Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning."

Transkript

1 Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse, der er det indledende arbejde, der skal til for at definere, hvad selve projektarbejdet skal dreje sig om. 2) En Rapport der er dokumentationen for det egentlige projektarbejde og 3) hvis det kræves, et Produkt. 4) En Evaluering De tre dele består igen af flere enkelt-dele som det fremgår herunder.: 1. Projektbeskrivelse: Før projektarbejdet kan begynde, må der laves noget arbejde, for at finde frem til det, man vil / skal arbejde med under det valgte tema. Først laves en Opgavebeskrivelse, dernæst en Analyse af det udleverede oplæg eller tema, så en Afgrænsning, Problemformulering, og endelig en Tidsplan. Disse afsnit skal afleveres til - og godkendes af projektvejlederen. Opgavebeskrivelse. Beskriv projektoplægget / temaet / det valgte problem - med egne ord. Herved er elev og vejleder helt sikre på at have forstået hinanden.

2 Analyse. De udleverede temaer eller projektoplæg er ofte meget brede, og med mange muligheder. Derfor må der analyseres, hvad temaet/oplægget dækker, hvilke muligheder der er, osv. Mulighederne sorteres og udvælges ud fra egne ønsker og interesser, og evt. krav, der er stillet i oplægget. En brainstorm er en af metoderne til at undersøge et tema og finde emner eller ideer til det senere projektarbejde. Alle ideer nedfældes uden vurdering. Senere sorteres de og beskrives verbalt. Man kunne næsten sige, at der skrives løst og fast om temaets muligheder. ( brainstormen skal ikke med i rapporten ) Det går meget lettere hvis der vælges noget - - af interesse. - spændende men realistisk - udfordrende ( så I lærer mest ) - Vælg og formuler " Jeres nøgleproblem " ( Kan fordelagtigt formuleres som en utilfredsstillende situation ( Det er et problem at --- )) Eksempler: Det er et problem, at man ikke kan se ved busstoppet, om bussen lige er kørt. Det er et problem at komme op tidligt om morgenen efter en ferie. Det er et problem, at biler ruster i Danmark. Det er et problem, at der bruges Salt til at "afise" vejene. Det er et problem, at bilruder iser til om vinteren. osv. - Lav et PROBLEMTRÆ, så sammenhænge mellem årsager og virkninger af jeres nøgleproblem tydeliggøres! - Årsager: Spørg fx. " Hvordan er problemet opstået ". Beskrives også i tekstform. - Virkninger: Spørg fx. " Hvorfor er det et problem. " Analyseforløbet formuleres skriftlig. Brug gerne grafik, fx Freemind til at tegne Problemtræ!

3 Dokumenter problemet. Er du sikker på, at problemet eksisterer?? Afgrænsning. Det er ikke altid muligt at behandle alle ideer under temaet. Derfor kan det være nødvendigt at vælge, eller afgrænse. Afgrænsningen må ske ud fra de forhold, projektarbejdet skal udføres under. Dvs. fx. den tid der er afsat til projektet, egne ønsker og interesser, krav stillet i oplægget. ressourcer, osv. Derfor sammenfattes og beskrives de problemstillinger, der ud fra analysen er (mest) relevante eller interessant for projektet. Det skal ikke bare være et valg, men der skal argumenteres for de afgrænsninger, der foretages. De må ikke virke tilfældige. Problemformulering. Sluttelig skrives en kort og præcis formulering ( 2-4 linjer ) om hvad dit / gruppens projektet går ud på. Der kan fx opstilles et overordnet spørgsmål: Hvad er årsagerne til, - og konsekvenserne af nøgleproblemet" Vis problemtræet, med afgrænsning af de "kasser", der skal arbejdes med. Tidsplan. En Tidsplan er nødvendig for at kunne planlægge det videre arbejde inden for den til rådighed værende tid. Tidsplanen kan ikke være endelig, idet man jo ikke endnu kender omfanget af arbejdet, men alligevel er det vigtigt at have en plan. Tidsplanen skal være grafisk, så den kan give et overblik over i hvilken rækkefølge, de enkelte ting skal ske. Lav skemaet med tiden ud ad x-aksen, og aktiviteterne ned ad Y-aksen. ( Et gantt-diagram ) ( Excel kan bruges ) Husk at angive, hvem i gruppen, der er ansvarlig for hvad! Produkt. Måske kræves der i oplægget et produkt, der kan "løse" problemet. Det er ikke givet, at man i projektbeskrivelsesfasen ved, hvad man vil lave som sit produkt. Når man er klar over det, skal det beskrives. Der skal vælges noget, der kan være med til at løse et problem, indenfor det emne, der behandles i projektet. Dvs. der skal være en tydelig relation til det man har arbejdet med i rapporten. Et produkt skal opfattes som resultatet af et praktisk udført arbejde. Dvs. det, der normalt opfattes som et produkt, fx. en metalkonstruktion, en konstruktion i træ, et kemisk produkt eller et stykke elektronik. Men et produkt i teknologi-regi kan også være resultatet af et forsøg, en

4 serviceydelse eller en undersøgelse, - dokumenteret med fx. en graf, video, foto etc. Men det er vigtigt, at der er foretaget en aktiv handling. F.eks. kan et spørgeskema ikke alene være et produkt. - Altså ud af klasselokalet. Der skal foretages et stykke praktisk arbejde med professionel præg. 2. Rapporten. Rapporten er den dokumentation, der gør at projektarbejdet kan formidles. Rapporten er et vigtigt redskab, der normalt er bygget op over en standard-skabelon. Dvs. at alle rapporter består af de samme del-afsnit. Afsnittene er beskrevet herunder i den rækkefølge, de placeres i rapporten, men udarbejdelsen sker ofte anderledes, fx. som følgende: Projektbeskrivelse, Tidsplan, Indledning, Hovedafsnit, Bilag, Konklusion, Forord, Litteraturliste, Indholdsfortegnelse og Forside. Dokumenter fx: - Valgte problemstilling - Den viden, I har sat jer ind i undervejs i forløbet - Valg, I har truffet - Resultater af jeres arbejde - Løsningen ( produktet ) Forside: Forsidens formål er at sælge rapporten. En pæn udarbejdet forside giver læseren et første indtryk af rapporten. Er den sjusket, er indholdet det nok også. Forsiden angiver desuden projektets titel, forfatternes navne og klasse, stedet for arbejdets udførelse, rammerne omkring arbejdet, fx. eksamensprojekt, projektperiodens varighed, afleveringstidspunkt, projektvejleder osv. Placeres billeder eller tegninger på forsiden, skal de have relation til indholdet. Forord: I forordet anbringes oplysninger og kommentarer, som ikke hører hjemme i selve rapporten. Forordet kan fx. indeholde oplysninger om: Hensigten med rapporten, projektets forhistorie, dvs. hvilken skole, fag, klasse, niveau osv., begrundelse for det valgte projekt, omtale af personer, virksomheder og institutioner, der har hjulpet, og hvordan de har hjulpet. Forordet dateres og underskrives af deltagerne i projektet. Indholdsfortegnelse:

5 Indholdsfortegnelsen giver læseren mulighed for at finde rundt i rapporten, og viser læseren hvordan rapporten er disponeret. Teksten i indholdsfortegnelsen er det samme som overskrifterne i rapporten og henviser direkte til sidenummeret, hvor det pågældende afsnit starter. Indholdsfortegnelsen bliver uoverskuelig hvis der medtages mere end 2-3 overskriftsniveauer, dvs. underafsnit. Indholdsfortegnelsen skal også indeholde en bilags-fortegnelse. Indledning: Indledningen er et væsentligt og tit ret omfattende afsnit i rapporten. Indledningen skal give læseren en forståelse for projektets baggrund, og for analyse og afgrænsningsfasen før det egentlige projektarbejde. Indledningen munder ud i en endelig projektbeskrivelse. Dvs. der formuleres, - eller skrives - en nøjagtig beskrivelse af det, der er valgt, som det der skal arbejdes med i projektperioden. Indholdet i projektbeskrivelsen kan fx. være spørgsmål eller delproblematikker, der skal besvares i det videre arbejde, de kriterier, arbejdet senere skal vurderes efter, de krav, du stiller til dit produkt, produktets funktion, virkemåde osv. Indledningen indeholder: Beskrivelse af projektets igangsættende problem. Redegørelse for projektafgrænsningen, dvs. forklaring og begrundelse for valgte delområder, synsvinkler osv. Projektbeskrivelsen. ( Tidsplanen placeres i bilag. ) Hovedafsnit: I hovedafsnittet bearbejdes og dokumenteres de punkter / problemstillinger der er rejst i indledningens projektbeskrivelse. Dokumentationen er en beskrivelse af både løsningsmetode, løsninger og begrundelser. Hovedafsnittet bør deles op i flere afsnit som hver behandler en afgrænset del af problemløsningen i en logisk rækkefølge. Hvert afsnit udformes således, at det kan læses for sig. Afsnittene kan opdeles i underafsnit for at lette læserens forståelse. Eksempel på opdeling: En samfundsfaglig del, og en konstruktionsdel, eller teoretisk del og praktisk del. Det er vigtigt at anvende mange skitser, små tegninger, diagrammer, del-diagrammer osv. direkte i teksten. Dette letter beskrivelsen og forståelsen hos læseren.

6 Større tegninger, diagrammer, osv. kan med fordel placeres i bilag, men dette kræver tydelig henvisning hertil i teksten og det beskrives, hvad bilaget indeholder. ( fx. for samlet tegning se bilag xx ) Hovedafsnittet skal udformes, så læseren let kan følge med i arbejdet, dvs. følge med i overvejelserne, vurderingerne og valgene undervejs i projektarbejdet, og følge med i hvilke oplysninger der stammer fra hvilke kilder. - Men afsnittet må ikke være udformet som en dagbog. Husk kildehenvisning til oplysninger, fx i "fodnoter" Hoveddelen omfatter: Beskrivelse af de indsamlede oplysninger og vurdering af kilderne. Beskrivelse af problemløsningen og resultaterne. Beskrivelse af forsøgsopstillinger, målemetoder, målinger og beregninger. Skitser og tegninger, der kan lette læserens forståelse. Konklusion: Konklusionen skal indeholde en opsamling og vurdering af projektet og produktet. Hvis kun indledningen og konklusionen læses, skal læseren kunne danne sig et billede af projektets baggrund og resultater. Konklusionen omfatter: Kort beskrivelse og vurdering af løsninger og løsningsmetoder. En vurdering af hvor godt løsningerne opfylder projektbeskrivelsen. Jo bedre beskrevet, projektet er i projektbeskrivelsen, jo bedre kan denne vurdering blive. Vurdering af hvor godt tidsplanen er overholdt. Omtale af hvilke nye problemer projektarbejdet har afdækket. Litteraturliste: Litteraturlisten skal give en oversigt over alle brugte kilder og den litteratur, der er læst under projektarbejdet. Kilderne angives så det er muligt for læseren at genfinde oplysningerne. Dvs. bøger skal angives med ISBN-nr. forfatter, udgiver, titel, forlag, udgivelsesår. Oplysninger fra nettet skal angives med link. Osv. Kilderne listes fx. i en nummereret rækkefølge. Dette muliggør at der i rapport-teksten, fx. i hovedafsnittet efter hver oplysning fra kilde, kan anføres kildenr. og sidetal for pågældende oplysning.

7 En ordentlig kildehenvisning viser læseren, at arbejdet er ordentligt underbygget. Bilag: Bilag er dele af rapporten, der er upraktiske at anbringe på deres naturlige pladser. Bilag sættes bag i rapporten. Bilag kan fx. være : Tabeller over forsøgsresultater, udregninger, tegninger, kort eller diagrammer, ide-skitser, korrespondance, beskrivelse af fejltagelser eller ubrugte ideer mm. Kildekritik: Vurder de kilder, I har brugt. --- o --- Generelt til Projekt-rapporten: Husk altid begrundelser for valg. Husk upersonlig nutid. dvs. ikke bruge jeg, vi, man osv. Eks.: Ud fra ovenstående analyse af de forskellige løsningers fordele og ulemper vælges løsning nr. 2. Det ses at --- Husk bred venstre margin pga. indbinding. Venstre margin kan evt. gøres ret bred, så der kan være skitser heri, men husk alligevel plads til indbinding. Brug kun normale bogstaver, ikke gotiske osv. Tegning på forside skal have tydelig relation til indholdet. Husk henvisninger til tegninger, skitser og bilag. Brug meget gerne fodnoter til URL. Husk at skrive dagbog.

8 Oversigt over rapportdelene: Rapportdel Funktion Indhold Forside Navngiver og identificerer rapporten Titel på arbejdet. Arbejdets type, forfattere, sted og afdeling for arbejdet, perioden for udførelsen. Forord Indholdsfortegnelse Indledning Hoveddel Konklusion Litteraturliste Bilag Placerer arbejdet i sin sammenhæng. Nøgle for læserne. Identificerer emner, der behandles i rapporten. Viser læseren rapportens disposition Giver læseren den baggrundsinformation, der er nødvendig for forståelse af rapportens hoveddel og konklusion. Præsentation af det udførte arbejde på en måde, der virker logisk sammenhængende og overskuelig for læseren. Giver læseren overblik over arbejdets hovedresultat og begrundelsen for det. Gør det muligt for læseren at genfinde informationer med et minimum af besvær. Støtteoplysninger, der forstyrrer læsningen af hoveddelen. Arbejdets idegrundlag, tak til hjælpere, redegørelse for læserne. Hovedoverskrifter, underoverskrifter, bilagsoversigt. Uddybning af arbejdets idegrundlag, projektbeskrivelsen. Beskrivelse af teorier, metoder, delresultater, og vurdering af disse ud fra projektbeskrivelsen og læserens forudsætninger. Entydig henvisning til kilder og bilag. Redegørelse for hovedresultatet og kritisk vurdering af dette ud fra delresultaterne. Vurdering af hovedresultatet ud fra projektbeskrivelsen. Forslag til videregående aktiviteter. Entydig beskrivelse af informationskilderne. Komplicerede beskrivelser, udledninger, beregninger, større tegninger, instrumentliste, endelig tidsplan, mm. der skønnes at forstyrre læsningen af hoveddelen.

9 Dagbog Da arbejdet i teknologi er meget selvstændigt er det praktisk at lave dagbog hver uge. Dagbogen kan bruges til at notere diverse aftaler, ideer, telefonnumre, skitser osv. Bogen kan med fordel være et billigt regnehæfte. Dagbogen kunne fx.. være struktureret med flg. punkter: Projekttema: Projektuge: Navn: Klasse: Siden sidst Her anføres hvad der er sket / udført siden sidst. Ideer, forslag, undersøgelser, konstateringer osv. Arbejde i gang nu Hvad er der gang i lige nu. Meningen med det. Evt. forventninger. Hvornår arbejdet forventes afsluttet. osv. I næste uge Hvad skal der ske i næste uge. Hvad skal jeg huske. Hvilke mennesker / firmaer skal spørges. Hvilke materialer skal findes. Hvilke rapportdele skal jeg lave osv. Min rapport består nu af:

10 Faseopdeling af projektarbejde på skema-form. Der er forskellige metoder, man kan benytte sig af for at få belyst de forskellige faser, et projektarbejde kan opdeles i. Nedenstående skema viser faserne, hvad de går ud på, og metoder der kan bruges det pågældende sted. Projektfase Opgave Metode / indhold Opgavebeskrivelse Beskriv opgaven med egne ord. Problemanalyse Afgrænsning / Problemformulerin g Tidsplan Problemløsning Rapport-skrivning Analysere problemet og det behov, der evt. skal tilfredsstilles. Se opgaven i større perspektiv. Afgrænse og fastholde det problem, det videre arbejde skal løse. Hvad skal laves. Hvilke krav stilles til resultatet? Vurdere hvad skal laves, i hvilken rækkefølge, og hvornår de forskellige ting skal være færdige. Løse problemet beskrevet i projektbeskrivelsen (problemformuleringen) Rapport & Produkt Lave rapport, der dokumenterer det udførte arbejde Man undrer sig, stiller spørgsmål. - Hvorfor, Hvordan osv. ( prøv at zoome ud ) Brug Brainstorm og søg oplysninger i litt. Hvad ville den ideelle løsning være? ( Utopi ) Hvad skal der til for at nå den ideelle løsning? Brug Brainstorm, Problemtræ, Beskriv Årsager og virkninger osv. Afgrænse projektet ud fra forudsætninger, resourcer og tid. Opstille en præcis, håndfast beskrivelse (problemformulering ) der kan bruges som arbejdsgrundlag. Grafisk tidsplan-skema. Tid ud ad x-aksen, emner nedad Y-aksen ( 4. kvadrant ) Indsamle viden. Opstille modeller. Disponering af rapporten Produktfremstilling Fremstille et produkt, der løser "problemet". Evaluering Vurdere og kontrollere at man har løst problemet korrekt. Krontroller at løsningen svarer til det, der er angivet i projektoplægget og din projektbeskrivelse.

11 Vejledning Bag på eksamensopgaverne de sidste år har der været anført en vejledning. Den beskriver de forhold og krav, opgavestillerne forventer at man bearbejder. Vejledningen har været nogenlunde ens fra år til år, og ordlyden er: Med udgangspunkt i et af de beskrevne projektoplæg inden for temaet, skal du udarbejde et teknologiprojekt der behandler et løsningsforslag til en valgt problemstilling. Ved et teknologiprojekt forstås en selvstændig, praktisk og teoretisk bearbejdning af en teknologisk / samfundsmæssig problemstilling. Ved projektets afslutning afleveres løsningsforslaget i form af en skriftlig dokumentation ( rapport ) og resultatet af din praktiske løsning. Din praktiske løsning kan enten være fremstilling af et produkt, udvikling af en proces, udførelse af et forsøg eller udvikling af funktioner i forbindelse med service. Din praktiske løsning skal have en tydelig forbindelse med den valgte problemstilling. Den skal baseres på analyser du har gjort om produktudvikling, gældende normer og regler samt livscyklus. I forbindelse med din praktiske løsning skal du vise den tværfaglige viden du har gjort brug af. Du skal også redegøre for den teknik du har anvendt eller som du kunne anvende. Herunder organisering af de arbejdsprocesser der knytter sig til fremstilling af din løsning. Din rapport skal også indeholde en analyse af de samfundsmæssige og teknologiske forhold der knytter sig til den valgte problemstilling. I den forbindelse skal du redegøre for hvordan samfundsmæssige forhold, f.eks. økonomiske, politiske og kulturelle, har været bestemmende for den valgte teknologi. Du bør også diskutere hvilke konsekvenser din løsning vil kunne føre til for samfundet. Til dette hører også eventuelle etiske overvejelser.

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

TEKNOLOGI-EKSAMEN 2014

TEKNOLOGI-EKSAMEN 2014 Opgaverne udleveres Gennemgang af vink mm. Valg af gruppe og opgave Projektbeskrivelse klar. Status-samtale, præsentation af projektforløbet Påskeuge Husk, Mandag fri! Projektuge Fra tirsdag Aflevering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Projektrapporten HTX. Niels Aarup

Projektrapporten HTX. Niels Aarup Projektrapporten på HTX August 2007 Niels Aarup 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Projektrapportens opbygning... 4 1.1 Indholdsoversigt... 4 2. Lay Out... 5 3.1 Forsiden...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi XX Tekniske Skole HTX-afdelingen Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Kommentar: Det første projekt med en projektrapport. Dette papir er vejlederens forsøg på at hjælpe

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund P0 2

Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund P0 2 Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund P0 2 Rapport skrivning Formål med rapporten Formålet med rapporterne er at formidle information fra projektgruppen til en bestemt målgruppe. Rapportens

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Spørgetime teknologi Redigeret. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge.

Spørgetime teknologi Redigeret. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge. Dagsorden for spørgetimen: Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge. Til slut sætter I jeres produkter frem, tjekker dem, og klargør dem så de er klar til at

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Hvad er en projektopgave?

Hvad er en projektopgave? Projektopgave Trin for trin - en guide til dig, der skal lave projektarbejde Hvad er en projektopgave? En projektopgave er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder. Du skal

Læs mere

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2)

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) PROJEKTFORMIDLING 7mm i SLP Lars Peter Jensen Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Forelæsnings- og øvelsestema: Kritiske punkter i rapportskrivning.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

TEKNOLOGI-EKSAMEN 2017

TEKNOLOGI-EKSAMEN 2017 TEKNOLOGI-EKSAMEN 2017 Tidsramme: Tilknyttede lærere: Viggo, Camilla & Valle Til jeres eksamensprojekt er der skemalagt ca. 45 lektioner. Den sidste uge før afleveringen er normalt skemalagt udelukkende

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Spørgetime teknologi Redigeret. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge.

Spørgetime teknologi Redigeret. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge. Spørgetime Teknologi Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge. Til slut sætter I jeres produkter op og I tjekker dem. Og I skal også tjekke at jeres PC kan kobles

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen efter forlag af Jette Egelund Holgaard (I bedes sætte jer gruppevis) 1 Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi A Lærer(e) Jonas

Læs mere

Netbaseret Akademiuddannelse

Netbaseret Akademiuddannelse Netbaseret Akademiuddannelse VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på Akademiuddannelsen skal

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj, 2016 HANSENBERG

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2013 Jul. 2014 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX-El Teknikfag

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Vand. Formålet med vandrammedirektivet er at sikre beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

Vand. Formålet med vandrammedirektivet er at sikre beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 1.Z, Uge 6. SO-projekt. Fag: Teknologi ( Valle ), Mat ( John ), Dansk ( Pernille ) og engelsk ( Svenja ). Tema: Vand ( Kilde # 1 ). 70 % af vores planet er dækket af vand. Men kun ca. 2,5 % heraf er ferskvand,

Læs mere