Mødereferat. Mødedato 22. oktober Deltagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere"

Transkript

1 Mødereferat Mødedato 22. oktober 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. oktober 2014 Ref. sekretariatet J.nr Deltagere Afbud Fraværende Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke Bregendal Ørum (Dansk Erhverv), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Charlotte Drachmann Jørgensen (Landbrug & Fødevarer). De offentlige arbejdsgivere: Ida Krarup, Moderniseringsstyrelsen, Preben Meier Pedersen (KL) og Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) FA: Hans Jørgen Steffensen Lederne: Lars Andersen LO: Signe Kofoed, Inger Bolwinkel (FOA) og Heidi Søsted (Serviceforbundet) FTF: Lisbeth Kjersgård Akademikerne: Malene Salskov Amby og Lars Qvistgaard (DJØF) NFA: Inger Schaumburg SUM: Kåre Geil Arbejdsskadestyrelsen: Merete Roos AT: Peter Vesterheden og Nanna Møller Sekretariatet: Marianne Ho, Evy Martinussen, Allan Snitker, Nanna Barndorff og Louise Ystrøm (praktikant) Lizette Risgaard (LO) Ulrik Spannow (BAT) Steffen Hansen (Dansk Metal) Ulla Sørensen (3F) Mette Kindberg (HK) Bente Sorgenfrey (FTF) Jan Kahr (FTF) Anders Just Pedersen (DI) Jakob Heltoft (Beskæftigelsesministeriet) Tor Even Münter (ASK) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september Meddelelser 4. Indstilling af medlemmer til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø pr. 1. januar Indstilling af medlemmer til Videncenter for Arbejdsmiljøs Centerudvalg pr. 1. januar Social kapital 7. Godkendelse af indstilling fra regeludvalg om nye bekendtgørelser om elevatorer 8. Eventuelt B-punkter: Sager af driftsmæssig karakter fra FU-møder 9. Temadrøftelse om psykisk arbejdsmiljø Side 1 af 5

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 2014 NFA havde følgende ændringer til punkt 6. Eventuelt: I 2. afsnit ændres rapport til forskningsrapport. I 3. afsnit tilføjes til sidste sætning: herunder om der bliver udarbejdet en webbaseret adgang og vejledningsmateriale målrettet virksomheder. I 4. afsnit slettes VfA. Formanden konkluderede, at referatet ville blive justeret med disse bemærkninger og herefter var godkendt. 3. Meddelelser Formanden orienterede om, at sekretariatet pr. 1. oktober har fået en ny medarbejder, som hedder Nanna Barndorff. Formanden orienterede endvidere om, at der på dagens møde deltog en praktikant fra sekretariatet, Louise Ystrøm, der er under uddannelse i pædagogisk sociologi. Formanden foreslog, at der i lyset af ministerskiftet hurtigst muligt tages kontakt til departementet med henblik på at få aftalt et hilse-på-møde mellem rådet og den nye beskæftigelsesminister. Der var tilslutning til, at sekretariatet arbejder videre med at få et møde i stand. Formanden oplyste, at 66-arbejdsgruppen som blev nedsat i foråret, nu er genoplivet. 66- redegørelsen har været drøftet på det seneste FU-møde, hvor der er fundet en proces for, hvordan der kan ligge udkast til en 66-redegørelse klar til rådsmødet den 11. december Formanden henviste til at den planlagte konference om psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med fastholdelse og inklusion var blevet afholdt den 22. september. Formanden oplyste, at det havde været en god konference, hvor man var kommet godt rundt om de forskellige problemstillinger og fået sat fokus på anbefalingerne i forskellige sammenhænge. Der er lagt et par små film med klip fra konferencen på rådets hjemmeside. Styregruppen vil drøfte evalueringen af konferencen, og erfaringerne vil indgå i en samlet evaluering af de initiativer, der har været igangsat siden lanceringen af anbefalingerne om forandringer og inklusion i maj Efter udløbet af kampagneperioden i maj 2015 vil rådet blive orienteret om styregruppens evaluering og videre overvejelser. Formanden oplyste, at der er kommet 43 indstillinger til ArbejdsmiljøPrisen 2014 fordelt med 10 i Arbejdsulykker, 8 i Muskelskeletpåvirkninger, 10 i Psykisk arbejdsmiljø og 15 i Arbejdsmiljø som strategisk element. Dommerkomiteen havde afholdt et første møde, hvor 12 arbejdspladser er udvalgt til nominering, og disse er endvidere blevet tjekket i AT for, om der var noget til hinder for nominering. Den 30. oktober får de nominerede besked, og nomineringerne bliver offentliggjort. Rådet vil også få besked, og sekretariatet er ved at forberede en presseindsats om nomineringerne. Formanden var blevet kontaktet af en journalist fra Dansk Erhvervs avis om klagesager på arbejdsmiljøområdet, herunder særligt omgørelsesprocenten i Arbejdsmiljøklagenævnet i forhold til Arbejdstilsynets afgørelser. Formanden havde udtalt sig generelt om, at rådet ikke har behandlet den seneste redegørelse fra AT om klagesager, men at det fra tidligere år er indtrykket, at en stor del af Side 2 af 5

3 omgørelserne skyldes sagsbehandlingsfejl samt at AT har iværksat en række initiativer til at forbedre sagsbehandlingen. Rådet mener dog, at der er plads til forbedring, men at man samtidig skal have for øje, at det kun er ca. 2% af AT s afgørelser, der påklages. Arbejdstilsynet gav en status for forberedelserne vedr. en hvidbog om arbejdsmiljørådgivning, hvor der inden årsskiftet skal være et udbud klar. Arbejdstilsynet henviste til, at der er afsat 1 mio. kr. til formålet. AT er i gang med at udarbejde udbudsmaterialet, og rådet vil snarest muligt få en skriftlig orientering om udbuddet og den videre proces. AT lægger op til at opdele initiativet, således at der først igangsættes arbejde med udarbejdelse af hvidbogen om status på området. Dernæst lægges op til en drøftelse med parterne om at tilrettelægge en konference, der afspejler, hvad der kommer frem i hvidbogsarbejdet. Arbejdstilsynet oplyste endvidere, at der er en igangværende rigsrevisionsundersøgelse i forhold til indsats inden for og rammer for at føre tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Det forventes, at resultaterne heraf vil blive forelagt Statsrevisorerne i januar Endelig oplyste Arbejdstilsynet, at det nyoprettede rejsehold om psykisk arbejdsmiljø med fokus på vold og trusler er gået i gang med fase 1, hvor kommunale og regionale arbejdspladser besøges. Der besøges 8 kommuner og to hospitaler i en region. I fase 2 er det hensigten at få udbredt erfaringerne, og parterne vil blive inddraget bl.a. ved nedsættelse af en følgegruppe. 4. Indstilling af medlemmer til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø pr. 1. januar 2015 Formanden henviste til, at NFA har bedt Arbejdsmiljørådet indstille seks medlemmer til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø for perioden 1. januar december Rådets medlemsorganisationer har fremsendt indstillinger og begrundet indstillingerne i henhold til Lov om ligestilling. Med udgangspunkt i organisationernes begrundelser konkluderes det i svaret til NFA, at det ikke er muligt for Arbejdsmiljørådet at lade sig repræsentere af et ligeligt antal kvinder og mænd, som har de nødvendige faglige kvalifikationer og sagkundskaber for at kunne varetage opgaven. NFA præciserede at Annie Høgh, indstillet af Akademikerne, er professor og ikke lektor, som benævnt i udkast til brev til NFA. Den korrekte titel angives i det endelige brev til NFA. Indstillingen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 5. Indstilling af medlemmer til Videncenter for Arbejdsmiljøs Centerudvalg pr. 1. januar 2015 Formanden henviste til, at NFA har bedt Arbejdsmiljørådet indstille fire medlemmer til Videncenter for Arbejdsmiljøs Centerudvalg for perioden 1. januar december Rådets medlemsorganisationer har fremsendt indstillinger og begrundet indstillingerne i henhold til Lov om ligestilling. Med udgangspunkt i organisationernes begrundelser konkluderes det i svaret til NFA, at det ikke er muligt for Arbejdsmiljørådet at lade sig repræsentere af et ligeligt antal kvinder og mænd, som har de nødvendige faglige kvalifikationer og sagkundskaber for at kunne varetage opgaven. Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger. Side 3 af 5

4 6. Social kapital Formanden indledte punktet med at fortælle, at der på det seneste møde i Forretningsudvalget d. 1. oktober 2014 havde været enighed om at finde en løsning på, at NFA s tre nye spørgeskemaer til undersøgelse af social kapital kan skabe forvirring på arbejdspladserne. Formanden bemærkede, at der foreligger et udkast til en tekst, der præciserer, at spørgeskemaerne fra NFA er under udvikling, og at rådet anbefaler arbejdspladserne at bruge spørgeskemaet, der er tilgængeligt på Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Teksten er tiltænkt rådets hjemmeside. Herudover er der et udkast til tekst på NFA s hjemmeside, der ligeledes præciserer, at de nye spørgeskemaer vil blive testet i flere brancher. KL foreslog en sproglig præcisering i teksten til Arbejdsmiljørådets hjemmeside, så formuleringen: Da de nye skemaer er under udvikling og ved at blive testet anbefaler Arbejdsmiljørådet, at arbejdspladserne fortsætter med at bruge spørgeskemaet og det elektroniske værktøj her på siden til at vurdere den sociale kapital. Ændres til: De nye skemaer er under udvikling og ved at blive testet. Arbejdsmiljørådet anbefaler, at arbejdspladserne fortsætter med at bruge spørgeskemaet og det elektroniske værktøj her på siden til at vurdere den sociale kapital. DA bemærkede, at man fra deres side er interesseret i en dialog i Arbejdsmiljørådet, om hvordan rådet skal forholde sig, og hvilke anbefalinger man vil give, når de nye skemaer er blevet testet. LO tilsluttede sig bemærkningen fra DA og bemærkede yderligere, at man ser teksterne på Arbejdsmiljørådets henholdsvis NFA s hjemmesider som det første skridt. LO bemærkede samtidig, at der fra deres side er en forventning om, at NFA bakker fagligt op om spørgeskemaet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside. NFA oplyste, at man bakker op om spørgeskemaet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside og bemærkede, at man fra NFA s side ikke ser de tre nye spørgeskemaer som en modsætning til spørgeskemaet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside. NFA oplyste yderligere, at man ønsker at lave et elektronisk spørgeskema og en tilhørende vejledning for de virksomheder, der ønsker at bruge det. NFA vil lægge en nyhed ud om det elektroniske værktøj og en vejledning, der foreløbigt henviser til Vilhelm Borgs medarbejdere. DA bemærkede igen, at man er interesseret i en diskussion om de forskellige skemaer, når de tre skemaer fra NFA er blevet testet yderligere. DA bemærkede, at andre godt kan opleve konkurrence mellem spørgeskemaet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside og de tre skemaer fra NFA, selv om NFA ikke selv har den oplevelse. NFA tilkendegav, at man gerne vil deltage i en sådan diskussion. Formanden konkluderede, at teksten vedr. Arbejdsmiljørådets anbefaling om at bruge Arbejdsmiljørådets skema lægges på rådets hjemmeside med den sproglige præcisering, og at der udarbejdes en henvendelse til branchearbejdsmiljørådene, der udsendes som orientering. Sagen tages op i rådet igen, når de nye spørgeskemaer fra NFA er blevet testet yderligere. 7. Godkendelse af indstilling fra regeludvalg om nye bekendtgørelser om elevatorer Formanden indledte punktet med at redegøre for, at der nu foreligger en indstilling fra regeludvalget, der har behandlet udkast til nye bekendtgørelser om elevatorer. Formanden bad på den baggrund om eventuelle kommentarer til regeludvalgets indstilling. Der var ingen kommentarer til regeludvalgets indstilling. Side 4 af 5

5 Formanden konkluderede, at regeludvalgets indstilling blev tiltrådt. 8. Eventuelt Ingen bemærkninger. B-punkter: Sager af driftsmæssig karakter fra FU-møder Ingen B-punkter. 9. Temadrøftelse om psykisk arbejdsmiljø Temadrøftelsen refereres ikke. Side 5 af 5

Mødereferat. Mødedato 10. september 2014

Mødereferat. Mødedato 10. september 2014 Mødereferat Mødedato 10. september 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 17. september 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0026098 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just (DI),

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 25. marts 2015. Deltagere

Mødereferat. Mødedato 25. marts 2015. Deltagere Mødereferat Mødedato 25. marts 2015 Arbejdsmiljørådets sekretariat 26. marts 2015 Ref. Sekretariatet J.nr. 2015-0002602 Deltagere Afbud Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig og Mette Møller Nielsen (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Tor Even Münter (ASK) Bente Sorgenfrey og Jan Kahr Frederiksen (FTF)

Mødereferat. Tor Even Münter (ASK) Bente Sorgenfrey og Jan Kahr Frederiksen (FTF) Mødereferat Mødedato 19. marts 2014 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) Charlotte Drachmann

Læs mere

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Mødereferat Mødedato 12. december 2013 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig (under punkt 1-2), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B. Ørum (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012. Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012. Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012 Arbejdsmiljørådets sekretariat 31. oktober 2012 Ref. ALS, EMA J.nr. 2012-0015905 Deltagere Afbud Formand: Lisbeth Lollike DA: Steen Müntzberg,

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 11. juni 2014

Mødereferat. Mødedato 11. juni 2014 Mødereferat Mødedato 11. juni 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 17. juni 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0024426 Deltagere Afbud Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Mette Møller Nielsen

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 18. marts 2015

Mødereferat. Mødedato 18. marts 2015 Mødereferat Mødedato 18. marts 2015 Arbejdsmiljørådets sekretariat 25. marts 2015 Ref. Sekretariatet J.nr. 2015-0000822 Deltagere Afbud Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI),

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 10. maj 2017

Mødereferat. Mødedato 10. maj 2017 Mødereferat Mødedato 10. maj 2017 Deltagere Formand Lisbeth Lollike Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Christina Sode Haslund, DA Anne-Marie Røge Krag, DE Anders Just Pedersen, DI Mette Møller Nielsen, Dansk

Læs mere

Mødereferat. Mette Kindberg (HK) Bente Sorgenfrey (FTF) Lars Qvistgaard (Djøf) Jakob Heltoft (Beskæftigelsesministeriet)

Mødereferat. Mette Kindberg (HK) Bente Sorgenfrey (FTF) Lars Qvistgaard (Djøf) Jakob Heltoft (Beskæftigelsesministeriet) Mødereferat Mødedato 11. december 2014 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv Arbejdsgiver), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 12. maj 2016

Mødereferat. Mødedato: 12. maj 2016 Mødereferat Mødedato: 12. maj 2016 Deltagere: Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv), Anders Just Pedersen (DI), KL og Danske Regioner: Malene Vestergaard

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 21. juni 2017

Mødereferat. Mødedato 21. juni 2017 Mødereferat Mødedato 21. juni 2017 Deltagere Formand Lisbeth Lollike Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Christina Sode Haslund, DA Anne-Marie Røge Krag, DE Anders Just Pedersen, DI Mette Møller Nielsen,

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 30. marts 2016

Mødereferat. Mødedato: 30. marts 2016 Mødereferat Mødedato: 30. marts 2016 Arbejdsmiljørådets sekretariat 6. april 2016 Ref. als, lfk og ema J.nr. 2016-0000454 Deltagere: Afbud Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Mødereferat. Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) Mette Kindberg (HK) Louise Filt (SUM) Tor Even Münter (ASK)

Mødereferat. Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) Mette Kindberg (HK) Louise Filt (SUM) Tor Even Münter (ASK) Mødereferat Mødedato 11. september 2013 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) De offentlige

Læs mere

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. december 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Karoline Klaksvig og Anders Just Pedersen (DI) De offentlige arbejdsgivere: Preben Meier Pedersen (KL),

Læs mere

Charlotte Skjoldager (AT) deltog med oplæg under punkt 5.

Charlotte Skjoldager (AT) deltog med oplæg under punkt 5. Mødereferat Mødedato 8. februar 2017 Deltagere Lisbeth Lollike Christina Sode Haslund (DA), Hans Jørgen Steffensen (FA), Anne-Marie Røge Krag (DE), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 6. maj 2015

Mødereferat. Mødedato 6. maj 2015 Mødereferat Mødedato 6. maj 2015 Deltagere Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv) Landbrug & Fødevarer:

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. juni 2016

Mødereferat. Mødedato 22. juni 2016 Mødereferat Mødedato 22. juni 2016 Deltagere Lisbeth Lollike DA: Povl-Christian Jensen (DA), Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv), Peter Herskind (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) KL: Preben Meier

Læs mere

Sekretariatet: Marianne Ho, Allan Snitker, Line Folke, Nanna Barndorff, Evy Martinussen og Charlotte Quaade.

Sekretariatet: Marianne Ho, Allan Snitker, Line Folke, Nanna Barndorff, Evy Martinussen og Charlotte Quaade. Mødereferat Mødedato 14. december 2016 Deltagere Lisbeth Lollike Christina Sode Haslund (DA), Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) KL: Preben

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 10. februar 2016

Mødereferat. Mødedato: 10. februar 2016 Mødereferat Mødedato: 10. februar 2016 Arbejdsmiljørådets sekretariat 16. februar 2016 Ref. als, ema og lfk J.nr. 2016-0000117 Deltagere: Afbud Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2015

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2015 Mødereferat Mødedato 22. oktober 2015 Deltagere Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv) FA: Hans Jørgen Steffensen Lederne: Lars Andersen KL og Danske Regioner:

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 13. september 2017

Mødereferat. Mødedato 13. september 2017 Mødereferat Mødedato 13. september 2017 Deltagere Formand Lisbeth Lollike Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Christina Sode Haslund, DA Anne-Marie Røge Krag, DE Susanne Linhart, DI Mette Møller Nielsen,

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 9. december 2015

Mødereferat. Mødedato: 9. december 2015 Mødereferat Mødedato: 9. december 2015 Deltagere: Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20 85 85 post@amr.dk www.amr.dk 13.

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. september 2011 Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. september 2011 Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. september 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Maja Bejbro Andersen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) og Mette Møller

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Poul Schøning (LO), Inger Bolwinkel (FOA), Susanne Engstrøm (FTF), Jens Jensen (AT)

Poul Schøning (LO), Inger Bolwinkel (FOA), Susanne Engstrøm (FTF), Jens Jensen (AT) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 15. december 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 8. februar 2011 Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 8. februar 2011 Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 8. februar 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) De offentlige arbejdsgivere:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Mødereferat. Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. marts 2010 Ref. Als, Prp, Jsb J.nr. 2010-0003116. Side 1/9

Mødereferat. Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. marts 2010 Ref. Als, Prp, Jsb J.nr. 2010-0003116. Side 1/9 Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. marts 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B.

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Susanne Engstrøm (FTF), Kenneth Bergen (Dansk Metal), Lars Qvistgaard (AC), Poul Monggaard (DFKF)

Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Susanne Engstrøm (FTF), Kenneth Bergen (Dansk Metal), Lars Qvistgaard (AC), Poul Monggaard (DFKF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 16. juni 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anne-Marie Røge Krag (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Finans/Offentlig Kontor & Administration

Finans/Offentlig Kontor & Administration I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle

Læs mere

Jan Kahr Frederiksen (FTF), Marianne Koch Uhre (Tandlægeforeningen), Johnny Skovengaard (3F) og Hanne Lindberg Greisen (SALA).

Jan Kahr Frederiksen (FTF), Marianne Koch Uhre (Tandlægeforeningen), Johnny Skovengaard (3F) og Hanne Lindberg Greisen (SALA). Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 16. juni 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Karoline Klaksvig (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) og Mette Møller Nielsen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

0 Torben Klitmøller Hollmann FOA Fag og Arbejde. 0 Ida Krarup Moderniseringsstyrelsen

0 Torben Klitmøller Hollmann FOA Fag og Arbejde. 0 Ida Krarup Moderniseringsstyrelsen Rådsmedlemmer Organisationer X Jens Nielsen FOA Fag og Arbejde 0 Torben Klitmøller Hollmann FOA Fag og Arbejde X Joan Lindskov FOA Fag og Arbejde 0 Ida Krarup Moderniseringsstyrelsen X Anne Kjær Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Tid: kl. 14.00-16.00 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 28. marts 2012 kl. 10 i SALA

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 28. marts 2012 kl. 10 i SALA Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 28. marts 2012 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Direktør Johnny Ulff Larsen, GLS-A (formand) Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED SAMMEN OM MENTAL SUNDHED V. PROJEKTKOORDINATOR MARTHA MONRAD HANSEN 13. oktober 2016 Dagsorden 1. Hvorfor denne indsats? Baggrund Partnerskabets sammensætning Målgruppe 2. Hvad viser vores undersøgelser?

Læs mere

Vold mod socialrådgivere i Danmark

Vold mod socialrådgivere i Danmark Vold mod socialrådgivere i Danmark Socialrådgivere tal om vold 21 procent oplever trusler om vold 7 procent oplever at blive hængt ud offentligt 2 procent oplever fysisk vold 3 drab på socialrådgivere

Læs mere

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 30. oktober 2012 Mødedato: 23. oktober 2012 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Deltagere: Afbud: Referent: Kopi til: Medlemmer af Uddannelsesrådet

Læs mere

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Kjeld Lanng, Lars Brodersen, Thorkild Ærø (pr. video), Henriette

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg Det pædagogiske område 16. september 2013 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Tomm Andersen, Karin Mathiesen, Marianne Dalby, Tove Sørensen, Lisbeth Vandborg,

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED SAMMEN OM MENTAL SUNDHED INTRODUKTION TIL PARTNERSKAB OG SITE Inger Schaumburg Direktør Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3 Partnerskabet bag indsatsen DI 3F LO COWI NFA Psykiatrifonden Danske

Læs mere