CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik"

Transkript

1 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser med høj samfundsmæssig værdi. På den baggrund kan Movias virke anses at være funderet i social ansvarlighed, hvorfor passagertallet i busser og lokalbaner optages blandt CSR-målepunkterne. Passagerudviklingen siden 2012 har ikke understøttet målsætningen. Således var det realiserede passagertal 207 mio. i 2014, hvor Trafikplanens målsætning var 221 mio. Trafikplanen Passagertal for busser Måltallet for 2015 udledes af trafikplanens mål om årlig stigning i forhold til 2012 på 2,5 pct. indtil Målet i 2015 er 226 mio. 2. Miljømål Trafikplanens måltal for udledning af CO2, NOx og partikler er fastsat i samarbejde med kommunerne og regionerne, som alle har stor fokus på busdriftens miljøpåvirkning. Det hører til Movias sociale forpligtelse at gennemføre busdriften med så lille miljøpåvirkning som muligt. På alle miljømålepunkterne har udviklingen i reduktion af emissioner gået hurtigere end måltallene forudsætter. Trafikplanen Miljømåltal Udledningsgrænser 2015 for CO2, NOx og partikler jf. Trafikplanen 3. Mobilitetsrådgivning Forretningsplanen, som udmønter Trafikplanen, udvider de strategiske felter med mobilitetsrådgivning for kommuner og regioner. Der er tale om en eksternt rettet aktivitet som en del af de efterspurgte public service ydelser, hvilket begrunder, at mobilitetsrådgivning hører hjemme på CSR-området. I 2015 udvikles et evalueringsværktøj, som skal bruges ved vurderingen af effekten af et mobilitetsprojekt. Trafikplanen Mobilitetsrådgivning Målet for 2015 er at gennemføre 5 mobilitetsplaner i regioner og 5 mobilitetsplaner i kommuner

2 4. Miljøcertificering Movia vil gennem adfærdskampagner animere medarbejderne til at være miljøbevidste, så der kan opnås en 20 pct. reduktion af el- og papirforbrug over en 4-årig periode. Movia vil fortsat optimere de tekniske installationer til mere miljørigtige løsninger. Movia vil analyse bilparken for at sikre, at den er fleksibel og optimal ift. kørselsbehov og anvendelsesformål. I 2013 reduceres elforbruget med 5 pct. og i 2014 med 8 pct. Der er opnået en god miljøadfærd blandt medarbejderne i kombination med intelligente effektiviseringer af de tekniske installationer. Der er opnået en reduktion i papirforbruget i 2014 med 12,2 pct. på Toftegårds Plads. Der er konstateret stigning i både el- og papirforbrug i 2014 i Trafikservicelokalerne i Herlev og Roskilde. Der vil være skærpet opmærksomhed på, at dette reduceres i Fokuserede miljøkampagner til opnåelse af god miljøadfærd har vist sig som et velegnet redskab, som fortsat vil blive prioriteret. Movia har i 2014 reduceret vognparken med to biler. Der er indkøbt en el-scooter til de kortere ture. Miljø Miljøcertificering 2015-mål er en del af et 4-årigt mål frem mod EMAS Målet er 20 pct. reduktion af elforbruget målt i sammenligning med Målet skal opnås gennem udskiftning af udstyr, der er meget strømforbrugende, bevægelsescensorer, kontakture og udskiftning til LED-pærer. Reduktionen måles ift. antal årsværk Reduktion i papirforbrug med 20 pct. i sammenligning med 2013 En analyse af bilparken for at sikre optimal udnyttelse af køretøjerne og udfase de mindst miljøvenlige køretøjer 5. Samfundsansvar i trafikindkøbet Movia vil gennem udbudsbetingelser og kontraktforhandlinger bidrage til, at leverandørerne opfylder deres sociale ansvarlighed med henvisning til ILO konventionen nr. 94, der skal sikre løn og ansættelsesforhold i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser. I forbindelse med prækvalifikationen har operatørerne indsendt en tro- og loveerklæring indeholdende oplysninger om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt. Det er et krav, at den ansatte hos tilbudsgiver aflønnes efter de for området gældende overenskomster. For at beskytte de ansatte, stilles der krav om, at principperne i virksomhedsoverdragelsesloven skal anvendes i forbindelse med operatørskifte uanset, om der overdrages busmateriel. Dette er en del af de aftalte vilkår mellem udbyder og operatør. Operatørerne opfordres til efter anmodning at formulere en integrationspolitik.

3 Derudover forpligter operatørerne sig i kontrakterne til at overholde overenskomster indgået på området for deres virke. Trafikstyrelsen er tilsynsmyndighed for sociale klausuler i forhold til indehavere af tilladelser til offentlig servicetrafik. Movia vil gennem samarbejde med de øvrige trafikselskaber bidrage til, at Trafikstyrelsen fortsat har fokus på sin tilsynspligt ift. overholdelse af løn- og arbejdsvilkår. Samtlige trafikkøbskontrakter indgået i 2013 og 2014 indeholder CSR-leverandørerklæringer. I 2014 er ILO konvention nr. 94 specifikt nævnt i relevante udbud. Movia har ikke gennemført egne stikprøvekontroller i Trafikstyrelsen har som tilsynsmyndighed skærpet tilsynet i Styrelsen tog i november 2014 initiativ til at samle trafikselskaber og branchen til et møde for en generel drøftelse af mulighederne for at sikre, at chauffører, der udfører offentlig servicetrafik, har løn- og arbejdsvilkår, som er i overensstemmelse med kollektiv overenskomst på området. Aktiviteter i CSR- i forbindelse Samtlige kontrakter indgået i 2015 indeholder CSR- Udbuds- leverandør- med trafikindkøb krav, herunder henvisning til ILO konventionen nr. betingelser kæden 94 der skal sikre løn og ansættelsesforhold i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser 6. Samfundsansvar og leverandørerklæringer Movia har leverandører, der er socialt ansvarlige gennem overholdelse af ILO konvention nr. 94. Movias leverandører erklærer, at de indestår for et kædeansvar ift. Movia CSR-politik. Movia anvender anerkendte og troværdige leverandører, og leverandørernes bidrag til overholdelse af Movias CSR-politik kan vægtes som et af flere tildelingskriterier. Movia har gradvist øget sit mål for CSR-leverandørerklæringer fra 50 pct. i 2013 til 75 pct. i 2014 og med et endeligt mål til 100 pct. i Movia har ikke indgået kontrakter i 2014 vedr. bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser. Der er dermed ikke udtaget kontrakter til stikprøvekontrol vedr. indkøb med henvisning til ILO konvention nr. 94. Aktiviteter i CSR leverandør- Alle kontrakter indeholder CSR- Indkøbspolitik leverandør- erklæringer for leverandørerklæringer. kæden øvrigt indløb For udbud vedr. bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser er afgivet erklæring vedr. overholdelsen af ILO konventionen nr. 94.

4 7. Sygefravær i Movia Movia har fokus på medarbejdertrivsel og sundhedsfremmende, da dette vurderes som væsentligste bidrag til lavt sygefravær. Movia har i flere år fokuseret på at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne. Indsatser indbefatter en række ledelsesmæssige tiltag. Dialog og åbenhed om temaet sygdom har været de vigtigste indsatser. Fra et niveau på 9,9 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder i 2012 til 7,38 i 2013 og 8,11 i 2014 har den målrettede indsats mod højt sygefravær båret frugt. Movia har i 2014 gennemført en røgfri arbejdsplads i hele arbejdstiden, og har fokus på medarbejdernes sundhed med støtte til motions og sund kost. Medarbejder- Sygefravær i Movia Sygefravær på højst 7 sygedage i gennemsnit Personalepolitik pr. medarbejder 8. Praktikpladser Movia uddanner elever, som efter endt uddannelse efterspørges af arbejdsmarkedet. Movia ønsker at tilbyde en variation i indholdet af praktikpladser med henblik på at specialisere eleverne til stillinger, som kan bringe dem videre i et karriereforløb udenfor Movia. Fremadrettet er det ikke antallet af praktikpladser, der er afgørende, men at det er de rigtige praktikpladser der besættes ud fra arbejdsmarkedets efterspørgsel. Movia har i 2014 haft fem elever ansat i uddannelsespraktik. I 2014 har Movia revideret sin elevpolitik. Formålet med en revision af elevpolitikken var i højere grad at målrette og specialisere elevuddannelsen for at sikre Movias elever bedre jobmuligheder efter endt uddannelse. Movia har i 2014 udvidet sin godkendelse til at uddanne elever med forskellige specialer, bl.a. IT-supporter og sekretariatsbetjening. Medarbejder- Praktikpladser Movia tilbyder en variation i indholdet af Elevpolitik praktikpladser, der dels sikrer, at Movia fremstår som et attraktivt uddannelsessted og sikrer at eleverne er attraktive for arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 9. Job på særlige vilkår Movia er en rummelig arbejdsplads med ressourcestærke medarbejdere, der er i stand til at rumme kolleger med særlige vanskeligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet. Movias medarbejdere skal være i stand til at integrere medarbejdere ansat på særlige vilkår i det daglige arbejde i Movia med henblik på at kvalificere disse medarbejdere til et skånejob i Movia eller fast tilknytning på det øvrige arbejdsmarked.

5 Movia har både i 2013 og i 2014 haft fokus på at tilbyde job på særlige vilkår og praktikforløb. I 2014 var 8 medarbejdere ansat i løntilskuds- og flexjobordninger. Movia har løbende haft studerende fra videregående uddannelser samt elever fra folkeskolen og handelsskolen i praktikforløb. Arbejdsmarkedets behov og lovgivning for ansatte på særlige vilkår ændrer sig løbende, og Movia ønsker en fleksibel tilgang til at kunne støtte op om aktuelle behov, og vurdere hvor Movia gør bedst gavn i forhold til at tilbyde praktikpladser og afklaringsforløb for ansatte på særlige vilkår. Samfunds Job på særlige vilkår Movia er i stand til at tilbyde job på særlige vilkår i flere funktioner i Movia med henblik på at give støtte til kvalificering til ordinært arbejdsmarked eller afklaringsforløb. 10. Tilgængelighed i Movias transportformer Det er fortsat relevant at få afprøvet automatiske kørestolsramper på en buslinje med henblik på at indhøste driftserfaringer og brugererfaringer. Der eksisterer i dag manuelle ramper på busserne, men man er som kørestolsbruger afhængig af hjælp fra medrejsende. Automatiske ramper vil betyde, at kørestolsbrugeren eller chaufføren selv kan aktivere rampen. Automatiske ramper har dog også ulemper i forhold til driftssikkerhed. Et forsøg skal afklare fordele og ulemper. De fysiske forhold ved stoppestederne har betydning for tilgængeligheden til busserne og beror på kommunernes indsats. Der er derfor grundlag for at foretage benchmark kommunerne imellem. Der er i 2014 etableret et tilgængelighedsforum med deltagelse af Danske Handicaporganisationer, Ældresagen og Faglige seniorer. Der er afholdt et stiftende møde, men endnu ikke aftalt et egentligt arbejdsprogram. Etableringen og indmelding af medlemmer var først afsluttet efter sommeren, og det har derfor endnu ikke været muligt at beskrive et forsøg med elektriske ramper på en buslinje. Samfunds- Tilgængelighed til I 2015 skal der i tilgængelighedsforum Tilgængelig- Movias udarbejdes et forsøgsoplæg som kan afprøves hedspolitik transportformer på en buslinje senest i 2016.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Forretningsplan 2014-2017

Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 2014-2017 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan 2014-2017 sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan 2013. I

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere