Mødereferat. Mødedato 22. oktober Deltagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere"

Transkript

1 Mødereferat Mødedato 22. oktober 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. oktober 2014 Ref. sekretariatet J.nr Deltagere Afbud Fraværende Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke Bregendal Ørum (Dansk Erhverv), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Charlotte Drachmann Jørgensen (Landbrug & Fødevarer). De offentlige arbejdsgivere: Ida Krarup, Moderniseringsstyrelsen, Preben Meier Pedersen (KL) og Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) FA: Hans Jørgen Steffensen Lederne: Lars Andersen LO: Signe Kofoed, Inger Bolwinkel (FOA) og Heidi Søsted (Serviceforbundet) FTF: Lisbeth Kjersgård Akademikerne: Malene Salskov Amby og Lars Qvistgaard (DJØF) NFA: Inger Schaumburg SUM: Kåre Geil Arbejdsskadestyrelsen: Merete Roos AT: Peter Vesterheden og Nanna Møller Sekretariatet: Marianne Ho, Evy Martinussen, Allan Snitker, Nanna Barndorff og Louise Ystrøm (praktikant) Lizette Risgaard (LO) Ulrik Spannow (BAT) Steffen Hansen (Dansk Metal) Ulla Sørensen (3F) Mette Kindberg (HK) Bente Sorgenfrey (FTF) Jan Kahr (FTF) Anders Just Pedersen (DI) Jakob Heltoft (Beskæftigelsesministeriet) Tor Even Münter (ASK) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september Meddelelser 4. Indstilling af medlemmer til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø pr. 1. januar Indstilling af medlemmer til Videncenter for Arbejdsmiljøs Centerudvalg pr. 1. januar Social kapital 7. Godkendelse af indstilling fra regeludvalg om nye bekendtgørelser om elevatorer 8. Eventuelt B-punkter: Sager af driftsmæssig karakter fra FU-møder 9. Temadrøftelse om psykisk arbejdsmiljø Side 1 af 5

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 2014 NFA havde følgende ændringer til punkt 6. Eventuelt: I 2. afsnit ændres rapport til forskningsrapport. I 3. afsnit tilføjes til sidste sætning: herunder om der bliver udarbejdet en webbaseret adgang og vejledningsmateriale målrettet virksomheder. I 4. afsnit slettes VfA. Formanden konkluderede, at referatet ville blive justeret med disse bemærkninger og herefter var godkendt. 3. Meddelelser Formanden orienterede om, at sekretariatet pr. 1. oktober har fået en ny medarbejder, som hedder Nanna Barndorff. Formanden orienterede endvidere om, at der på dagens møde deltog en praktikant fra sekretariatet, Louise Ystrøm, der er under uddannelse i pædagogisk sociologi. Formanden foreslog, at der i lyset af ministerskiftet hurtigst muligt tages kontakt til departementet med henblik på at få aftalt et hilse-på-møde mellem rådet og den nye beskæftigelsesminister. Der var tilslutning til, at sekretariatet arbejder videre med at få et møde i stand. Formanden oplyste, at 66-arbejdsgruppen som blev nedsat i foråret, nu er genoplivet. 66- redegørelsen har været drøftet på det seneste FU-møde, hvor der er fundet en proces for, hvordan der kan ligge udkast til en 66-redegørelse klar til rådsmødet den 11. december Formanden henviste til at den planlagte konference om psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med fastholdelse og inklusion var blevet afholdt den 22. september. Formanden oplyste, at det havde været en god konference, hvor man var kommet godt rundt om de forskellige problemstillinger og fået sat fokus på anbefalingerne i forskellige sammenhænge. Der er lagt et par små film med klip fra konferencen på rådets hjemmeside. Styregruppen vil drøfte evalueringen af konferencen, og erfaringerne vil indgå i en samlet evaluering af de initiativer, der har været igangsat siden lanceringen af anbefalingerne om forandringer og inklusion i maj Efter udløbet af kampagneperioden i maj 2015 vil rådet blive orienteret om styregruppens evaluering og videre overvejelser. Formanden oplyste, at der er kommet 43 indstillinger til ArbejdsmiljøPrisen 2014 fordelt med 10 i Arbejdsulykker, 8 i Muskelskeletpåvirkninger, 10 i Psykisk arbejdsmiljø og 15 i Arbejdsmiljø som strategisk element. Dommerkomiteen havde afholdt et første møde, hvor 12 arbejdspladser er udvalgt til nominering, og disse er endvidere blevet tjekket i AT for, om der var noget til hinder for nominering. Den 30. oktober får de nominerede besked, og nomineringerne bliver offentliggjort. Rådet vil også få besked, og sekretariatet er ved at forberede en presseindsats om nomineringerne. Formanden var blevet kontaktet af en journalist fra Dansk Erhvervs avis om klagesager på arbejdsmiljøområdet, herunder særligt omgørelsesprocenten i Arbejdsmiljøklagenævnet i forhold til Arbejdstilsynets afgørelser. Formanden havde udtalt sig generelt om, at rådet ikke har behandlet den seneste redegørelse fra AT om klagesager, men at det fra tidligere år er indtrykket, at en stor del af Side 2 af 5

3 omgørelserne skyldes sagsbehandlingsfejl samt at AT har iværksat en række initiativer til at forbedre sagsbehandlingen. Rådet mener dog, at der er plads til forbedring, men at man samtidig skal have for øje, at det kun er ca. 2% af AT s afgørelser, der påklages. Arbejdstilsynet gav en status for forberedelserne vedr. en hvidbog om arbejdsmiljørådgivning, hvor der inden årsskiftet skal være et udbud klar. Arbejdstilsynet henviste til, at der er afsat 1 mio. kr. til formålet. AT er i gang med at udarbejde udbudsmaterialet, og rådet vil snarest muligt få en skriftlig orientering om udbuddet og den videre proces. AT lægger op til at opdele initiativet, således at der først igangsættes arbejde med udarbejdelse af hvidbogen om status på området. Dernæst lægges op til en drøftelse med parterne om at tilrettelægge en konference, der afspejler, hvad der kommer frem i hvidbogsarbejdet. Arbejdstilsynet oplyste endvidere, at der er en igangværende rigsrevisionsundersøgelse i forhold til indsats inden for og rammer for at føre tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Det forventes, at resultaterne heraf vil blive forelagt Statsrevisorerne i januar Endelig oplyste Arbejdstilsynet, at det nyoprettede rejsehold om psykisk arbejdsmiljø med fokus på vold og trusler er gået i gang med fase 1, hvor kommunale og regionale arbejdspladser besøges. Der besøges 8 kommuner og to hospitaler i en region. I fase 2 er det hensigten at få udbredt erfaringerne, og parterne vil blive inddraget bl.a. ved nedsættelse af en følgegruppe. 4. Indstilling af medlemmer til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø pr. 1. januar 2015 Formanden henviste til, at NFA har bedt Arbejdsmiljørådet indstille seks medlemmer til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø for perioden 1. januar december Rådets medlemsorganisationer har fremsendt indstillinger og begrundet indstillingerne i henhold til Lov om ligestilling. Med udgangspunkt i organisationernes begrundelser konkluderes det i svaret til NFA, at det ikke er muligt for Arbejdsmiljørådet at lade sig repræsentere af et ligeligt antal kvinder og mænd, som har de nødvendige faglige kvalifikationer og sagkundskaber for at kunne varetage opgaven. NFA præciserede at Annie Høgh, indstillet af Akademikerne, er professor og ikke lektor, som benævnt i udkast til brev til NFA. Den korrekte titel angives i det endelige brev til NFA. Indstillingen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 5. Indstilling af medlemmer til Videncenter for Arbejdsmiljøs Centerudvalg pr. 1. januar 2015 Formanden henviste til, at NFA har bedt Arbejdsmiljørådet indstille fire medlemmer til Videncenter for Arbejdsmiljøs Centerudvalg for perioden 1. januar december Rådets medlemsorganisationer har fremsendt indstillinger og begrundet indstillingerne i henhold til Lov om ligestilling. Med udgangspunkt i organisationernes begrundelser konkluderes det i svaret til NFA, at det ikke er muligt for Arbejdsmiljørådet at lade sig repræsentere af et ligeligt antal kvinder og mænd, som har de nødvendige faglige kvalifikationer og sagkundskaber for at kunne varetage opgaven. Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger. Side 3 af 5

4 6. Social kapital Formanden indledte punktet med at fortælle, at der på det seneste møde i Forretningsudvalget d. 1. oktober 2014 havde været enighed om at finde en løsning på, at NFA s tre nye spørgeskemaer til undersøgelse af social kapital kan skabe forvirring på arbejdspladserne. Formanden bemærkede, at der foreligger et udkast til en tekst, der præciserer, at spørgeskemaerne fra NFA er under udvikling, og at rådet anbefaler arbejdspladserne at bruge spørgeskemaet, der er tilgængeligt på Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Teksten er tiltænkt rådets hjemmeside. Herudover er der et udkast til tekst på NFA s hjemmeside, der ligeledes præciserer, at de nye spørgeskemaer vil blive testet i flere brancher. KL foreslog en sproglig præcisering i teksten til Arbejdsmiljørådets hjemmeside, så formuleringen: Da de nye skemaer er under udvikling og ved at blive testet anbefaler Arbejdsmiljørådet, at arbejdspladserne fortsætter med at bruge spørgeskemaet og det elektroniske værktøj her på siden til at vurdere den sociale kapital. Ændres til: De nye skemaer er under udvikling og ved at blive testet. Arbejdsmiljørådet anbefaler, at arbejdspladserne fortsætter med at bruge spørgeskemaet og det elektroniske værktøj her på siden til at vurdere den sociale kapital. DA bemærkede, at man fra deres side er interesseret i en dialog i Arbejdsmiljørådet, om hvordan rådet skal forholde sig, og hvilke anbefalinger man vil give, når de nye skemaer er blevet testet. LO tilsluttede sig bemærkningen fra DA og bemærkede yderligere, at man ser teksterne på Arbejdsmiljørådets henholdsvis NFA s hjemmesider som det første skridt. LO bemærkede samtidig, at der fra deres side er en forventning om, at NFA bakker fagligt op om spørgeskemaet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside. NFA oplyste, at man bakker op om spørgeskemaet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside og bemærkede, at man fra NFA s side ikke ser de tre nye spørgeskemaer som en modsætning til spørgeskemaet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside. NFA oplyste yderligere, at man ønsker at lave et elektronisk spørgeskema og en tilhørende vejledning for de virksomheder, der ønsker at bruge det. NFA vil lægge en nyhed ud om det elektroniske værktøj og en vejledning, der foreløbigt henviser til Vilhelm Borgs medarbejdere. DA bemærkede igen, at man er interesseret i en diskussion om de forskellige skemaer, når de tre skemaer fra NFA er blevet testet yderligere. DA bemærkede, at andre godt kan opleve konkurrence mellem spørgeskemaet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside og de tre skemaer fra NFA, selv om NFA ikke selv har den oplevelse. NFA tilkendegav, at man gerne vil deltage i en sådan diskussion. Formanden konkluderede, at teksten vedr. Arbejdsmiljørådets anbefaling om at bruge Arbejdsmiljørådets skema lægges på rådets hjemmeside med den sproglige præcisering, og at der udarbejdes en henvendelse til branchearbejdsmiljørådene, der udsendes som orientering. Sagen tages op i rådet igen, når de nye spørgeskemaer fra NFA er blevet testet yderligere. 7. Godkendelse af indstilling fra regeludvalg om nye bekendtgørelser om elevatorer Formanden indledte punktet med at redegøre for, at der nu foreligger en indstilling fra regeludvalget, der har behandlet udkast til nye bekendtgørelser om elevatorer. Formanden bad på den baggrund om eventuelle kommentarer til regeludvalgets indstilling. Der var ingen kommentarer til regeludvalgets indstilling. Side 4 af 5

5 Formanden konkluderede, at regeludvalgets indstilling blev tiltrådt. 8. Eventuelt Ingen bemærkninger. B-punkter: Sager af driftsmæssig karakter fra FU-møder Ingen B-punkter. 9. Temadrøftelse om psykisk arbejdsmiljø Temadrøftelsen refereres ikke. Side 5 af 5

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (formand) Direktør Johnny Ulff Larsen,

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere