Jeg skal herefter meddele følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 22. april 2002 med bilag fra Arresthuset i Tórshavn, en udtalelse af 29. april 2002 fra Landfogeden på Færøerne og en udtalelse af 25. juni 2002 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Ved brev af 2. juli 2002 modtog jeg en underretning fra direktoratet vedrørende anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i kriminalforsorgens institutioner. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Bygning og gangarealer Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der var etableret strømforbindelse til cellekaldet i den ene af de to ombyggede celler og til cellekaldet i besøgslokalet. Arresthuset har oplyst at cellekald fra besøgsrum og ny celle har forbindelse til bærbare modtagere hos personalet. Direktoratet har henholdt sig hertil.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Ad pkt Cellerne Jeg anmodede om en udtalelse i anledning af at den indsatte i celle 20 havde oplyst at luftcirkulationen i cellen var dårlig. Jeg bad endvidere om en udtalelse i anledning af at en indsat havde klaget over dårligt indeklima (manglende udluftning). Jeg anmodede om at få oplyst om det mekaniske udsug er det samme i den gamle afdeling som i den nye. Arresthuset har oplyst at celle 20 er monteret med to vinduer der kan åbnes. Vinduerne har hulplader monteret på ydersiden, og der er installeret mekanisk udsug som kan reguleres. Vinduerne måler 86 x 60 cm, og den indsatte kan få så megen frisk luft som den pågældende ønsker. Arresthuset har to udsugningsanlæg, et i ny bygning og et i gammel bygning. Anlæggene er af samme fabrikat og type, og begge kan reguleres fra cellen. Arresthuset har oplyst at man ikke tidligere har hørt fra de indsatte at udsugningen ikke skulle fungere tilfredsstillende. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om arresthuset havde overvejet at opsætte hylder på toilettet. Arresthuset har oplyst at arresthuset nu vil montere toilethylder. Direktoratet har henholdt sig hertil.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Ad pkt Besøgsrum Jeg anmodede arresthuset om at overveje hvordan besøgsrummet kan gøres mere hyggeligt. Arresthuset har oplyst at besøgsrummet skal males i 2002, og at arresthuset i samråd med de indsatte vil forsøge at skabe et hyggeligt lokale med billeder, planter og udskiftning af en del inventar. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg konstaterede at kondomer skulle udleveres ved henvendelse til personalet, og jeg henstillede at de blev gjort umiddelbart tilgængelige i besøgsrummet. Arresthuset har oplyst at der vil blive ophængt et skab med hylder til kondomer, lagner og håndklæder. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ad pkt Fritidsfaciliteter Jeg anmodede om nærmere oplysning om planerne for kondirummet (ombygning af vindue og etablering af ventilation). Arresthuset har oplyst at ombygning af vindue og installering af ventilation i kondirummet er en del af det projekt som omfatter udbygning af gårdtursarealet og tilbygning af værksted samt udskiftning af vinduesparti på 1. sal (gang i gammel arrest).

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Direktoratet for Kriminalforsorgen har udtalt: Direktoratet kan oplyse, at kriminalforsorgens økonomiske situation ikke er afklaret på nuværende tidspunkt, idet konsekvenserne af den finanslov, som Folketinget vedtog den 20. marts 2002 endnu ikke ligger fast. Som led i aftalen om finansloven for 1999 blev der endvidere indgået en politisk flerårsaftale for kriminalforsorgen for perioden , hvor 1999 skulle anvendes som udviklingsår. Flerårsaftalen blev primo 1999 konkretiseret i en politisk godkendt udmøntningsplan samt en resultatkontrakt mellem Justitsministeriet og kriminalforsorgen. Inkluderet heri var aftalte økonomiske rammer med midler til nye initiativer på i alt ca. 1,4 mia. kr. i hele aftaleperioden. Det årlige effektiviseringsmål vokser ifølge aftalen fra ca. 35 mio. kr. i år 2000 til ca. 105 mio. kr. i år I 2002 vokser kravet med ca. 35 mio. kr. til i alt 90 mio. kr. Det har hidtil været forudsætningen, at store dele af dette stigende effektiviseringskrav i år 2002 skulle udmøntes ved reduktion af kapaciteten i såvel fængsler som arresthuse. Den 8. juni 2002 trådte lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven i kraft. Ændringen af straffeloven medfører forskellige strafskærpelser og gør det strafbart for anholdte og fængslede at flygte. Disse initiativer vil medføre en forøgelse af strafmængden og betyde et øget behov for pladser i kriminalforsorgens institutioner. Dette indebærer merudgifter til såvel drift som anlæg for kriminalforsorgen og vanskeliggør kriminalforsorgens overholdelse af de oprindeligt forudsatte effektiviseringsmål. Det vil således i sagens natur ikke være muligt for kriminalforsorgen at udmønte effektiviseringsmålene ved kapacitetsreduktioner. Der knytter sig en række usikkerheder til vurderingen af konsekvenserne af regeringens nye initiativer for kriminalforsorgens kapacitetssituation, idet en række faktorer, herunder ændringer i kriminalitetsudviklingen, varetægtsbelægget og strafmassen samt i befolkningssammensætningen m.v. har stor betydning. Justitsministeriet har i samarbejde med kriminalforsorgen og Finansministeriet netop foretaget en analyse af kriminalforsorgens kapacitetsbehov i de kommende år, med henblik på at foretage de nødvendige justeringer af kriminalforsorgens økonomiske rammer på forslaget til finansloven for Det overvejes for tiden, hvilke konsekvenser analysens resultater skal have. På baggrund af ovenstående er det besluttet, at kriminalforsorgen i 2002 med henblik på at overholde de økonomiske rammer i den politiske flerårsaftale udviser tilbageholdenhed på vedligeholdelsesområdet, hvor der oprindeligt var afsat ca. 70 mio. kr. til øget vedligeholdelse. Som følge af det anførte er de økonomiske muligheder i relation til situationen i Arresthuset i Tórshavn i øjeblikket uafklarede, og direktoratets behandling af de spørgsmål som ombudsmanden har stillet vedrørende vedligeholdelse og renovering mv., afventer dels en afklaring af konsekvenserne

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 af Finansloven for 2002, dels afklaring af de økonomiske konsekvenser vedrørende de af Folketinget vedtagne strafskærpelser mv. Direktoratet har på denne baggrund ved brev af 16. april 2002 meddelt institutionerne, at [d]irektoratet forventer ikke på nuværende tidspunkt at kunne imødekomme ansøgninger om særbevillinger til anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder på institutionerne. Alle tidligere ansøgninger vil derfor indtil videre blive opført på en venteliste med henblik på prioritering af midler i Eneste undtagelse til ovenstående er projekter, som allerede er sat i værk, eller som af bygningsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager skønnes uopsættelige. Direktoratet vil herefter orientere ombudsmanden om de omtalte projekter, der vil kunne realiseres på baggrund af de herefter foreliggende økonomiske muligheder. I brev af 2. juli 2002 har Direktoratet for Kriminalforsorgen meddelt mig at direktoratet efter en samlet gennemgang af den økonomiske situation ikke har mulighed for at iværksætte en række nærmere angivne anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i finansåret Det gælder bl.a. fritidsfaciliteterne i Arresthuset i Tórshavn. Jeg overvejer hvad det oplyste bør give anledning til. Jeg meddelte i rapporten at jeg gik ud fra at vægttræningsudstyret i kondirummet var erstattet med romaskine og løbebånd. Arresthuset har oplyst at arresthuset har indkøbt en kondicykel og et løbebånd og vil anskaffe en romaskine når der kan skaffes penge dertil. Direktoratet har modtaget en ansøgning om midler til indkøb af en romaskine fra arresthuset. Direktoratet vil udmelde en særbevilling til indkøb af en romaskine.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ad pkt Skolestue og bibliotek/samtalerum Jeg anmodede om oplysning om arresthusets overvejelser om flytning af biblioteket og indretning af rummet til kombineret læge- og samtaleværelse. Arresthuset har oplyst at arresthuset ikke nærmere har overvejet flytning af biblioteket. Dette rum fungerer både som samtalerum for medarbejdere fra den fri kriminalforsorg og som bibliotek. Flyttes biblioteket, skal der findes et andet rum hertil, og arresthuset finder så at man vil være lige vidt. Arresthuset gør derfor i stedet opmærksom på en mulig anvendelse af det tidligere fælles lægerum for arresthuset og detentionen. Lokalet benyttes i dag af politiet. Foreløbige undersøgelser tyder på at lokalet har været planlagt som fælles depot for arresthuset og politistationen. Landfogeden har supplerende oplyst at lokalet anvendes af politiet til personfotografering. Under de nuværende forhold kan denne funktion ikke placeres i andre lokaler. Direktoratet har oplyst at en ændret lokaleanvendelse i forbindelse med projektet vedrørende ombygning af gårdtursarealet mv., jf. pkt , endnu ikke er fastlagt. Direktoratet vil vende tilbage hertil. Direktoratets brev af 2. juli 2002 omfatter også dette projekt. Jeg henviser til det som jeg har anført ovenfor under pkt Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der foreligger anden skriftlig vejledning om biblioteksordningen end den der gives bag på indkaldelsen til afsoning. Arresthuset har oplyst at der nu i husordenen er oplysning om tider for bogudlån gældende for såvel afsonere som varetægtsarrestanter. Direktoratet har henholdt sig hertil.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Jeg anmodede arresthuset om at overveje at anskaffe et bogkatalog. Arresthuset har oplyst at der er anskaffet et bogkatalog. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ad pkt Værksted Jeg anmodede om nærmere oplysninger om det endelige projekt vedrørende indretningen af værkstedsfaciliteter, herunder om hvor mange indsatte der vil kunne beskæftiges i værkstedet. Arresthuset har oplyst at der ikke er udarbejdet programskitse til byggeriet. Arresthuset forestiller sig imidlertid at værkstedet kan indrettes til produktion af langliner til fiskeri. Disse laves på en specialmaskine der ejes af et firma som arresthuset i forvejen fremstiller fiskekroge til. Der vil kunne beskæftiges tre indsatte, og arbejdet er tiltænkt indsatte med lange afsoningsophold. Direktoratet har henvist til det der er anført under pkt om direktoratets økonomi. Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Ad pkt Toilet og bad Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der vil blive etableret et toilet i forbindelse med indretningen af værkstedsfaciliteterne, og om oplysning om hvorvidt toilettet vil kunne bruges af såvel indsatte i værkstedet som indsatte i stueetagen i den gamle afdeling. Såfremt det endelige projekt afviger fra planerne på dette punkt, bad jeg om nærmere oplysninger herom. Arresthuset har oplyst at det var planen at opfriske og forbedre det eksisterende toilet i stueetagen i den gamle afdeling således at dette kan benyttes som toilet for såvel værkstedet som cellegangen i stueetagen. Direktoratet har oplyst at renoveringen af toilettet indgår i det samlede projekt vedrørende gårdtursarealet, og har henvist til det der er anført under pkt Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Ad pkt Gårdtursarealer Jeg anmodede om underretning om indholdet af projektet vedrørende ombygning af gårdtursarealet. Direktoratet har indtil videre måttet standse projektet, men projektet vil indgå i direktoratets samlede prioritering. Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Ad pkt Lægerum Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det har været undersøgt om det tidligere lægeværelse (i tilknytning til detentionslokalerne) hører til arresthuset eller til politistationen, og i givet fald om resultatet af undersøgelsen. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henvist til besvarelsen under pkt (skolestue og bibliotek/samtalerum). Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Såfremt der ikke sker flytning af biblioteket og indretning af dette lokale til læge- og samtaleværelse, bad jeg landfogeden om en udtalelse i anledning af arresthusets ønske om igen at kunne anvende det tidligere lægeværelse til dette formål. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henvist til besvarelsen under pkt (skolestue og bibliotek/samtalerum). Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Jeg anmodede om en udtalelse vedrørende det forhold at der ikke er indrettet faciliteter for lægen, og at lægebesøg derfor, når disse ikke foregår hos lægen, må henlægges til cellerne. Arresthuset har oplyst at arresthuset gerne vil have et lægerum selvom det ikke er forbundet med problemer at afvikle lægebesøg på cellerne. Direktoratet finder at det vil være at foretrække at der bliver skabt mulighed for indretning af faciliteter til lægebesøg i arresthuset. Som ovenfor nævnt er der imidlertid ikke endnu taget endelig stilling til lokaleanvendelsen i forbindelse med en ombygning af gårdtursarealet mv. Direktoratet har henvist til besvarelsen under pkt

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Ad pkt Arbejde Jeg anmodede om oplysning om det arbejde som de indsatte vil kunne udføre på værkstedet når dette er etableret. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henvist til besvarelsen under pkt Jeg henviser til det som jeg har anført under pkt Ad pkt Undervisning Jeg anmodede om underretning om udfaldet af arresthusets ansøgning om en lærer til undervisning i færøsk og regning, og om underretning om hvad der videre måtte være sket vedrørende spørgsmålet om undervisning. Jeg bad endvidere direktoratet om en udtalelse vedrørende undervisningsforholdene i arresthuset, herunder det forhold at der ikke er udmeldt timer til arresthuset (i modsætning til arresthusene i Danmark). Direktoratet har oplyst at direktoratet har drøftet spørgsmålet om undervisning af varetægtsarrestanter og afsonere i arresthuset. Det er efterfølgende besluttet at udmelde timer til undervisning til arresthuset i lighed med praksis i danske arresthuse. Efter drøftelser med arrestforvareren er det aftalt at der forsøgsvis tilbydes tre timers undervisning pr. uge. Undervisningen foregår i normal arbejdstid. Det kan i øvrigt oplyses at en lærer er ved at blive ansat.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Ad pkt. 4. Lægebetjening mv. og rensevæske I rapporten henviste jeg til at lægejournalerne vedrørende de indsatte opbevares af de indsattes egen læge eller i arresthuslægens konsultationslokaler som ligger lige ved siden af arresthuset. Jeg bemærkede at der således er sket en ændring siden arresthusets besvarelse af spørgeskemaet i december 1997 hvori det blev oplyst at de indsattes lægejournaler blev opbevaret i en aflåst skuffe. Jeg anmodede om en udtalelse om det forhold at det ikke er muligt for personalet at hente en journal frem såfremt der måtte blive behov for det, f.eks. i forbindelse med et vagtlægebesøg. Arresthuset har bekræftet at der ikke i arresthuset opbevares en egentlig lægejournal. Imidlertid råder arresthuset over de af kriminalforsorgen fortrykte skemaer betegnet Lægejournal hvor der er plads til at foretage notater om medicinering og kortere meddelelser til brug for personalet. Disse skematiske journalark ligger i en aflåst skuffe i vagtstuen. Arrestforvareren har telefonisk oplyst til direktoratet at det er disse fortrykte lægejournalark der er oplyst om i spørgeskemaet fra Også i 1997 blev de egentlige, mere fyldestgørende lægejournaler opbevaret hos lægerne. Der er således ikke sket nogen ændring på dette punkt. Arrestforvareren har yderligere telefonisk oplyst til direktoratet at vagtlægen under et sygebesøg får lejlighed til at gøre sig bekendt med hvad der er noteret, og tilsvarende gør sine notater om eventuel medicinordination eller lignende i det journalark der befinder sig i arresthuset. De praktiserende læger på Færøerne er ansat som kommunelæger. De deler vagtlægeopgaven imellem sig. Ifølge arrestforvarerens oplysninger har arresthuset et fast klientel som er velkendt på stedet. I det omfang der er behov for særlige lægelige oplysninger, er det almindeligvis muligt at komme i kontakt med den indsattes egen læge. Man har på denne baggrund ikke fundet at den egentlige lægejournal i dette lille samfund burde befinde sig i arresthuset. Direktoratet har henholdt sig hertil.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Ad pkt. 5. Belæg mv. Med henvisning til udlændingelovens 37 hvoraf fremgår at en frihedsberøvet udlænding skal fremstilles for retten inden tre døgn, anmodede jeg om oplysning om hvorvidt der også i 2001 var indsættelser efter udlændingelovens 36. I givet fald anmodede jeg om oplysning herom, herunder antal indsættelser og varigheden af disse. Jeg bad endvidere om nærmere oplysning om de 12 indsættelser (efter udlændingeloven) i år Endelig bad jeg om oplysning om eventuelle problemer i forbindelse med husningen af sådanne udlændinge, herunder mht. kommunikationen med de pågældende, og hvad der gøres for at imødegå sådanne problemer. Arresthuset har oplyst at der i 2000 var fire udlændinge med indrejseforbud, og otte var anholdt efter anordning nr. 182 om udlændinge på Færøerne. Af disse var 11 sendt retur inden tre døgn. En havde ophold i fem dage og blev fremstillet for retten inden tre døgn. (Arrestforvareren har efterfølgende oplyst at det er en fejl når der i arresthusets svar af 22. april 2002 står at den pågældende blev fremstillet efter tre dage). I 2001 var der to indsatte i henhold til udlændingeloven, efter anordning nr. 182 om udlændinge på Færøerne. Begge var bulgarske og havde et ophold på syv dage. De blev begge fremstillet for Retten på Færøerne inden tre døgn. Der har ifølge arresthuset ikke været problemer med husning af disse udlændinge. Politiet og arresthuset har købt den fornødne tolkebistand fra Seminariet i Tórshavn. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ad pkt Forplejning Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der er mere konkrete planer om indførelse af selvforplejning, og i givet fald hvornår dette forventes indført. Såfremt der er sådanne planer, bad jeg om di-

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 rektoratets bemærkninger til det som arresthuset havde anført vedrørende kostpengebeløbets størrelse. Arresthuset har oplyst at alderdomshjemmet i Tórshavn er den eneste leverandør af dybfrostmad på Færøerne. Dybfrostmaden skal tilbydes både isolerede og øvrige indsatte når der indføres selvforvaltning for de sidstnævntes vedkommende som et supplement til indkøb af varer til madlavning hos købmanden. Arresthuset har aftalt med alderdomshjemmet at arresthuset får besked om hvornår alderdomshjemmet har mulighed for at levere dybfrostmad til arresthuset. Dette arrangement afventer afklaring af hvorvidt alderdomshjemmet får mere personale. Såfremt der indføres selvforplejningsordning, vil der skulle ske en beregning af kostpengebeløbet på baggrund af oplysninger om prisniveauet på Færøerne. Direktoratet vil orientere mig når der foreligger nyt om muligheden for at overgå til selvforplejning. Jeg afventer den næste orientering. Jeg anmodede om oplysning om baggrunden og hjemlen for et krav om at varer der benyttes til madlavning i køkkenet, kun må komme fra den købmand som arresthuset anvender. Endvidere bad jeg oplyst om de indsatte kan købe færdiglavede retter. Arresthuset har oplyst at man som leverandør til arresthuset har valgt byens billigste og førende købmand som udsender tilbudsavis en gang ugentligt. De indsatte kan bestille varer fra denne købmand. Efter udgang er der ikke noget krav om at de varer der medbringes, skal komme fra denne købmand. Arresthuset opfordrer dog de indsatte til hellere at medbringe penge og købe varer hos den købmand som arresthuset benytter. Denne købmand er byens billigste, og arresthusets visitation af medbragte effekter lettes såfremt de indsatte følger denne opfordring. Købmanden kan levere færdiglavede retter som for eksempel pizza og kylling mv. Direktoratet for Kriminalforsorgen har anført følgende:

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 I henhold til 3 i bekendtgørelse nr. 370 af 17. maj 2001 om indsattes adgang til at medtage egne genstande kan institutionens leder fastsætte nærmere regler om udlevering af de indsattes egne genstande. Direktoratet har ingen indvendinger imod, at arresthuset af praktiske grunde (visitationen) opfordrer de indsatte til så vidt muligt at medbringe penge til indkøb af varer i stedet for at medbringe varer, der ofte kan være vanskelige at visitere. Dette sker ifølge arresthuset ved at de indsatte mundtligt vejledes af personalet i forbindelse med udgang. Direktoratet skal i øvrigt henholde sig til det af arresthuset oplyste. Det er umiddelbart min opfattelse at bemyndigelsen i genstandsbekendtgørelsen skal benyttes til skriftligt at fastsætte generelle bestemmelser. Jeg anmoder om direktoratets bemærkninger hertil. Ad pkt De indsattes kontakt med omverdenen, herunder besøg og telefonsamtaler Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om der uanset at straffuldbyrdelsesloven ikke er trådt i kraft på Færøerne er eller vil blive fastsat lokale regler om den praktiske gennemførelse af de indsattes ret til at føre telefonsamtaler, jf. bemyndigelsen hertil i telefonbekendtgørelsens 4, stk. 2. I bekræftende fald bad jeg om at modtage et eksemplar af disse regler når de foreligger. Arresthuset har oplyst at arresthuset ikke har planer om at fastsætte lokale regler for telefonering, men at arresthuset vil leve op til reglerne i straffuldbyrdelsesloven. Arresthuset har videre oplyst at der er indført en ordning hvorefter personalet kan ringe op fra vagten og overføre samtalen til indsatte via en bærbar telefon hvorfra der ikke er opringningsmulighed. Direktoratet har oplyst at arresthuset i maj 2002 bl.a. anmodede direktoratet om at personalet i arresthuset orienteres af medarbejdere fra direktoratet om de nye straffuldbyrdelsesregler. Personalet i kriminalforsorgens øvrige institutioner har haft adgang til et tilsvarende tilbud. Det er nu planen at der i eftersommeren 2002 afholdes sådanne orienteringstiltag på Færøerne. Direktoratet vil i den

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 forbindelse drøfte spørgsmålet om fastsættelse mv. af lokale regler jf. bemyndigelsesbestemmelserne i straffuldbyrdelsesreglerne. Jeg vil blive orienteret om drøftelserne vedrørende fastsættelse mv. af lokale regler jf. bemyndigelsesbestemmelserne i straffuldbyrdelsesreglerne. Jeg afventer orienteringen. Ad pkt Talsmandsordning Jeg anmodede under henvisning til talsmandsbekendtgørelsens 8 om oplysning om hvorvidt arresthuset har udfærdiget eller vil udfærdige regler om de indsattes medindflydelse, og i bekræftende fald bad jeg om kopi af reglerne. Arresthuset har oplyst at arresthuset ingen lokale regler har om de indsattes medindflydelse. Arresthuset har blandt andet videre anført at de indsatte dag for dag kan ønske samtale med arresthusets ledelse. Direktoratet har henvist til det under pkt vedrørende de indsattes kontakt med omverdenen, herunder besøg og telefonsamtaler, anførte om drøftelse om fastsættelse mv. af lokale regler jf. bemyndigelsesbestemmelserne i straffuldbyrdelsesreglerne. Jeg afventer orienteringen.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Ad pkt El-artikler Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om arresthuset har fastsat eller vil fastsætte nærmere regler om udlevering af indsattes egne genstande, jf. genstandsbekendtgørelsens 3. I bekræftende fald bad jeg arresthuset om at sende mig et eksemplar af disse regler når de foreligger. Arresthuset har oplyst at jeg har fået tilsendt arresthusets husregler og praktiske oplysninger hvori det oplyses hvad der kan medbringes ved indsættelsen i arresthuset. Arresthuset har videre oplyst at det fremgår af mødeindkaldelsen at der i et vist omfang må medbringes egne ejendele og at nærmere oplysning herom fås ved at rette henvendelse til arresthuset. Arresthuset har endelig oplyst at arresthuset ikke ud over ovennævnte påtænker at fastsætte regler om udlevering af indsattes egne genstande. Direktoratet har henvist til det under pkt vedrørende de indsattes kontakt med omverdenen, herunder besøg og telefonsamtaler, anførte om drøftelse om fastsættelse mv. af lokale regler jf. bemyndigelsesbestemmelserne i straffuldbyrdelsesreglerne. Jeg afventer orienteringen. Ad pkt Information af indsatte Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om det er korrekt at der tidligere har foreligget skriftligt informationsmateriale om aftenskole, og om der i givet fald fortsat foreligger skriftligt materiale herom. Hvis det er tilfældet, bad jeg om en kopi. Arresthuset har oplyst at der udsendes et hæfte hvori samtlige fag står beskrevet. Dette udsendes i august og er gældende fra 1. oktober til juni året efter. Hæftet vedlægges i to eksemplarer. Hæftet har været udstedt alle år og findes i arresthusets bibliotek. Arresthuset har endvidere oplyst at der ikke findes anden skriftlig information ud over det som jeg har fået tilsendt.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Direktoratet har ingen bemærkninger til arresthusets oplysninger om skriftligt materiale om aftenskoleundervisning. Jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der foreligger yderligere skriftligt informationsmateriale til de indsatte ud over det som jeg allerede er i besiddelse af. I bekræftende fald bad jeg om en kopi heraf. Arresthuset har oplyst at der ikke findes skriftligt informationsmateriale til de indsatte ud over det allerede oplyste. Husordenen findes på dansk og færøsk. Direktoratet har ikke udtrykkeligt forholdt sig til denne oplysning. Jeg foretager ikke videre. Jeg anmodede om nærmere oplysning om den information der tillige findes på andre sprog i arresthuset. Direktoratet har oplyst at kriminalforsorgens pjecer Vejledning for anholdte og Vejledning for domfældte som arresthuset er i besiddelse af, findes på dansk og 17 andre sprog. Pkt. 8. Opfølgning Jeg afventer direktoratets orientering vedrørende pkt. 6.1., 6.6., 6.7. og Jeg anmoder endvidere om direktoratets bemærkninger vedrørende pkt. 6.1.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 Pkt. 9. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Tórshavn, Landfogeden (Politimesteren) i Tórshavn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Inspektionschef Lennart Frandsen

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6. 3. Arbejde, fritid og undervisning...27

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6. 3. Arbejde, fritid og undervisning...27 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Bygningsmæssige forhold mv...6 2.1. Bygning og gangarealer...6 2.2. Cellerne...8 2.3. Øvrige rum mv....13 2.3.1. Besøgsrum...13 2.3.2.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Tórshavn den 26. august 2008

Inspektion af Arresthuset i Tórshavn den 26. august 2008 17. september 2010 Inspektion af Arresthuset i Tórshavn den 26. august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2109-628 1/16 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Cellerne... 2 Ad punkt 2.3.2. Fritidsfaciliteter... 4 Ad

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne.

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 22. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af Arresthuset i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg arresthuset og Direktoratet for

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Den 16. september 2002 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 2.

Den 16. september 2002 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. april 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 13. og 14. juni 2000 af Statsfængslet i Vridsløselille. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere