Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012"

Transkript

1 Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter Afsluttende evaluering december

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Områdeprofil Indkomster Tilknytning til arbejdsmarkedet Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter baseline Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter konceptet Lige Muligheder mål og resultater Udarbejdelse af fælles vision, mission og værdigrundlag Vision Værdier Intern udveksling og vidensdeling Kompetenceudvikling på tværs Fælles studie- og inspirationsture Brugerrettede aktiviteter Bogstart Sprogpædagog

3 10.3. De unge mentorer Vollsmoses Mælkebøtter Mosekonerne Bydelsmødre Vi læser avisen SAMMEN Gratis IT for alle Forårsfesten Dansk på biblioteket De største udfordringer fremover

4 1. Indledning Medborgercentrene er biblioteksbaserede uformelle, tværsektorielle rådgivnings-, lærings- og aktivitetscentre i udsatte boligområder, hvor biblioteket er rygraden i en institution, der bredere kan forstås og defineres som en hybrid organisatorisk ramme, der, med udgangspunkt i en kultur og oplysningsinstitution [biblioteket] fungerer som base for både frivilligt arbejde, fremskudte offentlige services, kollektive organiseringer, uvildig rådgivning og vejledning og har links til både boligsociale indsatser og iværksættermiljøer (Delica, Medborgercentre, et fremtidigt bibliotekskoncept, 2012). Projektet Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter er finansieret af midler fra Kulturstyrelsen (tidl. Styrelsen for Bibliotek og Medier) gennem SATS-puljemidler under regeringens program Lige muligheder for alle, hvis mål og visioner er at styrke personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Programmet er inddelt i tre elementer, der sigter efter at: 1. Færre børn skal have specialtilbud 2. Flere unge får en uddannelse 3. Flere voksne skal i job Medborgercentrets formål er således at understøtte integrationsprocesser og hjælpe børn, unge og forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Medborgercentret bygger på borgerinddragelse efter empowermentmetoden og partnerskaber mellem forskellige kommunale forvaltninger, foreninger, organisationer og frivillige med det formål at sikre et uformelt tilbud, som beboerne i området kan profitere af. I Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter (VBMC) er indsatsen tænkt tværgående og helhedsorienteret, og de tætte samarbejdspartnere Odense Centralbibliotek, Vollsmose Kulturhus, KVINFO, Vollsmose Mediehus, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Risinge Ungdomsskole, Fritidsbutikken, Den Frie Rådgivning, Jobcafe Øst, samt lektiecafeen/studiestøtten Vollsmoses Mælkebøtter har kunnet tilbyde beboerne i området en bred vifte af aktiviteter og tilbud for både børn, unge og voksne. 4

5 2. Områdeprofil Hermed gives et bilede af beboersammensætningen i Vollsmose, som udgør den statistiske ramme for projektet. Boligområdet Vollsmose har i 2012 ca beboere fordelt på husstande. Aldersfordelingen i området er meget forskellig fra alle andre boligområder i Odense. Vollsmoses beboere er unge, da over halvdelen af beboerne er under 30 år. Hvis vi ser på husstandstyper, er der i Vollsmose en relativ lav andel af enlige uden børn og en relativ høj andel af husstande med børn. Generelt er områdets pensionister ofte førtidspensionister. Beboerne i Vollsmose er gennemsnitligt dårligere uddannet, og især har området få beboere med videregående uddannelser, hvilket også afspejles i beboernes lave indkomster. Områdets etniske sammensætning er kendetegnet ved at indvandrere/ efterkommere udgør 70,4 % af områdets beboere. Indvandrerne og efterkommerne har primært oprindelse i Mellemøsten og Afrika, og kun en lille del stammer fra Europa. 5

6 2.1. Indkomster Med en gennemsnitlig årlig bruttoindkomst på kr. ligger området indkomstmæssigt lavt også set i forhold til andre almene boligområder i Odense, hvor den gennemsnitlige indkomst er kr. Indkomstfordelingen i området er også anderledes, idet en relativ høj andel tjener under kr. og en tilsvarende lav andel tjener over kr Tilknytning til arbejdsmarkedet Tilknytningen til arbejdsmarkedet for områdets beboere er generelt lav. Det kommer især til udtryk i form af væsentlig færre lønmodtagere og væsentlig flere uden for erhverv. Når vi ser på modtagere af indkomsterstattende ydelser, modtager en relativ høj andel på 27,2 % i området kontanthjælp i modsætning til andre almene boligområder i Odense, hvor andelen er 15,8 %. Samtidig er ledighedsgraden blandt modtagere af indkomsterstattende ydelser noget højere (Vollsmose 2020, Helhedsplan ). Blandt beboerne i Vollsmose, og blandt de brugere vi møder i vores daglige arbejde i Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter er der behov for sprogstimulering af småbørnene, lektiehjælp til både skoleelever, gymnasieelever og unge tosprogede, der er i gang med en videregående uddannelse eksempelvis på pædagog- eller lærerseminariet. Derudover er der behov for sprogtræning på dansk. Dette gælder især for voksne med dansk som andetsprog. Nogle går på sprogskole eller VUC og har behov for lektiehjælp til dansk, andre kommer på biblioteket for at træne og vedligeholde deres danskkundskaber både mundtlige og skriftlige færdigheder. Det har ligeledes vist sig at være et stort behov for bibliotekets indfødsretskurser, hvor brugere der skal bestå indfødsretsprøven kan komme og tilegne sig viden om dansk historie, samfund og kultur. Der er ligeledes behov for hjælp til at læse og forstå breve fra det offentlige, en opgave Den Frie Rådgivning har varetaget. Endelig er der behov for tilbud der er målrettet kvinderne og som sætter de lokale ressourcer i spil, som eksempelvis Bydelsmødrene. Og sidst men ikke mindst er der fortsat et udpræget behov for at opkvalificere beboerne i området inden for IT, så de kan klare sig, når det offentlige bliver digitalt. Medborgercentret har gjort en stor forskel for de mange unge og voksne, som er i gang med at uddanne sig, samt for kvinder og forældre der uden medborgercentrets tilbud ellers ville være uden nævneværdig kontakt til det danske samfund, samt for de mange voksne brugere som har deltaget i medborgercentrets IT-kurser, som med over 2000 deltagere alene i år 2012 har været en stor succes. Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter har desuden fået cirka 1300 henvendelser i 2011 i Den Frie Rådgivning, hvilket viser et stort behov for et uvildigt rådgivningssted i Vollsmose. 6

7 3. Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter baseline Denne status er udarbejdet i december 2012 som en afsluttende evaluering og opsamling af projektet Videreudvikling af Medborgercenter Vollsmose. Selvevalueringen bygger på de erfaringer, der er gjort i perioden december 2010 til december 2012 herunder de tidligere indsendte statusrapporter, samt på mundtlige og skriftlige evalueringer fra brugerne af medborgercentret i forhold til specifikke aktiviteter. Projektet Videreudvikling af Medborgercenter Vollsmose er et formelt samarbejde mellem Vollsmose Bibliotek, som har varetaget projektledelsen, Vollsmose Kulturhus, Mediehus Vollsmose, KVINFO, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcafe Øst (uformel jobrådgivning), Risinge Ungdomsskole, Fritidsbutikken, Den Frie Rådgivning samt Vollsmoses Mælkebøtter. Det særlige ved Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter er, at ovennævnte partnere har været bofæller inden for rammerne af Vollsmose Bibliotek og Vollsmose Kulturhus siden Vollsmose Biblioteks ombygning i Inden projektperioden har der ikke eksisteret et egentligt formaliseret samarbejde mellem partnere i medborgercentret, ligesom der heller ikke har været indgående kendskab til de forskellige medarbejderes arbejdsområder og kompetencer. Det har derfor været et af projektets overordnede mål at formalisere og udvikle samarbejdet internt mellem samarbejdspartnerne, hvilket bl.a. er blevet gjort ved at udarbejde en fælles mission og et fælles værdigrundlag for medborgercentret. Det er vanskeligt at give et nøjagtigt indtryk af udviklingen i antallet af besøgende i Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter i perioden 2010 til Dette skyldes bl.a. at lektiecaféen er flyttet til lokaler i bibliotekets anneks, hvorfor brugerne af dette tilbud ikke bliver talt med i statistikken for besøgstal i Vollsmose Bibliotek. Derudover er der i løbet af 2012 sket den udvikling at henholdsvis UUO, Jobcafe Øst, Fritidsbutikken samt Den Frie Rådgivning er flyttet ud af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter, idet Odense Kommune har vedtaget at samle alle ungetilbud i Camp U, som er den gamle Humlehaveskole. Samarbejdspartnerne er således i skrivende stund blevet nærmeste nabo til Vollsmose Bibliotek. Besøgstallet til Vollsmose Kulturhus er heller ikke omfattet af nedenstående statistik. Det vurderes, at Camp U som et kraftcenter for unge også har trukket en del af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenters unge brugere over i et andet tilbud. I 2010 var der således besøgende på Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter, i 2011 var tallet faldet til og i 2012 til og med oktober var antallet af besøgende Da besøgstallet er faldet en smule kan det muligvis skyldes at der ikke længere er samlet så mange brugerrettede tilbud i huset. Til gengæld er der siden oktober 2011 etableret Borgerservice Light i Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter, hvor borgerne kan få lavet pas og NEM ID, og netop det at brugerne kan få lavet NEM ID i forbindelse med bibliotekets IT-kurser er blevet oplevet meget positivt. 7

8 Dertil kommer antallet af besøgende i lektiecafeen der i 2010 tegner sig for 1802 besøgende og i 2011 var der 1755 besøgende, der benyttede lektiecafeens tilbud. Dette er en markant stigning idet der ved lektiecafeens start i 2007 var 273 besøgende. 4. Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter konceptet Som nævnt i indledningen er konceptet for Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter (VBMC), at biblioteket fungerer som base for både frivilligt arbejde og fremskudte offentlige services, samt som et uvildigt rådgivnings- og vejledningscenter, der både har links til boligsociale indsatser og iværksættermiljøer (Medborgercentre et fremtidigt bibliotekskoncept, Delica, 2012). I Vollsmose har der således været samarbejde med Helhedsplanen , idet Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter bl.a. har deltaget i og samarbejdet med Helhedsplanen omkring Vollsmose Blomstrer, som er en årlig tilbagevendende festlig begivenhed i bydelen, hvor projekter og underholdning går hånd i hånd og præsenterer sig overfor bydelens beboere. Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter er defineret ved at alle aktører har været bofæller i medborgercentret fra projektperiodens begyndelse og rammerne for, hvilke aktører der har kunnet iværksætte initiativer i medborgercentret har dermed været fastlagt fra starten. En del af medborgercentrets tilbud er blevet udviklet ved at aktørerne har spottet et behov hos beboerne, som eksempelvis Vollsmose Biblioteks Danskcafé, og i nogle tilfælde også ved at beboerne har tilbudt deres hjælp som lektiehjælpere eller borger-journalister. Kulturen i medborgercentret har i høj været præget af at beboerne henvender sig med et behov eksempelvis at blive bedre til dansk eller IT, indgå i et socialt læringsmiljø eller få hjælp til jobsøgning, og med den brede vifte af aktører har det været muligt at modtage beboerne og i mange tilfælde har VBMC ydet en håndholdt indsats dvs. medarbejderne har fulgt beboerne hen til den rigtige aktør eller det rigtige tilbud, hvilket har medført mange positive tilkendegivelser fra brugerne af huset. Derudover var der ved projektperiodens start et udpræget ønske blandt aktørerne om at få skabt en fælles identitet, for således at kunne styrke formidlingen af medborgercentrets mange tilbud ud til borgerne. Der var et ønske om at skabe fælles fodslaw. Som led i projektet har formålet med værdidebatten blandt bofællesskabets aktører været at synliggøre de centrale værdier, på en måde så de kan danne basis for en værdiplatform og tillader formuleringen af en vision for medborgercentret. Rammen for dette arbejde har været at de forskellige aktører hører ind under forskellige forvaltninger. Derudover er de forskellige aktørers økonomiske basis forskellig. Til sidst kan det anføres at KVINFO er et landsdækkende netværk, 8

9 hvorimod de andre enheder enten er kommunalt eller regionalt forankrede. Der er altså tale om et meget komplekst organisatorisk udgangspunkt, hvor det har været vigtigt, at værdiplatformen ikke måtte opleves som en hæmsko eller fremmed. Fleksibilitet, tillid og respekt, samt en åben dialogkultur vil være afgørende for alt fremtidigt samarbejde. (Elbeshausen, Medborgercenter Vollsmose, Mangfoldighed er vores ressource og samarbejde vores styrke, 2011). 5. Lige Muligheder mål og resultater Med det formål at være medborgercentrets ansigt udadtil, startede projektet med at planlægge en styrkelse af bofællesskabet ved, at alle eksisterende kernekompetencer i huses skulle bruges i det samlede aktivitetstilbud. Herudover skulle bibliotekets profil være medborgerskabsdannende gennem sprog og læring som en del af bibliotekets kerneopgave i henhold til Bibliotekslovens formålsparagraf. Med fokus på styrkelse af bofællesskabets kernekompetencer udarbejdede vi i fællesskab en køreplan for fælles kompetenceudvikling, der blev godkendt af følgegruppen, bestående af husets ledere, og arbejdet gik straks i gang. Den første del af dette interne samarbejde bestod i at udarbejde en fælles vision, mission samt værdigrundlag, som vi dels kunne være enige om og dels kunne konkretisere. Projektets forløb kan inddeles i fem punkter, og denne overordnede statusrapport vil kort forholde sig til dem enkeltvis. Det drejer sig om 1. Udarbejdelse af fælles vision, mission og konkretisering af fælles værdigrundlag 2. Intern udveksling og vidensdeling herunder: a. Afdelingsbesøg og morgenmøder i huset og blandt relevante samarbejdspartnere b. Fælles videndelingsmøder og teamarbejde omkring tilbagevendende arrangementer eksemplificeret ved Forårsfesten, som er en fejring af det persiske nytår 3. Kompetenceudvikling på tværs som er kurser, foredrag og workshops med forskellige temaer 4. Studie- og inspirationsture i ind- og udland 5. Borgerrettede aktiviteter, som eksempelvis udvikling af et nyt koncept for frivillig sprogtræning i biblioteksregi med det formål at skabe et uformelt sprogtræningscenter i Vollsmose som supplement til de etablerede uddannelsestilbud i Odense. 9

10 Samlet set har Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter faciliteret eller ledet tilbud for både børn, unge og voksne. 6. Udarbejdelse af fælles vision, mission og værdigrundlag Der har som nævnt været igangsæt kompetenceudviklingsforløb for samtlige medarbejdere og frivillige med konsulentbistand af Hans Elbeshausen fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA). Målet har været at identificere centrale værdier for VBMC for at gøre aktørernes samarbejdsflade synlig, øge forståelsen for medborgercentrets fælles aktivitetsportefølje og på baggrund heraf formidle en samlet profil for beboerne i området. Samtidig har forventningen til en fælles værdiplatform været at hjælpe de mange eksterne interessenter og baglandet i Odense Kommune med at opleve Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter som en helhedsorienteret, effektiv og fremsynet samarbejdspartner. I forbindelse med udarbejdelsen af det fælles værdigrundlag, mission og vision for VBMC har det vist sig, at den organisatoriske ramme for medborgercentret er en ny organisatorisk enhed. Derfor har værdiplatformen skulle formuleres i samklang med organisationernes selvforståelse, praksisformer og kompetencer (Elbeshausen, Medborgercenter Vollsmose, Mangfoldighed er vores ressource og samarbejde vores styrke, 2011) Vision Vollsmose Medborgercenter er et møderum, et frirum og et rum til dialog for områdets mangfoldighed af stemmer. Medborgercentret er socialt og kulturelt værksted, hvor bæredygtige løsninger for kulturel integration og social inklusion skabes og afprøves sammen med brugerne. Medborgercentret er et sted, hvor medarbejdernes forståelse og engagement hjælper brugerne med at være aktive i lokalsamfundet og i Danmark. Vi samler husets mange ressourcer og binder dem sammen til en helhed med det mål for øje, at borgerne i Vollsmose kan føre de liv, de ønsker med respekt for hinandens forskelligheder. (Fra Værdigrundlag, Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter) Værdier Værdier er ikke kun ord eller begreber. De lader sig bedst beskrive som en form for social praksis og som en del af de gøremål, som organisationen er skabt til. Værdierne gøres levende når 10

11 brugere og interessenter oplever medborgercentres værdiplatform gennem den praksis og atmosfære, som de møder de enkelte steder. For at forstå hvilke værdier medarbejderne i medborgercentret har ment var særlige vigtige for deres ageren i lokalsamfundet, er det nødvendigt også at kende til både organisationens historie og udviklingsproces, samspillet med omverdenen og hvordan denne har præget deres aktuelle selvforståelse. Et kulturhus er ikke en ungdomsskole; en ungdomsskole er ikke et bibliotek; og et bibliotek er ikke en uddannelsesvejledning. Det betyder, at de respektive organisationers opdrag, visioner og målsætninger ikke kun er forskellige fra hinanden; deres identitet er også knyttet til en bestemt social praksis, specifikke værktøjer og særlige interessenter. I VBMC er vi blevet enige om en værdiplatform, der indeholder værdierne: rummelighed, mangfoldighed, innovation, dialog, empowerment og professionalisme. Værdierne er under forandring; det vil sige, at værdierne altid er udgangspunkt for det, vi gør og ikke endelige. Vores værdier er åbne og inkluderende; brugernes engagement, institutionernes forståelse og medarbejdernes lydhørhed er væsentlige ressourcer, der kendetegner Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter. Resultatet af dette arbejde foreligger i en værdifolder for Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter: https://www.odensebib.dk/files/vrdigrundlag_folder_vollsmosemedborgercenter_.pdf 7. Intern udveksling og vidensdeling For at styrke det interne samarbejde har der været iværksat en række initiativer med det formål at skabe en fælles identitet blandt medborgercentrets mange aktører. Der har været afholdt afdelingsbesøg, hvor de forskellige aktører har været værter for en rundvisning, samt oplæg om deres respektive arbejdsområder og nye projekter. Der har desuden været udarbejdet et internt nyhedsbrev med redaktører på tværs af medborgercentres forskellige aktører. Dette har vist sig at være en effektiv måde at formidle informationer ud til huset. Indholdet har bl.a. været præsentation af nye ansigter, nye projekter eller information om aktiviteter og tilbud til beboerne, således at alle medarbejdere ved, hvad der rører sig i huset og kan formidle det videre til de beboere det har relevans for. Den vidensdeling der er fundet sted i løbet af projektperioden har givetvis stillet os styrket i forhold til fremtidigt samarbejde. 11

12 8. Kompetenceudvikling på tværs Der er undervejs blevet afholdt en bred vifte af kompetencegivende arrangementer, der havde fokus på henholdsvis faglig og personlig udvikling. Et tydeligt eksempel på hvordan man bedst muligt kan inddrage hinandens styrker og ressourcer, har været et forløb for alle ansatte ved coach og udviklingskonsulent Anette Hvidtfeldt. Her blev den enkelte ansattes personlige og faglige kompetencer for alvor sat i spil og synliggjort for de øvrige. I efteråret 2011 holdt familiekonsulent Ahmet Demir en formiddag for medborgercentrets ansatte om mødet mellem den professionelle og marginaliserede udsatte unge. I løbet af to formiddage i foråret 2012 samledes 25 af medborgercentrets medarbejdere fra de forskellige aktører. Medarbejderne fik præsenteret både viden og værktøjer der skaber mere fokus på styrker og muligheder til gavn for samarbejdet, motivationen og udviklingen i Vollsmose Medborgercenter. Der blev bl.a. arbejdet med kortlægning af styrker i teams på tværs, herunder medarbejdernes personlige styrker og hvordan disse bliver brugt i det daglige arbejde. Derudover blev der arbejdet med synliggørelse af medarbejdernes faglige kompetencer, og forløbet gav på kort tid mulighed for at finde frem til at medarbejderne i huset alle havde et fælles udgangspunkt, nemlig at de arbejdede i Vollsmose, fordi de brænder for området og fordi de føler, de er med til at gøre en forskel. Derudover har der på baggrund af et bredt ønske blandt husets medarbejdere været afholdt et Førstehjælpskursus i foråret Kurset blev fulgt op af en artikel i nyhedsbrevet om Vollsmose Torvs hjertestarter og der har netop i skrivende stund vist sig at være nyttigt viden, da tre af bibliotekets medarbejdere pludselig befandt sig i en situation, hvor en ung mand faldt om og døde lige uden for bibliotekets hovedindgang. Kurset gjorde medarbejderne i stand til at reagere hensigtsmæssigt i forhold til at yde førstehjælp og bruge hjertestarter. Dermed har vi skabt platform for en alternativ medarbejderkompetenceudvikling, der går på tværs af faggrænser, og dermed en enestående mulighed for at skabe merværdi i vores tilbud til borgerne. 9. Fælles studie- og inspirationsture Under projektet har der været afholdt adskillige ture disse har været af forskellig karakter og med forskellige mål. Der har været mindre ture inden for byens og landets grænser, hvor de interpersonelle relationer for alvor kommer i spil, og hvor der er mulighed for at sætte et frø, der vil gøre et fremtidigt og/eller udvidet samarbejde lettere. Der nedbrydes nogle 12

13 organisationsgrænser ved at hive folk ud af deres daglige rutiner, hvilket giver mulighed for at se sig selv og andre i et andet perspektiv. Medarbejdere og frivillige fra medborgercentret har således i fællesskab besøgt medborgercentret i Dianavænget, beboerhuset i Påskeløkken, hvor det i begge tilfælde har været de beboerrettede aktiviteter og det frivillige arbejde, der har været fokus på. Derudover har der været tilrettelagt en fælles tur til Vejle Bibliotek, hvor vi fik præsenteret ABCD ørernes arbejde og projektleder Peter Sepstrup fra Kommuneplan og udvikling fortalte om metoder og overvejelser bag arbejdet med ABCD-metoden i landdistrikterne. Derudover besøgte vi Byens Hus i Jelling, som er et kombineret bibliotek og kulturhus, som mestendels drives af frivillige lokale kræfter. De fælles studieture har bidraget til nye vinkler på samarbejdet og har desuden haft den effekt at medarbejderne og de frivillige har fået udvekslet erfaringer og ideer, og det har bl.a. affødt en større sammenhængskraft i huset. Derudover har der været en større inspirationstur til Idea Stores i London, hvor tanken har været at trække ny inspiration med hjem til medborgercentret og dermed også for at se os selv og vores fremtidige samarbejsmuligheder i et nyt lys. På studieturen deltog Egon Jensen fra Vollsmoses Mælkebøtter, Jamal Obari fra KVINFO, Jens Bang Petersen fra Odense Centralbibliotek, samt Atef Bahij, Bente Weisbjerg og Jette Blåstedt fra Vollsmose Bibliotek. Turen har indtil videre dannet grundlag for intern tankevirksomhed omkring mulige tiltag eksempelvis at invitere nye rådgivningstilbud ind i bibliotekets rum. Her kan bl.a. nævnes gratis advokatbistand, samt økonomi- og forsikringsrådgivning. Da langt de fleste af beboerne i området ikke har en indboforsikring er der et behov for tiltag som disse. Som afslutning på projektet var Kambiz Hormoozi fra Vollsmose Bibliotek sammen med Gitte Larsen, projektleder for Medborgercenter Dalum på studietur i Chicago i begyndelsen af december Her var der indlagt besøg på en række biblioteker. Turen skal ligeledes bruges som inspiration til videreudvikling af VBMC. 10. Brugerrettede aktiviteter Regeringens program for Lige Muligheder har som nævnt det mål at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres forældre, så de bliver i stand til at udnytte samfundets muligheder og skabe sig en god tilværelse med ansvar for deres eget liv. Medborgercentrets ypperste mål er derfor at have brugerne i fokus. 13

14 Til det formål skal projekterne operere med egne målbare mål og succeskriterier for de konkrete aktiviteter i forhold til følgende matrice: Mål og succeskriterier for aktiviteter i medborgercentre Tilbud med forebyggelseselement, fx sundhedsfremme, rådgivning Opbygning af social kapital hos brugerne, fx kulturelle og sociale tiltag Kompetenceudvikling af brugerne, fx formel og uformel læring Færre børn, der skal have specialtilbud Lektiehjælp Vollmoses Mælkebøtter Sprogpædagog Bogstart Forårsfesten Lektiehjælp Bogstart Flere unge, der får en uddannelse De unge mentorer Studiestøtten Vollsmoses Mælkebøtter KVINFO- Min egen Vej Forårsfesten Dansk på biblioteket Flere voksne i job Jobcafé Øst Den Frie Rådgivning Miljøambassadører KVINFO s mentorordning Mosekonerne Familienetværk Bydelsmødre Forårsfesten Vi læser avisen SAMMEN KVINFO s mentornetværk Samtaleforum for mænd Dansk på biblioteket Gratis IT for alle Nethood Indfødsretskursus Vi læser avisen SAMMEN Bogstart For at medvirke til at færre børn skal have specialtilbud har Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter faciliteret projekt Bogstart, som er et fælles projekt for Velfærds- og Kulturministeriet, der går ud på at børn i udvalgte områder, skal have 4 gaver med bøger og andet sprogligt udviklende materiale, når de er henholdsvis ½, 1, 1½ og 3 år gamle. Formålet med Bogstart projektet er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger. Ved at tilbyde familierne gratis bogpakker håber man på at styrke forældrene i at støtte deres børns sproglige udvikling, fremme børns kærlighed til bøger og opmuntre familier med små børn til at benytte sig af bibliotekets tilbud. Vollsmose er blandt de udvalgte områder for den nye Bogstart periode Derfor vil der i de næste 4 år blive delt en masse bogpakker ud inden for Vollsmose firkanten Sprogpædagog Der har været en sprogpædagog fast tilknyttet til Vollsmose Bibliotek. Sprogpædagogen kan vejlede forældre i bibliotekets sprogstimulerende materialer, billedbøger, spil samt sprogkufferter. Tilbuddet ligger således inden for rammen færre børn i specialetilbud. Sprogpædagogen har haft en fast træffetid en eftermiddag om ugen, og har været et godt supplement til bibliotekets øvrige 14

15 tilbud til småbørn og deres familier. Endvidere har sprogpædagogen via sit arbejde i institutionerne i Vollsmose et stort netværk blandt forældrene og har via denne kontakt formidlet bibliotekets tilbud ud i området. Det vurderes at sprogpædagogens arbejde har haft en nyttig effekt som bibliotekets ansigt udadtil i forhold til forældre som måske ellers ikke ville have kommet på biblioteket. Det er derfor beklageligt, at sprogpædagogen grundet besparelser i Odense Kommune, stopper sit arbejde i forbindelse med Vollsmose Biblioteks legetek ved årsskiftet De unge mentorer Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter har ansat en række nye unge medarbejdere, der skal være rollemodeller. Projektets mål er at skabe rammerne for at flere unge kommer i uddannelse, og de unge mentorer har fungeret som søster- og brødrementorer i henholdsvis Pigestedet og IT for Drenge og ligger således inden for regeringens program, at få flere unge i uddannelse. De unge mentorer har varetaget forskellige aktiviteter for henholdsvis drenge og piger. Eksempler på aktiviteter er: biografture, IT-konkurrencer samt pigehygge med forskellige kreative aktiviteter. Mere information om de unge mentorer kan findes her: Det har været en udfordring for det fastansatte personale, at henvise medborgercentrets unge brugere til tilbuddet, da det ofte har været uklart hvornår de unge mentorer var at finde på biblioteket. Derudover har der ikke været etableret en kobling til bibliotekets øvrige aktiviteter og derfor har det også været svært at trække unge fra området til at benytte sig af tilbuddet. En udfordring som der arbejdes på at gøre bedre fremadrettet Vollsmoses Mælkebøtter Vollsmoses Mælkebøtter er et andet biblioteksfunderet tilbud der har til hensigt at få flere unge i uddannelse. Formålet med lektiehjælpsindsatsen er at give børn og unge med anden etnisk baggrund bedre muligheder for at udvikle deres danske sprog og dermed få en uddannelse (Midtvejsevalueringsrapport af Lektiecafeen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten). Projektet har fået økonomisk støtte af Trygfonden, og lektiecafeen har til huse i bibliotekets anneks. I lektiecafeen er der både et tilbud til de yngre elever i grundskolen til og med syvende klasse, som kan komme uden forudgående aftale to eftermiddage om ugen, og derudover er der et tilbud, som hedder Lån en lektiehjælper for elever fra 8.klasse og opefter. Lektiecafeen har en 15

16 fastansat daglig leder som er læreruddannet. Derudover er der knyttet en række frivillige med forskellig uddannelsesbaggrund Mosekonerne Mosekonerne er en kvindegruppe der mødes en gang om måneden på Vollsmose Bibliotek. Her mødes kvinder på tværs af alder og etnicitet. Gruppen ledes af projektbibliotekar Bente Weisbjerg, som har mangeårig erfaring med socialt biblioteksarbejde. I gennemsnit mødes 15 kvinder, men ved udflugter ud af huset eksempelvis til rundvisning på Johannes Larsen museet deltager op til 30 kvinder. Derudover er der med udgangspunkt i deltagernes ønsker fokus på kreative aktiviteter, men kvinderne samles også omkring diverse informationsmøder. Senest har Mosekonerne haft besøg af Indvandrermedicinsk Klinik fra OUH, der fortalte om deres arbejde. Kvindegruppen Mosekonerne er et velfunderet tilbud til kvinder, og skaber netværk på tværs i Vollsmose Bydelsmødre VBMC er også med i Bydelsmødre projektet, støttet af Kulturstyrelsen. Her bliver lokale kvinder uddannet til bydelsmødre med fokus på blandt andet sundhed og demokrati, så de er i stand til at hjælpe andre kvinder i lokalområdet. Se mere om VBMC s arbejde med Bydelsmødre her: Vi læser avisen SAMMEN Vi læser avisen SAMMEN er nyhedslæsning og debat. En gruppe på 4-8 kvinder mødes en gang om ugen for at læse og diskutere nyhedsstof. Dermed trænes både læsefærdigheder, kommunikative færdigheder og kendskab til det danske samfund. Fokuspunkter i avislæsningen kan fx være forbrugeroplysninger, links til relevante e-ressourcer, politik, Borger.dk-emner, samtalekultur og kommunikationstræning samt biblioteksintroduktioner. Vi læser avisen SAMMEN har siden 2011 været et samarbejde mellem bibliotekets projektbibliotekar Bente Weisbjerg, som har udviklet tilbuddet og bibliotekets sprogkonsulent som har styrket tilbuddets fokus på sprogtilegnelse hos brugerne. I øjeblikket er tilbuddet videreført af en frivillig, som har været i en slags følordning hos bibliotekaren. 16

17 10.8. Gratis IT for alle Vollsmose Bibliotek og Medborgercenters IT-kurser er særdeles velbesøgte. Her undervises borgerne i grundlæggende IT og brug af digitale tjenester på nettet herunder oprettelse af NEM ID. Alene i 2012 deltog 2091 kursister fordelt over hele året. Deltagerne er primært pensionister, men der undervises også et hold somaliske kvinder, hvor undervisningen foregår på somali. At disse kurser må betegnes som en succes viser sig ved at kurserne bliver fuldt optegnet samme dag som tilmeldingen starter, og derudover er der ventelister til holdene. Se mere om projekt Gratis IT for alle her: https://www.odensebib.dk/vollsmose/5240_gratis_it_for_alle Forårsfesten I forbindelse med fejringen af det iranske nytår ved forårsjævndøgn har der henholdsvis i 2010 og i 2011 været afholdt en Forårsfest, hvor aktørerne i huset har bidraget med en vifte af forskellige aktiviteter eksempelvis IT-konkurrencer, bydelsvandring i Vollsmose, besøg af Odense Brandvæsen, teaterforestilling samt opvisning af historisk modeshow i forbindelse med en udstilling med arkæologiske fund fra Vollsmose området. Der har i gennemsnit været 600 deltagere ved hvert arrangement. Se mere her: https://www.odensebib.dk/vollsmose/foraarsdag_ Dansk på biblioteket I naturlig forlængelse heraf falder Vollsmose Biblioteks koncept omkring frivillig sprogtræning i biblioteksregi. Formålet med dette tilbud er, at få flere voksne i job. Her illustreres biblioteket nok en gang som et uformelt læringssted, hvor læringsmiljøet i langt højere grad kan tilpasses den enkelte. Gennem arbejdet med Dansk på Biblioteket er det blevet synliggjort, at der i Vollsmose er et udtalt behov for danskundervisning, der kan fungere som et supplement til de etablerede uddannelsestilbud. Den store gruppe ikke-brugere, der er bosat i Vollsmose, vil gennem Dansk på Biblioteket kunne inddrages i bibliotekets rum og blive fortrolige med at se biblioteket som en del af deres hverdag og dermed være bedre rustet til at gøre brug af bibliotekets mange tilbud. Det vurderes dermed at der en stor gruppe af ikke-brugere, der vil få adgang til bibliotekets øvrige tilbud - forstået således at ved at bruge Dansk på Biblioteket som en indgangsportal til biblioteket vil det være muligt at introducere det øvrige biblioteksvæsen. 17

18 Derudover vil der være tale om et kompetenceløft til ikke blot den der modtager undervisningen, men der vil ligeledes være tale om empowerment i forhold til den frivillige, der også typisk vil komme fra lokalområdet. Dette vil forudsætte, at der skal iværksættes yderligere initiativer for at skaffe flere frivillige, og det bør også afsøges om Dansk Flygtningehjælp vil kunne inddrages omkring et muligt samarbejde. Endvidere vurderes det, at der er behov for at etablere mindre grupper, der kan samles i uformelle læringssituationer. Her vil Vollsmose Biblioteks specialkonsulent kunne varetage en mere normal undervisning, og en oplagt mulighed vil i den forbindelse være at starte ud med to faste undervisningshold dansk for begyndere uden prøve og dansk for fortsættere uden prøve. Om nødvendigt kan udbuddet udvides til at inkludere flere hold. Disse hold kan fungere som en form for sluse til de øvrige tilbud, og vil sikre en hurtig igangsat sproglig udvikling, da brugeren ikke risikerer at vente i flere måneder på et passende match i den frivillige sprogtræning. Der er desuden blevet etableret et samarbejde med det lokale sprogcenter i Odense, LærDansk Odense. Der har i projektperioden været afholdt en række biblioteksintroduktioner for LærDansk s kursister. Der har i alt været cirka 300 besøgende, og ca. 40 indmeldte. En stor del af sprogcentrets kursister kendte ikke bibliotekets tilbud i forvejen, og for mange var det en øjenåbner for hvad biblioteket kan tilbyde dem som kursister der er i gang med at lære sprog, men også i forhold til hvad biblioteket kan tilbyde dem som forældre; sprogstimulerende materialer, billedbøger mm. Derudover er kursisterne blevet introduceret for medborgercentrets mange andre tilbud; avislæsning, kvindegrupper, lektiehjælp, mentornetværk og frivillig rådgivning. Vollsmose Biblioteks specialkonsulent har endvidere haft mulighed for at få formidlet arrangementer ud til sprogcentrets lærere og kursister direkte via skolens ledelse, og der har fra sprogcentrets side været stor opbakning for bibliotekets/medborgercentrets arbejde for borgere med dansk som andetsprog. Der har i perioden til været sprogtrænet i 340 timer fordelt på 250 mødegange. Der har været 70 brugere af tilbuddet som udelukkende er baseret på frivillighed. De frivillige er rekrutteret gennem bibliotekets forskellige tilbud eksempelvis Mosekonerne, samt ved opslag på Syddansk Universitet og Lærerseminariet. Der er i øjeblikket 10 frivillige knyttet til Dansk på biblioteket, hvor 3 er lokale Vollsmose-beboere. Derudover har bibliotekets sprogkonsulent i samarbejde med en lokal frivillig givet 22 vejledninger i henholdsvis Medborgerskabsprøven og Indvandringsprøven. Der har endvidere været afholdt forberedende kursus til Indfødsretsprøven tre gangen af 10 uger i henholdsvis efterår 2011, forår 2012 samt efterår Der har i gennemsnit deltaget 15 brugere på hvert kursus. På baggrund af evaluering af kurserne og er der stor brugertilfreds med dette tilbud, da brugerne ikke har andre muligheder for at få hjælp til at forstå og diskutere det meget omfattende læremateriale Danmark før og nu. Artikel om Dansk på biblioteket er publiceret på bibliotekarfagbladet Perspektivs hjemmeside: Del din viden : 18

19 Som det fremgår af ovenstående gennemgang tilbyder VBMC en række forskellige tilbud inden for rammerne af regeringens program Lige Muligheder. Dog er der som nævnt i løbet af 2012 sket en fraflytning idet UUO, Fritidsbutikken, Den Frie Rådgivning, Jobcafe Øst er flyttet til Camp U. På nuværende tidspunkt er det Vollsmoses Mælkebøtter, KVINFO, Vollsmose Kulturhus der sammen med Vollsmose Bibliotek er tilbage af det oprindelige bofællesskab. Vollsmose Mediehus er nu en del af den nye helhedsplan Vollsmose 2020 som netop i skrivende stund er blevet vedtaget i Odense Byråd. 11. De største udfordringer fremover Blandt VBMC s største udfordringer fremover kan nævnes at tiltrække etniske danskere som brugere af medborgercentrets tilbud for herved at forbedre inklusionen på tværs af etniciteter. Derudover er det fortsat en udfordring at tiltrække mænd med anden etnisk baggrund og inkludere dem i bibliotekets tilbud. Der er som det er fremgået et stærk kultur omkring medborgercentret og samarbejdet med de frivillige, og da flere og flere tilbud er baseret på frivillighed vil det fortsat kræve ressourcer at tiltrække og fastholde frivillige. Endelig vil det også fortsat være en udfordring at holde fast i samarbejdet med de aktører som nu er flyttet til Camp U. Afsluttende vurdering: et formaliseret og udvidet samarbejdet med Camp U er en oplagt fremtidsscenarie for VBMC, hvor biblioteket vil være i stand til at fungere som en form for udvidet skolebibliotek og dermed supplere Camp U s uddannelsestilbud. Vollsmose Biblioteks fremtidige rolle kan kort sagt ses som Det Uformelle Læringssted og her kan bibliotekets kompetencer og ressourcer for alvor komme i spil. 19

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Lokalt samarbejde omkring Finfo.dk i Odense

Lokalt samarbejde omkring Finfo.dk i Odense Lokalt samarbejde omkring Finfo.dk i Odense Områdeleder Dorrit Munk Jørgensen Vollsmose Bibliotek Odense Centralbibliotek dmj@odense.dk www.odensebib.dk Firkanten Vollsmose Bibliotek Ca. 82 forskellige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Medborgercenter Dalum, Odense SV

Medborgercenter Dalum, Odense SV Medborgercenter Dalum, Odense SV Velkommen til dialog om Medborgercentres betydning for beboere Når det umulige lykkes og det mærkes på boligområdet Kulturhuset Vollsmose 26. sep. 2012 Medborgercenter

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Evaluering af programmet Etablering og videreudvikling af medborgercentre i udsatte boligområder resultater og potentialer

Evaluering af programmet Etablering og videreudvikling af medborgercentre i udsatte boligområder resultater og potentialer 1 Evaluering af programmet Etablering og videreudvikling af medborgercentre i udsatte boligområder resultater og potentialer Kristian Nagel Delica (kdelica@ruc.dk) Ekstern lektor, Plan, By og Proces, RUC.

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ

Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ Erfaringer og arbejdsmetoder Familieklubben Vollsmose Bibliotek Strategi, arbejdsmetode og målgruppe - ved Bente Weisbjerg Overvejelser i forbindelse med arrangementer

Læs mere

OPSAMLING, ERFARINGER OG IDEGENERERING PÅ TVÆRS - OM DET NATIONALE UDVIKLINGSPROJEKT FOR MEDBORGERCENTRE

OPSAMLING, ERFARINGER OG IDEGENERERING PÅ TVÆRS - OM DET NATIONALE UDVIKLINGSPROJEKT FOR MEDBORGERCENTRE OPSAMLING, ERFARINGER OG IDEGENERERING PÅ TVÆRS - OM DET NATIONALE UDVIKLINGSPROJEKT FOR MEDBORGERCENTRE 1 Ved evaluator og ph.d studerende Kristian Delica (RUC) og evaluator og konsulent Lone Hedelund

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Kristian Nagel Delica Ph.d. og Adjunkt ENSPAC, RUC kdelica@ruc.dk Temadag Medborgerhuset Korskær 19.9 2013 1 Struktur Medborgercentre som hybride institutioner Relationer i arbejdet Kompetencer i dagligdagen

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder

Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder Støttet af Kulturministeriet, Integrationsministeriet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Microsoft, Foreningen Nydansker samt

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere