BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2015"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

2 1

3 Indhold 1. Forord Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede indsats FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE (MÅL 1) LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE SKAL HAVE EN TVÆRFAGLIG INDSATS (MÅL 2) LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES (MÅL 3) Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats EN TÆTTERE KONTAKT OG STYRKET DIALOG MED VIRKSOMHEDERNE (MÅL 4) Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Budget for beskæftigelsesindsatsen

4 Beskæftigelseplan 2015 for Sønderborg Kommune 1. Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Nye reformer har stået i kø for at komme til, og der har ofte været ganske kort tid til at implementere de nye love, regler og retningslinjer. Der er derfor heller ikke noget at sige til, at kommunens borgere fra tid til anden bliver forvirrede, ærgerlige eller utrygge. Vi skal derfor også være skarpe i vores kommunikation til borgerne både fra politisk side og under samtalerne i jobcentret. Vi er til for borgerne, og det er en af vores fornemmeste opgaver som politikere, at arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for alle borgere i kommunen, ligesom medarbejderne i jobcentret, som hver dag arbejder målrettet med at yde den bedst mulige indsats og hjælpe borgerne videre, skal have gode rammer og arbejdsvilkår at agere indenfor. I den forbindelse er det afgørende, at medarbejderne er forberedte og godt klædt på både i forhold til de mange nye regler og ikke mindst i forhold til borgerens situation, så sagsbehandleren kan møde borgeren der, hvor den pågældende er. Her er dialogen med borgerne yderst vigtig, og Arbejdsmarkedsudvalget har derfor ønsket at der fokuseres på borgertilfredsheden og borgerdialogen i jobcentret. Der gennemføres i øjeblikket systematiske borgertilfredshedsmålinger, og samtlige medarbejdere i jobcentret får et kompetenceløft og en række redskaber, så dialogen med borgerne styrkes. Arbejdsmarkedsudvalget forventer at resultatet både vil være en større grad af borgertilfredshed samt en øget medarbejdertrivsel i Der er dog også en lang række andre store udfordringer at tage fat på i Vi har gennem en årrække haft et arbejdsmarked i krise. Det har sat sine spor i Sønderborg Kommune, som har mistet mange arbejdspladser. Det gør ondt at være vidne til, og vi skal som politikere arbejde intensivt på at skabe nye arbejdspladser og gøre det attraktivt for virksomhederne at slå sig ned i Sønderborg Kommune. Samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentret skal desuden styrkes, så højtuddannede og ressourcestærke ledige ikke står uden for arbejdsmarkedet længere tid end højst nødvendigt, og virksomhederne ser jobcentret som en attraktiv samarbejdspartner, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. Samtidig er det uacceptabelt at en stor gruppe af kommunens unge i dag står uden uddannelse og bliver offentlig forsørget. Det skal der ændres på! Alle unge under 30 år skal i gang, og det er et topprioriteret mål, at der ydes en forstærket og målrettet indsats, så de unge vælger uddannelsesvejen. Uddannelse er en investering i fremtiden. Både for den enkelte, men også for kommunen. Derfor skal der ligeledes tænkes uddannelse i forhold til ledige over 30 år med lang ledighed og i forhold til syge borgere, som ikke kan vende tilbage til deres oprindelige job. Her er revalidering et rigtig godt redskab, som i langt højere grad skal bruges til sygedagpengemodtagere og i langvarige kontanthjælpssager. 3

5 Desuden bliver det også prioriteret at skabe flere fleksjobs i kommunen og i det hele taget hjælpe de svage borgere med at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet skal med andre ord bruges på at sikre, at flest mulige borgere i Sønderborg Kommune er selvforsøgende, at borgere uden for arbejdsmarkedet får den nødvendige hjælp, hvad enten de har mange eller få ressourcer, at samarbejdet internt i kommunen og med virksomhederne fungerer og ikke mindst på at hæve det generelle kompetenceniveau blandt borgeren gennem en målrettet uddannelsesindsats. Det er af stor betydning for den enkelte og for hele Sønderborg Kommune, og jeg er da også sikker på, at vi nok skal klare det i fællesskab for sammen er vi stærke og har ubegrænsede muligheder. Jan Prokopek Jensen Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Sønderborg Kommune 4

6 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplanen er Sønderborg Kommunes samlede plan for, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015 imødekommes. Planen omfatter en bred vifte af aktører både på det beskæftigelsespolitiske område samt på tilgrænsende politikområder. Planen har til formål at styrke sammenhængen mellem de faktiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer (lokalt og fra Beskæftigelsesministeren) samt danne grundlag for en tværgående og helhedsorienteret indsats for de forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for styringen af den aktive beskæftiglesesindsats, 12, indeholde: 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesplan 2015 for Sønderborg Kommune er udarbejdet af Jobcenter Sønderborg i maj/juni Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i beskæftigelsesministerens mål for 2015, og er blevet til på baggrund af inspiration fra temadage og dialogmøder, hvor udfordringerne på beskæftigelsesområdet og jobcentrets strategi for at imødekomme beskæftigelsesministerens mål er blevet drøftet af repræsentanter fra Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og Arbejdsmarkedsudvalget (AU). Herudover har medarbejderne i Jobcenter Sønderborg været inddraget i processen i forhold til at identificere udfordringer og målsætninger. Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplan

7 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål er omdrejningspunkterne i Sønderborg Kommunes beskæftigelsesplan for Målene er formuleret således: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementering af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. Der er ikke konkrete niveaumål for beskæftigelsesministerens mål Sønderborg Kommunes indsats i forhold til beskæftigelsesministerens tre første mål behandles i afsnittet om strategi og mål for den borgerrettede indsats (afsnit 5), og det fjerde mål behandles i afsnittet om strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats (afsnit 6). Mange indsatser er dog indbyrdes afhængige, og der vil derfor være elementer, der går på tværs af ministermål, og som er beskrevet flere steder. 6

8 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklingen i beskæftigelsen Beskæftigelsen i Sønderborg Kommune har i en årrække været faldende. Imidlertid forventer Beskæftigelsesregion Syddanmark, at Sønderborg Kommune i 2014 og 2015 vil opleve en svagt stigende beskæftigelse, som vil give ekstra job. Stigningen vil primært komme inden for privat service, byggeri og landbrug. I hvilken grad stigningen i beskæftigelsen vil komme Sønderborg Kommunes borgere til gode afhænger dels af borgernes geografiske og faglige mobilitet, dels af om borgerne har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Udviklingen i beskæftigelsen i Sønderborg Kommune Personer Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. Udviklingen i ledigheden Ledigheden er faldet fra til personer fra april 2013 til april Dette svarer til et fald på 22 pct. Ledighedsprocenten i april 2013 var på 5,9 pct. og i april 2014 på 4,8 pct. Langtidsledigheden er ligeledes faldet i perioden - dog kun med 18 pct. Faldet fordeler sig med 32 pct. på a- dagpengemodtagere og 6 pct. på kontanthjælpsmodtagere. I april 2014 har Sønderborg Kommune 472 langtidsledige fordelt på 184 a-dagpengemodtagere og 288 kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret er således især udfordret af en stor andel langtidsledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere Personer Jobåbninger på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved mange jobåbninger og høj mobilitet under både høj- og lavkonjunktur. Antal jobåbninger i kommunerne i Syddanmark i 2012 Dette gør sig også gældende i Sønderjylland. I 2012 var der jobåbninger i Sønderborg Kommune. I dag er der formentlig flere jobåbninger. Antallet af ledige stillinger på Jobnet i Sønderborg Kommune var i 1. kvartal stillinger og i 1. kvartal stillinger. Det svarer til en stigning i antallet af annoncerede job på 55 pct. Stigningen ses både i den private og offentlige sektor og inden for mange forskellige brancher. Hvis de ledige udviser både faglig og geografisk mobilitet, er der mange jobmuligheder. Kilde: Danmarks Statistisk forskningsservice og BR Syddanmarks beregninger. Fokuspunkterne for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesindsatsen skal medvirke til at øge arbejdsudbuddet. Det giver virksomhederne de bedste muligheder for at skabe både vækst og øget beskæftigelse. 7

9 Jobcentret vil især fokusere på: At uuddannede unge på uddannelseshjælp og a-dagpenge tager en uddannelse At udvikle en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på at øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet At bekæmpe langtidsledighed At samarbejde med virksomhederne og formidle ledige til virksomhederne 5. Strategi og mål for den borgerrettede indsats 5.1. Flere unge skal have en uddannelse (mål 1) Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementering af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse. Unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter skal modtage den nødvendige hjælp og støtte, så jobcentret sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Fakta er Jobcentret modtager årligt 1400 anmodninger om uddannelseshjælp Næsten halvdelen af de unge på uddannelseshjælp har sociale, kognitive eller helbredsmæssige barrierer i forhold til at tage en uddannelse Alle unge uden uddannelse modtager et uddannelsespålæg 48 pct. af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke Derfor Målet er Vejen dertil Styrker jobcentret samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne Udbygger jobcentret mulighederne for en aktiv og målrettet uddannelsesvejledning Modvirker jobcentret sammen med uddannelsesinstitutionerne frafaldet fra uddannelse At de unge træffer et relevant og realistisk uddannelsesvalg At flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse Jobcentret fører en aktiv uddannelsesstrategi med fokus på: At afdække den unges forudsætninger for at tage en uddannelse At kvalificere den unges uddannelsesønske gennem uddannelsesvejledning At identificere den unges kompetencer og fylde evt. huller i forhold til uddannelse At lægge en plan for, hvordan målet om uddannelse nås bedst muligt og mest realistisk At støtte unge, som har behov for det - også under uddannelsen 8

10 Mål Handlinger Indsatsen samles - Jobcentret har styrket indsatsen organisatorisk og indholdsmæssigt ved at samle indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere i ét team - Uddannelsesteamet En tidlig aktiv indsats - Unge møder deres beskæftigelsessagsbehandler i forbindelse med første henvendelse - Den første samtale har fokus på at vurdere den unges uddannelsesparathed og at finde ud af, hvilken form for uddannelsesvejledning den enkelte unge har brug for, og om der er behov for ekstra støtte i forhold til afklaring af uddannelsesvalg - Alle unge skal være i aktivitet. De allersvageste unge får tilknyttet en mentor, som støtter den unge i konkrete udfordringer i forhold til uddannelse Alle unge får lagt en uddannelsesplan Stærke unge skal arbejde Samarbejde med erhvervsskolerne styrkes Uddannelsesvejledning samles - Alle unge modtager et uddannelsespålæg - De unge får udarbejdet en samlet plan for den indsats, som leder dem frem til at påbegynde en ordinær uddannelse - Unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger eller kompetencer til at komme i gang med og gennemføre en uddannelse, skal have støtte til udvikling mod uddannelse og afklaring af et relevant og realistisk uddannelsesvalg - I samarbejde med Vej og Park er der etableret et nytteindsatsprojekt, hvor åbenlyst uddannelsesparate unge kan gøre nytte for samfundet, indtil de begynder på deres uddannelse - Alle unge testes med henblik på deres læse-, skrive- og regnefærdigheder - Jobcentret har i samarbejde med VUC Sønderborg og EUC, SOSU, Gråsten Landbrugsskole og Business College Syd udviklet igo - et fleksibelt 6 ugers vejlednings- og uddannelsesafklarende forløb for unge, som er i tvivl om hvilken uddannelsesretning, de skal vælge - Jobcentret har udstationeret medarbejdere på VUC - Jobcentret har tilknyttet mentorer til særlige forløb ved VUC - Oplysninger omkring afbrudte uddannelsesforløb, meget fravær, komplekse sociale eller helbredsmæssige udfordringer og lignende udveksles - Jobcentret vil bidrage til, at de unge, der er begyndt på en uddannelse, støttes i at gennemføre denne bl.a. gennem mentorstøtte - Jobcentret vil yde en uddannelsesvejledning, som tidligt lægger de rigtige spor i indsatsen mod uddannelse og som kan støtte og guide unge uden uddannelse i retning af et relevant og realistisk uddannelsesvalg - Jobcentret vil arbejde på at etablere en uddannelsesvejledning målrettet ledige i jobcentret - Uddannelsesvejledningen sikrer at der gives et kvalificeret uddannelsespålæg Øget borgerindflydelse - Jobcentret deltager i et projekt om øget borgerindflydelse (empowerment) målrettet de svage unge uden uddannelse, som har modtaget offentlig ydelse i længere tid - Projektet skal bidrage til at videreudvikle og øge tværfagligheden i ungeindsatsen 9

11 Fokus på progression i samtalerne - Jobcentret er en del af forskningsprojektet BIP (BeskæftigelsesIndikatorProjekt) og anvender et progressionsmålingsværktøj som en fast integreret del af alle samtaler med aktivitetsparate borgere Økonomisk rådgivning - Jobcentret har ansat en økonomisk rådgiver, som hjælper ledige borgere med at få styr på deres økonomiske situation og lægge et realistisk budget - Særligt unge uddannelseshjælpsmodtagere kan have store økonomiske problemer, som står i vejen for, at den enkelte unge kan fokusere på uddannelse og vejen dertil 5.2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig indsats (mål 2) Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Fakta er Sønderborg Kommunes udgifter til langvarige modtagere af offentlige ydelser har i 2013 været: 358 mio. kr. på forsørgelse til førtidspensionister 169 mio. kr. til kontanthjælpsmodtagere 102 mio. kr. til sygedagpengemodtagere 52 mio. kr. til ledighedsydelsesmodtagere 15 mio. kr. til revalidender Derfor Målet er Anvender jobcentret revalidering som aktivt redskab Arbejder jobcentret på at styrke borgernes indflydelse på eget forløb Etablerer jobcentret et kompetence- og ressourcecenter At alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere modtager en aktiv og relevant indsats At varigheden på sygedagpengeforløb nedbringes At flere borgere på ledighedsydelse kommer i fleksjob At styrke borgerdialogen 10

12 Vejen dertil Mål En aktiv og relevant indsats Fokus på progression i samtalerne Revalidering som aktivt redskab Forventningsafstemning og øget borgerindflydelse Handlinger - Ingen kontanthjælpsmodtagere er passive - alle får som minimum tilknyttet en mentor - Jobcentret har styrket indsatsen organisatorisk og indholdsmæssigt ved at samle indsatsen for de svageste borgere på kontanthjælp og ledighedsydelse i ét team Udviklingsteamet - Borgerne modtager et intensivt kontaktforløb med hyppige samtaler - Jobcentret er med i forskningsprojektet BIP (BeskæftigelsesIndikatorProjekt), der er en fast integreret del af alle samtaler i Udviklingsteamet - Revalidering anvendes som et aktivt instrument i sager, hvor borgerne er motiverede for opkvalificering - Revalidering målrettes områder, hvor der er brug for arbejdskraft i de kommende år - Beskæftigelsessagsbehandleren sikrer en forventningsafstemning, så borgeren forstår de opstillede mål og den plan der lægges - Borgeren skal i videst muligt omfang selv have indflydelse på de mål, der sættes, så det bliver realistisk for den pågældende at deltage og se sig selv i de opstillede mål Styrket borgerdialog - Arbejdsmarkedsudvalget har etableret løbende borgertilfredshedsmålinger, så jobcentrets kommunikation og samarbejde med borgerne måles og der løbende følges op på evt. negativ feedback - Samtlige beskæftigelsessagsbehandlere tilbydes et kompetenceudviklingsforløb med fokus på en styrket borgerdialog, samtalen som redskab og rollen som myndighedsperson i et beskæftigelsesområde præget af store reformer Etablering af kompetence- og ressourcecenter - Jobcentret etablerer et tværfagligt kompetence- og ressourcecenter, hvor hele målgruppen kan rummes - Kompetence- og ressourcecentret udvikler tre-fire spor, som dækker over de problemstillinger, der oftest er repræsenteret i målgrupperne f.eks. angst og depression, fysiske diagnoser og svære psykiske problemstillinger - Der etableres et spor til arbejdsmarkedsrettede forløb som eksempelvis jobafklaringsforløb - Der etableres desuden et særligt ungespor med fokus på forskellige læringsstile - Rehabiliteringsteamet indstiller til et af sporene, hvorefter borgerens indsatsplan udmøntes i kompetence og ressourcecentret, hvor planen kan påbegyndes i trygge rammer og løbende udvikles individuelt - Kompetence- og ressourcecentret består både af de koordinerende sagsbehandlere og en række forskellige fag- og ressourcepersoner fra både socialog sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet i form af virksomhedskonsulenter og mentorer 11

13 Flere i fleksjob - De svageste ledighedsydelsesmodtagere får en tværfaglig og koordineret indsats, så det sikres, at arbejdsevnen styrkes og udvikles - Jobcentret øger den virksomhedsvendte indsats - Jobcentret øger den kommunale fleksjobpulje - Jobcentrets fleksjobambassadører formidler og markedsfører fleksjobordningen blandt områdets virksomheder for at skabe det gode match mellem ledige borgere og virksomheder Bred tilbudsvifte - Jobcentret tilpasser sin tilbudsvifte i forhold til borgernes behov. - I forbindelse med tilbud, som er målrettet svage borgere, modtager jobcentret progressionsrapporter for deltagerne 5.3. Langtidsledigheden skal bekæmpes (mål 3) Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Fakta er Jobcentret arbejder målrettet med 450 langtidsledige personer Jobcentret tilbyder efteruddannelse til langtidsledige Jobcentret tilbyder en styrket virksomhedsindsats til målgruppen Derfor Optimerer jobcentret indholdet i samtalerne med baggrund i den lediges behov Motiverer jobcentret de ledige til øget faglig og geografisk mobilitet Bruger jobcentret relevante opkvalificerings- og uddannelsestilbud Samarbejder jobcentret med a-kasserne Målet er At nedbringe antallet af langtidsledige En beskæftigelsesindsats, hvor den ledige får medindflydelse på den hurtigste vej til selvforsørgelse At de ledige vedligeholder og tilegner sig de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger 12

14 Vejen dertil Mål Den personlige jobkonsulent Handlinger - Den ledige tilbydes en personlig jobkonsulent, som følger den ledige så længe, det er hensigtsmæssigt - Kontakten er personlig og direkte, når jobkonsulenten præsenterer den ledige for mulighederne i beskæftigelsesindsatsen - Indholdet i samtalerne afstemmes den lediges forudsætninger, og den ledige har medindflydelse på valget af den hurtigste vej til selvforsørgelse Intensivt kontaktforløb - Ledige, som er truet af langtidsledighed, tilbydes hyppigere kontakt med den personlige jobkonsulent - Indholdet i kontaktforløbet justeres efter den lediges individuelle behov - Jobcentret indkalder til rundbordssamtaler med a-kassen og den ledige, hvor der lægges en samlet plan med en rød tråd mod områder med mange jobåbninger og gode beskæftigelsesmuligheder - Jobrotationsstillinger besættes fortrinsvis med langtidsledige eller ledige med risiko for langtidsledighed. Jobrotation er et effektivt værktøj til bekæmpelse af langtidsledighed, fordi den ledige får opkvalificeret sine kompetencer og danner nyt netværk på arbejdsmarkedet Uddannelsesaktivering - Den ledige motiveres til at tænke i opkvalificeringsmuligheder - Opkvalificering af den lediges kompetencer tilrettelægges, således at den ledige bliver i stand til at påtage sig arbejde indenfor områder med mangel på arbejdskraft eller mange jobåbninger - Uddannelsesaktivering drøftes løbende med VEU-centret og a-kasserne og tilrettelægges ud fra Beskæftigelsesregion Syddanmarks arbejdsmarkedsbalance. Herigennem sikrer jobcentret at uddannelsesindsatsen retter sig mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder - A-kasserne opfordres til at samarbejde med jobcentret omkring de personer, som kan profitere af en revalidering - I samarbejde med VEU-centret foretager jobcentret flere individuelle kompetencevurderinger. Dette understøtter overgangen fra ufaglært til faglært - Uddannelsesaktiveringer følges op med virksomhedsvendte aktiviteter, så den ledige får erhvervserfaring med de nye faglige kompetencer Faglig og geografisk mobilitet - Jobkonsulenten understøtter en høj aktivitet hos den ledige i form af aktiv jobsøgning, virksomhedsvendt aktivering og målrettet opkvalificering - Jobkonsulenten motiverer den ledige til at udvise faglig og geografiske mobilitet for at få mange mulige jobåbninger til rådighed - Alle ledige med behov tilbydes forsat forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 13

15 6. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 6.1. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne (mål 4) Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. Fakta er Jobcentret samarbejder med hver anden virksomhed i Sønderborg Kommune Jobcentret udarbejder årligt individuelle aftaler i samarbejde med forskellige virksomheder Jobcentret har partnerskabsaftaler med 20 faste virksomheder som årligt bidrager med 600 pladser til borgere med problemer udover ledighed Jobcentret besøger årligt 650 virksomheder for at styrke virksomhedssamarbejdet Derfor I 2015 forventer jobcentret, med baggrund i erfaringerne fra tidligere år, at opsøge 1000 nye virksomheder, Opkvalificerer hvilket medfører jobcentret 600 virksomhedsbesøg. målrettet de ledige Ud til af beskæftigelse de 600 virksomhedsbesøg motiveres virksomhederne Styrker til at jobcentret bidrage med formidlingsindsatsen 300 nye virksomhedspraktikpladser, 100 nye løntilskudsansættelser og 100 ordinære Understøtter jobordrer. jobcentret virksomhedernes sociale ansvar Jobcentret har partnerskabsaftale med Målet er Vejen dertil At virksomhederne får den arbejdskraft, som de efterspørger At udvikle uddannelsesindsatsen i samarbejde med de lokale virksomheder Mål Handlinger Professionel service - Jobcentret leverer en professionel og forretningsorienteret service, hvor virksomheden er i centrum og tilbydes hjælp efter behov - Jobcentret overholder aftaler og er tilgængeligt i én indgang dedikeret til virksomhederne - Jobcentret har en offensiv tilgang til virksomhederne, som ønsker at bidrage til beskæftigelsesindsatsen, og hvor beskæftigelsesindsatsen kan understøtte virksomhedens målsætning Pejlemærker i virksomhedsindsatsen - Jobcentrets viden om arbejdsmarkedet skal omsættes til indsatser til gavn for de ledige - Kontakten til virksomhederne styrkes og viden omkring det lokale arbejdsmarked opsamles og deles med jobcentrene i arbejdskraftoplandet. Beskæftigelsesregionens Arbejdsmarkedsbalance og videndeling mellem jobcentre i arbejdskraftoplande er pejlemærker for hvor på arbejdsmarkedet der er behov for arbejdskraft 14

16 Opkvalificering til arbejdsmarkedet - Igennem øget anvendelse af revalidering, voksenlærlinge- og jobrotationsordning sikrer jobcentret arbejdsstyrken et højere kompetenceniveau - til gavn for virksomhederne Emnebanker - Jobcentret opretter dynamiske emnebanker, hvor ledige med interesse i eller kvalifikationer inden for brancher med mangel på arbejdskraft systematisk bliver opkvalificeret og formidlet til virksomhederne Partnerskabsaftaler - Jobcentret anvender partnerskabsaftaler til at kvalificere samarbejdet omkring beskæftigelsesindsatsen med de lokale virksomheder. Jobcentret stiller krav og har forventninger til virksomhederne og deres socialøkonomiske indsats 7. Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Siden 2009 har de lokale beskæftigelsesråd og jobcentrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner samarbejdet om arbejdsmarkedsindsatsen i Sønderjylland. Der er fælles afsnit i de 4 beskæftigelsesplaner om samarbejde og tiltag på tværs af kommunegrænser Der afholdes fælles strategiseminar for jobcenterledelse, de lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalg i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Der er opbygget et godt samarbejde, indenfor hvilket det i 2015 er intentionen at arbejde med følgende områder: Erfaringsudveksling i forbindelse med implementering af reformer Fælles dialog med de sønderjyske uddannelsesinstitutioner med henblik på at udvikle fælles principper og fælles tilgang i ungeindsatsen. Formålet er at sikre flest mulige unge en erhvervskompetencegivende uddannelse. Fastholde samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse Tematiserede samarbejder indenfor eksempelvis offshore, rehabilitering eller den virksomhedsvendte indsats. Formålet er at imødekomme virksomhederne behov for arbejdskraft, at styrke uddannelse mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder og skabe udviklingsforløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 15

17 8. Budget for beskæftigelsesindsatsen 16

18 17

19 18

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1-9-2014 SVENDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Version 1.1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ministerens mål.... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 INDHOLD Forord... 3 Om beskæftigelsesplan 2015... 4 Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 5 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Udfordringer i forhold til

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Indhold Forord... 2. Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5

Indhold Forord... 2. Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5 Indhold Forord... 2 Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5 Empowerment den aktive borger... 5 Integration mellem sundhed og arbejdsmarkedsområdet...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kapitel 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 3 Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 5

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Vallensbæk Indhold Indledning... 2 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 v. Karl Schmidt, Mange ting i spil Nyttejob Vi er i gang med Reform af førtidspension og fleksjob Akutpakke, akutjob, særlig

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere