BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2015"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

2 1

3 Indhold 1. Forord Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede indsats FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE (MÅL 1) LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE SKAL HAVE EN TVÆRFAGLIG INDSATS (MÅL 2) LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES (MÅL 3) Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats EN TÆTTERE KONTAKT OG STYRKET DIALOG MED VIRKSOMHEDERNE (MÅL 4) Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Budget for beskæftigelsesindsatsen

4 Beskæftigelseplan 2015 for Sønderborg Kommune 1. Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Nye reformer har stået i kø for at komme til, og der har ofte været ganske kort tid til at implementere de nye love, regler og retningslinjer. Der er derfor heller ikke noget at sige til, at kommunens borgere fra tid til anden bliver forvirrede, ærgerlige eller utrygge. Vi skal derfor også være skarpe i vores kommunikation til borgerne både fra politisk side og under samtalerne i jobcentret. Vi er til for borgerne, og det er en af vores fornemmeste opgaver som politikere, at arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for alle borgere i kommunen, ligesom medarbejderne i jobcentret, som hver dag arbejder målrettet med at yde den bedst mulige indsats og hjælpe borgerne videre, skal have gode rammer og arbejdsvilkår at agere indenfor. I den forbindelse er det afgørende, at medarbejderne er forberedte og godt klædt på både i forhold til de mange nye regler og ikke mindst i forhold til borgerens situation, så sagsbehandleren kan møde borgeren der, hvor den pågældende er. Her er dialogen med borgerne yderst vigtig, og Arbejdsmarkedsudvalget har derfor ønsket at der fokuseres på borgertilfredsheden og borgerdialogen i jobcentret. Der gennemføres i øjeblikket systematiske borgertilfredshedsmålinger, og samtlige medarbejdere i jobcentret får et kompetenceløft og en række redskaber, så dialogen med borgerne styrkes. Arbejdsmarkedsudvalget forventer at resultatet både vil være en større grad af borgertilfredshed samt en øget medarbejdertrivsel i Der er dog også en lang række andre store udfordringer at tage fat på i Vi har gennem en årrække haft et arbejdsmarked i krise. Det har sat sine spor i Sønderborg Kommune, som har mistet mange arbejdspladser. Det gør ondt at være vidne til, og vi skal som politikere arbejde intensivt på at skabe nye arbejdspladser og gøre det attraktivt for virksomhederne at slå sig ned i Sønderborg Kommune. Samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentret skal desuden styrkes, så højtuddannede og ressourcestærke ledige ikke står uden for arbejdsmarkedet længere tid end højst nødvendigt, og virksomhederne ser jobcentret som en attraktiv samarbejdspartner, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. Samtidig er det uacceptabelt at en stor gruppe af kommunens unge i dag står uden uddannelse og bliver offentlig forsørget. Det skal der ændres på! Alle unge under 30 år skal i gang, og det er et topprioriteret mål, at der ydes en forstærket og målrettet indsats, så de unge vælger uddannelsesvejen. Uddannelse er en investering i fremtiden. Både for den enkelte, men også for kommunen. Derfor skal der ligeledes tænkes uddannelse i forhold til ledige over 30 år med lang ledighed og i forhold til syge borgere, som ikke kan vende tilbage til deres oprindelige job. Her er revalidering et rigtig godt redskab, som i langt højere grad skal bruges til sygedagpengemodtagere og i langvarige kontanthjælpssager. 3

5 Desuden bliver det også prioriteret at skabe flere fleksjobs i kommunen og i det hele taget hjælpe de svage borgere med at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet skal med andre ord bruges på at sikre, at flest mulige borgere i Sønderborg Kommune er selvforsøgende, at borgere uden for arbejdsmarkedet får den nødvendige hjælp, hvad enten de har mange eller få ressourcer, at samarbejdet internt i kommunen og med virksomhederne fungerer og ikke mindst på at hæve det generelle kompetenceniveau blandt borgeren gennem en målrettet uddannelsesindsats. Det er af stor betydning for den enkelte og for hele Sønderborg Kommune, og jeg er da også sikker på, at vi nok skal klare det i fællesskab for sammen er vi stærke og har ubegrænsede muligheder. Jan Prokopek Jensen Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Sønderborg Kommune 4

6 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplanen er Sønderborg Kommunes samlede plan for, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015 imødekommes. Planen omfatter en bred vifte af aktører både på det beskæftigelsespolitiske område samt på tilgrænsende politikområder. Planen har til formål at styrke sammenhængen mellem de faktiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer (lokalt og fra Beskæftigelsesministeren) samt danne grundlag for en tværgående og helhedsorienteret indsats for de forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for styringen af den aktive beskæftiglesesindsats, 12, indeholde: 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesplan 2015 for Sønderborg Kommune er udarbejdet af Jobcenter Sønderborg i maj/juni Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i beskæftigelsesministerens mål for 2015, og er blevet til på baggrund af inspiration fra temadage og dialogmøder, hvor udfordringerne på beskæftigelsesområdet og jobcentrets strategi for at imødekomme beskæftigelsesministerens mål er blevet drøftet af repræsentanter fra Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og Arbejdsmarkedsudvalget (AU). Herudover har medarbejderne i Jobcenter Sønderborg været inddraget i processen i forhold til at identificere udfordringer og målsætninger. Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplan

7 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål er omdrejningspunkterne i Sønderborg Kommunes beskæftigelsesplan for Målene er formuleret således: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementering af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. Der er ikke konkrete niveaumål for beskæftigelsesministerens mål Sønderborg Kommunes indsats i forhold til beskæftigelsesministerens tre første mål behandles i afsnittet om strategi og mål for den borgerrettede indsats (afsnit 5), og det fjerde mål behandles i afsnittet om strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats (afsnit 6). Mange indsatser er dog indbyrdes afhængige, og der vil derfor være elementer, der går på tværs af ministermål, og som er beskrevet flere steder. 6

8 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklingen i beskæftigelsen Beskæftigelsen i Sønderborg Kommune har i en årrække været faldende. Imidlertid forventer Beskæftigelsesregion Syddanmark, at Sønderborg Kommune i 2014 og 2015 vil opleve en svagt stigende beskæftigelse, som vil give ekstra job. Stigningen vil primært komme inden for privat service, byggeri og landbrug. I hvilken grad stigningen i beskæftigelsen vil komme Sønderborg Kommunes borgere til gode afhænger dels af borgernes geografiske og faglige mobilitet, dels af om borgerne har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Udviklingen i beskæftigelsen i Sønderborg Kommune Personer Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. Udviklingen i ledigheden Ledigheden er faldet fra til personer fra april 2013 til april Dette svarer til et fald på 22 pct. Ledighedsprocenten i april 2013 var på 5,9 pct. og i april 2014 på 4,8 pct. Langtidsledigheden er ligeledes faldet i perioden - dog kun med 18 pct. Faldet fordeler sig med 32 pct. på a- dagpengemodtagere og 6 pct. på kontanthjælpsmodtagere. I april 2014 har Sønderborg Kommune 472 langtidsledige fordelt på 184 a-dagpengemodtagere og 288 kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret er således især udfordret af en stor andel langtidsledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere Personer Jobåbninger på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved mange jobåbninger og høj mobilitet under både høj- og lavkonjunktur. Antal jobåbninger i kommunerne i Syddanmark i 2012 Dette gør sig også gældende i Sønderjylland. I 2012 var der jobåbninger i Sønderborg Kommune. I dag er der formentlig flere jobåbninger. Antallet af ledige stillinger på Jobnet i Sønderborg Kommune var i 1. kvartal stillinger og i 1. kvartal stillinger. Det svarer til en stigning i antallet af annoncerede job på 55 pct. Stigningen ses både i den private og offentlige sektor og inden for mange forskellige brancher. Hvis de ledige udviser både faglig og geografisk mobilitet, er der mange jobmuligheder. Kilde: Danmarks Statistisk forskningsservice og BR Syddanmarks beregninger. Fokuspunkterne for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesindsatsen skal medvirke til at øge arbejdsudbuddet. Det giver virksomhederne de bedste muligheder for at skabe både vækst og øget beskæftigelse. 7

9 Jobcentret vil især fokusere på: At uuddannede unge på uddannelseshjælp og a-dagpenge tager en uddannelse At udvikle en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på at øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet At bekæmpe langtidsledighed At samarbejde med virksomhederne og formidle ledige til virksomhederne 5. Strategi og mål for den borgerrettede indsats 5.1. Flere unge skal have en uddannelse (mål 1) Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementering af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse. Unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter skal modtage den nødvendige hjælp og støtte, så jobcentret sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Fakta er Jobcentret modtager årligt 1400 anmodninger om uddannelseshjælp Næsten halvdelen af de unge på uddannelseshjælp har sociale, kognitive eller helbredsmæssige barrierer i forhold til at tage en uddannelse Alle unge uden uddannelse modtager et uddannelsespålæg 48 pct. af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke Derfor Målet er Vejen dertil Styrker jobcentret samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne Udbygger jobcentret mulighederne for en aktiv og målrettet uddannelsesvejledning Modvirker jobcentret sammen med uddannelsesinstitutionerne frafaldet fra uddannelse At de unge træffer et relevant og realistisk uddannelsesvalg At flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse Jobcentret fører en aktiv uddannelsesstrategi med fokus på: At afdække den unges forudsætninger for at tage en uddannelse At kvalificere den unges uddannelsesønske gennem uddannelsesvejledning At identificere den unges kompetencer og fylde evt. huller i forhold til uddannelse At lægge en plan for, hvordan målet om uddannelse nås bedst muligt og mest realistisk At støtte unge, som har behov for det - også under uddannelsen 8

10 Mål Handlinger Indsatsen samles - Jobcentret har styrket indsatsen organisatorisk og indholdsmæssigt ved at samle indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere i ét team - Uddannelsesteamet En tidlig aktiv indsats - Unge møder deres beskæftigelsessagsbehandler i forbindelse med første henvendelse - Den første samtale har fokus på at vurdere den unges uddannelsesparathed og at finde ud af, hvilken form for uddannelsesvejledning den enkelte unge har brug for, og om der er behov for ekstra støtte i forhold til afklaring af uddannelsesvalg - Alle unge skal være i aktivitet. De allersvageste unge får tilknyttet en mentor, som støtter den unge i konkrete udfordringer i forhold til uddannelse Alle unge får lagt en uddannelsesplan Stærke unge skal arbejde Samarbejde med erhvervsskolerne styrkes Uddannelsesvejledning samles - Alle unge modtager et uddannelsespålæg - De unge får udarbejdet en samlet plan for den indsats, som leder dem frem til at påbegynde en ordinær uddannelse - Unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger eller kompetencer til at komme i gang med og gennemføre en uddannelse, skal have støtte til udvikling mod uddannelse og afklaring af et relevant og realistisk uddannelsesvalg - I samarbejde med Vej og Park er der etableret et nytteindsatsprojekt, hvor åbenlyst uddannelsesparate unge kan gøre nytte for samfundet, indtil de begynder på deres uddannelse - Alle unge testes med henblik på deres læse-, skrive- og regnefærdigheder - Jobcentret har i samarbejde med VUC Sønderborg og EUC, SOSU, Gråsten Landbrugsskole og Business College Syd udviklet igo - et fleksibelt 6 ugers vejlednings- og uddannelsesafklarende forløb for unge, som er i tvivl om hvilken uddannelsesretning, de skal vælge - Jobcentret har udstationeret medarbejdere på VUC - Jobcentret har tilknyttet mentorer til særlige forløb ved VUC - Oplysninger omkring afbrudte uddannelsesforløb, meget fravær, komplekse sociale eller helbredsmæssige udfordringer og lignende udveksles - Jobcentret vil bidrage til, at de unge, der er begyndt på en uddannelse, støttes i at gennemføre denne bl.a. gennem mentorstøtte - Jobcentret vil yde en uddannelsesvejledning, som tidligt lægger de rigtige spor i indsatsen mod uddannelse og som kan støtte og guide unge uden uddannelse i retning af et relevant og realistisk uddannelsesvalg - Jobcentret vil arbejde på at etablere en uddannelsesvejledning målrettet ledige i jobcentret - Uddannelsesvejledningen sikrer at der gives et kvalificeret uddannelsespålæg Øget borgerindflydelse - Jobcentret deltager i et projekt om øget borgerindflydelse (empowerment) målrettet de svage unge uden uddannelse, som har modtaget offentlig ydelse i længere tid - Projektet skal bidrage til at videreudvikle og øge tværfagligheden i ungeindsatsen 9

11 Fokus på progression i samtalerne - Jobcentret er en del af forskningsprojektet BIP (BeskæftigelsesIndikatorProjekt) og anvender et progressionsmålingsværktøj som en fast integreret del af alle samtaler med aktivitetsparate borgere Økonomisk rådgivning - Jobcentret har ansat en økonomisk rådgiver, som hjælper ledige borgere med at få styr på deres økonomiske situation og lægge et realistisk budget - Særligt unge uddannelseshjælpsmodtagere kan have store økonomiske problemer, som står i vejen for, at den enkelte unge kan fokusere på uddannelse og vejen dertil 5.2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig indsats (mål 2) Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Fakta er Sønderborg Kommunes udgifter til langvarige modtagere af offentlige ydelser har i 2013 været: 358 mio. kr. på forsørgelse til førtidspensionister 169 mio. kr. til kontanthjælpsmodtagere 102 mio. kr. til sygedagpengemodtagere 52 mio. kr. til ledighedsydelsesmodtagere 15 mio. kr. til revalidender Derfor Målet er Anvender jobcentret revalidering som aktivt redskab Arbejder jobcentret på at styrke borgernes indflydelse på eget forløb Etablerer jobcentret et kompetence- og ressourcecenter At alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere modtager en aktiv og relevant indsats At varigheden på sygedagpengeforløb nedbringes At flere borgere på ledighedsydelse kommer i fleksjob At styrke borgerdialogen 10

12 Vejen dertil Mål En aktiv og relevant indsats Fokus på progression i samtalerne Revalidering som aktivt redskab Forventningsafstemning og øget borgerindflydelse Handlinger - Ingen kontanthjælpsmodtagere er passive - alle får som minimum tilknyttet en mentor - Jobcentret har styrket indsatsen organisatorisk og indholdsmæssigt ved at samle indsatsen for de svageste borgere på kontanthjælp og ledighedsydelse i ét team Udviklingsteamet - Borgerne modtager et intensivt kontaktforløb med hyppige samtaler - Jobcentret er med i forskningsprojektet BIP (BeskæftigelsesIndikatorProjekt), der er en fast integreret del af alle samtaler i Udviklingsteamet - Revalidering anvendes som et aktivt instrument i sager, hvor borgerne er motiverede for opkvalificering - Revalidering målrettes områder, hvor der er brug for arbejdskraft i de kommende år - Beskæftigelsessagsbehandleren sikrer en forventningsafstemning, så borgeren forstår de opstillede mål og den plan der lægges - Borgeren skal i videst muligt omfang selv have indflydelse på de mål, der sættes, så det bliver realistisk for den pågældende at deltage og se sig selv i de opstillede mål Styrket borgerdialog - Arbejdsmarkedsudvalget har etableret løbende borgertilfredshedsmålinger, så jobcentrets kommunikation og samarbejde med borgerne måles og der løbende følges op på evt. negativ feedback - Samtlige beskæftigelsessagsbehandlere tilbydes et kompetenceudviklingsforløb med fokus på en styrket borgerdialog, samtalen som redskab og rollen som myndighedsperson i et beskæftigelsesområde præget af store reformer Etablering af kompetence- og ressourcecenter - Jobcentret etablerer et tværfagligt kompetence- og ressourcecenter, hvor hele målgruppen kan rummes - Kompetence- og ressourcecentret udvikler tre-fire spor, som dækker over de problemstillinger, der oftest er repræsenteret i målgrupperne f.eks. angst og depression, fysiske diagnoser og svære psykiske problemstillinger - Der etableres et spor til arbejdsmarkedsrettede forløb som eksempelvis jobafklaringsforløb - Der etableres desuden et særligt ungespor med fokus på forskellige læringsstile - Rehabiliteringsteamet indstiller til et af sporene, hvorefter borgerens indsatsplan udmøntes i kompetence og ressourcecentret, hvor planen kan påbegyndes i trygge rammer og løbende udvikles individuelt - Kompetence- og ressourcecentret består både af de koordinerende sagsbehandlere og en række forskellige fag- og ressourcepersoner fra både socialog sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet i form af virksomhedskonsulenter og mentorer 11

13 Flere i fleksjob - De svageste ledighedsydelsesmodtagere får en tværfaglig og koordineret indsats, så det sikres, at arbejdsevnen styrkes og udvikles - Jobcentret øger den virksomhedsvendte indsats - Jobcentret øger den kommunale fleksjobpulje - Jobcentrets fleksjobambassadører formidler og markedsfører fleksjobordningen blandt områdets virksomheder for at skabe det gode match mellem ledige borgere og virksomheder Bred tilbudsvifte - Jobcentret tilpasser sin tilbudsvifte i forhold til borgernes behov. - I forbindelse med tilbud, som er målrettet svage borgere, modtager jobcentret progressionsrapporter for deltagerne 5.3. Langtidsledigheden skal bekæmpes (mål 3) Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Fakta er Jobcentret arbejder målrettet med 450 langtidsledige personer Jobcentret tilbyder efteruddannelse til langtidsledige Jobcentret tilbyder en styrket virksomhedsindsats til målgruppen Derfor Optimerer jobcentret indholdet i samtalerne med baggrund i den lediges behov Motiverer jobcentret de ledige til øget faglig og geografisk mobilitet Bruger jobcentret relevante opkvalificerings- og uddannelsestilbud Samarbejder jobcentret med a-kasserne Målet er At nedbringe antallet af langtidsledige En beskæftigelsesindsats, hvor den ledige får medindflydelse på den hurtigste vej til selvforsørgelse At de ledige vedligeholder og tilegner sig de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger 12

14 Vejen dertil Mål Den personlige jobkonsulent Handlinger - Den ledige tilbydes en personlig jobkonsulent, som følger den ledige så længe, det er hensigtsmæssigt - Kontakten er personlig og direkte, når jobkonsulenten præsenterer den ledige for mulighederne i beskæftigelsesindsatsen - Indholdet i samtalerne afstemmes den lediges forudsætninger, og den ledige har medindflydelse på valget af den hurtigste vej til selvforsørgelse Intensivt kontaktforløb - Ledige, som er truet af langtidsledighed, tilbydes hyppigere kontakt med den personlige jobkonsulent - Indholdet i kontaktforløbet justeres efter den lediges individuelle behov - Jobcentret indkalder til rundbordssamtaler med a-kassen og den ledige, hvor der lægges en samlet plan med en rød tråd mod områder med mange jobåbninger og gode beskæftigelsesmuligheder - Jobrotationsstillinger besættes fortrinsvis med langtidsledige eller ledige med risiko for langtidsledighed. Jobrotation er et effektivt værktøj til bekæmpelse af langtidsledighed, fordi den ledige får opkvalificeret sine kompetencer og danner nyt netværk på arbejdsmarkedet Uddannelsesaktivering - Den ledige motiveres til at tænke i opkvalificeringsmuligheder - Opkvalificering af den lediges kompetencer tilrettelægges, således at den ledige bliver i stand til at påtage sig arbejde indenfor områder med mangel på arbejdskraft eller mange jobåbninger - Uddannelsesaktivering drøftes løbende med VEU-centret og a-kasserne og tilrettelægges ud fra Beskæftigelsesregion Syddanmarks arbejdsmarkedsbalance. Herigennem sikrer jobcentret at uddannelsesindsatsen retter sig mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder - A-kasserne opfordres til at samarbejde med jobcentret omkring de personer, som kan profitere af en revalidering - I samarbejde med VEU-centret foretager jobcentret flere individuelle kompetencevurderinger. Dette understøtter overgangen fra ufaglært til faglært - Uddannelsesaktiveringer følges op med virksomhedsvendte aktiviteter, så den ledige får erhvervserfaring med de nye faglige kompetencer Faglig og geografisk mobilitet - Jobkonsulenten understøtter en høj aktivitet hos den ledige i form af aktiv jobsøgning, virksomhedsvendt aktivering og målrettet opkvalificering - Jobkonsulenten motiverer den ledige til at udvise faglig og geografiske mobilitet for at få mange mulige jobåbninger til rådighed - Alle ledige med behov tilbydes forsat forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 13

15 6. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 6.1. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne (mål 4) Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. Fakta er Jobcentret samarbejder med hver anden virksomhed i Sønderborg Kommune Jobcentret udarbejder årligt individuelle aftaler i samarbejde med forskellige virksomheder Jobcentret har partnerskabsaftaler med 20 faste virksomheder som årligt bidrager med 600 pladser til borgere med problemer udover ledighed Jobcentret besøger årligt 650 virksomheder for at styrke virksomhedssamarbejdet Derfor I 2015 forventer jobcentret, med baggrund i erfaringerne fra tidligere år, at opsøge 1000 nye virksomheder, Opkvalificerer hvilket medfører jobcentret 600 virksomhedsbesøg. målrettet de ledige Ud til af beskæftigelse de 600 virksomhedsbesøg motiveres virksomhederne Styrker til at jobcentret bidrage med formidlingsindsatsen 300 nye virksomhedspraktikpladser, 100 nye løntilskudsansættelser og 100 ordinære Understøtter jobordrer. jobcentret virksomhedernes sociale ansvar Jobcentret har partnerskabsaftale med Målet er Vejen dertil At virksomhederne får den arbejdskraft, som de efterspørger At udvikle uddannelsesindsatsen i samarbejde med de lokale virksomheder Mål Handlinger Professionel service - Jobcentret leverer en professionel og forretningsorienteret service, hvor virksomheden er i centrum og tilbydes hjælp efter behov - Jobcentret overholder aftaler og er tilgængeligt i én indgang dedikeret til virksomhederne - Jobcentret har en offensiv tilgang til virksomhederne, som ønsker at bidrage til beskæftigelsesindsatsen, og hvor beskæftigelsesindsatsen kan understøtte virksomhedens målsætning Pejlemærker i virksomhedsindsatsen - Jobcentrets viden om arbejdsmarkedet skal omsættes til indsatser til gavn for de ledige - Kontakten til virksomhederne styrkes og viden omkring det lokale arbejdsmarked opsamles og deles med jobcentrene i arbejdskraftoplandet. Beskæftigelsesregionens Arbejdsmarkedsbalance og videndeling mellem jobcentre i arbejdskraftoplande er pejlemærker for hvor på arbejdsmarkedet der er behov for arbejdskraft 14

16 Opkvalificering til arbejdsmarkedet - Igennem øget anvendelse af revalidering, voksenlærlinge- og jobrotationsordning sikrer jobcentret arbejdsstyrken et højere kompetenceniveau - til gavn for virksomhederne Emnebanker - Jobcentret opretter dynamiske emnebanker, hvor ledige med interesse i eller kvalifikationer inden for brancher med mangel på arbejdskraft systematisk bliver opkvalificeret og formidlet til virksomhederne Partnerskabsaftaler - Jobcentret anvender partnerskabsaftaler til at kvalificere samarbejdet omkring beskæftigelsesindsatsen med de lokale virksomheder. Jobcentret stiller krav og har forventninger til virksomhederne og deres socialøkonomiske indsats 7. Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Siden 2009 har de lokale beskæftigelsesråd og jobcentrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner samarbejdet om arbejdsmarkedsindsatsen i Sønderjylland. Der er fælles afsnit i de 4 beskæftigelsesplaner om samarbejde og tiltag på tværs af kommunegrænser Der afholdes fælles strategiseminar for jobcenterledelse, de lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalg i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Der er opbygget et godt samarbejde, indenfor hvilket det i 2015 er intentionen at arbejde med følgende områder: Erfaringsudveksling i forbindelse med implementering af reformer Fælles dialog med de sønderjyske uddannelsesinstitutioner med henblik på at udvikle fælles principper og fælles tilgang i ungeindsatsen. Formålet er at sikre flest mulige unge en erhvervskompetencegivende uddannelse. Fastholde samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse Tematiserede samarbejder indenfor eksempelvis offshore, rehabilitering eller den virksomhedsvendte indsats. Formålet er at imødekomme virksomhederne behov for arbejdskraft, at styrke uddannelse mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder og skabe udviklingsforløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 15

17 8. Budget for beskæftigelsesindsatsen 16

18 17

19 18

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere