Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning."

Transkript

1 Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse, der er det indledende arbejde, der skal til for at definere, hvad selve projektarbejdet skal dreje sig om. 2) En Rapport der er dokumentationen for det egentlige projektarbejde og 3) hvis det kræves, et Produkt. 4) En Evaluering De tre dele består igen af flere enkelt-dele som det fremgår herunder.: 1. Projektbeskrivelse: Før projektarbejdet kan begynde, må der laves noget arbejde, for at finde frem til det, man vil / skal arbejde med under det valgte tema. Først laves en Opgavebeskrivelse, dernæst en Analyse af det udleverede oplæg eller tema, så en Afgrænsning, Problemformulering, og endelig en Tidsplan. Disse afsnit skal afleveres til - og godkendes af projektvejlederen. Opgavebeskrivelse. Beskriv projektoplægget / temaet / det valgte problem - med egne ord. Herved er elev og vejleder helt sikre på at have forstået hinanden.

2 Analyse. De udleverede temaer eller projektoplæg er ofte meget brede, og med mange muligheder. Derfor må der analyseres, hvad temaet/oplægget dækker, hvilke muligheder der er, osv. Mulighederne sorteres og udvælges ud fra egne ønsker og interesser, og evt. krav, der er stillet i oplægget. En brainstorm er en af metoderne til at undersøge et tema og finde emner eller ideer til det senere projektarbejde. Alle ideer nedfældes uden vurdering. Senere sorteres de og beskrives verbalt. Man kunne næsten sige, at der skrives løst og fast om temaets muligheder. ( brainstormen skal ikke med i rapporten ) Det går meget lettere hvis der vælges noget - - af interesse. - spændende men realistisk - udfordrende ( så I lærer mest ) - Vælg og formuler " Jeres nøgleproblem " ( Kan fordelagtigt formuleres som en utilfredsstillende situation ( Det er et problem at --- )) Eksempler: Det er et problem, at man ikke kan se ved busstoppet, om bussen lige er kørt. Det er et problem at komme op tidligt om morgenen efter en ferie. Det er et problem, at biler ruster i Danmark. Det er et problem, at der bruges Salt til at "afise" vejene. Det er et problem, at bilruder iser til om vinteren. osv. - Lav et PROBLEMTRÆ, så sammenhænge mellem årsager og virkninger af jeres nøgleproblem tydeliggøres! - Årsager: Spørg fx. " Hvordan er problemet opstået ". Beskrives også i tekstform. - Virkninger: Spørg fx. " Hvorfor er det et problem. " Analyseforløbet formuleres skriftlig. Brug gerne grafik, fx Freemind til at tegne Problemtræ!

3 Dokumenter problemet. Er du sikker på, at problemet eksisterer?? Afgrænsning. Det er ikke altid muligt at behandle alle ideer under temaet. Derfor kan det være nødvendigt at vælge, eller afgrænse. Afgrænsningen må ske ud fra de forhold, projektarbejdet skal udføres under. Dvs. fx. den tid der er afsat til projektet, egne ønsker og interesser, krav stillet i oplægget. ressourcer, osv. Derfor sammenfattes og beskrives de problemstillinger, der ud fra analysen er (mest) relevante eller interessant for projektet. Det skal ikke bare være et valg, men der skal argumenteres for de afgrænsninger, der foretages. De må ikke virke tilfældige. Problemformulering. Sluttelig skrives en kort og præcis formulering ( 2-4 linjer ) om hvad dit / gruppens projektet går ud på. Der kan fx opstilles et overordnet spørgsmål: Hvad er årsagerne til, - og konsekvenserne af nøgleproblemet" Vis problemtræet, med afgrænsning af de "kasser", der skal arbejdes med. Tidsplan. En Tidsplan er nødvendig for at kunne planlægge det videre arbejde inden for den til rådighed værende tid. Tidsplanen kan ikke være endelig, idet man jo ikke endnu kender omfanget af arbejdet, men alligevel er det vigtigt at have en plan. Tidsplanen skal være grafisk, så den kan give et overblik over i hvilken rækkefølge, de enkelte ting skal ske. Lav skemaet med tiden ud ad x-aksen, og aktiviteterne ned ad Y-aksen. ( Et gantt-diagram ) ( Excel kan bruges ) Husk at angive, hvem i gruppen, der er ansvarlig for hvad! Produkt. Måske kræves der i oplægget et produkt, der kan "løse" problemet. Det er ikke givet, at man i projektbeskrivelsesfasen ved, hvad man vil lave som sit produkt. Når man er klar over det, skal det beskrives. Der skal vælges noget, der kan være med til at løse et problem, indenfor det emne, der behandles i projektet. Dvs. der skal være en tydelig relation til det man har arbejdet med i rapporten. Et produkt skal opfattes som resultatet af et praktisk udført arbejde. Dvs. det, der normalt opfattes som et produkt, fx. en metalkonstruktion, en konstruktion i træ, et kemisk produkt eller et stykke elektronik. Men et produkt i teknologi-regi kan også være resultatet af et forsøg, en

4 serviceydelse eller en undersøgelse, - dokumenteret med fx. en graf, video, foto etc. Men det er vigtigt, at der er foretaget en aktiv handling. F.eks. kan et spørgeskema ikke alene være et produkt. - Altså ud af klasselokalet. Der skal foretages et stykke praktisk arbejde med professionel præg. 2. Rapporten. Rapporten er den dokumentation, der gør at projektarbejdet kan formidles. Rapporten er et vigtigt redskab, der normalt er bygget op over en standard-skabelon. Dvs. at alle rapporter består af de samme del-afsnit. Afsnittene er beskrevet herunder i den rækkefølge, de placeres i rapporten, men udarbejdelsen sker ofte anderledes, fx. som følgende: Projektbeskrivelse, Tidsplan, Indledning, Hovedafsnit, Bilag, Konklusion, Forord, Litteraturliste, Indholdsfortegnelse og Forside. Dokumenter fx: - Valgte problemstilling - Den viden, I har sat jer ind i undervejs i forløbet - Valg, I har truffet - Resultater af jeres arbejde - Løsningen ( produktet ) Forside: Forsidens formål er at sælge rapporten. En pæn udarbejdet forside giver læseren et første indtryk af rapporten. Er den sjusket, er indholdet det nok også. Forsiden angiver desuden projektets titel, forfatternes navne og klasse, stedet for arbejdets udførelse, rammerne omkring arbejdet, fx. eksamensprojekt, projektperiodens varighed, afleveringstidspunkt, projektvejleder osv. Placeres billeder eller tegninger på forsiden, skal de have relation til indholdet. Forord: I forordet anbringes oplysninger og kommentarer, som ikke hører hjemme i selve rapporten. Forordet kan fx. indeholde oplysninger om: Hensigten med rapporten, projektets forhistorie, dvs. hvilken skole, fag, klasse, niveau osv., begrundelse for det valgte projekt, omtale af personer, virksomheder og institutioner, der har hjulpet, og hvordan de har hjulpet. Forordet dateres og underskrives af deltagerne i projektet. Indholdsfortegnelse:

5 Indholdsfortegnelsen giver læseren mulighed for at finde rundt i rapporten, og viser læseren hvordan rapporten er disponeret. Teksten i indholdsfortegnelsen er det samme som overskrifterne i rapporten og henviser direkte til sidenummeret, hvor det pågældende afsnit starter. Indholdsfortegnelsen bliver uoverskuelig hvis der medtages mere end 2-3 overskriftsniveauer, dvs. underafsnit. Indholdsfortegnelsen skal også indeholde en bilags-fortegnelse. Indledning: Indledningen er et væsentligt og tit ret omfattende afsnit i rapporten. Indledningen skal give læseren en forståelse for projektets baggrund, og for analyse og afgrænsningsfasen før det egentlige projektarbejde. Indledningen munder ud i en endelig projektbeskrivelse. Dvs. der formuleres, - eller skrives - en nøjagtig beskrivelse af det, der er valgt, som det der skal arbejdes med i projektperioden. Indholdet i projektbeskrivelsen kan fx. være spørgsmål eller delproblematikker, der skal besvares i det videre arbejde, de kriterier, arbejdet senere skal vurderes efter, de krav, du stiller til dit produkt, produktets funktion, virkemåde osv. Indledningen indeholder: Beskrivelse af projektets igangsættende problem. Redegørelse for projektafgrænsningen, dvs. forklaring og begrundelse for valgte delområder, synsvinkler osv. Projektbeskrivelsen. ( Tidsplanen placeres i bilag. ) Hovedafsnit: I hovedafsnittet bearbejdes og dokumenteres de punkter / problemstillinger der er rejst i indledningens projektbeskrivelse. Dokumentationen er en beskrivelse af både løsningsmetode, løsninger og begrundelser. Hovedafsnittet bør deles op i flere afsnit som hver behandler en afgrænset del af problemløsningen i en logisk rækkefølge. Hvert afsnit udformes således, at det kan læses for sig. Afsnittene kan opdeles i underafsnit for at lette læserens forståelse. Eksempel på opdeling: En samfundsfaglig del, og en konstruktionsdel, eller teoretisk del og praktisk del. Det er vigtigt at anvende mange skitser, små tegninger, diagrammer, del-diagrammer osv. direkte i teksten. Dette letter beskrivelsen og forståelsen hos læseren.

6 Større tegninger, diagrammer, osv. kan med fordel placeres i bilag, men dette kræver tydelig henvisning hertil i teksten og det beskrives, hvad bilaget indeholder. ( fx. for samlet tegning se bilag xx ) Hovedafsnittet skal udformes, så læseren let kan følge med i arbejdet, dvs. følge med i overvejelserne, vurderingerne og valgene undervejs i projektarbejdet, og følge med i hvilke oplysninger der stammer fra hvilke kilder. - Men afsnittet må ikke være udformet som en dagbog. Husk kildehenvisning til oplysninger, fx i "fodnoter" Hoveddelen omfatter: Beskrivelse af de indsamlede oplysninger og vurdering af kilderne. Beskrivelse af problemløsningen og resultaterne. Beskrivelse af forsøgsopstillinger, målemetoder, målinger og beregninger. Skitser og tegninger, der kan lette læserens forståelse. Konklusion: Konklusionen skal indeholde en opsamling og vurdering af projektet og produktet. Hvis kun indledningen og konklusionen læses, skal læseren kunne danne sig et billede af projektets baggrund og resultater. Konklusionen omfatter: Kort beskrivelse og vurdering af løsninger og løsningsmetoder. En vurdering af hvor godt løsningerne opfylder projektbeskrivelsen. Jo bedre beskrevet, projektet er i projektbeskrivelsen, jo bedre kan denne vurdering blive. Vurdering af hvor godt tidsplanen er overholdt. Omtale af hvilke nye problemer projektarbejdet har afdækket. Litteraturliste: Litteraturlisten skal give en oversigt over alle brugte kilder og den litteratur, der er læst under projektarbejdet. Kilderne angives så det er muligt for læseren at genfinde oplysningerne. Dvs. bøger skal angives med ISBN-nr. forfatter, udgiver, titel, forlag, udgivelsesår. Oplysninger fra nettet skal angives med link. Osv. Kilderne listes fx. i en nummereret rækkefølge. Dette muliggør at der i rapport-teksten, fx. i hovedafsnittet efter hver oplysning fra kilde, kan anføres kildenr. og sidetal for pågældende oplysning.

7 En ordentlig kildehenvisning viser læseren, at arbejdet er ordentligt underbygget. Bilag: Bilag er dele af rapporten, der er upraktiske at anbringe på deres naturlige pladser. Bilag sættes bag i rapporten. Bilag kan fx. være : Tabeller over forsøgsresultater, udregninger, tegninger, kort eller diagrammer, ide-skitser, korrespondance, beskrivelse af fejltagelser eller ubrugte ideer mm. Kildekritik: Vurder de kilder, I har brugt. --- o --- Generelt til Projekt-rapporten: Husk altid begrundelser for valg. Husk upersonlig nutid. dvs. ikke bruge jeg, vi, man osv. Eks.: Ud fra ovenstående analyse af de forskellige løsningers fordele og ulemper vælges løsning nr. 2. Det ses at --- Husk bred venstre margin pga. indbinding. Venstre margin kan evt. gøres ret bred, så der kan være skitser heri, men husk alligevel plads til indbinding. Brug kun normale bogstaver, ikke gotiske osv. Tegning på forside skal have tydelig relation til indholdet. Husk henvisninger til tegninger, skitser og bilag. Brug meget gerne fodnoter til URL. Husk at skrive dagbog.

8 Oversigt over rapportdelene: Rapportdel Funktion Indhold Forside Navngiver og identificerer rapporten Titel på arbejdet. Arbejdets type, forfattere, sted og afdeling for arbejdet, perioden for udførelsen. Forord Indholdsfortegnelse Indledning Hoveddel Konklusion Litteraturliste Bilag Placerer arbejdet i sin sammenhæng. Nøgle for læserne. Identificerer emner, der behandles i rapporten. Viser læseren rapportens disposition Giver læseren den baggrundsinformation, der er nødvendig for forståelse af rapportens hoveddel og konklusion. Præsentation af det udførte arbejde på en måde, der virker logisk sammenhængende og overskuelig for læseren. Giver læseren overblik over arbejdets hovedresultat og begrundelsen for det. Gør det muligt for læseren at genfinde informationer med et minimum af besvær. Støtteoplysninger, der forstyrrer læsningen af hoveddelen. Arbejdets idegrundlag, tak til hjælpere, redegørelse for læserne. Hovedoverskrifter, underoverskrifter, bilagsoversigt. Uddybning af arbejdets idegrundlag, projektbeskrivelsen. Beskrivelse af teorier, metoder, delresultater, og vurdering af disse ud fra projektbeskrivelsen og læserens forudsætninger. Entydig henvisning til kilder og bilag. Redegørelse for hovedresultatet og kritisk vurdering af dette ud fra delresultaterne. Vurdering af hovedresultatet ud fra projektbeskrivelsen. Forslag til videregående aktiviteter. Entydig beskrivelse af informationskilderne. Komplicerede beskrivelser, udledninger, beregninger, større tegninger, instrumentliste, endelig tidsplan, mm. der skønnes at forstyrre læsningen af hoveddelen.

9 Dagbog Da arbejdet i teknologi er meget selvstændigt er det praktisk at lave dagbog hver uge. Dagbogen kan bruges til at notere diverse aftaler, ideer, telefonnumre, skitser osv. Bogen kan med fordel være et billigt regnehæfte. Dagbogen kunne fx.. være struktureret med flg. punkter: Projekttema: Projektuge: Navn: Klasse: Siden sidst Her anføres hvad der er sket / udført siden sidst. Ideer, forslag, undersøgelser, konstateringer osv. Arbejde i gang nu Hvad er der gang i lige nu. Meningen med det. Evt. forventninger. Hvornår arbejdet forventes afsluttet. osv. I næste uge Hvad skal der ske i næste uge. Hvad skal jeg huske. Hvilke mennesker / firmaer skal spørges. Hvilke materialer skal findes. Hvilke rapportdele skal jeg lave osv. Min rapport består nu af:

10 Faseopdeling af projektarbejde på skema-form. Der er forskellige metoder, man kan benytte sig af for at få belyst de forskellige faser, et projektarbejde kan opdeles i. Nedenstående skema viser faserne, hvad de går ud på, og metoder der kan bruges det pågældende sted. Projektfase Opgave Metode / indhold Opgavebeskrivelse Beskriv opgaven med egne ord. Problemanalyse Afgrænsning / Problemformulerin g Tidsplan Problemløsning Rapport-skrivning Analysere problemet og det behov, der evt. skal tilfredsstilles. Se opgaven i større perspektiv. Afgrænse og fastholde det problem, det videre arbejde skal løse. Hvad skal laves. Hvilke krav stilles til resultatet? Vurdere hvad skal laves, i hvilken rækkefølge, og hvornår de forskellige ting skal være færdige. Løse problemet beskrevet i projektbeskrivelsen (problemformuleringen) Rapport & Produkt Lave rapport, der dokumenterer det udførte arbejde Man undrer sig, stiller spørgsmål. - Hvorfor, Hvordan osv. ( prøv at zoome ud ) Brug Brainstorm og søg oplysninger i litt. Hvad ville den ideelle løsning være? ( Utopi ) Hvad skal der til for at nå den ideelle løsning? Brug Brainstorm, Problemtræ, Beskriv Årsager og virkninger osv. Afgrænse projektet ud fra forudsætninger, resourcer og tid. Opstille en præcis, håndfast beskrivelse (problemformulering ) der kan bruges som arbejdsgrundlag. Grafisk tidsplan-skema. Tid ud ad x-aksen, emner nedad Y-aksen ( 4. kvadrant ) Indsamle viden. Opstille modeller. Disponering af rapporten Produktfremstilling Fremstille et produkt, der løser "problemet". Evaluering Vurdere og kontrollere at man har løst problemet korrekt. Krontroller at løsningen svarer til det, der er angivet i projektoplægget og din projektbeskrivelse.

11 Vejledning Bag på eksamensopgaverne de sidste år har der været anført en vejledning. Den beskriver de forhold og krav, opgavestillerne forventer at man bearbejder. Vejledningen har været nogenlunde ens fra år til år, og ordlyden er: Med udgangspunkt i et af de beskrevne projektoplæg inden for temaet, skal du udarbejde et teknologiprojekt der behandler et løsningsforslag til en valgt problemstilling. Ved et teknologiprojekt forstås en selvstændig, praktisk og teoretisk bearbejdning af en teknologisk / samfundsmæssig problemstilling. Ved projektets afslutning afleveres løsningsforslaget i form af en skriftlig dokumentation ( rapport ) og resultatet af din praktiske løsning. Din praktiske løsning kan enten være fremstilling af et produkt, udvikling af en proces, udførelse af et forsøg eller udvikling af funktioner i forbindelse med service. Din praktiske løsning skal have en tydelig forbindelse med den valgte problemstilling. Den skal baseres på analyser du har gjort om produktudvikling, gældende normer og regler samt livscyklus. I forbindelse med din praktiske løsning skal du vise den tværfaglige viden du har gjort brug af. Du skal også redegøre for den teknik du har anvendt eller som du kunne anvende. Herunder organisering af de arbejdsprocesser der knytter sig til fremstilling af din løsning. Din rapport skal også indeholde en analyse af de samfundsmæssige og teknologiske forhold der knytter sig til den valgte problemstilling. I den forbindelse skal du redegøre for hvordan samfundsmæssige forhold, f.eks. økonomiske, politiske og kulturelle, har været bestemmende for den valgte teknologi. Du bør også diskutere hvilke konsekvenser din løsning vil kunne føre til for samfundet. Til dette hører også eventuelle etiske overvejelser.

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Indhold metodeafsnittet Afsnittet om analysen checklisten for analyse af køkken definitioner af væsentlige begre- ber litteraturlisten

Indhold metodeafsnittet Afsnittet om analysen checklisten for analyse af køkken definitioner af væsentlige begre- ber litteraturlisten Indhold Redskabsmappen er opbygget af to hovedafsnit, et metodeafsnit og et analyseafsnit. I metodeafsnittet beskrives og forklares metoden. Hvad er formålet med Redskabet, og hvem er målgruppen? Hvordan

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER Tilpasset markedsføringsøkonomuddannelsen af Richard Brooks, august 2011 2. udgave Markedsføringsøkonomuddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere