Lokalplan nr Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej"

Transkript

1 Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde Kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som Kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan & Byudvikling, Teknik & Miljø i samarbejde med Niras Konsulenterne Fotos/Illustrationer: Niras Konsulenterne Tryk: Esbjerg Kommune, 100 eksemplarer, februar 2007

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse... 2 Lokalplanområdet...2 Baggrund...2 Lokalplanområdets disposition...3 Forhold til Kommuneplanen...5 Bindinger...5 Hovedvandledning...6 Forhold til gældende lokalplan...6 Miljøvurdering...6 Tilladelser fra andre myndigheder...7 Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 11. oktober til den 8. december Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Vedtagelse...15 Bilag Matrikelkort LP Indsat bagerst Lokalplankort LP Indsat bagerst Illustrationsplan LP 493-3a... Indsat bagerst Illustrationsplan LP 493-3b... Indsat bagerst

4 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet markeret med rød ramme Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdet ligger i det østlige Guldager og er ca. 10,7 ha stort. Området afgrænses mod vest af et af Guldagers eksisterende boligområder ved Nørlundvej. Mod nord afgrænses det af Guldagervej og mod øst af Tarphagevej. Mod syd ligger området ud til det åbne land. Boligområdet ved Nørlundvej er et typisk parcelhuskvarter, som blev påbegyndt i 70 erne. I dag fremstår området som næsten udbygget. Boligbebyggelsen ved Nørlundvej er placeret omkring lukkede storparceller, der bl.a. har den kvalitet, at de enkelte boligveje danner små overskuelige nærområder. I lokalplanområdet ligger en bygning, der bruges til lager. Resten af området er uden bebyggelse og anvendes i dag til landbrugsformål. I den vestlige del af lokalplanområdet ligger et offentligt grønt område med en sti, der blandt andet har forbindelse til Guldagervej og skolen. Lokalplanområdet ligger i et fladt terræn, og de bevaringsværdige landskabelige kendetegn inden for lokalplanområdet består af et delvist intakt læhegn midt i området. På baggrund af et ønske om at kunne tilbyde nye, fleksible boligområder har Esbjerg Kommune udarbejdet denne lokalplan, der imødekommer skiftende boligbehov.

5 Redegørelse Lokalplanområdets disposition Idé Lokalplanområdet set fra Guldagervej. Beplantningsbæltet mod det grønne område og det eksisterende boligområde ved Nørlundvej bevares. Lokalplanen har til formål at sikre, at området kan anvendes til forskellige boligtyper, der imødekommer de nutidige behov, uden at gå på kompromis med boligområdets kvaliteter. Lokalplanen skal således kunne fungere, uanset efterspørgslen på grundstørrelser, bebyggelsestyper, fællesarealer o. lign. Vejadgang til det nye boligområde vil ske fra Guldagervej. Vejen ind til området deles i to sammenhængende boligveje, der forsyner henholdsvis den vestlige og den østlige del af området. Boligområdet opdeles i 8 storparceller af varierende størrelser. Inden for storparcellerne kan der opføres fra 4 til 10 enfamiliehuse eller fra 6 til 15 tæt-lave boliger. Eksempler på udstykning til åben-lav og tætlav bebyggelse er vist på illustrationsplanerne LP og bagerst i lokalplanen. Mellem storparcellerne sikres areal til færdsel ind og ud af området enten som græsklædte grønne korridorer eller som stier. Den eksisterende lagerbygning inden for lokalplanområdet kan erstattes af ny boligbebyggelse i takt med udbygningen af området. Det eksisterende grønne område mod vest og stiforbindelsen fra boligområdet ved Nørlundvej til Guldagervej bevares. Der etableres desuden et nyt grønt område mellem storparcellerne. Ved boligområdets afgrænsning mod de overordnede veje Guldagervej og Tarphagevej samt i naturområdet mod syd udlægges areal til en beplantet støjvold. Støjvolden skal anlægges før området tages i brug til boligområde. Derved kan der opføres boliger og anlægges fælles friarealer relativt tæt ved vejene. Der gives mulighed for at etablere en afgrænsende beplantning mod det åbne land mod syd. Beplantningen er en forlængelse af den allere- Side: 3

6 Redegørelse de eksisterende beplantning i den sydvestligste del af lokalplanområdet. Illustrationsplanen viser en mulig anvendelse til åben-lav bebyggelse. Lokalplanen giver også mulighed for andre udformninger af bebyggelsen. Boligtyper Boligområdet opdeles i storparceller, som hver især udgør en overskuelig enhed. De enkelte storparceller kan enten udstykkes til almindelige parcelstørrelser, små parceller eller tæt-lav bebyggelse. Der vil ikke være mulighed for at blande bebyggelsesformer inden for en storparcel. På illustrationsplanerne LP 493-3a og LP 493-3b bagerst i lokalplanen er vist eksempler på udstykning. Side: 4

7 Redegørelse Forhold til Kommuneplanen Grønne områder Veje og stier Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager, hvilket gælder for både parcelhus- og tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen udlægger flere grønne områder. Det offentlige grønne område mod vest bevares. Der udlægges et nyt, centralt beliggende grønt område imellem storparcellerne. Området vil være offentligt tilgængeligt, men skal vedligeholdes af grundejerforeningen. Der udlægges et naturområde mod syd, hvori der kan etableres en ny beplantning. Dette område forbliver i landzone. Inden for hver storparcel kan der etableres mindre bolignære friarealer til eksempelvis legeplads for de mindste. For at minimere indbliksgener mellem storparcellerne etableres beplantningsbælter med en højde på op til 5 m. Boligvejen udlægges med en bredde på 10 m, der giver mulighed for at etablere en cykel- og gangsti og en kørebane med en bredde på 5,5 m. Alle stier anlægges i samme bredde som stien gennem det offentlige grønne område mod vest. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Bindinger Rækkefølge Anvendelse Bebyggelse Området er omfattet af tids- og rækkefølgebestemmelser. Udstykning og bebyggelse af området skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens senest vedtagne tids- og rækkefølgebestemmelser. I kommuneplanens rammer fastlægges anvendelsen af området til boligformål i form af tæt-lave og åben-lave boliger. Lokalplanen fastlægger overensstemmende anvendelsesbestemmelser. I kommuneplanens rammer gives desuden mulighed for institutioner, butikker, forretninger, liberale erhverv, kontorer og små værksteder med butik og anlæg med en naturlig tilknytning til området. Der må ikke tillades virksomheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 1. I lokalplanen fastholdes muligheden for at etablere virksomhed i forbindelse med den enkelte bolig. Muligheden for at etablere butikker udnyttes ikke i lokalplanen, da der er tale om et mindre område i forlængelse af eksisterende boligområder, hvor butikker ikke skønnes at passe ind. Kommuneplanens maksimale bygningshøjde på 4 etager udnyttes ikke, da området ligger i forlængelse af et eksisterende parcelhusområde. Den maksimale bygningshøjde fastsættes derfor til 2 etager. Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Side: 5

8 Redegørelse Lokalplanområdet er markeret med en kraftig rød linie. Området udgøres af kommuneplanens rammeområde og del af Vejstøjisolinier Vandbeskyttelsesområde Kystnærhedszone Hovedvandledning Forhold til gældende lokalplan Miljøvurdering Lokalplanen giver mulighed for at etablere støjvolde mod Guldagervej og Tarphagevej og i naturområdet mod syd, så de dele af området, der er støjbelastede inden for støjisolinierne, kan anvendes til boligformål. Hele lokalplanområdet er vandbeskyttelsesområde. Esbjerg Kommune vil som grundsælger pålægge grundene deklarationer om, at arealerne skal dyrkes uden brug af sprøjte- og ukrudtsmidler. Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. Området ligger næsten 3 km fra kysten og er skjult herfra af bebyggelse og terræn. Desuden giver lokalplanen højst mulighed for at bygge i 2 etager. Derfor vurderes det, at bebyggelsen ikke har nogen indvirkning på kystlandskabet. Hovedvandledningen løber langs Guldagervej og vil ikke blive påvirket af denne lokalplan. Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan nr Lokalplanen er vedtaget i 1989 og udlægger området til erhverv. Området er dog endnu ikke blevet udbygget og behovene har siden ændret sig. Da området ligger i forlængelse af eksisterende boligområde, kan anvendelsen med fordel ændres til boligformål. Som det fremgår af afsnit 14 vil den del af Lokalplan nr. 259, der ligger inden for lokalplanområdet blive aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse. Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Side: 6

9 Redegørelse Tilladelser fra andre myndigheder Ifølge Museumsloven har Bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Esbjerg Museum om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Det fremgår af afsnit 13 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 11. oktober til den 8. december 2006 Side: 7

10

11 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at etablere et område med anvendelse til boligformål i form af tætlav eller åben-lav boligbebyggelse, at udvikle en attraktiv og harmonisk bebyggelse med muligheder for udbygning med varierede boligtyper, at etablere afgrænsende beplantning og grønne områder til fælles brug for lokalplanområdet, at udlægge veje og stier til betjening af de enkelte storparceller, at sikre området indpasset i landskabet og den omgivende bebyggelse. 2 Områdets afgrænsning 2.4 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort LP og omfatter matrikelnumrene 8 aø, 8 bc, 8 bd, 8 be, 18 al, 19 a, 19 q og 19 s Guldager By, Guldager eller dele heraf. 2.5 I forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3 Zonebestemmelser 3.1 Del af matrikelnummer 18 al Guldager By, Guldager, som vist på Matrikelkort LP 493-1, fastholdes som landzone, øvrige matrikelnumre fastholdes som byzone. 4 Områdets anvendelse 4.1 Delområde I, som vist på Lokalplankort LP 493-2, udlægges til boligformål som tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med grønne områder. 4.2 Den enkelte storparcel skal anvendes til enten tæt-lav, åben-lav på små parceller eller åben-lav boligbebyggelse som defineret i de følgende bestemmelser. 4.3 Ved anvendelse af en storparcel til tæt-lav eller åben-lav på små parceller kan der opføres et fælleshus for beboerne inden for storparcellen. 4.4 Der kan tillades liberale erhverv, kontorer og anlæg med en naturlig tilknytning til området under forudsætning af,

12 Bestemmelser at virksomheden drives på en sådan måde, at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at erhvervsandelen højst udgør 25 % af etagearealet, at der højst er et skilt pr. virksomhed og at skiltet højst er 0,75 m 2. Bundfarven på skiltet må ikke være signalfarve som turkis, gul eller rød. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur, at parkering foregår på egen grund og, at erhvervsudøvelsen ikke medfører belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende. 4.5 Inden for delområde I udlægges et areal til offentligt tilgængeligt grønt område, som vist på Lokalplankort LP Der må ikke opføres bebyggelse inden for området med undtagelse af en eventuel transformerstation og lignende, som nævnt i Delområde II, som vist på Lokalplankort LP 493-2, udlægges til offentlige formål som park, grønt område, stier og legepladser. Der må ikke opføres bebyggelse inden for området med undtagelse af eventuel transformerstation og lignende, som nævnt i Delområde III, som vist på Lokalplankort LP 493-2, udlægges til naturområde i landzone. Der må ikke opføres bebyggelse inden for området. Der må anlægges en støjvold, i princippet som vist på Lokalplankort LP Området må beplantes. 4.8 Matr.nr. 18 al Guldager By, Guldager er noteret som landbrug. Landbrugspligten hindrer ikke, at en del af arealet kan tages i brug til boligformål. Indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter Landbrugslovens regler. 4.9 Inden for delområde I og II må der opføres transformerstationer og lignende til områdets forsyning på op til 30 m 2 bebygget areal og ikke højere end 4 m over terræn. Bebyggelsen skal indpasses i omgivelserne eller afskærmes med beplantning. 5 Udstykning 5.1 Ved anvendelse af en storparcel til åben-lav boligbebyggelse må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end 700 m Ved anvendelse af en storparcel til åben-lav boligbebyggelse på små parceller eller til tæt-lav boligbebyggelse må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end 450 m 2 inkl. andel af fællesarealer. 5.3 Delområde III må ikke udstykkes. 5.4 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. Side: 10

13 Bestemmelser 6 Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vej- og stibetjenes fra Guldagervej i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankort LP Veje og stier anlægges og fastholdes i overensstemmelse hermed. 6.2 Der udlægges areal til boligvejen i en bredde af 10 m med en kørebanebredde på 5,5 m som vist på Lokalplankort LP Boligvejen skal have adgang til den enkelte ejendom og skal anlægges som stillevej 1 med fortov i den ene side. 6.3 Der udlægges areal til følgende stier: a-b, c-d, e-f og g-h. Alle stier udlægges i samme bredde som stien gennem det offentlige grønne område. Stierne e-f og g-h er eksisterende og skal fastholdes. 6.4 Stier igennem det offentlige grønne område i vest samt sti fra punkt a til boligvej og sti fra punkt c til boligvej er offentlige asfaltstier. Stien mellem den vestlige boligvej og punkt b er ikke asfalteret og er privat (grundejerforening). Denne sti belægges med stenmel eller lignende. 6.5 Der skal anlægges trafikdæmpning ved kryds mellem veje og stier, som vist på Lokalplankort LP Langs boligvejen pålægges en byggelinie i en afstand af 5 m fra vejskel, som vist på Lokalplankort LP Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund ved åben-lav bebyggelse på grunde der er mindst 700 m Der skal udlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig ved åben-lav bebyggelse på små parceller og ved tæt-lav bebyggelse, heraf den ene ved boligen. 7 Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration, herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Ny bebyggelse må kun opføres inden for storparcellerne 1-8, som vist på Lokalplankortet LP Der må ikke opføres bebyggelse mellem vejareal og 5 m byggelinie langs boligvejen, som vist på Lokalplankort LP Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over eksisterende terræn. 8.4 Bygningshøjden må ikke overstige 2 etager over eksisterende terræn. 1 Stillevej betyder fartbegrænsning på 30 km i timen. Side: 11

14 Bestemmelser Åben-lav bebyggelse 8.5 Ved anvendelse af en storparcel til åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten for hver enkelt matrikel inden for storparcellen ikke overstige Ny bebyggelse skal placeres i en afstand af 2,5 m fra naboskel. Carporte, garager, udhuse og lignende kan placeres i skel. Åben-lav bebyggelse på små parceller 8.7 Ved anvendelse af en storparcel til åben-lav boligbebyggelse på små parceller må bebyggelsesprocenten for storparcellen ikke overstige Hver bolig skal kunne udvides til mindst 110 m 2. Tæt-lav bebyggelse 8.9 Ved anvendelse af en storparcel til tæt-lav boligbebyggelse med mindst 10 boliger må bebyggelsesprocenten for storparcellen ikke overstige Ved anvendelse af en storparcel til tæt-lav boligbebyggelse med færre end 10 boliger må bebyggelsesprocenten for storparcellen ikke overstige Hver bolig skal kunne udvides til mindst 110 m 2 i gennemsnit for den enkelte storparcel. 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Tage skal udføres som symmetriske sadeltage eller som tage med ensidig taghældning, begge tagformer med maksimal hældning på 45º. 9.2 Tage skal beklædes med tagsten, sort tagpap eller eternit og må ikke udføres med blanke eller reflekterende materialer. 9.3 Ydervægge skal udføres som blank eller pudset mur. Op til 10 % af facaden, eksklusiv vinduesarealer, må fremstå som træ eller udføres med andre materialer. 9.4 Farver på ydervægge må ikke være signalfarver. 9.5 Solceller af reflekterende materiale må ikke være synlige fra vej og sti. 9.6 På hver ejendom må opsættes én antenne i en højde, der ikke overstiger tagryggen. Antennen må ikke være synlig fra vej og sti. 10 Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Der udlægges arealer til grønne områder som vist på Lokalplankort LP Disse arealer skal friholdes for bebyggelse og oplag Inden for storparcellerne 5, 6 og 8 skal der udlægges arealer til bolignære fælles friarealer med en størrelse på mindst 600 m² eller 10 % af den enkelte storparcel. Arealet skal udlægges i til- Side: 12

15 Bestemmelser knytning til boligvejen eller i tilknytning til det grønne område, som vist på Lokalplankort LP Der udlægges et areal til en beplantet støjvold med en bredde på henholdsvis 10 m mod Guldagervej, 20 m mod Tarphagevej og 20 m i naturområdet mod syd, som vist på Lokalplankort LP Volden mod Tarphagevej og i naturområdet skal være mindst 2,80 m høj Den eksisterende beplantning, der er vist på Lokalplankort LP 493-2, skal bevares og vedligeholdes. Beplantningen må udtyndes I delområde III må etableres ny beplantning Afskærmende beplantning mellem de enkelte storparceller må kun etableres med planter, der får en maksimal højde på 5 m Hegn mod det grønne område i den centrale del af lokalplanområdet må kun etableres som levende hegn i en maksimal højde på 1,80 m Delområderne II og III samt støjvolde, som vist på Lokalplankort LP 493-2, er offentlige grønne områder, der etableres og vedligeholdes af Esbjerg Kommune. Grundejere må ikke ændre plantningens udseende Øvrige grønne områder etableres og vedligeholdes af Grundejerforeningen, ifølge afsnit 11.1, der skal have uhindret adgang til hegnene. Grundejere må ikke ændre plantningens udseende Udendørs oplagring må ikke finde sted Henstilling af uindregistrerede køretøjer og campingvogne, lystbåde og lignende må ikke finde sted. 11 Grundejerforening 11.1 Med det sigte at forestå drift og vedligeholdelse af lokalplanområdets øvrige grønne områder, som er private fællesarealer, skal der oprettes grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for lokalplanområdet. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen skal udarbejde en anlægs-, drifts-, og plejeplan for private fællesarealer, beplantningsbælter, private fællesveje og stier. Indtil grundejerforeningen er etableret, skal grundejerne i fællesskab udarbejde anlægs-, drifts-, og plejeplanerne Grundejerforeningen har ansvar for al vedligeholdelse af private fællesarealer og beplantningsbælter Grundejerforeningen har ansvar for al vedligeholdelse, renholdelse og vinterrenholdelse af de private fællesveje og stier. Indtil grundejerforeningen er etableret, er det de tilgrænsende grundejere der skal vedligeholde, renholde og vinterrenholde de private fællesveje og stier i henhold til Privatvejlovens bestemmelser. Side: 13

16 Bestemmelser 11.5 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på grønne områder, beplantningsbælter, private fællesveje og interne stier. Der skal tinglyses en deklaration om vedligeholdelse, renholdelse og vinterrenholdelse af de private fællesveje, samt om en udgiftsfordeling hertil. 12 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal den være tilsluttet kloak-, vand-, el- og fjernvarmenet Før ny bebyggelse tages i brug skal de veje, stier og parkeringspladser, der er nævnt i afsnit 6, være etableret i godkendt omfang Før ny bebyggelse tages i brug skal de opholdsarealer, støjskærmende foranstaltninger, afskærmende beplantning og hegn, der er nævnt i afsnit 10, være etableret i godkendt omfang. 13 Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 13.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Byråd, fagudvalg eller administrationen i henhold til bemyndigelse Inden for lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelse søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder ifølge nedenstående Landbrugsloven: Arealer der er pålagt landbrugspligt kan først udnyttes til lokalplanens formål når der er opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Ribe Amt til ophævelse af landbrugspligten ifølge Landbrugslovens 4 stk Jordforurening: Inden for lokalplanområdet kan der være ejendomme, der er eller bliver kortlagt iht. Lov om forurenet jord. For disse ejendomme skal Ribe Amt give tilladelse, inden ejendommene tages i brug til miljøfølsom anvendelse. Før jord flyttes fra et kortlagt areal skal det anmeldes til Esbjerg Kommune. 14 Aflysninger i Tingbogen 14.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse og tinglysning aflyses Lokalplan nr. 259 inden for lokalplanens område. 15 Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Side: 14

17 Bestemmelser Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 16 Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr. 493 udarbejdet efter Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004), er vedtaget endeligt af Esbjerg Byråd den 5. januar Johnny Søtrup borgmester Hans Kjær direktør for Teknik & Miljø Side: 15

18 8by 8bh ab 8bb 8a 8ab ae 7u 7q 7p ad Guldagervej 7r af 8e 8d 7b 7v 19p 7t 19s 19q 19a 19i 19k 19m 19r 18i 18h 18g 18f 18e ah 18n 18u 18t 18o ak 18s 18p 18q 18r 8be Tarphagevej ag 18y 18z 18æ 8bd 8aø 18ac 18ab ai 18aa 18ø 8bc Guldager By, Guldager 11d 18ak 18al Sønderris, Guldager Meter 1th Lokalplangrænse Landzone Ejerlavsgrænse 1n 1te c LOKALPLAN NR. 493 MATRIKELKORT TEGN.NR. LP493-1 DATO: d MÅL: 1:2.500 PLAN & BYUDVIKLING ESBJERG KOMMUNE

19 8bg bh 8by 2 1 ab 8bb 8a 8ab ae 7u 97 7q 99 7p f ad Guldagervej 2 1 7r af 1 8e 101 8d 7b 7v 19p 19s 19q t 19a 19i 19k i 18h 18m 18n 49 18u 18t 18y ac 18ab 18g 18o ai ak 18s 18z p 19m f 18æ 25 18aa 18ø r 18e 8be 18q e 43 g 65 8bd 8bc h c a II ah d aø I b 7 6 Tarphagevej ag 11d 19r III 18ak 18al Meter af 1th 1n Byggelinie Vejudlæg Lokalplangrænse Delområdegrænse Storparceller Fælles friarealer Stiudlæg Grønt område 1te Beplantning der skal bevares Støjvold Trafikdæmpning c LOKALPLAN NR. 493 LOKALPLANKORT TEGN.NR. LP493-2 DATO: d MÅL: 1:2.500 PLAN & BYUDVIKLING ESBJERG KOMMUNE

20 Guldagervej Tarphagevej Meter LOKALPLAN NR. 493 ILLUSTRATIONSPLAN 1d TEGN.NR. LP493-3a DATO: MÅL: 1:2.500 PLAN & BYUDVIKLING ESBJERG KOMMUNE

21 Guldagervej Tarphagevej Meter LOKALPLAN NR. 493 ILLUSTRATIONSPLAN 1d TEGN.NR. LP493-3b DATO: MÅL: 1:2.500 PLAN & BYUDVIKLING ESBJERG KOMMUNE

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting Lokalplan nr. 6 En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting August 006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr. 428. For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej

Lokalplan nr. 428. For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej Lokalplan nr. 428 For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej 24. juni 2002 RESUMÉ AF LOKALPLANENS INDHOLD N Oversigtskort der viser lokalplanområdets beliggenhed. Lokalplanområdets beplantning set

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej Lokalplan nr. 40-060-0001 Lustrup Boliger ved Blokvej Oktober 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg.

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Forslag til lokalplan nr. 526 Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Juni 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr Sønderris Boligområde mellem Sønderrisvej og Stjerneparken

Lokalplan nr Sønderris Boligområde mellem Sønderrisvej og Stjerneparken Lokalplan nr. 07-030-0001 Sønderris Boligområde mellem Sønderrisvej og Stjerneparken September 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 507. Boligområde i Andrup Nordvest

Lokalplan nr. 507. Boligområde i Andrup Nordvest Lokalplan nr. 507 Boligområde i Andrup Nordvest 26. november 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Lokalplan nr. 01-060-0001 Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Maj 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 520. Boligområde ved Kærvej i Tjæreborg

Lokalplan nr. 520. Boligområde ved Kærvej i Tjæreborg Lokalplan nr. 520 Boligområde ved Kærvej i Tjæreborg Oktober 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Lokalplan nr. 01-010-0004. Esbjerg Indre By Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Maj 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr. 21-040-0004. December 2015 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Tryk: Esbjerg Kommune Ophævelse af en del af lokalplan nr. 116 Indhold 1. Området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN N R. 36. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYDVEST FOR MINDES- MÆRKET l ANHOLT BY

LOKALPLAN N R. 36. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYDVEST FOR MINDES- MÆRKET l ANHOLT BY GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN N R. 36 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYDVEST FOR MINDES- MÆRKET l ANHOLT BY jf/bh - 3272 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 36 Lokalplan for et mindre boligområde sydvest for mindesmærket i Anholt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Lokalplan 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Marts 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere