Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen"

Transkript

1 Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

2 Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder 14 Hvem er hvem? 15 Kontakt nærmere oplysninger 16 Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Fotos: Peter Thornvig, Niels Helberg Grafik: COWI A/S Januar 2011 ISBN:

3 Indledning I forbindelse med bygning af en ny jernbane mellem København og Ringsted skal staten råde over de nødvendige arealer, inden byggeriet kan sættes i gang. Disse arealer erhverves gennem ekspropriation, hvor grundejerne må afstå arealerne mod fuld erstatning. Banedanmark skal ekspropriere ca. 290 hektar til den nye bane. Knap 200 ejendomme skal eks - proprieres helt eller delvist. Eks propriationen omfatter 19 erhvervsvirksomheder og landbrug, 33 boliger og 142 nytteog kolonihaver. Blandt de 33 boliger er både ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger. Hertil kommer midlertidige ekspropriationer til arbejdsveje og -pladser, mens banen bliver bygget. 42 ejendomme er allerede overtaget. Halvdelen af disse skal sælges igen. Det skyldes, at de ikke berøres af den endelige linjeføring. Ekspropriationer kan være ubehagelige for grundejerne, hvad enten det er privatpersoner eller virksomheder. Mange oplever det som voldsomme indgreb i den private ejendomsret, og det kan være vanskeligt for den enkelte grundejer at acceptere, at han eller hun må forlade sin ejendom eller afstå dele af den. Reglerne om ekspropriation kan være svære at overskue. Derfor udgiver Banedanmark denne pjece, som i store træk fortæller om forløbet af de ekspropriationer, som vil finde sted i forbindelse med anlæg af den nye jernbane mellem København og Ringsted. Pjecen gennemgår også de forskellige former for ekspropriationer, der gennemføres i forbindelse med projektet, involverede instanser samt klagemuligheder. Ekspropriationskommissionen samles allerførst til besigtigelse på den ejendom, der skal eksproprieres. Forinden har medlemmerne fået oplysninger om ejendommen i relation til projektet. 3

4 Den nye bane Formålet med den nye jernbane mellem København og Ringsted over Køge er at forbedre jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted. Den eksisterende bane fra København over Roskilde til Ringsted har i dag for lille kapacitet til både at håndtere regionaltog, fjerntog og godstog og samtidig imødekomme ønskerne om kortere rejsetider og flere afgange for det stadigt stigende antal passagerer. Den nye bane vil løse disse kapacitetsproblemer, når banen kommer i drift med forventet start i Herefter kan trafikken mellem København og Ringsted udvides med flere afgange. Det betyder både større kapacitet for regionaltogene på Sjælland og mulighed for flere fjerntog og godstog, som kan køre på den nye bane. Den nye bane vil også give markante trafikale forbedringer for Køgeområdet. Det skyldes, at der ved den nye bane anlægges en ny station nord for Køge for fjern- og regionaltog med forbindelse til en ny S-banestation på Køge Bugt Banen og til Lille Syd Banen mod Køge og Næstved. Den nye bane vil i store træk følge Holbækmotorvejen ud af København til Vallensbæk, videre langs Køge Bugt Motorvejen til Køge og derefter langs Vestmotorvejen til Fjællebro. Herfra følger de nye spor den eksisterende bane til Ringsted. Banen får dobbeltspor på hele strækningen fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Station. Banen forberedes til kørsel med passagertog med hastigheder op til 250 km/t. I Køge anlægges desuden 700 m spor mellem Københavnsvej og Køge Station. København H Høje Taastrup Ny Ellebjerg Roskilde Køge Nord Køge Ringsted Banedanmark N Ny station Ny bane 0 10km Den røde streg viser placeringen af den nye bane fra Ny Ellebjerg Station over Køge til Ringsted. 4

5 Arealerne til den nye bane Før banen kan bygges og tages i brug, er det nødvendigt, at Banedanmark overtager de arealer, som banen skal bygges på. De nødvendige arealer omfatter både de arealer, som banen skal ligge på, arealer der skal anvendes som midlertidige arbejdspladser, og arealer der skal anvendes til vejforlægninger, flytning af visse ledninger, mv. Disse arealer vil blive erhvervet ved ekspropriation mod fuld erstatning. Ved en ekspropriation fastsættes, hvilke arealer der skal eksproprieres, hvornår ekspropriationen skal træde i kraft, og hvor stor erstatningen skal være. Regler og fremgangsmåde ved ekspropriationer er nærmere beskrevet i denne folder. Ekspropriationskommissionen gennemgår ejendommen nøje sammen med grundejeren. 5

6 Sådan er reglerne Grundloven og en række andre love leverer grundlaget for at foretage ekspropriationer til den nye bane. Grundloven Ejendomsretten er ifølge den danske grundlov ukrænkelig. Det fremgår af grundlovens 73, at Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Grundloven giver således mulighed for, at staten eller andre offentlige myndigheder kan erhverve ekspropriere arealer og rettigheder fra private, hvis det sker til gavn for samfundet med baggrund i en lov, og mod fuld erstatning. Anlægsloven Folketinget vedtog i maj 2010 en anlægslov for den nye jernbane København-Ringsted over Køge, lov nr I anlægsloven fremgår det af 4, at Transportministeren bemyndiges til ved ekspropriation at erhverve de arealer og ejendomme mv., der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget. Ministeren har desuden ret til at pålægge ejendommene langs banen en servitut om eldrift. Ekspropriationsloven Regler for statens ekspropriationer er fastsat i Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Denne lov fastlægger, hvordan ekspropriationsreglerne er, hvilke myndigheder der gen- nemfører ekspropriationerne, fremgangsmåden ved ekspropriationer og fastsættelse af er - statninger. Finansloven På den årlige finanslov afsætter Folketinget midler til at gennemføre byggeriet af den nye bane København - Ringsted. Disse penge skal blandt andet dække erstatninger som fastsættes ved ekspropriation af de nødvendige arealer. Jernbaneloven Banedanmark ejer og forvalter statens jernbanenet. Efter vedtagelsen af anlægsloven for København-Ringsted Banen er det Banedanmarks opgave at være bygherre for projektet. Det betyder, at Banedanmark detailprojekterer og bygger den nye bane, overtager de eksproprierede arealer og betaler de fastsatte erstatninger. Banedanmark har desuden som bygherre ret til at færdes på fremmed mands jord, når det sker i forbindelse med forberedelserne til at anlægsprojekt. Det kan være opmålinger, jordprøver eller andre forunder sø g- elser. Banedanmark skal bekendtgøre disse undersøgelser gennem offentlig annoncering og skrive direkte til den enkelte ejer senest 8 dage før, undersøgelserne finder sted. 6

7 Sådan foregår det Inden en ekspropriation kan gennemføres, sker der en omfattende sagsbehandling. Den består bl.a. i drøftelser med de enkelte ejere samt besigtigelser og opmålinger af de berørte ejendomme. Forlods overtagelse I særlige tilfælde kan Banedanmark overtage en ejendom, inden anlægsprojektet er vedtaget. En sådan forlods overtagelse kan kun ske efter anmodning fra grundejeren, hvis særlige, personlige forhold hos ejeren gør sig gældende, og hvis ejendommen skønnes at blive berørt i væsentligt omfang. Inden vedtagelsen af anlægsprojektet for København-Ringsted Banen er der gennemført 42 forlods overtagelser. Forlods overtagelser er ikke længere mulige, efter at anlægsloven er vedtaget, men efter loven kan der dog gennemføres fremrykkede ekspropriationer, hvis de samme betingelser gør sig gældende som ved forlods overtagelser. Ekspropriationsprocessen Efter at Folketinget har vedtaget anlægsprojektet for den nye bane, sender Banedanmark som anlægsmyndighed anlægsprojektet til ekspropriationskommissionen. Det sker på transportministerens vegne. Ekspropriationskommissionen arbejder uafhængigt af anlægsmyndigheden, og dens opgave er at gennemføre de nødvendige ekspropriationer. Når ekspropriationerne er gennemført, overtager Banedanmark de eksproprierede arealer og bebyggelser. Forundersøgelser Inden ekspropriationsprocessen sættes i gang, gennemfører Banedanmark en screening i Ekspropriationskommissionen drøfter detaljerne i projektet og konsekvenserne for ejendommen. 7

8 form af en første gennemgang af alle de berørte ejendomme, og der holdes møder med ejerne. Det sker efter planen i begyndelsen af Formålet med screeningen er at skaffe overblik over forholdene på den enkelte ejendom, herunder eventuelle jordfordelingsproblemer i landbrugsområderne. Banedanmark gennemfører som bygherre denne proces ved hjælp af et rådgivningsfirma. I januar og februar 2011 afholder Banedanmark en række åbent hus arrangementer langs linjeføringen. Formålet med disse møder er at give de berørte grundejere samt andre interesserede orientering om pro - jektets status og planlagte gennemførelse med særlig vægt på aktiviteterne i forbindelse med de kommende ekspropriationer, ledningsomlægninger, prøveboringer, arkæologiske undersøgelser mv. Besigtigelse På baggrund af den detaljerede projektering indkalder ekspropriationskommissionen til en besigtigelsesforretning med byg - herren, de berørte ejere og de berørte brugere. Indkaldelsen sker både skriftligt, direkte til de berørte lodsejere, og ved annoncering i lokale blade senest fire uger i forvejen. Besigtigelsesforretningen vil efter planen finde sted i slutningen af 2011 og begyndelsen af Ved besigtigelsen fremlægger Banedanmark som bygherre anlæggets helt præcise konsekvenser for den enkelte ejendom. Derefter gennemgår kom - missionen sammen med den enkelte grundejer det afmærkede anlæg i marken. Grundejeren har mulighed for at kommentere og komme med ændringsfor slag til projektet. Derefter holder kommissionen møde og skriver en protokol, som indeholder en beskrivelse af anlægget. Beskrivelsen kan bl.a. også hand le om placering og omfang af arbejdsarealer, placering af indkørsler, korte omveje, adgangsveje til landbrugsarealer, etablering af hegn og lignende. Kommissionens beslutning kan ikke ændres af anlægsmyndigheden eller lodsejeren. 8

9 Ekspropriationer Når staten inddrager arealer til København-Ringsted Banen, sker det i form af permanente eller midlertidige ekspropriationer. Nogle ekspropriationer omfatter hele ejendommen, mens andre kun omfatter dele af en ejendom. Når ekspropriationskommissionens besigtigelse er afsluttet, og transportministeren har givet bemyndigelse, kan selve ekspropriationsforretningen, hvor ekspropriationerne gennemføres, finde sted. Det sker efter en fornyet gennemgang af alle de berørte arealer sammen med de enkelte grundejere. Ekspropriationerne vil efter planen fore - gå i Kommissionen indkalder til ekspropriationsforretningen. Det sker senest fire uger i forvejen, dels gennem annoncering i lo - kale blade, og dels ved direkte skriftlig henvendelse til de berørte grundejere. Selve ekspro- Thorvalds Minde Holbækmotorvejen 392A 390A 386A Hvidovrevej Nye spor Bygning, der eksproprieres Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Eksempel i byområde: Af projektmaterialet fremgår, hvilke arealer og hvilke bygninger, der skal eksproprieres. Her er det Andels boligforeningen Thorvalds Minde ved Vigerslev Allé, hvor de yderste 9 lejligheder fordelt på 3 blokke eksproprieres. 9

10 priationsforretningen foregår på den enkelte ejendom. Banedanmark præsenterer som an - lægsmyndighed indgrebet på ejendommen, og lodsejeren har mulighed for at fremkomme med sine synspunkter. Herefter vil kommissionen holde møde for at fastslå erstatningen. Ekspropriationsforretningen indeholder følgende beslutninger: Hvor meget, der skal eksproprieres Datoen for ekspropriationens virkning Erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Erstatningens størrelse fastlægges ud fra en konkret vurdering af indgrebets omfang og karakter og ud fra den aktuelle markedsværdi i lokalområdet. Normalt vil grundejeren acceptere erstatningens størrelse. Det sker enten under selve ekspropriationsforretningen eller efter et par ugers betænkningstid. Total ekspropriation Total ekspropriation betyder, at grundejeren må afstå hele sin ejendom til staten. Grundejeren får en erstatning, der svarer til den pris, som et salg af ejendommen under normale omstændigheder vil indbringe. Nye spor Bygning, der eksproprieres Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Eksempel i landområde: På strækningen mellem Køge og Ringsted ligger banen tæt langs Vestmotorvejens nordlige side. Derfor er det begrænset, hvor meget landbrugsareal, der skal eksproprieres til banen. 10

11 Dertil kommer en skønsmæssig erstatning for de omkostninger, der følger med. Det kan f.eks. være udgifter til flytning og til nødvendig sagkyndig bistand i forbindelse med sagens behandling ved ekspropriationskommissionen. Når en udlejningsbolig eksproprieres, får ejeren af ejendommen erstatning. Lejemålene op - siges, og kommunen skal skaffe erstatningsboliger til lejerne. Disse erstatningsboliger skal stort set svare til de boliger, lejerne flytter fra. Lejerne har også krav på erstatning til flytteomkostninger, og den fastsættes og udbetales af kommunen. Delvis ekspropriation Det mest almindelige er, at kun dele af en ejendom eksproprieres. I det tilfælde får grundejeren erstatning for de arealer, der afgives. Ud over arealerstatningen får grundejeren erstatning for de ulemper, som ekspropriationen medfører. Også sagkyndig bistand i forbindelse med arealafståelsen kan godtgøres. Grundejeren kan vælge at forlange en total ekspropriation, hvis han eller hun mener, at resten af ejendommen bliver ubrugelig, når de eksproprierede arealer er af - givet. Ekspropriationskommissionen tager stilling til, om dette krav skal efterkommes. Midlertidig ekspropriation Mange arealer skal kun eksproprieres midlertidigt. Det gælder arealer, der kun skal bruges, mens baneanlægget bygges, f.eks. arbejdsarealer, midlertidig opbevaring af jord og byggematerialer, adgangsveje til byggepladserne og lignende. Når anlægsarbejdet det pågældende sted er færdigt, bliver arealerne genoprettet og leveret tilbage til ejerne. Erstatningerne ved de midlertidige ekspropriationer skal dække de tab, som grundejeren lider ved ikke at kunne bruge arealet i en periode. Ny registrering Når ekspropriationen er gennemført, bliver indgrebene i den enkelte ejendom registreret foreløbigt i tingbogen. Når banen er bygget færdig, bliver de nye skel opmålt og afmærket af Banedanmark. De nye mål registreres af Kort- og Matrikelstyrelsen, som ændrer matrikelkortene. Kommissarius giver SKAT besked, så der kan foretages nye ejendomsvurderinger. Derefter bliver ænd ring - erne registreret endeligt i tingbogen. 11

12 Øvrige forhold Ud over ekspropriation af arealer er der en række andre vigtige forhold, som skal behandles i forbindelse med jernbaneprojekter. Servitutter Byggeriet af den nye bane med tilhørende tekniske anlæg betyder, at der lægges servitutter på naboejendommene til banen. Det gælder f.eks. en elddriftservitut, der tinglyses på ejendomme langs jernbaner med elektrisk drift. Denne servitut sætter begrænsninger med hensyn til beplantning, bebyggelse, flagstænger og lignende på ejendommene. Det sker af sikkerhedshensyn. På grund af spændingen i køreledningerne må der ikke kunne vælte noget ind i køreledningerne eller ned på skinnerne. Der kan også være tale om andre servitutter i forbindelse med byggeri af broer, flytning af veje mv. Pålæg af servitutter sker ved ekspropriation og udløser er - statning til ejeren, idet en servi - tut indskrænker ejerens rådighed over sin ejendom. Kolonihaveområder Byggeriet af den nye bane be - rører 142 nytte- og kolonihaver i Brøndby Kommune. Haverne er omfattet af kolonihaveloven og må kun nedlæg ges, hvis der er tale om anlægsarbejder i henhold til en anlægslov. De fleste kolonihaver ligger på lejede arealer, der ejes af kom - munen og Direktoratet for Fødevare Erhverv. Brugsretten til en have beskrives i en lejeaftale. Derfor sker inddragelse af area l - et som en ekspropriation over for ejeren. Havehusene, der er Selve ekspropriationsforretningen foregår på den enkelte ejendom. Her besluttes hvor meget, der skal eksproprieres, datoen for ekspropriationen og erstatningens størrelse. 12

13 placeret på de lejede arealer, men ejes af den enkelte havelejer, eksproprieres direkte fra havelejeren. Bygninger, der kan tåle flytning, flyttes til erstatningshaver med en anden belig - genhed. Der udbetales erstatning for flytteomkostningerne. I forbindelse med forberedelsen af den nye bane har Trafik - sty re l sen udarbejdet en kolonihave rapport. Den beskriver, hvor der nedlægges kolonihaver og nyttehaver, samt hvor og hvordan der kan skaffes erstatningshaver. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med de berørte kolonihaveforeninger. ved facadeisolering af de berørte bygninger på strækninger, hvor få ejendomme berøres. Naboulemper som ændringer i trafikstøjen, vejomlægninger mv. udløser ikke erstatning, hvis generne ikke går ud over, hvad man må være forberedt på at tåle som led i den almindelige samfundsudvikling. Naboulemper Støj og andre ulemper fra jernbanedriften eller baneanlægget kan medføre gener for boliger og arbejdspladser i nærheden af anlægget. Disse gener vil blive begrænset i henhold til de vejledende normer for støj og vibrationer. Det sker normalt ved etablering af støjskærme langs banen på strækninger, hvor mange ejendomme berøres, eller 13

14 Klagemuligheder Der kan klages over størrelsen af den erstatning, som ekspropriationskommissionen har fastlagt. Der kan også klages, hvis en delvis ekspropriation ønskes ændret til en total ekspropriation. Klager (anker) over erstatning ers størrelse behandles af taksationskommissionen. Denne kommission er ligesom ekspropriationskommissionen uafhængig af anlægsmyndigheden. Det er gratis at klage over afgørel ser til taksationskommissionen. Taksationskommissionen kan beslutte, at en tilkendt erstatning skal forhøjes eller være mindre end den, som ekspropriationskommissionen har tilkendt. Taksationskommissionen tager ikke stilling til selve ekspropriationen men kun til erstatningernes størrelse, men der er dog også mulighed for at anke i til - fælde, hvor der ikke er foretaget en total ekspropriation. I disse tilfælde kan taksationskommissionen beslutte, at en delvis ekspropriation skal ændres, så - ledes at hele ejendommen bliver eksproprieret. Domstolene I tilfælde, hvor grundejeren fortsat er utilfreds med erstatningens størrelse, kan taksationskommissionens afgørelse indbringes for domstolene. Grundejeren skal selv betale omkostningerne ved at indbringe sagen. I første omgang skal sagen indbringes for byretten. Herefter kan den indbringes for landsretten. I særlige tilfælde er der også mulighed for at gå videre til højesteret. Ekspropriationskommissionen går grundigt til værks. Hvis grundejeren alligevel er utilfreds med erstatningens størrelse, kan han eller hun klage til taksationskommissionen. 14

15 Hvem er hvem? En række forskellige instanser er involveret, når der gennemføres ekspropriationer i forbindelse med København-Ringsted Banen. Ekspropriationskommissionen Ekspropriationskommissionen har ansvaret for, at ekspropriationerne gennemføres i henhold til lovgivningen, herunder at fastsætte erstatningernes størrelse. Kommissionen ledes af Kommissarius. Der er to kommissariater i landet: én for Jylland og én for Øerne. Kommissarius er uddan - net jurist og formand forkommis sionen. Kommissarius udpeger yderligere fire medlemmer. To medlemmer udtages fra en liste af personer, som er udpeget af transportministeren. De andre to medlemmer udtages fra en liste over medlemmer udpeget af kommunerne i henholdsvis Jylland og på Øerne. Desuden deltager en repræsentant uden stemmeret fra den pågældende kommune, hvor ekspropriationsforretningen finder sted. Kommissionen får bistand af den ledende landinspektør, der optræder som teknisk sagkyndig. Kommissionen og den ledende landinspektør har både viden om og erfaring med prissætning af jord og bygninger på ejendomsmarkedet både generelt og lokalt. Taksationskommissionen Taksationskommissionens fem medlemmer er sammensat på samme måde som ekspropriationskommissionen med en formand, der skal være uddannet jurist. To medlemmer er udpeget af staten, og to medlemmer er fra en kommunal liste. Taksationskommissionen bistås også af den ledende landinspektør som teknisk sagkyndig. Banedanmark Banedanmark driver og vedligeholder det statslige jernbanenet og skal i den forbindelse overholde de gældende sikkerhedsforskrifter. Banedanmark tildeler banekapacitet til de enkelte togselskaber og opkræver de tilhørende baneafgifter. Banedanmark er bygherre for om- og nybygninger på det statslige jernbanenet og kommer i den forbindelse i kontakt med de berørte grundejere, når der skal eksproprieres. 15

16 Kontakt nærmere oplysninger Hvis du vil vide mere om den nye jernbane København- Ringsted eller har konkrete spørgsmål om arealforholdene i projektet, er her nogle kontaktmuligheder. Direkte telefon: Banedanmark København-Ringsted Banen Amerika Plads 15, 2100 København Ø Telefon Samfinansieret af EU Det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende jernbaneanlæg på Øerne. Anlæg af en ny bane København-Ringsted, Ringsted 2018 Ringsted Kommune 105. hæfte Besigtigelsesforretning

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring.

Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring. DEPARTEMENTET Til adressaterne på vedlagte høringsliste 27. januar 2014 Dato J. nr. 2013-4974 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Høring

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET?

ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET? Af chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24 66 42 20 12. december 2011 ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET? Ifølge grundlovens 73 er ejendomsretten ukrænkelig. Alligevel har

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor,

Læs mere

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere