Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012"

Transkript

1 Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport

2 Dagtilbud til Børn Administrationscentret Stationsvej Birkerød Tlf: Mail: 2

3 Indledning Denne kvalitetsrapport omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Den beskriver de kommende to års indsatsområder for området og evaluerer på indsatsområder fra Derudover afrapporteres på de særlige forhold, som Børne- og Skoleudvalget har besluttet en fast tilbagemelding på. Kvalitetsrapporten (KR) funderes på de lovfastsatte krav til området og på den fire-årige udviklingsplan, som Børne- og Skoleudvalget vedtog d for dagtilbudsområdet. Rapporten er første udgave efter omlægning til det nye styringskoncept, som blev besluttet i Børne- og Skoleudvalget den Den opfylder hermed den aftale, der er indgået mellem KL og regeringen om at anvende et styringsredskab, som kan afrapportere på dagtilbudsområdet, og som kan anvendes til tværkommunale sammenligninger. Ud fra KR udarbejder alle institutioner deres 2 årige virksomhedsplan. Denne KR vil således være styrende for indholdet af de kommende virksomhedsplaner, som afleveres til Dagtilbud den Dagtilbudschefen godkender på vegne af Kommunalbestyrelsen virksomhedsplanerne. De private institutioner og puljeordninger er jævnfør godkendelseskriterierne forpligtede til at aflevere en virksomhedsplan, som opfylder de kommunalt besluttede indsatsområder, evaluering af tidligere indsatsområder, og de skal afrapportere på en række nøgletal og skal evaluere deres udmøntning af de pædagogiske læreplaner. Deres arbejde evalueres ikke i denne rapport, men Dagtilbud læser rapporterne og tager initiativ til samtaler og tilsyn, hvis det vurderes at være nødvendigt. Denne KR er udarbejdet af Dagtilbud til børn. KR har været forelagt Område MED inden forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget. Rapporten opfylder det fælles kommunale koncept for virksomhedsplaner og indeholder endvidere punkterne fra det koncept for kvalitetsrapporter, som KL har udarbejdet i samarbejde med en række kommuner. Derudover sikrer KR, at lovens krav til evaluering af en række pædagogiske forhold opfyldes. Det medfører til gengæld, at KR er meget omfattende. Dagtilbud vil frem til næste KR arbejde med denne del af lovkravet til evaluering, således at det fremstår mere meningsfuldt og enkelt. KR godkendes af Børne- og Skoleudvalget hvert andet år. Den fremlægges i ulige år. KR fungerer både som politisk styringsværktøj for det samlede dagtilbudsområde og som fælles arbejdsredskab for forvaltningen og institutionerne. 3

4 Indhold 1. Præsentation af dagtilbudsområdet 6 2. Ressourcer Dagtilbudsstrukturen i kommunen Den kommunale dagpleje Struktur for de selvejende institutioner Øvrige pasningstilbud Antal institutioner/børnehuse pr Kapacitet i de kommunale og selvejende dagtilbud Institutionsprognose og pladsbehov opgjort december Dagtilbuds fire-årige udviklingsplan Generelle forhold for dagtilbudsområdet i 2011 og Kommunale indsatsområder for 2011 og Effektiv organisation - med fokus på digitalisering i Indsatsområde i Dagtilbuds fælles projekter og indsatsområder i 2011 og Inklusionsprojekt Udmøntning af Visionen Arbejdspladsudvikling (APU) og sygefravær Den pædagogiske, faglige kvalitet Den fagprofessionelle rolle og opgave Sundhed og bevægelse Faglige resultater i henhold til dagtilbudsloven De pædagogiske læreplaner Evaluering af de enkelte læreplanstemaer Dagtilbuddenes forebyggende og støttende indsats i forhold til børn med særlige behov Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov Arbejdet med børnemiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde Sprogindsats og sprogvurdering af 3 årige børn Overgang fra børnehave til skole Opsamling på virksomhedsplaner og pædagogiske læreplaner Evaluering af kommunale projekter og indsatsområder i Trivselsmåling 35 4

5 6.2 Den effektive organisation fælles kommunalt indsatsområde i Fortsat implementering af den kommunale dagtilbudspolitik Kapacitet og fysiske rammer Indførelse af frokostmåltid IT værktøjer til pædagogerne fremlæggelse af analyse og gennemførelse Rekruttering og fastholdelse Områdeledelsesprojektet Kommunikations- og informationsstrategi Fokus på den pædagogiske kvalitet Kompetenceudvikling Legepladser Brugerundersøgelse Inklusion Dagtilbuds deltagelse i det fælles projekt Dokumentation og evaluering Sundhedsprojektet det videre forløb Skolestart pædagogiske overgange og samarbejde Opsamling på institutionernes virksomhedsplaner for 2010: evalueringsdelen Årlige tilbagemeldinger på særlige temaer Pædagogisk tilsyn Legepladstilsyn Økonomisk tilsyn Hygiejnetilsyn kommunallægens tilbagemelding Ansøgninger om godkendelse af privat institutioner og privat dagpleje Lukning af ventelisten for udefrakommende børn Udmøntning af legepladspolitikken Udmøntning af mad- og måltidspolitikken Anvendelse af kompetenceudviklingsmidler Ressourcer - Nøgletal for dagtilbudsområdet Børn og institutioner Medarbejdere Ledelse Opgaveliste udført Bilag Bilag 1 - Høringssvar vedr. Kvalitetsrapport Bilag 2 - Uddybning og eksempler på arbejdet med pægagogiske læreplaner 68 5

6 1. Præsentation af dagtilbudsområdet Dagtilbud til Børn har til opgave at styre drift og udvikling af det samlede dagtilbudsområde, samt føre pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle former for dagpasning af børn med bopæl i Rudersdal Kommune. Det økonomiske tilsyn omfatter dog ikke private institutioner. For private pasningsordninger gælder, at Dagtilbud godkender den aftale, der indgås mellem pasningen og det enkelte forældrepar. Alle typer dagtilbud til børn i alderen 0-5 år er etableret og drives i henhold til Dagtilbudslovens bestemmelser. Loven trådte i kraft den 1. august 2007 og er senere revideret flere gange, senest i forbindelse med indførelse af frokost til alle børn og ændring af kravene til evaluering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner og obligatorisk sprogvurdering af alle 3 årige børn. Kommunalbestyrelsen har besluttet en række politikker, som er gældende for området. Det drejer sig om Dagtilbudspolitik, Legepladspolitik, Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering, Mad- og måltidspolitik og den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Børne- og Skoleudvalget har den udsendt Masterplan for udmøntning af Visionen i høring i alle bestyrelser. Den endelige Masterplan vil efter behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen komme til at fungere som det grundlæggende dokument i forhold til tilpasning af pladser og om- og nybyggeri i de kommende 10 år. Den centrale værdi for alt arbejde med børn i alderen 0-5 år er jvf. Dagtilbudsloven, at kommunens ledere og medarbejdere skaber et dagtilbudsområde, hvor alle børn har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det skal ske i samarbejde med børnenes forældre. Det fremgår af kommunens Dagtilbudspolitik, at den pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud skal være blandt de bedste i landet. Rudersdal Kommune har derudover formuleret følgende værdier for dagtilbuddene: Dagtilbud til Børns værdier Daginstitutionen har en selvstændig værdi for småbørns udvikling, læring og dannelse Daginstitutionen er inkluderende. Børn med særlige behov skal forblive i lokalområdet og nærmiljøet, så længe det er til gavn for barnet, under hensyntagen til børnegruppen Ledelse, personale og forældre samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for børnegruppen og det enkelte barn Mangfoldighed er en styrke, forstået som mangfoldighed i pædagogik, åbningstider og pasningsformer. 6

7 Endvidere har Direktionen besluttet et sæt kendetegn, som skal karakterisere hele kommunens virksomhed. Kendetegnene er integreret i den kommunale Personalepolitik, som alle kommunale og selvejende institutioner er omfattet af. Rudersdal kommunes kendetegn er: At være en attraktiv arbejdsplads At være en effektiv organisation At have kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet At have en fremsynet ledelse på alle niveauer. Indenfor denne samlede ramme skal Dagtilbuddene tilrettelægge deres ledelsesarbejde, udmønte deres pædagogiske arbejde samt udvikle deres samarbejde med forældre og bestyrelser. Det gælder såvel kommunale og selvejende daginstitutioner som dagplejen. 7

8 2. Ressourcer Dette afsnit indeholder beskrivelser og tal for, hvilke ressourcer der er til rådighed for at nå de opstillede mål og løse opgaverne. Begreberne institution og dagtilbud dækker over kommunale områdeinstitutioner med selvejende institutioner og dagplejer. tiv medarbejder til hver områdeinstitution. Hvert område indeholder fire til syv børnehuse, og forældrene vælger en forældrebestyrelse for hver områdeinstitution. Derudover kan forældrebestyrelsen beslutte at oprette forældreråd i børnehusene. Hver områdeinstitution får tildelt et samlet budget, som områdelederen er ansvarlig for. 2.1 Dagtilbudsstrukturen i kommunen Dagtilbudsområdet i kommunen består af en dagpleje til ca. 145 børn, syv kommunale områdeinstitutioner med 35 børnehuse, en selvejende områdeinstitution med seks børnehuse, 11 selvejende institutioner og fire private institutioner/puljeordninger. Dertil kommer tilbud om tilskud til privat pasning af egne børn og tilskud til privat pasning og private pasningsordninger Områdeledelse for de kommunale institutioner De kommunale områdeinstitutioner er organiseret med en områdeleder samt en daglig leder for hvert hus. Der er afsat 18,5 time administra- 2.2 Den kommunale dagpleje Dagplejen har ansat en leder, tre dagplejepædagoger og en administrativ medarbejder samt p.t. 48 dagplejere. Dagplejerne er delt op i seks legestuegrupper, som mødes en gang om ugen i den legestue, de hører til. Der er to legestuer, begge beliggende i egne lokaler på henholdsvis Kajerød Skole og på Nærumvænge ved Nærum Skole. Begge legestuer har tilknyttet et vikarhus, hvor dagplejebørnene passes i dagplejernes ferier og fridage. 8

9 2.3 Struktur for de selvejende institutioner Kommunen har driftsoverenskomst med 12 selvejende institutioner. Områdeinstitution Ruderen består af seks børnehuse med en institutionsbestyrelse og seks forældrebestyrelser. De øvrige 11 selvejende institutioner indgår i forskellige samarbejdsrelationer med hinanden. Alle 12 institutioner har indgået en administrationsaftale med Danske Daginstitutioner. I 2010 opsagde Kommunalbestyrelsen driftsoverenskomsten med Børnehaven Egevang Syd grundet faldende behov for pladser i området. Driftsoverenskomsten udløber En bestyrelse har søgt og fået godkendelse som privat institution fra i de samme lokaler. Egevang Syd er i denne rapport fra 2011 ikke talt med som selvejende institution. Til gengæld er den private institution Børnehaven Tryllefløjten talt med under private institutioner. Dagtilbud til børn afholder to til fire årlige møder med de selvejende bestyrelsesformænd, hvor forhold, der alene vedrører arbejdsgiverforpligtelsen og driftsoverenskomsterne, drøftes. 2.4 Øvrige pasningstilbud Kommunen giver tilskud til en række private institutioner og private pasningsformer. Kommunen har indgået aftale med Montessori Børnecenter og Rudolf Steiner børnehaven Rønnebærhuset om oprettelse og godkendelse som puljeordninger under den tidligere lovgivning. Det er ikke muligt at oprette nye puljeordninger. Begge børnehaver visiterer selv børn til deres institutioner og opkræver selv forældrebetaling. Der må maksimalt opkræves 25 % af driftsudgiften. Børnehaven Gøngehesten er godkendt som privat institution. Børnehaven Tryllefløjten er godkendt som privat institution fra Begge børnehaver visiterer selv børn og fastlægger og opkræver selv forældrebetaling. I 2010 lukkede den private Søllerød Skovbørnehave. Der er i 2011 afsat kr i tilskud til privat 9

10 pasning, private pasningsordninger og til pasning af egne børn. Forældre kan hermed som alternativ til en plads i en kommunal eller selvejende daginstitution vælge at modtage tilskud til pasning i privat regi. 2.5 Antal institutioner/børnehuse pr Kommunale dagtilbud Selvejende institutioner Private insitutioner/ dagpleje haver Puljeordninger Kapacitet 2.6 Kapacitet i de kommunale og selvejende dagtilbud 0-2 årige i dagpleje 0-2 årige i daginstitution Vuggetuer Dagtilbudstyper Dagplejere Børnehaver Integrerede institutioner Skov- børne Indskrevne børn pr Institutionsprognose og pladsbehov opgjort december 2010 Siden 2007 har antallet af 0-5 årige i Rudersdal 2 2 Dækninggrad Antal pladser* ,62 147** , år - skolestart , *** I alt * Budgettal ** Inkusiv specialpladser *** Inklusiv 100 forårspladser Kommune været faldende. Der er foretaget tilpasning af pladser til 1. august Dagtilbuds seneste prognose fra december 2010 viser, at der i 2011 og 2012 kun er mindre behov for yderligere justeringer i kapaciteten. I foråret 2011 vil der blive udarbejdet en ny langsigtet befolkningsprognose, hvor bl.a. et justeret boligbyggeprogram samt det seneste års befolkningsudvikling vil danne grundlag for de nye forventninger til befolkningsudviklingen i kommunen. Dagtilbud vil udarbejde en ny langsigtet institutionsprognose med udgangspunkt i denne befolkningsprognose. I Masterplanen, som i skrivende stund er i høring i bestyrelserne, har Dagtilbud beskrevet, hvordan de fysiske rammer og de eksisterende pladser kan tilpasses til de kommende års behov med henblik på at sikre den rigtige kapacitet i gode fysiske rammer. 2.8 Dagtilbuds fire-årige udviklingsplan Børne- og Skoleudvalget godkendte den Dagtilbuds fire-årige udviklingsplan. Udviklingsplanen indeholder otte indsatsområder med underliggende temaer, som området skal arbejde med. De otte indsatsområder med temaer er: 1. Inklusion Deltagelse i det tværgående fire-årige projekt samt etablering af egne projekter 2. Udmøntning af Visionen Renovering og nybyggeri Gode processer for sammenlægninger og lukninger Indretning 3. Sygefravær og arbejdspladsudvikling Deltagelse i APU projektet 10

11 4. Pædagogisk faglig kvalitet Overgang fra dagtilbud til skole Natur- og kulturprojekter samt udeliv Evaluering og dokumentation 5. Den fagprofessionelle rolle og opgave Krav, organisering og muligheder Kompetenceudvikling for medarbejdergrupperne At vurdere behovet for en ændret tildeling af ressourcer til ansættelse af pædagoger og andre ansættelsesgrupper. 6. Sundhed og bevægelse Udmøntning af legepladspolitik Udmøntning af mad- og måltidspolitik Idrætscertificering. 7. Kommunikation og IT Hardware, software og hjemmesideløsninger Kommunikation med eksterne aktører, fx forældre Intern kommunikation, fx mellem ledere og ansatte i børnehusene. 8. De kommunale kendetegn Digitalisering i Temaerne vil blive uddybet i denne kvalitetsrapport i kapitel 3 samt i den kvalitetsrapport, der fremlægges i Generelle forhold for dagtilbudsområdet i 2011 og 2012 mange nye krav til højnelse af kvalitet, dokumentation af det pædagogiske arbejde, økonomisk stram styring til det aktuelle børnetal og ændringer af den nuværende organisering og struktur for arbejdet. Samtidig indføres nye obligatoriske opgaver som sprogvurdering og sprogarbejde for børn med særligt behov og obligatorisk daginstitutionstilbud for tosprogede småbørn, som ikke vurderes at have et alderssvarende dansk og som har en forælder, der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Dertil kommer indførelse af ny lov om frokostordning fra Der vil være fokus på effektiv styring, bedre fysiske rammer og nye muligheder for anvendelse af digitale løsninger. Der vil være fokus på den pædagogiske kvalitet i forhold til alle børns behov for trivsel, læring og udvikling i et inkluderende læringsmiljø. I de kommende år bliver der behov for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede ansatte, vurdere anvendelsen af de pædagogiske ressourcer og drøfte behovet for flere pædagoger til de mindste børn. De nuværende overenskomster med de faglige organisationer udløber pr Et kommende overenskomstresultat skal herefter implementeres og udmøntes. Dagtilbudsområdet stilles i disse år overfor 11

12 3. Kommunale indsatsområder for 2011 og 2012 Direktionen udpeger hvert år et indsatsområde, gældende for alle kommunens institutioner og forvaltninger. På dagtilbudsområdet betyder det, at både det fælles Dagtilbudsområde og de enkelte kommunale og selvejende dagtilbud skal arbejde med det udmeldte tema. 3.1 Effektiv organisation - med fokus på digitalisering i 2011 I 2011 har direktionen besluttet, at det fælles tema for alle områder skal være digitalisering. På dagtilbudsområdet vil temaet omfatte det IT projekt, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den Projektet omfatter indkøb af IT redskaber til institutionerne og anvendelse af IT i dagligdagen i børnehusene, som pædagogisk redskab, som ledelsesværktøj og som kommunikationsværktøj. Formål Projektets formål er jvf. dagsordenssagen den at sikre gode digitale løsninger for daginstitutionernes kommunikation med forældre og for understøttelse af det pædagogiske arbejde. Mål At forbedre pædagogernes mulighed for faglig udvikling eksempelvis ved sprogarbejde og pædagogisk metode At understøtte pædagoger og lederes samarbejde på tværs af huse/institutioner At understøtte og effektivisere udvikling af arbejdet med dokumentation og evaluering i daginstitutioner At anvende Min Rude/Børneruden som fundament ved udviklingen af løsningerne At forbedre pædagogernes IT kompetencer generelt som redskab for deres pædagogiske arbejde At gøre Rudersdal Kommunes daginstitutioner til et mere attraktivt sted at arbejde At sikre fælles løsninger for kommunikation At udvikle og effektivisere mulighederne for kommunikation mellem ledere, pædagoger og forældre At sikre bedre information fra institutionerne til forældrene. Succeskriterier Der skal inden udgangen af 2011 være etableret trådløse netværk og opstillet IT redskaber i alle kommunale og selvejende børnehuse Med udgangen af 2012 skal der være gennemført kompetenceudvikling af det pædagogiske personale Det pædagogiske personale anvender IT som understøttelse af deres pædagogiske arbejde Med udgangen af 2012 anvender alle pædagoger Børneruden aktivt i det pædagogiske arbejde Med udgangen af 2013 anvender størstedelen af familierne Børneruden aktivt Der skal udarbejdes en fælles kommunikationsstrategi og udarbejdes fælles standarder for kommunikation Der skal ske en effektivisering af arbejdsgange i institutionerne og i samarbejdet med den centrale forvaltning. Projektstyring Der nedsættes en styregruppe for det samlede projekt. Formålet er at sikre, at de mange for- 12

13 skellige initiativer koordineres og samordnes. Der er ansat en projektleder, som skal sikre implementering af projektet. IT-afdelingen indgår som tæt samarbejdspartner. satsområde for 2012 i slutningen af Udarbejdelse af plan for temaet vil blive drøftet i Områdeledergruppen og i Område MED. Arbejdet med temaet vil blive afrapporteret i kvalitetsrapporten i Tidsplan 4-årigt projekt 2011 og 2012: udrulning af IT-redskaber og kompetenceudvikling 2011: afklaring af fælles standarder og udarbejdelse af kommunikationsstrategi 2013 og 2014: kompetenceudvikling og udvikling og anvendelse af redskaberne. Ressourcer Dagtilbud til børn har opsparet kr. 3,4 millioner til brug for projektet. En del af midlerne anvendes til ansættelse af projektleder. Det må forventes, at der skal anvendes personaleressourcer lokalt til igangsættelse, opkvalificering og implementering. 3.2 Indsatsområde i 2012 Direktionen forventes at udmelde et fælles ind- 13

14 4. Dagtilbuds fælles projekter og indsatsområder i 2011 og 2012 Udgangspunkt for de fælles projekter og indsatsområder er Dagtilbudsloven, den kommunale Dagtilbudspolitik og øvrige kommunale politikker for området og den fire-årige Udviklingsplan, som Børne- og Skoleudvalget har godkendt den

15 4.1 Inklusionsprojekt Dagtilbud skal i de kommende fire år deltage i det tværfaglige inklusionsprojekt, som er besluttet i Børne- og Skoleudvalget den Projektets politiske ramme er Rudersdal Kommunes Sammenhængende Børne- og ungepolitik, Dagtilbudspolitikken og de skolepolitiske målsætninger med Den Gode Skole. I Dagtilbudspolitikken formuleres dette således: Børn med særlige behov skal kunne forblive i lokalområdet og normalmiljøet, så længe det er til gavn for barnet og under hensyntagen til børnegruppen. Institutionerne og husene skal indgå i tværfagligt samarbejde til gavn for det enkelte barn. Det betyder, at der i dagtilbuddet etableres et miljø, hvor medarbejdere, børn og forældre både kan og vil tilrettelægge hverdagen og de pædagogiske tilbud i forhold til alle børn. Formål med projektet Formålet med inklusionsprojektet er jvf. Børneog Skoleudvalgets beslutning, at færre børn og unge udskilles til specialtilbud, således at så mange som muligt forbliver i fællesskabet i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Projektet skal beskrive og arbejde med og ud fra begrebet Den gode inklusion, hvor alle børn har ret til deltagelse i et fællesskab, hvor børn støttes og udfordres i at lære, og hvor de udvikler sig og trives. Den gode inklusion skal udgøre det værdimæssige grundlag for Rudersdal Kommunes flerårige strategi om inklusion af kommunens børn og unge. Det er intentionen, at Den gode inklusion bliver en del af grundlaget for formuleringen af en fælles inklusionsforståelse i fælleskommunale og lokale værdigrundlag og styredokumenter. Den gode inklusion skal udgøre et synligt og aktivt grundlag for det daglige arbejde i kommunen og dens institutioner. Det fælles projekt vil arbejde ud fra temaerne: Den gode inklusion fællesskabernes betydning Organisation Viden og faglighed Ressourcer Forældre. Mål for Dagtilbud Etablering af en fælles inklusionskultur, hvor alle børn har ret til at deltage i et fællesskab, og hvor børn støttes og udfordres i at lære og udvikle sig og acceptere forskellighed som en styrke. Etablering af et fælles inklusionsbegreb for det fælles børneområde - herunder for dagområdet I samarbejde med Børn og Unge at afprøve forskellige former for inklusion af børn med særlige behov herunder oprettelse af ressourcegrupper og andre former for specialpædagogisk bistand til en børnegruppe At skabe et tværfagligt samarbejde med Børn og Unge, som sikrer en hurtig og præcis støtte til børnehuse med behov for støtte til inklusion At sikre personalet mulighed for kompetenceudvikling, så de har både teoretiske og praktiske redskaber til at arbejde inkluderende At udvikle administrative redskaber, der understøtter en inkluderende praksis i forhold til visitation og tværfagligt samarbejde. 15

16 At afprøve en række pædagogiske metoder for at skabe praksisviden til det fælles dagtilbudsområde ud fra de fem temaer og ud fra temaerne sprog, indretning, tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde, organisering, relationer, referencerammer og pædagogernes egne normer. At afprøve metoder for videndeling mellem børnehuse og institutioner. For at sikre en løbende borgerinddragelse, blev der på et borgermøde nedsat en referencegruppe, som vil blive inddraget undervejs i processen. Øvrig organisering af projektet afventer endelig projektbeskrivelse. Det forventes, at der nedsættes en projektgruppe for Dagtilbud til Børn samt en række lokale projektgrupper til at gennemføre projekterne. Styregruppen for det fælles projekt har nedsat fire arbejdsgrupper, som ud fra de fire temaer Organisation, Viden og faglighed, Ressourcer og Forældre skal beskrive kvalitative mål for det samlede projekt. Ressourcer Der er i Dagtilbud afsat kr i 2011 til projektopstart og diverse aktiviteter. Øvrig ressourceafsættelse afventer den endelige beskrivelse af det fælles projekt. Succeskriterier Succeskriterier beskrives, når det fælles projekt er færdigbeskrevet i efteråret Projektstyring Projektet er organiseret som en projektparaply for de fire områder Fritid og Kultur, Børn og Unge, Skole og Dagtilbud. Under paraplyen kan der være såvel tværgående fællesprojekter med flere områder, som områdevise projekter, der kun omfatter en enkelt områdeinstitution. Der er nedsat en styregruppe bestående af direktøren for de fire områder, samt de fire områdechefer, chefpsykologen og lederen af skoleområdets konsulentgruppe. Tidsplan December 2010: Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender ramme for Inklusionsprojektet. December 2010/januar 2011: Udrulning af projektorganisation. 2011: Udarbejdelse af fælles paraplyprojekt ud fra temaerne Beskrivelse og igangsættelse af centrale projekter i efteråret 2011 Beskrivelse af lokale projekter 2012: Igangsættelse af projekter 2013: Projekter 2014: Afslutning og evaluering. Evaluering Beskrivelse af evalueringsmodel, form og te- 16

17 maer afventer beskrivelse af det endelige fælles projekt. 4.2 Udmøntning af Visionen for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Kommunalbestyrelsen vedtog den Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering. Visionen beskriver, hvordan kommunen kan forbedre de fysiske rammer på institutionerne, når det faldende børnetal og de økonomiske forhold i kommunen muliggør det. Hensigten er, at den bygningsmæssige ramme skal understøtte, at det pædagogiske arbejde med børnene kan foregå under sunde og pædagogisk udfordrende rammer. Ud fra Visionen er udarbejdet et forslag til Masterplan, som beskriver, hvordan Visionen i løbet af en 10-årig periode kan omsættes til handlen. Masterplanen er sendt i høring i alle bestyrelser. Den endelige Masterplan skal fungere som styringsramme for de fremtidige politiske beslutninger om tilpasning, nybyggeri og ombygning af daginstitutionerne i kommunen. Formål med projektet Det er formålet, at alle daginstitutioner på sigt skal være indrettet med forskellige læringsmiljøer, der understøtter målene for de pædagogiske læreplaner. Rummene skal være indrettet fleksibelt, så de kan anvendes til børn i alderen 0 5 år alt efter det konkrete behov for pladser. Det fremgår endvidere, at daginstitutionerne skal være bæredygtige både pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk. Det er intentionen i Visionen, at pasningsgarantien skal kunne opfyldes inden for de tre pasningsområder, så forældrene er sikret plads til deres barn i nærområdet. Mål At Masterplanen genbehandles politisk efter høring i foråret 2011 og anvendes som planlægningsgrundlag for tilpasning af kommunens dagtilbudsstruktur de kommende 10 år At Masterplanens forslag, herunder de driftsøkonomiske konsekvenser, årligt indarbejdes i Rudersdal Kommunes fire-årige anlægsbudget fra budget At der i overensstemmelse med Visionen foretages en gennemgang af behovet for indvendig vedligeholdelse og muligheder for ændringer, der skaber bedre læringsrum/ miljøer i børnehusene At renovering, om-, til- og nybyggeri, der sikrer sunde og pædagogisk udfordrende rammer for børn og personale gennemføres med afsæt i Masterkonceptet At sikre åbenhed og tilrettelægge involverende processer, der medvirker til at skabe mest mulig tryghed for børn, forældre og personale i forbindelse med sammenlægninger, flytninger og tilpasninger af kapaciteten At børnehusene indrettes med fokus på fleksibilitet og gode rammer, der danner grundlag for pædagogisk udviklende læringsmiljøer. Succeskriterier Masterplanen er politisk besluttet som planlægningsgrundlag for tilpasning af kommunens dagtilbudsstruktur de kommende 10 år At der på baggrund af Masterplanens forslag er indarbejdet årlige driftsøkonomiske konsekvenser i det fire-årige anlægsbudget fra budget De gennemførte renoveringer, om- og nybygninger er gennemført med afsæt i Ma- 17

18 sterkonceptet Der er foretaget en vurdering af behovet for indvendig vedligeholdelse, og muligheder for ændringer, der skaber bedre læringsrum/miljøer, og at der er prioriteret/afsat midler til at imødekomme det vurderede behov At personale og forældre giver udtryk for, at der i forbindelse med sammenlægninger, flytninger og tilpasning af kapaciteten har været åbenhed og involverende processer, der har medvirket til at skabe mest muligt tryghed for dem At det i indretningen i børnehusene kan ses, at rummene er fleksible, og at de anvendes som forskellige læringsrum med aktiviteter og pædagogiske værksteder. Det fremgår af indretningen, at indretningen understøtter de forskellige pædagogisk udviklende læringsmiljøer, børnehuset arbejder med. Ressourcer Der er i 2011 afsat kr. 3 mio. til ombygning af Spirehuset. Ombygning af Spirehuset/Bregnerødvej er pt. sendt i udbud. De kr. 1,2 mio. afsat til renovering af Keilstruplund forventes overført fra 2010 og vil i en kommende sag blive foreslået anvendt til renovering af Fredsholm Børnehave. Der i 2011 og 2012 afsat ca. kr. 2 mio. på anlægsbudgettet til mindre bygningsmæssige ændringer, der kan understøtte fleksibilitet og indretning. BSU har besluttet, at beløbet I 2011 anvendes til ombygning i Karethen og i Tusindbenshuset. Fra 2013 er der ikke afsat anlægsmidler til dette. Til etablering af nye daginstitutioner er der i 2014 afsat kr. 12 mio., og i efterfølgende år er der afsat kr. 23 mio. Projektstyring Børne- og Skoleudvalget besluttede den at etablere en projektorganisation under ledelse af en styregruppe bestående af direktøren, områdechefen og de syv kommunale områdeinstitutionsledere. Områdelederne har fungeret som formænd for syv lokale arbejdsgrupper, der har bidraget med forslag til udmøntningen af Visionen og den udarbejdede Masterplan. Der er derudover mulighed for at lade salg af nuværende daginstitutionsbygninger indgå til at medfinansiere nye bygningsudgifter. Der skal indenfor Dagtilbuds ramme afsættes midler til processtøtte og faglig inspiration/ kompetenceudvikling til medarbejderne i forbindelse med sammenlægningsprocesser, samt til kompetenceudviklingsmidler til at understøtte personalets arbejde med at ændre og etablere læringsmiljøer. Når der igangsættes konkrete byggeprojekter til udmøntning af Visionen, etableres der projektorganisationer med styregruppe bestående af dagtilbudschef, områdeleder og projektleder samt med en arbejdsgruppe med arkitekter fra Rudersdal Ejendomme, områdeleder, repræsentanter fra daglige ledere og medarbejdere. Arbejdsgrupperne henter inspiration i bestyrelserne. Evaluering Det afrapporteres i de kommende kvalitetsrapporter, hvordan Masterplanen er indgået i kommunens prioritering. Tidsplan 10 årigt projekt med årlige ønsker til anlægsbudgettet. 18

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Temamøde om dagtilbud marts 2010 NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Dagtilbudsloven Reglerne for dagtilbudsområdet blev pr. 1. august 2007 samlet i en selvstændig lov. Dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere