret 2007/08. Det betyder, at 7. klasserne placeres på overbygningsskolerne og at skolerne arbejder sammen efter følgende model: Hedegårdsskolen modtager elever fra Thise Skole efter 6. klasse og rummer 10. klasse center vest Skolegades Skole modtager elever fra Serritslev Skole efter 6. klasse Søndergades Skole modtager elever fra Ø. Brønderslev Centralskole efter 6. klasse Toftegårdsskolen har kun egne elever Aså Skole modtager elever fra Agersted Skole efter 6. klasse Klokkerholm Skole modtager elever fra Flauenskjold Skole efter 6. klasse Dronninglund Skole har kun egne elever samt kommunens 10. Klasse center øst Hjallerup Skole har kun egne elever Økonomi: Besparelse ved opfyldelse af garantitimetallet i 7. klasse - anslået kr. Ekstra udgift til transport på maksimalt 1500 kr. x 105 elever (der kan blandt eleverne være nogle som allerede er kørselsberettigede) kr. Merudgift i skoleåret 2007/ kr. Der er ikke som sådan en besparelse ved at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne, idet projektgruppen foreslår, at timetildeling fremover er elevbaseret (efter antallet af elever). Det er således udelukkende af pædagogiske grunde, projektgruppen foreslår 7. klasserne flyttet, se side 15 i rapporten. Skoleåret 2007/08 er atypisk, da kun èn skole skal have suppleret op til minimumstimetallet.

17 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 15 I skoleåret 2008/09 vil der være en anslået besparelse på kr., der således kan kompensere merudgiften i skoleåret 2007/08 (besparelsen er forskellig fra år til år, idet det afhænger af antallet af elever i de enkelte år). Nedenfor redegøres for konsekvenserne for den enkelte 7. klassede skole i skoleåret 2007/08. Timetildeling gl. model - klasser Ø. Brønderslev Skole 35 elever 1950 timer 1901 timer Serritslev Skole 15 elever 930 timer 870 timer Thise Skole 17 elever 930 timer 923 timer Agersted Skole 19 elever 930 timer 1032 timer Flauenskjold Skole 19 elever 930 timer 1032 timer Timetildeling ny model elevbaseret I alt 5670 timer 5758 timer Forskel 88 timer Forskellen udgør ca kr. Endvidere redegøres for konsekvenserne, hvis forslag om flytning af 7. klasserne gennemføres ved timetildeling efter antal elever contra tildeling i forhold til antal klasser (skoleåret 2007/08): Modtager antal elever fra: I alt elever: Timetildeling efter antal klasser: Timetildeling efter antal elever: Hedegårdssk. Thise elever 2820 timer 3638 timer Skolegades sk. Serritslev elever 1950 timer 2335 timer Søndergades sk Ø.Brdsl elever 2820 timer 3855 timer Toftegårdssk. Kun egne 37 elever 1950 timer 2009 timer Dronningl. sk. Kun egne 53 elever 2820 timer 2878 timer Hjallerup sk. Kun egne 58 elever 2820 timer 3149 timer Asaa skole Agersted elever 1950 timer 1955 timer Klokkerh. sk. Flauensk elever 1950 timer 2661 timer Ekstra timer til holdtimer, idræt o.a timer I alt timer timer Forskel 1510 timer Forskellen udgør ca kr. Vedr. indskrivning til børnehaveklasse: Før hvert skoleår tager Børne- og Ungdomsudvalget beslutning om antallet af børnehaveklasser i hvert skoledistrikt.

18 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side Skolestruktur specialområdet: A. Med virkning fra skoleåret 2007/08 Special- og funktionsklasser Søndergades Skole: Funktionsklasserne flyttes til en ny afdeling på Toftegårdsskolen (12 elever). Udvidelse med 14 pladser i Erhvervsklasse enten på Toftegårdsskolen eller på Hjallerup skole. Der vil senere blive fremsendt forslag til endelig placering. Heldagsskolen i Brønderslev (Ø. Hjermitslev) fortsætter uændret, dog foreslås det, at elevtallet udvides fra 18 til 24 elever Heldagsklassen i Hjallerup fortsætter med 12 elever, men en del elever flyttes til funktionsklasserne på Toftegårdsskolen ABC-klasse (tale-læsebørn) på Hjallerup Skole fortsætter med 5 elever. ADHD-klassen (DAMP-børn) på Flauenskjold Skole fortsætter med 5 elever Nybyggereleverne på Hjallerup skole (svært underviselige elever) flyttes sammen med svært underviselige elever til et projekt i Ungdomshuset i Brønderslev OK-klasser på Dronninglund skole fortsætter uændret (elever med generelle indlæringsvanskeligheder) Økonomi: Funktionsklassen på Toftegårdsskolen 12 elever med 4 lærere kr. Projekt i Ungdomshuset yderligere 1 pædagog kr. Udvidelse med 14 pladser i Erhvervsklasse kr. Heldagsskolen udvides fra 18 til 24 elever og med 2 lærere kr. I alt kr. Finansiering: Færre elever i 20.2 tilbud i andre kommuner naturlig afgang kr. 2 En personale færre i specialklasserne Søndergades Skole kr. 4 elever færre på interne skoler (elever, der tages hjem) kr. Reduktion i antallet af elever på Produktionsskolen kr. I alt kr. Anlægsudgifter: Bygningsmæssige ændringer på Toftegårdsskolen - anslået kr. Det bemærkes, at der i forbindelse med evt. placering af erhvervsklasse i Hjallerup kan blive tale om bygningsmæssige tilretninger. Finansiering: Det foreslås, at udgifter ved bygningsmæssige ændringer finansieres af afsat anlægsbudgettet for 2007 på kr. til skolerenovering, herunder inventar til Ø. Brønderslev centralskole.

19 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 17 B. Med virkning fra skoleåret 2008/09 Fredsaftalen i henhold til de vedtagne rammeraftaler mellem kommunerne er ophørt, og der er mulighed for at hjemtage børn. Kontaktklasserække på Toftegårdsskolen startes op med 12 elever med 4 lærere kr. Finansiering: Hjemtagelse af elever i tilbud i andre kommuner kr. C. Med virkning fra skoleåret 2009/10: Udbygning af OK-klasser på Dronninglund Skole. Finansiering foreslås at ske gennem hjemtagelse af lokale elever fra andre kommuners tilbud. Det bemærkes, at der kan forekomme et merforbrug i overgangsårene, før de lokale tilbud er udbygget og forankret at der i forbindelse med oprettelse af egne specialtilbud, vil blive inddraget spørgsmålet om etablering af specialfritidstilbud. 3. Frit skolevalg: I forbindelse med skolestruktur og tildelingsmodeller skal det beskrives, hvordan vi lokalt håndterer lov om friere skolevalg. Det foreslås med virkning fra 1. august 2007: at der i bh.- klasse 7. klasse gives afslag til ansøgere fra en anden skole eller en anden kommune, hvis elevtallet pr. stamklasse er 26 eller derover ( begrundelse: Hvis en eller flere elever flytter ind i distriktet, skal disse optages og kan måske blive klasseudløsende ) hvis der i bh. klasse 7. klasse er flere ansøgere, end der kan optages, sker optagelsen efter følgende kriterier: o kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner o søskende til elever på skolen går forud for andre o nærmereboende går forud for fjernereboende o lodtrækning i det omfang, de objektive hensyn ikke fører til en prioritetsordning at der i klasse frit kan optages ansøgere fra andre skoler i kommunen og fra andre kommuner indenfor nuværende fysiske rammer og med maksimalt 26 elever pr. klasse Det betyder formentligt, At der i 10. Klassecenter vest oprettes maksimalt 5 klasser At der i 10. klassecenter øst oprettes maksimalt 4 klasser

20 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 18 Den enkelte skole beslutter selv, hvor mange stamklasser skolen opretter på hvert klassetrin ( bortset fra 10. klasse ) indenfor den tildelte ramme. Vedr. befordring: Ved valg af anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen ydes befordring i forhold til, hvad eleven vil være berettiget til, hvis eleven var blevet på distriktsskolen. Ved valg af skole i anden kommunen ydes ikke fri befordring. 4. Timetildeling: Den elevbaserede timetildeling skal være rygraden i hele tildelingsmodellen, dog skal de små skoler med små årgange tilgodeses, således at de kan drive en forsvarlig undervisning med et timetal til eleverne, der tilstræbes at være folkeskolens vejledende timetal. Der henvises til modellen i rapporten side 26. Der afsættes en pulje af timer til enkeltintegrerede elever, som fordeles af PPR. På centralt niveau placeres en pulje af timer til supplerende undervisning. Overgangsperiode: Det anbefales, at der laves en overgangsperiode, således at en skole hvert år maksimalt kan miste 5% af undervisningstiden, indtil implementeringen af den nye elevbaserede timetildelingsmodel er gennemført. Nedenfor ses konsekvensen af ovenstående for Agersted skole, Flauenskjold skole, Serritslev skole, Thise skole og Ø. Brønderslev centralskole baseret på elevtallene i skoleåret 2006/07: Der er tale om tildeling, hvor der i stedet for at supplere op til minimumstimetallet suppleres op til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Elevtal Agersted Flauenskjold Serritslev Thise Ø. Brønderslev 1. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse kl Timetildeling kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % Agersted Skole ,00 Flauenskjold Skole ,84 Serritslev Skole ,60 Thise Skole ,60 Ø. Brønderslev C ,71

21 Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 19 Timetildeling kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % Agersted Skole ,00 Flauenskjold Skole ,00 Serritslev Skole ,00 Thise Skole ,00 Ø. Brønderslev C ,23 5. Tosprogede elever: Det foreslås, at der opretholdes en form for beredskab, således at den opnåede viden ikke forsvinder og således, at man hurtigt kan oprette modtagelsesklasser om nødvendigt. I timetildelingen skal der tildeles timer til dansk som 2. sprog. Gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer. 6. Skolebiblioteket: Det foreslås, at skolebiblioteket/det Pædagogiske Servicecenter har en central rolle i dagens folkeskole og at der sker en udvikling mod et decideret læringscenter, hvor flere kompetencer/ressourcepersoner er samlet. Gennemføres indenfor de nuværende økonomiske rammer 7. Naturskolen: Det foreslås, at Naturskolevirksomheden fortsætter og at der udvides med 348 timer. Timerne tages fra den eksisterende økonomiske ramme. 8. Dialogforaer BUF skolebestyrelserne Det foreslås, at der afholdes - 2 årlige møder i Fælles Rådgivende Organ - 1 møde mellem BUF og den enkelte skolebestyrelse i valgperioden - 2 arrangementer for alle skolebestyrelser i valgperioden 9. Pejlemærker: Følgende kommunale plejemærker godkendes som gældende for folkeskoleområdet i Brønderslev-Dronninglund Kommune: Skolernes virksomhed bygger på, at de kundskabsformidlende, opdragende og personlighedsudviklende mål er ligeværdige og udfoldes i et dynamisk sammenspil Den enkelte skole forbliver en integreret og naturlig del af lokalsamfundets kulturelle udfoldelse Der skabes helhed og sammenhæng i skoledagen for børnene gennem samarbejde mellem daginstitution og skole/fritidsordning Skolens bygninger, lokaler og faciliteter skal være af en sådan kvalitet og sådan indrettet, at skolens miljø støtter og fremmer den pædagogik, som udtrykkes i folkeskoleloven og som lokalt er aftalt Elevernes selvværd styrkes, og de lærer at udvise respekt for den enkelte og hinanden

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Søndergades Skole - skolebestyrelsen

Søndergades Skole - skolebestyrelsen Høringssvar Brønderslev den 22. december 2010 INDLEDNING Hermed fremsendes høringssvar og forslag til en fremtidig skolestruktur fra Søndergades Skole. Som udgangspunkt stiller vi os uforstående overfor

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. februar 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:15 Ole Jespergaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 01. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:00-17:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. marts 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:00-9:25 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-14:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 11. maj 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 1. april 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-17.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. maj 2007 Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8,15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154 Forslag

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Bilag 1a: MED-organisationen

Bilag 1a: MED-organisationen Bilag 1a: MED-organisationen Redaktionelle ændringer godkendt af Hoved MED den 8. september 2016 Ledelses- og medarbejderrepræsentationen (antal er op til) Hoved MED Formand: Kommunaldirektøren Direktør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere