ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055"

Transkript

1 ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055 F a ET OIYWIADIE TIL WFENTLIQE FORMAL - PLEJEHJ M OG TRYQHIEDS60UQUI VED HJØRWET AF HOLSTEtNSGADE OG SBNMRBAKKEN I ODOER BY. ".

2 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige fodl. plejehjem og tryghedsboliger. beliggende ved Holsteinsgade/SDnderbakken i Odder by. UDARBEJDET AF Odder Korrnnure ved Teknisk Forvaltning i samarbejde med arkitektfirmaet J0rn Schutze. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLANEN Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlaegning... A B LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens f od Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og parkeringsforhold Tekniske anlaeg og forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer St~jforhold Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning... 8 Kort nr. 1 Kort nr. 2 Eksisterende forhold... (matrikelkort) Fremtidige forhold... (lokalplankort)

3 Bilag til lokalplanen

4 A l BILAG LOKALPLAN NR KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter et areal på 1,8 ha beliggende ved hjørnet af Holste- insgade og Sønderbakken i Odder by. Planen omfatter Skovbakkehjemmet med tilhørende tryghedsboliger, adgangs-, sti-, og friarealer. Lokalplanen er udarbejdet, da byrådet ønsker at skabe mulighed for at opføre 23 nye tryghedsboliger med et samlet etageareal på maksimalt &, og en spisesal med et maksimalt etageareal på 250 m2 i tilknytning til Skovbakkehjemmet. 15 tryghedsboliger beliggende nærmest Smderbakken er planlagt opført som første etape, markeret med 1 på kort nr. 2. Spisesalen tænkes opført efterfølgende, markeret med 2 på kort nr. 2. Endelig tænkes endnu 8 tryghedsboliger opørt engang i fremtiden, markeret med 3 på kort nr. 2. De arealer der cbnskes bebygget indgår i dag som en del af de grønne fæl- les opholdsarealer omkring Skovbakkehjemmet. Spisesalen tænkes sammenbygget og tilpasset Skovbakkehjemmet. De ny tryghedsboliger tænkes opført som to selvstændig parallelt placeret bygninger bundet sammen af et delvist glasoverdækket ankomstareal i mid- ten. Der etableres også et afskærmet fælles opholdsareal i tilknytning hertil, beliggende mellem de nye bygninger og Skovbakkehjemmet. Bygningerne opfsres adskilt fra Skovbakkehjemmet med deres eget arkitektoniske udtryk. En overdækket adgangforbindelse tænkes at skulle for- binde bygningerne med Skovbakkehjemmet. Beboerne i tryghedsboligerne vil kunne bruge Skovbakkehjemmets facilite- ter, og personalet og beboere fra Skovbakkehjemmet vil kunne bevæge sig over til de nye tryghedsboliger. En del af den eksisterende høje træbeplantning og spejderhytten må fjer- nes for at give plads til det ny byggeri.

5 A 2._ AXONOMETRI AF BEBYGGELSE VED SKOVBAKKEN.

6 81 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING NATURBESKYTTELSESLOVEN Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for 300 m skovbyggeli- nien omkring Vejlskoven. Efter naturbeskyttelseslovens S 17 er det ikke tilladt, at opføre ny bebyggelse inden for dette område med mindre byrådet meddeler dispensation. Med denne lokalplan snsker byrådet at dispensere fra skovbyggelinien, så der kan bygges inden for lokalplanområdet. REGIONPLANEN Støjhensyn ved arealudlæg Ved udlæg af arealer i lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende stajniveau i stsjfølsomne områder, jf. grænseværdier anført i Miljwtyrelsens vejledninger. Ved udlæg af arealer forsth planlægning af ny arealanvendelse. Støjfslsomme områder er først og fremmest boligområder og sormierhwområder med tilhørende udenomsarealer. I almindelighed er institutioner som hospitaler, pie jehjem, brninstituioner og skoler også omfattet. Den del af en bebyggelses fælles friarealer, som ligger ud over den norm, der er fastsat i kommineplanen og bygningsreglementets bestemnelser, kan fritages for støjkravet. ve jsts j : Det sikres, at det maksimale støjniveau, hidrørende fra trafikken, p& mindst een af bygningernes facader og p& de primære opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a). Lokalplanområdet vil blive belastet med støj fra amtsvejen ssnderbakken. Ifølge amtets vejplankontor er årsdsgnstrafikken ca biler i 1994 stigende til ca biler i år Andelen af tunge ksretsjer kan sættes til 10 %, og den maksimale kørehastighed på strækningen 50 km/t.

7 62 Terrim.net er gennemsnitligt placeret 2 m under vejens niveau. Disse forudsætninger giver en basisværdi på 62 db(a) efter den nordiske bereg- ningsmodel. Det vil sige, at de primære friarealer til bebyggelsen skal placeres i en afstand af mindst 29 m fra sønderbakkens vejmidte, hvis det maksimale stsjniveau p6 55 db(a) skal overholdes. Mellem Skovbakkehjemmet og de ny tryghedsboliger tænkes etableret en glasafskærmet overdækket forbindelsesgang, De primære fælles opholdsarealer tænkes placeret nord herfor på et areal, der er afskærmet af Skov- bakkehjennnet mod vest og de ny tryghedsboliger mod 0st, se aksonometri af planlagt bebyggelse. Herudover er der arealer beliggende Ost og vest for de ny tryghedsboli- ger, der vil kunne anvendes til fælles opholdsarealer, idet stsjbelastningen her er under de 55 db(a), se kort nr, 2. Virksomhedsstøj: Der findes ikke virksomheder i nærheden af lokalplanområdet, som kan udsende generende stsj i nærheden af de tilladte grænseværdier. Lokalplanen omfatter en del af kommuneplanens delområde 1.0F.4. For delområdet skal lokalplanlægningen sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til offentlige f od1 (skole, ple- jehjem og lignende), b. at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 40, c. at bebyggelsen ikke opfsres med mere end 3 etager, og at bebyggel- sens hsjde ikke overstiger 12 m over terræn. Dog kan idrætshaller gives en bygningshajde på indtil 15 m over terræn. Fra hsjdebestenmnelsene er undtaget skorstene og særlige bygningsdele, der er ncpdvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

8 Bebyggelsesprocenten p& matr. nr. 31 ez, "Skovbakkdmlen" er i dag 30. På matr nr. 31 cæ, "Skovbakkehjemnet" er bebyggelsesprocenten i dag 20. Lokalplanen er i overenssteanielse Rped koffmuneplanens besteiiraelser. ZONESTATUS Omr&det er beliggende i byzone. SPILDEVANDSPLAN Wådet er omfattet af spildevandsplanen for Odder Ko~iiaurre, det skal separat kloakeres. VARMEPLAN Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kon~nune og beliggende inden for varmeværkets forsyningsområde. Lokalplanen indeholder bestennielse om, at ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der er forbud mod elvarme. I vandforsyningsplanen er omr&det medtaget i Odder Vandverks forsyningsområde. TINGLYSTE DEXLARATIONER Der er tinglyst deklaration om oversigtsareal ved Holsteinsgade/Sr- bakken den Der er tinglyst deklaration om byggelinier ved Søn- derbakken den U Vejbygelinien kan f0rst præcist fastlagges, når terrænkoten ( jordlinien) for det ny byggeri kendes, Men det m4 anses for sandsynligt, at det bliver naivendigt, at s0ge dispensation fra vejbyggelinien ved amtet- Til vejbyggelinien fi 17,5 m skal lagges et tillæg p6 det dobbelte af niveauforskellen mellem kote vejmidte S0nderbakken og kote sokkel p6 det ny byggeri

9 9 4 ENERGI OG MILJØ Brundtlandkommissionen anbefaler i rapporten "Vores fælles fremtid" en halvering af energiforbruget omkring år "hergi 2OOO", regeringens handlingsplan for en bæredygtig udvikling, sigter efter at nedsætte energiforbruget med ca. 14 % i forhold til 1988-niveauet. Det er byrådets dlsætning, at gsre Odder Konimune til en gran kommune blandt andet ved at formindske energiforbruget med 15 % inden år Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men byrådet vil herigennem g e m inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for same målsætning. Boliger kan placeres og udformes, så man udnytter solen som supplement til boligopvarmning uden brug af komplicerede anlæg, blandt andet ved udestuer af glas. Sådan passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning, og- der kan anvendes hårde hvidevarer m.v., som har et lavt energiforbrug. Energiforbruget i boliger skal vurderes bredt i forhold til resurseforbruget. Ikke alene varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning påvirker energiforbruget, som hver enkelt bolig og dets beboere Tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af resur- seforbruget kan indarbejdes i boligen. Boligen og områdets udformning bør også tage hensyn til fremtiden. TEKNISK FORSYNING Elforsyning : Odder Elværk. Vandforsyning: I/S Odder Vandværk.

10 BS Varaeforsyning: Odder Varmeværk A.m.b.A. Kloakforsyning: Sker i henhold til gældende regler for afledning af spildevand inden for spildevandsplanens omr8de efter aftale med driftsafdelingen, Teknisk Forvaltning. Regnvand: Afledes efter aftale med Driftsafdelingen, Teknisk Forvaltning. Antenner: Ved tilslutning til fælles antenneaniæg, Odder Anten- neforening.

11 Lokalplanens bestemmelser

12 1 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentligt fodl, plejehjem og tryghedsbo- boliger beliggende ved hjørnet af Holsteinsgade og Smderbakken i Odder by I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS F O W Lokalplanens f od1 er: - at skabe mulighed for at området kan anvendes til plejehjem, tryghedsboliger og lignende med dertil hørende faciliteter, - at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og ydre fremtræden, - at fastlægge ve jadgangen til området fra Holsteinsgade, - at fastholde stiforbindelsen gennem området fra Holsteinsgade til Rodstensgade, - at sikre udlæg af ikke støjbelastede fælles opholdsarealer til bebyggelsen, - at sikre overholdelse at regionplanens støjgrænseværdier, - at tilskynde til: at der opføres resursebesparende bebyggelse med økologiske hensyn inden for energi- og miljø, (se redegørelsens afsnit om energi og miljø).

13 2 2 OMFlhETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2. l Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 2 og om- fatter matr. 31 ca Odder by, Odder samt alle parceller, der ef- ter den udstykkes fra nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område er beliggende i byzone. 3 &ETS ANVENDELSE 3.1 Omradet nd kun anvendes til offentlige fod1 (plejehjem, tryghedsboliger, ældreboliger og lignende med dertil hørende anlæg) samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Desuden kan der med byrådets tilladelse indrettes boliger til bestyrer eller andet tilknyttet personale. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de n0dvendige trans- formerstationer og lignende mindre bygninger til områdets tek- niske forsyning. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Yderligere udstykning nd kun foretages efter en af byrådet godkendt plan. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Vejen A-B udlægges i en bredde af 9-17 m. 5.2 Stien a-b udlaegges i en bredde af 3,O m. Den skal opretholdes som forbindelse til Rodstensgade. 5.3 Vejadgang til området skal ske fra Holsteinsgade, i princippet som vist på kort nr. 2.

14 3 5.4 Der skal anlægges areal til parkering indenfor lokalplanområdet svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. tryghedsbolig, og isvrigt efter bestemlserne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. 5.5 Parkeringspladser skal anlægges i tilslutning til adgangsvejen A-B. 6 TEKNISKE ANLÆG OG FORSYNING 6.1 El-ledninger, herunder til ve jbelysning, d alene udføres som jordkabler. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for området d ikke overstige Nye bygninger d maksimalt opfares med 3 etager, og bebyggel- sens hsjde d ikke overstige 12 m over terræn jf. bygningsreglementets regler. Fra hsjdebestennnelserne er undtaget skorstene og særlige bygningsdele, der er nodvendige for en bygnings eller et anlægs drift. 7.3 Bygningers placering og udformning skal godkendes af byrådet. Tryghedsboliger og spisestue skal i princippet placeres som vist på kort nr. 2. Numreringen på kort nr. 2 angiver den forventede ra?kkefølge/etapedeling for byggeriet. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ydervægge skal hovedsagligt opfsres af tegl og fremtræde som blank eller pudset mur. Beton kan anvendes til synlige bæringer, ststtemure og lignende mindre fremtrædende bygningsdele.

15 4 8.2 Vindues- og dørpartier skal udføres i træ alluminium eller andet materiale, der kan godkendes af byrådet. 8.3 Byggeandragende skal ledsages af en beskrivelse af bygningernes ydre fremtræden, herunder redegørelse for materialevalg samt dokumentation for overholdelse af byningsreglementets handicapkrav før udstedelse af byggetilladelse, jf. BR 82 kap Byrådet kan godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor det er n0dvendigt for at forsyne bygninger med vedvarende energi. De anlægsdele, der anbringes udvendigt $ bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige yder- vægge- 8.5 Mindre bygninger som cykelskure, udhuse og lignende kan tillades opført af træ eller andre lette materialer godkendt af byrå- det. Det forudsaettes, at udformningen er i overensstemmelse med den ovrige bebyggelse (materialer, farver, m.m.). 8.6 Udvendige antenner er ikke tilladt. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal udlægges fælles friarealer svarende til mindst 75 % af bebyggelsens bruttoetageareal. 9.2 Byggeansugning skal ledsages af en redegørelse for disponerin- gen af ejendommens ubebyggede arealer til parkering, ophold m.m., og en beplantningsplan for bebyggelsens opholdsarealer. Redegørelse og plan skal godkendes af byrådet. 9.3 Ubebyggede arealer, herunder tilk~rsels-, parkerings- og adgangsarealer skal disponeres, så de kan benyttes af alle, også af per- soner som midlertidig eller permanent har gangbesvær eller I& benytte kørestol (jf. "Handicapkravene" i bygningsreglementet BR 82).

16 5 9.4 Belysning af adgansveje, stier, parkeringsarealer m.m. m& kun udføres som parkbelysning. 9.5 Terrænreguleringer i forhold til det eksisterende terræn d kun foretages med byrådets tilladelse. 9.6 Udendørs oplagring m& ikke finde sted, dog undtaget et eventu- elt komposteringsanlæg. 10 STQUFORHOLD ve jstø j : 10.1 Det maksimale st~jniveau fra trafikken, p4 mindst een af bygningernes facader og på de primære opholdsarealer d ikke o- verstige 55 db(a). Støj i bygninger: 10.2 Det indendørs støjniveau i beboelsesrum d ikke overstige 30 db(a), jf. bygningsreglementets (BR 82), kap , stk FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 11.1 Ny bebyggelse d ikke tages i brug, for de i afsnit 5 nævnte parkeringspladser og fælles friarealer er anlagte. * Se fodnote. * Fodnote: Dispensation fra bestemmelserne er mulig efter en konkret vurde- ring. Hvis anlæg af parkeringspladser, stier og fælles opholds- arealer ikke hensigtsmæssigt kan færdiggores, for ny bebyggelse tages i brug. Sikkerhedsstillelse for anlæg og færdiggørelse af ovennaevnte anlæg og arealer indenfor rimelig tid, er dog en forudsætning.

17 Ny boligbebyggelse d ikke tages i brug for bebyggelsen er tilsluttet Odder Varmeværk A.m.b.A. 12 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 12.1 Uanset foranstående bestemmelser m& der ikke opføres bebyggelse indenfor de tinglyste oversigts- og byggeliniearealer mod Holste- insgade og Sonderbakken, for hhus Amt har meddelt de n0dvendi- ge dispensationer. (jf. dokument om oversigtsareal tinglyst den og dokument om byggelinier m.v. tinglyst den U.02.91). se fodnote. 13 BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lov om planlægning S Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggsrelse af lokalplanen d ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun udstykkes bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemnelse med planen Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt- tes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempel- ser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der ssges skabt ved lokalplanen. * Fodnote: Til byggelinien skal lægges et tillæg på (2 x h + 1 m), hvor h = forskellen mellem kote jordlinie terræn ved byggeriet sokkel og kote vej (Sonderbakken).

18 7 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, Andre pri- vate servitutter kan ekspmprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Lov om planlægning S Kommunalbestyrelsen kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. For- bud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er til- vejebragt før komeplanen Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opfarelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens ram- medel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommineplanen er udlagt til offentligt fordi, eller når om- rådet er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Lov om planlægning S Det område, der omfattes af lokalplanen udlaegges til offentlige fodl. Det betyder, at ejeren efter planlovens 18 under visse forudsætninger kan kræve ejendomnen overtaget af komminen mod erstatning.

19 14 VEDTAGELSESP ATEGNING Således vedtaget af Odder Byråd. Odder, den Iver Tesdorpf borgmester / Lokalplanen har som forslag været offentliggjort fra den til den Lokalplanen er i henhold til S 27 i lov om konmnuneplanlægning endelig vedtaget af byradet den Odder, den Rebvirkninger af den endeligt vedtagne lokalplan indtræder ved lokalplanens offentlige bekendtg0relse den 2 2.O Tinglyst den

20

21

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere