Jeg skal herefter meddele følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 22. april 2002 med bilag fra Arresthuset i Tórshavn, en udtalelse af 29. april 2002 fra Landfogeden på Færøerne og en udtalelse af 25. juni 2002 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Ved brev af 2. juli 2002 modtog jeg en underretning fra direktoratet vedrørende anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i kriminalforsorgens institutioner. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Bygning og gangarealer Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der var etableret strømforbindelse til cellekaldet i den ene af de to ombyggede celler og til cellekaldet i besøgslokalet. Arresthuset har oplyst at cellekald fra besøgsrum og ny celle har forbindelse til bærbare modtagere hos personalet. Direktoratet har henholdt sig hertil.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Ad pkt Cellerne Jeg anmodede om en udtalelse i anledning af at den indsatte i celle 20 havde oplyst at luftcirkulationen i cellen var dårlig. Jeg bad endvidere om en udtalelse i anledning af at en indsat havde klaget over dårligt indeklima (manglende udluftning). Jeg anmodede om at få oplyst om det mekaniske udsug er det samme i den gamle afdeling som i den nye. Arresthuset har oplyst at celle 20 er monteret med to vinduer der kan åbnes. Vinduerne har hulplader monteret på ydersiden, og der er installeret mekanisk udsug som kan reguleres. Vinduerne måler 86 x 60 cm, og den indsatte kan få så megen frisk luft som den pågældende ønsker. Arresthuset har to udsugningsanlæg, et i ny bygning og et i gammel bygning. Anlæggene er af samme fabrikat og type, og begge kan reguleres fra cellen. Arresthuset har oplyst at man ikke tidligere har hørt fra de indsatte at udsugningen ikke skulle fungere tilfredsstillende. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om arresthuset havde overvejet at opsætte hylder på toilettet. Arresthuset har oplyst at arresthuset nu vil montere toilethylder. Direktoratet har henholdt sig hertil.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Ad pkt Besøgsrum Jeg anmodede arresthuset om at overveje hvordan besøgsrummet kan gøres mere hyggeligt. Arresthuset har oplyst at besøgsrummet skal males i 2002, og at arresthuset i samråd med de indsatte vil forsøge at skabe et hyggeligt lokale med billeder, planter og udskiftning af en del inventar. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg konstaterede at kondomer skulle udleveres ved henvendelse til personalet, og jeg henstillede at de blev gjort umiddelbart tilgængelige i besøgsrummet. Arresthuset har oplyst at der vil blive ophængt et skab med hylder til kondomer, lagner og håndklæder. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ad pkt Fritidsfaciliteter Jeg anmodede om nærmere oplysning om planerne for kondirummet (ombygning af vindue og etablering af ventilation). Arresthuset har oplyst at ombygning af vindue og installering af ventilation i kondirummet er en del af det projekt som omfatter udbygning af gårdtursarealet og tilbygning af værksted samt udskiftning af vinduesparti på 1. sal (gang i gammel arrest).

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Direktoratet for Kriminalforsorgen har udtalt: Direktoratet kan oplyse, at kriminalforsorgens økonomiske situation ikke er afklaret på nuværende tidspunkt, idet konsekvenserne af den finanslov, som Folketinget vedtog den 20. marts 2002 endnu ikke ligger fast. Som led i aftalen om finansloven for 1999 blev der endvidere indgået en politisk flerårsaftale for kriminalforsorgen for perioden , hvor 1999 skulle anvendes som udviklingsår. Flerårsaftalen blev primo 1999 konkretiseret i en politisk godkendt udmøntningsplan samt en resultatkontrakt mellem Justitsministeriet og kriminalforsorgen. Inkluderet heri var aftalte økonomiske rammer med midler til nye initiativer på i alt ca. 1,4 mia. kr. i hele aftaleperioden. Det årlige effektiviseringsmål vokser ifølge aftalen fra ca. 35 mio. kr. i år 2000 til ca. 105 mio. kr. i år I 2002 vokser kravet med ca. 35 mio. kr. til i alt 90 mio. kr. Det har hidtil været forudsætningen, at store dele af dette stigende effektiviseringskrav i år 2002 skulle udmøntes ved reduktion af kapaciteten i såvel fængsler som arresthuse. Den 8. juni 2002 trådte lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven i kraft. Ændringen af straffeloven medfører forskellige strafskærpelser og gør det strafbart for anholdte og fængslede at flygte. Disse initiativer vil medføre en forøgelse af strafmængden og betyde et øget behov for pladser i kriminalforsorgens institutioner. Dette indebærer merudgifter til såvel drift som anlæg for kriminalforsorgen og vanskeliggør kriminalforsorgens overholdelse af de oprindeligt forudsatte effektiviseringsmål. Det vil således i sagens natur ikke være muligt for kriminalforsorgen at udmønte effektiviseringsmålene ved kapacitetsreduktioner. Der knytter sig en række usikkerheder til vurderingen af konsekvenserne af regeringens nye initiativer for kriminalforsorgens kapacitetssituation, idet en række faktorer, herunder ændringer i kriminalitetsudviklingen, varetægtsbelægget og strafmassen samt i befolkningssammensætningen m.v. har stor betydning. Justitsministeriet har i samarbejde med kriminalforsorgen og Finansministeriet netop foretaget en analyse af kriminalforsorgens kapacitetsbehov i de kommende år, med henblik på at foretage de nødvendige justeringer af kriminalforsorgens økonomiske rammer på forslaget til finansloven for Det overvejes for tiden, hvilke konsekvenser analysens resultater skal have. På baggrund af ovenstående er det besluttet, at kriminalforsorgen i 2002 med henblik på at overholde de økonomiske rammer i den politiske flerårsaftale udviser tilbageholdenhed på vedligeholdelsesområdet, hvor der oprindeligt var afsat ca. 70 mio. kr. til øget vedligeholdelse. Som følge af det anførte er de økonomiske muligheder i relation til situationen i Arresthuset i Tórshavn i øjeblikket uafklarede, og direktoratets behandling af de spørgsmål som ombudsmanden har stillet vedrørende vedligeholdelse og renovering mv., afventer dels en afklaring af konsekvenserne

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 af Finansloven for 2002, dels afklaring af de økonomiske konsekvenser vedrørende de af Folketinget vedtagne strafskærpelser mv. Direktoratet har på denne baggrund ved brev af 16. april 2002 meddelt institutionerne, at [d]irektoratet forventer ikke på nuværende tidspunkt at kunne imødekomme ansøgninger om særbevillinger til anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder på institutionerne. Alle tidligere ansøgninger vil derfor indtil videre blive opført på en venteliste med henblik på prioritering af midler i Eneste undtagelse til ovenstående er projekter, som allerede er sat i værk, eller som af bygningsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager skønnes uopsættelige. Direktoratet vil herefter orientere ombudsmanden om de omtalte projekter, der vil kunne realiseres på baggrund af de herefter foreliggende økonomiske muligheder. I brev af 2. juli 2002 har Direktoratet for Kriminalforsorgen meddelt mig at direktoratet efter en samlet gennemgang af den økonomiske situation ikke har mulighed for at iværksætte en række nærmere angivne anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i finansåret Det gælder bl.a. fritidsfaciliteterne i Arresthuset i Tórshavn. Jeg overvejer hvad det oplyste bør give anledning til. Jeg meddelte i rapporten at jeg gik ud fra at vægttræningsudstyret i kondirummet var erstattet med romaskine og løbebånd. Arresthuset har oplyst at arresthuset har indkøbt en kondicykel og et løbebånd og vil anskaffe en romaskine når der kan skaffes penge dertil. Direktoratet har modtaget en ansøgning om midler til indkøb af en romaskine fra arresthuset. Direktoratet vil udmelde en særbevilling til indkøb af en romaskine.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ad pkt Skolestue og bibliotek/samtalerum Jeg anmodede om oplysning om arresthusets overvejelser om flytning af biblioteket og indretning af rummet til kombineret læge- og samtaleværelse. Arresthuset har oplyst at arresthuset ikke nærmere har overvejet flytning af biblioteket. Dette rum fungerer både som samtalerum for medarbejdere fra den fri kriminalforsorg og som bibliotek. Flyttes biblioteket, skal der findes et andet rum hertil, og arresthuset finder så at man vil være lige vidt. Arresthuset gør derfor i stedet opmærksom på en mulig anvendelse af det tidligere fælles lægerum for arresthuset og detentionen. Lokalet benyttes i dag af politiet. Foreløbige undersøgelser tyder på at lokalet har været planlagt som fælles depot for arresthuset og politistationen. Landfogeden har supplerende oplyst at lokalet anvendes af politiet til personfotografering. Under de nuværende forhold kan denne funktion ikke placeres i andre lokaler. Direktoratet har oplyst at en ændret lokaleanvendelse i forbindelse med projektet vedrørende ombygning af gårdtursarealet mv., jf. pkt , endnu ikke er fastlagt. Direktoratet vil vende tilbage hertil. Direktoratets brev af 2. juli 2002 omfatter også dette projekt. Jeg henviser til det som jeg har anført ovenfor under pkt Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der foreligger anden skriftlig vejledning om biblioteksordningen end den der gives bag på indkaldelsen til afsoning. Arresthuset har oplyst at der nu i husordenen er oplysning om tider for bogudlån gældende for såvel afsonere som varetægtsarrestanter. Direktoratet har henholdt sig hertil.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Jeg anmodede arresthuset om at overveje at anskaffe et bogkatalog. Arresthuset har oplyst at der er anskaffet et bogkatalog. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ad pkt Værksted Jeg anmodede om nærmere oplysninger om det endelige projekt vedrørende indretningen af værkstedsfaciliteter, herunder om hvor mange indsatte der vil kunne beskæftiges i værkstedet. Arresthuset har oplyst at der ikke er udarbejdet programskitse til byggeriet. Arresthuset forestiller sig imidlertid at værkstedet kan indrettes til produktion af langliner til fiskeri. Disse laves på en specialmaskine der ejes af et firma som arresthuset i forvejen fremstiller fiskekroge til. Der vil kunne beskæftiges tre indsatte, og arbejdet er tiltænkt indsatte med lange afsoningsophold. Direktoratet har henvist til det der er anført under pkt om direktoratets økonomi. Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Ad pkt Toilet og bad Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der vil blive etableret et toilet i forbindelse med indretningen af værkstedsfaciliteterne, og om oplysning om hvorvidt toilettet vil kunne bruges af såvel indsatte i værkstedet som indsatte i stueetagen i den gamle afdeling. Såfremt det endelige projekt afviger fra planerne på dette punkt, bad jeg om nærmere oplysninger herom. Arresthuset har oplyst at det var planen at opfriske og forbedre det eksisterende toilet i stueetagen i den gamle afdeling således at dette kan benyttes som toilet for såvel værkstedet som cellegangen i stueetagen. Direktoratet har oplyst at renoveringen af toilettet indgår i det samlede projekt vedrørende gårdtursarealet, og har henvist til det der er anført under pkt Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Ad pkt Gårdtursarealer Jeg anmodede om underretning om indholdet af projektet vedrørende ombygning af gårdtursarealet. Direktoratet har indtil videre måttet standse projektet, men projektet vil indgå i direktoratets samlede prioritering. Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Ad pkt Lægerum Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det har været undersøgt om det tidligere lægeværelse (i tilknytning til detentionslokalerne) hører til arresthuset eller til politistationen, og i givet fald om resultatet af undersøgelsen. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henvist til besvarelsen under pkt (skolestue og bibliotek/samtalerum). Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Såfremt der ikke sker flytning af biblioteket og indretning af dette lokale til læge- og samtaleværelse, bad jeg landfogeden om en udtalelse i anledning af arresthusets ønske om igen at kunne anvende det tidligere lægeværelse til dette formål. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henvist til besvarelsen under pkt (skolestue og bibliotek/samtalerum). Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Jeg anmodede om en udtalelse vedrørende det forhold at der ikke er indrettet faciliteter for lægen, og at lægebesøg derfor, når disse ikke foregår hos lægen, må henlægges til cellerne. Arresthuset har oplyst at arresthuset gerne vil have et lægerum selvom det ikke er forbundet med problemer at afvikle lægebesøg på cellerne. Direktoratet finder at det vil være at foretrække at der bliver skabt mulighed for indretning af faciliteter til lægebesøg i arresthuset. Som ovenfor nævnt er der imidlertid ikke endnu taget endelig stilling til lokaleanvendelsen i forbindelse med en ombygning af gårdtursarealet mv. Direktoratet har henvist til besvarelsen under pkt

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Ad pkt Arbejde Jeg anmodede om oplysning om det arbejde som de indsatte vil kunne udføre på værkstedet når dette er etableret. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henvist til besvarelsen under pkt Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Ad pkt Undervisning Jeg anmodede om underretning om udfaldet af arresthusets ansøgning om en lærer til undervisning i færøsk og regning, og om underretning om hvad der videre måtte være sket vedrørende spørgsmålet om undervisning. Jeg bad endvidere direktoratet om en udtalelse vedrørende undervisningsforholdene i arresthuset, herunder det forhold at der ikke er udmeldt timer til arresthuset (i modsætning til arresthusene i Danmark). Direktoratet har oplyst at direktoratet har drøftet spørgsmålet om undervisning af varetægtsarrestanter og afsonere i arresthuset. Det er efterfølgende besluttet at udmelde timer til undervisning til arresthuset i lighed med praksis i danske arresthuse. Efter drøftelser med arrestforvareren er det aftalt at der forsøgsvis tilbydes tre timers undervisning pr. uge. Undervisningen foregår i normal arbejdstid. Det kan i øvrigt oplyses at en lærer er ved at blive ansat.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Ad pkt. 4. Lægebetjening mv. og rensevæske I rapporten henviste jeg til at lægejournalerne vedrørende de indsatte opbevares af de indsattes egen læge eller i arresthuslægens konsultationslokaler som ligger lige ved siden af arresthuset. Jeg bemærkede at der således er sket en ændring siden arresthusets besvarelse af spørgeskemaet i december 1997 hvori det blev oplyst at de indsattes lægejournaler blev opbevaret i en aflåst skuffe. Jeg anmodede om en udtalelse om det forhold at det ikke er muligt for personalet at hente en journal frem såfremt der måtte blive behov for det, f.eks. i forbindelse med et vagtlægebesøg. Arresthuset har bekræftet at der ikke i arresthuset opbevares en egentlig lægejournal. Imidlertid råder arresthuset over de af kriminalforsorgen fortrykte skemaer betegnet Lægejournal hvor der er plads til at foretage notater om medicinering og kortere meddelelser til brug for personalet. Disse skematiske journalark ligger i en aflåst skuffe i vagtstuen. Arrestforvareren har telefonisk oplyst til direktoratet at det er disse fortrykte lægejournalark der er oplyst om i spørgeskemaet fra Også i 1997 blev de egentlige, mere fyldestgørende lægejournaler opbevaret hos lægerne. Der er således ikke sket nogen ændring på dette punkt. Arrestforvareren har yderligere telefonisk oplyst til direktoratet at vagtlægen under et sygebesøg får lejlighed til at gøre sig bekendt med hvad der er noteret, og tilsvarende gør sine notater om eventuel medicinordination eller lignende i det journalark der befinder sig i arresthuset. De praktiserende læger på Færøerne er ansat som kommunelæger. De deler vagtlægeopgaven imellem sig. Ifølge arrestforvarerens oplysninger har arresthuset et fast klientel som er velkendt på stedet. I det omfang der er behov for særlige lægelige oplysninger, er det almindeligvis muligt at komme i kontakt med den indsattes egen læge. Man har på denne baggrund ikke fundet at den egentlige lægejournal i dette lille samfund burde befinde sig i arresthuset. Direktoratet har henholdt sig hertil.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Ad pkt. 5. Belæg mv. Med henvisning til udlændingelovens 37 hvoraf fremgår at en frihedsberøvet udlænding skal fremstilles for retten inden tre døgn, anmodede jeg om oplysning om hvorvidt der også i 2001 var indsættelser efter udlændingelovens 36. I givet fald anmodede jeg om oplysning herom, herunder antal indsættelser og varigheden af disse. Jeg bad endvidere om nærmere oplysning om de 12 indsættelser (efter udlændingeloven) i år Endelig bad jeg om oplysning om eventuelle problemer i forbindelse med husningen af sådanne udlændinge, herunder mht. kommunikationen med de pågældende, og hvad der gøres for at imødegå sådanne problemer. Arresthuset har oplyst at der i 2000 var fire udlændinge med indrejseforbud, og otte var anholdt efter anordning nr. 182 om udlændinge på Færøerne. Af disse var 11 sendt retur inden tre døgn. En havde ophold i fem dage og blev fremstillet for retten inden tre døgn. (Arrestforvareren har efterfølgende oplyst at det er en fejl når der i arresthusets svar af 22. april 2002 står at den pågældende blev fremstillet efter tre dage). I 2001 var der to indsatte i henhold til udlændingeloven, efter anordning nr. 182 om udlændinge på Færøerne. Begge var bulgarske og havde et ophold på syv dage. De blev begge fremstillet for Retten på Færøerne inden tre døgn. Der har ifølge arresthuset ikke været problemer med husning af disse udlændinge. Politiet og arresthuset har købt den fornødne tolkebistand fra Seminariet i Tórshavn. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ad pkt Forplejning Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der er mere konkrete planer om indførelse af selvforplejning, og i givet fald hvornår dette forventes indført. Såfremt der er sådanne planer, bad jeg om di-

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 rektoratets bemærkninger til det som arresthuset havde anført vedrørende kostpengebeløbets størrelse. Arresthuset har oplyst at alderdomshjemmet i Tórshavn er den eneste leverandør af dybfrostmad på Færøerne. Dybfrostmaden skal tilbydes både isolerede og øvrige indsatte når der indføres selvforvaltning for de sidstnævntes vedkommende som et supplement til indkøb af varer til madlavning hos købmanden. Arresthuset har aftalt med alderdomshjemmet at arresthuset får besked om hvornår alderdomshjemmet har mulighed for at levere dybfrostmad til arresthuset. Dette arrangement afventer afklaring af hvorvidt alderdomshjemmet får mere personale. Såfremt der indføres selvforplejningsordning, vil der skulle ske en beregning af kostpengebeløbet på baggrund af oplysninger om prisniveauet på Færøerne. Direktoratet vil orientere mig når der foreligger nyt om muligheden for at overgå til selvforplejning. Jeg afventer den næste orientering. Jeg anmodede om oplysning om baggrunden og hjemlen for et krav om at varer der benyttes til madlavning i køkkenet, kun må komme fra den købmand som arresthuset anvender. Endvidere bad jeg oplyst om de indsatte kan købe færdiglavede retter. Arresthuset har oplyst at man som leverandør til arresthuset har valgt byens billigste og førende købmand som udsender tilbudsavis en gang ugentligt. De indsatte kan bestille varer fra denne købmand. Efter udgang er der ikke noget krav om at de varer der medbringes, skal komme fra denne købmand. Arresthuset opfordrer dog de indsatte til hellere at medbringe penge og købe varer hos den købmand som arresthuset benytter. Denne købmand er byens billigste, og arresthusets visitation af medbragte effekter lettes såfremt de indsatte følger denne opfordring. Købmanden kan levere færdiglavede retter som for eksempel pizza og kylling mv. Direktoratet for Kriminalforsorgen har anført følgende:

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 I henhold til 3 i bekendtgørelse nr. 370 af 17. maj 2001 om indsattes adgang til at medtage egne genstande kan institutionens leder fastsætte nærmere regler om udlevering af de indsattes egne genstande. Direktoratet har ingen indvendinger imod, at arresthuset af praktiske grunde (visitationen) opfordrer de indsatte til så vidt muligt at medbringe penge til indkøb af varer i stedet for at medbringe varer, der ofte kan være vanskelige at visitere. Dette sker ifølge arresthuset ved at de indsatte mundtligt vejledes af personalet i forbindelse med udgang. Direktoratet skal i øvrigt henholde sig til det af arresthuset oplyste. Det er umiddelbart min opfattelse at bemyndigelsen i genstandsbekendtgørelsen skal benyttes til skriftligt at fastsætte generelle bestemmelser. Jeg anmoder om direktoratets bemærkninger hertil. Ad pkt De indsattes kontakt med omverdenen, herunder besøg og telefonsamtaler Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om der uanset at straffuldbyrdelsesloven ikke er trådt i kraft på Færøerne er eller vil blive fastsat lokale regler om den praktiske gennemførelse af de indsattes ret til at føre telefonsamtaler, jf. bemyndigelsen hertil i telefonbekendtgørelsens 4, stk. 2. I bekræftende fald bad jeg om at modtage et eksemplar af disse regler når de foreligger. Arresthuset har oplyst at arresthuset ikke har planer om at fastsætte lokale regler for telefonering, men at arresthuset vil leve op til reglerne i straffuldbyrdelsesloven. Arresthuset har videre oplyst at der er indført en ordning hvorefter personalet kan ringe op fra vagten og overføre samtalen til indsatte via en bærbar telefon hvorfra der ikke er opringningsmulighed. Direktoratet har oplyst at arresthuset i maj 2002 bl.a. anmodede direktoratet om at personalet i arresthuset orienteres af medarbejdere fra direktoratet om de nye straffuldbyrdelsesregler. Personalet i kriminalforsorgens øvrige institutioner har haft adgang til et tilsvarende tilbud. Det er nu planen at der i eftersommeren 2002 afholdes sådanne orienteringstiltag på Færøerne. Direktoratet vil i den

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 forbindelse drøfte spørgsmålet om fastsættelse mv. af lokale regler jf. bemyndigelsesbestemmelserne i straffuldbyrdelsesreglerne. Jeg vil blive orienteret om drøftelserne vedrørende fastsættelse mv. af lokale regler jf. bemyndigelsesbestemmelserne i straffuldbyrdelsesreglerne. Jeg afventer orienteringen. Ad pkt Talsmandsordning Jeg anmodede under henvisning til talsmandsbekendtgørelsens 8 om oplysning om hvorvidt arresthuset har udfærdiget eller vil udfærdige regler om de indsattes medindflydelse, og i bekræftende fald bad jeg om kopi af reglerne. Arresthuset har oplyst at arresthuset ingen lokale regler har om de indsattes medindflydelse. Arresthuset har blandt andet videre anført at de indsatte dag for dag kan ønske samtale med arresthusets ledelse. Direktoratet har henvist til det under pkt vedrørende de indsattes kontakt med omverdenen, herunder besøg og telefonsamtaler, anførte om drøftelse om fastsættelse mv. af lokale regler jf. bemyndigelsesbestemmelserne i straffuldbyrdelsesreglerne. Jeg afventer orienteringen.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Ad pkt El-artikler Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om arresthuset har fastsat eller vil fastsætte nærmere regler om udlevering af indsattes egne genstande, jf. genstandsbekendtgørelsens 3. I bekræftende fald bad jeg arresthuset om at sende mig et eksemplar af disse regler når de foreligger. Arresthuset har oplyst at jeg har fået tilsendt arresthusets husregler og praktiske oplysninger hvori det oplyses hvad der kan medbringes ved indsættelsen i arresthuset. Arresthuset har videre oplyst at det fremgår af mødeindkaldelsen at der i et vist omfang må medbringes egne ejendele og at nærmere oplysning herom fås ved at rette henvendelse til arresthuset. Arresthuset har endelig oplyst at arresthuset ikke ud over ovennævnte påtænker at fastsætte regler om udlevering af indsattes egne genstande. Direktoratet har henvist til det under pkt vedrørende de indsattes kontakt med omverdenen, herunder besøg og telefonsamtaler, anførte om drøftelse om fastsættelse mv. af lokale regler jf. bemyndigelsesbestemmelserne i straffuldbyrdelsesreglerne. Jeg afventer orienteringen. Ad pkt Information af indsatte Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om det er korrekt at der tidligere har foreligget skriftligt informationsmateriale om aftenskole, og om der i givet fald fortsat foreligger skriftligt materiale herom. Hvis det er tilfældet, bad jeg om en kopi. Arresthuset har oplyst at der udsendes et hæfte hvori samtlige fag står beskrevet. Dette udsendes i august og er gældende fra 1. oktober til juni året efter. Hæftet vedlægges i to eksemplarer. Hæftet har været udstedt alle år og findes i arresthusets bibliotek. Arresthuset har endvidere oplyst at der ikke findes anden skriftlig information ud over det som jeg har fået tilsendt.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Direktoratet har ingen bemærkninger til arresthusets oplysninger om skriftligt materiale om aftenskoleundervisning. Jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der foreligger yderligere skriftligt informationsmateriale til de indsatte ud over det som jeg allerede er i besiddelse af. I bekræftende fald bad jeg om en kopi heraf. Arresthuset har oplyst at der ikke findes skriftligt informationsmateriale til de indsatte ud over det allerede oplyste. Husordenen findes på dansk og færøsk. Direktoratet har ikke udtrykkeligt forholdt sig til denne oplysning. Jeg foretager ikke videre. Jeg anmodede om nærmere oplysning om den information der tillige findes på andre sprog i arresthuset. Direktoratet har oplyst at kriminalforsorgens pjecer Vejledning for anholdte og Vejledning for domfældte som arresthuset er i besiddelse af, findes på dansk og 17 andre sprog. Pkt. 8. Opfølgning Jeg afventer direktoratets orientering vedrørende pkt. 6.1., 6.6., 6.7. og Jeg anmoder endvidere om direktoratets bemærkninger vedrørende pkt. 6.1.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 Pkt. 9. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Tórshavn, Landfogeden (Politimesteren) i Tórshavn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Inspektionschef Lennart Frandsen

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2924-628/PH 1/41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1. Den

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.7. Køkken og opholdsrum...3 Ad punkt 2.8. Besøgslokaler...4 Ad punkt 2.9. Gårdtursareal...6 Ad punkt 3.1. Arbejde...7 Ad punkt 3.2. Undervisning...9

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Som led i ombudsmandens inspektionsvirksomhed (jf. 18 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg og tre af embedets medarbejdere den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. De på forhånd udvalgte emner for opfølgningsinspektionen...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. De på forhånd udvalgte emner for opfølgningsinspektionen...4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De på forhånd udvalgte emner for opfølgningsinspektionen...4 2.1. Badeforhold...4 2.2. Vaskemaskine...6 2.3. Arbejde...7 2.4. Fritid og fællesskab...9 3. Arresthusets

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 165 Offentligt Den 17. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3498-628/PH 1/69 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Bygningsmæssige forhold mv... 5 2.1. Gangarealer... 7 2.2. Cellerne... 8 2.2.1. Almindelige celler... 8 2.2.2. Frigangsafdelingen...

Læs mere

Ad punkt 2.1.Generelt

Ad punkt 2.1.Generelt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. januar 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg fængslet og direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 Den 23. juni 2011 Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 ENDELIG J.nr. 2010-2536-6282/TAN 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse mv.... 3 2.1. Beskæftigelsessituationen

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...5. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...5. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Bygningsmæssige forhold mv...6 2.1. Celler...9 2.2. Toilet- og badefaciliteter...10 2.3. Fællesområder...12 2.4. Køkken...13 2.5. Vaskerum...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 448 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De på forhånd udvalgte emner for inspektionen... 4 2.1. Arbejde... 4 2.2. Undervisning...

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Bygningsmæssige forhold mv...5. 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Bygningsmæssige forhold mv...5. 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Bygningsmæssige forhold mv...5 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv...9 2.3.1. Besøgsrum...9 2.3.2. Gårdtursareal...10

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010

Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010 16. maj 2011 Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0991-6282/PH 1/82 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 4 2.1. Ændringer siden sidst...

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere