Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012"

Transkript

1 Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter Afsluttende evaluering december

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Områdeprofil Indkomster Tilknytning til arbejdsmarkedet Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter baseline Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter konceptet Lige Muligheder mål og resultater Udarbejdelse af fælles vision, mission og værdigrundlag Vision Værdier Intern udveksling og vidensdeling Kompetenceudvikling på tværs Fælles studie- og inspirationsture Brugerrettede aktiviteter Bogstart Sprogpædagog

3 10.3. De unge mentorer Vollsmoses Mælkebøtter Mosekonerne Bydelsmødre Vi læser avisen SAMMEN Gratis IT for alle Forårsfesten Dansk på biblioteket De største udfordringer fremover

4 1. Indledning Medborgercentrene er biblioteksbaserede uformelle, tværsektorielle rådgivnings-, lærings- og aktivitetscentre i udsatte boligområder, hvor biblioteket er rygraden i en institution, der bredere kan forstås og defineres som en hybrid organisatorisk ramme, der, med udgangspunkt i en kultur og oplysningsinstitution [biblioteket] fungerer som base for både frivilligt arbejde, fremskudte offentlige services, kollektive organiseringer, uvildig rådgivning og vejledning og har links til både boligsociale indsatser og iværksættermiljøer (Delica, Medborgercentre, et fremtidigt bibliotekskoncept, 2012). Projektet Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter er finansieret af midler fra Kulturstyrelsen (tidl. Styrelsen for Bibliotek og Medier) gennem SATS-puljemidler under regeringens program Lige muligheder for alle, hvis mål og visioner er at styrke personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Programmet er inddelt i tre elementer, der sigter efter at: 1. Færre børn skal have specialtilbud 2. Flere unge får en uddannelse 3. Flere voksne skal i job Medborgercentrets formål er således at understøtte integrationsprocesser og hjælpe børn, unge og forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Medborgercentret bygger på borgerinddragelse efter empowermentmetoden og partnerskaber mellem forskellige kommunale forvaltninger, foreninger, organisationer og frivillige med det formål at sikre et uformelt tilbud, som beboerne i området kan profitere af. I Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter (VBMC) er indsatsen tænkt tværgående og helhedsorienteret, og de tætte samarbejdspartnere Odense Centralbibliotek, Vollsmose Kulturhus, KVINFO, Vollsmose Mediehus, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Risinge Ungdomsskole, Fritidsbutikken, Den Frie Rådgivning, Jobcafe Øst, samt lektiecafeen/studiestøtten Vollsmoses Mælkebøtter har kunnet tilbyde beboerne i området en bred vifte af aktiviteter og tilbud for både børn, unge og voksne. 4

5 2. Områdeprofil Hermed gives et bilede af beboersammensætningen i Vollsmose, som udgør den statistiske ramme for projektet. Boligområdet Vollsmose har i 2012 ca beboere fordelt på husstande. Aldersfordelingen i området er meget forskellig fra alle andre boligområder i Odense. Vollsmoses beboere er unge, da over halvdelen af beboerne er under 30 år. Hvis vi ser på husstandstyper, er der i Vollsmose en relativ lav andel af enlige uden børn og en relativ høj andel af husstande med børn. Generelt er områdets pensionister ofte førtidspensionister. Beboerne i Vollsmose er gennemsnitligt dårligere uddannet, og især har området få beboere med videregående uddannelser, hvilket også afspejles i beboernes lave indkomster. Områdets etniske sammensætning er kendetegnet ved at indvandrere/ efterkommere udgør 70,4 % af områdets beboere. Indvandrerne og efterkommerne har primært oprindelse i Mellemøsten og Afrika, og kun en lille del stammer fra Europa. 5

6 2.1. Indkomster Med en gennemsnitlig årlig bruttoindkomst på kr. ligger området indkomstmæssigt lavt også set i forhold til andre almene boligområder i Odense, hvor den gennemsnitlige indkomst er kr. Indkomstfordelingen i området er også anderledes, idet en relativ høj andel tjener under kr. og en tilsvarende lav andel tjener over kr Tilknytning til arbejdsmarkedet Tilknytningen til arbejdsmarkedet for områdets beboere er generelt lav. Det kommer især til udtryk i form af væsentlig færre lønmodtagere og væsentlig flere uden for erhverv. Når vi ser på modtagere af indkomsterstattende ydelser, modtager en relativ høj andel på 27,2 % i området kontanthjælp i modsætning til andre almene boligområder i Odense, hvor andelen er 15,8 %. Samtidig er ledighedsgraden blandt modtagere af indkomsterstattende ydelser noget højere (Vollsmose 2020, Helhedsplan ). Blandt beboerne i Vollsmose, og blandt de brugere vi møder i vores daglige arbejde i Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter er der behov for sprogstimulering af småbørnene, lektiehjælp til både skoleelever, gymnasieelever og unge tosprogede, der er i gang med en videregående uddannelse eksempelvis på pædagog- eller lærerseminariet. Derudover er der behov for sprogtræning på dansk. Dette gælder især for voksne med dansk som andetsprog. Nogle går på sprogskole eller VUC og har behov for lektiehjælp til dansk, andre kommer på biblioteket for at træne og vedligeholde deres danskkundskaber både mundtlige og skriftlige færdigheder. Det har ligeledes vist sig at være et stort behov for bibliotekets indfødsretskurser, hvor brugere der skal bestå indfødsretsprøven kan komme og tilegne sig viden om dansk historie, samfund og kultur. Der er ligeledes behov for hjælp til at læse og forstå breve fra det offentlige, en opgave Den Frie Rådgivning har varetaget. Endelig er der behov for tilbud der er målrettet kvinderne og som sætter de lokale ressourcer i spil, som eksempelvis Bydelsmødrene. Og sidst men ikke mindst er der fortsat et udpræget behov for at opkvalificere beboerne i området inden for IT, så de kan klare sig, når det offentlige bliver digitalt. Medborgercentret har gjort en stor forskel for de mange unge og voksne, som er i gang med at uddanne sig, samt for kvinder og forældre der uden medborgercentrets tilbud ellers ville være uden nævneværdig kontakt til det danske samfund, samt for de mange voksne brugere som har deltaget i medborgercentrets IT-kurser, som med over 2000 deltagere alene i år 2012 har været en stor succes. Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter har desuden fået cirka 1300 henvendelser i 2011 i Den Frie Rådgivning, hvilket viser et stort behov for et uvildigt rådgivningssted i Vollsmose. 6

7 3. Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter baseline Denne status er udarbejdet i december 2012 som en afsluttende evaluering og opsamling af projektet Videreudvikling af Medborgercenter Vollsmose. Selvevalueringen bygger på de erfaringer, der er gjort i perioden december 2010 til december 2012 herunder de tidligere indsendte statusrapporter, samt på mundtlige og skriftlige evalueringer fra brugerne af medborgercentret i forhold til specifikke aktiviteter. Projektet Videreudvikling af Medborgercenter Vollsmose er et formelt samarbejde mellem Vollsmose Bibliotek, som har varetaget projektledelsen, Vollsmose Kulturhus, Mediehus Vollsmose, KVINFO, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcafe Øst (uformel jobrådgivning), Risinge Ungdomsskole, Fritidsbutikken, Den Frie Rådgivning samt Vollsmoses Mælkebøtter. Det særlige ved Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter er, at ovennævnte partnere har været bofæller inden for rammerne af Vollsmose Bibliotek og Vollsmose Kulturhus siden Vollsmose Biblioteks ombygning i Inden projektperioden har der ikke eksisteret et egentligt formaliseret samarbejde mellem partnere i medborgercentret, ligesom der heller ikke har været indgående kendskab til de forskellige medarbejderes arbejdsområder og kompetencer. Det har derfor været et af projektets overordnede mål at formalisere og udvikle samarbejdet internt mellem samarbejdspartnerne, hvilket bl.a. er blevet gjort ved at udarbejde en fælles mission og et fælles værdigrundlag for medborgercentret. Det er vanskeligt at give et nøjagtigt indtryk af udviklingen i antallet af besøgende i Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter i perioden 2010 til Dette skyldes bl.a. at lektiecaféen er flyttet til lokaler i bibliotekets anneks, hvorfor brugerne af dette tilbud ikke bliver talt med i statistikken for besøgstal i Vollsmose Bibliotek. Derudover er der i løbet af 2012 sket den udvikling at henholdsvis UUO, Jobcafe Øst, Fritidsbutikken samt Den Frie Rådgivning er flyttet ud af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter, idet Odense Kommune har vedtaget at samle alle ungetilbud i Camp U, som er den gamle Humlehaveskole. Samarbejdspartnerne er således i skrivende stund blevet nærmeste nabo til Vollsmose Bibliotek. Besøgstallet til Vollsmose Kulturhus er heller ikke omfattet af nedenstående statistik. Det vurderes, at Camp U som et kraftcenter for unge også har trukket en del af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenters unge brugere over i et andet tilbud. I 2010 var der således besøgende på Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter, i 2011 var tallet faldet til og i 2012 til og med oktober var antallet af besøgende Da besøgstallet er faldet en smule kan det muligvis skyldes at der ikke længere er samlet så mange brugerrettede tilbud i huset. Til gengæld er der siden oktober 2011 etableret Borgerservice Light i Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter, hvor borgerne kan få lavet pas og NEM ID, og netop det at brugerne kan få lavet NEM ID i forbindelse med bibliotekets IT-kurser er blevet oplevet meget positivt. 7

8 Dertil kommer antallet af besøgende i lektiecafeen der i 2010 tegner sig for 1802 besøgende og i 2011 var der 1755 besøgende, der benyttede lektiecafeens tilbud. Dette er en markant stigning idet der ved lektiecafeens start i 2007 var 273 besøgende. 4. Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter konceptet Som nævnt i indledningen er konceptet for Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter (VBMC), at biblioteket fungerer som base for både frivilligt arbejde og fremskudte offentlige services, samt som et uvildigt rådgivnings- og vejledningscenter, der både har links til boligsociale indsatser og iværksættermiljøer (Medborgercentre et fremtidigt bibliotekskoncept, Delica, 2012). I Vollsmose har der således været samarbejde med Helhedsplanen , idet Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter bl.a. har deltaget i og samarbejdet med Helhedsplanen omkring Vollsmose Blomstrer, som er en årlig tilbagevendende festlig begivenhed i bydelen, hvor projekter og underholdning går hånd i hånd og præsenterer sig overfor bydelens beboere. Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter er defineret ved at alle aktører har været bofæller i medborgercentret fra projektperiodens begyndelse og rammerne for, hvilke aktører der har kunnet iværksætte initiativer i medborgercentret har dermed været fastlagt fra starten. En del af medborgercentrets tilbud er blevet udviklet ved at aktørerne har spottet et behov hos beboerne, som eksempelvis Vollsmose Biblioteks Danskcafé, og i nogle tilfælde også ved at beboerne har tilbudt deres hjælp som lektiehjælpere eller borger-journalister. Kulturen i medborgercentret har i høj været præget af at beboerne henvender sig med et behov eksempelvis at blive bedre til dansk eller IT, indgå i et socialt læringsmiljø eller få hjælp til jobsøgning, og med den brede vifte af aktører har det været muligt at modtage beboerne og i mange tilfælde har VBMC ydet en håndholdt indsats dvs. medarbejderne har fulgt beboerne hen til den rigtige aktør eller det rigtige tilbud, hvilket har medført mange positive tilkendegivelser fra brugerne af huset. Derudover var der ved projektperiodens start et udpræget ønske blandt aktørerne om at få skabt en fælles identitet, for således at kunne styrke formidlingen af medborgercentrets mange tilbud ud til borgerne. Der var et ønske om at skabe fælles fodslaw. Som led i projektet har formålet med værdidebatten blandt bofællesskabets aktører været at synliggøre de centrale værdier, på en måde så de kan danne basis for en værdiplatform og tillader formuleringen af en vision for medborgercentret. Rammen for dette arbejde har været at de forskellige aktører hører ind under forskellige forvaltninger. Derudover er de forskellige aktørers økonomiske basis forskellig. Til sidst kan det anføres at KVINFO er et landsdækkende netværk, 8

9 hvorimod de andre enheder enten er kommunalt eller regionalt forankrede. Der er altså tale om et meget komplekst organisatorisk udgangspunkt, hvor det har været vigtigt, at værdiplatformen ikke måtte opleves som en hæmsko eller fremmed. Fleksibilitet, tillid og respekt, samt en åben dialogkultur vil være afgørende for alt fremtidigt samarbejde. (Elbeshausen, Medborgercenter Vollsmose, Mangfoldighed er vores ressource og samarbejde vores styrke, 2011). 5. Lige Muligheder mål og resultater Med det formål at være medborgercentrets ansigt udadtil, startede projektet med at planlægge en styrkelse af bofællesskabet ved, at alle eksisterende kernekompetencer i huses skulle bruges i det samlede aktivitetstilbud. Herudover skulle bibliotekets profil være medborgerskabsdannende gennem sprog og læring som en del af bibliotekets kerneopgave i henhold til Bibliotekslovens formålsparagraf. Med fokus på styrkelse af bofællesskabets kernekompetencer udarbejdede vi i fællesskab en køreplan for fælles kompetenceudvikling, der blev godkendt af følgegruppen, bestående af husets ledere, og arbejdet gik straks i gang. Den første del af dette interne samarbejde bestod i at udarbejde en fælles vision, mission samt værdigrundlag, som vi dels kunne være enige om og dels kunne konkretisere. Projektets forløb kan inddeles i fem punkter, og denne overordnede statusrapport vil kort forholde sig til dem enkeltvis. Det drejer sig om 1. Udarbejdelse af fælles vision, mission og konkretisering af fælles værdigrundlag 2. Intern udveksling og vidensdeling herunder: a. Afdelingsbesøg og morgenmøder i huset og blandt relevante samarbejdspartnere b. Fælles videndelingsmøder og teamarbejde omkring tilbagevendende arrangementer eksemplificeret ved Forårsfesten, som er en fejring af det persiske nytår 3. Kompetenceudvikling på tværs som er kurser, foredrag og workshops med forskellige temaer 4. Studie- og inspirationsture i ind- og udland 5. Borgerrettede aktiviteter, som eksempelvis udvikling af et nyt koncept for frivillig sprogtræning i biblioteksregi med det formål at skabe et uformelt sprogtræningscenter i Vollsmose som supplement til de etablerede uddannelsestilbud i Odense. 9

10 Samlet set har Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter faciliteret eller ledet tilbud for både børn, unge og voksne. 6. Udarbejdelse af fælles vision, mission og værdigrundlag Der har som nævnt været igangsæt kompetenceudviklingsforløb for samtlige medarbejdere og frivillige med konsulentbistand af Hans Elbeshausen fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA). Målet har været at identificere centrale værdier for VBMC for at gøre aktørernes samarbejdsflade synlig, øge forståelsen for medborgercentrets fælles aktivitetsportefølje og på baggrund heraf formidle en samlet profil for beboerne i området. Samtidig har forventningen til en fælles værdiplatform været at hjælpe de mange eksterne interessenter og baglandet i Odense Kommune med at opleve Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter som en helhedsorienteret, effektiv og fremsynet samarbejdspartner. I forbindelse med udarbejdelsen af det fælles værdigrundlag, mission og vision for VBMC har det vist sig, at den organisatoriske ramme for medborgercentret er en ny organisatorisk enhed. Derfor har værdiplatformen skulle formuleres i samklang med organisationernes selvforståelse, praksisformer og kompetencer (Elbeshausen, Medborgercenter Vollsmose, Mangfoldighed er vores ressource og samarbejde vores styrke, 2011) Vision Vollsmose Medborgercenter er et møderum, et frirum og et rum til dialog for områdets mangfoldighed af stemmer. Medborgercentret er socialt og kulturelt værksted, hvor bæredygtige løsninger for kulturel integration og social inklusion skabes og afprøves sammen med brugerne. Medborgercentret er et sted, hvor medarbejdernes forståelse og engagement hjælper brugerne med at være aktive i lokalsamfundet og i Danmark. Vi samler husets mange ressourcer og binder dem sammen til en helhed med det mål for øje, at borgerne i Vollsmose kan føre de liv, de ønsker med respekt for hinandens forskelligheder. (Fra Værdigrundlag, Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter) Værdier Værdier er ikke kun ord eller begreber. De lader sig bedst beskrive som en form for social praksis og som en del af de gøremål, som organisationen er skabt til. Værdierne gøres levende når 10

11 brugere og interessenter oplever medborgercentres værdiplatform gennem den praksis og atmosfære, som de møder de enkelte steder. For at forstå hvilke værdier medarbejderne i medborgercentret har ment var særlige vigtige for deres ageren i lokalsamfundet, er det nødvendigt også at kende til både organisationens historie og udviklingsproces, samspillet med omverdenen og hvordan denne har præget deres aktuelle selvforståelse. Et kulturhus er ikke en ungdomsskole; en ungdomsskole er ikke et bibliotek; og et bibliotek er ikke en uddannelsesvejledning. Det betyder, at de respektive organisationers opdrag, visioner og målsætninger ikke kun er forskellige fra hinanden; deres identitet er også knyttet til en bestemt social praksis, specifikke værktøjer og særlige interessenter. I VBMC er vi blevet enige om en værdiplatform, der indeholder værdierne: rummelighed, mangfoldighed, innovation, dialog, empowerment og professionalisme. Værdierne er under forandring; det vil sige, at værdierne altid er udgangspunkt for det, vi gør og ikke endelige. Vores værdier er åbne og inkluderende; brugernes engagement, institutionernes forståelse og medarbejdernes lydhørhed er væsentlige ressourcer, der kendetegner Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter. Resultatet af dette arbejde foreligger i en værdifolder for Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter: https://www.odensebib.dk/files/vrdigrundlag_folder_vollsmosemedborgercenter_.pdf 7. Intern udveksling og vidensdeling For at styrke det interne samarbejde har der været iværksat en række initiativer med det formål at skabe en fælles identitet blandt medborgercentrets mange aktører. Der har været afholdt afdelingsbesøg, hvor de forskellige aktører har været værter for en rundvisning, samt oplæg om deres respektive arbejdsområder og nye projekter. Der har desuden været udarbejdet et internt nyhedsbrev med redaktører på tværs af medborgercentres forskellige aktører. Dette har vist sig at være en effektiv måde at formidle informationer ud til huset. Indholdet har bl.a. været præsentation af nye ansigter, nye projekter eller information om aktiviteter og tilbud til beboerne, således at alle medarbejdere ved, hvad der rører sig i huset og kan formidle det videre til de beboere det har relevans for. Den vidensdeling der er fundet sted i løbet af projektperioden har givetvis stillet os styrket i forhold til fremtidigt samarbejde. 11

12 8. Kompetenceudvikling på tværs Der er undervejs blevet afholdt en bred vifte af kompetencegivende arrangementer, der havde fokus på henholdsvis faglig og personlig udvikling. Et tydeligt eksempel på hvordan man bedst muligt kan inddrage hinandens styrker og ressourcer, har været et forløb for alle ansatte ved coach og udviklingskonsulent Anette Hvidtfeldt. Her blev den enkelte ansattes personlige og faglige kompetencer for alvor sat i spil og synliggjort for de øvrige. I efteråret 2011 holdt familiekonsulent Ahmet Demir en formiddag for medborgercentrets ansatte om mødet mellem den professionelle og marginaliserede udsatte unge. I løbet af to formiddage i foråret 2012 samledes 25 af medborgercentrets medarbejdere fra de forskellige aktører. Medarbejderne fik præsenteret både viden og værktøjer der skaber mere fokus på styrker og muligheder til gavn for samarbejdet, motivationen og udviklingen i Vollsmose Medborgercenter. Der blev bl.a. arbejdet med kortlægning af styrker i teams på tværs, herunder medarbejdernes personlige styrker og hvordan disse bliver brugt i det daglige arbejde. Derudover blev der arbejdet med synliggørelse af medarbejdernes faglige kompetencer, og forløbet gav på kort tid mulighed for at finde frem til at medarbejderne i huset alle havde et fælles udgangspunkt, nemlig at de arbejdede i Vollsmose, fordi de brænder for området og fordi de føler, de er med til at gøre en forskel. Derudover har der på baggrund af et bredt ønske blandt husets medarbejdere været afholdt et Førstehjælpskursus i foråret Kurset blev fulgt op af en artikel i nyhedsbrevet om Vollsmose Torvs hjertestarter og der har netop i skrivende stund vist sig at være nyttigt viden, da tre af bibliotekets medarbejdere pludselig befandt sig i en situation, hvor en ung mand faldt om og døde lige uden for bibliotekets hovedindgang. Kurset gjorde medarbejderne i stand til at reagere hensigtsmæssigt i forhold til at yde førstehjælp og bruge hjertestarter. Dermed har vi skabt platform for en alternativ medarbejderkompetenceudvikling, der går på tværs af faggrænser, og dermed en enestående mulighed for at skabe merværdi i vores tilbud til borgerne. 9. Fælles studie- og inspirationsture Under projektet har der været afholdt adskillige ture disse har været af forskellig karakter og med forskellige mål. Der har været mindre ture inden for byens og landets grænser, hvor de interpersonelle relationer for alvor kommer i spil, og hvor der er mulighed for at sætte et frø, der vil gøre et fremtidigt og/eller udvidet samarbejde lettere. Der nedbrydes nogle 12

13 organisationsgrænser ved at hive folk ud af deres daglige rutiner, hvilket giver mulighed for at se sig selv og andre i et andet perspektiv. Medarbejdere og frivillige fra medborgercentret har således i fællesskab besøgt medborgercentret i Dianavænget, beboerhuset i Påskeløkken, hvor det i begge tilfælde har været de beboerrettede aktiviteter og det frivillige arbejde, der har været fokus på. Derudover har der været tilrettelagt en fælles tur til Vejle Bibliotek, hvor vi fik præsenteret ABCD ørernes arbejde og projektleder Peter Sepstrup fra Kommuneplan og udvikling fortalte om metoder og overvejelser bag arbejdet med ABCD-metoden i landdistrikterne. Derudover besøgte vi Byens Hus i Jelling, som er et kombineret bibliotek og kulturhus, som mestendels drives af frivillige lokale kræfter. De fælles studieture har bidraget til nye vinkler på samarbejdet og har desuden haft den effekt at medarbejderne og de frivillige har fået udvekslet erfaringer og ideer, og det har bl.a. affødt en større sammenhængskraft i huset. Derudover har der været en større inspirationstur til Idea Stores i London, hvor tanken har været at trække ny inspiration med hjem til medborgercentret og dermed også for at se os selv og vores fremtidige samarbejsmuligheder i et nyt lys. På studieturen deltog Egon Jensen fra Vollsmoses Mælkebøtter, Jamal Obari fra KVINFO, Jens Bang Petersen fra Odense Centralbibliotek, samt Atef Bahij, Bente Weisbjerg og Jette Blåstedt fra Vollsmose Bibliotek. Turen har indtil videre dannet grundlag for intern tankevirksomhed omkring mulige tiltag eksempelvis at invitere nye rådgivningstilbud ind i bibliotekets rum. Her kan bl.a. nævnes gratis advokatbistand, samt økonomi- og forsikringsrådgivning. Da langt de fleste af beboerne i området ikke har en indboforsikring er der et behov for tiltag som disse. Som afslutning på projektet var Kambiz Hormoozi fra Vollsmose Bibliotek sammen med Gitte Larsen, projektleder for Medborgercenter Dalum på studietur i Chicago i begyndelsen af december Her var der indlagt besøg på en række biblioteker. Turen skal ligeledes bruges som inspiration til videreudvikling af VBMC. 10. Brugerrettede aktiviteter Regeringens program for Lige Muligheder har som nævnt det mål at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres forældre, så de bliver i stand til at udnytte samfundets muligheder og skabe sig en god tilværelse med ansvar for deres eget liv. Medborgercentrets ypperste mål er derfor at have brugerne i fokus. 13

14 Til det formål skal projekterne operere med egne målbare mål og succeskriterier for de konkrete aktiviteter i forhold til følgende matrice: Mål og succeskriterier for aktiviteter i medborgercentre Tilbud med forebyggelseselement, fx sundhedsfremme, rådgivning Opbygning af social kapital hos brugerne, fx kulturelle og sociale tiltag Kompetenceudvikling af brugerne, fx formel og uformel læring Færre børn, der skal have specialtilbud Lektiehjælp Vollmoses Mælkebøtter Sprogpædagog Bogstart Forårsfesten Lektiehjælp Bogstart Flere unge, der får en uddannelse De unge mentorer Studiestøtten Vollsmoses Mælkebøtter KVINFO- Min egen Vej Forårsfesten Dansk på biblioteket Flere voksne i job Jobcafé Øst Den Frie Rådgivning Miljøambassadører KVINFO s mentorordning Mosekonerne Familienetværk Bydelsmødre Forårsfesten Vi læser avisen SAMMEN KVINFO s mentornetværk Samtaleforum for mænd Dansk på biblioteket Gratis IT for alle Nethood Indfødsretskursus Vi læser avisen SAMMEN Bogstart For at medvirke til at færre børn skal have specialtilbud har Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter faciliteret projekt Bogstart, som er et fælles projekt for Velfærds- og Kulturministeriet, der går ud på at børn i udvalgte områder, skal have 4 gaver med bøger og andet sprogligt udviklende materiale, når de er henholdsvis ½, 1, 1½ og 3 år gamle. Formålet med Bogstart projektet er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger. Ved at tilbyde familierne gratis bogpakker håber man på at styrke forældrene i at støtte deres børns sproglige udvikling, fremme børns kærlighed til bøger og opmuntre familier med små børn til at benytte sig af bibliotekets tilbud. Vollsmose er blandt de udvalgte områder for den nye Bogstart periode Derfor vil der i de næste 4 år blive delt en masse bogpakker ud inden for Vollsmose firkanten Sprogpædagog Der har været en sprogpædagog fast tilknyttet til Vollsmose Bibliotek. Sprogpædagogen kan vejlede forældre i bibliotekets sprogstimulerende materialer, billedbøger, spil samt sprogkufferter. Tilbuddet ligger således inden for rammen færre børn i specialetilbud. Sprogpædagogen har haft en fast træffetid en eftermiddag om ugen, og har været et godt supplement til bibliotekets øvrige 14

15 tilbud til småbørn og deres familier. Endvidere har sprogpædagogen via sit arbejde i institutionerne i Vollsmose et stort netværk blandt forældrene og har via denne kontakt formidlet bibliotekets tilbud ud i området. Det vurderes at sprogpædagogens arbejde har haft en nyttig effekt som bibliotekets ansigt udadtil i forhold til forældre som måske ellers ikke ville have kommet på biblioteket. Det er derfor beklageligt, at sprogpædagogen grundet besparelser i Odense Kommune, stopper sit arbejde i forbindelse med Vollsmose Biblioteks legetek ved årsskiftet De unge mentorer Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter har ansat en række nye unge medarbejdere, der skal være rollemodeller. Projektets mål er at skabe rammerne for at flere unge kommer i uddannelse, og de unge mentorer har fungeret som søster- og brødrementorer i henholdsvis Pigestedet og IT for Drenge og ligger således inden for regeringens program, at få flere unge i uddannelse. De unge mentorer har varetaget forskellige aktiviteter for henholdsvis drenge og piger. Eksempler på aktiviteter er: biografture, IT-konkurrencer samt pigehygge med forskellige kreative aktiviteter. Mere information om de unge mentorer kan findes her: Det har været en udfordring for det fastansatte personale, at henvise medborgercentrets unge brugere til tilbuddet, da det ofte har været uklart hvornår de unge mentorer var at finde på biblioteket. Derudover har der ikke været etableret en kobling til bibliotekets øvrige aktiviteter og derfor har det også været svært at trække unge fra området til at benytte sig af tilbuddet. En udfordring som der arbejdes på at gøre bedre fremadrettet Vollsmoses Mælkebøtter Vollsmoses Mælkebøtter er et andet biblioteksfunderet tilbud der har til hensigt at få flere unge i uddannelse. Formålet med lektiehjælpsindsatsen er at give børn og unge med anden etnisk baggrund bedre muligheder for at udvikle deres danske sprog og dermed få en uddannelse (Midtvejsevalueringsrapport af Lektiecafeen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten). Projektet har fået økonomisk støtte af Trygfonden, og lektiecafeen har til huse i bibliotekets anneks. I lektiecafeen er der både et tilbud til de yngre elever i grundskolen til og med syvende klasse, som kan komme uden forudgående aftale to eftermiddage om ugen, og derudover er der et tilbud, som hedder Lån en lektiehjælper for elever fra 8.klasse og opefter. Lektiecafeen har en 15

16 fastansat daglig leder som er læreruddannet. Derudover er der knyttet en række frivillige med forskellig uddannelsesbaggrund Mosekonerne Mosekonerne er en kvindegruppe der mødes en gang om måneden på Vollsmose Bibliotek. Her mødes kvinder på tværs af alder og etnicitet. Gruppen ledes af projektbibliotekar Bente Weisbjerg, som har mangeårig erfaring med socialt biblioteksarbejde. I gennemsnit mødes 15 kvinder, men ved udflugter ud af huset eksempelvis til rundvisning på Johannes Larsen museet deltager op til 30 kvinder. Derudover er der med udgangspunkt i deltagernes ønsker fokus på kreative aktiviteter, men kvinderne samles også omkring diverse informationsmøder. Senest har Mosekonerne haft besøg af Indvandrermedicinsk Klinik fra OUH, der fortalte om deres arbejde. Kvindegruppen Mosekonerne er et velfunderet tilbud til kvinder, og skaber netværk på tværs i Vollsmose Bydelsmødre VBMC er også med i Bydelsmødre projektet, støttet af Kulturstyrelsen. Her bliver lokale kvinder uddannet til bydelsmødre med fokus på blandt andet sundhed og demokrati, så de er i stand til at hjælpe andre kvinder i lokalområdet. Se mere om VBMC s arbejde med Bydelsmødre her: Vi læser avisen SAMMEN Vi læser avisen SAMMEN er nyhedslæsning og debat. En gruppe på 4-8 kvinder mødes en gang om ugen for at læse og diskutere nyhedsstof. Dermed trænes både læsefærdigheder, kommunikative færdigheder og kendskab til det danske samfund. Fokuspunkter i avislæsningen kan fx være forbrugeroplysninger, links til relevante e-ressourcer, politik, Borger.dk-emner, samtalekultur og kommunikationstræning samt biblioteksintroduktioner. Vi læser avisen SAMMEN har siden 2011 været et samarbejde mellem bibliotekets projektbibliotekar Bente Weisbjerg, som har udviklet tilbuddet og bibliotekets sprogkonsulent som har styrket tilbuddets fokus på sprogtilegnelse hos brugerne. I øjeblikket er tilbuddet videreført af en frivillig, som har været i en slags følordning hos bibliotekaren. 16

17 10.8. Gratis IT for alle Vollsmose Bibliotek og Medborgercenters IT-kurser er særdeles velbesøgte. Her undervises borgerne i grundlæggende IT og brug af digitale tjenester på nettet herunder oprettelse af NEM ID. Alene i 2012 deltog 2091 kursister fordelt over hele året. Deltagerne er primært pensionister, men der undervises også et hold somaliske kvinder, hvor undervisningen foregår på somali. At disse kurser må betegnes som en succes viser sig ved at kurserne bliver fuldt optegnet samme dag som tilmeldingen starter, og derudover er der ventelister til holdene. Se mere om projekt Gratis IT for alle her: https://www.odensebib.dk/vollsmose/5240_gratis_it_for_alle Forårsfesten I forbindelse med fejringen af det iranske nytår ved forårsjævndøgn har der henholdsvis i 2010 og i 2011 været afholdt en Forårsfest, hvor aktørerne i huset har bidraget med en vifte af forskellige aktiviteter eksempelvis IT-konkurrencer, bydelsvandring i Vollsmose, besøg af Odense Brandvæsen, teaterforestilling samt opvisning af historisk modeshow i forbindelse med en udstilling med arkæologiske fund fra Vollsmose området. Der har i gennemsnit været 600 deltagere ved hvert arrangement. Se mere her: https://www.odensebib.dk/vollsmose/foraarsdag_ Dansk på biblioteket I naturlig forlængelse heraf falder Vollsmose Biblioteks koncept omkring frivillig sprogtræning i biblioteksregi. Formålet med dette tilbud er, at få flere voksne i job. Her illustreres biblioteket nok en gang som et uformelt læringssted, hvor læringsmiljøet i langt højere grad kan tilpasses den enkelte. Gennem arbejdet med Dansk på Biblioteket er det blevet synliggjort, at der i Vollsmose er et udtalt behov for danskundervisning, der kan fungere som et supplement til de etablerede uddannelsestilbud. Den store gruppe ikke-brugere, der er bosat i Vollsmose, vil gennem Dansk på Biblioteket kunne inddrages i bibliotekets rum og blive fortrolige med at se biblioteket som en del af deres hverdag og dermed være bedre rustet til at gøre brug af bibliotekets mange tilbud. Det vurderes dermed at der en stor gruppe af ikke-brugere, der vil få adgang til bibliotekets øvrige tilbud - forstået således at ved at bruge Dansk på Biblioteket som en indgangsportal til biblioteket vil det være muligt at introducere det øvrige biblioteksvæsen. 17

18 Derudover vil der være tale om et kompetenceløft til ikke blot den der modtager undervisningen, men der vil ligeledes være tale om empowerment i forhold til den frivillige, der også typisk vil komme fra lokalområdet. Dette vil forudsætte, at der skal iværksættes yderligere initiativer for at skaffe flere frivillige, og det bør også afsøges om Dansk Flygtningehjælp vil kunne inddrages omkring et muligt samarbejde. Endvidere vurderes det, at der er behov for at etablere mindre grupper, der kan samles i uformelle læringssituationer. Her vil Vollsmose Biblioteks specialkonsulent kunne varetage en mere normal undervisning, og en oplagt mulighed vil i den forbindelse være at starte ud med to faste undervisningshold dansk for begyndere uden prøve og dansk for fortsættere uden prøve. Om nødvendigt kan udbuddet udvides til at inkludere flere hold. Disse hold kan fungere som en form for sluse til de øvrige tilbud, og vil sikre en hurtig igangsat sproglig udvikling, da brugeren ikke risikerer at vente i flere måneder på et passende match i den frivillige sprogtræning. Der er desuden blevet etableret et samarbejde med det lokale sprogcenter i Odense, LærDansk Odense. Der har i projektperioden været afholdt en række biblioteksintroduktioner for LærDansk s kursister. Der har i alt været cirka 300 besøgende, og ca. 40 indmeldte. En stor del af sprogcentrets kursister kendte ikke bibliotekets tilbud i forvejen, og for mange var det en øjenåbner for hvad biblioteket kan tilbyde dem som kursister der er i gang med at lære sprog, men også i forhold til hvad biblioteket kan tilbyde dem som forældre; sprogstimulerende materialer, billedbøger mm. Derudover er kursisterne blevet introduceret for medborgercentrets mange andre tilbud; avislæsning, kvindegrupper, lektiehjælp, mentornetværk og frivillig rådgivning. Vollsmose Biblioteks specialkonsulent har endvidere haft mulighed for at få formidlet arrangementer ud til sprogcentrets lærere og kursister direkte via skolens ledelse, og der har fra sprogcentrets side været stor opbakning for bibliotekets/medborgercentrets arbejde for borgere med dansk som andetsprog. Der har i perioden til været sprogtrænet i 340 timer fordelt på 250 mødegange. Der har været 70 brugere af tilbuddet som udelukkende er baseret på frivillighed. De frivillige er rekrutteret gennem bibliotekets forskellige tilbud eksempelvis Mosekonerne, samt ved opslag på Syddansk Universitet og Lærerseminariet. Der er i øjeblikket 10 frivillige knyttet til Dansk på biblioteket, hvor 3 er lokale Vollsmose-beboere. Derudover har bibliotekets sprogkonsulent i samarbejde med en lokal frivillig givet 22 vejledninger i henholdsvis Medborgerskabsprøven og Indvandringsprøven. Der har endvidere været afholdt forberedende kursus til Indfødsretsprøven tre gangen af 10 uger i henholdsvis efterår 2011, forår 2012 samt efterår Der har i gennemsnit deltaget 15 brugere på hvert kursus. På baggrund af evaluering af kurserne og er der stor brugertilfreds med dette tilbud, da brugerne ikke har andre muligheder for at få hjælp til at forstå og diskutere det meget omfattende læremateriale Danmark før og nu. Artikel om Dansk på biblioteket er publiceret på bibliotekarfagbladet Perspektivs hjemmeside: Del din viden : 18

19 Som det fremgår af ovenstående gennemgang tilbyder VBMC en række forskellige tilbud inden for rammerne af regeringens program Lige Muligheder. Dog er der som nævnt i løbet af 2012 sket en fraflytning idet UUO, Fritidsbutikken, Den Frie Rådgivning, Jobcafe Øst er flyttet til Camp U. På nuværende tidspunkt er det Vollsmoses Mælkebøtter, KVINFO, Vollsmose Kulturhus der sammen med Vollsmose Bibliotek er tilbage af det oprindelige bofællesskab. Vollsmose Mediehus er nu en del af den nye helhedsplan Vollsmose 2020 som netop i skrivende stund er blevet vedtaget i Odense Byråd. 11. De største udfordringer fremover Blandt VBMC s største udfordringer fremover kan nævnes at tiltrække etniske danskere som brugere af medborgercentrets tilbud for herved at forbedre inklusionen på tværs af etniciteter. Derudover er det fortsat en udfordring at tiltrække mænd med anden etnisk baggrund og inkludere dem i bibliotekets tilbud. Der er som det er fremgået et stærk kultur omkring medborgercentret og samarbejdet med de frivillige, og da flere og flere tilbud er baseret på frivillighed vil det fortsat kræve ressourcer at tiltrække og fastholde frivillige. Endelig vil det også fortsat være en udfordring at holde fast i samarbejdet med de aktører som nu er flyttet til Camp U. Afsluttende vurdering: et formaliseret og udvidet samarbejdet med Camp U er en oplagt fremtidsscenarie for VBMC, hvor biblioteket vil være i stand til at fungere som en form for udvidet skolebibliotek og dermed supplere Camp U s uddannelsestilbud. Vollsmose Biblioteks fremtidige rolle kan kort sagt ses som Det Uformelle Læringssted og her kan bibliotekets kompetencer og ressourcer for alvor komme i spil. 19

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Konferencen: Medborgercentre et fremtidigt bibliotekskoncept

Konferencen: Medborgercentre et fremtidigt bibliotekskoncept Den 9. oktober 2012 Konferencen: Medborgercentre et fremtidigt bibliotekskoncept Emne: Udarbejdet af: Udarbejdet til: Hovedpunkter fra konferencen den 26. september 2012 i Vollsmose Kulturhus Jan Nørgaard

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Multifunktionelle medborgercentre

Multifunktionelle medborgercentre Multifunktionelle medborgercentre John Andersen Professor Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Plan, By og Proces. RUC. E-mail: johna@ruc.dk Hvad er kulturplanlægning og offentlig innovation?

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning...

Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning... Brug biblioteket som et centrum for integration og medborgerskab Vi kan støtte med penge og rådgivning... Dit lokale bibliotek kan spille en vigtig rolle, når det gælder om at skabe en kommune med fællesskab

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Lektier Online nu og i fremtiden

Lektier Online nu og i fremtiden Lektier Online nu og i fremtiden 1-1 kontakt i realtid Chat Webcam / Headset Digital whiteboard Google Docs filesharing De oplevede styrker Lektier Online dedikeret lektiehjælp 1-1 kontakt via skærmen

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Bibliotekerne som læringsrum 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Dagens program Kl.8.45-9.00: Kl.9.00-10.00: Kl.10.00-11.15: Kl.11.15-12.00: Kl.12.00-13.00: Kl.13.00-13:45: Kl.13.45-14:30:

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder Projektspire - et koncept til udvikling af lokalområder Resume Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat arbejder med udvikling af lokalområder

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Unge og partnerskaber - en læringsdag

Unge og partnerskaber - en læringsdag Lokalbibliotekerne i Aarhus inviterer til: Unge og partnerskaber - en læringsdag Tirsdag den 4.10.2011 Kl. 09.30-16.00 Læringsdagen sætter fokus på, hvordan VI [biblioteker, boligsociale og frivillige

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Lektiecaféen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten.

Lektiecaféen Vollsmoses Mælkebøtter og projekt Studiestøtten. Midtvejsevalueringsrapport af Lektiecaféen VollsmosesMælkebøtter ogprojektstudiestøtten. UdarbejdetafPædagoguddannelseniOdense, UniversityCollegeLillebaelt. 1 Indholdsfortegnelse Indledning...side2 Baggrundforevalueringsrapporten.side2

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere