Høringsskrivelse vedr. organisationsændring i Børn og Unge, Varde Kommune fra PPR, MEDudvalget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsskrivelse vedr. organisationsændring i Børn og Unge, Varde Kommune fra PPR, MEDudvalget."

Transkript

1 Høringsskrivelse vedr. organisationsændring i Børn og Unge, Varde Kommune fra PPR, MEDudvalget. Høringssvaret omfatter flg. punkter: 1. Overordnede kommentarer til mål og bærende principper 2. Organisering og teamledelse som organisatorisk princip 3. Mødefora, indhold, fællesfaglig tilgang, faglig mødeledelse 4. Fysisk placering og formelle/uformelle samarbejdsmønstre 5. Administrative fordele/ulemper 6. Samarbejde internt/eksternt og fælles koordinering 7. Kompetenceudvikling 8. Tidsplan 1. Overordnede kommentarer til mål og bærende principper - Opgaven i centrum i en tættere tilknytning til kerneopgaven - Brugeroplevelse og faglig kvalitet - Fokus på effekt, produktivitet og arbejdsmiljø - Teamsamarbejde/teamledelse PPR MED-udvalget er overordnet enig i, at der i en revideret Børn og unge organisering er brug for at opprioritere sammenhængskraft og inddragelse i forhold til at sikre brugerne og borgerne høj effektivitet og kvalitet. Samtidig er det dog også vigtigt at fastholde og videreudvikle de samarbejdsmønstre og kvalitetsaspekter, der i den nuværende organisering rent faktisk får positive tilbagemeldinger fra såvel samarbejdspartnere, brugere som borgere! Set ud fra en PPR sammenhæng har der gennem de sidste år vist sig positive resultater, når det gælder brugernes og borgernes tilbagemeldinger på såvel de monofaglige, som de tværfaglige ydelser PPR har leveret. (se 2014 evaluering, samt tilbagemeldinger fra møder med institutioner og skoler) Samtidig må det dog også erkendes, at samarbejdet på tværs af afdelingerne under Børn og Unge, i flere henseender ikke har været oplevet optimalt, hvor såvel uformelt som formelt samarbejde, koordinering og ydelsesudvikling ikke tilsvarende har fungeret så godt, som det kunne være ønskeligt! Derfor forstår PPR MED-udvalget også baggrunden for den organisationsændring, der er beskrevet, selvom der i høringsmaterialet måske ikke alle steder ses en sammenhæng mellem de overordnede mål og den faktiske udmøntning, der beskrives. Dette vil blive uddybet yderligere i dette høringssvar. Ligeledes vil PPR MED-udvalget anbefale, at der i højere grad end høringsoplægget lægger op til, tages udgangspunkt i at bevare og udvikle det, der i dag fungerer godt og tilrette og optimere det, der i dag ikke fungerer så godt! Disse aspekter vil også fremgå af dette høringssvar. Der lægges i høringsmaterialet op til en enhedsforvaltning, hvor opgaven er i centrum. Samtidig ser det dog ud til, at der i høringsmaterialet er mere fokus på det organisatoriske set up og cheffordeling, end på at beskrive den fælles tilgang til opgaveløsning og samarbejde! PPR MED-udvalget kunne have ønsket, at der i beskrivelsen f.eks. var opprioriteret én indgang til forvaltningen, således at helhedsforvaltningstankegangen havde fremstået mere klar! Det er derfor PPR Med-udvalgets anbefaling, at der i den kommende proces bliver sat mere fokus på, hvordan der konkret kan sikres en øget fælles tilgang til opgaveudførelsen! At opgaven er i centrum, forstår vi også som at ansvaret ligger hos borgerne, sådan som det fremgår af børneog ungepolitikken(s. 2 i høringsdokumentet). Denne øgede fokus på realisering af dette, betragter vi som positiv! Det er fint, at der ønskes fokus på effektivitet og produktivitet, som bl.a. kan ske gennem en 1

2 opgaveprioritering og prioritering af indsatsniveau. Dette kan også benyttes til at sikre bedre trivsel og hensyntagen til at specifikke medarbejdere ikke overbelastes, - at der stilles præcise og konkrete forventninger til institutionerne omkring indstilling og forventet opfølgning, samt forventet angivelse af opgaveudførelsens varighed. Der skal dog gøres opmærksom på, at der her godt kan opstå et dilemma mellem programtænkning og den kvalitative løsningstilgang! I forhold til PPR-psykologområdet er det vigtig at understrege den lovbundne kerneydelse, som omfatter pædagogisk-psykologisk vurdering og forslag til specialpædagogisk bistand, som er grundlaget for visitation til foranstaltninger. Derudover er der stor åbenhed overfor nye opgaveudførelser i nye kontekster, når blot forudsætningerne i forhold til ressourcer og kompetencer er til stede. I en kommende organisationsændring og tilsvarende ændring af læsekonsulenternes opgavefokus, som er beskrevet i høringsmaterialet, forventes det, at der bliver formuleret en tydelig opgavebeskrivelse. PPR MED-udvalget er enige i den bevægelse, der angives i høringsmaterialet om udviklingen på læsekonsulentområdet fra det specifikke til det generelle, med mere fokus på faglig sparring omkring den almene undervisning fra det indgribende i dag, til det mere forebyggende og foregribende. Dette må dog også stille en forventning til, at skolernes læsevejledere får mere tid, end i dag, til at løse de specifikke opgaver, som tidligere har været løst af læsekonsulenterne. Der må således i forlængelse af den nye ordblindetest være fokus på, at skolernes læsevejledere kan teste og følge op på disse! I følge oplæg til ny organisering fremgår det, at tale/hørekonsulenterne i højere grad skal arbejde med den generelle tidlige sprogindsats inden for 0-6 års området. Denne vægtning har PPR MED-udvalget, med henvisning til tale/hørekonsulenternes nuværende kompetencer og de lovgivne og eksisterende kerneopgaver, svært ved at finde faglig ansvarlig! Den generelle tidlige indsats på sprogområdet bliver i dag varetaget af dygtige pædagoger/ sprogpædagoger på 0-6 års området i tæt samarbejde med tale/hørekonsulenten, bl.a. med udgangspunkt i Socialministeriets "Sprogpakken", samt sprogoplæg for forældre og pædagoger. Derudover er der et tæt samarbejde med pædagogerne omkring 3 års sprogvurderingen, sprogvurderingen for kommende skolebørn og sprogvurderingen af børn i børnehaveklassen. Disse vurderinger er netop "designet" til at spore de børn, der har brug for specialpædagogisk bistand, (jvf. "bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen"), hvilket er særdeles vigtigt for den senere inklusion af disse børn i folkeskolen. En prioritering, der ikke tager udgangspunkt blandt de børn, hvis tale/sprogudvikling forløber alderssvarende og uproblematisk. Tale/hørekonsulenterne er naturligvis meget opmærksomme på at udvikle også det generelle område, men kerneopgaven er og vil forventeligt også i fremtiden være indsatsen omkring de børn fra 0-18 år, der kræver en særlig hensyntagen og støtte. 2. Organisering og teamledelse som organisatorisk princip Der er fra PPR MED-udvalget opbakning til at arbejde med princippet om team og teamledelse. På den måde kan der sikres en overskuelig faglig enhed, der i sit udgangspunkt kan have fokus på faglig kvalitet og effektivitet, men samtidig kan teamet være en god platform for det tværfaglige samarbejde. Dette stiller så nogle forventninger til at man som team ikke lukker sig for omverdenen, men netop med udgangspunkt i det faglige, har overskud og fokus på at den gode opgaveudførelse sker i samskabelse med kolleger fra andre faggrupper, uanset organisatorisk placering. Ledelsesmæssigt forventes dette udmøntet gennem lederskab, der ser på muligheder og ikke begrænsninger, som er åben for nye samarbejdsmønstre, der også kan gå på tværs af den kommende organisering. Der bør således være mulighed for åbning og samarbejder på tværs af organisatoriske grupperinger, herunder fra psykologgruppen også til socialrådgiverne og myndighedsafdelingerne i forhold til relevante mødeforsamlinger, samt mulighed for formel og uformel vidensdeling. Det understreges, at der fortsat ønskes tydelig faglig ledelse, der løbende har mulighed for at ajourføre sig 2

3 fagligt og med tæt kontakt til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere og netværk. I forhold til psykologområdet ønskes der afsat fuld tid til teamledelsesfunktionen, således at teamlederen i stedet for fast tilknytning til specifikke institutioner, vil kunne gå ind og tage over i forbindelse med sygdom, områder med overbelastning, samt have tid til supervision og sparring. I forhold til defineret teamledelse beskrives dette i høringsmaterialet i forhold til nogle faggrupper, men f.eks. ikke i forhold til de teams, som bliver overflyttet til og underlagt dagtilbudsområdet. Dette kan give en tvivl om, hvordan teamledelse kan varetages i forhold til tale/hørekonsulenterne, ressourcemæssigt og fagligt! Dette gælder også fys/ergo, hvor der ikke er beskrevet en teamledelsesfunktion. For begge grupper gælder det, at PPR MED-udvalget tilkendegiver, at der i den nuværende organisering har været ytret stor tilfredshed med at disse faggrupper har en psykolog som teamleder, da man her har oplevet en ledelsestilgang med indsigt og forståelse for de specifikke problemstillinger, der er karakteristiske for disse fagområder. I forhold til fys/ergo opleves det, at de i deres daglige arbejde ofte møder børn med komplekse problematikker, hvor fys/ergo tilgangen ikke kan stå alene, men foregår i et tæt samarbejde med psykologer og talehørekonsulenter. PPR MED-udvalget anbefaler, at et sådan samarbejde prioriteres i en fremtidig organisering. I relevante sager har fys/ergo ligeledes et naturligt samarbejde på tværs af organiseringen med inddragelse af bl.a. sundhedspleje, dagpleje og socialrådgivere. Teamet er åben overfor at få suppleret de nuværende samarbejdspartnere med faggrupper, der i dag fysisk og samarbejdsmæssigt er lidt på afstand. De ser det tværfaglige samarbejde som en fremmende faktor i deres arbejde hele vejen rundt om barnet/den unge og deres familier. De har en forventning til, at den ny organisering vil kunne understøtte dette. Ergo/fys får ofte et tæt og langt samarbejde med børn med handicaps og dets familie, fra barnet er helt spæd og indtil slutningen af skolealderen. I den nuværende organisering tilbyder fysioterapeuterne udover vejledning og rådgivning også vederlagsfri træning og kan tilkøbes til genoptræning, hvilket er en stor fordel for barn og forældre, da den samlede viden og kendskab til barnet bevares på få hænder og er med til at højne kvaliteten i forhold til opgaveløsningen. PPR MED-udvalget anbefaler, at dette fortsætter i den nye organisering. Der skal gøres opmærksom på, at den nuværende opgave, der løses af fysioterapeuterne vedr. vederlagsfri træning, er med til at medfinansiere et generelt godt serviceniveau og samtidig er besparende for Varde Kommune i forhold til en ekstern opgaveudførelse. Tale/ hørekonsulent gruppen er en faggruppe der udover diplomuddannelse i tale/sprogvanskeligheder og hørevanskeligheder repræsenterer kompetencer som: kandidat i audiologopædi, diplommodul i læsevanskeligheder, diplommodul i kognition og neuropsykologi, certificeret Hanen terapeut uddannelse, lidcombe stammebehandler uddannelse, uddannelse i Coblenzer- metoden (stemmevanskeligheder), uddannelse i Karlstadt- metoden (alternativ kommunikation), vejleder uddannelse i LP - modellen, indføring i den konsultative tilgang/metode samt uddannelse indenfor AVT (audiotory verbal therapy). Disse kompetencer er afgørende løsningen af kerneopgaven - nemlig en kvalitativ specialpædagogisk bistand. Når disse kompetencer nævnes, er det begrundet såvel i de opgaver der løses i dag, men det kan også være forudsætningen for at tale/hørekonsulenterne i fremtiden kan løse flere specifikke opgaver, herunder opgaver, som Varde Kommune i dag betaler for at få løst uden for kommunen. Et specifikt eksempel er tilbud til børn/unge der stammer. Gennem nogen tid er der arbejdet på at oprette stammegrupper lokalt i kommunen, hvor talekonsulenten i samarbejde med en psykolog og evt. socialrådgiver tilbyder en behandling både for børn/unge og deres forældre, der matcher den Varde Kommune i dag køber på Taleinstituttet i Århus og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Varetagelse af terapeutopgaven i forhold til hørebørn (AVT), læbe ganespalte, kurser for forældre til børn med svære tale/sprogvanskeligheder o.l. kan i fremtiden forventes at skulle kunne varetages lokalt, hvilket giver megen god mening i forhold til at opgavevaretagelsen sker tættere på borgerne, men som ikke logisk ses varetaget eller udviklet i dagtilbudsregi! Skal tale/hørekonsulenterne i højere grad prioritere den generelle indsats, vil det derfor nødvendigvis 3

4 forudsætte, at dette fagområdes kerneopgave omdefineres. I den sammenhæng bliver ledelsen også nødt til at forholde sig til varetagelsen af den lovbefalede specialpædagogiske bistand for hele 0-18 års området, der omfatter: -testning, vurdering/analyse, rådgivning og vejledning til forældre, udarbejdelse af handleplaner i forhold til tale/hørepædagogisk intervention, undervisning, konsultativ bistand til personale, henvisning til udredning hos speciallæge, taleinstitutter, audiologiske afdelinger, læbe/gane afdelinger, Center for Høretab, VISO (Den nationale Videns-og Specialrådgivningsorganisation), og den skriftlige dokumentation/journalføring, der i dag optager % af tale/hørekonsulenternes tid. Derudover skal vi være opmærksomme på kommunens specialklasser. I 2013 blev det besluttet at tale/hørekonsulenterne i PPR (uden tilførsel af ressourcer) forestår al udredning, undervisning og konsultativ rådgivning på dette område, hvor man tidligere på Lykkesgårdsskolen have sin egen talepædagog. Dette optager i dag 3/4 stilling. En retfærdiggørelse af organisering af tale/hørekonsulenterne under Dagtilbud bør således kræve, at størstedelen af tale/hørekonsulenternes arbejde, dvs. 50 % eller mere, omhandler den generelle tidlige sproglige indsats hvilket vi har svært ved at se kan være realistisk, udviklende eller profitabelt. Set i lyset af ovenstående er det derfor meget vanskeligt at forstå, både hvordan tale/hørekonsulenterne kan varetage de nuværende kerneopgaver og hvordan den faglige ledelse for tale/hørekonsulenterne i forhold til imødekommelse af fremtidige opgaver, (effekt og produktivitet) efteruddannelse, godt arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse af kompetent personale, kan varetages under Dagtilbud. En placering og forankring af Læsekonsulentfunktionerne i forhold til Pædagogisk Central virker umiddelbart oplagt, men der kan i den løsning opstå begrænsninger, hvis organiseringen teammæssigt, ledelsesmæssigt og fysisk bliver for smal og monofaglig. Her bør man - om muligt - se på hvilke øvrige muligheder, der vil være for at sikre dette udviklingsområde omkring digitalisering, nye lære- og undervisningsmidler, øget matematikfokus m.m. for at opnå en mere bred faglig sparring og samarbejde. PPR MED-udvalget udtaler i forhold til at placere inklusionsfunktionen under Børn og Læring, at man i denne løsning risikerer at anvende en lille del af det potentiale, der ligger i funktionen. Ved f.eks. i stedet at placere funktionen under Børn og Forebyggelse ville man, afhængig af en fremtidig opgavebeskrivelse, kunne skabe mere fokus på at forebygge eksklusion fra flere af barnets eller den unges fællesskaber. En placering af inklusionsfunktionen under Børn, Trivsel og Sundhed kunne tilgodese funktionens behov for en daglig tæt og nær kontakt til andre ressourcestøttende faggrupper, samt sikre det stærke fokus på børn og unges trivsel og dannelse. Det sidste kunne være med til at fastholde den inkluderende tankegang i et ressourceområde, der hele tiden vil blive udfordret af, at børnene og de unge kan blive marginaliseret og segregeret qua den hjælp og indsats dette område må forventes at yde. I de tilfælde, hvor en eksklusion fra det store fællesskab i en kortere eller længere periode er nødvendig, medtænkes det hvordan barnet/ den unge skal komme tilbage til/eller have kontakt til det store fællesskab, medens barnet midlertidigt er ekskluderet. 3. Mødefora, indhold, fællesfaglig tilgang, faglig mødeledelse Det fremgår ikke klart af høringsmaterialet hvordan det tværfaglige samarbejde på tværs af afdelinger forventes at skulle foregå. Her kunne man f. eks. tage udgangspunkt i en enstrenget sags tilgang, der kan sikre koordinering og effektiv opgavefordeling og udførelse med forståelse for hinandens fagligheder. Erfaringen fra PPR s interne visitation af sager på tværs af faggrupper, har givet en fælles oplevelse af, at kunne minimere fejlvisiteringer/fejlplaceringer og sikre, at den relevante/de relevante ressourcepersoner umiddelbart bliver involveret. Gevinsten er herudover et fælles overblik over opgaveudførelse og prioriteringer. For at sikre en høj kvalitet i opgaveudførelsen kunne der arbejdes med at udvikle faste standarder for god kvalitet, hvor teamlederen fungerede som sparringspartner/rådgiver i forhold til den enkelte medarbejder. Der ønskes fortsat monofaglige møder hver 14. dag og herudover gerne klyngemøder med andre 4

5 ressourcepersoner, enten aldersintegreret eller efter distrikt, samt intern og mellemfaglig opgavefordeling og udveksling. Herudover fortsat psykologdeltagelse i koordineringsmøder der i øvrigt trænger til en evaluering og klarificering i forhold til den anvendelse, der ses i dag! I forhold til handleplansmøderne ønskes der i højere grad bedre muligheder for psykologmedvirken. Det vil således være oplagt at inddrage PPR-psykologerne i behandlings- og trivselsforløb, i initiering af samtalegrupper/behandlingsgrupper vedr. f.eks. angst, stress, misbrug og inklusion. Ligeledes ville det være oplagt, at psykologerne, såfremt ressourcen er til stede, i højere grad kan tilbyde konsultativ rådgivning i forhold til skolernes ressourcecentre. I forhold til læsekonsulentfunktionen vil de vigtigste mødepartnere være skolernes vejledere/læringscentermedarbejdere, der dækker testlærere, læsevejledere, speciallærere samt skolebibliotekarer. Herudover er det vigtigt at fastholde det gode netværkssamarbejde, der er i dag på tværs af kommunerne. Omkring overgange og screening fungerer der i dag et godt samarbejde med tale/hørekonsulenterne, der fortsat bør foregå i formelle og uformelle mødesammenhænge. Ligeledes vil der men forventeligt i en ny opgaveforståelse i færre sammenhænge, stadigvæk være behov for samarbejde med psykologer omkring specifikke sags opgaver! Der ønskes fortsat såvel formelle som uformelle møder der tager udgangspunkt i de specifikke opgaver. Det er typisk møder med psykolog, tale/hørekonsulent, fys/ergo, dagplejepædagog, inklusionskonsulent sundhedsplejerske mv. Det kunne også være rigtig fint med en tættere tilknytning til medarbejdere indenfor børn og handicap, samt relevante sagsbehandlere fra myndighedsområdet. I forhold til det fremtidige arbejde vedr. inklusionsfunktionen har PPR MED-udvalget følgende kommentarer: Inklusionsarbejdet må som formål have at fastholde og sikre den inkluderende tankegang. Dvs. ikke kun hos den enkelte pædagog eller institution, men også hos de andre faggrupper i Børn og Unge. I praksis har det betydet, at mange forskellige grupper og personer har brugt funktionen som sparringspartner i det daglige, for at undgå at børn blev ekskluderet fra det store fællesskab for børn og unge. Det kræver fortsat en tæt og daglig nærværelse med andre faggrupper med specialviden indenfor mange områder. Dvs. også områder, der går udover dagtilbudsområdet, da funktionen i høj grad arbejder med et bredere samfundsperspektiv, - om hvordan kan vi være med til at undgå en eksklusion af barnet nu og senere i livet. Funktionen forventes at have kontakt og samarbejde med følgende interessenter: dagtilbud, skoleområdet, BUF, tandplejen og i forhold til fritidsorganisationer. 4. Fysisk nærhed og formelle/uformelle samarbejdsmønstre Der opleves i dag en fysisk barriere ved at Børn og Ungeforvaltningen befinder sig på forskellige matrikler. Dette vil fortsat kræve ressourcer og give praktiske besværligheder, hvis der i forbindelse med omorganiseringen ikke i højere grad tages hensyn til dette! Det vil derfor være fordelagtigt, når man tager udgangspunkt i opgaveudførelsen, at man fysisk og IT-mæssigt arbejder ud fra en fælles indgang og placering. De eksisterende faggrupper i PPR har oplevet den fysiske nærhed som meget tilfredsstillende, og vil anbefale, at dette også fremover kan lade sig gøre også gerne udvidet med team f.eks. vedr. dagtilbudsskolesocialrådgiver, sundhedsplejersker, familiekonsulenter og støttekontaktpersoner. Der ønskes i forbindelse med evt. fysisk omplacering mulighed for mere hensigtsmæssig indrettede samtale/terapilokaler i nærhed af psykologkontorerne. Det er vigtigt i forhold til varetagelse af fys/ergo-funktionen at bevare træningssalen, da den bruges dagligt til både undersøgelser, individuel træning og holdtræning i tæt tilknytning til fys/ergo kontorområde, som det er i 5

6 dag. Dette giver stor tidsmæssig fordel og fordel i forhold til god borgerkontakt, at de 2faciliteter ligger hvor de gør! 5. Administrative fordele/ulemper. Det vil i fremtiden være en stor fordel om der sagsbehandlingsmæssigt i stedet for tre særskilte systemer, alene kan udvikles et sammenhængende dokumenthåndterings- og journalsystem. Det at der er flere systemer, begrænser faglig vidensdeling og indsigt i de sager, man er berettiget til at følge. PPR MED-udvalget foreslår, der udvikles fælles og standardiserede sags-indstillingsskemaer og afrapporteringsskemaer og ligeledes etableres en fælles sags indgang, når det drejer om specialpædagogisk indsats overfor børn og unge.(enhedsforvaltning). 6. Samarbejde internt/eksternt og fælles koordinering Der har, som det fremgår af det samlede svar, været oplevet en rigtig god samarbejdskultur indenfor PPRfaggrupperne, som man har kunnet profitere af, når man som ambassadør for området indgik i samarbejde med institutioner, skoler og øvrige samarbejdspartnere. Det er klart, at i den nye organisering vil det være rigtig vigtigt at videreføre den synergi, i forhold til at faggrupper kan supplere hinanden, kan gå tilbage og få umiddelbar sparring og dermed ikke alene være repræsentant for sin egen faggruppe men også se barnet/ den unge i en bredere sammenhæng. For fys/ergo området anbefales det, at der fortsat kvartalsvis afholdes møder med repræsentanter fra specialinstitutionerne, ligesom der også fremtidigt ønskes faglig deltagelse i de tværkommunale netværk. 7. Kompetenceudvikling Forventninger til fremtidig kompetenceudvikling: Kompetenceudviklingen varetages i dag i forhold til de forskellige faggrupper i PPR gennem deltagelse i individuelle kurser, faggruppekurser/årsmøder, samt PPR kurser og seminarer, hvor alle de eksisterende faggrupper fra PPR deltager. Der prioriteres kurser gennem de årlige MUS-samtaler - og i stor udstrækning kan disse ønsker afholdes såvel indenfor den budgetmæssige ramme som er afsat, som indenfor den arbejdstid, der kan prioriteres til fortsat ajourføring og efter/videreuddannelse. Desuden foregår der løbende videndeling gennem de månedlige PPR-møder. Der er et stort ønske om at niveauet for kompetenceudvikling kan fastholdes, såvel i forhold til de opgaver der skal løses, som i forhold til fortsat at kunne rekruttere dygtig arbejdskraft. Fokus på opgaveløsning stiller forventning om flere specialistfunktioner, der kompetencemæssigt er klædt godt på i forhold til nuværende og nye opgaver. Dermed bør sikring af fortsat ekspertise foregå gennem såvel monofaglig kompetenceudvikling (faglighedernes forskellige specialeområder), som fælles tværfaglige praksiskompetencer som grundlag for tværfaglighed. 8. Tidsplan PPR MED-udvalget har generelt bekymring for om den angivne tidsplan for organisationsændringen er realistisk i forhold til at sikre en god forberedelse og implementering. En forhastet proces, hvor de nedsatte arbejdsgrupper ikke får tilstrækkelig tid til at producere konkrete løsninger til den fremtidige praksis, kan få betydning for, om det bliver en god start for den nye organisation. 6

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel

TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel Pædagogik & Undervisning Esbjerg Kommune Ydelser i Pædagogik & Undervisning TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel Telefon 76 16 88 70 Telefax 76 16 16 17 b-k@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA NYBORG D. 20. JUNI 2017 PPR KONFERENCE WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA Jonas Wittendorff, teamleder, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Hanne

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Høringssvar Fælles Ansvar samlet notat

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Høringssvar Fælles Ansvar samlet notat Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen Sag nr. 00.18.04-P16-1-15 01-03-2016 Side 1. Høringssvar Fælles Ansvar 2.0 - samlet notat I høringsperioden fra 25. januar til 29. februar

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Ida-Sofie Lindegaard Storm, socialrådgiver Børn og Familie, Nordfyns Kommune 1.11.2017 SOCIALRÅDGIVERDAGE

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion

Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion Børn, Unge og Fritidsforvaltning Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Dato: 26. maj 2014 Sagsnr.: 2014-000233-41 Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion Børn,

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg. J.nr. 2015/ Forsidefoto : Fællesrådgivningen

Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg. J.nr. 2015/ Forsidefoto : Fællesrådgivningen Virksomhedsplan Fællesrådgivningen for børn og unge Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg ppr@frederiksberg.dk J.nr. /0007109 Forsidefoto : Fællesrådgivningen Indholdsfortegnelse Om Fællesrådgivningen

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust Hvordan arbejde med kvalitet på dagtilbudsområdet? Overordnet forpligtelse hos samtlige voksne omkring barnet til at tage hånd om børnene, så der

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes.

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes. Handleplan for en bevægelse for inklusion. Indledning: I denne handleplan bliver hovedområderne for indsatser, der knytter sig til inklusionspolitikken beskrevet. Målet for denne handleplan er derfor at

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Den fremskudte indsats i Haderslev Kommune

Den fremskudte indsats i Haderslev Kommune Haderslev Kommune Børn og Familieservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Direkte: 74 34 10 82 Fax kisv@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2011 Sagsident: 11/9092 Sagsbehandler: Kirsten

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Workshop Behovstilpassede ydelser skoler og PPR. Ressourcer og ydelser

Workshop Behovstilpassede ydelser skoler og PPR. Ressourcer og ydelser Workshop Behovstilpassede ydelser skoler og PPR Ressourcer og ydelser Workshoppens indhold 1. Faktaboks 2. Et historisk rids 3. Aktuel praksis omkring Gensidige forventningsafstemninger 4. Konkrete eksempler

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område

et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område Kompetencecenter Grønnevang et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område Kompetencecenter Grønnevang Hvad omfatter det? Specialpædagogisk

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Baggrund for National koordination Evalueringen af kommunalreformen påpegede en bekymring for

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere