Lederteam. handlinger til udmøntning af det politiske mål. målopfyldelse. Indsatser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederteam. handlinger til udmøntning af det politiske mål. målopfyldelse. Indsatser:"

Transkript

1 Lederteam Overordnet politisk mål Indsatser: 1. Klima, forsyning og ressourcer 2. By- og landudvikling 3. Profilering 4. Organisering af det politiske og administrative arbejde 5. Unge under 25 Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Ad Klimatilpasningsplanen er under udarbejdelse. - Klimastrategien skal revideres. - Varmestrategien er under udarbejdelse. - Spildevandsplanen er under udarbejdelse. - Affaldsplanen er under udarbejdelse. Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Ad Planstrategien er under udarbejdelse. - Deltagelse og opfølgning på møder med lokalråd. Ad Fastholde indsatsen overfor erhvervslivet, herunder fødevareområdet samt bosætningskampagne for tiltrækning af nye borgere. - Skærpet indsats overfor kommunens egne institutioner, foreninger m.v.. Ad ØK som planudvalg.

2 - Mødestruktur og mødekultur Strategisk udvikling: Kvalitetsudvikling af kerneopgaverne jf. Vision og mission Servicering af politiske udvalg Ledelse: Evaluering og udvikling af ledelsesarbejdet Kompetenceudvikling Fokus på outcome, evaluering af viden om effekter af indsatser Effektivisering af driften på området Samarbejde mellem drift og administration Styring: Udarbejdelse af drifts- og udviklingsaftale for Vej, Park og Genbrug samt årsplaner for teams. Vurdering af det nuværende styringssystem kvalitetsstyring, procedurer, årsplan, drifts- og udviklingsaftale m.v. Ad Bidrage i forhold til indsatsen bl.a. kollektiv trafik, job parathed m.v. Der arbejdes fortløbende på videreudvikling af tilgange til kerneopgaverne bl.a. samarbejde med interne/ eksterne, de frivillige og organisationer. Afdelingens opgaver/indsatser præsenteres på en professionel og forståelig måde. Drøftes løbende i lederfora bl.a. afklaring om roller, kompetenceudvikling, kultur, trivsel og kommunikation m.v. Vi fastholder fokus på samarbejde og helhed i opgaveløsningen. Drifts- og udviklingsaftalen samt årsplaner for teams foreligger i januar Indhold og værdi af styringsværktøjerne vurderes løbende. Omfang af ressourcestyringssystem vurderes og

3 Implementering af ressourcestyringssystem. Økonomistyring og budgetlægning implementeres herefter. Skærpet og løbende fokus på budget- og regnskab. Der udarbejdes et årshjul og der arbejdes fortløbende med rettidig planlægning, tæt opfølgning på udgifter og aktiviteter samt hensyntagen til sammenhænge imellem kommunens økonomi, ressourcer, opgaver, mål og effekter. Effektivisering og digitalisering Innovation Udviklingsprojekter Digital ledelse Kompetenceudvikling Tekniske løsninger Arbejdet med gennemførelse af strategierne fortsætter i Der skal udarbejdes katalog på afdelingsniveau dels for allerede vedtagne samt for potentielle tiltag. Prioritering af tiltag vil ske ud fra business casemodel.

4 Vej & Park Overordnet politisk mål Asfaltarealer: Vejtilsyn, planlægning af vedligeholdelse, udbud af asfaltentreprise, entreprenørtilsyn. Hovedeftersynskadesregistrering og afsætning. Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Udbud af Remix. Der skal foretages udførelse af hovedeftersyn, skades-registrering og afsætning i henhold til planlagte asfaltarbejder i foråret samt opfølgning af skader efter gravetilladelser. SMS-service i forbindelse med igangsætning af asfaltarbejder anvendes. Skadesregistrering/tilstandsvurdering i eget regi omhandler primært klasse 1-2 veje. Størsteparten af asfaltarbejderne er omfattet af en 3 årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i 2 år. Rammeaftalen er gældende fra Målopfyldelse Hovedeftersyn af planlagte asfaltarbejder på klasse 1 og 2 veje skal være udført medio april. Belægningsplan 2015 for asfaltarbejder offentliggøres på kommunens hjemmeside inden opstart. SMS-service i forbindelse med igangsætning af asfaltarbejder anvendes. Liste/kort med asfaltarbejder i 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside inden opstart. Opfølgning på målopfyldelse Almen drift: Afvanding, beplantning og renhold af vejarealer. Tilsyn med tilladelser til nye overkørsler. Markering af skelsten ved salg af byggegrunde. Rammeaftale forlænges for 2015 Der skal udarbejdes plan for klimasikring af veje. Synliggørelse og orientering om igangsætning af almene driftsopgaver på hjemmesiden. Udarbejdelse af plan for klimasikring af veje i løbet af 1. halvår Foretages i samarbejde med driftsafdelingen (Vej og Park).

5 Kørebaneafmærkning: Vejtilsyn, planlægning af vedligeholdesstrategi, entreprenørtilsyn. Hovedeftersynskadesregistrering-afsætning. Registrering foretages primært på klasse 1-2 veje. Gravetilladelser: Udstedelse af gravetilladelser. Foretages og registeres i henhold til Web GT/vejman.dk samt tilsyn og opstartsmøder med ledningsejere omkring trace. Fortove: Løbende tilstandsregistrering, udbud af omlægning, renovering og udskiftning af fortove og pladser. Grusveje: Drift og vedligeholdelse af grusveje. Herunder høvling, påfyldning af grus samt registrering af tilstand. Grusveje er klassificeret som A, B og C veje. Skilte: Skilteindkøb i forbindelse med nye vejanlæg og diverse henvendelser om opsætning af færdselstavler samt administration af cykelruter - fornyelse af skilte. Udbud af kørebaneafmærkning Hovedeftersyn, skadesregistrering samt afsætning skal udføres iht. budget i løbet af foråret. Behandles løbende. Der forventes ca. samme antal graveansøgninger i Intensivering af tilsyn og godkendelser af færdigmeldinger Der skal foretages et udbud på total renovering af fortovs-strækninger i Brørup. Der skal udføres en vurdering af hvilke fortovsstrækninger der skal renoveres i henhold til 5 års handleplanen. Overdraget til driftsafdelingen Der skal tages stilling til om vedligeholdelsesmetoder og omfang svarer overens med afsatte driftsmidler. Der skal udarbejdes skilteudbud i samarbejde med Varde og Billund Kommuner. Videreførelse af arbejdet med registrerering af færdselstavler i for bindelse med udskiftning/fornyelse. Skadesregistrering i eget regi skal være udført medio april.?? Udbud på renovering af fortovsstrækninger skal være udført medium marts Plan for fortovsrenoveringer 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside inden opstart. Implementering af database i GIS skal være udført i 1. halvår Implementering af database i GIS skal være udført i 1. halvår 2015.

6 Videre arbejde med implementering af database i GIS. Gadefejning og tømning af brønde: Udførelse af gadefejning af asfaltbelagte arealer med kantbegrænsning eller spærreflader samt renhold af brønde og ledninger.opgaverne udføres som kontraktarbejder. Mindre gadefejninger i byområder foretages i egen drift. Buslæskure: Administration, reparationer af buslæskure, nyindkøb af skure, kontakt til Sydtrafik om etablering af nye busholdebaner /stoppesteder. Udføres i samarbejde med Susanne Jørgensen, Team Projekt Vintertjeneste: Bagvagt for den fælleskommunale centralvagt Egernsundbroen - En uge hver 5. uge. Udbud eksterne entreprenører, Udbud af saltleverance - Kontrakter. Planlægning optimering af ruter externe og interne - materielopgørelse m.v. Orienteringsmøder, opstartsmøder og evalueringsmøder, undervisning VV (vintervagt) Forårsfejning igangsættes uge 12 og skal være afsluttet senest i ugen op til påske. Sommerfejning udføres i uge Efterårsfejning udføres i uge Brøndtømning udføres i perioden 1 september til 30 november Der skal foretages vedligeholdelse og evt. udskiftning efter behov og ønsker. Der skal i løbet af 1. halvår udarbejdes en liste over de eksisterende buslæskures tilstand og der skal foretage en prioritering af hvilke skurer der skal udskiftes/opsættes/repareres Udbud af vintertjenesten skal opstartes i løbet 1. halvår Justering af ruter/opbygning i forhold til ny placering af materielgård og saltdepot Forsøg/implementering af ny Vinterman-app hos eget driftspersonale og eksterne vognmænd?? Prioriteringsplan for udskiftsning skal være foretaget i 1. halvår Udbud af vintertjenesten for skal være udført inden sommerferien Implementering af Vinterman-app for egne vinterruter skal være udført i halvår af 2015.

7 og IV (inspektionsvagt) samt møder i fællesskabet og erfa. Behandling af diverse klager og forsikringssager. Bogføring af udkald i Vinterman, opgørelse af faktureringsgrundlag - ajourføringaf saltforbrug. Budgetkontrol og attestering af bilag, ajuorføring af statistikker. Regulering ændringer og annoncering af vinterregulativ. Vintertjenesten har fælles vagtcentral med Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Kommuner. Vejbelysning og signalanlæg: Administration og tilsyn borgerhenvendelser. Renoveringsplanlægning. Kontraktstyring, kontrol af entreprenør. Byggemøder - Sagsbehandling ifm. julebelysning. Vedligehold/eftersyn kontrol mv med signalanlæg/fartmålere. Gadelysanlæg er omfattet af leasingaftale med Tre-For til Der skal foretages udbud på udskiftning af gadelys til LED for Kortlægning af fremtidig vej- og stibelysning til prioritering. Gennemførelse af LED etape 2 med frist Udskiftning til LED, master og kabellægning hvor påkrævet. Udbud af etape 3 ultimo 2015 med forventet opstart i marken primo 2016 og udløb ultimo Ad hoc behovsvurdering og udførelse af vej og stibelysnig Udbud på udskiftning til LEDlys for er udført inden udgangen af 2015.

8 Broer og bygværker: Eftersyn, vedligehold og reparation, grafitti. Renovering af broer og rækværker. Udskiftning af rørunderføringer - Ajourføring og revision af DANBRO.Kontering og budgetkontrol. Eftersyn, vedligehold og reparation, Løbende kontrol Udarbejdelse af opstarts/ nedluknings manualer. Udskiftning af autoværn. Anlægsarbejder nyanlæg: Rundkørsler, Cykelstier, Modulvogntog, Byggemodninger og Diverse vejanlæg. Opgaver: Projektering, projektbeskrivelser, afmærkningsplaner, udbud, licitation, byggemøder, tilsyn, udførelse, økonomi, lodsejere, ledningsejere, landinspektør, entreprenør, arkæologi, politi godkendelse, vandløb/diger Der skal foretages brorenoveringer og udbud heraf. Der skal foretages udskiftning eller anlæg af autoværn på broer udfra Vejdirektoratets prioriteringsliste. Der skal foretages dialog med driften om vedligholdelse af broer og bygværker som skal være et fast punkt på driftplanen. Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Større synliggørelse og information om igangværende anlægsprojekter. Tildels på hjemmesiden samt ved anlægsarbejderne. Elektronisk udbud ved hjælp af programmet Mercell. Større anlægsprojekter skal VVManmeldes. - Cykelstier langs Søndergade, Holsted N - Cykelstier, stamvej og underføring v. Kongeengen, Vejen - Rundkørselsler ved Skodborghus og Øster Lindet Der er foretaget brorenovering i henhold til afsatte midler i løbet af Udbud på brorenoveringer og bygværker skal være udført inden udgangen af april Der skal foretages udskiftning af autoværn på broer i henhold til afsatte midler inden udgangen af Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Synliggørelse af udbud på hjemmesiden samt information om igangværende opgaver.

9 Mindre anlægsarbejder: Hævede flader, Lysregulering Skoler, P-anlæg og Trafiksanering. Opgaver: Skitseforslag til ombygning af kryds. Møder med skoler, projektering, projektbeskrivelser, afmærkningsplaner, udbud, licitation,byggemøder, tilsyn, udførelse, økonomi, lodsejere, ledningsejere, landinspektør, entreprenør, politi Ekspropriation: Projektering, landinspektør, ekspropriationsmateriale til lodsejere afholdelse af ekspropriation erstatningsberegninger, afsætning Færdiggørelsesarbejder bolig og erhvervsområder: Indsamling af udførte projekter - Ajourføring af oplysninger i skema. Tilpasning og tilretning til budget. Foretages i samarbejde med Birgitte Møller, Team Natur og Park Myndighedsbehandling ift. vejlovgning: Behandling af privatvejssager, ulovligheder i forhold til vejlovgivningen. Særlig råden over vejareal og forhold omkring parkering. Færdselsloven, Særtransporter, opsætning Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Behandles i forbindelse med konkrete anlægsprojekter. Der er afsat 1 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder. Prioritering er foretaget for 2015 iht. plan. Privatvejsager kræver fortsat en del ressourcer Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Synliggørelse af udbud på hjemmesiden samt information om igangværende opgaver.?? At planlagte færdiggøreslesarbejder for 2015 er udført inden årets udgang. Behandles løbende i henhold til kommunens fastsatte svarfrister.

10 skiltning. Godkendelse af private udstykninger iht. vejadgange, udformning. Legepladskontrol: Sikkerhedseftersyn af kommunens legepladser i Holsted og Rødding området. Tilsyn med ca. 40 legepladser årligt. Kommunen har tilsynspligt med legepladser jvf. Byggelovens 14 og 16, samt service lovens 16. Opgaven er organisatorisk delt mellem Team Plan og Byg og Team Veje og Trafik samt Team Natur og Park. Vej og trafikdata: Vejman.dk Ajourføring af data, vinterklasser, klassificering, vims- aran billeder, beskrivelse og ajourføring af veje-, pladser- og stifortegnelse (CVF- registret) Stedfæstelse af uheld og arbejder, bearbejdning og formidling af trafikdata. Trafikman.dk: Inddatering af arbejder på kommunes veje, særlig ved vejklasse 1 og 2. Foretages af Britta, Team Projekt Vejman belægningsoptimering: Indlægge og analysere data fra hovedeftersyn af vejnettet. I 2015 tjekkes offentlige legepladser på kommunens grønne arealer af cws. Kontrol af legepladser på kommuens skoler og daginstitutioner mfl. skal udbydes til eksterne legepladsindspektører. Der skal etableres et hold til forestår tilsyn og lette reperationer af kommunens offentlige legepladser. Løbende stedfæstelse af uheld. At få udbredt vejman.dk til områdelederne i driften. Indlægge/opdatere offentlige stier i vejman.dk At der er udviklet nye rutiner for registrering i vejman.dk, og at systemets validitet sikres. Udarbejdelse af langtidsplan (5 årsplan) for slidlags - og forstærkningsarbejder skal afsluttes i foråret Der skal foretages udbud af tilsyn på kommunens skoler og dagsindsitutioner i 1. halvår af At opdatering af offentlige stier er opdateret i vejman.dk i løbet af I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den

11 Vejman.dk giver et strategisk overblik over sammenhæng mellem belægningsstrategi og udvikling af vejkapital. Vejman trafiktællinger: Indlægge og analysere data fra hovedeftersyn af vejnettet. Vejman.dk giver et strategisk overblik over sammenhæng mellem belægningsstrategi og udvikling af vejkapital. Arkælogi og geoteknik (forundersøgelser): Koordinering med museet på Sønderskov i forbindelse med udgravninger for kommunale anlægsarbejder m.v. Vejplanlægning: Strategi for belægningsvedligeholdelse, udarbejdelse af disponeringsforslag (fx ift. infrastruktur, byggemodninger, trafikanlæg, trafiksanering, torve og pladser m.v.), Det skal sikres at der er mulighed for at inddatereg hovedeftersynsdata i eget regi. I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den 1. marts Udarbejdelse af langtidsplan (5 årsplan) for slidlags - og forstærkningsarbejder skal afsluttes i foråret Det skal sikres at der er mulighed for at inddatereg hovedeftersynsdata i eget regi. I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den 1. marts Museet inddrages løbende og tidligt i den generelle planlægning af byggemodninger og infrastrukturprojekter når anlægsprogrammet er fastlagt. Der planlægges løbende koordineringsmøder med museet efter behov. Følgende anlægsarbejder for elektrificeringsprojektet igangsættes i løbet af 2015: - Stibro i Vejen - Nedrivning af bro Estrupvej - Nedrivning af bro Rovedvej - Nedrivning af bro Korsagervej - Nedrivning af markvejsbro 1. marts I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den 1. marts 2015.?? Udarbejdelse af handlingsplan for vejtrafikstøj for de overordnede veje inden udgangen af 2015

12 trafikberegninger a.h.t. fremkommelighed, handlingsplaner. Ansøgninger: Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til fx statens trafikpuljer fx cykelpulje, fremkommelighedspuljer m.v. Udføres i samarbejde med Team Projekt Høringer: Høring af statslige vejplaner, regionale udviklingsplaner, energiselskaber, kommuneplantillæg, lokalplaner, udviklingsplaner, helhedsplaner, disponeringsforslag m.v. Trafiksikkerhedsområdet: Deltagelse i trafiksikkerhedsråd, møder med skoler, lokalråd, Erfagrupper mv. Henvendelser fra borgere, skitseforslag til ombygning af kryds mv.trafiksikkerhedsrevision af anlægsprojekter, udtalelser vedr. trafikfarlig skolevej, sort plet udpegning samt løbende dataopsamling samt vurdering af uheldsramte lokaliteter. Udføres i samarbejde med Team Projekt. I den forbindelse skal der foretages planlægning og formidling af omvejskørsel, busruter, skoletrafik og beredskab. Det skal foretages en vurdering af hvilke evt. projekter der kan og skal søges midler til. Herunder evt. cyklistfremmende projekter. Behandles løbende Efter planen udføres følgende arbejder i 2015: - Registrering af påkørte skilte færdigudvikles - Fortsat udvidelse af kontakten til færdselskontaktlærerne - Udarbejdelse af uddybende analyse af uheld med cykler og knallerter i byzonen - Sortpletanalyse - Udarbejdelse af liste over trafiksikkerhedsprojekter - Vurdering af farlige skoleveje efter opfordring - Trafiksikkerhedsprojekt i Rødding Trafiksikkerhedsprojekt i Brørup Ansøgning til cykelpuljen foretages i foråret 2015 i henhold til Vejdirektoratets fastsatte frister. Behandles løbende Forslag til anvendelse af trafiksikkerhedsmidler for 2015 er udarbejdet til fremlæggelse af anlægsprogrammet for Revision/ny cykelruteplan gældende fra 2016 skal være godkendt inden udgangen af 2015.

13 Kampagner og informationer: Trafiksikkerhedsfremmende kampagner og informationer. Bestilling af kampagnemateriale, deltagelse i netværksmøder i Det Sønderjyske trafiksikkerhedsnetværk. Borgerhenvendelser og Lokalråd: Kontakt, besigtigelser og registrering Grundejerforeninger: Opretning. Afklaring af pasningsområder. Løbende kontakt. Gartnerplan: Opstartet i Registrering af alle arealer. Interne tilhørsforhold. Gennemgang med driftsfolk. Dialog med lokalråd Parkdrift: Samarbejde med driftsafdelingen. Videregivelse af borgerhenvendelser. Legepladser oversigt over tilstand, udviklingsstrategi, økonomi og tidsplan. Møde med færdselskontaktlærerne og 2 møder med Trafiksikkerhedsudvalget Revision af cykelruteplan Vi forventer at deltage i de kampagner Rådet for Sikker Trafik udsender Vi søger mulighederne for at udarbejde pressemeddelelser vedrørende aktuelle emner til lokale medier Styrket dialog og samarbejde med færdselskontaktlærerne. Understøtte FKT's lokale trafiksikkerhedsarbejde Løbende henvendelser om ændringer samt vejledning til lokalråd. Henvendelser om manglende drift sendes til driftsafdelingen. Mangler opfølgning på Ådalen, Bækkegård og Overmarken + Ellestrup Dialog med lokalråd ikke udført. Afklaring af privates brug af friarealer afventer Plan for Sommerlystskoven, Hvedevænget, Grønningen, 1 ny legeplads + renovering Deltage i de nationale kampagner i henhold til de udmeldinger der kommer fra Sikker Trafik i løbet af Trafikpolitik for unge på uddannelsesinstitutioner i løbet af Udarbejder 2 pressemeddelelser i Løbende henvendelser om ændringer samt vejledning til lokalråd. Henvendelser om manglende drift sendes til driftsafdelingen. Ingen oprettes, kun løbende dialog og vedtægtsændringer Konvertering af mundtlige 'Private aftaler' til skriftlige afsluttes. AML Gartnerplanen gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside inden 1. halvår. Plan for Sommerlystskoven, Hvedevænget, Grønningen, 1 ny legeplads + renovering

14 Kultur & Fritid: Konsulent for parkdrift Anlægsopgaver, park: Diverse beplantninger Byggemodning, park: Planlægning, park: Høringer og opgaver for plan og udvikling. Kvalitetsstyring: Udarbejdelse og vedligeholdelse af kvalitetsprocedure i D4 systemet. LISI er superbruger på D4 systemet. Hjælpefunktioner: Omfatter ajourføring af hjemmeside, hjælpefunktioner til diverse fagprogrammer. Hjemmesideopdatering foretages i samarbejde med Susanne M Jensen, Team Administration Vejen Anlæg - Nyt gedehus og indhegning, belysning, inventar beplantning m.m. Brørup Bypark projektbeskrivelse Rundkørsel Brørup+ Skodborghus, Forsyning Brørup Nørregade, Vestermarksvej etc. Kongehøj et. 3, Boulevardens forlængelse, Kongeengen, evt. Planetparken Vejen Rambla - projektleder, høringer, Informationsmateriale til grundsalg Kongeengen, Kongehøj etape 4, Vejen Midtby Der skal fastlægges hvilke områder der evt. skal tilføjes i systemet og om eksisterende områder er ajourført. Trafiksikkerhedsplan indpasses i digital form på hjemmeside. Der mangler sider om grønne områder på kommunens hejemmeside. "Giv os et praj" app skal kobles sammen med hjemmesiden. Foretages i samarbejde med Kamilla, Team Administration Vejen Anlæg - Nyt gedehus og indhegning, belysning, inventar beplantning m.m. Brørup Bypark - projektbeskrivelse Rundkørsel Brørup+ Skodborghus, Forsyning Brørup Nørregade, Vestermarksvej etc. Kongehøj et. 3, Boulevardens forlængelse, Kongeengen, evt. Planetparken Vejen Rambla - projektleder, høringer, Informationsmateriale til grundsalg Kongeengen, Kongehøj etape 4, Vejen Midtby?? Trafiksikkerhedsplan indpasses i digital form i løbet af Grønne områder gennemgåes og tilpasses på hjemmesiden. "Giv os et praj" app implementeres inden udgangen af 2015

15 Natur&Landskab og Vandmiljø Overordnet politisk mål T&M s Konkrete handlinger Målopfyldelse Opfølgning Natura 2000-handleplan for Vejen Mose NATUR Natura 2000-handleplan for Sneum Å og Holsted Å NATUR Natura 2000-handleplan for Kongeåen NATUR Natura 2000-handleplan for Nørrebæk ved Tvilho NATUR Statens service-eftersyn af 3- arealer NATUR Bjørneklo indsatsplan NATUR Kongeåstien NATUR Biodiversitetsstrategi NATUR Natura 2000-planer for NATUR Landskabskarakteranalyse Afvente svar på ansøgning om midler til naturgenopretningsprojekt fra EU Life+ Arbejde for at indgå frivillige aftaler med lodsejere i samarbejde med lokale landboforeninger Arbejde for at indgå frivillige aftaler med lodsejere i samarbejde med lokale landboforeninger Arbejde for at indgå frivillige aftaler med lodsejere i samarbejde med lokale landboforeninger Kvalitetssikre statens 672 rettelser, som vi ikke har godkendt. Påbegynde sagsbehandling af de ca. 100 lovliggørelsessager. Iværksætte indsats i område opfølgning i område 3-5 Gennemføre anlægsarbejdet. Indvie stien d. 30. maj 2015 Iværksætte formidling og understøtte naturgenopretningsprojekter med eksterne samarbejdsparter. Afgive høringssvar. Påbegynde udarbejdelse af Natura handleplaner. Den gennemførte landskabskarakteranalyse skal Få tilsagn + igangsætte opgaven Igangsætte et projekt om græsning/hegning/pleje. Igangsætte et projekt om græsning/hegning/pleje Igangsætte et projekt om græsning/hegning/pleje Have et opdateret og validt 3 kort på Miljøportalen. Gennemføre indsatsen og reducere bestanden med 10 % Gennemføre og afslutte projektet. Overgå til drift. Formidling påbegyndt. Opgaven påbegyndt. Analysen som er udført på arbejdsskemaer omsættes til et

16 LANDSKAB Vindmølleplanen LANDSKAB Vandhandleplan på baggrund af vandplan (1) VANDLØB Vandområdeplan (vandplan 2) VANDLØB Vandløbsregulativer VANDLØB Holsted Møllesø Opfyldelse af vandplan VANDLØB Glejbjerg, Grene og Skovbølling dambrug. Opfyldelse af vandplan VANDLØB Krøgebro dambrug + 2 rør Opfyldelse af vandplan. VANDLØB Spildevandsplan SPILDEVAND Spildevand i det åbne land. omsættes til et tilgængeligt materiale for den kommende kommuneplan. Besvarelse af indsigelser. Kommuneplantillæg udarbejdes og fremlægges for politikere Vandhandleplan udarbejdes, sendes i offentlig høring og fremlægges for politikere. Forslag til vandområdeplan fremlægges politisk til afgivelse af evt. høringssvar. Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer sættes i værk. Valg af regulativtyper og serviceniveau sker i samarbejde med interesseorganisationer og politikere. Spærringen fjernes. Der etableres et stryg. Der søges tilskud hjem til realisering af projekterne. Der søges tilskud hjem til forundersøgelser. Spildevandsplan udarbejdes. I alt 785 ejendomme, skal have kontrolleret og evt. fornyet deres spildevandsanlæg som følge af spildevandsplanen for brugervenligt layout,kort og beskrivelser. Godkendelse af kommuneplantillæg. Vandhandleplan godkendes og offentliggøres. Evt. høringssvar afgives. Vandområdeplan godkendes og offentliggøres. Skabelon for regulativrevision udarbejdet. Regulativer udarbejdet for pilotområde. Projektet gennemføres. Tilsagn opnået og projekt gennemført. Tilsagn opnået og forprojektering gennemført. Vedtages. Ultimo 2015 skal ca. 70 % være i mål.

17 SPILDEVAND Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand GRUNDVAND Miljøgodkendelser af dambrug DAMBRUG Ultimo 2014 var ca. 50 % i mål. Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand ved Bække-Klelund området samt Veerst, Rødding og Jels Miljøgodkendelse af dambrug afventer ny dambrugsbekendtgørelse. Den er sendt i høring ultimo Ventes at træde i kraft 1. maj Indsatsplaner udarbejdet og vedtaget Bekendtgørelse træder i kraft. Ansøgninger modtages fra dambrug godkendelser udarbejdes for alle dambrug, der endnu ikke har en miljøgodkendelse i Vejen Kommune (6 stk.: Hovborg, Østerbygård, Gørklint, Hulkær, Præstkær og Vejen Store Vandmølle).

18 Projekt Overordnet politisk mål Bynære arealer: Omdannelse eller aktivering af passive arealer i byerne, primært til attraktive boliggrunde Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Omdannelse eller aktivering af følgende arealer: -Gormsvej Stadion, Vejen -Åhaven, Holsted -Slagterigrunden, Rødding -Egely, Vejen Målopfyldelse Gormsvej Stadion, Vejen: Arealet udbydes som projektudbud, sydligt arealudsnit er udformet som legeplads af kommunen Åhaven, Holsted: Der gennemføres en planlægning for området Opfølgning på målopfyldelse Der tilrettelægges en politisk godkendt procesplan for hvert enkelt projekt. Slagterigrunden, Rødding: Der følges op på informationsmøde og der udarbejdes en planlægning for området Egely, Vejen: området udlægges med midlertidige opmærksomhedsaktiviteter efter end nedrivning af bygninger

19 Kollektiv trafik: Udvikling og effektivisering af den kollektive trafik Politiske mål udtrykt gennem rapporterne: Analyse af transportbehovet i Vejen Kommen del I, del II og del III Politiske mål besluttet i forbindelse med skolereformen Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter - opfølgning på Flextur og FlexUng -vejen Bybus fremtiden -udbud Sydtrafik udbud kommunalt - 4 Holsted ruter gennemføres og implementeres -køreplan 2015/2016 Ny vognmand i Holsted området Fleksibel kørsel på ruterne i Holsted området Dialog med: -skoler -ungdomsuddannelser -taxa vognmænd Opfølgning på Flextur og FlexUng Fleksibel kørsel i forhold til ny skolereform igangsættes, markedsføres, udvikles og evalueres Vejen Bybus fremtiden: Evaluering Udbud Sydtrafik 2016: Kravspecifikation og udbud skal politisk behandles Udbud kommunalt - 4 Holsted ruter: Udbudsmateriale skal politisk behandles og udbuddet gennemføres og implementeres Der udarbejdes en samlet tidsplan for opgaver vedr. den kollektive trafik 2015 Køreplan 2015/2016: Køreplaner skal tilpasse Landsbyfornyelsespulje: Forskønnelse og fornyelse af landdistrikterne, gennem nedrivning, renovering og oprydning Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter Nedrivning: -der forventes gennemført mellem nedrivninger, dette afhængig af projekternes størrelse/økonomi Facaderenovering: -der forventes gennemført mellem 2-4 projekter Oprydning: -der forventes gennemført mellem 1-2 oprydningsprojekter Nedrivning: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås frivillige aftaler med ejerne -nedrivninger udbydes og der føres tilsyn med projekterne Facaderenoveringer: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås aftaler med ejerne Der udarbejdes hvert kvartal en statusopdatering til politisk orientering

20 Dialog med lokalrådene: Understøtte udviklingen i landdistrikterne Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter -pulje til landsbyfornyelse -sparring og dialog med lokalrådene omkring det tekniske område -sparring og dialog med nyt landdistriktudvalg Oprydning: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås frivillige aftaler med ejerne -oprydninger udbydes og der føres tilsyn med projekterne -udarbejde oplæg til politisk beslutning på temaer og konkrete projekter Pulje til landsbyfornyelse: Se punkt landsbyfornyelsespulje Møder med lokalrådene i marts 2015 kvartalvis opfølgning på opgaver og projekter Ordinære byfornyelsesmidler: Fornyelse af byerne, gennem renovering og nedrivning Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan samt udviklingsplaner for byerne Facaderenovering: -der forventes gennemført mellem 1-3 projekter Sparring og dialog med lokalrådene omkring det tekniske område: -samarbejde med lokalrådene om lokale opgaver og projekter -samarbejde med landdistriktudvalg om opgaver og projekter vedr. det tekniske område Facaderenoveringer: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås aftaler med ejerne Der udarbejdes et servicekort til kommunens handelstandsforeninger, det gør opmærksom på støttemulighed til facaderenovering de butiksfacader, der har en beboelseslejlighed på 1. sal og er fra før Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan

21 Genbrugsplads for Koldingvej: -planlægning af ny genbrugsplads opstartes i 2015 Der udarbejdes oplæg til tidsplan, økonomi, proces og skitses beskrivelse Oplæg til politisk behandling i 2015

22 Plan&Byg Overordnet politisk mål Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling omfatter administration af byggeloven og af bygningsreglementet af Time- gebyrmodel, procedure for opkrævning, dokumentation samt kvalitetsmål skal integreres. Implementeret 1. januar 2015 Løbende opfølgning på budgetforudsætninger Legepladstilsyn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Digitalisering Realisering af Regeringens digitaliserings strategi Herunder hører implementering af nye systemer, forberedelse af grunddata opsætning af hardware osv. Planstrategi 2015 Vindmølleplan Byg & Miljø samt integration til ESDH evalueres/tilrettes. Byggesags webarkiv skal gøres online med offentlig adgang. Der skal udarbejdes en plan for opretning af grunddata. Arbejdet med digitale lokalplaner og sektorplaner fortsættes. Opgaven er forankret i Udvikling og Erhverv, men Teknik & Miljø skal bidrage og påvirke proces og resultater. På landsplan er målet i 2015 at 70 % af ansøgninger indkommer digitalt. Byggesags arkiv er tilgængelig online 1. januar Der foreligger en plan for opretning af grunddata medio Der udarbejdes digitale lokalplaner pr. 1 juli Vedtaget planstrategi i 2015

23 Overordnet politisk mål Udarbejdelse af vindmølleplan for Vejen Kommune. Vejen Kommune ønsker at leve op til regeringens energistrategi 2050, samt egne vedtagne målsætninger i hhv. klimastrategi og kommuneplan. Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Forelægge vindmølleplanen til endelig godkendelse efter offentligheds fasen, foråret Målopfyldelse Få godkendt forslag til vindmølleplan med tilhørende miljørapporter. Endelig godkendelse af vindmølleplanen forår Opfølgning på målopfyldelse Lokalplanlægning Som et led i Vejen Kommunes arbejde med digitalisering, er der igangsat en proces hen imod at omdanne vores planer til digitale planer De overordnede mål er at: Gøre lokalplanerne mere tilgængelig og overskuelig for brugerne. Sikre en bedre kobling til kort, så sagsbehandlingen kan optimeres Bedre involvering af borgerne Optimering af planprocessen Sikre et ordentlig politisk beslutningsgrundlag Den fremadrettede proces vil omfatte følgende: Opsætning af design og skabeloner Frase- katalog Optimere sagsgange Omstille planprocessen til en digital proces Sikre kobling til øvrige systemer med særlig fokus på GIS Uddannelse af brugerne Udarbejdelse af digitale lokalplaner er implementeret 1. juli Registrering af Overblik over eksisterende Klarhed og registrering og

24 Overordnet politisk mål Bevaringsværdige ejendomme og kulturværdier Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål registrering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Målopfyldelse sagsarbejdsgang, efterår Opfølgning på målopfyldelse Klimatilpasning Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasnings-planer, visende oversvømmelsesrisikoen i kommunen som en hydrologisk model. Klimatilpasningsplanen vil blive et tillæg til kommuneplanen. Udvikling af administrativ metode og proces for operationel behandling af konkrete sager. Arbejdet med at udarbejde klimatilpasningsplanen pågår, og er snart tilendebragt. Generelt har Vejen Kommune ikke de store udfordringer på området. Der udarbejdes en hydrologisk model, der viser hvilke områder af kommunen som bliver oversvømmet ved ekstrem nedbør (risiko-kortlægning). Den hydrologiske model vil danne grundlag for klimatilpasningsplanen. Der er godkendt en klimatilpasningsplan foråret I grove træk omhandler klimatilpasningsplanen følgende elementer: Baggrund og forudsætninger Risikobillede Hovedstruktur, retningslinjer og rammer Handlingsplan for klimatilpasning

25 Overordnet politisk mål Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse

26 Erhvervsmiljø Årsplan team Erhvervsmiljø 2015 Overordnet politisk mål Konkrete handlinger Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Landbrug Miljøgodkendelser. Der er politisk vedtaget en gennemsnitlig sagsbehandlingstid hos kommunen på højst 5 måneder for mindre sager (husdyrlovens 10, 11, 16) og 6 måneder for større sager ( 12) Anmeldesager. Der er i loven krav om en sagsbehandlingstid på højst 2 måneder. Tilsynshyppighed. Der er i loven krav om følgende tilsynshyppigheder: Store husdyrbrug: Besøges minimum hvert 3. år, dog mindst 40 % om året. Mindre husdyrbrug: Besøges minimum hvert 6. år, dog mindst 25 % om året. Tilsynskampagne Affald Ny affaldsplan Der er administrativt fastlagt en procedure for gennemførelsen af sagerne, indeholdende kvalitet og tidsplan for hver enkelt sag. Hvis en række krav i ansøgningen er opfyldt, skal anmeldelsen accepteres. Der foreligger procedure for sagsbehandlingen Der foreligger plan for gennemførelsen af minimumskravet for det enkelte husdyrbrug. I begyndelsen af 2015 vil plan for kampagner og prioriterede tilsyn til opfyldelse af procentkravet blive fastlagt. Der forventes en fortsættelse af kampagnen for 2014, således at resten af vandløbseller sønære gyllebeholdere besøges for kontrol af gyllealarmer Arbejdet med udarbejdelse af ny affaldsplan er i gang. Hvis sagsbehandlingstiderne presses på grund af forøget sagsmængde, vil UTM blive forelagt problemet. Målopfyldelsen er et lovkrav, der ikke kan fraviges Målopfyldelsen er et lovkrav, der ikke kan fraviges. Kampagnen gennemføres i sommeren 2015 Målsætningen er at en ny affaldsplan er politisk vedtaget i april 2015

27 Skraldiade Søges gennemført i 2015 Der er tilmeldt et tilstrækkeligt antal skoler Genbrugsambassadører på skoler (fire klasser) Planlægge div. tiltag og gennemføre workshop og temadage Beskrivende koncepter der kan præsenteres for de øvrige skoler i løbet af 2015 Indsamling af udtjente Gennemføre kampagne på Gennemføres i foråret 2015 mobiltelefoner skoler Sorteringsvejledning virksomheder Udarbejde vejledningsmateriale for udvalgte brancher Indsamling til genanvendelse Udbyde opgaven med tømning af genbrugsspand Ny kontrakt skal træde i kraft 1. september 2015 Kampagne for korrekt sortering i genbrugsspanden Udarbejde kampagnemateriale og iværksætte kampagnen Forventes gennemført i september 2015 Tømning af containere på Opgaven udbydes genbrugspladser Ny genbrugsplads i Vejen Planlægning af ny genbrugsplads Pladsen planlægges i 2015 og forventes åbnet i Farlige stoffer i byggeaffald Informere om anmeldelse og sortering af byggeaffald Industri Tilsynshyppighed. Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder), hvor alle virksomheder skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 3 år. Dog skal 40 % tilses hvert år Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier, skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 4 år. Dog skal 25% tilses hvert år Der udarbejdes hvert år en plan for gennemførelse af tilsynene. Målopfyldelsen er et lovkrav, som er ufravigeligt

28 Tilsynskampagne Byg & Miljø programmet Jordforurening Informationsmateriale om jordflytninger og byggeanlægsaffald Der skal i alt gennemføres to kampagner hvert år på industri- og landbrugsvirksomheder. Årets tema forventes at blive en fortsættelse kampagnen for 2014: Udlevering af en miljømappe til autoværksteder Ansøgninger om godkendelse skal foretages via dette program Kampagnen gennemføres i løbet af 2015 Det forventes at miljøansøgninger indarbejdes i programmet i 2015

29 Administration Overordnet politisk mål Handlingsplan rottebekæmpelse: Nuværende handlingsplan skal revideres og politisk godkendes. Tilretning af BBR-registeret: Ajourføring af BBR-adresser contra CPR-adresser. Pr. 1. december 2012 skal borgere selv anmelde flytning via selvbetjening. Det er derfor vigtigt at adresser stemmer overens. Arbejdet udføres af Team Administration og i tæt Adresseprogrammet og Ejendomsdataprogrammet: Effektiv adgang til bedre adressedata. Der etableres et registersamarbejde mellem matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse. Budget 2016: Forberede budget indhente anlægsønsker, effektiviseringer, driftsønsker. Ajourføre driftsbudgetter, udarbejde budgetbemærkninger. Tovholder fagkoordinator fra Team Administration. Budgettet udarbejdes i tæt Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Eventuelt samarbejde med Vejen Forsyning om bekæmpelse af rotter i offentlige kloakker Fortsat at have fokus på at antallet af sager er på et minimum. Ajourføring af adresser ud fra lister. Der er fokus på opgaven i dag. Ligeledes vil der komme fejllister vedr. ejendomsdataprogrammet, som medfører ajourføring af registre. Fagkoordinatorer, driftsleder og områdeleder skal inddrages i budgetarbejdet. Målopfyldelse Handlingsplan skal være klar til den Alle "gml." sager bliver afsluttet og det kun er nye, som kommer på listen, der mangler sagsbehandling.?? Målet er at finde en effektiviseringsgevinst, som kan anvendes til forbedringer/udvikling i Teknik & Miljø Opfølgning på målopfyldelse

30 Økonomi Ressourcestyringssystem: Implementering af ressourcestyringssystem i driften Vej & Park Borgerbetjening - digital selvbetjening: Løbende opfølgning på at borgerne er selvhjulpne og kender til Teknik & Miljøs selvbetjeningsløsninger Tovholderfunktion i Teknik & Miljø: Fokus på Doc2Mail, E-boks, Acadre Kvalitetssikring af Teknik & Miljøs hjemmeside: Sikre en kvalificeret opdatering af Teknik & Miljøs indhold på hjemmesiden og øge muligheden for selvbetjening. Team Administration er tovholder og løbende ajourføring sker i samarbejde med de enkelte teams i Teknik & Miljø. At få hjemmesiderne gennemgået - og få det indarbejdet som en fast procedure fremover. Kampagne på korrekt sortering af affald i forhold til genbrugsbeholderen: Vi oplever en del fejlsortering af affald. Der er behov for en øget fokus på korrekt sortering Affaldsområdet: Øget fokus på løsninger i forhold til borgere. Genbrugsbeholderne kan Implementere systemet så det kan anvendes som et styringsværktøj af økonomien I forhold til: Byg & Miljø, Rottebekæmpelse, affaldshåndtering, Borger.dk, m.v. Superbruger og fokus på, at hjælpe kolleger med at anvende IT-systemer og opsætning af ITsystemer Løbende at få ajourført informationerne på hjemmesiderne under Teknik & Miljø. Øge selvbetjeningsløsninger under Teknik & Miljø Der skal gennemføres en kampagne i 2015 i samarbejde med Dansk Affald, Team Erhvervsmiljø og Team Administration Nye muligheder for selvbetjening - borgerdelen - kampagne for at gøre borgerne selvhjulpne herunder SMS-tjenester man kan Skal være klar til ?????? Minimere sorteringsfejl hos borgerne Selvhjulpne borgere via selvbetjeningsløsningerne. Genbrugsbeholderne er lagt i RenoWeb senest medio 2015.

31 håndteres via RenoWeb. Lettere sagsbehandlingen for medarbejderne og Dansk Affald. tilmelde sig. Kampagner på området. Genbrugsbeholderne mht. manglende tømninger og afmeldinger kan håndteres i RenoWeb.

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013 Indhold 1.1 Ledelse af... 3 1.2 Tværgående udvikling... 4 1.3 MED-udvalg og arbejdsmiljø... 8 1.4 Digitalisering og Gis... 9 2.1 Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse... 15 2.2 Bygningsbevaring

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013 Bilag 6 Rubrik på GPS-mål 2013 TU-a 31 Politikområde 01 Demokrati Igangsatte driftsmål Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Sker kvartalsvis Der er etableret en Demokratipulje og ansøgning hertil

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Forord... 3 Index....4 00.0 Generelle

Læs mere

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013.

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 13 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi 2011. Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2/16

Indholdsfortegnelse 2/16 Beretning 2013 Teknik, Miljø & Erhverv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fakta om 2013... 3 2.1 Byggesagsteam... 3 2.2 Ejendomsskatteteam... 5 2.3 Det kommunale bygningsteam... 5 2.4 Servicekorps...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012. Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

Læs mere

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 14 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 21.985 2.335 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 3.435 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 2015 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS INDHOLD Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetbemærkninger. Drift/refusion Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

97 Forslag til Lokalplan 61/2011 - Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund

97 Forslag til Lokalplan 61/2011 - Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund Dagsorden til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 9. maj 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 94 Trafiksikker skolevej 95 Ny boligbebyggelse

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense Effektstyring Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder BKF BMF Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Økonomistyring Brandvæsen Veje Trafik Service- og støttefunktioner Tværgående strategier Miljø Park

Læs mere