ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055"

Transkript

1 ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055 F a ET OIYWIADIE TIL WFENTLIQE FORMAL - PLEJEHJ M OG TRYQHIEDS60UQUI VED HJØRWET AF HOLSTEtNSGADE OG SBNMRBAKKEN I ODOER BY. ".

2 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige fodl. plejehjem og tryghedsboliger. beliggende ved Holsteinsgade/SDnderbakken i Odder by. UDARBEJDET AF Odder Korrnnure ved Teknisk Forvaltning i samarbejde med arkitektfirmaet J0rn Schutze. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLANEN Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlaegning... A B LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens f od Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og parkeringsforhold Tekniske anlaeg og forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer St~jforhold Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning... 8 Kort nr. 1 Kort nr. 2 Eksisterende forhold... (matrikelkort) Fremtidige forhold... (lokalplankort)

3 Bilag til lokalplanen

4 A l BILAG LOKALPLAN NR KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter et areal på 1,8 ha beliggende ved hjørnet af Holste- insgade og Sønderbakken i Odder by. Planen omfatter Skovbakkehjemmet med tilhørende tryghedsboliger, adgangs-, sti-, og friarealer. Lokalplanen er udarbejdet, da byrådet ønsker at skabe mulighed for at opføre 23 nye tryghedsboliger med et samlet etageareal på maksimalt &, og en spisesal med et maksimalt etageareal på 250 m2 i tilknytning til Skovbakkehjemmet. 15 tryghedsboliger beliggende nærmest Smderbakken er planlagt opført som første etape, markeret med 1 på kort nr. 2. Spisesalen tænkes opført efterfølgende, markeret med 2 på kort nr. 2. Endelig tænkes endnu 8 tryghedsboliger opørt engang i fremtiden, markeret med 3 på kort nr. 2. De arealer der cbnskes bebygget indgår i dag som en del af de grønne fæl- les opholdsarealer omkring Skovbakkehjemmet. Spisesalen tænkes sammenbygget og tilpasset Skovbakkehjemmet. De ny tryghedsboliger tænkes opført som to selvstændig parallelt placeret bygninger bundet sammen af et delvist glasoverdækket ankomstareal i mid- ten. Der etableres også et afskærmet fælles opholdsareal i tilknytning hertil, beliggende mellem de nye bygninger og Skovbakkehjemmet. Bygningerne opfsres adskilt fra Skovbakkehjemmet med deres eget arkitektoniske udtryk. En overdækket adgangforbindelse tænkes at skulle for- binde bygningerne med Skovbakkehjemmet. Beboerne i tryghedsboligerne vil kunne bruge Skovbakkehjemmets facilite- ter, og personalet og beboere fra Skovbakkehjemmet vil kunne bevæge sig over til de nye tryghedsboliger. En del af den eksisterende høje træbeplantning og spejderhytten må fjer- nes for at give plads til det ny byggeri.

5 A 2._ AXONOMETRI AF BEBYGGELSE VED SKOVBAKKEN.

6 81 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING NATURBESKYTTELSESLOVEN Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for 300 m skovbyggeli- nien omkring Vejlskoven. Efter naturbeskyttelseslovens S 17 er det ikke tilladt, at opføre ny bebyggelse inden for dette område med mindre byrådet meddeler dispensation. Med denne lokalplan snsker byrådet at dispensere fra skovbyggelinien, så der kan bygges inden for lokalplanområdet. REGIONPLANEN Støjhensyn ved arealudlæg Ved udlæg af arealer i lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende stajniveau i stsjfølsomne områder, jf. grænseværdier anført i Miljwtyrelsens vejledninger. Ved udlæg af arealer forsth planlægning af ny arealanvendelse. Støjfslsomme områder er først og fremmest boligområder og sormierhwområder med tilhørende udenomsarealer. I almindelighed er institutioner som hospitaler, pie jehjem, brninstituioner og skoler også omfattet. Den del af en bebyggelses fælles friarealer, som ligger ud over den norm, der er fastsat i kommineplanen og bygningsreglementets bestemnelser, kan fritages for støjkravet. ve jsts j : Det sikres, at det maksimale støjniveau, hidrørende fra trafikken, p& mindst een af bygningernes facader og p& de primære opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a). Lokalplanområdet vil blive belastet med støj fra amtsvejen ssnderbakken. Ifølge amtets vejplankontor er årsdsgnstrafikken ca biler i 1994 stigende til ca biler i år Andelen af tunge ksretsjer kan sættes til 10 %, og den maksimale kørehastighed på strækningen 50 km/t.

7 62 Terrim.net er gennemsnitligt placeret 2 m under vejens niveau. Disse forudsætninger giver en basisværdi på 62 db(a) efter den nordiske bereg- ningsmodel. Det vil sige, at de primære friarealer til bebyggelsen skal placeres i en afstand af mindst 29 m fra sønderbakkens vejmidte, hvis det maksimale stsjniveau p6 55 db(a) skal overholdes. Mellem Skovbakkehjemmet og de ny tryghedsboliger tænkes etableret en glasafskærmet overdækket forbindelsesgang, De primære fælles opholdsarealer tænkes placeret nord herfor på et areal, der er afskærmet af Skov- bakkehjennnet mod vest og de ny tryghedsboliger mod 0st, se aksonometri af planlagt bebyggelse. Herudover er der arealer beliggende Ost og vest for de ny tryghedsboli- ger, der vil kunne anvendes til fælles opholdsarealer, idet stsjbelastningen her er under de 55 db(a), se kort nr, 2. Virksomhedsstøj: Der findes ikke virksomheder i nærheden af lokalplanområdet, som kan udsende generende stsj i nærheden af de tilladte grænseværdier. Lokalplanen omfatter en del af kommuneplanens delområde 1.0F.4. For delområdet skal lokalplanlægningen sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til offentlige f od1 (skole, ple- jehjem og lignende), b. at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 40, c. at bebyggelsen ikke opfsres med mere end 3 etager, og at bebyggel- sens hsjde ikke overstiger 12 m over terræn. Dog kan idrætshaller gives en bygningshajde på indtil 15 m over terræn. Fra hsjdebestenmnelsene er undtaget skorstene og særlige bygningsdele, der er ncpdvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

8 Bebyggelsesprocenten p& matr. nr. 31 ez, "Skovbakkdmlen" er i dag 30. På matr nr. 31 cæ, "Skovbakkehjemnet" er bebyggelsesprocenten i dag 20. Lokalplanen er i overenssteanielse Rped koffmuneplanens besteiiraelser. ZONESTATUS Omr&det er beliggende i byzone. SPILDEVANDSPLAN Wådet er omfattet af spildevandsplanen for Odder Ko~iiaurre, det skal separat kloakeres. VARMEPLAN Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kon~nune og beliggende inden for varmeværkets forsyningsområde. Lokalplanen indeholder bestennielse om, at ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der er forbud mod elvarme. I vandforsyningsplanen er omr&det medtaget i Odder Vandverks forsyningsområde. TINGLYSTE DEXLARATIONER Der er tinglyst deklaration om oversigtsareal ved Holsteinsgade/Sr- bakken den Der er tinglyst deklaration om byggelinier ved Søn- derbakken den U Vejbygelinien kan f0rst præcist fastlagges, når terrænkoten ( jordlinien) for det ny byggeri kendes, Men det m4 anses for sandsynligt, at det bliver naivendigt, at s0ge dispensation fra vejbyggelinien ved amtet- Til vejbyggelinien fi 17,5 m skal lagges et tillæg p6 det dobbelte af niveauforskellen mellem kote vejmidte S0nderbakken og kote sokkel p6 det ny byggeri

9 9 4 ENERGI OG MILJØ Brundtlandkommissionen anbefaler i rapporten "Vores fælles fremtid" en halvering af energiforbruget omkring år "hergi 2OOO", regeringens handlingsplan for en bæredygtig udvikling, sigter efter at nedsætte energiforbruget med ca. 14 % i forhold til 1988-niveauet. Det er byrådets dlsætning, at gsre Odder Konimune til en gran kommune blandt andet ved at formindske energiforbruget med 15 % inden år Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men byrådet vil herigennem g e m inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for same målsætning. Boliger kan placeres og udformes, så man udnytter solen som supplement til boligopvarmning uden brug af komplicerede anlæg, blandt andet ved udestuer af glas. Sådan passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning, og- der kan anvendes hårde hvidevarer m.v., som har et lavt energiforbrug. Energiforbruget i boliger skal vurderes bredt i forhold til resurseforbruget. Ikke alene varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning påvirker energiforbruget, som hver enkelt bolig og dets beboere Tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af resur- seforbruget kan indarbejdes i boligen. Boligen og områdets udformning bør også tage hensyn til fremtiden. TEKNISK FORSYNING Elforsyning : Odder Elværk. Vandforsyning: I/S Odder Vandværk.

10 BS Varaeforsyning: Odder Varmeværk A.m.b.A. Kloakforsyning: Sker i henhold til gældende regler for afledning af spildevand inden for spildevandsplanens omr8de efter aftale med driftsafdelingen, Teknisk Forvaltning. Regnvand: Afledes efter aftale med Driftsafdelingen, Teknisk Forvaltning. Antenner: Ved tilslutning til fælles antenneaniæg, Odder Anten- neforening.

11 Lokalplanens bestemmelser

12 1 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentligt fodl, plejehjem og tryghedsbo- boliger beliggende ved hjørnet af Holsteinsgade og Smderbakken i Odder by I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS F O W Lokalplanens f od1 er: - at skabe mulighed for at området kan anvendes til plejehjem, tryghedsboliger og lignende med dertil hørende faciliteter, - at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og ydre fremtræden, - at fastlægge ve jadgangen til området fra Holsteinsgade, - at fastholde stiforbindelsen gennem området fra Holsteinsgade til Rodstensgade, - at sikre udlæg af ikke støjbelastede fælles opholdsarealer til bebyggelsen, - at sikre overholdelse at regionplanens støjgrænseværdier, - at tilskynde til: at der opføres resursebesparende bebyggelse med økologiske hensyn inden for energi- og miljø, (se redegørelsens afsnit om energi og miljø).

13 2 2 OMFlhETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2. l Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 2 og om- fatter matr. 31 ca Odder by, Odder samt alle parceller, der ef- ter den udstykkes fra nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område er beliggende i byzone. 3 &ETS ANVENDELSE 3.1 Omradet nd kun anvendes til offentlige fod1 (plejehjem, tryghedsboliger, ældreboliger og lignende med dertil hørende anlæg) samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Desuden kan der med byrådets tilladelse indrettes boliger til bestyrer eller andet tilknyttet personale. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de n0dvendige trans- formerstationer og lignende mindre bygninger til områdets tek- niske forsyning. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Yderligere udstykning nd kun foretages efter en af byrådet godkendt plan. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Vejen A-B udlægges i en bredde af 9-17 m. 5.2 Stien a-b udlaegges i en bredde af 3,O m. Den skal opretholdes som forbindelse til Rodstensgade. 5.3 Vejadgang til området skal ske fra Holsteinsgade, i princippet som vist på kort nr. 2.

14 3 5.4 Der skal anlægges areal til parkering indenfor lokalplanområdet svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. tryghedsbolig, og isvrigt efter bestemlserne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. 5.5 Parkeringspladser skal anlægges i tilslutning til adgangsvejen A-B. 6 TEKNISKE ANLÆG OG FORSYNING 6.1 El-ledninger, herunder til ve jbelysning, d alene udføres som jordkabler. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for området d ikke overstige Nye bygninger d maksimalt opfares med 3 etager, og bebyggel- sens hsjde d ikke overstige 12 m over terræn jf. bygningsreglementets regler. Fra hsjdebestennnelserne er undtaget skorstene og særlige bygningsdele, der er nodvendige for en bygnings eller et anlægs drift. 7.3 Bygningers placering og udformning skal godkendes af byrådet. Tryghedsboliger og spisestue skal i princippet placeres som vist på kort nr. 2. Numreringen på kort nr. 2 angiver den forventede ra?kkefølge/etapedeling for byggeriet. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ydervægge skal hovedsagligt opfsres af tegl og fremtræde som blank eller pudset mur. Beton kan anvendes til synlige bæringer, ststtemure og lignende mindre fremtrædende bygningsdele.

15 4 8.2 Vindues- og dørpartier skal udføres i træ alluminium eller andet materiale, der kan godkendes af byrådet. 8.3 Byggeandragende skal ledsages af en beskrivelse af bygningernes ydre fremtræden, herunder redegørelse for materialevalg samt dokumentation for overholdelse af byningsreglementets handicapkrav før udstedelse af byggetilladelse, jf. BR 82 kap Byrådet kan godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor det er n0dvendigt for at forsyne bygninger med vedvarende energi. De anlægsdele, der anbringes udvendigt $ bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige yder- vægge- 8.5 Mindre bygninger som cykelskure, udhuse og lignende kan tillades opført af træ eller andre lette materialer godkendt af byrå- det. Det forudsaettes, at udformningen er i overensstemmelse med den ovrige bebyggelse (materialer, farver, m.m.). 8.6 Udvendige antenner er ikke tilladt. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal udlægges fælles friarealer svarende til mindst 75 % af bebyggelsens bruttoetageareal. 9.2 Byggeansugning skal ledsages af en redegørelse for disponerin- gen af ejendommens ubebyggede arealer til parkering, ophold m.m., og en beplantningsplan for bebyggelsens opholdsarealer. Redegørelse og plan skal godkendes af byrådet. 9.3 Ubebyggede arealer, herunder tilk~rsels-, parkerings- og adgangsarealer skal disponeres, så de kan benyttes af alle, også af per- soner som midlertidig eller permanent har gangbesvær eller I& benytte kørestol (jf. "Handicapkravene" i bygningsreglementet BR 82).

16 5 9.4 Belysning af adgansveje, stier, parkeringsarealer m.m. m& kun udføres som parkbelysning. 9.5 Terrænreguleringer i forhold til det eksisterende terræn d kun foretages med byrådets tilladelse. 9.6 Udendørs oplagring m& ikke finde sted, dog undtaget et eventu- elt komposteringsanlæg. 10 STQUFORHOLD ve jstø j : 10.1 Det maksimale st~jniveau fra trafikken, p4 mindst een af bygningernes facader og på de primære opholdsarealer d ikke o- verstige 55 db(a). Støj i bygninger: 10.2 Det indendørs støjniveau i beboelsesrum d ikke overstige 30 db(a), jf. bygningsreglementets (BR 82), kap , stk FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 11.1 Ny bebyggelse d ikke tages i brug, for de i afsnit 5 nævnte parkeringspladser og fælles friarealer er anlagte. * Se fodnote. * Fodnote: Dispensation fra bestemmelserne er mulig efter en konkret vurde- ring. Hvis anlæg af parkeringspladser, stier og fælles opholds- arealer ikke hensigtsmæssigt kan færdiggores, for ny bebyggelse tages i brug. Sikkerhedsstillelse for anlæg og færdiggørelse af ovennaevnte anlæg og arealer indenfor rimelig tid, er dog en forudsætning.

17 Ny boligbebyggelse d ikke tages i brug for bebyggelsen er tilsluttet Odder Varmeværk A.m.b.A. 12 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 12.1 Uanset foranstående bestemmelser m& der ikke opføres bebyggelse indenfor de tinglyste oversigts- og byggeliniearealer mod Holste- insgade og Sonderbakken, for hhus Amt har meddelt de n0dvendi- ge dispensationer. (jf. dokument om oversigtsareal tinglyst den og dokument om byggelinier m.v. tinglyst den U.02.91). se fodnote. 13 BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lov om planlægning S Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggsrelse af lokalplanen d ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun udstykkes bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemnelse med planen Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt- tes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempel- ser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der ssges skabt ved lokalplanen. * Fodnote: Til byggelinien skal lægges et tillæg på (2 x h + 1 m), hvor h = forskellen mellem kote jordlinie terræn ved byggeriet sokkel og kote vej (Sonderbakken).

18 7 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, Andre pri- vate servitutter kan ekspmprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Lov om planlægning S Kommunalbestyrelsen kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. For- bud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er til- vejebragt før komeplanen Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opfarelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens ram- medel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommineplanen er udlagt til offentligt fordi, eller når om- rådet er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Lov om planlægning S Det område, der omfattes af lokalplanen udlaegges til offentlige fodl. Det betyder, at ejeren efter planlovens 18 under visse forudsætninger kan kræve ejendomnen overtaget af komminen mod erstatning.

19 14 VEDTAGELSESP ATEGNING Således vedtaget af Odder Byråd. Odder, den Iver Tesdorpf borgmester / Lokalplanen har som forslag været offentliggjort fra den til den Lokalplanen er i henhold til S 27 i lov om konmnuneplanlægning endelig vedtaget af byradet den Odder, den Rebvirkninger af den endeligt vedtagne lokalplan indtræder ved lokalplanens offentlige bekendtg0relse den 2 2.O Tinglyst den

20

21

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR. 3011 FOR ET OMRADE TIL FERIELEJLIGHEDER OG BUTIK VED RUDE STRAND.

ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR. 3011 FOR ET OMRADE TIL FERIELEJLIGHEDER OG BUTIK VED RUDE STRAND. ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR. 3011 FOR ET OMRADE TIL FERIELEJLIGHEDER OG BUTIK VED RUDE STRAND. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3011 Lokalplan for et areal til ferielejligheder og butik på Strandbyvej ved Rude

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1077 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1077 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1077 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY. Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område til offentlige formål i Odder by. Odder Kommune Lokalplan

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1056 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL I VENNESLAPARKEN I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1056 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL I VENNESLAPARKEN I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1056 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL I VENNESLAPARKEN I ODDER BY ODDRR KiBWHE LOKALPLAN NR. 1056 Lokalplan for et område til boligfod1 beliggende ved Venneslaparken i Odder by.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TL BOLGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSLD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3013 Lokalplan for et område til boligformål ved Rudevej syd

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN N-R. 7002 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL - KRAFTVARMEVÆRK ØST FOR ØRTING - FALLING SKOLE ... " - -,. ---.--- .

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN N-R. 7002 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL - KRAFTVARMEVÆRK ØST FOR ØRTING - FALLING SKOLE ...  - -,. ---.--- . .... " FALLING KIRKE C.3.----- ---- -,._I_--- ------.--. - -,. ---.--- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN N-R. 7002 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL - KRAFTVARMEVÆRK ØST FOR ØRTING - FALLING SKOLE INDLEDNING Dette

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 1064 Lokalplan for et område til blandet bolig-

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER.

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1048 Lokalplan for et areal til boligbebyggelse ved Vennelundsvej i Odder by. UDARBEJDET

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996.

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. S k ive ko m m u n e Lokalplan nr. 103 Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. lokalplan nr. 103 - Daginstitution m.v. ved Skyttevej.... Indledning... side I Lokalplanområdet... -

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere