Maj 2010 Blad 926. Den april mødtes direktioner fra landets kommuner for at drøfte et mere forpligtende samarbejde på fire områder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2010 Blad 926. Den 20.-21. april mødtes direktioner fra landets kommuner for at drøfte et mere forpligtende samarbejde på fire områder:"

Transkript

1 Maj 2010 Blad 926 Opsamling på KLs direktionskonference Den april mødtes direktioner fra landets kommuner for at drøfte et mere forpligtende samarbejde på fire områder: -En Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi -En fælles indsats på udvalgte kvalitetsområder herunder kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet -Opfyldelse af trepartsaftalens mål vedrørende ledelsesudvikling -Objektiv sagsbehandling Generelt var der tilslutning til at kommunerne på disse områder indtræder i et mere forpligtende samarbejde og optræder en samlet sektor. Det skyldes navnligt det store pres på økonomien og den potentielle skærpede politiske konkurrence mellem stat og kommuner. Kommunerne har brug for at have konstruktive og offensive bud på løsningen af sektorens udfordringer, og vi skal kunne gå i en forpligtende dialog med staten om disse løsninger. Den videre proces KL udsender snarest en opsamling af konferencens konklusioner. På kort sigt skal vi tage stilling til: Objektiv sagsbehandling hvordan skal fælles centre organiseres? Udvalgte fælles digitale løsninger hvilke løsninger skal vi udvikle og forpligte os på at bruge? Udvalgte fælles kvalitetsredskaber herunder om vi skal aflægge en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet? Direktionerne i landets kommuner diskuterer konklusionspapiret. Herefter drøftes det videre forløb i K98 (forum af kommunaldirektører) og i Paraplyen (samarbejdsorgan for chefforeningerne). Specifikt om kvalitetsrapporter for dagtilbud Mogens Hegnsvad, der er kommunaldirektør i Gribskov Kommune, var ordstyrer på debatmødet om kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Han opsummerede diskussionen på følgende måde: Direktionerne vil arbejde på udbredelsen af kvalitetsrapporten i alle kommuner, når den er evalueret og justeret. Kravene til den justerede rapport er: den skal have en sammenlignelig del med ensartede data den skal have en lokal del med det særlige for den enkelte kommune det skal være muligt at oplyse den faglige kvalitet ud fra det måle- og dokumentationsredskab, den enkelte kommune har anvendt

2 Maj 2010 Blad 927 den skal være så enkel som muligt den skal tænkes sammen med anden rapportering Årsmøde 2010 Tema Program Årsmødet 2010 afholdes i Odense fra onsdag aften den 17. november 2010 til fredag middag den 19. november Temaet for årsmødet er lokalmiljøet som inkluderende læringsmiljø og børne- og kulturchefens ansvar. Temaet er valgt, fordi to af de helt store udfordringer for børne- og kulturcheferne er behovet for øget læring i vidensamfundet samt behovet for at fastholde fællesskaber. Der vil på årsmødet dels være oplæg om, hvordan dagtilbud, skoler kan bidrage til læring, viden og fællesskaber, samt hvilken betydning det har for fremtidens pædagog og lærerprofessioner. Lars Qvortrup og Katrin Hjort holder oplæg. Der vil endvidere blive fokuseret på den særlige opgave i forhold til sårbare børn og unge ved oplæg fra Jan Kampmann. Men læring, viden og fællesskaber skabes også uden for de institutionelle rammer. Arkitekt Helle Juul holder oplæg om en legende, inkluderende og lærende by og Kristian Larsen vil fortælle om inklusionens og eksklusionens mange ansigter. Til sidst vil ledelseskonsulent Peter Friis sætte fokus på ledelsesopgaver i relation til årsmødetemaet. Og så er der besøg af kulturministeren, socialministeren og undervisningsministeren, samt festmiddag torsdag den 18. november. Så reserver datoerne. Folkebibliotekerne i vidensamfundet Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet har d. 22. marts offentliggjort sin rapport om folkebiblioteket i vidensamfundet. Børne- og Kulturchefforeningen ser rapporten som et væsentligt bidrag til at støtte udviklingen af folkebibliotekerne til vidensamfundets behov. Bibliotekets mission Tilgængelighed I vidensamfundet er bibliotekernes opgave med at støtte oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet vigtigere end nogen sinde før, fordi samfundets værdiskabelse i stigende grad bygger på borgernes evner til at omsætte information til viden, og kulturelle kompetencer til innovative tiltag og dermed skabe nye værdier. Derfor bliver adgangen til information vigtigere, men endnu vigtigere bliver det at kunne omsætte informationer til ny viden og til nye handlinger. Formålsparagraffen i Biblioteksloven, der beskriver opgaven med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, er således

3 Maj 2010 Blad 928 mere central end nogensinde. Kernen i bibliotekernes virksomhed er at støtte befolkningens dannelse til vidensamfundet, altså information, uddannelse og kulturel aktivitet på vidensamfundets præmisser. Fra information til viden To platforme To anbefalinger En forudsætning for at omsætte information til viden er grundlæggende IT- og læsefærdigheder. En forudsætning for vidensamfundet er livslang læring, og her spiller motivation samt grundlæggende færdigheder en væsentlig rolle. Men ny viden er ikke kun resultatet af borgernes møde med bibliotekets materialer. Viden skabes også gennem mødet med andre borgere og gennem kulturelle oplevelser, og her styrkes samtidig fællesskaber og dermed sammenhængskraften i lokalsamfundet. I alle forhold spiller folkebibliotekerne således en afgørende rolle, det er derfor, vi taler om borgernes videnshus. BKF ser to ligeværdige platforme, som folkebibliotekerne skal udvikle sig på: Dels et sammenhængende digitalt bibliotek, Danskernes Digitale Bibliotek, som det foreslås i rapporten, dels lokale fysiske biblioteker, der udvikles i overensstemmelse med bibliotekernes kerneopgave, men med plads til lokale prioriteringer. BKF har på denne baggrund to hovedanbefalinger til udvikling af folkebiblioteksområdet i forlængelse af rapporten: 1. At de enkelte kommuner med afsæt i rapporten fastlægger målsætninger for bibliotekets udvikling, herunder indretningen af det fysiske bibliotek, og at dette sker med udgangspunkt i folkebibliotekernes kerneopgaver om at støtte information, uddannelse og kulturel aktivitet. 2. At der snarest mellem staten og kommunerne etableres aftaler om en fælles organisering af Danskernes Digitale Bibliotek med udgangspunkt i et forpligtende samarbejde om fælles data, fælles IT-struktur og en koordineret formidling af de mange data. Museumsudredning Nyt museumslandskab? Tre temamøder Kulturministeren igangsatte i januar 2010 en museumsudredning, der skal komme med forslag og anbefalinger til fremtidssikring af museumslandskabet. Udredningens resultater skal komme med anbefalinger, der kan inspirere de mange aktører og samtidig kan danne grundlag for en eventuel revision af museumsloven. I forbindelse med udredningen afholdes i foråret tre temamøder, hvortil bl.a. kommunerne er inviteret. Her fokuseres bl.a. på museernes funktion, kvalitet, forankring og samarbejde.

4 Maj 2010 Blad 929 Endvidere afholder kulturministeren den 10. maj den årlige museumskonference på Nyborg Strand. Her vil temaet ligeledes være museumsudredningen. Rapportering Efter sommerferien offentliggøres en midtvejsrapport om udredningens foreløbige resultat. Den endelige udredning forventes offentliggjort primo 2011, hvor der er planlagt en bred høring af udredningens anbefalinger. Anbefaling Børne- og Kulturchefforeningen anbefaler, at der fokuseres på at skabe de bedste rammer for kvalitet i kerneydelsen forstået som museernes samlinger og formidling heraf, mens det overvejes, hvordan der kan skabes et hensigtsmæssigt administrativt og ledelsesmæssigt backup til kerneydelsen. Mail gerne synspunkter til Kultur- og Fritidsnetværket ved EVA: Sprogindsats i dagtilbud virker, men vi skal udvikle redskaber og kompetencer Danmarks Evalueringsinstitut har analyseret sprogarbejdet med 3- årige i to kommuner, som er langt fremme på dette felt. Du finder rapporten her: 2009/rapporter/fokus-paa-sprog-daginstitutioners-indsatser-fortreaarige Konklusionerne er: 1. Det systematiske sprogarbejde giver gevinst det gavner det enkelte barns sprogudvikling og løfter det sproglige miljø i hele institutionen 2. De obligatoriske sprogvurderinger løfter sprogarbejdet pædagogerne får en mere nuanceret viden om børnenes sprogudvikling 3. Kvaliteten i sprogarbejdet smitter af på andre områder pædagogerne bliver generelt mere bevidste om teorier og metoder i det pædagogiske arbejde 4. Overførelsen af viden fra de specialiserede sprogpædagoger til de andre pædagoger kan være et svagt punkt, hvor kæden hopper af 5. Vi har brug for mere nuancerede redskaber i flere tilfælde bliver forskelligartede behov mødt med for ens tilgange og redskaber. Anbefaling BKF anbefaler: At kommunerne opretholder en systematisk tilgang til sprog-

5 Maj 2010 Blad 930 vurderinger, selv om tilbuddet om sprogvurderinger afvikles som led i afbureaukratiseringen At vi i kommunerne fortsat arbejder på at forankre sprogarbejdet og herunder sikrer at viden deles mellem faglige ressourcepersoner og andre medarbejdere At vi fortsat udvikler mere nuancerede redskaber til sprogstimulering Status på forslaget om en ungdomskommission BKF har arbejdet for, at der bliver nedsat en ungdomskommission, som skal udforme oplæg til en mere helhedsorienteret ungdomspolitik. Senest fremsatte vi forslaget i oplægget Nye unge ny ungepolitik i forbindelse med årsmødet i november Baggrunden er, at vi ser en bekymrende tendens til polarisering blandt de unge med hensyn til både uddannelse, sundhed og kriminalitet. Men vi ser også en tendens til en polarisering af den politiske debat hvor der er en diskussion om de tilpassede unge, som handler om at skabe mere valgfrihed og flere muligheder, og en helt anden debat om det utilpassede mindretal, hvor det primært handler om styring og sanktioner. En ungdomskommission skal bane vejen for et større helhedssyn. Beslutningsforslag i Folketinget Den 6. maj førstebehandler Folketinget et beslutningsforslag fra Kim Mortensen (S) om netop nedsættelse af en sådan ungdomskommission. Forslaget kan læses på nettet: g/b182/som_fremsat.htm I bemærkningerne til forslaget henvises direkte til BKF s udspil. BKF er meget tilfreds med denne politiske opbakning til vores forslag. KL-partnerskab på tegnebrættet KL arbejder pt. på et oplæg til et nyt partnerskab om helhedsorienterede indsatser for unge. Partnerskabet har fokus på at modvirke polariseringen blandt unge og skabe forudsætninger for, at alle unge får en uddannelse. Men hvor det tidligere partnerskab om Uddannelse til Alle havde fokus på at udforme ungestrategier, så har det nye fokus på at implementere strategier. BKF støtter KL s initiativ og ser frem til præsentationen af det nye partnerskab. Så er dialogforum skudt i gang I kølvandet på sagerne i Brønderslev og Sønderborg samt Ankestyrelsens sidste praksisundersøgelse har BKF indbudt staten, KL, de socialfaglige professioner og de frivillige børneorganisationer til en dialog om sårbare børns rettigheder.

6 Maj 2010 Blad 931 BKF s sekretariat: Børn- og Ungeforvaltningen Ørbækvej 100 blok Odense SØ Tlf Fax Nu er der fastsat en dato for startskuddet til det første møde i et nyt dialogforum, hvor der sættes fokus på udsatte børn og unges retssikkerhed udfra 5 overordnede temaer, som beskrevet i april udgaven af BKF Nyt. Mødet løber af stablen den 1. juni i Socialministeriet, og der er kommet positive tilbagemeldinger på deltagelse fra Socialministeriet herunder Ankestyrelsen og Servicestyrelsen, KL, Børns Vilkår, Børnerådet samt de faglige organisationer.

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 11.- 13. NOVEMBER 2009 ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 11.- 13. NOVEMBER 2009 Børne- og Kulturchefforeningen Fællessekretariatet Rådmandshaven 20 4700 Næstved Tlf.

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Børne- og Kulturchefforeningen Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 2 Indhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Oktober-I 2008 Blad 791 Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Og den nye kulturminister kigger forbi Vedtægtsændringer Hvilke ændringer? Det strømmer ind med tilmeldinger til BKF s årsmøde fra den 12.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen 14 pejlemærker for en læringsreform Af Børne og Kulturchefforeningen Forord På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2013 blev der sat fokus på behovet for en sammenhængende læringsreform, som nødvendigvis

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere