Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010"

Transkript

1 Kvalitet som tildelings- kriterium Del I Vejledning december 2010

2

3 en ny og mere værdiskabende byggeproces I brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces arbejder syv af byggeriets organisationer sammen om at optimere byggeprocessen for derved at minimere de fejl og mangler, som til tider præger byggeriet, og for at der leveres kvalitet til den rigtige pris og til den aftalte tid. En af de problemstillinger, Værdiskabende Byggeproces har valgt at tage fat på, er selve måden samarbejdet etableres på dvs. udbuddet og tildelingen. Denne del af processen har stor betydning for, hvordan den efterfølgende proces forløber. De syv organisationer bag Værdiskabende Byggeproces er af den klare opfattelse, at et ensidigt fokus på laveste pris sker på bekostning af kvalitet og samarbejdsvilje og medvirker til at ødelægge processen med forøget risiko for fejl, konflikter og fordyrelser til følge. Derfor har Værdiskabende Byggeproces udarbejdet denne vejledning om brug af tildelingskriterier med det formål at sikre bedre kvalitet og som en opfordring til udbydere om at anvende kvalitative underkriterier. Udover at anbefale en simpel og gennemsigtig tildelingsmodel med en generelt anbefalet karakterskala for bedømmelse af kriterier, tilbyder vejledningen udbyderne inspiration, når der skal vælges kvalitative kriterier, idet vejledningens del II giver en række eksempler på underkriterier, der kan opfattes som bedste praksis på området. I den værdiskabende byggeproces bidrager alle parter aktivt til værdiskabelsen, og resultatet opfylder såvel bygherres som brugeres behov og ønsker til det færdige byggeri. Derfor er der brug for nye metoder til at opnå en byggeproces, der fokuserer på at levere kvalitet og værdi. Det handler om både at kunne og turde formulere sine ønsker til byggeriet. Parterne bag Værdiskabende Byggeproces anbefaler, at udbyderne altid overvejer at udbyde efter»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«i kombination med en gennemtænkt vægtning af kvalitet. På den måde skabes større åbenhed og gennemsigtighed i udbudsprocessen til gavn for de bydende samt bedre tilbud og konkurrence til gavn for bygherrer og brugere. Med ønsket om en god proces Værdiskabende Byggeproces Værdiskabende Byggeproces er et samarbejde mellem: 1

4 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledning er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte fra BoligfondenKuben. Vejledningen kan med fordel suppleres med eksempler, der findes på Udarbejdelsen er fulgt af følgende kompetencegruppe: bat kartellet: Sidse Buch (BAT kartellet) Bygherreforeningen: Finn Bloch (Greve Kommune), Knud Erik Busk (Kuben Byg), Ole Schiøth (Emcon A/S) Dansk Byggeri: Sten Legène (B. Nygaard Sørensen A/S), Lars Jess Hansen (Enemærke & Petersen A/S), Hans Blinkilde (NCC Construction A/S) DAN- SKE ARK: Lone Busk (Sweco Architects A/S), Henrik Terkelsen (Erik Møller Arkitekter), Preben Dahl (DANSKE ARK) Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Lene Ravnholt (Niras), Helen Kristensen (Rambøll), Torben Naldal (Bascon) TEKNIQ: Allan Løvgreen, (Kemp & Lauritzen A/S), Lars Kjærulf (YIT A/S) Værdiskabende Byggeproces: Inge Ebbensgaard (FRI), Henrik L. Bang (Bygherreforeningen), Rolf Simonsen (Værdiskabende Byggeproces) Mogens Høgsted (Vive Consult) har bistået ved vejledningens udarbejdelse. Layout og grafisk produktion: Larsendesign.dk Billeder: Kontraframe.dk Tryk: Paperprint. Oplag: 500 stk. København,

5 Indhold INTRODUKTION...5 UDVÆLGELSES- OG TILDELINGSKRITERIER....6 TILDELINGEN GENERELT DE KVALITATIVE UNDERKRITERIER Karakterskala for kvalitative underkriterier...13 PRIS...14 VÆGTNING AF UNDERKRITERIER TILBUDSGIVERNES BRUG AF TILDELINGSMODELLEN...18 ÅBENHED I TILDELINGEN

6 Der bør i alle udbud anvendes samme karakterskala ved bedømmelse af opfyldelsen For at sikre en bedre kvalitet i byggeriet, skal bygherren blive bedre af de kvalitative underkriterier og ved omregning af prisforskelle til karakter for pris. til at vælge sine samarbejdspartnere på de specifikke kvaliteter, der Der bør for det enkelte underkriterium være matcher hans ønsker til det færdige byggeri. en beskrivelse af, hvad der skal til for at opnå de enkelte karakterer, især hvad der skal til for at ramme topkarakteren. 4

7 INTRODUKTION Bygherrens valg af samarbejdspartnere til det konkrete projekt er en afgørende faktor for en effektiv og værdiskabende byggeproces. I praksis opleves der en række udfordringer i at håndtere udvælgelse og tildeling på en måde, som understøtter bygherrens ønsker og værdier. At lave et udbud er efterhånden blevet en yderst kompliceret og ressourcekrævende proces, og mange udbydere og tilbudsgivere har oplevet, at der ved»økonomisk mest fordelagtige tilbud«kan være en tendens til, at priskriteriet får for stor vægt og utilsigtet kommer til at dominere i forhold til de kvalitative kriterier til trods for de bedste intentioner om at prioritere kvaliteten. Dette skyldes ofte, at evalueringsmodellen/pointgivningen er skruet uheldigt sammen i forhold til de indkomne konkrete tilbud. Denne vejledning har til formål at gøre udbud med kvalitative kriterier til en klar og gennemsigtig proces ved brug af økonomisk mest fordelagtige tilbud. For at hjælpe parterne med dette indeholder vejledningen en anbefaling med en generel karakterskala og en evalueringsmodel, der skal hjælpe til at sikre, at den ønskede vægtning af de kvalitative kriterier også slår igennem ved tildelingen. Endvidere gives konkrete, hensigtsmæssige forslag til kvalitative underkriterier til brug i tildelingen ved udbud, hvor der tildeles efter økonomisk mest fordelagtige tilbud. Anvendelse og gyldighed Vejledningen kan anvendes ved udbud af mange typer opgaver: rådgivning og andre tjenesteydelser, udbud af alle former for entrepriser, udbud af rammeaftaler samt indkøb. Vejledningen kan endvidere anvendes ved de gængse udbudsformer: offentlige udbud, begrænsede udbud, udbud efter forhandling og konkurrencepræget dialog. Vejledningen dækker dog ikke ved projektkonkurrencer. Det er forudsat, at udbuddet er underlagt enten EU s udbudsdirektiv eller tilbudsloven 1. Vejledningen behandler ikke spørgsmål om hvilket regelsæt, der gælder. Er der forskel på, om EU s udbudsdirektiv eller tilbudsloven gælder, er dette dog nævnt. Vejledningen fokuserer udelukkende på tildelingen og er ikke en generel gennemgang af udbudsprocessen. Her henvises til Konkurrencestyrelsens vejledninger på området samt»gode råd om udbud«2, der også indeholder en aktuel litteraturoversigt om udbud. I vejledningens del II, der er tilgængelig på www. vaerdibyg.dk, er der tilknyttet en række bedste praksis eksempler på konkrete kvalitative tildelingskriterier samt eksempler på brugen af tildelingsmodeller. Læsevejledning Vejledningen består af to dele. Del I indeholder den anbefalede tildelingsmodel, herunder vejledning i vægtning af kvalitative underkriterier, omregning af pris til karakter m.v. Del II indeholder en række konkrete eksempler på anvendelige kvalitative tildelingskriterier inden for en række områder. Endvidere indeholder del II to eksempler på, hvordan model og kriterier sættes sammen i udbudsmaterialet. Eksemplerne er ment som inspiration og bør ikke bruges ukritisk, men bør altid omformuleres til det konkrete udbud. Både del I og II er tilgængelige på hjemmesiden hvor der med tiden vil blive mulighed for at finde flere og opdaterede eksempler. Vi opfordrer alle til at byde ind med eksempler, der enten kan supplere eller opdatere listen. 1 Et stykke ad vejen er vejledningen også gældende for forsyningsvirksomhedsdirektivet. 2»Gode råd om udbud«er udgivet af FRI og Danske Ark i januar

8 UDVÆLGELSES- OG TILDELINGSKRITERIER For at sikre en bedre kvalitet i byggeriet, skal bygherren blive bedre til at vælge sine samarbejdspartnere på de specifikke kvaliteter, der matcher hans ønsker til det færdige byggeri. Dette skal ske gennem bedre udbud, og samtidig skal udbuds- og tildelingsprocessen hos de bydende skabe tillid til, at bygherren etablerer et ordentligt grundlag for det fremtidige samarbejde. Med udgangspunkt i hovedprincipper om gennemsigtighed og ligebehandling 3 skal bygherren sørge for, at der er tryghed og respekt om udbudsprocessen, så tilbudsgivere føler sig fair og reelt behandlet. Udvælgelses- og tildelingskriterier må ikke blandes sammen! Udbudsprocessen starter med at udvælge, hvilke virksomheder der er egnet til at give tilbud på opgaven. Herefter tildeles opgaven efter et nyt sæt kriterier blandt de indkomne tilbud. Det er vigtigt, at der skelnes nøje mellem de kriterier, der bruges i henholdsvis udvælgelsen og tildelingen: udvælgelseskriterierne omhandler ansøgerens økonomiske, finansielle, faglige og tekniske formåen bagudrettet dvs. det vurderes, om virksomheden er egnet til at løse og kan magte opgaven. tildelingskriterierne ved økonomisk mest fordelagtige tilbud drejer sig om at vurdere tilbudsgiverens samlede opfyldelse af de kvalitative underkriterier og prisen på den konkrete, udbudte opgave fremadrettet. Udvælgelseskriterier må ikke genanvendes som kvalitative underkriterier i tildelingen, uden at de konkretiseres i relation til projektet. Man kan med andre ord ikke bruge indholdet i det samme kriterium i begge situationer. På nogle områder giver dette ofte vanskeligheder, og der er mange kendelser i Klagenævnet for Udbud, hvor udbyderen er»dømt«for at have sammenblandet/genanvendt udvælgelses- og tildelingskriterier. Vil man bruge samme emne både i udvælgelse og tildeling, skal man formulere kriterierne generelt i udvælgelsen og projektspecifikt i tildelingen. Man må ikke uden videre benytte»cv«som grundlag for tildelingen. Det afgørende er således, at tilbudsgiveren fremhæver de specifikke kompetencer og erfaringer - dokumenteret i CV et - som understøtter løsningen af den udbudte opgave. Eksempler Kvalitetsstyring Ved udvælgelsen kan en ansøger vedlægge oplysninger om kvalitetsstyring i virksomhedens opgaver generelt i form af KS håndbøger m.v. I et kvalitativt underkriterium kan tilbudsgiveren efterfølgende f.eks. blive bedt om at fremlægge oplæg til en konkret kvalitetsplan for opgaven, uden at der herved er overlap til udvælgelsen. Brug af CV er Ved udvælgelsen kan det efterspørges, at en ansøger belyser virksomhedens kompetencer og tekniske formåen ved at vedlægge en række CV er på medarbejdere - uden at det angives, at disse skal tilknyttes opgaven. Herefter kan man i tildelingen bruge konkrete CV er på de personer, der udpeges til at løse den konkrete opgave, når man i udbuddet tydeligt angiver, at det, der vurderes, er den konkrete persons evne til at løse den specifikke opgave. I så fald kan CV er på nøglepersoner i projektorganisationen til den konkrete opgave også vedlægges selve tilbuddet, selvom de samme CV er var vedlagt ansøgning om prækvalifikation. CV er kan ikke benyttes som kriterium ifm. rammeaftaler. 3 Som beskrevet i EU s udbudsregler og tilbudsloven. 6

9 7

10 TILDELINGEN GENERELT Hovedformålene med tildelingen og tildelingsmodellen er: Udbyderen gør sig det klart, hvad der er vigtigt i projektet, og vælger på den baggrund, hvilke underkriterier der skal være, og hvorledes disse vægtes. De bydende får et grundlag til at målrette og optimere deres tilbud. Udbyderen får et værktøj til at bedømme tilbuddene med. Det økonomisk mest fordelagtige bud Denne vejledning forudsætter, at der udbydes efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket muliggør en afvejning mellem pris og kvalitet, således at man får»mest for pengene«. Dette indebærer, at bygherren skal vælge underkriterier, som skal vægtes indbyrdes. EU s udbudsdirektiv nævner i artikel 53 nogle eksempler på underkriterier f.eks. kvalitet, pris, teknisk værdi, æstetik og funktionsmæssig karakter, miljøegenskaber, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, leveringsdato og leveringstid eller færdiggørelsestid. Hvilke der anvendes, må dog nødvendigvis afhænge af det konkrete projekt, og hvad bygherren lægger vægt på ved løsningen af opgaven. Tilbudsloven indeholder en tilsvarende oplistning af underkriterier. Det handler om ønsker ikke om krav Grunden til at vælge et bestemt underkriterium er at få opfyldt nogle ønsker og ikke at sikre, at nogle (evt. meget vigtige) krav overholdes. Udbyderen skal i sit udbudsmateriale skelne skarpt mellem krav og ønsker. Krav skal være entydige og kontrollerbare. Udbyderen skal gøre sig klart, hvad mindstekravene er, og tydeliggøre dette i udbuddet (f.eks: Kontorer skal være mindst 20m 2 ) og supplere med ønsker (om at kontorerne bliver større, hvis dette er muligt). Dette betyder, at udbyderen godt kan lægge stor vægt på eksempelvis bæredygtighed i et projekt, men hvis det, udbyderen vil have opfyldt, allerede er udtrykt i kravene (og udbyderen ikke vil gå yderligere med sine ønsker), så skal»bæredygtighed«ikke være et kvalitativt underkriterium. Et underkriterium skal således handle om en vigtig kvalitet for udbyderen, hvor udbyderen ønsker løsninger, som går længere end de minimumskrav, der måtte være formuleret i udbudsmaterialet bl.a. i forhold til gældende regler. Nogle ønsker kan opfyldes ved, at tilbudsgiveren er kreativ, dygtig og tænker sig om. For de fleste ønsker i et kvalitativt underkriterium vil det dog for tilbudsgiveren betyde en højere pris at opfylde disse. Vægtningen af underkriterierne skal derfor sikre udbyderen, at tilbudsgiverne ved udarbejdelsen af tilbuddene prioriterer de vigtigste underkriterier højest. Det bør tilstræbes, at en udbyder ikke forlanger mere tilbudsmateriale end højst nødvendigt set i relation til sagens størrelse. Tilbudsgivere bruger mange ressourcer på afgivelse af tilbud, og hvis tilbudsgiverne i forbindelse med tilbudsafgivelsen skal levere egentligt projektmateriale eller tilbudsmateriale i et større omfang, bør der altid udbetales et rimeligt vederlag. 8

11 Pris og kvalitet tildelingsmodellen I denne vejledning skelnes mellem underkriteriet»pris«og de kvalitative underkriterier. Prisen udtrykker oftest (tilbuds-)prisen på hele opgaven (byggeriet, tjenesteydelsen m.v.), men prisen kan eksempelvis også være timepriser eller enhedspriser. Benyttes flere priselementer skal disse entydigt kunne lægges sammen til et tal, der lægges til grund for tilbudsvurderingen. Der ses også udbud med fast prisramme eller given pris (»omvendt licitation«), hvor underkriteriet pris helt udgår, og der alene konkurreres på opfyldelsen af de kvalitative underkriterier. Denne metode er i princippet enkel, men kan dog volde vanskeligheder f.eks. i forbindelse med kapitalisering af forbehold. I tildelingsmodellen skal det beskrives, hvorledes prisen og de kvalitative underkriterier bedømmes og gives karakterer, samt hvorledes disse karakterer lægges sammen til en samlet score for tilbuddene, så disse kan rangeres. Sammenlægningen sker ved, at de enkelte underkriterier vægtes, og den samlede score for et tilbud udregnes som summen af vægtene ganget med karaktererne for de enkelte underkriterier. Dette er vist ved et simpelt eksempel nedenfor, hvor der for hvert kriterium gives karakterer mellem 0 og 10 (bedst). Ofte forekommende problemer ved pris Der afgives fast pris på udførelsen, men der ønskes også konkurrence på enhedsydelser ved tillægsarbejder. I dette tilfælde er det nødvendigt i udbuddet at fastlægge skønnede mængder, således at en fiktiv pris for tillægsarbejder kan beregnes og tillægges den faste tilbudspris. Pris Underkriterium I Underkriterium II vægt karakter Vægt karakter vægt karakter Score Tilbud 1 40 % % 4 25 % 4 6,4 Tilbud 2 5, ,9 Eksempel på beregning: Score for tilbud 1: 0, , ,25 4 = 6,4 Score for tilbud 2: 0,40 5,4 + 0, ,25 9 = 6,9 9

12 DE KVALITATIVE UNDERKRITERIER I udbuddet skal udbyder vælge relevante underkriterier, som skal vægtes indbyrdes. Et af underkriterierne vil normalt være prisen. I nedenstående tabel er angivet en række mulige kvalitative underkriterier. Oversigten er ikke udtømmende, og oplistningen er ikke udtryk for, at det i et konkret udbud anbefales at anvende mange kvalitative underkriterier. Det anbefales derimod, at antallet af kvalitative underkriterier begrænses, således at vægten på de enkelte kriterier ikke bliver uhensigtsmæssig lav. Ofte vil 2-3 kvalitative underkriterier være passende. Kriterierne er her delt op i forhold til de kriterier, der vedrører proces, kompetencer og ressourcer, og de der vedrører selve produktet. For mange af disse underkriterier er der i vejledningens del II (findes på vist gode eksempler på, hvordan kriterierne kan formuleres i udbudsmaterialet. Proces, kompetencer og ressourcer Bemanding Organisation Opgavens gennemførelse Miljøhensyn Håndtering af bygbarhed i projekteringen Trimmet design/projektering Håndtering af brugerinddragelse Konflikthåndtering Samarbejde/partnering Præsentationsmøder Tid Arbejdsmiljø under udførelsen Styring af kvalitet Trimmet udførelse Håndtering af aflevering Styring af risici/økonomi Styring af totaløkonomiske vurderinger Produktet Opgavens løsning Arkitektur Funktion Materialer og overflader Holdbarhed Drift og vedligehold Bæredygtighed Energieffektivitet Totaløkonomi Eksempler på kvalitative underkriterier. 10

13 I udbudsmaterialet skal et under kriterium indeholde følgende: Hvad tilbudsgiverne skal oplyse/vedlægge, for at opfyldelsen af underkriteriet kan bedømmes. Hvad udbyderen lægger vægt på ved bedømmelsen af underkriteriet. Denne opbygning er gengivet i eksemplerne i del II på Hvilke underkriterier, der skal anvendes, afhænger af det konkrete projekt samt udbyderens behov og ønsker til projektets kvaliteter. Generelt kan følgende retningslinjer anføres: Ved totalentreprise vil kvalitative underkriterier angående projektets udformning være relevante dvs. produktets arkitektur, funktion m.v. Hvis projektet f.eks. udbydes i en fagentreprise på hovedprojekt, kan samarbejde være et relevant underkriterium. Der bør ikke medtages flere kvalitative underkriterier end nødvendigt. Typiske eksempler på brug af kvalitative underkriterier kan ses nedenfor. Det skal understreges, at det enkelte underkriterium skal beskrives nærmere, jf. eksemplerne i del II. Hvis projektets succes er meget afhængigt af kompetencer og ressourcer hos rådgiver/udførende, vil underkriterier såsom organisation, bemanding og samarbejde m.v. ofte være relevante. Bygherrerådgivning Rådgivning (projektering) Fag- eller Storentreprise på hovedprojekt Totalentreprise Bemanding/CV er Opgavens løsning Organisation og bemanding/cv er Opgavens løsning Opgavens gennemførelse Bemanding/CV er Samarbejde Arbejdsmiljø/ sikkerhed Organisation og bemanding/cv er Samarbejde Arkitektur og funktion Materialer Totaløkonomi Eksempler på typiske kvalitative underkriterier i forbindelse med forskellige typer af opgaver. 11

14 12 det anbefales, at udbydere lægger deres tildelingsmodel frem, så de bydende får et grundlag for at målrette og optimere deres tilbud.

15 Karakterskala for kvalitative underkriterier Ved evalueringen af de kvalitative underkriterier, anbefales det altid at anvende følgende karakterskala, der består af alle heltal fra 0 til 10. Hvert underkriterium skal bedømmes for sig. I forhold til nedenståendestående definition af skalaen anvendes mellemliggende karakterer til at udtrykke nuancer. For den samlede vægtning angives karakteren med én decimal. Karakter 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) Karakterskalaen for kvalitative underkriterier. 13

16 PRIS Den pris, som indgår i tilbudsbedømmelsen, skal være entydigt defineret i henhold til det afgivne tilbud. Prisen skal altså kunne udtrykkes som ét tal. Beregning af karakter for pris kan ske ud fra en af følgende enkle og gennemsigtige modeller. tilskyndes de bydende også til at tilpasse det kvalitative niveau til den økonomiske ramme, som bygherren har til rådighed. Model 1: Targetpris Der anbefales en prismodel, hvor karakteren bestemmes ud fra en på forhånd fastsat targetpris. Targetprisen, der oplyses til de bydende, er den pris, som udbyder forventer at skulle betale for ydelsen. Denne model er simpel at forstå og anvende, og bygherren skal ikke frygte uhensigtsmæssige udfald af de indkomne tilbud. Samtidig er den gennemskuelig for de bydende, der kan målrette deres tilbud i forhold til targetprisen, hvorved der skabes øget konkurrence på de kvalitative parametre. Karaktergivningen tager afsæt i targetprisen og afvigelser herfra. Tilbud svarende til targetprisen tildeles karakteren 7. Tilbud, som er 30% eller yderligere billigere end targetprisen tildeles karakteren 10. Tilbud, som er 20% dyrere end targetprisen, tildeles karakteren 0. Tilbud, der er mere end 20% dyrere end targetprisen, optages ikke til bedømmelse. Bedømmelsesintervallet er (i dette eksempel) således sat til 50% af targetprisen (men kan naturligvis varieres). Herefter kan vægten mellem pris og kvalitet fastlægges som beskrevet i næste kapitel. Karakterskalaen både hjælper og tvinger de bydende til at finde en for udbyder fornuftig balance mellem pris og kvalitet. For eksempel opnås der ikke højere karakter ved at afgive et tilbud, der er mere end 30% billigere end targetprisen, hvilket motiverer til at forbedre kvaliteten frem for at sænke prisen yderligere. Og da tilbud højere end 20% af targetprisen ikke optages til bedømmelse, Targetprismodellen Udbyderen er med denne model sikker på, at tilbuddene ikke kommer til at ligge over budgettet, men er samtidig nødt til at lægge sit budget (targetprisen) frem. Ønsker udbyder ikke at afskrive sig fra et billigt tilbud, kan der sættes et længere bedømmelsesinterval, hvorved kurven bliver længere og fladere. Kurvens flade hældning over knækket betyder, at projekter på eller under targetprisen får forholdsvis gode karakterer uden den store indbyrdes forskel, mens den stejle hældning efter knækket på grafen indebærer, at det koster en tilbudsgiver et relativt stort tab i scoren, hvis tilbudsprisen er højere end targetprisen. Denne variant er velegnet til projekter med fast budget og fokus på at få mest mulig kvalitet inden for budgetrammen. 14

17 Model 2: Prisforskel til laveste pris Kender udbyder ikke prislejet for den udbudte opgave, eller ønskes det at åbne for prisbillige tilbud, er targetpris-modellen ikke så anvendelig. Her anbefales i stedet en model, der følger det laveste pristilbud, men som stadig giver de kvalitative kriterier mulighed for at påvirke udfaldet. Sammenhæng mellem pris og karakter for pris er vist på grafen herunder. Kurven fastlægges ud fra et på forhånd udmeldt bedømmelsesinterval (beløb i kr.) sammenholdt med den laveste pris. Tilbuddet med den laveste pris tildeles karakteren 10. Karakteren 0 gives for en pris, som svarer til laveste pris tillagt bedømmelsesintervallet. Der interpoleres for beregning af karakter for mellemliggende priser. For priser højere end laveste pris tillagt bedømmelsesintervallet gives ligeledes karakteren 0, men det skal understreges, at bedømmelsesintervallet helst skal være valgt, således at alle tilbud kommer til at ligge indenfor bedømmelsesintervallet 4. Bedømmelsesintervallet fastlægges afhængigt af det konkrete udbud. For entrepriseudbud anbefales, at intervallet sættes til 50% af det forventede niveau for laveste pris, mens det for rådgiverudbud bør være større, da man her typisk oplever større udsving i pris og kvalitet. Størrelsen på bedømmelsesintervallet bør være fastsat og udmeldt inden udbuddet og afhænger således ikke af laveste pris. Anvendelse af model 2 kræver, at bygherren gennemfører en række følsomhedsanalyser af markedet, når bedømmelsesinterval og vægte skal fastlægges, og samtidig sikrer sig, at der er anvist fornuftige minimumskrav for opfyldelse af de kvalitative kriterier. 4 Skulle det uheldige ske, at flere tilbud ligger udenfor bedømmelsesintervallet, anses det som usandsynligt, at de skulle kunne vinde opgaven selv med lav vægt på prisen. Prisforskel til laveste pris Test din model For begge modeller anbefales det, at teste modellen med forskellige scenarier. Herigennem opleves, hvordan modellen opfører sig eksempelvis ved stor spredning (evt. prisdumpning) eller lav spredning mellem tilbud. På ligger eksempler på omregning af tilbud til karakterer ved hjælp af de to modeller. Det skal bemærkes, at der er mange andre metoder til at beregne karakter for pris end de to anbefalede. Ved valg af en anden metode skal det sikres, at gennemsigtigheden er tilgodeset. Det bør således være et krav til tildelingsmodellen, at de bydende kan anvende denne ifm. udarbejdelsen af deres tilbud. 15

18 VÆGTNING AF UNDERKRITERIER Et afgørende spørgsmål, når vægtningen af underkriterierne skal fastlægges, er: hvor meget er udbyderen villig til at betale mere for at opnå en højere kvalitet? Denne betalingsvilje vil selvfølgelig variere fra projekt til projekt og fra bygherre til bygherre. Når tildelingsmodellen skal udarbejdes, fastlægges først bedømmelsesintervallet ud fra en analyse af det konkrete marked. Bedømmelsesintervallet afspejles i hældningen på kurven i modellerne i forrige kapitel. Jo større bedømmelsesintervallet er, jo fladere bliver kurvens hældning, og jo mindre betydning får prisen i den samlede bedømmelse. Derfor skal bedømmelsesintervallet være valgt, inden vægtforholdet mellem kvalitet og pris vælges. Når bedømmelsesintervallet er valgt, skal vægtningen mellem kvalitet og pris fastsættes. Jo mere udbyderen er villig til at betale for kvalitet (dvs. opfyldelse af de kvalitative underkriterier), jo lavere skal vægten på pris være. Når vægten for pris er lagt fast, fordeles summen af vægte på de kvalitative underkriterier. Vægte bør angives som multipla af 5% (f.eks. 5%, 10%, 15% osv.) på de enkelte underkriterier ud fra deres skønsmæssige vigtighed. For at kriteriet har en reel betydning, anbefales det, at den mindste vægt for et underkriterium bør være 10%. Det anbefales kraftigt, at udbyderen i forbindelse med fastsættelse af vægtene gennemregner en række scenarier for at sikre sig, at konsekvenserne af tildelingsmodellen (vægte og evt. valg af bedømmelsesinterval) er kendte, inden udbudsmaterialet udsendes, og tilbuddene foreligger. Udbyderen skal eksempelvis overveje, hvordan en lav tilbudspris med ringe opfyldelse af de kvalitative kriterier skal klare sig mod et dyrt projekt med god opfyldelse. Eksempler på vægtning i rådgivning og udførelse Der er forskelle mellem udbud af rådgivningsydelser og entrepriser samt imellem forskellige entrepriseformer. Valget af rådgiver har ofte stor konsekvens for løsninger, proces og økonomi senere i projektet. For indkøb af rådgivningsydelser skal der derfor lægges særlig vægt på at vælge en rådgiver med de»rigtige«kvalifikationer frem for at spare penge på en ydelse, der i det samlede projekt fylder forholdsvis lidt. Da prisniveauet for rådgivningsopgaver (ved udbud på fast pris) typisk kan svinge mere end ved entrepriser, anbefales det, at der lægges et større bedømmelsesinterval for rådgivningsydelser (eksempelvis 100%), eller at prisen vægtes modsvarende lavt. Eksemplet på modsatte side angiver retningslinier for vægtning af kriterier i udbud af rådgivningsopgaver. Eksemplet illustrerer de spænd, i hvilke det anbefales at sætte de enkelte vægte. De enkelte vægte er altså ikke et interval. 16

19 Vægt på pris Vægt på bemanding Vægt på opgavens løsning Vægt på opgavens gennemførelse Bygherrerådgivning % % 0-20 % 0-20 % Arkitekt- og ingeniørprojektering % % % % Retningslinier for vægtning af kriterier i udbud af rådgivningsopgaver. Ved entrepriseudbud bør afvejningen mellem pris og kvalitative kriterier ved tildelingen ske på baggrund af projektets stade. Hvis udbuddet baseres på et mere færdigt projektmateriale eksempelvis i fag- eller storentreprise på hovedprojekt kan man fokusere mere på prisen, end hvis det udbudte ikke er et detaljeret projekt eksempelvis i storentreprise på projektforslag eller ved totalentreprise hvor de kvalitative værdier og løsninger først konkretiseres i forbindelse med tilbuddet. Her er det relevant hvor stor en projekteringsopgave (og dermed usikkerhed), der indgår i udbuddet. Nedenstående eksempler på vægtning i entrepriseudbud er inddelt efter mere eller mindre gennemprojekterede projekter ved udbud. Ofte kan der dog stadig være dele af projektet, der ligger som funktionsudbud eller systemleverancer fra leverandører og installatører. Hovedreglen er her, at jo mere projektering, der indgår i opgaven, jo mindre bør vægten på prisen være. I tabellerne på denne side er anført typiske vægtninger, men det skal understreges, at vægtene skal vurderes og fastlægges i hvert enkelt projekt (som ét tal ikke et interval). I de tilhørende eksempler på konkrete tildelingskriterier skelnes mellem rådgivning og udførelse. Vægt på pris Vægt på organisation og bemanding Vægt på andre kvalitative underkriterier Fagentreprise (Ingen projektering i opgaven/lille usikkerhed) Stor/Hovedentreprise (Betydelig grad af efterprojektering) Totalentreprise (Megen projektering i opgaven/stor usikkerhed) % % % % % % % % % Eksempler på vægtning i entrepriseudbud, inddelt efter graden af projektering ved udbud. 17

20 TILBUDSGIVERNES BRUG AF TILDELINGSMODELLEN Det anbefales, at udbydere lægger deres tildelingsmodel frem, så de bydende får et grundlag for at målrette og optimere deres tilbud. Tilbudsgivernes brug af tildelingsmodellen forudsætter naturligvis, at udbyderen gør sig klart, hvad der er vigtigt i projektet. Det vil sige, hvilke underkriterier der skal være, og hvorledes disse vægtes. Endvidere skal modellen være gennemsigtig, forståelig og logisk opbygget. Hvis udbuddet kun angiver underkriterierne og deres vægtning, og ikke den egentlige model, der viser hvordan karaktererne gives, kan tilbudsgiverne kun bruge de anførte underkriterier og vægtningen som en generel rettesnor. Opfattelsen af, om underkriterierne reelt afspejler udbyderens prioriteringer, og om udbyderen vil gennemføre tilbudsbedømmelsen på en fair måde, bliver herved behæftet med (stor) usikkerhed. Tilbudsgiveren skal kunne anvende tildelingsmodellen konkret ved udarbejdelsen af sit tilbud. Dette indebærer, at tildelingsmodellen skal være fuldt beskrevet i udbudsmaterialet, således at tilbudsgiveren kan se, hvordan tilbuddet bedømmes. Herved kan det vurderes, om en kvalitativ ændring, som måtte medføre en ændring i tilbudsprisen, er fordelagtig (dvs. giver en samlet højere score), når man medregner omkostningen ved den kvalitative ændring. Det kan eksempelvis vurderes, om en dyrere, men mere erfaren, projektleder vil medvirke til en bedre samlet score end en billigere projektleder med et ringere CV. 18

21 ÅBENHED I TILDELINGEN De beskrevne modeller tilbyder en gennemsigtighed i tildelingen ved at trække udbyderens ønsker og behov frem og samtidig tildele opgaverne efter en åben og gennemskuelig model. Der er flere muligheder for at øge åbenheden i tildelingsprocessen og ikke mindst sørge for, at både udbydere og tilbudsgivere drager læring af udbuds- og tildelingsprocessen. Præsentationsmøder med de bydende Det er tilladt 5, at der afholdes møder med hver af de bydende efter aflevering af tilbuddene og inden tildelingen. De bydendes præsentationer kan indgå i et underkriterium (se eksempel 6 i del II). Det skal anføres i udbudsmaterialet, hvis der vil blive afholdt præsentationsmøder, og om forløbet af præsentationsmødet indgår i tildelingsmodellen som (del af) et underkriterium. For at overholde forhandlingsforbud og sikre ligebehandling bør en række regler overholdes. Når tilbudsloven gælder, kan der gennemføres forhandlinger med de bydende, men også her er der en række formelle lovkrav, der skal overholdes 6. Det første forhandlingsmøde kan indeholde tilbudsgivernes præsentation af deres tilbud. To-kuvert systemet Ønsker man som udbyder at lave en særlig transparent tildelingsproces, hvor bedømmelsen af de kvalitative underkriterier ikke påvirkes af viden om tilbudspriser, kan to-kuvert systemet overvejes. Dette indebærer ift. tildelingen, at tilbuddet 5 Ved offentligt og begrænset udbud iht. EU s udbudsdirektiv. 6 Se Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, 2005 afsnit 8.4 med de regler, der gælder ved forhandling samt Udbudsrådets vejledning»dialog ved udbud hvad er muligt?«fra afleveres i to dele/kuverter: én med beskrivelse af opfyldelse af de kvalitative underkriterier og én med udfyldt tilbudsliste (evt. med forbehold og forudsætninger). Bedømmelsesprocessen foregår så i to adskilte faser: Først bedømmes de kvalitative underkriterier (med karakterer og score), og herefter åbnes konvolutter med priser, og der beregnes samlet score. Ved processen opnås, at de bydende bliver trygge ved, at tildelingsprocessen sker på en fair måde. Rapport fra tildelingen Det anbefales, at udbyder altid udarbejder en grundig rapport fra tilbudsbedømmelsen, hvori der indgår de afgivne karakterer og begrundelser for disse. Det anbefales, at udbyderen sender rapporten til alle de bydende i forbindelse med underretning om tildelingen og samtidig til alle tilbudsgivere. Hvis en bydende anmoder herom, skal udbyderen fremsende en detaljeret begrundelse, og som anført i Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne 7 kan det i praksis være hensigtsmæssigt at overveje at sende en fuld begrundelse allerede sammen med underretningen. Møder med de ikke-vindende tilbudsgivere Efter stand-still-periodens udløb (hvis ikke der er rejst klagesager) bør udbyderen være åben overfor at afholde møder med interesserede bydere, som ikke fik tildelt kontrakten. I større projekter kan udbyderen vælge at invitere til sådanne møder. Sigtet med møderne er at øge de bydendes tillid til, at kommende udbudsforløb vil være fair, 7 Se Konkurrencestyrelsens»Vejledning for samtidig underretning og stand still periode«, (september 2006) samt»lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.«(lov nr 492 af 12/05/2010). 19

22 og at udbyderen modtager og overvejer de ideer og kommentarer, som de bydende måtte have med henblik på forbedring af kommende udbudsmaterialer. Ved større komplekse udbud kan udbyderen lade de bydendes bemærkninger indgå i et»erfa-notat«, der eventuelt kan lægges på udbyderens hjemmeside. 20

23 DEL II: EKSEMPLER Vejledningens del II, der findes på hjemmesiden indeholder eksempler, der understøtter del I. Eksempler på kvalitative tildelingskriterier Del II indeholder knap 20 gode eksempler på kvalitative underkriterier til inspiration. Eksemplerne er fortrinsvis baseret på kriterier, der har været anvendt i tidligere udbud og repræsenterer bedste praksis. Med tiden vil der blive mulighed for at finde yderligere samt opdaterede eksempler, og vi modtager gerne nye eksempler. Eksempler på formuleringer i udbudsmateriale Der er to eksempler på formuleringer af afsnit i udbudsbetingelserne om tildelingen, når der anvendes kvalitative kriterier. Det ene eksempel beskriver et rådgiverudbud (projektering) med brug af tildelingsmodel 2, mens det andet omhandler udførelse i hovedentreprise efter targetprismodellen. Eksempler på brug af tildelingsmodeller Endelig indeholder del II et par beregningseksempler, der viser, hvordan den samlede score beregnes ved at bruge de to anbefalede modeller. 21

24 Værdiskabende Byggeproces er et samarbejde mellem syv af byggeriets toneangivende organisationer. Værdiskabende Byggeproces udvikler en ny fælles praksis for byggeprocessen på tværs af byggeriets aktører. Denne vejledning indeholder råd om brug af kvalitative kriterier ved tildelingen. Målsætningen er en tillidsfuld og åben udbudsproces, der skal sikre fokus på bedre kvalitet i byggeriet.

KVALITET KRITERIUM SOM TILDELINGS- 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012

KVALITET KRITERIUM SOM TILDELINGS- 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012 KVALITET SOM TILDELINGS- KRITERIUM 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012 EN NY OG MERE VÆRDISKABENDE BYGGEPROCES I brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces arbejder syv af byggeriets organisationer sammen om at

Læs mere

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM Vive Consult Mogens Høgsted 3. februar 2010 Oplæg Vejledningens formål og indhold/mogens Høgsted Udvælgelse og tildeling/ole Schiøth, emcon Tildelingen generelt og kvalitative

Læs mere

Kvalitet som tildelingskriterium

Kvalitet som tildelingskriterium Kvalitet som tildelingskriterium Kvalitet som tildelingskriterium Tildeling er kompliceret og ressourcekrævende Et vigtigt punkt for den efterfølgende byggeproces Tendens til at tildele på laveste pris

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Bygherrens brug af tildelingskriterier

Bygherrens brug af tildelingskriterier Det trykte program Bygherrens brug af tildelingskriterier - er det så svært? Hvad kan man bruge modeller til? Christian Munch-Petersen Bygherreforeningen, onsdag den 29. oktober 2008 Dagens reviderede

Læs mere

Evalueringsmodeller Vejledning

Evalueringsmodeller Vejledning Evalueringsmodeller Vejledning SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Evalueringsmodeller Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 4171 5000 E-mail kfst@kfst.dk On-line

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Vejledning i brug af standardevalueringsmodel

Vejledning i brug af standardevalueringsmodel J.nr.: 7504132 JBH/HAR/KRM Vejledning i brug af standardevalueringsmodel til OPP-projekter 1. INDLEDNING Inden udbuddet offentliggøres skal Bestiller fastlægge de kriterier, som de indgivne tilbud vil

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje artikel til www.udbudsportalen.dk Af kontraheringschef Per Simonsen, Vejdirektoratet, Driftsområdet og Mogens Høgsted, Vive

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER Uddannelsessystemet Prøver i en række fag Vurderinger iht. (7-trins-) karakterskala Vurderinger iht. vejledning Matematisk (f.eks.

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Evalueringsrapport Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver m.v. omfattet af servicelovens 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen EU-udbud nr. 2016/S 074-128459 Den 3. juni

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 11. oktober 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udvælgelse af tilbudsgivere. v/advokat, Associeret Partner Malene Roose Bagh

Udvælgelse af tilbudsgivere. v/advokat, Associeret Partner Malene Roose Bagh Udvælgelse af tilbudsgivere v/advokat, Associeret Partner Malene Roose Bagh Problemstilling: Sondringen mellem udvælgelses- og tildelingskriterier (underkriterier til det økonomisk mest fordelagtige tilbud)

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Delprojekt 05 Klynge V1 (DP05) Delprojekt 06 Klynge V2 (DP06) Delprojekt 07 Klynge Ø2 (DP07) Delprojekt 08 Klynge Ø1 (DP08) Informationsmøde den 28.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

BILAG KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012

BILAG KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012 BILAG KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012 KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM Denne eksempelsamling er et supplement til vejledningen 'Kvalitet som tildelingskriterium', der er udarbejdet

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere