Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen"

Transkript

1 Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

2 Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder 14 Hvem er hvem? 15 Kontakt nærmere oplysninger 16 Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Fotos: Peter Thornvig, Niels Helberg Grafik: COWI A/S Januar 2011 ISBN:

3 Indledning I forbindelse med bygning af en ny jernbane mellem København og Ringsted skal staten råde over de nødvendige arealer, inden byggeriet kan sættes i gang. Disse arealer erhverves gennem ekspropriation, hvor grundejerne må afstå arealerne mod fuld erstatning. Banedanmark skal ekspropriere ca. 290 hektar til den nye bane. Knap 200 ejendomme skal eks - proprieres helt eller delvist. Eks propriationen omfatter 19 erhvervsvirksomheder og landbrug, 33 boliger og 142 nytteog kolonihaver. Blandt de 33 boliger er både ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger. Hertil kommer midlertidige ekspropriationer til arbejdsveje og -pladser, mens banen bliver bygget. 42 ejendomme er allerede overtaget. Halvdelen af disse skal sælges igen. Det skyldes, at de ikke berøres af den endelige linjeføring. Ekspropriationer kan være ubehagelige for grundejerne, hvad enten det er privatpersoner eller virksomheder. Mange oplever det som voldsomme indgreb i den private ejendomsret, og det kan være vanskeligt for den enkelte grundejer at acceptere, at han eller hun må forlade sin ejendom eller afstå dele af den. Reglerne om ekspropriation kan være svære at overskue. Derfor udgiver Banedanmark denne pjece, som i store træk fortæller om forløbet af de ekspropriationer, som vil finde sted i forbindelse med anlæg af den nye jernbane mellem København og Ringsted. Pjecen gennemgår også de forskellige former for ekspropriationer, der gennemføres i forbindelse med projektet, involverede instanser samt klagemuligheder. Ekspropriationskommissionen samles allerførst til besigtigelse på den ejendom, der skal eksproprieres. Forinden har medlemmerne fået oplysninger om ejendommen i relation til projektet. 3

4 Den nye bane Formålet med den nye jernbane mellem København og Ringsted over Køge er at forbedre jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted. Den eksisterende bane fra København over Roskilde til Ringsted har i dag for lille kapacitet til både at håndtere regionaltog, fjerntog og godstog og samtidig imødekomme ønskerne om kortere rejsetider og flere afgange for det stadigt stigende antal passagerer. Den nye bane vil løse disse kapacitetsproblemer, når banen kommer i drift med forventet start i Herefter kan trafikken mellem København og Ringsted udvides med flere afgange. Det betyder både større kapacitet for regionaltogene på Sjælland og mulighed for flere fjerntog og godstog, som kan køre på den nye bane. Den nye bane vil også give markante trafikale forbedringer for Køgeområdet. Det skyldes, at der ved den nye bane anlægges en ny station nord for Køge for fjern- og regionaltog med forbindelse til en ny S-banestation på Køge Bugt Banen og til Lille Syd Banen mod Køge og Næstved. Den nye bane vil i store træk følge Holbækmotorvejen ud af København til Vallensbæk, videre langs Køge Bugt Motorvejen til Køge og derefter langs Vestmotorvejen til Fjællebro. Herfra følger de nye spor den eksisterende bane til Ringsted. Banen får dobbeltspor på hele strækningen fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Station. Banen forberedes til kørsel med passagertog med hastigheder op til 250 km/t. I Køge anlægges desuden 700 m spor mellem Københavnsvej og Køge Station. København H Høje Taastrup Ny Ellebjerg Roskilde Køge Nord Køge Ringsted Banedanmark N Ny station Ny bane 0 10km Den røde streg viser placeringen af den nye bane fra Ny Ellebjerg Station over Køge til Ringsted. 4

5 Arealerne til den nye bane Før banen kan bygges og tages i brug, er det nødvendigt, at Banedanmark overtager de arealer, som banen skal bygges på. De nødvendige arealer omfatter både de arealer, som banen skal ligge på, arealer der skal anvendes som midlertidige arbejdspladser, og arealer der skal anvendes til vejforlægninger, flytning af visse ledninger, mv. Disse arealer vil blive erhvervet ved ekspropriation mod fuld erstatning. Ved en ekspropriation fastsættes, hvilke arealer der skal eksproprieres, hvornår ekspropriationen skal træde i kraft, og hvor stor erstatningen skal være. Regler og fremgangsmåde ved ekspropriationer er nærmere beskrevet i denne folder. Ekspropriationskommissionen gennemgår ejendommen nøje sammen med grundejeren. 5

6 Sådan er reglerne Grundloven og en række andre love leverer grundlaget for at foretage ekspropriationer til den nye bane. Grundloven Ejendomsretten er ifølge den danske grundlov ukrænkelig. Det fremgår af grundlovens 73, at Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Grundloven giver således mulighed for, at staten eller andre offentlige myndigheder kan erhverve ekspropriere arealer og rettigheder fra private, hvis det sker til gavn for samfundet med baggrund i en lov, og mod fuld erstatning. Anlægsloven Folketinget vedtog i maj 2010 en anlægslov for den nye jernbane København-Ringsted over Køge, lov nr I anlægsloven fremgår det af 4, at Transportministeren bemyndiges til ved ekspropriation at erhverve de arealer og ejendomme mv., der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget. Ministeren har desuden ret til at pålægge ejendommene langs banen en servitut om eldrift. Ekspropriationsloven Regler for statens ekspropriationer er fastsat i Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Denne lov fastlægger, hvordan ekspropriationsreglerne er, hvilke myndigheder der gen- nemfører ekspropriationerne, fremgangsmåden ved ekspropriationer og fastsættelse af er - statninger. Finansloven På den årlige finanslov afsætter Folketinget midler til at gennemføre byggeriet af den nye bane København - Ringsted. Disse penge skal blandt andet dække erstatninger som fastsættes ved ekspropriation af de nødvendige arealer. Jernbaneloven Banedanmark ejer og forvalter statens jernbanenet. Efter vedtagelsen af anlægsloven for København-Ringsted Banen er det Banedanmarks opgave at være bygherre for projektet. Det betyder, at Banedanmark detailprojekterer og bygger den nye bane, overtager de eksproprierede arealer og betaler de fastsatte erstatninger. Banedanmark har desuden som bygherre ret til at færdes på fremmed mands jord, når det sker i forbindelse med forberedelserne til at anlægsprojekt. Det kan være opmålinger, jordprøver eller andre forunder sø g- elser. Banedanmark skal bekendtgøre disse undersøgelser gennem offentlig annoncering og skrive direkte til den enkelte ejer senest 8 dage før, undersøgelserne finder sted. 6

7 Sådan foregår det Inden en ekspropriation kan gennemføres, sker der en omfattende sagsbehandling. Den består bl.a. i drøftelser med de enkelte ejere samt besigtigelser og opmålinger af de berørte ejendomme. Forlods overtagelse I særlige tilfælde kan Banedanmark overtage en ejendom, inden anlægsprojektet er vedtaget. En sådan forlods overtagelse kan kun ske efter anmodning fra grundejeren, hvis særlige, personlige forhold hos ejeren gør sig gældende, og hvis ejendommen skønnes at blive berørt i væsentligt omfang. Inden vedtagelsen af anlægsprojektet for København-Ringsted Banen er der gennemført 42 forlods overtagelser. Forlods overtagelser er ikke længere mulige, efter at anlægsloven er vedtaget, men efter loven kan der dog gennemføres fremrykkede ekspropriationer, hvis de samme betingelser gør sig gældende som ved forlods overtagelser. Ekspropriationsprocessen Efter at Folketinget har vedtaget anlægsprojektet for den nye bane, sender Banedanmark som anlægsmyndighed anlægsprojektet til ekspropriationskommissionen. Det sker på transportministerens vegne. Ekspropriationskommissionen arbejder uafhængigt af anlægsmyndigheden, og dens opgave er at gennemføre de nødvendige ekspropriationer. Når ekspropriationerne er gennemført, overtager Banedanmark de eksproprierede arealer og bebyggelser. Forundersøgelser Inden ekspropriationsprocessen sættes i gang, gennemfører Banedanmark en screening i Ekspropriationskommissionen drøfter detaljerne i projektet og konsekvenserne for ejendommen. 7

8 form af en første gennemgang af alle de berørte ejendomme, og der holdes møder med ejerne. Det sker efter planen i begyndelsen af Formålet med screeningen er at skaffe overblik over forholdene på den enkelte ejendom, herunder eventuelle jordfordelingsproblemer i landbrugsområderne. Banedanmark gennemfører som bygherre denne proces ved hjælp af et rådgivningsfirma. I januar og februar 2011 afholder Banedanmark en række åbent hus arrangementer langs linjeføringen. Formålet med disse møder er at give de berørte grundejere samt andre interesserede orientering om pro - jektets status og planlagte gennemførelse med særlig vægt på aktiviteterne i forbindelse med de kommende ekspropriationer, ledningsomlægninger, prøveboringer, arkæologiske undersøgelser mv. Besigtigelse På baggrund af den detaljerede projektering indkalder ekspropriationskommissionen til en besigtigelsesforretning med byg - herren, de berørte ejere og de berørte brugere. Indkaldelsen sker både skriftligt, direkte til de berørte lodsejere, og ved annoncering i lokale blade senest fire uger i forvejen. Besigtigelsesforretningen vil efter planen finde sted i slutningen af 2011 og begyndelsen af Ved besigtigelsen fremlægger Banedanmark som bygherre anlæggets helt præcise konsekvenser for den enkelte ejendom. Derefter gennemgår kom - missionen sammen med den enkelte grundejer det afmærkede anlæg i marken. Grundejeren har mulighed for at kommentere og komme med ændringsfor slag til projektet. Derefter holder kommissionen møde og skriver en protokol, som indeholder en beskrivelse af anlægget. Beskrivelsen kan bl.a. også hand le om placering og omfang af arbejdsarealer, placering af indkørsler, korte omveje, adgangsveje til landbrugsarealer, etablering af hegn og lignende. Kommissionens beslutning kan ikke ændres af anlægsmyndigheden eller lodsejeren. 8

9 Ekspropriationer Når staten inddrager arealer til København-Ringsted Banen, sker det i form af permanente eller midlertidige ekspropriationer. Nogle ekspropriationer omfatter hele ejendommen, mens andre kun omfatter dele af en ejendom. Når ekspropriationskommissionens besigtigelse er afsluttet, og transportministeren har givet bemyndigelse, kan selve ekspropriationsforretningen, hvor ekspropriationerne gennemføres, finde sted. Det sker efter en fornyet gennemgang af alle de berørte arealer sammen med de enkelte grundejere. Ekspropriationerne vil efter planen fore - gå i Kommissionen indkalder til ekspropriationsforretningen. Det sker senest fire uger i forvejen, dels gennem annoncering i lo - kale blade, og dels ved direkte skriftlig henvendelse til de berørte grundejere. Selve ekspro- Thorvalds Minde Holbækmotorvejen 392A 390A 386A Hvidovrevej Nye spor Bygning, der eksproprieres Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Eksempel i byområde: Af projektmaterialet fremgår, hvilke arealer og hvilke bygninger, der skal eksproprieres. Her er det Andels boligforeningen Thorvalds Minde ved Vigerslev Allé, hvor de yderste 9 lejligheder fordelt på 3 blokke eksproprieres. 9

10 priationsforretningen foregår på den enkelte ejendom. Banedanmark præsenterer som an - lægsmyndighed indgrebet på ejendommen, og lodsejeren har mulighed for at fremkomme med sine synspunkter. Herefter vil kommissionen holde møde for at fastslå erstatningen. Ekspropriationsforretningen indeholder følgende beslutninger: Hvor meget, der skal eksproprieres Datoen for ekspropriationens virkning Erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Erstatningens størrelse fastlægges ud fra en konkret vurdering af indgrebets omfang og karakter og ud fra den aktuelle markedsværdi i lokalområdet. Normalt vil grundejeren acceptere erstatningens størrelse. Det sker enten under selve ekspropriationsforretningen eller efter et par ugers betænkningstid. Total ekspropriation Total ekspropriation betyder, at grundejeren må afstå hele sin ejendom til staten. Grundejeren får en erstatning, der svarer til den pris, som et salg af ejendommen under normale omstændigheder vil indbringe. Nye spor Bygning, der eksproprieres Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Eksempel i landområde: På strækningen mellem Køge og Ringsted ligger banen tæt langs Vestmotorvejens nordlige side. Derfor er det begrænset, hvor meget landbrugsareal, der skal eksproprieres til banen. 10

11 Dertil kommer en skønsmæssig erstatning for de omkostninger, der følger med. Det kan f.eks. være udgifter til flytning og til nødvendig sagkyndig bistand i forbindelse med sagens behandling ved ekspropriationskommissionen. Når en udlejningsbolig eksproprieres, får ejeren af ejendommen erstatning. Lejemålene op - siges, og kommunen skal skaffe erstatningsboliger til lejerne. Disse erstatningsboliger skal stort set svare til de boliger, lejerne flytter fra. Lejerne har også krav på erstatning til flytteomkostninger, og den fastsættes og udbetales af kommunen. Delvis ekspropriation Det mest almindelige er, at kun dele af en ejendom eksproprieres. I det tilfælde får grundejeren erstatning for de arealer, der afgives. Ud over arealerstatningen får grundejeren erstatning for de ulemper, som ekspropriationen medfører. Også sagkyndig bistand i forbindelse med arealafståelsen kan godtgøres. Grundejeren kan vælge at forlange en total ekspropriation, hvis han eller hun mener, at resten af ejendommen bliver ubrugelig, når de eksproprierede arealer er af - givet. Ekspropriationskommissionen tager stilling til, om dette krav skal efterkommes. Midlertidig ekspropriation Mange arealer skal kun eksproprieres midlertidigt. Det gælder arealer, der kun skal bruges, mens baneanlægget bygges, f.eks. arbejdsarealer, midlertidig opbevaring af jord og byggematerialer, adgangsveje til byggepladserne og lignende. Når anlægsarbejdet det pågældende sted er færdigt, bliver arealerne genoprettet og leveret tilbage til ejerne. Erstatningerne ved de midlertidige ekspropriationer skal dække de tab, som grundejeren lider ved ikke at kunne bruge arealet i en periode. Ny registrering Når ekspropriationen er gennemført, bliver indgrebene i den enkelte ejendom registreret foreløbigt i tingbogen. Når banen er bygget færdig, bliver de nye skel opmålt og afmærket af Banedanmark. De nye mål registreres af Kort- og Matrikelstyrelsen, som ændrer matrikelkortene. Kommissarius giver SKAT besked, så der kan foretages nye ejendomsvurderinger. Derefter bliver ænd ring - erne registreret endeligt i tingbogen. 11

12 Øvrige forhold Ud over ekspropriation af arealer er der en række andre vigtige forhold, som skal behandles i forbindelse med jernbaneprojekter. Servitutter Byggeriet af den nye bane med tilhørende tekniske anlæg betyder, at der lægges servitutter på naboejendommene til banen. Det gælder f.eks. en elddriftservitut, der tinglyses på ejendomme langs jernbaner med elektrisk drift. Denne servitut sætter begrænsninger med hensyn til beplantning, bebyggelse, flagstænger og lignende på ejendommene. Det sker af sikkerhedshensyn. På grund af spændingen i køreledningerne må der ikke kunne vælte noget ind i køreledningerne eller ned på skinnerne. Der kan også være tale om andre servitutter i forbindelse med byggeri af broer, flytning af veje mv. Pålæg af servitutter sker ved ekspropriation og udløser er - statning til ejeren, idet en servi - tut indskrænker ejerens rådighed over sin ejendom. Kolonihaveområder Byggeriet af den nye bane be - rører 142 nytte- og kolonihaver i Brøndby Kommune. Haverne er omfattet af kolonihaveloven og må kun nedlæg ges, hvis der er tale om anlægsarbejder i henhold til en anlægslov. De fleste kolonihaver ligger på lejede arealer, der ejes af kom - munen og Direktoratet for Fødevare Erhverv. Brugsretten til en have beskrives i en lejeaftale. Derfor sker inddragelse af area l - et som en ekspropriation over for ejeren. Havehusene, der er Selve ekspropriationsforretningen foregår på den enkelte ejendom. Her besluttes hvor meget, der skal eksproprieres, datoen for ekspropriationen og erstatningens størrelse. 12

13 placeret på de lejede arealer, men ejes af den enkelte havelejer, eksproprieres direkte fra havelejeren. Bygninger, der kan tåle flytning, flyttes til erstatningshaver med en anden belig - genhed. Der udbetales erstatning for flytteomkostningerne. I forbindelse med forberedelsen af den nye bane har Trafik - sty re l sen udarbejdet en kolonihave rapport. Den beskriver, hvor der nedlægges kolonihaver og nyttehaver, samt hvor og hvordan der kan skaffes erstatningshaver. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med de berørte kolonihaveforeninger. ved facadeisolering af de berørte bygninger på strækninger, hvor få ejendomme berøres. Naboulemper som ændringer i trafikstøjen, vejomlægninger mv. udløser ikke erstatning, hvis generne ikke går ud over, hvad man må være forberedt på at tåle som led i den almindelige samfundsudvikling. Naboulemper Støj og andre ulemper fra jernbanedriften eller baneanlægget kan medføre gener for boliger og arbejdspladser i nærheden af anlægget. Disse gener vil blive begrænset i henhold til de vejledende normer for støj og vibrationer. Det sker normalt ved etablering af støjskærme langs banen på strækninger, hvor mange ejendomme berøres, eller 13

14 Klagemuligheder Der kan klages over størrelsen af den erstatning, som ekspropriationskommissionen har fastlagt. Der kan også klages, hvis en delvis ekspropriation ønskes ændret til en total ekspropriation. Klager (anker) over erstatning ers størrelse behandles af taksationskommissionen. Denne kommission er ligesom ekspropriationskommissionen uafhængig af anlægsmyndigheden. Det er gratis at klage over afgørel ser til taksationskommissionen. Taksationskommissionen kan beslutte, at en tilkendt erstatning skal forhøjes eller være mindre end den, som ekspropriationskommissionen har tilkendt. Taksationskommissionen tager ikke stilling til selve ekspropriationen men kun til erstatningernes størrelse, men der er dog også mulighed for at anke i til - fælde, hvor der ikke er foretaget en total ekspropriation. I disse tilfælde kan taksationskommissionen beslutte, at en delvis ekspropriation skal ændres, så - ledes at hele ejendommen bliver eksproprieret. Domstolene I tilfælde, hvor grundejeren fortsat er utilfreds med erstatningens størrelse, kan taksationskommissionens afgørelse indbringes for domstolene. Grundejeren skal selv betale omkostningerne ved at indbringe sagen. I første omgang skal sagen indbringes for byretten. Herefter kan den indbringes for landsretten. I særlige tilfælde er der også mulighed for at gå videre til højesteret. Ekspropriationskommissionen går grundigt til værks. Hvis grundejeren alligevel er utilfreds med erstatningens størrelse, kan han eller hun klage til taksationskommissionen. 14

15 Hvem er hvem? En række forskellige instanser er involveret, når der gennemføres ekspropriationer i forbindelse med København-Ringsted Banen. Ekspropriationskommissionen Ekspropriationskommissionen har ansvaret for, at ekspropriationerne gennemføres i henhold til lovgivningen, herunder at fastsætte erstatningernes størrelse. Kommissionen ledes af Kommissarius. Der er to kommissariater i landet: én for Jylland og én for Øerne. Kommissarius er uddan - net jurist og formand forkommis sionen. Kommissarius udpeger yderligere fire medlemmer. To medlemmer udtages fra en liste af personer, som er udpeget af transportministeren. De andre to medlemmer udtages fra en liste over medlemmer udpeget af kommunerne i henholdsvis Jylland og på Øerne. Desuden deltager en repræsentant uden stemmeret fra den pågældende kommune, hvor ekspropriationsforretningen finder sted. Kommissionen får bistand af den ledende landinspektør, der optræder som teknisk sagkyndig. Kommissionen og den ledende landinspektør har både viden om og erfaring med prissætning af jord og bygninger på ejendomsmarkedet både generelt og lokalt. Taksationskommissionen Taksationskommissionens fem medlemmer er sammensat på samme måde som ekspropriationskommissionen med en formand, der skal være uddannet jurist. To medlemmer er udpeget af staten, og to medlemmer er fra en kommunal liste. Taksationskommissionen bistås også af den ledende landinspektør som teknisk sagkyndig. Banedanmark Banedanmark driver og vedligeholder det statslige jernbanenet og skal i den forbindelse overholde de gældende sikkerhedsforskrifter. Banedanmark tildeler banekapacitet til de enkelte togselskaber og opkræver de tilhørende baneafgifter. Banedanmark er bygherre for om- og nybygninger på det statslige jernbanenet og kommer i den forbindelse i kontakt med de berørte grundejere, når der skal eksproprieres. 15

16 Kontakt nærmere oplysninger Hvis du vil vide mere om den nye jernbane København- Ringsted eller har konkrete spørgsmål om arealforholdene i projektet, er her nogle kontaktmuligheder. Direkte telefon: Banedanmark København-Ringsted Banen Amerika Plads 15, 2100 København Ø Telefon Samfinansieret af EU Det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE UDGIVET AF Vejdirektoratet Marts 2013 ISBN 9788770603119 WEB ISBN 9788770603133 OPLAG 100 stk. NÅR VEJEN NÆR DIG SKAL UDBYGGES På de næste sider finder du

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011.

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011. 27.02.12 Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Mødereferat for informationsmøde den 21. februar 2012 på Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby. Mødedeltagere Brøndby Haveforening Afdeling

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 l Cityringen Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 Formål med mødet > At fortælle om ændring > At besvare jeres spørgsmål om Metro-arbejdet Informationsmøde 6. april 2011 Velkommen

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Informationsmøde om letbaneprojektet

Informationsmøde om letbaneprojektet Informationsmøde om letbaneprojektet Oplæg ved Hovedstadens Letbane 28. august/rebekka Nymark Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane er bygherre på letbanen Vi er ejet af 11 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1858003 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Gunst Andersen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1858-14:

Læs mere

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016.

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016. Dato 10. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04841-20 Side 1/5 Ekspropriation af del af matr. nr. 4ek og 4cd Kregme By, Kregme, anlæg af sti

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Gæsteprincippet ledninger i vejen

Gæsteprincippet ledninger i vejen Gæsteprincippet ledninger i vejen Af Landinspektører Christian Holmgaard Graversen, Landinspektørfirmaet Jens Bo I/S, chg@jensbo.dk, Henriette Liisberg-Larsen, LIFA A/S Landinspektører, hll@lifa.dk og

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation. Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen. 2. udgave

Jernbanen og ekspropriation. Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen. 2. udgave Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen 2. udgave Hjørring Frederikshavn Aalborg Thisted Struer Holstebro Langå Grenaa Skjern Bramming Esbjerg Herning Vejle Taulov Fredericia

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Ledninger og ekspropriation. Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun

Ledninger og ekspropriation. Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Ledninger og ekspropriation Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 2 Dagens emne Nye fremmede ledninger Ingen aftale Privat ejendom 1. Kan man ekspropriere? 2. Hvilke vilkår får ledningen?

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 ODENSE LETBANE Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 PROGRAM Odense fra stor dansk by til dansk storby Velkommen /v. Anker Boye, Borgmester, Odense Kommune Planerne om Letbanen /v. Mogens

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S.«

Udviklingsselskabet By & Havn I/S.« LOV nr 156 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-2843 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 78. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 77. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning, ekspropriation og

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Lov om letbane på Ring 3

Lov om letbane på Ring 3 LOV nr 165 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2013-2452 Senere ændringer til forskriften LOV nr 686

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende jernbaneanlæg på Øerne. Anlæg af en ny bane København-Ringsted, Ringsted 2018 Ringsted Kommune 105. hæfte Besigtigelsesforretning

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Fra 2014 2026 elektrificerer vi store dele af det danske jernbanenet Frem til 2026 elektrificerer Banedanmark ca. 820 km af det statslige jernbanenet. I alt elektrificerer vi

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4.

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4. Dato 6. august 2014 Dokument 14/01667 Side Klage over sagsbehandling ved arealoverførsel - Den private fællesvej F vej Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. maj 2014 til Vejdirektoratet bedt direktoratet

Læs mere

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017 CYKELSTI THISTED HILLERSLEV Borgermøde den 15. juni 2017 DAGSORDEN Baggrunden for cykelstien Projektet Tidsplan Arealerhvervelse Spørgsmål BAGGRUNDEN FOR CYKELSTIEN Trafiksikkerhed og tryghed Vejens bredde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ændring af lov om jernbane Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. marts 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane 1 I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

KL mener: Bliver jordejerne snydt? Af KL

KL mener: Bliver jordejerne snydt? Af KL Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 * 2008 Dato: 8. May. 2008 KL mener: Bliver jordejerne snydt? Af KL Med jævne mellemrum bobler ekspropriation op som et varmt emne i debatten. Ofte er det statens

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Ekspropriation. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet

Ekspropriation. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet 1 Ekspropriation Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet 2 Dagens fokusområder Grundlovens 73, stk. 1 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere