BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2015"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

2 1

3 Indhold 1. Forord Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede indsats FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE (MÅL 1) LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE SKAL HAVE EN TVÆRFAGLIG INDSATS (MÅL 2) LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES (MÅL 3) Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats EN TÆTTERE KONTAKT OG STYRKET DIALOG MED VIRKSOMHEDERNE (MÅL 4) Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Budget for beskæftigelsesindsatsen

4 Beskæftigelseplan 2015 for Sønderborg Kommune 1. Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Nye reformer har stået i kø for at komme til, og der har ofte været ganske kort tid til at implementere de nye love, regler og retningslinjer. Der er derfor heller ikke noget at sige til, at kommunens borgere fra tid til anden bliver forvirrede, ærgerlige eller utrygge. Vi skal derfor også være skarpe i vores kommunikation til borgerne både fra politisk side og under samtalerne i jobcentret. Vi er til for borgerne, og det er en af vores fornemmeste opgaver som politikere, at arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for alle borgere i kommunen, ligesom medarbejderne i jobcentret, som hver dag arbejder målrettet med at yde den bedst mulige indsats og hjælpe borgerne videre, skal have gode rammer og arbejdsvilkår at agere indenfor. I den forbindelse er det afgørende, at medarbejderne er forberedte og godt klædt på både i forhold til de mange nye regler og ikke mindst i forhold til borgerens situation, så sagsbehandleren kan møde borgeren der, hvor den pågældende er. Her er dialogen med borgerne yderst vigtig, og Arbejdsmarkedsudvalget har derfor ønsket at der fokuseres på borgertilfredsheden og borgerdialogen i jobcentret. Der gennemføres i øjeblikket systematiske borgertilfredshedsmålinger, og samtlige medarbejdere i jobcentret får et kompetenceløft og en række redskaber, så dialogen med borgerne styrkes. Arbejdsmarkedsudvalget forventer at resultatet både vil være en større grad af borgertilfredshed samt en øget medarbejdertrivsel i Der er dog også en lang række andre store udfordringer at tage fat på i Vi har gennem en årrække haft et arbejdsmarked i krise. Det har sat sine spor i Sønderborg Kommune, som har mistet mange arbejdspladser. Det gør ondt at være vidne til, og vi skal som politikere arbejde intensivt på at skabe nye arbejdspladser og gøre det attraktivt for virksomhederne at slå sig ned i Sønderborg Kommune. Samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentret skal desuden styrkes, så højtuddannede og ressourcestærke ledige ikke står uden for arbejdsmarkedet længere tid end højst nødvendigt, og virksomhederne ser jobcentret som en attraktiv samarbejdspartner, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. Samtidig er det uacceptabelt at en stor gruppe af kommunens unge i dag står uden uddannelse og bliver offentlig forsørget. Det skal der ændres på! Alle unge under 30 år skal i gang, og det er et topprioriteret mål, at der ydes en forstærket og målrettet indsats, så de unge vælger uddannelsesvejen. Uddannelse er en investering i fremtiden. Både for den enkelte, men også for kommunen. Derfor skal der ligeledes tænkes uddannelse i forhold til ledige over 30 år med lang ledighed og i forhold til syge borgere, som ikke kan vende tilbage til deres oprindelige job. Her er revalidering et rigtig godt redskab, som i langt højere grad skal bruges til sygedagpengemodtagere og i langvarige kontanthjælpssager. 3

5 Desuden bliver det også prioriteret at skabe flere fleksjobs i kommunen og i det hele taget hjælpe de svage borgere med at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet skal med andre ord bruges på at sikre, at flest mulige borgere i Sønderborg Kommune er selvforsøgende, at borgere uden for arbejdsmarkedet får den nødvendige hjælp, hvad enten de har mange eller få ressourcer, at samarbejdet internt i kommunen og med virksomhederne fungerer og ikke mindst på at hæve det generelle kompetenceniveau blandt borgeren gennem en målrettet uddannelsesindsats. Det er af stor betydning for den enkelte og for hele Sønderborg Kommune, og jeg er da også sikker på, at vi nok skal klare det i fællesskab for sammen er vi stærke og har ubegrænsede muligheder. Jan Prokopek Jensen Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Sønderborg Kommune 4

6 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplanen er Sønderborg Kommunes samlede plan for, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015 imødekommes. Planen omfatter en bred vifte af aktører både på det beskæftigelsespolitiske område samt på tilgrænsende politikområder. Planen har til formål at styrke sammenhængen mellem de faktiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer (lokalt og fra Beskæftigelsesministeren) samt danne grundlag for en tværgående og helhedsorienteret indsats for de forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for styringen af den aktive beskæftiglesesindsats, 12, indeholde: 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesplan 2015 for Sønderborg Kommune er udarbejdet af Jobcenter Sønderborg i maj/juni Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i beskæftigelsesministerens mål for 2015, og er blevet til på baggrund af inspiration fra temadage og dialogmøder, hvor udfordringerne på beskæftigelsesområdet og jobcentrets strategi for at imødekomme beskæftigelsesministerens mål er blevet drøftet af repræsentanter fra Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og Arbejdsmarkedsudvalget (AU). Herudover har medarbejderne i Jobcenter Sønderborg været inddraget i processen i forhold til at identificere udfordringer og målsætninger. Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplan

7 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål er omdrejningspunkterne i Sønderborg Kommunes beskæftigelsesplan for Målene er formuleret således: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementering af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. Der er ikke konkrete niveaumål for beskæftigelsesministerens mål Sønderborg Kommunes indsats i forhold til beskæftigelsesministerens tre første mål behandles i afsnittet om strategi og mål for den borgerrettede indsats (afsnit 5), og det fjerde mål behandles i afsnittet om strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats (afsnit 6). Mange indsatser er dog indbyrdes afhængige, og der vil derfor være elementer, der går på tværs af ministermål, og som er beskrevet flere steder. 6

8 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklingen i beskæftigelsen Beskæftigelsen i Sønderborg Kommune har i en årrække været faldende. Imidlertid forventer Beskæftigelsesregion Syddanmark, at Sønderborg Kommune i 2014 og 2015 vil opleve en svagt stigende beskæftigelse, som vil give ekstra job. Stigningen vil primært komme inden for privat service, byggeri og landbrug. I hvilken grad stigningen i beskæftigelsen vil komme Sønderborg Kommunes borgere til gode afhænger dels af borgernes geografiske og faglige mobilitet, dels af om borgerne har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Udviklingen i beskæftigelsen i Sønderborg Kommune Personer Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. Udviklingen i ledigheden Ledigheden er faldet fra til personer fra april 2013 til april Dette svarer til et fald på 22 pct. Ledighedsprocenten i april 2013 var på 5,9 pct. og i april 2014 på 4,8 pct. Langtidsledigheden er ligeledes faldet i perioden - dog kun med 18 pct. Faldet fordeler sig med 32 pct. på a- dagpengemodtagere og 6 pct. på kontanthjælpsmodtagere. I april 2014 har Sønderborg Kommune 472 langtidsledige fordelt på 184 a-dagpengemodtagere og 288 kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret er således især udfordret af en stor andel langtidsledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere Personer Jobåbninger på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved mange jobåbninger og høj mobilitet under både høj- og lavkonjunktur. Antal jobåbninger i kommunerne i Syddanmark i 2012 Dette gør sig også gældende i Sønderjylland. I 2012 var der jobåbninger i Sønderborg Kommune. I dag er der formentlig flere jobåbninger. Antallet af ledige stillinger på Jobnet i Sønderborg Kommune var i 1. kvartal stillinger og i 1. kvartal stillinger. Det svarer til en stigning i antallet af annoncerede job på 55 pct. Stigningen ses både i den private og offentlige sektor og inden for mange forskellige brancher. Hvis de ledige udviser både faglig og geografisk mobilitet, er der mange jobmuligheder. Kilde: Danmarks Statistisk forskningsservice og BR Syddanmarks beregninger. Fokuspunkterne for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesindsatsen skal medvirke til at øge arbejdsudbuddet. Det giver virksomhederne de bedste muligheder for at skabe både vækst og øget beskæftigelse. 7

9 Jobcentret vil især fokusere på: At uuddannede unge på uddannelseshjælp og a-dagpenge tager en uddannelse At udvikle en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på at øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet At bekæmpe langtidsledighed At samarbejde med virksomhederne og formidle ledige til virksomhederne 5. Strategi og mål for den borgerrettede indsats 5.1. Flere unge skal have en uddannelse (mål 1) Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementering af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse. Unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter skal modtage den nødvendige hjælp og støtte, så jobcentret sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Fakta er Jobcentret modtager årligt 1400 anmodninger om uddannelseshjælp Næsten halvdelen af de unge på uddannelseshjælp har sociale, kognitive eller helbredsmæssige barrierer i forhold til at tage en uddannelse Alle unge uden uddannelse modtager et uddannelsespålæg 48 pct. af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke Derfor Målet er Vejen dertil Styrker jobcentret samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne Udbygger jobcentret mulighederne for en aktiv og målrettet uddannelsesvejledning Modvirker jobcentret sammen med uddannelsesinstitutionerne frafaldet fra uddannelse At de unge træffer et relevant og realistisk uddannelsesvalg At flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse Jobcentret fører en aktiv uddannelsesstrategi med fokus på: At afdække den unges forudsætninger for at tage en uddannelse At kvalificere den unges uddannelsesønske gennem uddannelsesvejledning At identificere den unges kompetencer og fylde evt. huller i forhold til uddannelse At lægge en plan for, hvordan målet om uddannelse nås bedst muligt og mest realistisk At støtte unge, som har behov for det - også under uddannelsen 8

10 Mål Handlinger Indsatsen samles - Jobcentret har styrket indsatsen organisatorisk og indholdsmæssigt ved at samle indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere i ét team - Uddannelsesteamet En tidlig aktiv indsats - Unge møder deres beskæftigelsessagsbehandler i forbindelse med første henvendelse - Den første samtale har fokus på at vurdere den unges uddannelsesparathed og at finde ud af, hvilken form for uddannelsesvejledning den enkelte unge har brug for, og om der er behov for ekstra støtte i forhold til afklaring af uddannelsesvalg - Alle unge skal være i aktivitet. De allersvageste unge får tilknyttet en mentor, som støtter den unge i konkrete udfordringer i forhold til uddannelse Alle unge får lagt en uddannelsesplan Stærke unge skal arbejde Samarbejde med erhvervsskolerne styrkes Uddannelsesvejledning samles - Alle unge modtager et uddannelsespålæg - De unge får udarbejdet en samlet plan for den indsats, som leder dem frem til at påbegynde en ordinær uddannelse - Unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger eller kompetencer til at komme i gang med og gennemføre en uddannelse, skal have støtte til udvikling mod uddannelse og afklaring af et relevant og realistisk uddannelsesvalg - I samarbejde med Vej og Park er der etableret et nytteindsatsprojekt, hvor åbenlyst uddannelsesparate unge kan gøre nytte for samfundet, indtil de begynder på deres uddannelse - Alle unge testes med henblik på deres læse-, skrive- og regnefærdigheder - Jobcentret har i samarbejde med VUC Sønderborg og EUC, SOSU, Gråsten Landbrugsskole og Business College Syd udviklet igo - et fleksibelt 6 ugers vejlednings- og uddannelsesafklarende forløb for unge, som er i tvivl om hvilken uddannelsesretning, de skal vælge - Jobcentret har udstationeret medarbejdere på VUC - Jobcentret har tilknyttet mentorer til særlige forløb ved VUC - Oplysninger omkring afbrudte uddannelsesforløb, meget fravær, komplekse sociale eller helbredsmæssige udfordringer og lignende udveksles - Jobcentret vil bidrage til, at de unge, der er begyndt på en uddannelse, støttes i at gennemføre denne bl.a. gennem mentorstøtte - Jobcentret vil yde en uddannelsesvejledning, som tidligt lægger de rigtige spor i indsatsen mod uddannelse og som kan støtte og guide unge uden uddannelse i retning af et relevant og realistisk uddannelsesvalg - Jobcentret vil arbejde på at etablere en uddannelsesvejledning målrettet ledige i jobcentret - Uddannelsesvejledningen sikrer at der gives et kvalificeret uddannelsespålæg Øget borgerindflydelse - Jobcentret deltager i et projekt om øget borgerindflydelse (empowerment) målrettet de svage unge uden uddannelse, som har modtaget offentlig ydelse i længere tid - Projektet skal bidrage til at videreudvikle og øge tværfagligheden i ungeindsatsen 9

11 Fokus på progression i samtalerne - Jobcentret er en del af forskningsprojektet BIP (BeskæftigelsesIndikatorProjekt) og anvender et progressionsmålingsværktøj som en fast integreret del af alle samtaler med aktivitetsparate borgere Økonomisk rådgivning - Jobcentret har ansat en økonomisk rådgiver, som hjælper ledige borgere med at få styr på deres økonomiske situation og lægge et realistisk budget - Særligt unge uddannelseshjælpsmodtagere kan have store økonomiske problemer, som står i vejen for, at den enkelte unge kan fokusere på uddannelse og vejen dertil 5.2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig indsats (mål 2) Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Fakta er Sønderborg Kommunes udgifter til langvarige modtagere af offentlige ydelser har i 2013 været: 358 mio. kr. på forsørgelse til førtidspensionister 169 mio. kr. til kontanthjælpsmodtagere 102 mio. kr. til sygedagpengemodtagere 52 mio. kr. til ledighedsydelsesmodtagere 15 mio. kr. til revalidender Derfor Målet er Anvender jobcentret revalidering som aktivt redskab Arbejder jobcentret på at styrke borgernes indflydelse på eget forløb Etablerer jobcentret et kompetence- og ressourcecenter At alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere modtager en aktiv og relevant indsats At varigheden på sygedagpengeforløb nedbringes At flere borgere på ledighedsydelse kommer i fleksjob At styrke borgerdialogen 10

12 Vejen dertil Mål En aktiv og relevant indsats Fokus på progression i samtalerne Revalidering som aktivt redskab Forventningsafstemning og øget borgerindflydelse Handlinger - Ingen kontanthjælpsmodtagere er passive - alle får som minimum tilknyttet en mentor - Jobcentret har styrket indsatsen organisatorisk og indholdsmæssigt ved at samle indsatsen for de svageste borgere på kontanthjælp og ledighedsydelse i ét team Udviklingsteamet - Borgerne modtager et intensivt kontaktforløb med hyppige samtaler - Jobcentret er med i forskningsprojektet BIP (BeskæftigelsesIndikatorProjekt), der er en fast integreret del af alle samtaler i Udviklingsteamet - Revalidering anvendes som et aktivt instrument i sager, hvor borgerne er motiverede for opkvalificering - Revalidering målrettes områder, hvor der er brug for arbejdskraft i de kommende år - Beskæftigelsessagsbehandleren sikrer en forventningsafstemning, så borgeren forstår de opstillede mål og den plan der lægges - Borgeren skal i videst muligt omfang selv have indflydelse på de mål, der sættes, så det bliver realistisk for den pågældende at deltage og se sig selv i de opstillede mål Styrket borgerdialog - Arbejdsmarkedsudvalget har etableret løbende borgertilfredshedsmålinger, så jobcentrets kommunikation og samarbejde med borgerne måles og der løbende følges op på evt. negativ feedback - Samtlige beskæftigelsessagsbehandlere tilbydes et kompetenceudviklingsforløb med fokus på en styrket borgerdialog, samtalen som redskab og rollen som myndighedsperson i et beskæftigelsesområde præget af store reformer Etablering af kompetence- og ressourcecenter - Jobcentret etablerer et tværfagligt kompetence- og ressourcecenter, hvor hele målgruppen kan rummes - Kompetence- og ressourcecentret udvikler tre-fire spor, som dækker over de problemstillinger, der oftest er repræsenteret i målgrupperne f.eks. angst og depression, fysiske diagnoser og svære psykiske problemstillinger - Der etableres et spor til arbejdsmarkedsrettede forløb som eksempelvis jobafklaringsforløb - Der etableres desuden et særligt ungespor med fokus på forskellige læringsstile - Rehabiliteringsteamet indstiller til et af sporene, hvorefter borgerens indsatsplan udmøntes i kompetence og ressourcecentret, hvor planen kan påbegyndes i trygge rammer og løbende udvikles individuelt - Kompetence- og ressourcecentret består både af de koordinerende sagsbehandlere og en række forskellige fag- og ressourcepersoner fra både socialog sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet i form af virksomhedskonsulenter og mentorer 11

13 Flere i fleksjob - De svageste ledighedsydelsesmodtagere får en tværfaglig og koordineret indsats, så det sikres, at arbejdsevnen styrkes og udvikles - Jobcentret øger den virksomhedsvendte indsats - Jobcentret øger den kommunale fleksjobpulje - Jobcentrets fleksjobambassadører formidler og markedsfører fleksjobordningen blandt områdets virksomheder for at skabe det gode match mellem ledige borgere og virksomheder Bred tilbudsvifte - Jobcentret tilpasser sin tilbudsvifte i forhold til borgernes behov. - I forbindelse med tilbud, som er målrettet svage borgere, modtager jobcentret progressionsrapporter for deltagerne 5.3. Langtidsledigheden skal bekæmpes (mål 3) Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Fakta er Jobcentret arbejder målrettet med 450 langtidsledige personer Jobcentret tilbyder efteruddannelse til langtidsledige Jobcentret tilbyder en styrket virksomhedsindsats til målgruppen Derfor Optimerer jobcentret indholdet i samtalerne med baggrund i den lediges behov Motiverer jobcentret de ledige til øget faglig og geografisk mobilitet Bruger jobcentret relevante opkvalificerings- og uddannelsestilbud Samarbejder jobcentret med a-kasserne Målet er At nedbringe antallet af langtidsledige En beskæftigelsesindsats, hvor den ledige får medindflydelse på den hurtigste vej til selvforsørgelse At de ledige vedligeholder og tilegner sig de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger 12

14 Vejen dertil Mål Den personlige jobkonsulent Handlinger - Den ledige tilbydes en personlig jobkonsulent, som følger den ledige så længe, det er hensigtsmæssigt - Kontakten er personlig og direkte, når jobkonsulenten præsenterer den ledige for mulighederne i beskæftigelsesindsatsen - Indholdet i samtalerne afstemmes den lediges forudsætninger, og den ledige har medindflydelse på valget af den hurtigste vej til selvforsørgelse Intensivt kontaktforløb - Ledige, som er truet af langtidsledighed, tilbydes hyppigere kontakt med den personlige jobkonsulent - Indholdet i kontaktforløbet justeres efter den lediges individuelle behov - Jobcentret indkalder til rundbordssamtaler med a-kassen og den ledige, hvor der lægges en samlet plan med en rød tråd mod områder med mange jobåbninger og gode beskæftigelsesmuligheder - Jobrotationsstillinger besættes fortrinsvis med langtidsledige eller ledige med risiko for langtidsledighed. Jobrotation er et effektivt værktøj til bekæmpelse af langtidsledighed, fordi den ledige får opkvalificeret sine kompetencer og danner nyt netværk på arbejdsmarkedet Uddannelsesaktivering - Den ledige motiveres til at tænke i opkvalificeringsmuligheder - Opkvalificering af den lediges kompetencer tilrettelægges, således at den ledige bliver i stand til at påtage sig arbejde indenfor områder med mangel på arbejdskraft eller mange jobåbninger - Uddannelsesaktivering drøftes løbende med VEU-centret og a-kasserne og tilrettelægges ud fra Beskæftigelsesregion Syddanmarks arbejdsmarkedsbalance. Herigennem sikrer jobcentret at uddannelsesindsatsen retter sig mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder - A-kasserne opfordres til at samarbejde med jobcentret omkring de personer, som kan profitere af en revalidering - I samarbejde med VEU-centret foretager jobcentret flere individuelle kompetencevurderinger. Dette understøtter overgangen fra ufaglært til faglært - Uddannelsesaktiveringer følges op med virksomhedsvendte aktiviteter, så den ledige får erhvervserfaring med de nye faglige kompetencer Faglig og geografisk mobilitet - Jobkonsulenten understøtter en høj aktivitet hos den ledige i form af aktiv jobsøgning, virksomhedsvendt aktivering og målrettet opkvalificering - Jobkonsulenten motiverer den ledige til at udvise faglig og geografiske mobilitet for at få mange mulige jobåbninger til rådighed - Alle ledige med behov tilbydes forsat forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 13

15 6. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 6.1. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne (mål 4) Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. Fakta er Jobcentret samarbejder med hver anden virksomhed i Sønderborg Kommune Jobcentret udarbejder årligt individuelle aftaler i samarbejde med forskellige virksomheder Jobcentret har partnerskabsaftaler med 20 faste virksomheder som årligt bidrager med 600 pladser til borgere med problemer udover ledighed Jobcentret besøger årligt 650 virksomheder for at styrke virksomhedssamarbejdet Derfor I 2015 forventer jobcentret, med baggrund i erfaringerne fra tidligere år, at opsøge 1000 nye virksomheder, Opkvalificerer hvilket medfører jobcentret 600 virksomhedsbesøg. målrettet de ledige Ud til af beskæftigelse de 600 virksomhedsbesøg motiveres virksomhederne Styrker til at jobcentret bidrage med formidlingsindsatsen 300 nye virksomhedspraktikpladser, 100 nye løntilskudsansættelser og 100 ordinære Understøtter jobordrer. jobcentret virksomhedernes sociale ansvar Jobcentret har partnerskabsaftale med Målet er Vejen dertil At virksomhederne får den arbejdskraft, som de efterspørger At udvikle uddannelsesindsatsen i samarbejde med de lokale virksomheder Mål Handlinger Professionel service - Jobcentret leverer en professionel og forretningsorienteret service, hvor virksomheden er i centrum og tilbydes hjælp efter behov - Jobcentret overholder aftaler og er tilgængeligt i én indgang dedikeret til virksomhederne - Jobcentret har en offensiv tilgang til virksomhederne, som ønsker at bidrage til beskæftigelsesindsatsen, og hvor beskæftigelsesindsatsen kan understøtte virksomhedens målsætning Pejlemærker i virksomhedsindsatsen - Jobcentrets viden om arbejdsmarkedet skal omsættes til indsatser til gavn for de ledige - Kontakten til virksomhederne styrkes og viden omkring det lokale arbejdsmarked opsamles og deles med jobcentrene i arbejdskraftoplandet. Beskæftigelsesregionens Arbejdsmarkedsbalance og videndeling mellem jobcentre i arbejdskraftoplande er pejlemærker for hvor på arbejdsmarkedet der er behov for arbejdskraft 14

16 Opkvalificering til arbejdsmarkedet - Igennem øget anvendelse af revalidering, voksenlærlinge- og jobrotationsordning sikrer jobcentret arbejdsstyrken et højere kompetenceniveau - til gavn for virksomhederne Emnebanker - Jobcentret opretter dynamiske emnebanker, hvor ledige med interesse i eller kvalifikationer inden for brancher med mangel på arbejdskraft systematisk bliver opkvalificeret og formidlet til virksomhederne Partnerskabsaftaler - Jobcentret anvender partnerskabsaftaler til at kvalificere samarbejdet omkring beskæftigelsesindsatsen med de lokale virksomheder. Jobcentret stiller krav og har forventninger til virksomhederne og deres socialøkonomiske indsats 7. Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Siden 2009 har de lokale beskæftigelsesråd og jobcentrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner samarbejdet om arbejdsmarkedsindsatsen i Sønderjylland. Der er fælles afsnit i de 4 beskæftigelsesplaner om samarbejde og tiltag på tværs af kommunegrænser Der afholdes fælles strategiseminar for jobcenterledelse, de lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalg i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Der er opbygget et godt samarbejde, indenfor hvilket det i 2015 er intentionen at arbejde med følgende områder: Erfaringsudveksling i forbindelse med implementering af reformer Fælles dialog med de sønderjyske uddannelsesinstitutioner med henblik på at udvikle fælles principper og fælles tilgang i ungeindsatsen. Formålet er at sikre flest mulige unge en erhvervskompetencegivende uddannelse. Fastholde samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse Tematiserede samarbejder indenfor eksempelvis offshore, rehabilitering eller den virksomhedsvendte indsats. Formålet er at imødekomme virksomhederne behov for arbejdskraft, at styrke uddannelse mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder og skabe udviklingsforløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 15

17 8. Budget for beskæftigelsesindsatsen 16

18 17

19 18

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Sønderborg Kommune 2016

Sønderborg Kommune 2016 Beskæftigelsesplan Sønderborg Kommune 2016 Indhold 1. Forord... 2 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 3 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 4 4. Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere