Lokalplan nr Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej"

Transkript

1 Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde Kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som Kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan & Byudvikling, Teknik & Miljø i samarbejde med Niras Konsulenterne Fotos/Illustrationer: Niras Konsulenterne Tryk: Esbjerg Kommune, 100 eksemplarer, februar 2007

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse... 2 Lokalplanområdet...2 Baggrund...2 Lokalplanområdets disposition...3 Forhold til Kommuneplanen...5 Bindinger...5 Hovedvandledning...6 Forhold til gældende lokalplan...6 Miljøvurdering...6 Tilladelser fra andre myndigheder...7 Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 11. oktober til den 8. december Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Vedtagelse...15 Bilag Matrikelkort LP Indsat bagerst Lokalplankort LP Indsat bagerst Illustrationsplan LP 493-3a... Indsat bagerst Illustrationsplan LP 493-3b... Indsat bagerst

4 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet markeret med rød ramme Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdet ligger i det østlige Guldager og er ca. 10,7 ha stort. Området afgrænses mod vest af et af Guldagers eksisterende boligområder ved Nørlundvej. Mod nord afgrænses det af Guldagervej og mod øst af Tarphagevej. Mod syd ligger området ud til det åbne land. Boligområdet ved Nørlundvej er et typisk parcelhuskvarter, som blev påbegyndt i 70 erne. I dag fremstår området som næsten udbygget. Boligbebyggelsen ved Nørlundvej er placeret omkring lukkede storparceller, der bl.a. har den kvalitet, at de enkelte boligveje danner små overskuelige nærområder. I lokalplanområdet ligger en bygning, der bruges til lager. Resten af området er uden bebyggelse og anvendes i dag til landbrugsformål. I den vestlige del af lokalplanområdet ligger et offentligt grønt område med en sti, der blandt andet har forbindelse til Guldagervej og skolen. Lokalplanområdet ligger i et fladt terræn, og de bevaringsværdige landskabelige kendetegn inden for lokalplanområdet består af et delvist intakt læhegn midt i området. På baggrund af et ønske om at kunne tilbyde nye, fleksible boligområder har Esbjerg Kommune udarbejdet denne lokalplan, der imødekommer skiftende boligbehov.

5 Redegørelse Lokalplanområdets disposition Idé Lokalplanområdet set fra Guldagervej. Beplantningsbæltet mod det grønne område og det eksisterende boligområde ved Nørlundvej bevares. Lokalplanen har til formål at sikre, at området kan anvendes til forskellige boligtyper, der imødekommer de nutidige behov, uden at gå på kompromis med boligområdets kvaliteter. Lokalplanen skal således kunne fungere, uanset efterspørgslen på grundstørrelser, bebyggelsestyper, fællesarealer o. lign. Vejadgang til det nye boligområde vil ske fra Guldagervej. Vejen ind til området deles i to sammenhængende boligveje, der forsyner henholdsvis den vestlige og den østlige del af området. Boligområdet opdeles i 8 storparceller af varierende størrelser. Inden for storparcellerne kan der opføres fra 4 til 10 enfamiliehuse eller fra 6 til 15 tæt-lave boliger. Eksempler på udstykning til åben-lav og tætlav bebyggelse er vist på illustrationsplanerne LP og bagerst i lokalplanen. Mellem storparcellerne sikres areal til færdsel ind og ud af området enten som græsklædte grønne korridorer eller som stier. Den eksisterende lagerbygning inden for lokalplanområdet kan erstattes af ny boligbebyggelse i takt med udbygningen af området. Det eksisterende grønne område mod vest og stiforbindelsen fra boligområdet ved Nørlundvej til Guldagervej bevares. Der etableres desuden et nyt grønt område mellem storparcellerne. Ved boligområdets afgrænsning mod de overordnede veje Guldagervej og Tarphagevej samt i naturområdet mod syd udlægges areal til en beplantet støjvold. Støjvolden skal anlægges før området tages i brug til boligområde. Derved kan der opføres boliger og anlægges fælles friarealer relativt tæt ved vejene. Der gives mulighed for at etablere en afgrænsende beplantning mod det åbne land mod syd. Beplantningen er en forlængelse af den allere- Side: 3

6 Redegørelse de eksisterende beplantning i den sydvestligste del af lokalplanområdet. Illustrationsplanen viser en mulig anvendelse til åben-lav bebyggelse. Lokalplanen giver også mulighed for andre udformninger af bebyggelsen. Boligtyper Boligområdet opdeles i storparceller, som hver især udgør en overskuelig enhed. De enkelte storparceller kan enten udstykkes til almindelige parcelstørrelser, små parceller eller tæt-lav bebyggelse. Der vil ikke være mulighed for at blande bebyggelsesformer inden for en storparcel. På illustrationsplanerne LP 493-3a og LP 493-3b bagerst i lokalplanen er vist eksempler på udstykning. Side: 4

7 Redegørelse Forhold til Kommuneplanen Grønne områder Veje og stier Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager, hvilket gælder for både parcelhus- og tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen udlægger flere grønne områder. Det offentlige grønne område mod vest bevares. Der udlægges et nyt, centralt beliggende grønt område imellem storparcellerne. Området vil være offentligt tilgængeligt, men skal vedligeholdes af grundejerforeningen. Der udlægges et naturområde mod syd, hvori der kan etableres en ny beplantning. Dette område forbliver i landzone. Inden for hver storparcel kan der etableres mindre bolignære friarealer til eksempelvis legeplads for de mindste. For at minimere indbliksgener mellem storparcellerne etableres beplantningsbælter med en højde på op til 5 m. Boligvejen udlægges med en bredde på 10 m, der giver mulighed for at etablere en cykel- og gangsti og en kørebane med en bredde på 5,5 m. Alle stier anlægges i samme bredde som stien gennem det offentlige grønne område mod vest. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Bindinger Rækkefølge Anvendelse Bebyggelse Området er omfattet af tids- og rækkefølgebestemmelser. Udstykning og bebyggelse af området skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens senest vedtagne tids- og rækkefølgebestemmelser. I kommuneplanens rammer fastlægges anvendelsen af området til boligformål i form af tæt-lave og åben-lave boliger. Lokalplanen fastlægger overensstemmende anvendelsesbestemmelser. I kommuneplanens rammer gives desuden mulighed for institutioner, butikker, forretninger, liberale erhverv, kontorer og små værksteder med butik og anlæg med en naturlig tilknytning til området. Der må ikke tillades virksomheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 1. I lokalplanen fastholdes muligheden for at etablere virksomhed i forbindelse med den enkelte bolig. Muligheden for at etablere butikker udnyttes ikke i lokalplanen, da der er tale om et mindre område i forlængelse af eksisterende boligområder, hvor butikker ikke skønnes at passe ind. Kommuneplanens maksimale bygningshøjde på 4 etager udnyttes ikke, da området ligger i forlængelse af et eksisterende parcelhusområde. Den maksimale bygningshøjde fastsættes derfor til 2 etager. Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Side: 5

8 Redegørelse Lokalplanområdet er markeret med en kraftig rød linie. Området udgøres af kommuneplanens rammeområde og del af Vejstøjisolinier Vandbeskyttelsesområde Kystnærhedszone Hovedvandledning Forhold til gældende lokalplan Miljøvurdering Lokalplanen giver mulighed for at etablere støjvolde mod Guldagervej og Tarphagevej og i naturområdet mod syd, så de dele af området, der er støjbelastede inden for støjisolinierne, kan anvendes til boligformål. Hele lokalplanområdet er vandbeskyttelsesområde. Esbjerg Kommune vil som grundsælger pålægge grundene deklarationer om, at arealerne skal dyrkes uden brug af sprøjte- og ukrudtsmidler. Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. Området ligger næsten 3 km fra kysten og er skjult herfra af bebyggelse og terræn. Desuden giver lokalplanen højst mulighed for at bygge i 2 etager. Derfor vurderes det, at bebyggelsen ikke har nogen indvirkning på kystlandskabet. Hovedvandledningen løber langs Guldagervej og vil ikke blive påvirket af denne lokalplan. Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan nr Lokalplanen er vedtaget i 1989 og udlægger området til erhverv. Området er dog endnu ikke blevet udbygget og behovene har siden ændret sig. Da området ligger i forlængelse af eksisterende boligområde, kan anvendelsen med fordel ændres til boligformål. Som det fremgår af afsnit 14 vil den del af Lokalplan nr. 259, der ligger inden for lokalplanområdet blive aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse. Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Side: 6

9 Redegørelse Tilladelser fra andre myndigheder Ifølge Museumsloven har Bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Esbjerg Museum om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Det fremgår af afsnit 13 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 11. oktober til den 8. december 2006 Side: 7

10

11 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at etablere et område med anvendelse til boligformål i form af tætlav eller åben-lav boligbebyggelse, at udvikle en attraktiv og harmonisk bebyggelse med muligheder for udbygning med varierede boligtyper, at etablere afgrænsende beplantning og grønne områder til fælles brug for lokalplanområdet, at udlægge veje og stier til betjening af de enkelte storparceller, at sikre området indpasset i landskabet og den omgivende bebyggelse. 2 Områdets afgrænsning 2.4 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort LP og omfatter matrikelnumrene 8 aø, 8 bc, 8 bd, 8 be, 18 al, 19 a, 19 q og 19 s Guldager By, Guldager eller dele heraf. 2.5 I forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3 Zonebestemmelser 3.1 Del af matrikelnummer 18 al Guldager By, Guldager, som vist på Matrikelkort LP 493-1, fastholdes som landzone, øvrige matrikelnumre fastholdes som byzone. 4 Områdets anvendelse 4.1 Delområde I, som vist på Lokalplankort LP 493-2, udlægges til boligformål som tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med grønne områder. 4.2 Den enkelte storparcel skal anvendes til enten tæt-lav, åben-lav på små parceller eller åben-lav boligbebyggelse som defineret i de følgende bestemmelser. 4.3 Ved anvendelse af en storparcel til tæt-lav eller åben-lav på små parceller kan der opføres et fælleshus for beboerne inden for storparcellen. 4.4 Der kan tillades liberale erhverv, kontorer og anlæg med en naturlig tilknytning til området under forudsætning af,

12 Bestemmelser at virksomheden drives på en sådan måde, at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at erhvervsandelen højst udgør 25 % af etagearealet, at der højst er et skilt pr. virksomhed og at skiltet højst er 0,75 m 2. Bundfarven på skiltet må ikke være signalfarve som turkis, gul eller rød. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur, at parkering foregår på egen grund og, at erhvervsudøvelsen ikke medfører belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende. 4.5 Inden for delområde I udlægges et areal til offentligt tilgængeligt grønt område, som vist på Lokalplankort LP Der må ikke opføres bebyggelse inden for området med undtagelse af en eventuel transformerstation og lignende, som nævnt i Delområde II, som vist på Lokalplankort LP 493-2, udlægges til offentlige formål som park, grønt område, stier og legepladser. Der må ikke opføres bebyggelse inden for området med undtagelse af eventuel transformerstation og lignende, som nævnt i Delområde III, som vist på Lokalplankort LP 493-2, udlægges til naturområde i landzone. Der må ikke opføres bebyggelse inden for området. Der må anlægges en støjvold, i princippet som vist på Lokalplankort LP Området må beplantes. 4.8 Matr.nr. 18 al Guldager By, Guldager er noteret som landbrug. Landbrugspligten hindrer ikke, at en del af arealet kan tages i brug til boligformål. Indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter Landbrugslovens regler. 4.9 Inden for delområde I og II må der opføres transformerstationer og lignende til områdets forsyning på op til 30 m 2 bebygget areal og ikke højere end 4 m over terræn. Bebyggelsen skal indpasses i omgivelserne eller afskærmes med beplantning. 5 Udstykning 5.1 Ved anvendelse af en storparcel til åben-lav boligbebyggelse må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end 700 m Ved anvendelse af en storparcel til åben-lav boligbebyggelse på små parceller eller til tæt-lav boligbebyggelse må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end 450 m 2 inkl. andel af fællesarealer. 5.3 Delområde III må ikke udstykkes. 5.4 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. Side: 10

13 Bestemmelser 6 Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vej- og stibetjenes fra Guldagervej i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankort LP Veje og stier anlægges og fastholdes i overensstemmelse hermed. 6.2 Der udlægges areal til boligvejen i en bredde af 10 m med en kørebanebredde på 5,5 m som vist på Lokalplankort LP Boligvejen skal have adgang til den enkelte ejendom og skal anlægges som stillevej 1 med fortov i den ene side. 6.3 Der udlægges areal til følgende stier: a-b, c-d, e-f og g-h. Alle stier udlægges i samme bredde som stien gennem det offentlige grønne område. Stierne e-f og g-h er eksisterende og skal fastholdes. 6.4 Stier igennem det offentlige grønne område i vest samt sti fra punkt a til boligvej og sti fra punkt c til boligvej er offentlige asfaltstier. Stien mellem den vestlige boligvej og punkt b er ikke asfalteret og er privat (grundejerforening). Denne sti belægges med stenmel eller lignende. 6.5 Der skal anlægges trafikdæmpning ved kryds mellem veje og stier, som vist på Lokalplankort LP Langs boligvejen pålægges en byggelinie i en afstand af 5 m fra vejskel, som vist på Lokalplankort LP Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund ved åben-lav bebyggelse på grunde der er mindst 700 m Der skal udlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig ved åben-lav bebyggelse på små parceller og ved tæt-lav bebyggelse, heraf den ene ved boligen. 7 Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration, herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Ny bebyggelse må kun opføres inden for storparcellerne 1-8, som vist på Lokalplankortet LP Der må ikke opføres bebyggelse mellem vejareal og 5 m byggelinie langs boligvejen, som vist på Lokalplankort LP Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over eksisterende terræn. 8.4 Bygningshøjden må ikke overstige 2 etager over eksisterende terræn. 1 Stillevej betyder fartbegrænsning på 30 km i timen. Side: 11

14 Bestemmelser Åben-lav bebyggelse 8.5 Ved anvendelse af en storparcel til åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten for hver enkelt matrikel inden for storparcellen ikke overstige Ny bebyggelse skal placeres i en afstand af 2,5 m fra naboskel. Carporte, garager, udhuse og lignende kan placeres i skel. Åben-lav bebyggelse på små parceller 8.7 Ved anvendelse af en storparcel til åben-lav boligbebyggelse på små parceller må bebyggelsesprocenten for storparcellen ikke overstige Hver bolig skal kunne udvides til mindst 110 m 2. Tæt-lav bebyggelse 8.9 Ved anvendelse af en storparcel til tæt-lav boligbebyggelse med mindst 10 boliger må bebyggelsesprocenten for storparcellen ikke overstige Ved anvendelse af en storparcel til tæt-lav boligbebyggelse med færre end 10 boliger må bebyggelsesprocenten for storparcellen ikke overstige Hver bolig skal kunne udvides til mindst 110 m 2 i gennemsnit for den enkelte storparcel. 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Tage skal udføres som symmetriske sadeltage eller som tage med ensidig taghældning, begge tagformer med maksimal hældning på 45º. 9.2 Tage skal beklædes med tagsten, sort tagpap eller eternit og må ikke udføres med blanke eller reflekterende materialer. 9.3 Ydervægge skal udføres som blank eller pudset mur. Op til 10 % af facaden, eksklusiv vinduesarealer, må fremstå som træ eller udføres med andre materialer. 9.4 Farver på ydervægge må ikke være signalfarver. 9.5 Solceller af reflekterende materiale må ikke være synlige fra vej og sti. 9.6 På hver ejendom må opsættes én antenne i en højde, der ikke overstiger tagryggen. Antennen må ikke være synlig fra vej og sti. 10 Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Der udlægges arealer til grønne områder som vist på Lokalplankort LP Disse arealer skal friholdes for bebyggelse og oplag Inden for storparcellerne 5, 6 og 8 skal der udlægges arealer til bolignære fælles friarealer med en størrelse på mindst 600 m² eller 10 % af den enkelte storparcel. Arealet skal udlægges i til- Side: 12

15 Bestemmelser knytning til boligvejen eller i tilknytning til det grønne område, som vist på Lokalplankort LP Der udlægges et areal til en beplantet støjvold med en bredde på henholdsvis 10 m mod Guldagervej, 20 m mod Tarphagevej og 20 m i naturområdet mod syd, som vist på Lokalplankort LP Volden mod Tarphagevej og i naturområdet skal være mindst 2,80 m høj Den eksisterende beplantning, der er vist på Lokalplankort LP 493-2, skal bevares og vedligeholdes. Beplantningen må udtyndes I delområde III må etableres ny beplantning Afskærmende beplantning mellem de enkelte storparceller må kun etableres med planter, der får en maksimal højde på 5 m Hegn mod det grønne område i den centrale del af lokalplanområdet må kun etableres som levende hegn i en maksimal højde på 1,80 m Delområderne II og III samt støjvolde, som vist på Lokalplankort LP 493-2, er offentlige grønne områder, der etableres og vedligeholdes af Esbjerg Kommune. Grundejere må ikke ændre plantningens udseende Øvrige grønne områder etableres og vedligeholdes af Grundejerforeningen, ifølge afsnit 11.1, der skal have uhindret adgang til hegnene. Grundejere må ikke ændre plantningens udseende Udendørs oplagring må ikke finde sted Henstilling af uindregistrerede køretøjer og campingvogne, lystbåde og lignende må ikke finde sted. 11 Grundejerforening 11.1 Med det sigte at forestå drift og vedligeholdelse af lokalplanområdets øvrige grønne områder, som er private fællesarealer, skal der oprettes grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for lokalplanområdet. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen skal udarbejde en anlægs-, drifts-, og plejeplan for private fællesarealer, beplantningsbælter, private fællesveje og stier. Indtil grundejerforeningen er etableret, skal grundejerne i fællesskab udarbejde anlægs-, drifts-, og plejeplanerne Grundejerforeningen har ansvar for al vedligeholdelse af private fællesarealer og beplantningsbælter Grundejerforeningen har ansvar for al vedligeholdelse, renholdelse og vinterrenholdelse af de private fællesveje og stier. Indtil grundejerforeningen er etableret, er det de tilgrænsende grundejere der skal vedligeholde, renholde og vinterrenholde de private fællesveje og stier i henhold til Privatvejlovens bestemmelser. Side: 13

16 Bestemmelser 11.5 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på grønne områder, beplantningsbælter, private fællesveje og interne stier. Der skal tinglyses en deklaration om vedligeholdelse, renholdelse og vinterrenholdelse af de private fællesveje, samt om en udgiftsfordeling hertil. 12 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal den være tilsluttet kloak-, vand-, el- og fjernvarmenet Før ny bebyggelse tages i brug skal de veje, stier og parkeringspladser, der er nævnt i afsnit 6, være etableret i godkendt omfang Før ny bebyggelse tages i brug skal de opholdsarealer, støjskærmende foranstaltninger, afskærmende beplantning og hegn, der er nævnt i afsnit 10, være etableret i godkendt omfang. 13 Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 13.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Byråd, fagudvalg eller administrationen i henhold til bemyndigelse Inden for lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelse søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder ifølge nedenstående Landbrugsloven: Arealer der er pålagt landbrugspligt kan først udnyttes til lokalplanens formål når der er opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Ribe Amt til ophævelse af landbrugspligten ifølge Landbrugslovens 4 stk Jordforurening: Inden for lokalplanområdet kan der være ejendomme, der er eller bliver kortlagt iht. Lov om forurenet jord. For disse ejendomme skal Ribe Amt give tilladelse, inden ejendommene tages i brug til miljøfølsom anvendelse. Før jord flyttes fra et kortlagt areal skal det anmeldes til Esbjerg Kommune. 14 Aflysninger i Tingbogen 14.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse og tinglysning aflyses Lokalplan nr. 259 inden for lokalplanens område. 15 Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Side: 14

17 Bestemmelser Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 16 Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr. 493 udarbejdet efter Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004), er vedtaget endeligt af Esbjerg Byråd den 5. januar Johnny Søtrup borgmester Hans Kjær direktør for Teknik & Miljø Side: 15

18 8by 8bh ab 8bb 8a 8ab ae 7u 7q 7p ad Guldagervej 7r af 8e 8d 7b 7v 19p 7t 19s 19q 19a 19i 19k 19m 19r 18i 18h 18g 18f 18e ah 18n 18u 18t 18o ak 18s 18p 18q 18r 8be Tarphagevej ag 18y 18z 18æ 8bd 8aø 18ac 18ab ai 18aa 18ø 8bc Guldager By, Guldager 11d 18ak 18al Sønderris, Guldager Meter 1th Lokalplangrænse Landzone Ejerlavsgrænse 1n 1te c LOKALPLAN NR. 493 MATRIKELKORT TEGN.NR. LP493-1 DATO: d MÅL: 1:2.500 PLAN & BYUDVIKLING ESBJERG KOMMUNE

19 8bg bh 8by 2 1 ab 8bb 8a 8ab ae 7u 97 7q 99 7p f ad Guldagervej 2 1 7r af 1 8e 101 8d 7b 7v 19p 19s 19q t 19a 19i 19k i 18h 18m 18n 49 18u 18t 18y ac 18ab 18g 18o ai ak 18s 18z p 19m f 18æ 25 18aa 18ø r 18e 8be 18q e 43 g 65 8bd 8bc h c a II ah d aø I b 7 6 Tarphagevej ag 11d 19r III 18ak 18al Meter af 1th 1n Byggelinie Vejudlæg Lokalplangrænse Delområdegrænse Storparceller Fælles friarealer Stiudlæg Grønt område 1te Beplantning der skal bevares Støjvold Trafikdæmpning c LOKALPLAN NR. 493 LOKALPLANKORT TEGN.NR. LP493-2 DATO: d MÅL: 1:2.500 PLAN & BYUDVIKLING ESBJERG KOMMUNE

20 Guldagervej Tarphagevej Meter LOKALPLAN NR. 493 ILLUSTRATIONSPLAN 1d TEGN.NR. LP493-3a DATO: MÅL: 1:2.500 PLAN & BYUDVIKLING ESBJERG KOMMUNE

21 Guldagervej Tarphagevej Meter LOKALPLAN NR. 493 ILLUSTRATIONSPLAN 1d TEGN.NR. LP493-3b DATO: MÅL: 1:2.500 PLAN & BYUDVIKLING ESBJERG KOMMUNE

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere