Høringsskrivelse vedr. organisationsændring i Børn og Unge, Varde Kommune fra PPR, MEDudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsskrivelse vedr. organisationsændring i Børn og Unge, Varde Kommune fra PPR, MEDudvalget."

Transkript

1 Høringsskrivelse vedr. organisationsændring i Børn og Unge, Varde Kommune fra PPR, MEDudvalget. Høringssvaret omfatter flg. punkter: 1. Overordnede kommentarer til mål og bærende principper 2. Organisering og teamledelse som organisatorisk princip 3. Mødefora, indhold, fællesfaglig tilgang, faglig mødeledelse 4. Fysisk placering og formelle/uformelle samarbejdsmønstre 5. Administrative fordele/ulemper 6. Samarbejde internt/eksternt og fælles koordinering 7. Kompetenceudvikling 8. Tidsplan 1. Overordnede kommentarer til mål og bærende principper - Opgaven i centrum i en tættere tilknytning til kerneopgaven - Brugeroplevelse og faglig kvalitet - Fokus på effekt, produktivitet og arbejdsmiljø - Teamsamarbejde/teamledelse PPR MED-udvalget er overordnet enig i, at der i en revideret Børn og unge organisering er brug for at opprioritere sammenhængskraft og inddragelse i forhold til at sikre brugerne og borgerne høj effektivitet og kvalitet. Samtidig er det dog også vigtigt at fastholde og videreudvikle de samarbejdsmønstre og kvalitetsaspekter, der i den nuværende organisering rent faktisk får positive tilbagemeldinger fra såvel samarbejdspartnere, brugere som borgere! Set ud fra en PPR sammenhæng har der gennem de sidste år vist sig positive resultater, når det gælder brugernes og borgernes tilbagemeldinger på såvel de monofaglige, som de tværfaglige ydelser PPR har leveret. (se 2014 evaluering, samt tilbagemeldinger fra møder med institutioner og skoler) Samtidig må det dog også erkendes, at samarbejdet på tværs af afdelingerne under Børn og Unge, i flere henseender ikke har været oplevet optimalt, hvor såvel uformelt som formelt samarbejde, koordinering og ydelsesudvikling ikke tilsvarende har fungeret så godt, som det kunne være ønskeligt! Derfor forstår PPR MED-udvalget også baggrunden for den organisationsændring, der er beskrevet, selvom der i høringsmaterialet måske ikke alle steder ses en sammenhæng mellem de overordnede mål og den faktiske udmøntning, der beskrives. Dette vil blive uddybet yderligere i dette høringssvar. Ligeledes vil PPR MED-udvalget anbefale, at der i højere grad end høringsoplægget lægger op til, tages udgangspunkt i at bevare og udvikle det, der i dag fungerer godt og tilrette og optimere det, der i dag ikke fungerer så godt! Disse aspekter vil også fremgå af dette høringssvar. Der lægges i høringsmaterialet op til en enhedsforvaltning, hvor opgaven er i centrum. Samtidig ser det dog ud til, at der i høringsmaterialet er mere fokus på det organisatoriske set up og cheffordeling, end på at beskrive den fælles tilgang til opgaveløsning og samarbejde! PPR MED-udvalget kunne have ønsket, at der i beskrivelsen f.eks. var opprioriteret én indgang til forvaltningen, således at helhedsforvaltningstankegangen havde fremstået mere klar! Det er derfor PPR Med-udvalgets anbefaling, at der i den kommende proces bliver sat mere fokus på, hvordan der konkret kan sikres en øget fælles tilgang til opgaveudførelsen! At opgaven er i centrum, forstår vi også som at ansvaret ligger hos borgerne, sådan som det fremgår af børneog ungepolitikken(s. 2 i høringsdokumentet). Denne øgede fokus på realisering af dette, betragter vi som positiv! Det er fint, at der ønskes fokus på effektivitet og produktivitet, som bl.a. kan ske gennem en 1

2 opgaveprioritering og prioritering af indsatsniveau. Dette kan også benyttes til at sikre bedre trivsel og hensyntagen til at specifikke medarbejdere ikke overbelastes, - at der stilles præcise og konkrete forventninger til institutionerne omkring indstilling og forventet opfølgning, samt forventet angivelse af opgaveudførelsens varighed. Der skal dog gøres opmærksom på, at der her godt kan opstå et dilemma mellem programtænkning og den kvalitative løsningstilgang! I forhold til PPR-psykologområdet er det vigtig at understrege den lovbundne kerneydelse, som omfatter pædagogisk-psykologisk vurdering og forslag til specialpædagogisk bistand, som er grundlaget for visitation til foranstaltninger. Derudover er der stor åbenhed overfor nye opgaveudførelser i nye kontekster, når blot forudsætningerne i forhold til ressourcer og kompetencer er til stede. I en kommende organisationsændring og tilsvarende ændring af læsekonsulenternes opgavefokus, som er beskrevet i høringsmaterialet, forventes det, at der bliver formuleret en tydelig opgavebeskrivelse. PPR MED-udvalget er enige i den bevægelse, der angives i høringsmaterialet om udviklingen på læsekonsulentområdet fra det specifikke til det generelle, med mere fokus på faglig sparring omkring den almene undervisning fra det indgribende i dag, til det mere forebyggende og foregribende. Dette må dog også stille en forventning til, at skolernes læsevejledere får mere tid, end i dag, til at løse de specifikke opgaver, som tidligere har været løst af læsekonsulenterne. Der må således i forlængelse af den nye ordblindetest være fokus på, at skolernes læsevejledere kan teste og følge op på disse! I følge oplæg til ny organisering fremgår det, at tale/hørekonsulenterne i højere grad skal arbejde med den generelle tidlige sprogindsats inden for 0-6 års området. Denne vægtning har PPR MED-udvalget, med henvisning til tale/hørekonsulenternes nuværende kompetencer og de lovgivne og eksisterende kerneopgaver, svært ved at finde faglig ansvarlig! Den generelle tidlige indsats på sprogområdet bliver i dag varetaget af dygtige pædagoger/ sprogpædagoger på 0-6 års området i tæt samarbejde med tale/hørekonsulenten, bl.a. med udgangspunkt i Socialministeriets "Sprogpakken", samt sprogoplæg for forældre og pædagoger. Derudover er der et tæt samarbejde med pædagogerne omkring 3 års sprogvurderingen, sprogvurderingen for kommende skolebørn og sprogvurderingen af børn i børnehaveklassen. Disse vurderinger er netop "designet" til at spore de børn, der har brug for specialpædagogisk bistand, (jvf. "bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen"), hvilket er særdeles vigtigt for den senere inklusion af disse børn i folkeskolen. En prioritering, der ikke tager udgangspunkt blandt de børn, hvis tale/sprogudvikling forløber alderssvarende og uproblematisk. Tale/hørekonsulenterne er naturligvis meget opmærksomme på at udvikle også det generelle område, men kerneopgaven er og vil forventeligt også i fremtiden være indsatsen omkring de børn fra 0-18 år, der kræver en særlig hensyntagen og støtte. 2. Organisering og teamledelse som organisatorisk princip Der er fra PPR MED-udvalget opbakning til at arbejde med princippet om team og teamledelse. På den måde kan der sikres en overskuelig faglig enhed, der i sit udgangspunkt kan have fokus på faglig kvalitet og effektivitet, men samtidig kan teamet være en god platform for det tværfaglige samarbejde. Dette stiller så nogle forventninger til at man som team ikke lukker sig for omverdenen, men netop med udgangspunkt i det faglige, har overskud og fokus på at den gode opgaveudførelse sker i samskabelse med kolleger fra andre faggrupper, uanset organisatorisk placering. Ledelsesmæssigt forventes dette udmøntet gennem lederskab, der ser på muligheder og ikke begrænsninger, som er åben for nye samarbejdsmønstre, der også kan gå på tværs af den kommende organisering. Der bør således være mulighed for åbning og samarbejder på tværs af organisatoriske grupperinger, herunder fra psykologgruppen også til socialrådgiverne og myndighedsafdelingerne i forhold til relevante mødeforsamlinger, samt mulighed for formel og uformel vidensdeling. Det understreges, at der fortsat ønskes tydelig faglig ledelse, der løbende har mulighed for at ajourføre sig 2

3 fagligt og med tæt kontakt til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere og netværk. I forhold til psykologområdet ønskes der afsat fuld tid til teamledelsesfunktionen, således at teamlederen i stedet for fast tilknytning til specifikke institutioner, vil kunne gå ind og tage over i forbindelse med sygdom, områder med overbelastning, samt have tid til supervision og sparring. I forhold til defineret teamledelse beskrives dette i høringsmaterialet i forhold til nogle faggrupper, men f.eks. ikke i forhold til de teams, som bliver overflyttet til og underlagt dagtilbudsområdet. Dette kan give en tvivl om, hvordan teamledelse kan varetages i forhold til tale/hørekonsulenterne, ressourcemæssigt og fagligt! Dette gælder også fys/ergo, hvor der ikke er beskrevet en teamledelsesfunktion. For begge grupper gælder det, at PPR MED-udvalget tilkendegiver, at der i den nuværende organisering har været ytret stor tilfredshed med at disse faggrupper har en psykolog som teamleder, da man her har oplevet en ledelsestilgang med indsigt og forståelse for de specifikke problemstillinger, der er karakteristiske for disse fagområder. I forhold til fys/ergo opleves det, at de i deres daglige arbejde ofte møder børn med komplekse problematikker, hvor fys/ergo tilgangen ikke kan stå alene, men foregår i et tæt samarbejde med psykologer og talehørekonsulenter. PPR MED-udvalget anbefaler, at et sådan samarbejde prioriteres i en fremtidig organisering. I relevante sager har fys/ergo ligeledes et naturligt samarbejde på tværs af organiseringen med inddragelse af bl.a. sundhedspleje, dagpleje og socialrådgivere. Teamet er åben overfor at få suppleret de nuværende samarbejdspartnere med faggrupper, der i dag fysisk og samarbejdsmæssigt er lidt på afstand. De ser det tværfaglige samarbejde som en fremmende faktor i deres arbejde hele vejen rundt om barnet/den unge og deres familier. De har en forventning til, at den ny organisering vil kunne understøtte dette. Ergo/fys får ofte et tæt og langt samarbejde med børn med handicaps og dets familie, fra barnet er helt spæd og indtil slutningen af skolealderen. I den nuværende organisering tilbyder fysioterapeuterne udover vejledning og rådgivning også vederlagsfri træning og kan tilkøbes til genoptræning, hvilket er en stor fordel for barn og forældre, da den samlede viden og kendskab til barnet bevares på få hænder og er med til at højne kvaliteten i forhold til opgaveløsningen. PPR MED-udvalget anbefaler, at dette fortsætter i den nye organisering. Der skal gøres opmærksom på, at den nuværende opgave, der løses af fysioterapeuterne vedr. vederlagsfri træning, er med til at medfinansiere et generelt godt serviceniveau og samtidig er besparende for Varde Kommune i forhold til en ekstern opgaveudførelse. Tale/ hørekonsulent gruppen er en faggruppe der udover diplomuddannelse i tale/sprogvanskeligheder og hørevanskeligheder repræsenterer kompetencer som: kandidat i audiologopædi, diplommodul i læsevanskeligheder, diplommodul i kognition og neuropsykologi, certificeret Hanen terapeut uddannelse, lidcombe stammebehandler uddannelse, uddannelse i Coblenzer- metoden (stemmevanskeligheder), uddannelse i Karlstadt- metoden (alternativ kommunikation), vejleder uddannelse i LP - modellen, indføring i den konsultative tilgang/metode samt uddannelse indenfor AVT (audiotory verbal therapy). Disse kompetencer er afgørende løsningen af kerneopgaven - nemlig en kvalitativ specialpædagogisk bistand. Når disse kompetencer nævnes, er det begrundet såvel i de opgaver der løses i dag, men det kan også være forudsætningen for at tale/hørekonsulenterne i fremtiden kan løse flere specifikke opgaver, herunder opgaver, som Varde Kommune i dag betaler for at få løst uden for kommunen. Et specifikt eksempel er tilbud til børn/unge der stammer. Gennem nogen tid er der arbejdet på at oprette stammegrupper lokalt i kommunen, hvor talekonsulenten i samarbejde med en psykolog og evt. socialrådgiver tilbyder en behandling både for børn/unge og deres forældre, der matcher den Varde Kommune i dag køber på Taleinstituttet i Århus og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Varetagelse af terapeutopgaven i forhold til hørebørn (AVT), læbe ganespalte, kurser for forældre til børn med svære tale/sprogvanskeligheder o.l. kan i fremtiden forventes at skulle kunne varetages lokalt, hvilket giver megen god mening i forhold til at opgavevaretagelsen sker tættere på borgerne, men som ikke logisk ses varetaget eller udviklet i dagtilbudsregi! Skal tale/hørekonsulenterne i højere grad prioritere den generelle indsats, vil det derfor nødvendigvis 3

4 forudsætte, at dette fagområdes kerneopgave omdefineres. I den sammenhæng bliver ledelsen også nødt til at forholde sig til varetagelsen af den lovbefalede specialpædagogiske bistand for hele 0-18 års området, der omfatter: -testning, vurdering/analyse, rådgivning og vejledning til forældre, udarbejdelse af handleplaner i forhold til tale/hørepædagogisk intervention, undervisning, konsultativ bistand til personale, henvisning til udredning hos speciallæge, taleinstitutter, audiologiske afdelinger, læbe/gane afdelinger, Center for Høretab, VISO (Den nationale Videns-og Specialrådgivningsorganisation), og den skriftlige dokumentation/journalføring, der i dag optager % af tale/hørekonsulenternes tid. Derudover skal vi være opmærksomme på kommunens specialklasser. I 2013 blev det besluttet at tale/hørekonsulenterne i PPR (uden tilførsel af ressourcer) forestår al udredning, undervisning og konsultativ rådgivning på dette område, hvor man tidligere på Lykkesgårdsskolen have sin egen talepædagog. Dette optager i dag 3/4 stilling. En retfærdiggørelse af organisering af tale/hørekonsulenterne under Dagtilbud bør således kræve, at størstedelen af tale/hørekonsulenternes arbejde, dvs. 50 % eller mere, omhandler den generelle tidlige sproglige indsats hvilket vi har svært ved at se kan være realistisk, udviklende eller profitabelt. Set i lyset af ovenstående er det derfor meget vanskeligt at forstå, både hvordan tale/hørekonsulenterne kan varetage de nuværende kerneopgaver og hvordan den faglige ledelse for tale/hørekonsulenterne i forhold til imødekommelse af fremtidige opgaver, (effekt og produktivitet) efteruddannelse, godt arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse af kompetent personale, kan varetages under Dagtilbud. En placering og forankring af Læsekonsulentfunktionerne i forhold til Pædagogisk Central virker umiddelbart oplagt, men der kan i den løsning opstå begrænsninger, hvis organiseringen teammæssigt, ledelsesmæssigt og fysisk bliver for smal og monofaglig. Her bør man - om muligt - se på hvilke øvrige muligheder, der vil være for at sikre dette udviklingsområde omkring digitalisering, nye lære- og undervisningsmidler, øget matematikfokus m.m. for at opnå en mere bred faglig sparring og samarbejde. PPR MED-udvalget udtaler i forhold til at placere inklusionsfunktionen under Børn og Læring, at man i denne løsning risikerer at anvende en lille del af det potentiale, der ligger i funktionen. Ved f.eks. i stedet at placere funktionen under Børn og Forebyggelse ville man, afhængig af en fremtidig opgavebeskrivelse, kunne skabe mere fokus på at forebygge eksklusion fra flere af barnets eller den unges fællesskaber. En placering af inklusionsfunktionen under Børn, Trivsel og Sundhed kunne tilgodese funktionens behov for en daglig tæt og nær kontakt til andre ressourcestøttende faggrupper, samt sikre det stærke fokus på børn og unges trivsel og dannelse. Det sidste kunne være med til at fastholde den inkluderende tankegang i et ressourceområde, der hele tiden vil blive udfordret af, at børnene og de unge kan blive marginaliseret og segregeret qua den hjælp og indsats dette område må forventes at yde. I de tilfælde, hvor en eksklusion fra det store fællesskab i en kortere eller længere periode er nødvendig, medtænkes det hvordan barnet/ den unge skal komme tilbage til/eller have kontakt til det store fællesskab, medens barnet midlertidigt er ekskluderet. 3. Mødefora, indhold, fællesfaglig tilgang, faglig mødeledelse Det fremgår ikke klart af høringsmaterialet hvordan det tværfaglige samarbejde på tværs af afdelinger forventes at skulle foregå. Her kunne man f. eks. tage udgangspunkt i en enstrenget sags tilgang, der kan sikre koordinering og effektiv opgavefordeling og udførelse med forståelse for hinandens fagligheder. Erfaringen fra PPR s interne visitation af sager på tværs af faggrupper, har givet en fælles oplevelse af, at kunne minimere fejlvisiteringer/fejlplaceringer og sikre, at den relevante/de relevante ressourcepersoner umiddelbart bliver involveret. Gevinsten er herudover et fælles overblik over opgaveudførelse og prioriteringer. For at sikre en høj kvalitet i opgaveudførelsen kunne der arbejdes med at udvikle faste standarder for god kvalitet, hvor teamlederen fungerede som sparringspartner/rådgiver i forhold til den enkelte medarbejder. Der ønskes fortsat monofaglige møder hver 14. dag og herudover gerne klyngemøder med andre 4

5 ressourcepersoner, enten aldersintegreret eller efter distrikt, samt intern og mellemfaglig opgavefordeling og udveksling. Herudover fortsat psykologdeltagelse i koordineringsmøder der i øvrigt trænger til en evaluering og klarificering i forhold til den anvendelse, der ses i dag! I forhold til handleplansmøderne ønskes der i højere grad bedre muligheder for psykologmedvirken. Det vil således være oplagt at inddrage PPR-psykologerne i behandlings- og trivselsforløb, i initiering af samtalegrupper/behandlingsgrupper vedr. f.eks. angst, stress, misbrug og inklusion. Ligeledes ville det være oplagt, at psykologerne, såfremt ressourcen er til stede, i højere grad kan tilbyde konsultativ rådgivning i forhold til skolernes ressourcecentre. I forhold til læsekonsulentfunktionen vil de vigtigste mødepartnere være skolernes vejledere/læringscentermedarbejdere, der dækker testlærere, læsevejledere, speciallærere samt skolebibliotekarer. Herudover er det vigtigt at fastholde det gode netværkssamarbejde, der er i dag på tværs af kommunerne. Omkring overgange og screening fungerer der i dag et godt samarbejde med tale/hørekonsulenterne, der fortsat bør foregå i formelle og uformelle mødesammenhænge. Ligeledes vil der men forventeligt i en ny opgaveforståelse i færre sammenhænge, stadigvæk være behov for samarbejde med psykologer omkring specifikke sags opgaver! Der ønskes fortsat såvel formelle som uformelle møder der tager udgangspunkt i de specifikke opgaver. Det er typisk møder med psykolog, tale/hørekonsulent, fys/ergo, dagplejepædagog, inklusionskonsulent sundhedsplejerske mv. Det kunne også være rigtig fint med en tættere tilknytning til medarbejdere indenfor børn og handicap, samt relevante sagsbehandlere fra myndighedsområdet. I forhold til det fremtidige arbejde vedr. inklusionsfunktionen har PPR MED-udvalget følgende kommentarer: Inklusionsarbejdet må som formål have at fastholde og sikre den inkluderende tankegang. Dvs. ikke kun hos den enkelte pædagog eller institution, men også hos de andre faggrupper i Børn og Unge. I praksis har det betydet, at mange forskellige grupper og personer har brugt funktionen som sparringspartner i det daglige, for at undgå at børn blev ekskluderet fra det store fællesskab for børn og unge. Det kræver fortsat en tæt og daglig nærværelse med andre faggrupper med specialviden indenfor mange områder. Dvs. også områder, der går udover dagtilbudsområdet, da funktionen i høj grad arbejder med et bredere samfundsperspektiv, - om hvordan kan vi være med til at undgå en eksklusion af barnet nu og senere i livet. Funktionen forventes at have kontakt og samarbejde med følgende interessenter: dagtilbud, skoleområdet, BUF, tandplejen og i forhold til fritidsorganisationer. 4. Fysisk nærhed og formelle/uformelle samarbejdsmønstre Der opleves i dag en fysisk barriere ved at Børn og Ungeforvaltningen befinder sig på forskellige matrikler. Dette vil fortsat kræve ressourcer og give praktiske besværligheder, hvis der i forbindelse med omorganiseringen ikke i højere grad tages hensyn til dette! Det vil derfor være fordelagtigt, når man tager udgangspunkt i opgaveudførelsen, at man fysisk og IT-mæssigt arbejder ud fra en fælles indgang og placering. De eksisterende faggrupper i PPR har oplevet den fysiske nærhed som meget tilfredsstillende, og vil anbefale, at dette også fremover kan lade sig gøre også gerne udvidet med team f.eks. vedr. dagtilbudsskolesocialrådgiver, sundhedsplejersker, familiekonsulenter og støttekontaktpersoner. Der ønskes i forbindelse med evt. fysisk omplacering mulighed for mere hensigtsmæssig indrettede samtale/terapilokaler i nærhed af psykologkontorerne. Det er vigtigt i forhold til varetagelse af fys/ergo-funktionen at bevare træningssalen, da den bruges dagligt til både undersøgelser, individuel træning og holdtræning i tæt tilknytning til fys/ergo kontorområde, som det er i 5

6 dag. Dette giver stor tidsmæssig fordel og fordel i forhold til god borgerkontakt, at de 2faciliteter ligger hvor de gør! 5. Administrative fordele/ulemper. Det vil i fremtiden være en stor fordel om der sagsbehandlingsmæssigt i stedet for tre særskilte systemer, alene kan udvikles et sammenhængende dokumenthåndterings- og journalsystem. Det at der er flere systemer, begrænser faglig vidensdeling og indsigt i de sager, man er berettiget til at følge. PPR MED-udvalget foreslår, der udvikles fælles og standardiserede sags-indstillingsskemaer og afrapporteringsskemaer og ligeledes etableres en fælles sags indgang, når det drejer om specialpædagogisk indsats overfor børn og unge.(enhedsforvaltning). 6. Samarbejde internt/eksternt og fælles koordinering Der har, som det fremgår af det samlede svar, været oplevet en rigtig god samarbejdskultur indenfor PPRfaggrupperne, som man har kunnet profitere af, når man som ambassadør for området indgik i samarbejde med institutioner, skoler og øvrige samarbejdspartnere. Det er klart, at i den nye organisering vil det være rigtig vigtigt at videreføre den synergi, i forhold til at faggrupper kan supplere hinanden, kan gå tilbage og få umiddelbar sparring og dermed ikke alene være repræsentant for sin egen faggruppe men også se barnet/ den unge i en bredere sammenhæng. For fys/ergo området anbefales det, at der fortsat kvartalsvis afholdes møder med repræsentanter fra specialinstitutionerne, ligesom der også fremtidigt ønskes faglig deltagelse i de tværkommunale netværk. 7. Kompetenceudvikling Forventninger til fremtidig kompetenceudvikling: Kompetenceudviklingen varetages i dag i forhold til de forskellige faggrupper i PPR gennem deltagelse i individuelle kurser, faggruppekurser/årsmøder, samt PPR kurser og seminarer, hvor alle de eksisterende faggrupper fra PPR deltager. Der prioriteres kurser gennem de årlige MUS-samtaler - og i stor udstrækning kan disse ønsker afholdes såvel indenfor den budgetmæssige ramme som er afsat, som indenfor den arbejdstid, der kan prioriteres til fortsat ajourføring og efter/videreuddannelse. Desuden foregår der løbende videndeling gennem de månedlige PPR-møder. Der er et stort ønske om at niveauet for kompetenceudvikling kan fastholdes, såvel i forhold til de opgaver der skal løses, som i forhold til fortsat at kunne rekruttere dygtig arbejdskraft. Fokus på opgaveløsning stiller forventning om flere specialistfunktioner, der kompetencemæssigt er klædt godt på i forhold til nuværende og nye opgaver. Dermed bør sikring af fortsat ekspertise foregå gennem såvel monofaglig kompetenceudvikling (faglighedernes forskellige specialeområder), som fælles tværfaglige praksiskompetencer som grundlag for tværfaglighed. 8. Tidsplan PPR MED-udvalget har generelt bekymring for om den angivne tidsplan for organisationsændringen er realistisk i forhold til at sikre en god forberedelse og implementering. En forhastet proces, hvor de nedsatte arbejdsgrupper ikke får tilstrækkelig tid til at producere konkrete løsninger til den fremtidige praksis, kan få betydning for, om det bliver en god start for den nye organisation. 6

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen 1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen. Side 2 2. PPR funktionen generelt..side 2 3. PPR funktionens fokusområder 2008...Side

Læs mere

PPR s samlede katalog over værktøjskassen

PPR s samlede katalog over værktøjskassen PPR s samlede katalog over værktøjskassen Fysioterapeut gruppen Konsulenterne Psykologerne Sekretærerne Tale-hørekonsulenterne Leder af PPR Tosprogsteamet 1/11 Fysioterapeut gruppen Dorthe Hahn Rasmussen/didhra

Læs mere

Notat. Status på inklusionsarbejdet i. Faaborg-Midtfyn kommunes. skolevæsen. Sagsnummer.:

Notat. Status på inklusionsarbejdet i. Faaborg-Midtfyn kommunes. skolevæsen. Sagsnummer.: Notat Status på inklusionsarbejdet i Faaborg-Midtfyn kommunes skolevæsen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Sagsnummer.: Dato: 11. marts 2014 Status på inklusionsarbejdet i Faaborg-Midtfyn kommunes

Læs mere

PPR s samlede katalog over værktøjskassen

PPR s samlede katalog over værktøjskassen PPR s samlede katalog over værktøjskassen Fysioterapeut gruppen Konsulenterne Psykologerne Sekretærerne Tale-hørekonsulenterne Leder af PPR Tosprogsteamet 1/11 Fysioterapeut gruppen Dorthe Hahn Rasmussen/didhra

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune Samarbejdsgrundlag Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune 1 Indhold 1) Forord... 3 2) Hvorfor samarbejde?... 4 Det siger loven... 4 PPR s kerneopgave...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012-13 Indholdsfortegnelse Forord maj 2013... 4 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 2. Præsentation af PPR... 4 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune.

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune. Inklusion -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle 1 FAKTABOX EKSKLUSION 2001 2010 19.500 BØRN 29.500 BØRN 17,5 % af ekskluderede børn får

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Børn og Unge Februar 2014

Børn og Unge Februar 2014 Delprojekt Inklusion Børn og Unge Februar 2014 Baggrund Der har siden 2008 været en inklusionsstrategi i Herning Kommune kendt som Knæk Kurven. Strategierne i Knæk Kurven har som målgruppe haft alle børn

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Bilag 2. Lundgård-rapporten, Københavns kommune 1997. CASA-rapporten (BUF 2006), forelagt BUU-udvalget 24.1. 2007.

Bilag 2. Lundgård-rapporten, Københavns kommune 1997. CASA-rapporten (BUF 2006), forelagt BUU-udvalget 24.1. 2007. Bilag 2 Overblik over ressourcesituationen på specialområdet. Herunder normeringen i støttefunktionerne psykologer, talehørepædagoger, fysioterapeuter og støttepædagoger. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Forord...3. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3. 2. Præsentation af PPR...3

Forord...3. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3. 2. Præsentation af PPR...3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012 1 Indhold: Forord...3 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3 2. Præsentation af PPR...3 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...4 Opgaver, mål

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse Projektbeskrivelse Center for Børn og Forebyggelse December 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere