Lederteam. handlinger til udmøntning af det politiske mål. målopfyldelse. Indsatser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederteam. handlinger til udmøntning af det politiske mål. målopfyldelse. Indsatser:"

Transkript

1 Lederteam Overordnet politisk mål Indsatser: 1. Klima, forsyning og ressourcer 2. By- og landudvikling 3. Profilering 4. Organisering af det politiske og administrative arbejde 5. Unge under 25 Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Ad Klimatilpasningsplanen er under udarbejdelse. - Klimastrategien skal revideres. - Varmestrategien er under udarbejdelse. - Spildevandsplanen er under udarbejdelse. - Affaldsplanen er under udarbejdelse. Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Ad Planstrategien er under udarbejdelse. - Deltagelse og opfølgning på møder med lokalråd. Ad Fastholde indsatsen overfor erhvervslivet, herunder fødevareområdet samt bosætningskampagne for tiltrækning af nye borgere. - Skærpet indsats overfor kommunens egne institutioner, foreninger m.v.. Ad ØK som planudvalg.

2 - Mødestruktur og mødekultur Strategisk udvikling: Kvalitetsudvikling af kerneopgaverne jf. Vision og mission Servicering af politiske udvalg Ledelse: Evaluering og udvikling af ledelsesarbejdet Kompetenceudvikling Fokus på outcome, evaluering af viden om effekter af indsatser Effektivisering af driften på området Samarbejde mellem drift og administration Styring: Udarbejdelse af drifts- og udviklingsaftale for Vej, Park og Genbrug samt årsplaner for teams. Vurdering af det nuværende styringssystem kvalitetsstyring, procedurer, årsplan, drifts- og udviklingsaftale m.v. Ad Bidrage i forhold til indsatsen bl.a. kollektiv trafik, job parathed m.v. Der arbejdes fortløbende på videreudvikling af tilgange til kerneopgaverne bl.a. samarbejde med interne/ eksterne, de frivillige og organisationer. Afdelingens opgaver/indsatser præsenteres på en professionel og forståelig måde. Drøftes løbende i lederfora bl.a. afklaring om roller, kompetenceudvikling, kultur, trivsel og kommunikation m.v. Vi fastholder fokus på samarbejde og helhed i opgaveløsningen. Drifts- og udviklingsaftalen samt årsplaner for teams foreligger i januar Indhold og værdi af styringsværktøjerne vurderes løbende. Omfang af ressourcestyringssystem vurderes og

3 Implementering af ressourcestyringssystem. Økonomistyring og budgetlægning implementeres herefter. Skærpet og løbende fokus på budget- og regnskab. Der udarbejdes et årshjul og der arbejdes fortløbende med rettidig planlægning, tæt opfølgning på udgifter og aktiviteter samt hensyntagen til sammenhænge imellem kommunens økonomi, ressourcer, opgaver, mål og effekter. Effektivisering og digitalisering Innovation Udviklingsprojekter Digital ledelse Kompetenceudvikling Tekniske løsninger Arbejdet med gennemførelse af strategierne fortsætter i Der skal udarbejdes katalog på afdelingsniveau dels for allerede vedtagne samt for potentielle tiltag. Prioritering af tiltag vil ske ud fra business casemodel.

4 Vej & Park Overordnet politisk mål Asfaltarealer: Vejtilsyn, planlægning af vedligeholdelse, udbud af asfaltentreprise, entreprenørtilsyn. Hovedeftersynskadesregistrering og afsætning. Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Udbud af Remix. Der skal foretages udførelse af hovedeftersyn, skades-registrering og afsætning i henhold til planlagte asfaltarbejder i foråret samt opfølgning af skader efter gravetilladelser. SMS-service i forbindelse med igangsætning af asfaltarbejder anvendes. Skadesregistrering/tilstandsvurdering i eget regi omhandler primært klasse 1-2 veje. Størsteparten af asfaltarbejderne er omfattet af en 3 årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i 2 år. Rammeaftalen er gældende fra Målopfyldelse Hovedeftersyn af planlagte asfaltarbejder på klasse 1 og 2 veje skal være udført medio april. Belægningsplan 2015 for asfaltarbejder offentliggøres på kommunens hjemmeside inden opstart. SMS-service i forbindelse med igangsætning af asfaltarbejder anvendes. Liste/kort med asfaltarbejder i 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside inden opstart. Opfølgning på målopfyldelse Almen drift: Afvanding, beplantning og renhold af vejarealer. Tilsyn med tilladelser til nye overkørsler. Markering af skelsten ved salg af byggegrunde. Rammeaftale forlænges for 2015 Der skal udarbejdes plan for klimasikring af veje. Synliggørelse og orientering om igangsætning af almene driftsopgaver på hjemmesiden. Udarbejdelse af plan for klimasikring af veje i løbet af 1. halvår Foretages i samarbejde med driftsafdelingen (Vej og Park).

5 Kørebaneafmærkning: Vejtilsyn, planlægning af vedligeholdesstrategi, entreprenørtilsyn. Hovedeftersynskadesregistrering-afsætning. Registrering foretages primært på klasse 1-2 veje. Gravetilladelser: Udstedelse af gravetilladelser. Foretages og registeres i henhold til Web GT/vejman.dk samt tilsyn og opstartsmøder med ledningsejere omkring trace. Fortove: Løbende tilstandsregistrering, udbud af omlægning, renovering og udskiftning af fortove og pladser. Grusveje: Drift og vedligeholdelse af grusveje. Herunder høvling, påfyldning af grus samt registrering af tilstand. Grusveje er klassificeret som A, B og C veje. Skilte: Skilteindkøb i forbindelse med nye vejanlæg og diverse henvendelser om opsætning af færdselstavler samt administration af cykelruter - fornyelse af skilte. Udbud af kørebaneafmærkning Hovedeftersyn, skadesregistrering samt afsætning skal udføres iht. budget i løbet af foråret. Behandles løbende. Der forventes ca. samme antal graveansøgninger i Intensivering af tilsyn og godkendelser af færdigmeldinger Der skal foretages et udbud på total renovering af fortovs-strækninger i Brørup. Der skal udføres en vurdering af hvilke fortovsstrækninger der skal renoveres i henhold til 5 års handleplanen. Overdraget til driftsafdelingen Der skal tages stilling til om vedligeholdelsesmetoder og omfang svarer overens med afsatte driftsmidler. Der skal udarbejdes skilteudbud i samarbejde med Varde og Billund Kommuner. Videreførelse af arbejdet med registrerering af færdselstavler i for bindelse med udskiftning/fornyelse. Skadesregistrering i eget regi skal være udført medio april.?? Udbud på renovering af fortovsstrækninger skal være udført medium marts Plan for fortovsrenoveringer 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside inden opstart. Implementering af database i GIS skal være udført i 1. halvår Implementering af database i GIS skal være udført i 1. halvår 2015.

6 Videre arbejde med implementering af database i GIS. Gadefejning og tømning af brønde: Udførelse af gadefejning af asfaltbelagte arealer med kantbegrænsning eller spærreflader samt renhold af brønde og ledninger.opgaverne udføres som kontraktarbejder. Mindre gadefejninger i byområder foretages i egen drift. Buslæskure: Administration, reparationer af buslæskure, nyindkøb af skure, kontakt til Sydtrafik om etablering af nye busholdebaner /stoppesteder. Udføres i samarbejde med Susanne Jørgensen, Team Projekt Vintertjeneste: Bagvagt for den fælleskommunale centralvagt Egernsundbroen - En uge hver 5. uge. Udbud eksterne entreprenører, Udbud af saltleverance - Kontrakter. Planlægning optimering af ruter externe og interne - materielopgørelse m.v. Orienteringsmøder, opstartsmøder og evalueringsmøder, undervisning VV (vintervagt) Forårsfejning igangsættes uge 12 og skal være afsluttet senest i ugen op til påske. Sommerfejning udføres i uge Efterårsfejning udføres i uge Brøndtømning udføres i perioden 1 september til 30 november Der skal foretages vedligeholdelse og evt. udskiftning efter behov og ønsker. Der skal i løbet af 1. halvår udarbejdes en liste over de eksisterende buslæskures tilstand og der skal foretage en prioritering af hvilke skurer der skal udskiftes/opsættes/repareres Udbud af vintertjenesten skal opstartes i løbet 1. halvår Justering af ruter/opbygning i forhold til ny placering af materielgård og saltdepot Forsøg/implementering af ny Vinterman-app hos eget driftspersonale og eksterne vognmænd?? Prioriteringsplan for udskiftsning skal være foretaget i 1. halvår Udbud af vintertjenesten for skal være udført inden sommerferien Implementering af Vinterman-app for egne vinterruter skal være udført i halvår af 2015.

7 og IV (inspektionsvagt) samt møder i fællesskabet og erfa. Behandling af diverse klager og forsikringssager. Bogføring af udkald i Vinterman, opgørelse af faktureringsgrundlag - ajourføringaf saltforbrug. Budgetkontrol og attestering af bilag, ajuorføring af statistikker. Regulering ændringer og annoncering af vinterregulativ. Vintertjenesten har fælles vagtcentral med Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Kommuner. Vejbelysning og signalanlæg: Administration og tilsyn borgerhenvendelser. Renoveringsplanlægning. Kontraktstyring, kontrol af entreprenør. Byggemøder - Sagsbehandling ifm. julebelysning. Vedligehold/eftersyn kontrol mv med signalanlæg/fartmålere. Gadelysanlæg er omfattet af leasingaftale med Tre-For til Der skal foretages udbud på udskiftning af gadelys til LED for Kortlægning af fremtidig vej- og stibelysning til prioritering. Gennemførelse af LED etape 2 med frist Udskiftning til LED, master og kabellægning hvor påkrævet. Udbud af etape 3 ultimo 2015 med forventet opstart i marken primo 2016 og udløb ultimo Ad hoc behovsvurdering og udførelse af vej og stibelysnig Udbud på udskiftning til LEDlys for er udført inden udgangen af 2015.

8 Broer og bygværker: Eftersyn, vedligehold og reparation, grafitti. Renovering af broer og rækværker. Udskiftning af rørunderføringer - Ajourføring og revision af DANBRO.Kontering og budgetkontrol. Eftersyn, vedligehold og reparation, Løbende kontrol Udarbejdelse af opstarts/ nedluknings manualer. Udskiftning af autoværn. Anlægsarbejder nyanlæg: Rundkørsler, Cykelstier, Modulvogntog, Byggemodninger og Diverse vejanlæg. Opgaver: Projektering, projektbeskrivelser, afmærkningsplaner, udbud, licitation, byggemøder, tilsyn, udførelse, økonomi, lodsejere, ledningsejere, landinspektør, entreprenør, arkæologi, politi godkendelse, vandløb/diger Der skal foretages brorenoveringer og udbud heraf. Der skal foretages udskiftning eller anlæg af autoværn på broer udfra Vejdirektoratets prioriteringsliste. Der skal foretages dialog med driften om vedligholdelse af broer og bygværker som skal være et fast punkt på driftplanen. Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Større synliggørelse og information om igangværende anlægsprojekter. Tildels på hjemmesiden samt ved anlægsarbejderne. Elektronisk udbud ved hjælp af programmet Mercell. Større anlægsprojekter skal VVManmeldes. - Cykelstier langs Søndergade, Holsted N - Cykelstier, stamvej og underføring v. Kongeengen, Vejen - Rundkørselsler ved Skodborghus og Øster Lindet Der er foretaget brorenovering i henhold til afsatte midler i løbet af Udbud på brorenoveringer og bygværker skal være udført inden udgangen af april Der skal foretages udskiftning af autoværn på broer i henhold til afsatte midler inden udgangen af Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Synliggørelse af udbud på hjemmesiden samt information om igangværende opgaver.

9 Mindre anlægsarbejder: Hævede flader, Lysregulering Skoler, P-anlæg og Trafiksanering. Opgaver: Skitseforslag til ombygning af kryds. Møder med skoler, projektering, projektbeskrivelser, afmærkningsplaner, udbud, licitation,byggemøder, tilsyn, udførelse, økonomi, lodsejere, ledningsejere, landinspektør, entreprenør, politi Ekspropriation: Projektering, landinspektør, ekspropriationsmateriale til lodsejere afholdelse af ekspropriation erstatningsberegninger, afsætning Færdiggørelsesarbejder bolig og erhvervsområder: Indsamling af udførte projekter - Ajourføring af oplysninger i skema. Tilpasning og tilretning til budget. Foretages i samarbejde med Birgitte Møller, Team Natur og Park Myndighedsbehandling ift. vejlovgning: Behandling af privatvejssager, ulovligheder i forhold til vejlovgivningen. Særlig råden over vejareal og forhold omkring parkering. Færdselsloven, Særtransporter, opsætning Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Behandles i forbindelse med konkrete anlægsprojekter. Der er afsat 1 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder. Prioritering er foretaget for 2015 iht. plan. Privatvejsager kræver fortsat en del ressourcer Udføres i henhold til det fastlagte anlægsprogram for Synliggørelse af udbud på hjemmesiden samt information om igangværende opgaver.?? At planlagte færdiggøreslesarbejder for 2015 er udført inden årets udgang. Behandles løbende i henhold til kommunens fastsatte svarfrister.

10 skiltning. Godkendelse af private udstykninger iht. vejadgange, udformning. Legepladskontrol: Sikkerhedseftersyn af kommunens legepladser i Holsted og Rødding området. Tilsyn med ca. 40 legepladser årligt. Kommunen har tilsynspligt med legepladser jvf. Byggelovens 14 og 16, samt service lovens 16. Opgaven er organisatorisk delt mellem Team Plan og Byg og Team Veje og Trafik samt Team Natur og Park. Vej og trafikdata: Vejman.dk Ajourføring af data, vinterklasser, klassificering, vims- aran billeder, beskrivelse og ajourføring af veje-, pladser- og stifortegnelse (CVF- registret) Stedfæstelse af uheld og arbejder, bearbejdning og formidling af trafikdata. Trafikman.dk: Inddatering af arbejder på kommunes veje, særlig ved vejklasse 1 og 2. Foretages af Britta, Team Projekt Vejman belægningsoptimering: Indlægge og analysere data fra hovedeftersyn af vejnettet. I 2015 tjekkes offentlige legepladser på kommunens grønne arealer af cws. Kontrol af legepladser på kommuens skoler og daginstitutioner mfl. skal udbydes til eksterne legepladsindspektører. Der skal etableres et hold til forestår tilsyn og lette reperationer af kommunens offentlige legepladser. Løbende stedfæstelse af uheld. At få udbredt vejman.dk til områdelederne i driften. Indlægge/opdatere offentlige stier i vejman.dk At der er udviklet nye rutiner for registrering i vejman.dk, og at systemets validitet sikres. Udarbejdelse af langtidsplan (5 årsplan) for slidlags - og forstærkningsarbejder skal afsluttes i foråret Der skal foretages udbud af tilsyn på kommunens skoler og dagsindsitutioner i 1. halvår af At opdatering af offentlige stier er opdateret i vejman.dk i løbet af I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den

11 Vejman.dk giver et strategisk overblik over sammenhæng mellem belægningsstrategi og udvikling af vejkapital. Vejman trafiktællinger: Indlægge og analysere data fra hovedeftersyn af vejnettet. Vejman.dk giver et strategisk overblik over sammenhæng mellem belægningsstrategi og udvikling af vejkapital. Arkælogi og geoteknik (forundersøgelser): Koordinering med museet på Sønderskov i forbindelse med udgravninger for kommunale anlægsarbejder m.v. Vejplanlægning: Strategi for belægningsvedligeholdelse, udarbejdelse af disponeringsforslag (fx ift. infrastruktur, byggemodninger, trafikanlæg, trafiksanering, torve og pladser m.v.), Det skal sikres at der er mulighed for at inddatereg hovedeftersynsdata i eget regi. I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den 1. marts Udarbejdelse af langtidsplan (5 årsplan) for slidlags - og forstærkningsarbejder skal afsluttes i foråret Det skal sikres at der er mulighed for at inddatereg hovedeftersynsdata i eget regi. I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den 1. marts Museet inddrages løbende og tidligt i den generelle planlægning af byggemodninger og infrastrukturprojekter når anlægsprogrammet er fastlagt. Der planlægges løbende koordineringsmøder med museet efter behov. Følgende anlægsarbejder for elektrificeringsprojektet igangsættes i løbet af 2015: - Stibro i Vejen - Nedrivning af bro Estrupvej - Nedrivning af bro Rovedvej - Nedrivning af bro Korsagervej - Nedrivning af markvejsbro 1. marts I forbindelse med budget for 2016 skal der udarbejdes en rapport over vejenes belægningstilstand inden den 1. marts 2015.?? Udarbejdelse af handlingsplan for vejtrafikstøj for de overordnede veje inden udgangen af 2015

12 trafikberegninger a.h.t. fremkommelighed, handlingsplaner. Ansøgninger: Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til fx statens trafikpuljer fx cykelpulje, fremkommelighedspuljer m.v. Udføres i samarbejde med Team Projekt Høringer: Høring af statslige vejplaner, regionale udviklingsplaner, energiselskaber, kommuneplantillæg, lokalplaner, udviklingsplaner, helhedsplaner, disponeringsforslag m.v. Trafiksikkerhedsområdet: Deltagelse i trafiksikkerhedsråd, møder med skoler, lokalråd, Erfagrupper mv. Henvendelser fra borgere, skitseforslag til ombygning af kryds mv.trafiksikkerhedsrevision af anlægsprojekter, udtalelser vedr. trafikfarlig skolevej, sort plet udpegning samt løbende dataopsamling samt vurdering af uheldsramte lokaliteter. Udføres i samarbejde med Team Projekt. I den forbindelse skal der foretages planlægning og formidling af omvejskørsel, busruter, skoletrafik og beredskab. Det skal foretages en vurdering af hvilke evt. projekter der kan og skal søges midler til. Herunder evt. cyklistfremmende projekter. Behandles løbende Efter planen udføres følgende arbejder i 2015: - Registrering af påkørte skilte færdigudvikles - Fortsat udvidelse af kontakten til færdselskontaktlærerne - Udarbejdelse af uddybende analyse af uheld med cykler og knallerter i byzonen - Sortpletanalyse - Udarbejdelse af liste over trafiksikkerhedsprojekter - Vurdering af farlige skoleveje efter opfordring - Trafiksikkerhedsprojekt i Rødding Trafiksikkerhedsprojekt i Brørup Ansøgning til cykelpuljen foretages i foråret 2015 i henhold til Vejdirektoratets fastsatte frister. Behandles løbende Forslag til anvendelse af trafiksikkerhedsmidler for 2015 er udarbejdet til fremlæggelse af anlægsprogrammet for Revision/ny cykelruteplan gældende fra 2016 skal være godkendt inden udgangen af 2015.

13 Kampagner og informationer: Trafiksikkerhedsfremmende kampagner og informationer. Bestilling af kampagnemateriale, deltagelse i netværksmøder i Det Sønderjyske trafiksikkerhedsnetværk. Borgerhenvendelser og Lokalråd: Kontakt, besigtigelser og registrering Grundejerforeninger: Opretning. Afklaring af pasningsområder. Løbende kontakt. Gartnerplan: Opstartet i Registrering af alle arealer. Interne tilhørsforhold. Gennemgang med driftsfolk. Dialog med lokalråd Parkdrift: Samarbejde med driftsafdelingen. Videregivelse af borgerhenvendelser. Legepladser oversigt over tilstand, udviklingsstrategi, økonomi og tidsplan. Møde med færdselskontaktlærerne og 2 møder med Trafiksikkerhedsudvalget Revision af cykelruteplan Vi forventer at deltage i de kampagner Rådet for Sikker Trafik udsender Vi søger mulighederne for at udarbejde pressemeddelelser vedrørende aktuelle emner til lokale medier Styrket dialog og samarbejde med færdselskontaktlærerne. Understøtte FKT's lokale trafiksikkerhedsarbejde Løbende henvendelser om ændringer samt vejledning til lokalråd. Henvendelser om manglende drift sendes til driftsafdelingen. Mangler opfølgning på Ådalen, Bækkegård og Overmarken + Ellestrup Dialog med lokalråd ikke udført. Afklaring af privates brug af friarealer afventer Plan for Sommerlystskoven, Hvedevænget, Grønningen, 1 ny legeplads + renovering Deltage i de nationale kampagner i henhold til de udmeldinger der kommer fra Sikker Trafik i løbet af Trafikpolitik for unge på uddannelsesinstitutioner i løbet af Udarbejder 2 pressemeddelelser i Løbende henvendelser om ændringer samt vejledning til lokalråd. Henvendelser om manglende drift sendes til driftsafdelingen. Ingen oprettes, kun løbende dialog og vedtægtsændringer Konvertering af mundtlige 'Private aftaler' til skriftlige afsluttes. AML Gartnerplanen gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside inden 1. halvår. Plan for Sommerlystskoven, Hvedevænget, Grønningen, 1 ny legeplads + renovering

14 Kultur & Fritid: Konsulent for parkdrift Anlægsopgaver, park: Diverse beplantninger Byggemodning, park: Planlægning, park: Høringer og opgaver for plan og udvikling. Kvalitetsstyring: Udarbejdelse og vedligeholdelse af kvalitetsprocedure i D4 systemet. LISI er superbruger på D4 systemet. Hjælpefunktioner: Omfatter ajourføring af hjemmeside, hjælpefunktioner til diverse fagprogrammer. Hjemmesideopdatering foretages i samarbejde med Susanne M Jensen, Team Administration Vejen Anlæg - Nyt gedehus og indhegning, belysning, inventar beplantning m.m. Brørup Bypark projektbeskrivelse Rundkørsel Brørup+ Skodborghus, Forsyning Brørup Nørregade, Vestermarksvej etc. Kongehøj et. 3, Boulevardens forlængelse, Kongeengen, evt. Planetparken Vejen Rambla - projektleder, høringer, Informationsmateriale til grundsalg Kongeengen, Kongehøj etape 4, Vejen Midtby Der skal fastlægges hvilke områder der evt. skal tilføjes i systemet og om eksisterende områder er ajourført. Trafiksikkerhedsplan indpasses i digital form på hjemmeside. Der mangler sider om grønne områder på kommunens hejemmeside. "Giv os et praj" app skal kobles sammen med hjemmesiden. Foretages i samarbejde med Kamilla, Team Administration Vejen Anlæg - Nyt gedehus og indhegning, belysning, inventar beplantning m.m. Brørup Bypark - projektbeskrivelse Rundkørsel Brørup+ Skodborghus, Forsyning Brørup Nørregade, Vestermarksvej etc. Kongehøj et. 3, Boulevardens forlængelse, Kongeengen, evt. Planetparken Vejen Rambla - projektleder, høringer, Informationsmateriale til grundsalg Kongeengen, Kongehøj etape 4, Vejen Midtby?? Trafiksikkerhedsplan indpasses i digital form i løbet af Grønne områder gennemgåes og tilpasses på hjemmesiden. "Giv os et praj" app implementeres inden udgangen af 2015

15 Natur&Landskab og Vandmiljø Overordnet politisk mål T&M s Konkrete handlinger Målopfyldelse Opfølgning Natura 2000-handleplan for Vejen Mose NATUR Natura 2000-handleplan for Sneum Å og Holsted Å NATUR Natura 2000-handleplan for Kongeåen NATUR Natura 2000-handleplan for Nørrebæk ved Tvilho NATUR Statens service-eftersyn af 3- arealer NATUR Bjørneklo indsatsplan NATUR Kongeåstien NATUR Biodiversitetsstrategi NATUR Natura 2000-planer for NATUR Landskabskarakteranalyse Afvente svar på ansøgning om midler til naturgenopretningsprojekt fra EU Life+ Arbejde for at indgå frivillige aftaler med lodsejere i samarbejde med lokale landboforeninger Arbejde for at indgå frivillige aftaler med lodsejere i samarbejde med lokale landboforeninger Arbejde for at indgå frivillige aftaler med lodsejere i samarbejde med lokale landboforeninger Kvalitetssikre statens 672 rettelser, som vi ikke har godkendt. Påbegynde sagsbehandling af de ca. 100 lovliggørelsessager. Iværksætte indsats i område opfølgning i område 3-5 Gennemføre anlægsarbejdet. Indvie stien d. 30. maj 2015 Iværksætte formidling og understøtte naturgenopretningsprojekter med eksterne samarbejdsparter. Afgive høringssvar. Påbegynde udarbejdelse af Natura handleplaner. Den gennemførte landskabskarakteranalyse skal Få tilsagn + igangsætte opgaven Igangsætte et projekt om græsning/hegning/pleje. Igangsætte et projekt om græsning/hegning/pleje Igangsætte et projekt om græsning/hegning/pleje Have et opdateret og validt 3 kort på Miljøportalen. Gennemføre indsatsen og reducere bestanden med 10 % Gennemføre og afslutte projektet. Overgå til drift. Formidling påbegyndt. Opgaven påbegyndt. Analysen som er udført på arbejdsskemaer omsættes til et

16 LANDSKAB Vindmølleplanen LANDSKAB Vandhandleplan på baggrund af vandplan (1) VANDLØB Vandområdeplan (vandplan 2) VANDLØB Vandløbsregulativer VANDLØB Holsted Møllesø Opfyldelse af vandplan VANDLØB Glejbjerg, Grene og Skovbølling dambrug. Opfyldelse af vandplan VANDLØB Krøgebro dambrug + 2 rør Opfyldelse af vandplan. VANDLØB Spildevandsplan SPILDEVAND Spildevand i det åbne land. omsættes til et tilgængeligt materiale for den kommende kommuneplan. Besvarelse af indsigelser. Kommuneplantillæg udarbejdes og fremlægges for politikere Vandhandleplan udarbejdes, sendes i offentlig høring og fremlægges for politikere. Forslag til vandområdeplan fremlægges politisk til afgivelse af evt. høringssvar. Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer sættes i værk. Valg af regulativtyper og serviceniveau sker i samarbejde med interesseorganisationer og politikere. Spærringen fjernes. Der etableres et stryg. Der søges tilskud hjem til realisering af projekterne. Der søges tilskud hjem til forundersøgelser. Spildevandsplan udarbejdes. I alt 785 ejendomme, skal have kontrolleret og evt. fornyet deres spildevandsanlæg som følge af spildevandsplanen for brugervenligt layout,kort og beskrivelser. Godkendelse af kommuneplantillæg. Vandhandleplan godkendes og offentliggøres. Evt. høringssvar afgives. Vandområdeplan godkendes og offentliggøres. Skabelon for regulativrevision udarbejdet. Regulativer udarbejdet for pilotområde. Projektet gennemføres. Tilsagn opnået og projekt gennemført. Tilsagn opnået og forprojektering gennemført. Vedtages. Ultimo 2015 skal ca. 70 % være i mål.

17 SPILDEVAND Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand GRUNDVAND Miljøgodkendelser af dambrug DAMBRUG Ultimo 2014 var ca. 50 % i mål. Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand ved Bække-Klelund området samt Veerst, Rødding og Jels Miljøgodkendelse af dambrug afventer ny dambrugsbekendtgørelse. Den er sendt i høring ultimo Ventes at træde i kraft 1. maj Indsatsplaner udarbejdet og vedtaget Bekendtgørelse træder i kraft. Ansøgninger modtages fra dambrug godkendelser udarbejdes for alle dambrug, der endnu ikke har en miljøgodkendelse i Vejen Kommune (6 stk.: Hovborg, Østerbygård, Gørklint, Hulkær, Præstkær og Vejen Store Vandmølle).

18 Projekt Overordnet politisk mål Bynære arealer: Omdannelse eller aktivering af passive arealer i byerne, primært til attraktive boliggrunde Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Omdannelse eller aktivering af følgende arealer: -Gormsvej Stadion, Vejen -Åhaven, Holsted -Slagterigrunden, Rødding -Egely, Vejen Målopfyldelse Gormsvej Stadion, Vejen: Arealet udbydes som projektudbud, sydligt arealudsnit er udformet som legeplads af kommunen Åhaven, Holsted: Der gennemføres en planlægning for området Opfølgning på målopfyldelse Der tilrettelægges en politisk godkendt procesplan for hvert enkelt projekt. Slagterigrunden, Rødding: Der følges op på informationsmøde og der udarbejdes en planlægning for området Egely, Vejen: området udlægges med midlertidige opmærksomhedsaktiviteter efter end nedrivning af bygninger

19 Kollektiv trafik: Udvikling og effektivisering af den kollektive trafik Politiske mål udtrykt gennem rapporterne: Analyse af transportbehovet i Vejen Kommen del I, del II og del III Politiske mål besluttet i forbindelse med skolereformen Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter - opfølgning på Flextur og FlexUng -vejen Bybus fremtiden -udbud Sydtrafik udbud kommunalt - 4 Holsted ruter gennemføres og implementeres -køreplan 2015/2016 Ny vognmand i Holsted området Fleksibel kørsel på ruterne i Holsted området Dialog med: -skoler -ungdomsuddannelser -taxa vognmænd Opfølgning på Flextur og FlexUng Fleksibel kørsel i forhold til ny skolereform igangsættes, markedsføres, udvikles og evalueres Vejen Bybus fremtiden: Evaluering Udbud Sydtrafik 2016: Kravspecifikation og udbud skal politisk behandles Udbud kommunalt - 4 Holsted ruter: Udbudsmateriale skal politisk behandles og udbuddet gennemføres og implementeres Der udarbejdes en samlet tidsplan for opgaver vedr. den kollektive trafik 2015 Køreplan 2015/2016: Køreplaner skal tilpasse Landsbyfornyelsespulje: Forskønnelse og fornyelse af landdistrikterne, gennem nedrivning, renovering og oprydning Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter Nedrivning: -der forventes gennemført mellem nedrivninger, dette afhængig af projekternes størrelse/økonomi Facaderenovering: -der forventes gennemført mellem 2-4 projekter Oprydning: -der forventes gennemført mellem 1-2 oprydningsprojekter Nedrivning: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås frivillige aftaler med ejerne -nedrivninger udbydes og der føres tilsyn med projekterne Facaderenoveringer: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås aftaler med ejerne Der udarbejdes hvert kvartal en statusopdatering til politisk orientering

20 Dialog med lokalrådene: Understøtte udviklingen i landdistrikterne Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan og temaplan for landdistrikter -pulje til landsbyfornyelse -sparring og dialog med lokalrådene omkring det tekniske område -sparring og dialog med nyt landdistriktudvalg Oprydning: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås frivillige aftaler med ejerne -oprydninger udbydes og der føres tilsyn med projekterne -udarbejde oplæg til politisk beslutning på temaer og konkrete projekter Pulje til landsbyfornyelse: Se punkt landsbyfornyelsespulje Møder med lokalrådene i marts 2015 kvartalvis opfølgning på opgaver og projekter Ordinære byfornyelsesmidler: Fornyelse af byerne, gennem renovering og nedrivning Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan samt udviklingsplaner for byerne Facaderenovering: -der forventes gennemført mellem 1-3 projekter Sparring og dialog med lokalrådene omkring det tekniske område: -samarbejde med lokalrådene om lokale opgaver og projekter -samarbejde med landdistriktudvalg om opgaver og projekter vedr. det tekniske område Facaderenoveringer: -ejendomme besigtiges, prioriteres og godkendes politisk der indgås aftaler med ejerne Der udarbejdes et servicekort til kommunens handelstandsforeninger, det gør opmærksom på støttemulighed til facaderenovering de butiksfacader, der har en beboelseslejlighed på 1. sal og er fra før Politiske mål udtrykt gennem kommuneplan

21 Genbrugsplads for Koldingvej: -planlægning af ny genbrugsplads opstartes i 2015 Der udarbejdes oplæg til tidsplan, økonomi, proces og skitses beskrivelse Oplæg til politisk behandling i 2015

22 Plan&Byg Overordnet politisk mål Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling omfatter administration af byggeloven og af bygningsreglementet af Time- gebyrmodel, procedure for opkrævning, dokumentation samt kvalitetsmål skal integreres. Implementeret 1. januar 2015 Løbende opfølgning på budgetforudsætninger Legepladstilsyn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Digitalisering Realisering af Regeringens digitaliserings strategi Herunder hører implementering af nye systemer, forberedelse af grunddata opsætning af hardware osv. Planstrategi 2015 Vindmølleplan Byg & Miljø samt integration til ESDH evalueres/tilrettes. Byggesags webarkiv skal gøres online med offentlig adgang. Der skal udarbejdes en plan for opretning af grunddata. Arbejdet med digitale lokalplaner og sektorplaner fortsættes. Opgaven er forankret i Udvikling og Erhverv, men Teknik & Miljø skal bidrage og påvirke proces og resultater. På landsplan er målet i 2015 at 70 % af ansøgninger indkommer digitalt. Byggesags arkiv er tilgængelig online 1. januar Der foreligger en plan for opretning af grunddata medio Der udarbejdes digitale lokalplaner pr. 1 juli Vedtaget planstrategi i 2015

23 Overordnet politisk mål Udarbejdelse af vindmølleplan for Vejen Kommune. Vejen Kommune ønsker at leve op til regeringens energistrategi 2050, samt egne vedtagne målsætninger i hhv. klimastrategi og kommuneplan. Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Forelægge vindmølleplanen til endelig godkendelse efter offentligheds fasen, foråret Målopfyldelse Få godkendt forslag til vindmølleplan med tilhørende miljørapporter. Endelig godkendelse af vindmølleplanen forår Opfølgning på målopfyldelse Lokalplanlægning Som et led i Vejen Kommunes arbejde med digitalisering, er der igangsat en proces hen imod at omdanne vores planer til digitale planer De overordnede mål er at: Gøre lokalplanerne mere tilgængelig og overskuelig for brugerne. Sikre en bedre kobling til kort, så sagsbehandlingen kan optimeres Bedre involvering af borgerne Optimering af planprocessen Sikre et ordentlig politisk beslutningsgrundlag Den fremadrettede proces vil omfatte følgende: Opsætning af design og skabeloner Frase- katalog Optimere sagsgange Omstille planprocessen til en digital proces Sikre kobling til øvrige systemer med særlig fokus på GIS Uddannelse af brugerne Udarbejdelse af digitale lokalplaner er implementeret 1. juli Registrering af Overblik over eksisterende Klarhed og registrering og

24 Overordnet politisk mål Bevaringsværdige ejendomme og kulturværdier Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål registrering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Målopfyldelse sagsarbejdsgang, efterår Opfølgning på målopfyldelse Klimatilpasning Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasnings-planer, visende oversvømmelsesrisikoen i kommunen som en hydrologisk model. Klimatilpasningsplanen vil blive et tillæg til kommuneplanen. Udvikling af administrativ metode og proces for operationel behandling af konkrete sager. Arbejdet med at udarbejde klimatilpasningsplanen pågår, og er snart tilendebragt. Generelt har Vejen Kommune ikke de store udfordringer på området. Der udarbejdes en hydrologisk model, der viser hvilke områder af kommunen som bliver oversvømmet ved ekstrem nedbør (risiko-kortlægning). Den hydrologiske model vil danne grundlag for klimatilpasningsplanen. Der er godkendt en klimatilpasningsplan foråret I grove træk omhandler klimatilpasningsplanen følgende elementer: Baggrund og forudsætninger Risikobillede Hovedstruktur, retningslinjer og rammer Handlingsplan for klimatilpasning

25 Overordnet politisk mål Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse

26 Erhvervsmiljø Årsplan team Erhvervsmiljø 2015 Overordnet politisk mål Konkrete handlinger Målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Landbrug Miljøgodkendelser. Der er politisk vedtaget en gennemsnitlig sagsbehandlingstid hos kommunen på højst 5 måneder for mindre sager (husdyrlovens 10, 11, 16) og 6 måneder for større sager ( 12) Anmeldesager. Der er i loven krav om en sagsbehandlingstid på højst 2 måneder. Tilsynshyppighed. Der er i loven krav om følgende tilsynshyppigheder: Store husdyrbrug: Besøges minimum hvert 3. år, dog mindst 40 % om året. Mindre husdyrbrug: Besøges minimum hvert 6. år, dog mindst 25 % om året. Tilsynskampagne Affald Ny affaldsplan Der er administrativt fastlagt en procedure for gennemførelsen af sagerne, indeholdende kvalitet og tidsplan for hver enkelt sag. Hvis en række krav i ansøgningen er opfyldt, skal anmeldelsen accepteres. Der foreligger procedure for sagsbehandlingen Der foreligger plan for gennemførelsen af minimumskravet for det enkelte husdyrbrug. I begyndelsen af 2015 vil plan for kampagner og prioriterede tilsyn til opfyldelse af procentkravet blive fastlagt. Der forventes en fortsættelse af kampagnen for 2014, således at resten af vandløbseller sønære gyllebeholdere besøges for kontrol af gyllealarmer Arbejdet med udarbejdelse af ny affaldsplan er i gang. Hvis sagsbehandlingstiderne presses på grund af forøget sagsmængde, vil UTM blive forelagt problemet. Målopfyldelsen er et lovkrav, der ikke kan fraviges Målopfyldelsen er et lovkrav, der ikke kan fraviges. Kampagnen gennemføres i sommeren 2015 Målsætningen er at en ny affaldsplan er politisk vedtaget i april 2015

27 Skraldiade Søges gennemført i 2015 Der er tilmeldt et tilstrækkeligt antal skoler Genbrugsambassadører på skoler (fire klasser) Planlægge div. tiltag og gennemføre workshop og temadage Beskrivende koncepter der kan præsenteres for de øvrige skoler i løbet af 2015 Indsamling af udtjente Gennemføre kampagne på Gennemføres i foråret 2015 mobiltelefoner skoler Sorteringsvejledning virksomheder Udarbejde vejledningsmateriale for udvalgte brancher Indsamling til genanvendelse Udbyde opgaven med tømning af genbrugsspand Ny kontrakt skal træde i kraft 1. september 2015 Kampagne for korrekt sortering i genbrugsspanden Udarbejde kampagnemateriale og iværksætte kampagnen Forventes gennemført i september 2015 Tømning af containere på Opgaven udbydes genbrugspladser Ny genbrugsplads i Vejen Planlægning af ny genbrugsplads Pladsen planlægges i 2015 og forventes åbnet i Farlige stoffer i byggeaffald Informere om anmeldelse og sortering af byggeaffald Industri Tilsynshyppighed. Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder), hvor alle virksomheder skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 3 år. Dog skal 40 % tilses hvert år Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier, skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 4 år. Dog skal 25% tilses hvert år Der udarbejdes hvert år en plan for gennemførelse af tilsynene. Målopfyldelsen er et lovkrav, som er ufravigeligt

28 Tilsynskampagne Byg & Miljø programmet Jordforurening Informationsmateriale om jordflytninger og byggeanlægsaffald Der skal i alt gennemføres to kampagner hvert år på industri- og landbrugsvirksomheder. Årets tema forventes at blive en fortsættelse kampagnen for 2014: Udlevering af en miljømappe til autoværksteder Ansøgninger om godkendelse skal foretages via dette program Kampagnen gennemføres i løbet af 2015 Det forventes at miljøansøgninger indarbejdes i programmet i 2015

29 Administration Overordnet politisk mål Handlingsplan rottebekæmpelse: Nuværende handlingsplan skal revideres og politisk godkendes. Tilretning af BBR-registeret: Ajourføring af BBR-adresser contra CPR-adresser. Pr. 1. december 2012 skal borgere selv anmelde flytning via selvbetjening. Det er derfor vigtigt at adresser stemmer overens. Arbejdet udføres af Team Administration og i tæt Adresseprogrammet og Ejendomsdataprogrammet: Effektiv adgang til bedre adressedata. Der etableres et registersamarbejde mellem matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse. Budget 2016: Forberede budget indhente anlægsønsker, effektiviseringer, driftsønsker. Ajourføre driftsbudgetter, udarbejde budgetbemærkninger. Tovholder fagkoordinator fra Team Administration. Budgettet udarbejdes i tæt Teknik & Miljø s konkrete handlinger til udmøntning af det politiske mål Eventuelt samarbejde med Vejen Forsyning om bekæmpelse af rotter i offentlige kloakker Fortsat at have fokus på at antallet af sager er på et minimum. Ajourføring af adresser ud fra lister. Der er fokus på opgaven i dag. Ligeledes vil der komme fejllister vedr. ejendomsdataprogrammet, som medfører ajourføring af registre. Fagkoordinatorer, driftsleder og områdeleder skal inddrages i budgetarbejdet. Målopfyldelse Handlingsplan skal være klar til den Alle "gml." sager bliver afsluttet og det kun er nye, som kommer på listen, der mangler sagsbehandling.?? Målet er at finde en effektiviseringsgevinst, som kan anvendes til forbedringer/udvikling i Teknik & Miljø Opfølgning på målopfyldelse

30 Økonomi Ressourcestyringssystem: Implementering af ressourcestyringssystem i driften Vej & Park Borgerbetjening - digital selvbetjening: Løbende opfølgning på at borgerne er selvhjulpne og kender til Teknik & Miljøs selvbetjeningsløsninger Tovholderfunktion i Teknik & Miljø: Fokus på Doc2Mail, E-boks, Acadre Kvalitetssikring af Teknik & Miljøs hjemmeside: Sikre en kvalificeret opdatering af Teknik & Miljøs indhold på hjemmesiden og øge muligheden for selvbetjening. Team Administration er tovholder og løbende ajourføring sker i samarbejde med de enkelte teams i Teknik & Miljø. At få hjemmesiderne gennemgået - og få det indarbejdet som en fast procedure fremover. Kampagne på korrekt sortering af affald i forhold til genbrugsbeholderen: Vi oplever en del fejlsortering af affald. Der er behov for en øget fokus på korrekt sortering Affaldsområdet: Øget fokus på løsninger i forhold til borgere. Genbrugsbeholderne kan Implementere systemet så det kan anvendes som et styringsværktøj af økonomien I forhold til: Byg & Miljø, Rottebekæmpelse, affaldshåndtering, Borger.dk, m.v. Superbruger og fokus på, at hjælpe kolleger med at anvende IT-systemer og opsætning af ITsystemer Løbende at få ajourført informationerne på hjemmesiderne under Teknik & Miljø. Øge selvbetjeningsløsninger under Teknik & Miljø Der skal gennemføres en kampagne i 2015 i samarbejde med Dansk Affald, Team Erhvervsmiljø og Team Administration Nye muligheder for selvbetjening - borgerdelen - kampagne for at gøre borgerne selvhjulpne herunder SMS-tjenester man kan Skal være klar til ?????? Minimere sorteringsfejl hos borgerne Selvhjulpne borgere via selvbetjeningsløsningerne. Genbrugsbeholderne er lagt i RenoWeb senest medio 2015.

31 håndteres via RenoWeb. Lettere sagsbehandlingen for medarbejderne og Dansk Affald. tilmelde sig. Kampagner på området. Genbrugsbeholderne mht. manglende tømninger og afmeldinger kan håndteres i RenoWeb.

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version ) Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version 02012014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 1. Opgavens formål og baggrund For at sikre fremtidens velfærdssamfund bevæger Hedensted Kommune sig i 2014 over i en ny politisk struktur og selve organisationen

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Informations- og dialogmøde mellem lokalrådene og Vej & Park. Marts 2013

Informations- og dialogmøde mellem lokalrådene og Vej & Park. Marts 2013 Informations- og dialogmøde mellem lokalrådene og Vej & Park Marts 2013 I 2013 afholder Vej & Park møder med Lokalrådene i Esbjergområdet den 7. marts 2013 Lokalrådene i Brammingområdet den 14. marts 2013

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning Strategiplan 2017-2020 Miljø- og Energiplanlægning Udgiver: Aalborg Forsyning Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Udgivelse: Sagsnr.: 2016-002282 Dok.nr.: 2016-002282-1 2 1 Indledning Strategiplanen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Intro I virksomhedsplanen for 2017 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet har fokus på i 2017. Vi følger løbende

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Park- og Vejcenter Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt Ansvarlig for indsatsens gennemførelse

Læs mere

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Vandplanerne Miljøregulering af virksomheder og landbruget Jordforurening og jordflytning Drikkevand og Grundvandsbeskyttelse Affaldsmyndighed Beskyttelse

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Opgavefelt: 1 Administrative støttefunktioner

Opgavefelt: 1 Administrative støttefunktioner Opgavefelt: 1 Administrative støttefunktioner Administrative støttefunktioner er de funktioner, som understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. Personaleadministration (skal opgave)

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Status på Direktionens arbejdsplan 2014 Forslag til Direktionens arbejdsplan 2015

Status på Direktionens arbejdsplan 2014 Forslag til Direktionens arbejdsplan 2015 Energi Status på Direktionens arbejdsplan 2014 Forslag til Direktionens arbejdsplan 2015 Direktionens arbejdsplan 2014 Fundamentet for Vejen Kommune er sikker drift. Under og i de første år efter etableringen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Glostrup CVR. nr.: (i det følgende kaldet Vestforbrænding)

AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Glostrup CVR. nr.: (i det følgende kaldet Vestforbrænding) AFTALE Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Ishøj Kommune Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20 2635

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Årsplan Teknik, Miljø & Erhverv

Årsplan Teknik, Miljø & Erhverv Årsplan 2014 Teknik, Miljø & Erhverv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Perspektivering... 3 2.1 Erhverv... 3 2.2 Digitalisering... 3 2.3 Vinge... 3 3. Handlingsplan 2014... 4 3.1 Politiske fokusområder...

Læs mere

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Hvor skal vi hen med vejman.dk? 13. oktober 2011 Spørgeskema Hvilke opgaver bør vejman.dk understøtte? Sammenhæng til kommunens egne systemer Hvilke og hvordan?

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 FREDERICIA KOMMUNE, Y- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 Signaturforklaring: : eslutning, I: Indstilling, O: Orientering Godkendt i y- og Teknikudvalget den XXXX Nr. Lovområde/sagsområde

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato:

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato: Side 1/10 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: ØK 01.02.00-P20-7-14 Notat status for vindmølleplanlægningen Dato: 01-12-2014 Dette notat har til formål, at give indblik i status for planlægningen for nye vindmølleprojekter

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Alle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Alle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Alle Udvalg Overførsel fra 2016 til 2017 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 15.564 15.904 340 - salg af jord

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Direktionens arbejdsplan for 2014

Direktionens arbejdsplan for 2014 Direktionens arbejdsplan for 2014 Version 5, 21.01.14 Udviklingen af Vejen Kommune Vejen Kommune har gennemgået et udviklingsforløb, som har haft stor indflydelse på kommunen, som den ser ud i dag. Fundamentet

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere