Indhold. Introduktion 3. Hvidvasklovens krav i en nøddeskal 7. Fra regelbaseret til risikobaseret tilgang 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Introduktion 3. Hvidvasklovens krav i en nøddeskal 7. Fra regelbaseret til risikobaseret tilgang 8"

Transkript

1 1 Den nye hvidvasklov Den nye hvidvasklov er i dag blevet vedtaget i Folketinget og træder i kraft den 26. juni. Loven indebærer en række større og mindre ændringer i den nuværende regulering, herunder at reguleringen overgår fra en regelbaseret til en risikobaseret tilgang, samt at valutavekslingsvirksomheder underlægges et tilladelseskrav. Du får her et overblik over de kommende regler og de væsentlige ændringer, som den nye hvidvasklov medfører.

2 2 Indhold Introduktion 3 Hvidvasklovens krav i en nøddeskal 7 Fra regelbaseret til risikobaseret tilgang 8 Fra legitimationsoplysninger til kundekendskabsprocedurer 11 Overblik over de væsentligste ændringer 12 Hvis du vil vide mere 17

3 3 Introduktion Den nye hvidvasklov implementerer de sidste dele af det fjerde hvidvaskdirektiv, direktiv 2015/849/EU (AMLD IV), og træder i kraft den 26. juni. Loven medfører en række ændringer af de gældende regler, herunder særligt i forhold til valutavekslingsvirksomheder samt tilgangen til at overholde hvidvaskloven. Formålet med hvidvaskloven og AMLD IV er at indføre nye reguleringsmæssige tiltag, der kan styrke indsatsen mod, at kriminelle misbruger danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Endvidere er formålet at sikre tilliden til det finansielle system. Dette er illustreret i figur 1. Figur 1. De underliggende politiske temaer og målgrupper Underliggende politiske temaer Målgrupper Styrke fælles indsats imod hvidvask og terrorfinansiering Modsvar til de seneste terrorhændelser Finansielle virksomheder Spiludbydere Sikre tilliden til det finansielle system Minimere praktisk mulighed for hvidvask og terrorfinansiering Advokater, ejendomsmæglere, revisorer, udbydere af særlige tjenesteydelser

4 4 De europæiske regler om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering stammer tilbage fra 1991, hvor det første hvidvaskdirektiv blev fremsat. Direktivet og dermed implementeringen heraf er siden løbende blevet opdateret og revideret, hvilket er illustreret i figur 2. Figur 2. Historisk overblik over EU-retsakterne juni december august november maj maj [ ]? 1. Hvidvaskdirektiv 91/308/EØF 2. Hvidvaskdirektiv 2001/97/EF 3. Hvidvaskdirektiv 2005/60/EF 1. Pengeoverførselsforordning (EF) 1781/ Pengeoverførselsforordning (EU) 2015/ Hvidvaskdirektiv 2015/849/EU 5. Hvidvaskdirektiv (forslag) Denne løbende udvikling har medført, at reglernes omfang er udvidet støt, hvilket illustreres i figur 3. Reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering har således aldrig haft et større omfang, end de har i dag. Dette synes at stå i kontrast til hovedformålet med den nye hvidvasklov, nemlig at gå fra den regelbaserede tilgang til den risikobaserede tilgang. Figur 3. Udviklingen i omfanget af EU-retsakterne Hvidvaskdirektiv Pengeoverførselsforordning Hvidvaskdirektivets tre level 2-forordninger? sider sider sider sider sider 0 6 sider 6 sider 1. Hvidvaskdirektiv 1. Hvidvaskdirektiv 3. Hvidvaskdirektiv og 1. Pengeoverførelsesforordning 4. Hvidvaskdirektiv og 2. Pengeoverførelsesforordning

5 5 Forslaget til den nye hvidvasklov har været igennem en længere proces, der har givet anledning til adskillige høringssvar samt spørgsmål til erhvervsministeren. Det har samtidig givet anledning til en lovgivningsproces, hvor krav har ændret karakter, og hvor nye krav er kommet til, herunder kravet om tilladelse til valutavekslingsvirksomheder. Dette afspejles i tidslinjen i figur 4. Figur 4. Overblik over den danske lovgivningsproces oktober 13. februar 21. april 16. maj 24. maj 1. juni juli november 22. februar 10. maj 19. maj 30. maj 2. juni Fremsat for folketinget 1. ændringsforslag 3. ændringsforslag 5. ændringsforslag 7. ændringsforslag 2. behandling Forslag til lovforslag (præhøring) 1. behandling 2. ændringsforslag 4. ændringsforslag 6. ændringsforslag Betænkningsafg. 3. behandling og vedtagelse

6 6 AMLD IV og den danske implementering heraf er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra The Financial Action Task Force (FATF). I figur 5 illustreres et samlet overblik over reglerne. Den mørkeblå farve afspejler endeligt udstedte retsakter (og anbefalinger), den blå farve afspejler retsakter, der er udstedt, men skal ændres, og den lyseblå farve afspejler retsakter, der skal nyaffattes. Figur 5. Overblik over det samlede nye hvidvaskregime FATFs 40 anbefalinger Level 1 2. pengeoverførselsforordningen (Direkte anvendelse) Level 1 4. Hvidvaskdirektiv (Krav om implementering) Level 2 Identificering af højrisikotredjelande (Direkte anvendelse) Level 2 RTS Tredjelande (Direkte anvendelse) Level 2 RTS Centralt kontaktpunkt (Direkte anvendelse) Level 3 Retningslinjer om risikobaseret tilsyn (Udstedes af ESA erne) Level 3 Retningslinjer om risikofaktorer (Udstedes af ESA erne) Hvidvaskloven Bekendtgørelse om registrering Bekendtgørelse om underretning af SØIK Bekendtgørelse om undtaget virksomhed Bekendtgørelse om betalingstjenester og E-penge Finanstilsynets nye vejledning til hvidvaskloven I det følgende får du et overblik over og indblik i de væsentligste ændringer i retstilstanden som følge af de nye regler.

7 7 Hvidvasklovens krav i en nøddeskal Overordnet skal de virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, kende deres kunder og disses formål med forretningsforbindelsen. Hvis virksomheden får mistanke om, at den bliver misbrugt til hvidvask af penge eller til at finansiere terrorisme, skal den undersøge forholdet nærmere og i yderste konsekvens underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). For at sikre, at de omfattede virksomheder kender deres kunder, skal virksomhederne gennemføre nogle kundekendskabsprocedurer. Dette medfører bl.a., at virksomheder skal bede deres kunder om forskellige former for identitetsbevis, eksempelvis kopi af pas eller sundhedskort. Kravet til dette bevis vil afhænge af, hvor sikker virksomheden er på, at kunden er den, som kunden udgiver sig for. Hvis virksomheden får en mistanke om, at kunden misbruger virksomheden til at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, skal virksomheden straks undersøge forholdet nærmere. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvor kunden agerer på en atypisk måde i forhold til, hvad der er normalt. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke kan afkræfte sin mistanke, skal virksomheden underrette SØIK, der så undersøger forholdet nærmere. Overordnet er det Finanstilsynet, der fører tilsyn med at reglerne bliver overholdt, mens det er SØIK, der undersøger underretninger og retsforfølger de personer og virksomheder, der hvidvasker penge og/eller finansierer terrorisme. Yderligere sørger SØIK også for at retsforfølge de virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens krav, men som ikke har overholdt kravene eller ikke kan dokumentere, at de har overholdt disse krav. Kravene er illustreret i figur 6. Figur 6. Hvidvasklovens krav i en nøddeskal Hvis fortsat mistanke indberette til SØIK Hvis mistanke udvide overvågning Finanstilsynet fører tilsyn Virksomhed X Undersøge og overvåge kundeforholdet SØIK undersøger og retsforfølger overtrædelser Kende og forstå kunden

8 8 Fra regelbaseret til risikobaseret tilgang En af de store ændringer med den nye hvidvasklov er, at reguleringen ændres fra primært at være regelbaseret til at blive mere risikobaseret. Formålet med denne ændring er at sikre en mere målrettet og effektiv indsats imod hvidvask af penge og terrorfinansiering. Ved at ændre tilgangen forventer lovgiver, at der skabes et mere fleksibelt system, hvor virksomhederne får mulighed for at fokusere deres ressourcer på de egentlige risikoområder. Dette medfører, at de virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, individuelt skal vurdere, om et kundeforhold kan kategoriseres som henholdsvis begrænset, almindelig eller øget risiko. Virksomheder får derfor opgaven at identificere og håndtere de risici, der eksisterer for, at de bliver misbrugt til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Virksomhederne får samtidig mulighed for at prioritere deres ressourcer til områder, der er forbundet med øget risiko. Det gøres ved to forskellige risikovurderinger, en overordnet for virksomheden som sådan og en konkret for den enkelte kunde. Den overordnede risikovurdering skal danne grundlag for virksomhedens sikring mod at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i de supranationale, nationale og sektorspecifikke risikovurderinger, der udarbejdes af henholdsvis EU-kommissionen, SØIK og Finanstilsynet. Herudover kan virksomhedens egne erfaringer inddrages. Denne metode er illustreret i figur 7. Figur 7. Kilde- og metodekrav i den nye hvidvasklov Hvilke kilder? Hvilken metode? Identificér EU Kommissionen Supranational Risikovurdering 1 SØIK National Risikovurdering Vurdér 2 Finanstilsynet Sektorspecifik Risikovurdering Håndtér Virksomhed X Risikovurdering ift. Forretningsmodel 3

9 9 På baggrund af den overordnede risikovurdering skal virksomheden vurdere sine kunder. Det er en konkret risikovurdering, og det vil afhængige af den overordnede risikovurdering, hvilke risikofaktorer der skal medtages i den konkrete risikovurdering. Vi har i figur 8 og 9 udarbejdet et overblik over mulige risikofaktorer og deres indvirkning på kundekendskabsproceduren. Simpelt beskrevet vil en højere risiko ved kunden medføre, at virksomheden skal være mere sikker på, at kunden er den, som kunden udgiver sig for, samt at kunden reelt har det formål, som vedkommende angiver. Figur 8. Illustration af mulige risikofaktorer * Risiko Faktor Kunder Geografisk Leveringskanal Produkter Tjenesteydelser Branche Andre forhold Meget høj risiko PEPs, kunder med forbindelse til brancher med meget høj risiko Iran og Nordkorea, samt andre identificerede højrisikolande Levering uden fysisk kontakt og uden særlige sikkerhedsforanstaltninger Meget høj kompleksitet og lav gennemsigtighed Meget høj kompleksitet og lav gennemsigtighed Vekselkontorer, pengeoverførsler Ofte atypiske transaktioner Højere risiko Kundesegmenter af højere risiko og Danske PEPs Lande, der er kendt for et højt niveau af korruption Introduktion gennem tredjemand uden direkte kontakt Høj-værdiprodukter Private banking Pengeinstitutter og spilvirksomhed Forretningsmodel gør det nemt at være anonym Mellem risiko Almindelige kunder Lande, der ikke er kendt for et højt niveau af korruption eller terrorfinansiering Leveringskanalen hverken øger eller mindsker risikoen Produkter, der hverken har et højt eller lavt niveau af gennemsigtighed eller størrrelse Tjenesteydelser, der hverken har et højt eller lavt niveau af gennemsigtighed eller størrelse Elektroniske betalingsservices Forretningsmodel medfører hverken begrænset eller øget risiko Lavere risiko Virksomheder underlagt tilsyn eller børsnoterede selskaber EU- og EØS-lande og tredje lande med begrænset korruption Direkte levering, men begrænset kontakt til kunden Lav-værdiprodukter Simple tjenesteydelser Advokater og revisorer Forretningsmodel medfører let identifikation af kunderne Meget lav risiko Offentlige myndigheder Særligt sikre EU- og EØS-lande, samt tredjelande Leveringen medfører, at det er umuligt at anvende ydelsen ved hvidvask Meget lav kompleksitet og høj gennemsigtighed Meget lav kompleksitet og høj gennemsigtighed Livsforsikring og pensionskasser Forretningsmodel medfører laveset risiko * Se Hvidvasklovens Bilag 2 (begrænset risiko) og Bilag 3 (øget risiko)

10 10 Figur 9. Risikovurderingens påvirkning af KYC-procedurerne Risiko Krav til KYC-procedurer Mulig kalibrering af KYC-procedurer Meget høj Der skal altid gennemføres skærpede procedurer ( 17-20) Yderligere tjek af kundelegitimation Yderligere oplysninger fra kunden Yderligere overvågning af kundeforholdet Høj Der skal altid gennemføres skærpede procedurer ( 17-20) Yderligere tjek af kundelegitimation Yderligere overvågning af kundeforholdet Mellem Kræver en almindelig procedure ( 10-16) Standard procedurer Lav Der vil kunne anvendes en lempet procedure ( 21) Mindre tjek af kundelegitimation Færre oplysninger fra kunden Mindre overvågning af kundeforholdet Meget lav Der vil kunne anvendes en lempet procedure ( 21) Mindre tjek af kundelegitimation Senere indhentelse af kundelegitimation Færre oplysninger fra kunden Mindre overvågning af kundeforholdet

11 11 Fra legitimationsoplysninger til kundekendskabsprocedurer Det overordnede formål med kundekendskabsproceduren er at sikre, at virksomhederne ved, hvem deres kunder er, og hvad der er disse kunders formål med forretningsforbindelsen. Tanken er derefter, at virksomhederne får lettere ved at identificere mistænkelig adfærd, hvis virksomhederne kender deres kunders identitet og formål. Med den nye lov præciseres det, at kravet om kundekendeskabsprocedurerne er en forpligtelse for virksomhederne, der løber i hele kundeforholdet. Kundekendskabsprocedurerne skal gennemføres ved oprettelsen af kundeforholdet og skal med passende intervaller opdateres ud fra en risikovurdering. Kundekendskabsprocedurerne omfatter krav om: Kontrol af identitetsoplysninger for fysiske personer og reelle ejere Klarlæggelse af en juridisk persons ejer- og kontrolstruktur Klarlæggelse af oplysninger om forretningsforbindelsens formål med kundeforholdet. Det er en videreførelse af gældende ret, men de tidligere krav om at gennemføre legitimationsprocedurer har medført, at nogle har misforstået kravet om løbende opdatering af virksomhedens kundekendskab. Præciseringen er nærmere illustreret i figur 10. Figur 10. Fra legitimationsoplysninger til kundekendskabsprocedurer Legitimationsoplysninger Kend-din-kunde Hvorfor gør kunden sådan? 1. fase 2. fase 3. fase Indhente oplysninger Kontrol af oplysninger Sikkerhed for identitet Hvad vil kunden? Hvem er kunden?

12 12 Overblik over de væsentligste ændringer For at give et overblik over de væsentligste ændringer i hvidvaskloven har vi udarbejdet nedenstående trafiklysoversigt i figur 11. Betydning Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning I det følgende knyttes der nogle nærmere bemærkninger til de væsentligste ændringer inden for de enkelte områder i den nye hvidvasklov. Figur 11. Overblik over ændringer i den nye hvidvasklov Risikobaseret tilgang Whistleblower-ordning Pengeoverførsel KYC på nye kunder Compliance-dokumentation Datahåndtering Løbende KYC Screening af ansatte Undervisning Politisk eksponerede personer Valutavekslingsvirksomhed Kontantforbud og falske penge Organisatoriske krav Grænseoverskridende virksomhed

13 13 Emne Analyse Vurdering Risikobaseret tilgang Paradigmeskifte fra regelbaseret tilgang til den risikobaserede tilgang. Der er foretaget en omfattende ændring i beskrivelsen af risikovurderingen. Arbejdet med at udarbejde en risikovurdering bliver udvidet væsentligt som følge af de nye krav. Risikovurderingen skaber grundlaget for, hvordan virksomheden skal udarbejde kundekendskabsprocedurer og risikovurdere sine enkelte kunder. Øgede dokumentationskrav baseret på supranationale, nationale og sektorspecifikke risikovurderinger. Risikovurderingen må ikke (som i dag) være baseret på antagelser, men skal være baseret på dokumenterede forhold. Tilsynsmyndighederne får hjemmel til at straffe virksomheder, der ikke har udarbejdet en tilstrækkelig og veldokumenteret risikovurdering af deres forretning. KYC på nye kunder Den overordnede risikovurdering skal udgøre grundlaget for, hvordan kundekendskabsprocedurerne skal udarbejdes og risikovurderingen af de enkelte kunder. Paradigmeskifte fra legitimationsprocedurer til kundekendskabsprocedurer. Hvis forholdene kræver skærpede kundekendskabsprocedurer, kan man ikke overlade det til tredjemand at indhente kundeoplysninger. Kredsen af tredjemænd, der kan indhentes oplysninger fra, udvides fra finansielle institutioner til alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, samt visse virksomheder i tredjelande, der er omfattet af lignende krav. Der indføres krav om, at fysiske personer skal oplyses om persondatareglerne. Ændringer ift. reelle ejere af juridiske personer samt ejer- og kontrolstruktur. Løbende KYC Det indskærpes, at der skal gennemføres KYC-procedurer ved relevante ændringer i kundens forhold. Der indføres et ufravigeligt krav om, at der skal gennemføres nye KYC-procedurer med passende intervaller (gælder også lavrisikokunder). Opmærksomhedspligten bliver en del af undersøgelsespligten. Undersøgelsespligten suppleres af et krav om overvågningspligt. Etårskravet ift. strafferammen på den bagvedliggende lovovertrædelse fjernes ift. underretningspligten til SØIK. Finansielle virksomheder vil opleve yderligere byrder ved krav om afvikling af kundeforhold.

14 14 Emne Analyse Vurdering Politisk eksponerede personer Definitionen udvides i forhold til den gældende hvidvasklov til også at omfatte medlemmer af politiske partiers styrende organer og medlemmer af styrende organer i internationale organisationer. Endvidere vil det ikke længere være afgørende, om den politisk eksponerede person (PEP) er bosiddende i Danmark eller i udlandet. Erhvervsministeren har fået til opgave at føre og offentliggøre en liste, der opremser de danske PEPs. I pengeinstitutter, realkreditinstitutter fondsmæglerselskaber, udbydere af betalingstjenester og e-penge, IFSer, FAIFer, danske UCITS og AIFer m.fl. skal kundeforholdet med PEPen også godkendes af den hvidvaskansvarlige person. Kundeforholdet skal ikke længere ved etablering godkendes af den øverste daglige ledelse. Organisatoriske krav Den hvidvaskansvarlige i finansielle virksomheder skal have fuldmagt til at træffe beslutninger på vegne af virksomheden inden for hvidvaskområdet. Den hvidvaskansvarliges beslutningskompetence skal bl.a. omfatte godkendelse af (i) politikker, forretningsgange, kontroller mv., (ii) forretningsforbindelser med øget risiko, fx PEP er, og (iii) etablering af korrespondentforbindelser. Det skal sikres, at den hvidvaskansvarlige har et tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens risici for hvidvask og terrorfinansiering til at kunne træffe beslutninger, der kan påvirke risikoeksponeringen. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en driftsopgave, der flyttes fra den daglige ledelse til den hvidvaskansvarlige, hvilket har sået tvivl om, hvor den hvidvaskansvarlige kan være organisatorisk forankret. Som udgangspunkt er den hvidvaskansvarlige first line, men i mindre, finansielle virksomheder kan vedkommende placeres i second line (compliance), hvis det sikres, at der er en anden person, der er kontrolinstans for den hvidvaskansvarlige. Whistleblower-ordning Ikke-finansielle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov og regler udstedt i medfør heraf. Kravet gælder udelukkende for virksomheder, der beskæftiger mere end fem ansatte. Virksomheder må ikke udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger på baggrund af, at den ansatte har indberettet virksomhedens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af hvidvaskloven til en tilsynsmyndighed, en whistleblower-ordning i virksomheden eller til SØIK.

15 15 Emne Analyse Vurdering Compliance-dokumentation Virksomheder skal udarbejde en generel vurdering af risikoen for, at virksomheden bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Kravet fremgår i dag af den gældende vejledning, men vil fremadrettet fremgå af hvidvaskloven. Der er foretaget en omfattende ændring i beskrivelsen af risikovurderingen. Arbejdet med at udarbejde en risikovurdering er således blevet udvidet væsentligt som følge af de nye krav. Hvis virksomheden ikke udarbejder en tilstrækkelig risikovurdering, hvor den har forholdt sig til alle risici og dele af sin forretning, kan den straffes. Screening af ansatte Der skal udarbejdes politikker og forretningsgange for screening af virksomhedens medarbejdere. Virksomheder skal fastsætte procedurer, der sikrer, at de bliver klar over, om den potentielle eller nuværende medarbejder er blevet dømt for handlinger, der udgør en risiko for misbrug af medarbejderens stilling. Valutavekslingsvirksomhed Der indføres krav om tilladelse fra Finanstilsynet for virksomheder, der udbyder valutaveksling i Danmark. Disse virksomheder skal opfylde krav om: - Hjemsted i Danmark - Ledelsens og ejernes egnethed - Procedurer og kontrolforanstaltninger - Virksomheden må ikke tidligere være dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af tilladelsen. Virksomheder, der i dag er registreret i Erhvervsstyrelsen, kan vente med at ansøge om tilladelse hos Finanstilsynet indtil den 31. december. Grænseoverskridende virksomhed Virksomheder, der også driver virksomhed i et andet EU- eller EØS-land, skal sikre, at den etablerede virksomhed overholder de nationale bestemmelser. Virksomheder, der er i koncernforhold, skal udveksle oplysninger med øvrige virksomheder i koncernen, hvis det mistænkes, at midler stammer fra udbytte fra en kriminel handling, eller hvis det mistænkes, at midlerne er forbundet med finansiering af terrorisme. Pengeoverførsel Den eksisterende undtagelse for pengeoverførsler til organisationer med et almennyttigt formål, videreføres ikke.

16 16 Emne Analyse Vurdering Datahåndtering Virksomheder får mulighed for at videregive oplysninger til tilsynsmyndigheder til retshåndhævelsesformål. Retshåndhævelsesformål omfatter forebyggelse, efterforskning, opdagelse og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser og desuden beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed. Der kan videregives oplysninger til filialer og majoritetsejede datterselskaber beliggende i tredjelande, forudsat at disse filialer og majoritetsejede datterselskaber fuldt ud overholder koncernens politikker og procedurer. Undervisning Som et nyt krav skal virksomhederne sikre, at relevante ansatte og ledelsen også har modtaget tilstrækkelig undervisning i kravene om beskyttelse af personoplysninger. Undervisningen skal udformes, så medarbejderne kan overholde de regler om beskyttelse, som virksomheden er underlagt. Kontantforbud og falske penge Det videreføres, at erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde, ikke må modtage kontantbetaling på kr. eller derover. Endvidere videreføres det, at virksomheder, der ved deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, har pligt til at tage alle sedler og mønter, som de ved eller har grund til at tro er falske, ud af omløb.

17 17 Hvis du vil vide mere Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret advokatvirksomhed. Vi servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser. Med mere end 500 talentfulde medarbejdere og nogle af branchens mest anerkendte og erfarne eksperter skræddersyr vi løsninger på tværs af fagområder. Vores mål er at styrke vores klienters forretning, så de opnår de bedste resultater. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. David Moalem Partner T E Lars Lindencrone Petersen Partner T E Nikolai Villumsen Advokatfuldmægtig T E Kristoffer Probst Larsen Advokatfuldmægtig T E

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016 Oktober 2016 Nyhedsbrev Bank & Finans Regeringen har fremsat forslag om ny hvidvasklov Regeringen fremsatte den 13. oktober 2016 forslag til en ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017

Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017 Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017 Tobias Thygesen & Jette Kristiansen Kontor for Governance, Hvidvaskforebyggelse og Betalingstjenester Emner Hvad skal finansielle virksomheder være

Læs mere

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

Den nye hvidvasklov. Fondsmæglerforeningen d. 15. maj

Den nye hvidvasklov. Fondsmæglerforeningen d. 15. maj Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen d. 15. maj L 41 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansering af terrorisme ( Lovforslaget ) 2. Kort om FCG og mig Peter Rosenmeyer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

Antikorruption og hvidvask

Antikorruption og hvidvask Antikorruption og hvidvask Har din virksomhed et complianceprogram, der sikrer, at I arbejder inden for reglernes område? 2 3 Lovgivningen ændrer sig. Tiden ændrer sig også. Det er i dag ikke altid nok,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Lempelse af fondsmæglerselskabers

Lempelse af fondsmæglerselskabers 1 December 2016 NYT Lempelse af fondsmæglerselskabers kapital og solvens Folketinget har i dag, den 1. december 2016, vedtaget at lempe kravene til fondsmæglerselskabers kapitalgrundlag og solvensbehov.

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet Finanstilsynet 30. januar 2015 JURA J.nr. 6919-0035 kar/pan Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet 1. Indledning Denne rapport beskriver Finanstilsynets overordnede vurdering af de småog mellemstore

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 8 Offentligt Finans og Leasing Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 E-mail: post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk

Læs mere

Ny hvidvasklov hvad skal advokatvirksomhederne være opmærksomme

Ny hvidvasklov hvad skal advokatvirksomhederne være opmærksomme Ny hvidvasklov hvad skal advokatvirksomhederne være opmærksomme på? Baggrund Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget forslag nr. L 41 til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1)

Forslag. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1) Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1)

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1) LOV nr 651 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0064 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 1) (Hvidvaskloven) Lovforslag nr. L 41 Folketinget

Forslag. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 1) (Hvidvaskloven) Lovforslag nr. L 41 Folketinget Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2016-17 Fremsat den 13. oktober 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering Kapitalmarked og finansielle virksomheder 24. juni 2013 Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Forslag. til. (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner m.v.

Forslag. til. (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner m.v. Forslag til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 1) (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov finder anvendelse på følgende

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ANG nr 1034 af 30/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Finanstilsynets indsats i relation til hvidvask og terrorfinansiering Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2016

FAIF nyhedsservice. November 2016 FAIF nyhedsservice November 2016 I dette nyhedsbrev sættes der fokus på henholdsvis de kommende ændringer til hvidvaskloven, der forventeligt træder i kraft den 26. juni 2017, samt mulighederne for at

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Finanstilsynet Århusgade 110 2100 Østerbro Att. hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Den 24. august 2016 Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Det er nødvendigt at sætte hårdt ind mod hvidvask og terrorfinansiering,

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Fokus Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder

Fokus Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder Kapitalmarked og finansielle virksomheder 27. september 2013 Fokus Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de kommende krav om indførelse af whistleblower-ordninger

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 3. udgave, januar 2007 (j.nr. 04011408-04-0525) INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

retsinformation.dk /1 LSF 47

retsinformation.dk /1 LSF 47 Page 1 of 63 2005/1 LSF 47 Offentliggørelsesdato: 09-11-2005 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Sagsforløb 2005/1 LF 47 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

FINANSTILSYNETS VEJLEDNING. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

FINANSTILSYNETS VEJLEDNING. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme FINANSTILSYNETS VEJLEDNING Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010 26. januar 2010. Nr. 79. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme LOV nr 117 af 27/02/2006 som ændret ved lov nr. 542 af 8. juni 2006 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3435 - økofin Bilag 2 Offentligt 25. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 8. december 2015 1) Kommissionens forslag om sekuritisering - Orientering fra

Læs mere

Ved brev af 21. december 2007 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets og Børsmæglerforeningens bemærkninger.

Ved brev af 21. december 2007 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets og Børsmæglerforeningens bemærkninger. Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 a 1850 Frederiksberg c ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, herunder lov om værdipapirhandel

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Finanstilsynet har ved brev af 5. juli 2011 sendt ovennævnte lovudkast i officiel høring samt anmodet om Finansrådets bemærkninger til lovudkastet.

Finanstilsynet har ved brev af 5. juli 2011 sendt ovennævnte lovudkast i officiel høring samt anmodet om Finansrådets bemærkninger til lovudkastet. Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 27. juni 2008. Nr. 626. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg anmodet Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste om et bidrag.

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg anmodet Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste om et bidrag. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 150 Offentligt Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations besvarelse af spørgsmål nr. 312 alm.del. Spørgsmålet er

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (OKT I)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (OKT I) NOTAT 12. oktober 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (OKT I) 1. Indledning Lovforslagets overordnede formål er at styrke

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Panama Papers. Finanstilsynets rolle

Panama Papers. Finanstilsynets rolle Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 170 Offentligt Panama Papers Finanstilsynets rolle Baggrund Mere end 11 mio. lækkede dokumenter viser fonds-og selskabskonstruktioner i Panama, som har været brugt

Læs mere

Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer

Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer 16. oktober 2017 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Hvem er PEP? o Politisk eksponerede personer, HVL 2, nr. 8 o Nærtstående og nære samarbejdspartnere,

Læs mere

Ledelsesbekendtgørelsen

Ledelsesbekendtgørelsen Ledelsesbekendtgørelsen Nye lovkrav til finansiel corporate governance Eftermiddagsseminar for Fondsmæglerselskaber, 5. maj 2015 Tine Walldén Jespersen, Partner, Advokat, LL.M. Indledende Ændringerne kort

Læs mere

Kommissionens forslag skal behandles af Rådet og Europa-Parlamentet som medlovgiver. Der er endnu ikke foreslået en ikrafttrædelsesdato.

Kommissionens forslag skal behandles af Rådet og Europa-Parlamentet som medlovgiver. Der er endnu ikke foreslået en ikrafttrædelsesdato. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 213 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 25. marts 2013 Fjerde revision af direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere