Lederteam. handlinger til udmøntning af det politiske mål. målopfyldelse. Indsatser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederteam. handlinger til udmøntning af det politiske mål. målopfyldelse. Indsatser:"

Transkript

1 Lederteam Overordnet politisk mål Indsatser: 1. Klima, forsyning og ressourcer 2. By- og landudvikling 3. Profilering 4. Organisering af det politiske og administrative arbejde 5. Unge under 25 Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Ad Klimatilpasningsplanen er under udarbejdelse. - Klimastrategien skal revideres. - Varmestrategien er under udarbejdelse. - Spildevandsplanen er under udarbejdelse. - Affaldsplanen er under udarbejdelse. Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Ad Planstrategien er under udarbejdelse. - Deltagelse og opfølgning på møder med lokalråd. Ad Fastholde indsatsen overfor erhvervslivet, herunder fødevareområdet samt bosætningskampagne for tiltrækning af nye borgere. - Skærpet indsats overfor kommunens egne institutioner, foreninger m.v.. Ad ØK som planudvalg.

2 - Mødestruktur og mødekultur Strategisk udvikling: Kvalitetsudvikling af kerneopgaverne jf. Vision og mission Servicering af politiske udvalg Ledelse: Evaluering og udvikling af ledelsesarbejdet Kompetenceudvikling Fokus på outcome, evaluering af viden om effekter af indsatser Effektivisering af driften på området Samarbejde mellem drift og administration Styring: Udarbejdelse af drifts- og udviklingsaftale for Vej, Park og Genbrug samt årsplaner for teams. Vurdering af det nuværende styringssystem kvalitetsstyring, procedurer, årsplan, drifts- og udviklingsaftale m.v. Ad Bidrage i forhold til indsatsen bl.a. kollektiv trafik, job parathed m.v. Der arbejdes fortløbende på videreudvikling af tilgange til kerneopgaverne bl.a. samarbejde med interne/ eksterne, de frivillige og organisationer. Afdelingens opgaver/indsatser præsenteres på en professionel og forståelig måde. Drøftes løbende i lederfora bl.a. afklaring om roller, kompetenceudvikling, kultur, trivsel og kommunikation m.v. Vi fastholder fokus på samarbejde og helhed i opgaveløsningen. Drifts- og udviklingsaftalen samt årsplaner for teams foreligger i januar Indhold og værdi af styringsværktøjerne vurderes løbende. Omfang af ressourcestyringssystem vurderes og

3 Implementering af ressourcestyringssystem. Økonomistyring og budgetlægning implementeres herefter. Skærpet og løbende fokus på budget- og regnskab. Der udarbejdes et årshjul og der arbejdes fortløbende med rettidig planlægning, tæt opfølgning på udgifter og aktiviteter samt hensyntagen til sammenhænge imellem kommunens økonomi, ressourcer, opgaver, mål og effekter. Effektivisering og digitalisering Innovation Udviklingsprojekter Digital ledelse Kompetenceudvikling Tekniske løsninger Arbejdet med gennemførelse af strategierne fortsætter i Der skal udarbejdes katalog på afdelingsniveau dels for allerede vedtagne samt for potentielle tiltag. Prioritering af tiltag vil ske ud fra business casemodel.

4 Vej & Park Overordnet politisk mål Asfaltarealer: Vejtilsyn, planlægning af vedligeholdelse, udbud af asfaltentreprise, entreprenørtilsyn. Hovedeftersynskadesregistrering og afsætning. Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Udbud af Remix. Der skal foretages udførelse af hovedeftersyn, skades-registrering og afsætning i henhold til planlagte asfaltarbejder i foråret samt opfølgning af skader efter gravetilladelser. SMS-service i forbindelse med igangsætning af asfaltarbejder anvendes. Skadesregistrering/tilstandsvurdering i eget regi omhandler primært klasse 1-2 veje. Størsteparten af asfaltarbejderne er omfattet af en 3 årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i 2 år. Rammeaftalen er gældende fra Målopfyldelse Hovedeftersyn af planlagte asfaltarbejder på klasse 1 og 2 veje skal være udført medio april. Belægningsplan 2015 for asfaltarbejder offentliggøres på kommunens hjemmeside inden opstart. SMS-service i forbindelse med igangsætning af asfaltarbejder anvendes. Liste/kort med asfaltarbejder i 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside inden opstart. Opfølgning på målopfyldelse Almen drift: Afvanding, beplantning og renhold af vejarealer. Tilsyn med tilladelser til nye overkørsler. Markering af skelsten ved salg af byggegrunde. Rammeaftale forlænges for 2015 Der skal udarbejdes plan for klimasikring af veje. Synliggørelse og orientering om igangsætning af almene driftsopgaver på hjemmesiden. Udarbejdelse af plan for klimasikring af veje i løbet af 1. halvår Foretages i samarbejde med driftsafdelingen (Vej og Park).

5 Kørebaneafmærkning: Vejtilsyn, planlægning af vedligeholdesstrategi, entreprenørtilsyn. Hovedeftersynskadesregistrering-afsætning. Registrering foretages primært på klasse 1-2 veje. Gravetilladelser: Udstedelse af gravetilladelser. Foretages og registeres i henhold til Web GT/vejman.dk samt tilsyn og opstartsmøder med ledningsejere omkring trace. Fortove: Løbende tilstandsregistrering, udbud af omlægning, renovering og udskiftning af fortove og pladser. Grusveje: Drift og vedligeholdelse af grusveje. Herunder høvling, påfyldning af grus samt registrering af tilstand. Grusveje er klassificeret som A, B og C veje. Skilte: Skilteindkøb i forbindelse med nye vejanlæg og diverse henvendelser om opsætning af færdselstavler samt administration af cykelruter - fornyelse af skilte. Udbud af kørebaneafmærkning Hovedeftersyn, skadesregistrering samt afsætning skal udføres iht. budget i løbet af foråret. Behandles løbende. Der forventes ca. samme antal graveansøgninger i Intensivering af tilsyn og godkendelser af færdigmeldinger Der skal foretages et udbud på total renovering af fortovs-strækninger i Brørup. Der skal udføres en vurdering af hvilke fortovsstrækninger der skal renoveres i henhold til 5 års handleplanen. Overdraget til driftsafdelingen Der skal tages stilling til om vedligeholdelsesmetoder og omfang svarer overens med afsatte driftsmidler. Der skal udarbejdes skilteudbud i samarbejde med Varde og Billund Kommuner. Videreførelse af arbejdet med registrerering af færdselstavler i for bindelse med udskiftning/fornyelse. Skadesregistrering i eget regi skal være udført medio april.?? Udbud på renovering af fortovsstrækninger skal være udført medium marts Plan for fortovsrenoveringer 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside inden opstart. Implementering af database i GIS skal være udført i 1. halvår Implementering af database i GIS skal være udført i 1. halvår 2015.

6 Videre arbejde med implementering af database i GIS. Gadefejning og tømning af brønde: Udførelse af gadefejning af asfaltbelagte arealer med kantbegrænsning eller spærreflader samt renhold af brønde og ledninger.opgaverne udføres som kontraktarbejder. Mindre gadefejninger i byområder foretages i egen drift. Buslæskure: Administration, reparationer af buslæskure, nyindkøb af skure, kontakt til Sydtrafik om etablering af nye busholdebaner /stoppesteder. Udføres i samarbejde med Susanne Jørgensen, Team Projekt Vintertjeneste: Bagvagt for den fælleskommunale centralvagt Egernsundbroen - En uge hver 5. uge. Udbud eksterne entreprenører, Udbud af saltleverance - Kontrakter. Planlægning optimering af ruter externe og interne - materielopgørelse m.v. Orienteringsmøder, opstartsmøder og evalueringsmøder, undervisning VV (vintervagt) Forårsfejning igangsættes uge 12 og skal være afsluttet senest i ugen op til påske. Sommerfejning udføres i uge Efterårsfejning udføres i uge Brøndtømning udføres i perioden 1 september til 30 november Der skal foretages vedligeholdelse og evt. udskiftning efter behov og ønsker. Der skal i løbet af 1. halvår udarbejdes en liste over de eksisterende buslæskures tilstand og der skal foretage en prioritering af hvilke skurer der skal udskiftes/opsættes/repareres Udbud af vintertjenesten skal opstartes i løbet 1. halvår Justering af ruter/opbygning i forhold til ny placering af materielgård og saltdepot Forsøg/implementering af ny Vinterman-app hos eget driftspersonale og eksterne vognmænd?? Prioriteringsplan for udskiftsning skal være foretaget i 1. halvår Udbud af vintertjenesten for skal være udført inden sommerferien Implementering af Vinterman-app for egne vinterruter skal være udført i halvår af 2015.

7 og IV (inspektionsvagt) samt møder i fællesskabet og erfa. Behandling af diverse klager og forsikringssager. Bogføring af udkald i Vinterman, opgørelse af faktureringsgrundlag - ajourføringaf saltforbrug. Budgetkontrol og attestering af bilag, ajuorføring af statistikker. Regulering ændringer og annoncering af vinterregulativ. Vintertjenesten har fælles vagtcentral med Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Kommuner. Vejbelysning og signalanlæg: Administration og tilsyn borgerhenvendelser. Renoveringsplanlægning. Kontraktstyring, kontrol af entreprenør. Byggemøder - Sagsbehandling ifm. julebelysning. Vedligehold/eftersyn kontrol mv med signalanlæg/fartmålere. Gadelysanlæg er omfattet af leasingaftale med Tre-For til Der skal foretages udbud på udskiftning af gadelys til LED for Kortlægning af fremtidig vej- og stibelysning til prioritering. Gennemførelse af LED etape 2 med frist Udskiftning til LED, master og kabellægning hvor påkrævet. Udbud af etape 3 ultimo 2015 med forventet opstart i marken primo 2016 og udløb ultimo Ad hoc behovsvurdering og udførelse af vej og stibelysnig Udbud på udskiftning til LEDlys for er udført inden udgangen af 2015.

8 Broer og bygværker: Eftersyn, vedligehold og reparation, grafitti. Renovering af broer og rækværker. Udskiftning af rørunderføringer - Ajourføring og revision af DANBRO.Kontering og budgetkontrol. Eftersyn, vedligehold og reparation, Løbende kontrol Udarbejdelse af opstarts/ nedluknings manualer. Udskiftning af autoværn. Anlægsarbejder nyanlæg: Rundkørsler, Cykelstier, Modulvogntog, Byggemodninger og Diverse vejanlæg. Opgaver: Projektering, projektbeskrivelser, afmærkningsplaner, udbud, licitation, byggemøder, tilsyn, udførelse, økonomi, lodsejere, ledningsejere, landinspektør, entreprenør, arkæologi, politi godkendelse, vandløb/diger Der skal foretages brorenoveringer og udbud heraf. Der skal foretages udskiftning eller anlæg af autoværn på broer udfra Vejdirektoratets prioriteringsliste. Der skal foretages dialog med driften om vedligholdelse af broer og bygværker som skal være et fast punkt på driftplanen. Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Større synliggørelse og information om igangværende anlægsprojekter. Tildels på hjemmesiden samt ved anlægsarbejderne. Elektronisk udbud ved hjælp af programmet Mercell. Større anlægsprojekter skal VVManmeldes. - Cykelstier langs Søndergade, Holsted N - Cykelstier, stamvej og underføring v. Kongeengen, Vejen - Rundkørselsler ved Skodborghus og Øster Lindet Der er foretaget brorenovering i henhold til afsatte midler i løbet af Udbud på brorenoveringer og bygværker skal være udført inden udgangen af april Der skal foretages udskiftning af autoværn på broer i henhold til afsatte midler inden udgangen af Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Synliggørelse af udbud på hjemmesiden samt information om igangværende opgaver.

9 Mindre anlægsarbejder: Hævede flader, Lysregulering Skoler, P-anlæg og Trafiksanering. Opgaver: Skitseforslag til ombygning af kryds. Møder med skoler, projektering, projektbeskrivelser, afmærkningsplaner, udbud, licitation,byggemøder, tilsyn, udførelse, økonomi, lodsejere, ledningsejere, landinspektør, entreprenør, politi Ekspropriation: Projektering, landinspektør, ekspropriationsmateriale til lodsejere afholdelse af ekspropriation erstatningsberegninger, afsætning Færdiggørelsesarbejder bolig og erhvervsområder: Indsamling af udførte projekter - Ajourføring af oplysninger i skema. Tilpasning og tilretning til budget. Foretages i samarbejde med Birgitte Møller, Team Natur og Park Myndighedsbehandling ift. vejlovgning: Behandling af privatvejssager, ulovligheder i forhold til vejlovgivningen. Særlig råden over vejareal og forhold omkring parkering. Færdselsloven, Særtransporter, opsætning Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Behandles i forbindelse med konkrete anlægsprojekter. Der er afsat 1 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder. Prioritering er foretaget for 2015 iht. plan. Privatvejsager kræver fortsat en del ressourcer Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Synliggørelse af udbud på hjemmesiden samt information om igangværende opgaver.?? At planlagte færdiggøreslesarbejder for 2015 er udført inden årets udgang. Behandles løbende i henhold til kommunens fastsatte svarfrister.

10 skiltning. Godkendelse af private udstykninger iht. vejadgange, udformning. Legepladskontrol: Sikkerhedseftersyn af kommunens legepladser i Holsted og Rødding området. Tilsyn med ca. 40 legepladser årligt. Kommunen har tilsynspligt med legepladser jvf. Byggelovens 14 og 16, samt service lovens 16. Opgaven er organisatorisk delt mellem Team Plan og Byg og Team Veje og Trafik samt Team Natur og Park. Vej og trafikdata: Vejman.dk Ajourføring af data, vinterklasser, klassificering, vims- aran billeder, beskrivelse og ajourføring af veje-, pladser- og stifortegnelse (CVF- registret) Stedfæstelse af uheld og arbejder, bearbejdning og formidling af trafikdata. Trafikman.dk: Inddatering af arbejder på kommunes veje, særlig ved vejklasse 1 og 2. Foretages af Britta, Team Projekt Vejman belægningsoptimering: Indlægge og analysere data fra hovedeftersyn af vejnettet. I 2015 tjekkes offentlige legepladser på kommunens grønne arealer af cws. Kontrol af legepladser på kommuens skoler og daginstitutioner mfl. skal udbydes til eksterne legepladsindspektører. Der skal etableres et hold til forestår tilsyn og lette reperationer af kommunens offentlige legepladser. Løbende stedfæstelse af uheld. At få udbredt vejman.dk til områdelederne i driften. Indlægge/opdatere offentlige stier i vejman.dk At der er udviklet nye rutiner for registrering i vejman.dk, og at systemets validitet sikres. Udarbejdelse af langtidsplan (5 årsplan) for slidlags - og forstærkningsarbejder skal afsluttes i foråret Der skal foretages udbud af tilsyn på kommunens skoler og dagsindsitutioner i 1. halvår af At opdatering af offentlige stier er opdateret i vejman.dk i løbet af I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den

11 Vejman.dk giver et strategisk overblik over sammenhæng mellem belægningsstrategi og udvikling af vejkapital. Vejman trafiktællinger: Indlægge og analysere data fra hovedeftersyn af vejnettet. Vejman.dk giver et strategisk overblik over sammenhæng mellem belægningsstrategi og udvikling af vejkapital. Arkælogi og geoteknik (forundersøgelser): Koordinering med museet på Sønderskov i forbindelse med udgravninger for kommunale anlægsarbejder m.v. Vejplanlægning: Strategi for belægningsvedligeholdelse, udarbejdelse af disponeringsforslag (fx ift. infrastruktur, byggemodninger, trafikanlæg, trafiksanering, torve og pladser m.v.), Det skal sikres at der er mulighed for at inddatereg hovedeftersynsdata i eget regi. I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den 1. marts Udarbejdelse af langtidsplan (5 årsplan) for slidlags - og forstærkningsarbejder skal afsluttes i foråret Det skal sikres at der er mulighed for at inddatereg hovedeftersynsdata i eget regi. I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den 1. marts Museet inddrages løbende og tidligt i den generelle planlægning af byggemodninger og infrastrukturprojekter når anlægsprogrammet er fastlagt. Der planlægges løbende koordineringsmøder med museet efter behov. Følgende anlægsarbejder for elektrificeringsprojektet igangsættes i løbet af 2015: - Stibro i Vejen - Nedrivning af bro Estrupvej - Nedrivning af bro Rovedvej - Nedrivning af bro Korsagervej - Nedrivning af markvejsbro 1. marts I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den 1. marts 2015.?? Udarbejdelse af handlingsplan for vejtrafikstøj for de overordnede veje inden udgangen af 2015

12 trafikberegninger a.h.t. fremkommelighed, handlingsplaner. Ansøgninger: Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til fx statens trafikpuljer fx cykelpulje, fremkommelighedspuljer m.v. Udføres i samarbejde med Team Projekt Høringer: Høring af statslige vejplaner, regionale udviklingsplaner, energiselskaber, kommuneplantillæg, lokalplaner, udviklingsplaner, helhedsplaner, disponeringsforslag m.v. Trafiksikkerhedsområdet: Deltagelse i trafiksikkerhedsråd, møder med skoler, lokalråd, Erfagrupper mv. Henvendelser fra borgere, skitseforslag til ombygning af kryds mv.trafiksikkerhedsrevision af anlægsprojekter, udtalelser vedr. trafikfarlig skolevej, sort plet udpegning samt løbende dataopsamling samt vurdering af uheldsramte lokaliteter. Udføres i samarbejde med Team Projekt. I den forbindelse skal der foretages planlægning og formidling af omvejskørsel, busruter, skoletrafik og beredskab. Det skal foretages en vurdering af hvilke evt. projekter der kan og skal søges midler til. Herunder evt. cyklistfremmende projekter. Behandles løbende Efter planen udføres følgende arbejder i 2015: - Registrering af påkørte skilte færdigudvikles - Fortsat udvidelse af kontakten til færdselskontaktlærerne - Udarbejdelse af uddybende analyse af uheld med cykler og knallerter i byzonen - Sortpletanalyse - Udarbejdelse af liste over trafiksikkerhedsprojekter - Vurdering af farlige skoleveje efter opfordring - Trafiksikkerhedsprojekt i Rødding Trafiksikkerhedsprojekt i Brørup Ansøgning til cykelpuljen foretages i foråret 2015 i henhold til Vejdirektoratets fastsatte frister. Behandles løbende Forslag til anvendelse af trafiksikkerhedsmidler for 2015 er udarbejdet til fremlæggelse af anlægsprogrammet for Revision/ny cykelruteplan gældende fra 2016 skal være godkendt inden udgangen af 2015.

13 Kampagner og informationer: Trafiksikkerhedsfremmende kampagner og informationer. Bestilling af kampagnemateriale, deltagelse i netværksmøder i Det Sønderjyske trafiksikkerhedsnetværk. Borgerhenvendelser og Lokalråd: Kontakt, besigtigelser og registrering Grundejerforeninger: Opretning. Afklaring af pasningsområder. Løbende kontakt. Gartnerplan: Opstartet i Registrering af alle arealer. Interne tilhørsforhold. Gennemgang med driftsfolk. Dialog med lokalråd Parkdrift: Samarbejde med driftsafdelingen. Videregivelse af borgerhenvendelser. Legepladser oversigt over tilstand, udviklingsstrategi, økonomi og tidsplan. Møde med færdselskontaktlærerne og 2 møder med Trafiksikkerhedsudvalget Revision af cykelruteplan Vi forventer at deltage i de kampagner Rådet for Sikker Trafik udsender Vi søger mulighederne for at udarbejde pressemeddelelser vedrørende aktuelle emner til lokale medier Styrket dialog og samarbejde med færdselskontaktlærerne. Understøtte FKT's lokale trafiksikkerhedsarbejde Løbende henvendelser om ændringer samt vejledning til lokalråd. Henvendelser om manglende drift sendes til driftsafdelingen. Mangler opfølgning på Ådalen, Bækkegård og Overmarken + Ellestrup Dialog med lokalråd ikke udført. Afklaring af privates brug af friarealer afventer Plan for Sommerlystskoven, Hvedevænget, Grønningen, 1 ny legeplads + renovering Deltage i de nationale kampagner i henhold til de udmeldinger der kommer fra Sikker Trafik i løbet af Trafikpolitik for unge på uddannelsesinstitutioner i løbet af Udarbejder 2 pressemeddelelser i Løbende henvendelser om ændringer samt vejledning til lokalråd. Henvendelser om manglende drift sendes til driftsafdelingen. Ingen oprettes, kun løbende dialog og vedtægtsændringer Konvertering af mundtlige 'Private aftaler' til skriftlige afsluttes. AML Gartnerplanen gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside inden 1. halvår. Plan for Sommerlystskoven, Hvedevænget, Grønningen, 1 ny legeplads + renovering

14 Kultur & Fritid: Konsulent for parkdrift Anlægsopgaver, park: Diverse beplantninger Byggemodning, park: Planlægning, park: Høringer og opgaver for plan og udvikling. Kvalitetsstyring: Udarbejdelse og vedligeholdelse af kvalitetsprocedure i D4 systemet. LISI er superbruger på D4 systemet. Hjælpefunktioner: Omfatter ajourføring af hjemmeside, hjælpefunktioner til diverse fagprogrammer. Hjemmesideopdatering foretages i samarbejde med Susanne M Jensen, Team Administration Vejen Anlæg - Nyt gedehus og indhegning, belysning, inventar beplantning m.m. Brørup Bypark projektbeskrivelse Rundkørsel Brørup+ Skodborghus, Forsyning Brørup Nørregade, Vestermarksvej etc. Kongehøj et. 3, Boulevardens forlængelse, Kongeengen, evt. Planetparken Vejen Rambla - projektleder, høringer, Informationsmateriale til grundsalg Kongeengen, Kongehøj etape 4, Vejen Midtby Der skal fastlægges hvilke områder der evt. skal tilføjes i systemet og om eksisterende områder er ajourført. Trafiksikkerhedsplan indpasses i digital form på hjemmeside. Der mangler sider om grønne områder på kommunens hejemmeside. "Giv os et praj" app skal kobles sammen med hjemmesiden. Foretages i samarbejde med Kamilla, Team Administration Vejen Anlæg - Nyt gedehus og indhegning, belysning, inventar beplantning m.m. Brørup Bypark - projektbeskrivelse Rundkørsel Brørup+ Skodborghus, Forsyning Brørup Nørregade, Vestermarksvej etc. Kongehøj et. 3, Boulevardens forlængelse, Kongeengen, evt. Planetparken Vejen Rambla - projektleder, høringer, Informationsmateriale til grundsalg Kongeengen, Kongehøj etape 4, Vejen Midtby?? Trafiksikkerhedsplan indpasses i digital form i løbet af Grønne områder gennemgåes og tilpasses på hjemmesiden. "Giv os et praj" app implementeres inden udgangen af 2015

15 Natur&Landskab og Vandmiljø Overordnet politisk mål T&M s Konkrete handlinger Målopfyldelse Opfølgning Natura 2000-handleplan for Vejen Mose NATUR Natura 2000-handleplan for Sneum Å og Holsted Å NATUR Natura 2000-handleplan for Kongeåen NATUR Natura 2000-handleplan for Nørrebæk ved Tvilho NATUR Statens service-eftersyn af 3- arealer NATUR Bjørneklo indsatsplan NATUR Kongeåstien NATUR Biodiversitetsstrategi NATUR Natura 2000-planer for NATUR Landskabskarakteranalyse Afvente svar på ansøgning om midler til naturgenopretningsprojekt fra EU Life+ Arbejde for at indgå frivillige aftaler med lodsejere i samarbejde med lokale landboforeninger Arbejde for at indgå frivillige aftaler med lodsejere i samarbejde med lokale landboforeninger Arbejde for at indgå frivillige aftaler med lodsejere i samarbejde med lokale landboforeninger Kvalitetssikre statens 672 rettelser, som vi ikke har godkendt. Påbegynde sagsbehandling af de ca. 100 lovliggørelsessager. Iværksætte indsats i område opfølgning i område 3-5 Gennemføre anlægsarbejdet. Indvie stien d. 30. maj 2015 Iværksætte formidling og understøtte naturgenopretningsprojekter med eksterne samarbejdsparter. Afgive høringssvar. Påbegynde udarbejdelse af Natura handleplaner. Den gennemførte landskabskarakteranalyse skal Få tilsagn + igangsætte opgaven Igangsætte et projekt om græsning/hegning/pleje. Igangsætte et projekt om græsning/hegning/pleje Igangsætte et projekt om græsning/hegning/pleje Have et opdateret og validt 3 kort på Miljøportalen. Gennemføre indsatsen og reducere bestanden med 10 % Gennemføre og afslutte projektet. Overgå til drift. Formidling påbegyndt. Opgaven påbegyndt. Analysen som er udført på arbejdsskemaer omsættes til et

16 LANDSKAB Vindmølleplanen LANDSKAB Vandhandleplan på baggrund af vandplan (1) VANDLØB Vandområdeplan (vandplan 2) VANDLØB Vandløbsregulativer VANDLØB Holsted Møllesø Opfyldelse af vandplan VANDLØB Glejbjerg, Grene og Skovbølling dambrug. Opfyldelse af vandplan VANDLØB Krøgebro dambrug + 2 rør Opfyldelse af vandplan. VANDLØB Spildevandsplan SPILDEVAND Spildevand i det åbne land. omsættes til et tilgængeligt materiale for den kommende kommuneplan. Besvarelse af indsigelser. Kommuneplantillæg udarbejdes og fremlægges for politikere Vandhandleplan udarbejdes, sendes i offentlig høring og fremlægges for politikere. Forslag til vandområdeplan fremlægges politisk til afgivelse af evt. høringssvar. Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer sættes i værk. Valg af regulativtyper og serviceniveau sker i samarbejde med interesseorganisationer og politikere. Spærringen fjernes. Der etableres et stryg. Der søges tilskud hjem til realisering af projekterne. Der søges tilskud hjem til forundersøgelser. Spildevandsplan udarbejdes. I alt 785 ejendomme, skal have kontrolleret og evt. fornyet deres spildevandsanlæg som følge af spildevandsplanen for brugervenligt layout,kort og beskrivelser. Godkendelse af kommuneplantillæg. Vandhandleplan godkendes og offentliggøres. Evt. høringssvar afgives. Vandområdeplan godkendes og offentliggøres. Skabelon for regulativrevision udarbejdet. Regulativer udarbejdet for pilotområde. Projektet gennemføres. Tilsagn opnået og projekt gennemført. Tilsagn opnået og forprojektering gennemført. Vedtages. Ultimo 2015 skal ca. 70 % være i mål.

17 SPILDEVAND Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand GRUNDVAND Miljøgodkendelser af dambrug DAMBRUG Ultimo 2014 var ca. 50 % i mål. Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand ved Bække-Klelund området samt Veerst, Rødding og Jels Miljøgodkendelse af dambrug afventer ny dambrugsbekendtgørelse. Den er sendt i høring ultimo Ventes at træde i kraft 1. maj Indsatsplaner udarbejdet og vedtaget Bekendtgørelse træder i kraft. Ansøgninger modtages fra dambrug godkendelser udarbejdes for alle dambrug, der endnu ikke har en miljøgodkendelse i Vejen Kommune (6 stk.: Hovborg, Østerbygård, Gørklint, Hulkær, Præstkær og Vejen Store Vandmølle).

18 Projekt Overordnet politisk mål Bynære arealer: Omdannelse eller aktivering af passive arealer i byerne, primært til attraktive boliggrunde Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Omdannelse eller aktivering af følgende arealer: -Gormsvej Stadion, Vejen -Åhaven, Holsted -Slagterigrunden, Rødding -Egely, Vejen Målopfyldelse Gormsvej Stadion, Vejen: Arealet udbydes som projektudbud, sydligt arealudsnit er udformet som legeplads af kommunen Åhaven, Holsted: Der gennemføres en planlægning for området Opfølgning på målopfyldelse Der tilrettelægges en politisk godkendt procesplan for hvert enkelt projekt. Slagterigrunden, Rødding: Der følges op på informationsmøde og der udarbejdes en planlægning for området Egely, Vejen: området udlægges med midlertidige opmærksomhedsaktiviteter efter end nedrivning af bygninger

19 Kollektiv trafik: Udvikling og effektivisering af den kollektive trafik Politiske mål udtrykt gennem rapporterne: Analyse af transportbehovet i Vejen Kommen del I, del II og del III Politiske mål besluttet i forbindelse med skolereformen Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter - opfølgning på Flextur og FlexUng -vejen Bybus fremtiden -udbud Sydtrafik udbud kommunalt - 4 Holsted ruter gennemføres og implementeres -køreplan 2015/2016 Ny vognmand i Holsted området Fleksibel kørsel på ruterne i Holsted området Dialog med: -skoler -ungdomsuddannelser -taxa vognmænd Opfølgning på Flextur og FlexUng Fleksibel kørsel i forhold til ny skolereform igangsættes, markedsføres, udvikles og evalueres Vejen Bybus fremtiden: Evaluering Udbud Sydtrafik 2016: Kravspecifikation og udbud skal politisk behandles Udbud kommunalt - 4 Holsted ruter: Udbudsmateriale skal politisk behandles og udbuddet gennemføres og implementeres Der udarbejdes en samlet tidsplan for opgaver vedr. den kollektive trafik 2015 Køreplan 2015/2016: Køreplaner skal tilpasse Landsbyfornyelsespulje: Forskønnelse og fornyelse af landdistrikterne, gennem nedrivning, renovering og oprydning Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter Nedrivning: -der forventes gennemført mellem nedrivninger, dette afhængig af projekternes størrelse/økonomi Facaderenovering: -der forventes gennemført mellem 2-4 projekter Oprydning: -der forventes gennemført mellem 1-2 oprydningsprojekter Nedrivning: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås frivillige aftaler med ejerne -nedrivninger udbydes og der føres tilsyn med projekterne Facaderenoveringer: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås aftaler med ejerne Der udarbejdes hvert kvartal en statusopdatering til politisk orientering

20 Dialog med lokalrådene: Understøtte udviklingen i landdistrikterne Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter -pulje til landsbyfornyelse -sparring og dialog med lokalrådene omkring det tekniske område -sparring og dialog med nyt landdistriktudvalg Oprydning: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås frivillige aftaler med ejerne -oprydninger udbydes og der føres tilsyn med projekterne -udarbejde oplæg til politisk beslutning på temaer og konkrete projekter Pulje til landsbyfornyelse: Se punkt landsbyfornyelsespulje Møder med lokalrådene i marts 2015 kvartalvis opfølgning på opgaver og projekter Ordinære byfornyelsesmidler: Fornyelse af byerne, gennem renovering og nedrivning Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan samt udviklingsplaner for byerne Facaderenovering: -der forventes gennemført mellem 1-3 projekter Sparring og dialog med lokalrådene omkring det tekniske område: -samarbejde med lokalrådene om lokale opgaver og projekter -samarbejde med landdistriktudvalg om opgaver og projekter vedr. det tekniske område Facaderenoveringer: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås aftaler med ejerne Der udarbejdes et servicekort til kommunens handelstandsforeninger, det gør opmærksom på støttemulighed til facaderenovering de butiksfacader, der har en beboelseslejlighed på 1. sal og er fra før Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan

21 Genbrugsplads for Koldingvej: -planlægning af ny genbrugsplads opstartes i 2015 Der udarbejdes oplæg til tidsplan, økonomi, proces og skitses beskrivelse Oplæg til politisk behandling i 2015

22 Plan&Byg Overordnet politisk mål Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling omfatter administration af byggeloven og af bygningsreglementet af Time- gebyrmodel, procedure for opkrævning, dokumentation samt kvalitetsmål skal integreres. Implementeret 1. januar 2015 Løbende opfølgning på budgetforudsætninger Legepladstilsyn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Digitalisering Realisering af Regeringens digitaliserings strategi Herunder hører implementering af nye systemer, forberedelse af grunddata opsætning af hardware osv. Planstrategi 2015 Vindmølleplan Byg & Miljø samt integration til ESDH evalueres/tilrettes. Byggesags webarkiv skal gøres online med offentlig adgang. Der skal udarbejdes en plan for opretning af grunddata. Arbejdet med digitale lokalplaner og sektorplaner fortsættes. Opgaven er forankret i Udvikling og Erhverv, men Teknik & Miljø skal bidrage og påvirke proces og resultater. På landsplan er målet i 2015 at 70 % af ansøgninger indkommer digitalt. Byggesags arkiv er tilgængelig online 1. januar Der foreligger en plan for opretning af grunddata medio Der udarbejdes digitale lokalplaner pr. 1 juli Vedtaget planstrategi i 2015

23 Overordnet politisk mål Udarbejdelse af vindmølleplan for Vejen Kommune. Vejen Kommune ønsker at leve op til regeringens energistrategi 2050, samt egne vedtagne målsætninger i hhv. klimastrategi og kommuneplan. Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Forelægge vindmølleplanen til endelig godkendelse efter offentligheds fasen, foråret Målopfyldelse Få godkendt forslag til vindmølleplan med tilhørende miljørapporter. Endelig godkendelse af vindmølleplanen forår Opfølgning på målopfyldelse Lokalplanlægning Som et led i Vejen Kommunes arbejde med digitalisering, er der igangsat en proces hen imod at omdanne vores planer til digitale planer De overordnede mål er at: Gøre lokalplanerne mere tilgængelig og overskuelig for brugerne. Sikre en bedre kobling til kort, så sagsbehandlingen kan optimeres Bedre involvering af borgerne Optimering af planprocessen Sikre et ordentlig politisk beslutningsgrundlag Den fremadrettede proces vil omfatte følgende: Opsætning af design og skabeloner Frase- katalog Optimere sagsgange Omstille planprocessen til en digital proces Sikre kobling til øvrige systemer med særlig fokus på GIS Uddannelse af brugerne Udarbejdelse af digitale lokalplaner er implementeret 1. juli Registrering af Overblik over eksisterende Klarhed og registrering og

24 Overordnet politisk mål Bevaringsværdige ejendomme og kulturværdier Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål registrering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Målopfyldelse sagsarbejdsgang, efterår Opfølgning på målopfyldelse Klimatilpasning Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasnings-planer, visende oversvømmelsesrisikoen i kommunen som en hydrologisk model. Klimatilpasningsplanen vil blive et tillæg til kommuneplanen. Udvikling af administrativ metode og proces for operationel behandling af konkrete sager. Arbejdet med at udarbejde klimatilpasningsplanen pågår, og er snart tilendebragt. Generelt har Vejen Kommune ikke de store udfordringer på området. Der udarbejdes en hydrologisk model, der viser hvilke områder af kommunen som bliver oversvømmet ved ekstrem nedbør (risiko-kortlægning). Den hydrologiske model vil danne grundlag for klimatilpasningsplanen. Der er godkendt en klimatilpasningsplan foråret I grove træk omhandler klimatilpasningsplanen følgende elementer: Baggrund og forudsætninger Risikobillede Hovedstruktur, retningslinjer og rammer Handlingsplan for klimatilpasning

25 Overordnet politisk mål Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse

26 Erhvervsmiljø Årsplan team Erhvervsmiljø 2015 Overordnet politisk mål Konkrete handlinger Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Landbrug Miljøgodkendelser. Der er politisk vedtaget en gennemsnitlig sagsbehandlingstid hos kommunen på højst 5 måneder for mindre sager (husdyrlovens 10, 11, 16) og 6 måneder for større sager ( 12) Anmeldesager. Der er i loven krav om en sagsbehandlingstid på højst 2 måneder. Tilsynshyppighed. Der er i loven krav om følgende tilsynshyppigheder: Store husdyrbrug: Besøges minimum hvert 3. år, dog mindst 40 % om året. Mindre husdyrbrug: Besøges minimum hvert 6. år, dog mindst 25 % om året. Tilsynskampagne Affald Ny affaldsplan Der er administrativt fastlagt en procedure for gennemførelsen af sagerne, indeholdende kvalitet og tidsplan for hver enkelt sag. Hvis en række krav i ansøgningen er opfyldt, skal anmeldelsen accepteres. Der foreligger procedure for sagsbehandlingen Der foreligger plan for gennemførelsen af minimumskravet for det enkelte husdyrbrug. I begyndelsen af 2015 vil plan for kampagner og prioriterede tilsyn til opfyldelse af procentkravet blive fastlagt. Der forventes en fortsættelse af kampagnen for 2014, således at resten af vandløbseller sønære gyllebeholdere besøges for kontrol af gyllealarmer Arbejdet med udarbejdelse af ny affaldsplan er i gang. Hvis sagsbehandlingstiderne presses på grund af forøget sagsmængde, vil UTM blive forelagt problemet. Målopfyldelsen er et lovkrav, der ikke kan fraviges Målopfyldelsen er et lovkrav, der ikke kan fraviges. Kampagnen gennemføres i sommeren 2015 Målsætningen er at en ny affaldsplan er politisk vedtaget i april 2015

27 Skraldiade Søges gennemført i 2015 Der er tilmeldt et tilstrækkeligt antal skoler Genbrugsambassadører på skoler (fire klasser) Planlægge div. tiltag og gennemføre workshop og temadage Beskrivende koncepter der kan præsenteres for de øvrige skoler i løbet af 2015 Indsamling af udtjente Gennemføre kampagne på Gennemføres i foråret 2015 mobiltelefoner skoler Sorteringsvejledning virksomheder Udarbejde vejledningsmateriale for udvalgte brancher Indsamling til genanvendelse Udbyde opgaven med tømning af genbrugsspand Ny kontrakt skal træde i kraft 1. september 2015 Kampagne for korrekt sortering i genbrugsspanden Udarbejde kampagnemateriale og iværksætte kampagnen Forventes gennemført i september 2015 Tømning af containere på Opgaven udbydes genbrugspladser Ny genbrugsplads i Vejen Planlægning af ny genbrugsplads Pladsen planlægges i 2015 og forventes åbnet i Farlige stoffer i byggeaffald Informere om anmeldelse og sortering af byggeaffald Industri Tilsynshyppighed. Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder), hvor alle virksomheder skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 3 år. Dog skal 40 % tilses hvert år Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier, skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 4 år. Dog skal 25% tilses hvert år Der udarbejdes hvert år en plan for gennemførelse af tilsynene. Målopfyldelsen er et lovkrav, som er ufravigeligt

28 Tilsynskampagne Byg & Miljø programmet Jordforurening Informationsmateriale om jordflytninger og byggeanlægsaffald Der skal i alt gennemføres to kampagner hvert år på industri- og landbrugsvirksomheder. Årets tema forventes at blive en fortsættelse kampagnen for 2014: Udlevering af en miljømappe til autoværksteder Ansøgninger om godkendelse skal foretages via dette program Kampagnen gennemføres i løbet af 2015 Det forventes at miljøansøgninger indarbejdes i programmet i 2015

29 Administration Overordnet politisk mål Handlingsplan rottebekæmpelse: Nuværende handlingsplan skal revideres og politisk godkendes. Tilretning af BBR-registeret: Ajourføring af BBR-adresser contra CPR-adresser. Pr. 1. december 2012 skal borgere selv anmelde flytning via selvbetjening. Det er derfor vigtigt at adresser stemmer overens. Arbejdet udføres af Team Administration og i tæt Adresseprogrammet og Ejendomsdataprogrammet: Effektiv adgang til bedre adressedata. Der etableres et registersamarbejde mellem matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse. Budget 2016: Forberede budget indhente anlægsønsker, effektiviseringer, driftsønsker. Ajourføre driftsbudgetter, udarbejde budgetbemærkninger. Tovholder fagkoordinator fra Team Administration. Budgettet udarbejdes i tæt Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Eventuelt samarbejde med Vejen Forsyning om bekæmpelse af rotter i offentlige kloakker Fortsat at have fokus på at antallet af sager er på et minimum. Ajourføring af adresser ud fra lister. Der er fokus på opgaven i dag. Ligeledes vil der komme fejllister vedr. ejendomsdataprogrammet, som medfører ajourføring af registre. Fagkoordinatorer, driftsleder og områdeleder skal inddrages i budgetarbejdet. Målopfyldelse Handlingsplan skal være klar til den Alle "gml." sager bliver afsluttet og det kun er nye, som kommer på listen, der mangler sagsbehandling.?? Målet er at finde en effektiviseringsgevinst, som kan anvendes til forbedringer/udvikling i Teknik & Miljø Opfølgning på målopfyldelse

30 Økonomi Ressourcestyringssystem: Implementering af ressourcestyringssystem i driften Vej & Park Borgerbetjening - digital selvbetjening: Løbende opfølgning på at borgerne er selvhjulpne og kender til Teknik & Miljøs selvbetjeningsløsninger Tovholderfunktion i Teknik & Miljø: Fokus på Doc2Mail, E-boks, Acadre Kvalitetssikring af Teknik & Miljøs hjemmeside: Sikre en kvalificeret opdatering af Teknik & Miljøs indhold på hjemmesiden og øge muligheden for selvbetjening. Team Administration er tovholder og løbende ajourføring sker i samarbejde med de enkelte teams i Teknik & Miljø. At få hjemmesiderne gennemgået - og få det indarbejdet som en fast procedure fremover. Kampagne på korrekt sortering af affald i forhold til genbrugsbeholderen: Vi oplever en del fejlsortering af affald. Der er behov for en øget fokus på korrekt sortering Affaldsområdet: Øget fokus på løsninger i forhold til borgere. Genbrugsbeholderne kan Implementere systemet så det kan anvendes som et styringsværktøj af økonomien I forhold til: Byg & Miljø, Rottebekæmpelse, affaldshåndtering, Borger.dk, m.v. Superbruger og fokus på, at hjælpe kolleger med at anvende IT-systemer og opsætning af ITsystemer Løbende at få ajourført informationerne på hjemmesiderne under Teknik & Miljø. Øge selvbetjeningsløsninger under Teknik & Miljø Der skal gennemføres en kampagne i 2015 i samarbejde med Dansk Affald, Team Erhvervsmiljø og Team Administration Nye muligheder for selvbetjening - borgerdelen - kampagne for at gøre borgerne selvhjulpne herunder SMS-tjenester man kan Skal være klar til ?????? Minimere sorteringsfejl hos borgerne Selvhjulpne borgere via selvbetjeningsløsningerne. Genbrugsbeholderne er lagt i RenoWeb senest medio 2015.

31 håndteres via RenoWeb. Lettere sagsbehandlingen for medarbejderne og Dansk Affald. tilmelde sig. Kampagner på området. Genbrugsbeholderne mht. manglende tømninger og afmeldinger kan håndteres i RenoWeb.

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Opgavefelt: 1 Administrative støttefunktioner

Opgavefelt: 1 Administrative støttefunktioner Opgavefelt: 1 Administrative støttefunktioner Administrative støttefunktioner er de funktioner, som understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. Personaleadministration (skal opgave)

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer Udviklingsplan for legepladser Høringsbemærkninger og s vurdering Dato for modtagelse Afsender Bemærkninger angående s bemærkninger s forslag til ændringer 13.05.13 Grundejerforeningen Birkevænget/Sandmarken,

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012. Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Trine Skriver fra Byggesag skriver teskst til hjemmeside. Ulrik Fynbo fra Kommunikation opretter

Trine Skriver fra Byggesag skriver teskst til hjemmeside. Ulrik Fynbo fra Kommunikation opretter Projekt: Fagspecifikke tiltag i kanalstrategi 2012 Fase/ aktivitet/ milepæl Ansvarlig 2012 Bemærkninger J F MA MJ J A S O N D Plan og byg: aftaler fra møde ml.nels, Laura og Rikke og Mie 24/8 A1 Byggesagsansøgninger

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013 Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse 1 Strategiplan 2013 for Økonomi og Analyse af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Kort sammenfatning og konklusioner

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere