Det administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune 2012"

Transkript

1 Det administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune

2 Indhold: 1. Indledning Principper for værdibaseret ledelse Kommunens værdier Kodeks som etisk pejlemærke Principper for organisationsstruktur Principper for ledelsesstruktur, roller og forventninger En tre-ledet ledelsesstruktur Central styring og decentral ledelse Kontakt mellem Byråd og administration går via en kontaktdirektør Personaleledelse, projektledelse og digital ledelse Særlige roller og forventninger til de enkelte ledelses-niveauer Principper for mødestruktur og ledelsesfora Hvad er formålet med de fire ledelsesfora Formen på de fire ledelsesfora Nyhedsbrev for ledere i Halsnæs Kommune Principper for lederudvikling

3 1. Indledning Halsnæs Kommune er en kompleks organisation med mange forskellige interessenter, forventninger, opgaver og krav. God ledelse i Halsnæs Kommune kræver, at lederne kan bringe flere forskellige ledelsesdiscipliner i spil og evner at balancere mellem regelstyring og de formelle krav og retningslinjer, som organisationen har, samt agere værdibaseret og udøve etisk ledelse. God ledelse er en vigtig forudsætning for, at Halsnæs Kommune kan løfte de udfordringer, som kommunen står over for i fremtiden. Halsnæs Kommune har et administrativt ledelsesgrundlag for at tydeliggøre den form for ledelse, som det forventes, at ledere i Halsnæs Kommune efterlever, samt for at tydeliggøre de organisatoriske forudsætninger og rammer, hvor inden for ledelse i Halsnæs Kommune foregår. Ledelsesgrundlaget har således til formål at fungere som en overodnet referenceramme og guide for både ledere og medarbejdere i Halsnæs Kommune. Ledelsesgrundlaget kan ikke ses alene, men skal ses i sammenhæng med den dialog, udvikling og konkretisering af ledelsens mål, som foregår på de forskellige ledelsesniveauer. Ledelsesgrundlaget indeholder: Principper for værdibaseret ledelse, Principper for organisationsstruktur, Principper for lederstruktur, roller og forventninger, Principper for møde og ledelsesfora og Principper for lederudvikling. 3

4 2. Principper for værdibaseret ledelse 2.1 Kommunens værdier I Halsnæs Kommune forventes det, at ledere på alle niveauer lever op til de formelle krav, kompetencer og forventninger, som følger af deres stillingsbeskrivelse og gør det på en etisk og værdibaseret måde. At ledelse i Halsnæs Kommune er værdibaseret betyder, at kommunens tre værdier, redelighed, mulighed og helhed, anviser, hvilken grundlæggende etik der danner udgangspunkt for arbejdet i organisationen. Værdierne repræsenterer de grundlæggende holdninger, der er så stabile, at de kan gentages fra situation til situation. På den måde giver værdierne lederen en mulighed for at begrunde sine handlinger, idet værdierne hjælper lederen til at besvare forskellige spørgsmål. Byrådet i Halsnæs Kommune har følgende forståelse af værdierne i en ledelsesmæssig sammenhæng; Redelighed Når en leder udfører ledelse i Halsnæs Kommune, skal lederen uanset, hvem der er modtageren, agere anstændigt. Lederen skal kunne redegøre for sine handlinger og valg (vi gør det, vi siger, vi gør) på en klar og forståelig måde samt sikre dialog, åbenhed og gensidig respekt. Mulighed Når en leder udfører ledelse i Halsnæs Kommune, skal lederen have en positiv og udviklingsorienteret tilgang til de forskellige opgaver og til de forskellige medarbejdere. Lederen har ansvar for at udføre mangfoldighedsledelse og ansvar for at sikre at forskelligheder gøres til en styrke. Lederen har også ansvar for at sikre, at medarbejderne opnår indflydelse, og at medarbejderne tager medansvar for egen arbejdssituation. Helhed Når en leder udfører ledelse i Halsnæs Kommune, skal lederen sikre tværgående kommunikation og samarbejde samt arbejde for helhed og sammenhæng på tværs af organisationen. Lederen skal påtage sig ansvar for, at kommunens vision, værdier og målsætninger udbredes i hele organisationen. Lederen skal søge at skabe balancerede og bæredygtige løsninger. Det er af stor betydning, at værdigrundlaget er kendt af både kommunens ledere og medarbejdere, da værdiernes synlighed skaber et fælles fundament og en fælles forståelse for den adfærd Byrådet ønsker at fremme i Halsnæs Kommune. Samtidig åbner værdierne op for fortolkning, og det giver mulighed for, at der i de forskellige dele af organisationen kan være forskellige forståelser og vurderinger af værdiernes betydning i det daglige arbejde. Det er derfor vigtigt, at lederen og medarbejderne kontinuerligt og aktivt forholder sig til værdierne, således den fælles forståelse oparbejdes og vedligeholdes Kodeks som etisk pejlemærke I 2003 satte forum for offentlig topledelse fokus på ledelse. Målet var i den forbindelse at udvikle et kodeks for god offentlig topledelse og inspirere den enkelte topleder til at reflektere over og udvikle sin egen lederstil og adfærd. Resultatet af gruppens arbejde blev ni anbefalinger, der alle kan fungere som et fælles etisk normsæt for, hvad der kendetegner god ledelse i den offentlige sektor. De ni anbefalinger er, som følger: Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen Du skaber en organisation, som er lydhør og kan påvirke omverden 4

5 Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter Du har udsyn og arbejder strategisk med udvikling af din organisations opgaveløsning Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen Du udviser professionel og personlig integritet Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier. De ni anbefalinger er udviklet for topledere i det offentlige, men fungerer for alle ledere, der arbejder i en politisk ledet organisation og har ledelsesvilkår der i væsentlig grad fastlægges af en politisk ledelse. Byrådet mener, at kodeks for offentlig topledelse også fungerer for ledere i Halsnæs Kommune, og at de ni anbefalinger yder et vigtigt bidrag til, hvordan ledelse i Halsnæs Kommune skal udøves. Værdibaseret ledelse i Halsnæs Kommune, herunder Byrådets forståelse af værdierne i et ledelsesmæssigt perspektiv, og de ni anbefalinger fra kodeks for god offentlig topledelse giver et godt grundlag for ledelsesmæssige beslutninger og værdibaseret adfærd i Halsnæs Kommune. Principper for værdibaseret ledelse i Halsnæs Kommune giver også medarbejderen et pejlemærke for, hvad han eller hun kan forvente af sin leder i Halsnæs Kommune. 5

6 3. Principper for organisationsstruktur Forud for kommunesammenlægningen i januar 2007 blev kommunens administrative organisering drøftet detaljeret. Dette skete med hjemmel i lov om revision af den kommunale inddeling paragraf 19, hvoraf det fremgår, at sammenlægningsudvalget i sin funktionsperiode skulle træffe bestemmelser om den nye kommunes administrative organisering. Ligeledes var der en række anbefalinger i strukturkommissionens betænkning af januar 2004, som blev indarbejdet i den administrative organisering af Halsnæs Kommune og udmøntet i følgende organisatoriske principper; Logisk sammenhæng med udgangspunkt i borgeren og i helhedstænkning Fokus på professionalisme, faglighed og kvalitet Udvikling og fleksibilitet Kontakt mellem Byråd og administration går via en kontaktdirektør, dvs. et direktionsmedlem Central styring og decentral ledelse Tre-ledet ledelsesstruktur Siden kommunesammenlægningen har Halsnæs Kommune gennemført flere justeringer og ændringer af organisationsstruktur. Alligevel er det stadig i 2012, ovennævnte principper, der er bærende for den administrative organisering af Halsnæs Kommune. Principperne skal dog ses i sammenhæng med den til en hver tid gældende økonomiske situation, hvorfor kriteriet om faglig, økonomisk og administrativ bæredygtighed også har været et vigtigt princip siden 2009, hvor Byrådet godkendte notat om bæredygtighed og strukturtilpasninger. Helt konkret betyder det, at kommunens organisatoriske opbygning med sekretariat, områder og virksomheder er opbygget så den i videst mulig omfang sikrer logisk sammenhæng, helhedstænkning, professionalisme og kvalitet i opgaveløsningen, samt tager udgangspunkt i borgeren. Diagrammet nedenfor viser den grundlæggende opbygning af Halsnæs Kommunes administrative organisationsstruktur; 6

7 4. Principper for ledelsesstruktur, roller og forventninger 4.1. En tre-ledet ledelsesstruktur Det følger af principper for organisering af den administrative organisationsstruktur, at Halsnæs Kommune overordnet set har en tre-ledet ledelsesstruktur dvs. niveau 1. direktører, niveau 2. chefer og niveau 3. virksomhedsledere og afdelingsledere på rådhuset. Se diagram ovenfor. Det skal bemærkes, at der på nogle større virksomheder også er niveau 4 og 5 ledere i form af afdelingsledere eller viceledere Central styring og decentral ledelse Princippet om central styring og decentral ledelse udmøntes i høj grad via kommunens koncept for mål- og rammestyring, som beskriver ansvars- og kompetencefordeling, i forhold til mål og rammer, på forskellige ledelsesniveauer i organisationen. Konceptet beskriver i forlængelse heraf, hvilke principper der gælder for styring af økonomien henholdsvis inden for og uden for virksomhedsaftaler, hvordan og hvornår mål og resultatkrav formuleres, samt hvem der indgår aftaler med hvem og på hvilke niveauer i organisationen. Konceptet for mål- og rammestyring er funderet på en aftalestyring, hvor etårige aftaler mellem parter på forskellige ledelsesniveauer, tydeliggør og bestemmer, hvilke økonomiske rammer og frihedsgrader henholdsvis direktionen, cheferne og virksomhedslederne har til rådighed, og hvilke forventninger henholdsvis Byrådet, direktionen og cheferne stiller i forhold til opfyldelse af de politiske mål og resultatkrav. Mål- og rammestyringskonceptet bestemmer således i høj grad forventninger og krav til lederne i organisationen både på kort sigt (aftalen) og lang sigt (principper i konceptet). Det forventes, at ledere i Halsnæs Kommune arbejder målrettet for at nå deres mål og overholde deres økonomiske rammer. For nærmere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling i forhold til økonomistyring på de forskellige niveauer i organisationen henvises til Kommunes koncept for mål- og rammestyring Kontakt mellem Byråd og administration går via en kontaktdirektør Direktionen er bindeleddet mellem det politiske arbejde og de udførende enheder, og det er afgørende for direktionens virke, at direktionen sikrer en tæt kontakt til politikerne. I Halsnæs Kommune er der som konsekvens af det organisatoriske princip om kontakt mellem Byråd og administration indrettet en arbejdsdeling, hvor hver enkelt direktør har rollen som kontaktdirektør for et antal udvalgsformænd og rollen som referencedirektør for et antal chefer. Det betyder, at de enkelte direktører fungerer som indgang til eller bindeled mellem det politiske niveau og chefniveauet. Referenceområdet drøftes og ændres, som udgangspunkt, hvert andet år Personaleledelse, projektledelse og digital ledelse Det følger af ledelsesstrukturen og af mål og rammestyringskonceptet, at der er forskellige forventninger til de forskellige niveauer i organisationen. Det følger endvidere af Byrådets delegering af kompetence, at Byrådet har ansættelses- og afskedigelseskompetencen for alle direktørerne. Direktionen har kompetence til at indrette administrationen og ansættelses- og afskedigelseskompetencen for de øvrige niveauer. Dette 7

8 ansvar er i praksis delegeret til de øvrige ledelsesniveauer, hvorfor ledere i Halsnæs har følgende personaleansvar: Ansvar for at ansætte og afskedige personale (i samarbejde med chefen og Personaleservice) Initiativret og -pligt til at afholde udviklingssamtaler med medarbejdere og ledere Ansvar for at sikre udvikling af medarbejdere og ledere Ansvar for at afholde jævnlige møder med henblik på at sikre faglighed, drift, administration, personalepleje og strategisk ledelse Ansvar for at udføre ledelsestilsyn Ansvar for at følge kommunens retningslinjer Derudover har ledere i Halsnæs Kommune en særlig forpligtigelse til at kende og støtte op om kommunens projektmodel og projektorganisation, samt kommunens retningslinjer for digital ledelse Særlige roller og forventninger til de enkelte ledelses-niveauer Niveau 1: Direktionen Direktionen har ansvar for at sikre, at Byrådets og Økonomiudvalgets beslutninger bliver gennemført, og at Byrådet og Økonomiudvalget opnår den nødvendige viden og sparring. Direktionen har et særligt ansvar for den strategiske planlægning for Halsnæs Kommune og for at sikre, at dette sker i et tæt samspil med det politiske niveau. Direktørerne skal arbejde for at skabe mening og sammenhæng, samt helhed i overensstemmelse med kommunens vision og værdier. Direktørerne har som udgangspunkt ikke driftsansvar. Det er ledelsesniveauerne under direktionen, der bærer ansvar for udvikling og drift af deres tillagte ansvarsområder. Direktionen skal sikre udmøntning af direktionsaftalen som indgås mellem Byrådet ved borgmesteren og direktionen ved kommunaldirektøren. I aftalen er det centrale aftaleindhold: opfyldelsen af de politiske mål, både de tværgående og de områdespecifikke mål. I forlængelse heraf følger styringsprincippet om, at der ikke drøftes mål, uden at der også drøftes økonomi eller omvendt. Direktionen har ansvar for, at budgettet holdes. For mere detaljeret viden om krav og forventninger til direktørerne, se da aftalen for indeværende år. Niveau 2: Chefen Alle chefer refererer til direktionen. I praksis referer en chef til en direktør i direktionen, dvs. der refereres til en referencedirektør, der er tilknyttet sekretariatet eller et område. Generelt skal en chef i Halsnæs Kommune være stærk i strategisk ledelse, planlægning og økonomistyring. Chefen skal være udviklingsorienteret og kunne udvikle og omstille sit sekretariat/område dels på baggrund af de politiske visioner, mål og rammer, dels i forhold til sekretariatets/områdets egne behov. Der udarbejdes hvert år en aftale mellem direktionen ved referencedirektøren og de enkelte chefer. Cheferne udarbejder i forlængelse heraf en sekretariats/områdeplan. Aftalen mellem direktionen og cheferne indeholder de resultatkrav, som skal sikre udmøntning af de politiske mål, både de tværgående og områdespecifikke. 8

9 På niveau 2 skelnes mellem sekretariatschef og områdechef. Sekretariatschefen har kompetence til over for områderne at sikre den centrale styring ved at udarbejde retningslinjer, skabeloner og metoder, som skal anvendes af hele organisationen med henblik på at skabe og håndtere systematiske, strukturerede og tværgående indsatser. Sekretariatschefen skal endvidere sikre, at Direktionssekretariatet understøtter den samlede kommunale virksomheds behov for konsulentbistand, agere rådgivere og være behjælpelige med faglige spørgsmål omkring økonomi, personale, it, indkøb, kommunikation (herunder presse), erhverv og turisme osv. Områdechefen har en aftale med sine virksomhedsledere. Denne aftale indeholder de tværgående og områdespecifikke resultatkrav, som virksomhedslederen skal bidrage til udmøntning af samt virksomhedsspecifikke resultatkrav, som er særlige for den enkelte virksomhed. Områdechefen har det overordnede, styringsmæssige ansvar for det samlede budget inden for chefens område. Områdechefen har dermed både det overordnede budgetansvar og den overordnede beslutningskompetence for prioriteringer vedrørende budgettet. Områdecheferne har ansvar for og kompetence til at sikre opfølgning på udmøntningen af diverse politikker og aftaleforhold. Områdechefen har endvidere ansvaret for at sikre den faglige og koordinerende indsats på tværs af virksomhederne og ansvar for at besidde det overordnede overblik, der sikrer kontinuerlig og strategisk udvikling af området. For nærmere beskrivelse af de enkelte chefers ansvar og kompetence, se da koncept for mål- og rammestyring samt stillingsprofil. Niveau 3: Virksomhedslederen Virksomhedernes hovedformål er at levere de serviceydelser, som er besluttet af det politiske niveau og at gøre det med en kvalitet, der lever op til de politiske fastsatte krav. Det forventes, at virksomhedslederen sørger for at skabe de rammer, der giver bedst mulighed for at varetage opgaverne, således at arbejdet i virksomheden foregår i overensstemmelse med de politikker, der overordnet er vedtaget for området, og de aftaler der er indgået. En virksomhedsleder har en virksomhedsaftale med den pågældende chef for området. Virksomhedslederen kan i høj grad styre efter de resultatkrav og rammer, der er udstukket i aftalen med chefen. Chefen for området har dog det overordnede ansvar for den samlede økonomi på området og kan derfor af hensyn til helheden være nødt til at foretage prioriteringer, der kan have indflydelse for den enkelte virksomhedsleders budget. Præmisser for delegering af beslutningskompetence mellem områdechefen og den enkelte virksomhedsleder må aftales ved indgåelse af aftalen. I tilfælde af, at en virksomhedsleder ikke kan opfylde de resultatkrav som fremgår af virksomhedsaftalen, vil områdechefen vurdere, hvilke konsekvenser det skal have. Hvis udfordringerne skyldes forhold i virksomhedsaftalen, herunder et usammenhængende forhold mellem resultatkrav og budgetramme kan områdechefen drøfte dette med direktionen med henblik på eventuelle justeringer. Niveau 3: Afdelingsleder på rådhuset En afdelingsleder, der er ansat i sekretariatet eller i et område med fysisk placering på rådhuset og har reference til en sekretariats-/områdechef, er også karakteriseret som en niveau 3-leder. 9

10 Afdelingslederens kompetence delegeres fra chefen til afdelingslederen. Afdelingslederen har ikke selvstændigt budget eller budgetansvar, men administrerer de midler, der tildeles sekretariatet eller området i samarbejde med chefen. Genbesættelse af stillinger i afdelingen sker i samråd med chefen med henblik på at varetage tværgående og strategiske hensyn i sekretariatet/området. Afskedigelse af medarbejdere skal også ske efter godkendelse af pågældende chef, med henblik på at tilgodese og overveje eventuelle tværgående hensyn, herunder omplaceringsmuligheder inden for sekretariatet/området forud for endelig beslutning om afsked. Der kan defineres mål og rammer, samt krav og forventninger mellem chef og afdelingsleder, som kan indgå i sekretariats-/områdeplanen. Det forventes, at afdelingslederne varetager den daglige ledelse og drift af afdelingen. Det forventes også, at afdelingslederen gennemfører de projekter og initiativer, som har et tværgående sigte og som igangsættes af sekretariatschefen, en områdechef eller af direktionen. 10

11 5. Principper for mødestruktur og ledelsesfora Halsnæs Kommune har fire overordnede ledelsesfora: Direktionsforum, består af direktionen (niveau 1), Udvidet Direktionsforum, består af direktørerne og sekretariats-/områdecheferne (niveau 1 og 2) Lederkoordination, består af direktørerne, cheferne og afdelingslederne på rådhuset (niveau 1, 2 og 3 på rådhuset) Lederforum, består af direktørerne, cheferne samt virksomhedsledere og afdelingslederne på rådhuset (niveau 1, 2 og 3). Det er direktionen, der har nedsat de fire ledelsesfora og besluttet mødestrukturen for de tre ledelses niveauer. Alle chefer og ledere skal udarbejde en mødestruktur for deres sekretariat, område, afdeling eller virksomhed og etablere det antal mødefora, som er hensigtsmæssige i forhold til at opnå faglig-, driftsmæssig-, personale- og strategisk ledelse. 5.1 Hvad er formålet med de fire ledelsesfora De fire ledelsesfora har til formål at sikre den løbende ledelsesdialog, orientering, udvikling og sparring. Det betyder, at dagsorden på møderne og mødernes format vil være forskellig afhængig af tema. I et vist omfang vil ledelsesdialogen være præget af årets gang og de temaer, som ligger fast på faste tidspunkter hvert år, herunder budgetorientering. Andre gange vil møderne være præget af en specifik situation, herunder formidling af nye politiske signaler eller et forsøg på at forberede og modne organisationen til nye tiltag. I nogle henseende vil de forskellige ledelsesfora også blive brugt til lederudvikling. Ledelsesfora har også til hensigt at; Klæde lederne på til at kunne formidle nyt til den øvrige organisation Sikre fælles, samtidig kommunikation at alle får det samme at vide samtidig Skabe sammenhæng og samhørighed i organisationen modvirke ø-dannelser og segmentering Skabe rum for at lederne kan tale sammen, sparre med hinanden, udvikle ideer Afstemme forventninger mellem de tre ledelsesniveauer 5.2 Formen på de fire ledelsesfora Direktionen Direktionen mødes 2-3 gange om måneden som hovedregel om torsdagen og med hver tredje uge som møde fri. Ved møderne vil dagsorden blive gennemgået og alle punkter blive drøftet og debatteret. Borgmesteren vil være inviteret til gensidig orientering. Udvidet Direktionsforum Udvidet Direktionsforum mødes 1 gang månedlig - som hovedregel lige umiddelbart før direktionsmødet. Udvidet Direktionsforum mødes endvidere fire gange årligt til fordybelsesdage hvor konkrete temaer drøftes detaljeret og dybdegående. Et af disse møder afholdes i november, hvor der aftales udmøntning af budget for det kommende år. Lederkoordination Lederkoordination mødes kvartalsvist, og/eller hvis specifikke situationer kræver det. Der udformes en dagsorden fra gang til gang. Dagsordenen indeholder som udgangspunkt altid en kombination af orientering fra direktionen og debat og orientering om et specifikt tema. 11

12 Lederforum Lederforum mødes kvartalvist, og/eller hvis specifikke situationer kræver det. Der er ikke nogen formel dagsorden ved møderne, men der udarbejdes altid et program for dagen/dagene. Møderne har karakter af seminarer, idet antallet af deltagere er højt. Formen på møderne vil både være gennem eksterne foredragsholdere, oplæg med interne oplægsholdere, debat og gruppedrøftelser, herunder drøftelser i netværksgrupper. 5.3 Nyhedsbrev for ledere i Halsnæs Kommune Direktionens elektroniske nyhedsbrev til ledere udkommer en gang om måneden (i alt 11 gange årligt) og sendes til Lederforum den første tirsdag i måneden. Nyhedsbrevet samler de signaler og budskaber, som direktionen ønsker at formidle til lederne og som direktionen ønsker, at lederne skal forholde sig til og agere i forhold til. 12

13 6. Principper for lederudvikling Det skal være attraktivt at være leder i Halsnæs Kommune, og derfor vil der i arbejdet med lederuddannelse blive lagt vægt på, at ledere i Halsnæs Kommune får optimale muligheder for efteruddannelse. Lederuddannelse i Halsnæs Kommune har to spor - dels interne redskabskurser, dels et formaliseret uddannelsesspor, der indeholder en lederuddannelse på diplomniveau. Herudover opfordrer Halsnæs Kommune til, at alle ledere uddanner sig efter individuelle, faglige og virksomhedsrelaterede behov. 6.1 Det interne spor De interne lederkurser omhandler primært redskabsrelateret undervisning, som retter sig specifikt mod de konkrete redskaber, som lederen skal bruge inden for personalejura, it, regnskabsstyring osv. Kurserne udbydes løbende og kan tilbydes ved individuelt opståede behov. Det er ofte Halsnæs Kommunes egne konsulenter, som står for undervisningen. 6.2 Diplomuddannelse i ledelse (DIL) Direktionen har med afsæt i en tidligere indgået trepartsaftale besluttet, at alle niveau 3 ledere har ret og pligt til at gennemføre en Diplomuddannelse i Ledelse. Ledere på 60 år+ har dog ret, men ingen pligt til at tage denne lederuddannelse. Disse ledere har i stedet mulighed for at indgå en individuel aftale med deres chef omkring evt. anden uddannelse/videreuddannelse. Der vil i valget af nye ledere blive lagt vægt på, at de som minimum har eller ønsker at tage en Diplomuddannelse i Ledelse eller tilsvarende. For mere information om lederudvikling i Halsnæs Kommune kontaktes Direktionssekretariatet. 13

Ledelsesstruktur, roller og forventninger

Ledelsesstruktur, roller og forventninger Ledelsesstruktur, roller og forventninger 1.1. Ledelsesstruktur Udgangspunktet for den administrative struktur er givet i Det politiske testamente af 29. september 2005. Ledelsesstrukturen i s administrative

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ledelse ved Esbjerg Kommune

Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune har et fælles udgangspunkt at yde service til kommunens borgere og virksomheder.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Døgnbehandlingen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Døgnbehandlingen Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk Lisa Culmsee Familieområdet 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen Forord Ledernes daglige ledelsesmæssige opgave er at drive og udvikle egen organisation med fokus på drift, faglig kvalitet, økonomi,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Peter Aagsbo Rasmussen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden Skolen har ca.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Torvets Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvets Børnehus Torvegade 10, 3300 Frederiksværk Janie Winkelmann Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kregme Skole og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kregme Skole Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1.

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 April 2013 Struktur og ledelse Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning... 3 Målet med strukturen... 3 Afdelingerne... 3 Ledelsesorganisering... 4 Principper for struktur og ledelse... 4

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kastaniehuset og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kastaniehuset Melbyvej 150, 3370 Melby Bente Winum Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden Kastaniehuset

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Storebjergskolen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Storebjergskolen Birkevej 3, 3390 Hundested Helle Simonsen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Tina Olsen Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden s mål at skabe

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Lerbjerg Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17, 3390 Hundested Anne Rosendal Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Magleblikskolen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Magleblikskolen Sportsvej 15, 3300 Frederiksværk Eva Haahr Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Styring og Lederskab. Fredensborg Kommunes styringsfilosofi

Styring og Lederskab. Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Styring og Lederskab Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Vi leder med udsyn og helhed Vi leder med udsyn og helhed. Derfor er tiden moden til, at vi opdaterer vores styringsfilosofi og moderniserer sproget,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4 Ledelsesgrundlag Indhold Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3 Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4 De ydre rammer for ledelse...4 De indre rammer for ledelse...5 Ledelsesorganisationen er

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2018

Ledelse i Frederikssund 2018 Ledelse i Frederikssund 2018 Maj 2018 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: H. C. Andersensvej 10, 3300 Frederiksværk Dorthe V. rude Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden er en kommunal

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen

Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen 2016-2019 1 Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram... 3 Kulturmetropolens politikere KMP (politisk styregruppe)... 4 Kulturmetropolens kulturchefer KMK

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Skole og Dagbehandling og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Skole og Dagbehandling Industrivej 17, 3390 Hundested Tommy Vinther Skole og Undervisning 1.

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation Notat Oplæg til ny administrativ organisation Fredericia Kommune December 2018 Indhold Baggrund... 2 Målsætninger og principper for ny organisering... 4 Borger- og interessentperspektivet:... 4 Forvaltningsperspektivet...

Læs mere

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren).

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). 1 Administrativ organisering I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). Der har tidligere været

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for. Chefstilling i Direktionens Stab. Marts 2019

Job- og kompetenceprofil for. Chefstilling i Direktionens Stab. Marts 2019 Job- og kompetenceprofil for Chefstilling i Direktionens Stab Marts 2019 1 Herning Kommune søger snarest og senest pr. 1. juni 2019 en ny Chef i Direktionens Stab. Indledning Herning Kommune er med et

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelse af offentlig virksomhed Politisk ledelse Faglig ledelse ledelse af fag Professionel ledelse ledelse som disciplin Ledelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Centralkøkkenet og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Centralkøkkenet Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Steen M. Knudsen Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune Juni 2014 Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune 1. Formål Kompetenceplanen har til formål at tydeliggøre den overordnede kompetencefordeling mellem det politiske

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 JOB- OG KRAVPROFIL Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 1. Indledning Områdelederen for område 2 på dagtilbudsområdet har pr. 31. oktober 2016 valgt at søge nye udfordringer andetsteds. Dagtilbudsafdelingen

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere