Informations økonom-enquete ved årsskiftet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informations økonom-enquete ved årsskiftet 2012-13"

Transkript

1 Informations økonom-enquete ved årsskiftet Danmark får minusvækst i 2012, i modstrid med prognoser fra regering, vismænd og Nationalbank. Gentagne gange siden krisens start i 2008 er der fejlagtigt blevet talt om "normalisering forude", "lys for enden af tunnelen" o.l. Hvordan vurderer du de reelle muligheder for at forudsige den økonomiske vækst a. på kort sigt (1-2 år)? b. på mellemlangt sigt (3-5 år)? c. langt sigt (10-40 år)? Jørgen Ørstrøm Møller: a. Dårlige blandt andet som følge af usikkerhed om USA s såkaldte fiscal cliff. b. Bedre fordi de langsigtede trends begynder at vise sig, og dem kender vi: Knaphed på ressourcer. c. Gode fordi de langsigtede trends slår igennem og fører til en i traditionel økonomisk forstand lavere vækst, formentlig nulvækst målt i gammeldags forstand og muligvis negativ vækst samtidig med, at befolkningerne formentlig får det bedre ved frigørelse fra masseforbrug og overgang til en anden livsførelse med større vægt på ikke materiel velfærd. Carl-Johan Dalgaard: a. Rent konjunkturspørgsmål; uhyre vanskeligt at sige noget præcist om. b. Rent konjunkturspørgsmål; uhyre vanskeligt at sige noget præcist om. c. Her er mulighederne langt bedre, siden den langsigtede trend har stor forklaringskraft. Set over fire årtier (10 år er, fagligt set, for kort en periode til at kunne benævnes langt sigt ) vil det bedste bud være en vækst i BNP per indbygger på ca. 2% i gennemsnit per år. I fravær af befolkningsvækst vil dette også være det bedste bud på BNP væksten. Hans Aage: a. Gode b. Meget mere usikkert. c. Herom har økonomi og økonomer ikke noget fornuftigt at sige. Det bliver kun til bevidstløse ekstrapolationer eller i bedste fald almindelig sund fornuft. Her må man spørge de tekniske videnskaber og naturvidenskaberne. Christen Sørensen: a. Rimelige under forudsætning af, at der ikke sker ret uventede ting, som f.eks. at Lehman Brothers fik lov at gå konkurs. Den mest ødelæggende beslutning, som ingen med rette kunne forudse. b. Vanskelige c. Meget vanskelige og i realiteten uinteressant. Problemet er ikke de økonomiske modeller, men anvendelsen heraf. Det er et stort problem, at Finansministeriet ikke alvorligt udfordres, bl.a. fordi de får lov at skjule de centrale forudsætninger bag planen. Pressen, journalisterne og økonomerne er

2 simpelthen for ringe til at sikre, at den tilstrækkelige udfordring kommer igennem. Jeg afsluttede mit mundtlige indlæg på konferencen i anledning af Det økonomiske Råds 50 års jubilæum ved offentligt at kritisere finansministeriet herfor. Katarina Juselius: a. Nogenlunde. b. Ikke særlig gode. c. Vi kan slet ikke sige noget om det. Peder Andersen: Konjunkturforudsigelserne kan ikke ramme plet, da mange komponenter er underlagt luner, som det ikke er realistisk at indbygge i sådanne modeller. I danske modeller spiller de internationale vækstforhold en stor rolle, da Danmark er en lille og åben økonomi. Og det er ikke muligt at ramme plet mht. at forudsige vækstraterne i udlandet. Dertil kommer de politiske betingede ændringer, der både kan forårsage reelle ændringer og påvirke forventningerne hos forbrugere og virksomheder. Det betyder også, at der ikke er grundlag for på baggrund af modelberegninger over den forventede vækst at gennemføre en høj grad af fine tuning af den økonomiske politik. Bengt-Åke Lundvall: a. Stagnation. b. Afhænger af verdenssituationen. c. Afhænger endnu mere af verdenssituationen. Inge Røpke: Henrik Plaschke: Enhver forudsigelse må bygge på en række alt andet lige antagelser. Og man kan ikke tage højde for uforudsete hændelser jo længere tidsperspektiv, jo større usikkerhed. a. Rimeligt gode muligheder om end med en vis usikkerhed. b. I et vist omfang også muligt om end naturligvis med en større usikkerhed og meget mindre præcision end for det korte sigt (tendenser snarere end præcise fremskrivninger). c. Vi kan ikke sige noget meningsfyldt. Mikael Skou Andersen: a. Rimelige b. Små c. Minimale vedr. langt sigt. Vækstraten er en lille marginal i forhold til den samlede økonomiske aktivitet, derfor svært at ramme med stor præcision. Anders Chr. Hansen: a. Vanskeligt i den nuværende situation, da den afhænger meget af, om der kommer en

3 anden balance imellem hensynet til beskæftigelse og hensynet til budgetbalance i den europæiske økonomiske politik. b. Ringe. Man kunne dog godt i årene før finanskrisen se på de finansielle bæredygtighedsindikatorer, at udviklingen ikke var holdbar. c. Her bruger man alternative scenarier snarere end forudsigelser. I det lange perspektiv er det også for snævert at fokusere på væksten i BNP. Samfundsmæssigt fremskridt handler også om livskvalitet, inklusion og bæredygtighed i de sociale og økologiske dimensioner. Niels Kærgård: a. Her kan man sige noget om både konjunkturerne og vækstraternes størrelse. Men man rammer jo ikke rigtigt hver gang. Økonomerne med deres modeller kan dog sige noget, der er meget bedre en ren gæt og automatisk forlængelse af eksisterende tendenser. b. Mulighederne er lidt bedre end på langt sigt, men konjunkturerne kan man ikke sige så meget om. Det er også sådan, at en betydelig del af uenighederne mellem økonomer handler om, hvor lange tilpasningstiderne er. Og der vil nogen så mene, at verden i løbet af 3-5 år er normaliseret, mens andre tror, der går længere tid. c. Man kan sige noget om de langsigtede strukturer hvor mange der er i arbejdsstyrken, hvor mange pensionister der er, og hvad det betyder for økonomien og man kan beregne virkningen af planer for f.eks. de offentlige budgetter, men man kan ikke sige noget om konjunkturerne, eller om de politiske planer bliver gennemført. Duncan Wigan: I forlængelse af kommentaren ovenfor har forudsigelser historisk været præsteskabets domæne. Det er klart, at jo tættere på nutiden forudsigelsens måldato ligger, desto mere sandsynligt er det at ramme nogenlunde i nærheden af det faktiske resultat. Det bør imidlertid erindres, at de modeller, der har været i centrum omkring den finansielle krise (f.eks. dem der forudsagde hyppigheden af misligholdte lån) var baseret på den nære fortid og som sådan så bort fra sandsynlighedsfordelingens lange hale. Dertil kommer, at det eneste, vi siger med forudsigelser er, at mit gæt er at A er mere sandsynligt end B. Inputtet til disse gæt er usikre målinger af konstant foranderlige parametre, hvis definitioner i sig selv ofte er genstand for debat. Vi bør tale om gæt, eftersom talen om sandsynlighed skjuler graden af tilfældighed i forudsigelsen. I det længere tidsperspektiv bliver det at lave prognoser et redskab til at kolonisere fremtiden snarere end at forudsige den. Hvis den naturlige verden er uforudsigelig, så er den sociale verden det endnu mere. De tos samvirken er hinsides det, der kan laves klare forudsigelser af. (oversat fra engelsk, red.) Bo Sandemann Rasmussen: a. Rimeligt gode, men regeringerne er ikke de bedste til at gøre det, for de kan have interesse i f.eks. at udvise optimisme. b. Stadig OK c. Noget sværere, da det her er opfindelse /innovation, der bestemmer vækstpotentialet. Jesper Jespersen: a. Rimeligt gode, hvis en realistisk model/teori benyttes, og der ikke sker afgørende og

4 uforudsete ændringer. b. Usikkerheden på fremtidsskønnene vokser mere end proportionalt med tidshorisonten. Både på kort og mellemlang sigt er afhængigheden af udlandet stor, så den mulige og stabiliserende indflydelse på væksten, som en aktiv økonomisk politik kan øve, er begrænset heraf. Derfor er det vigtigt, at den økonomiske politik i dette tidsperspektiv også omfatter etablering og udbygning af (halv)automatiske stabilisatorer i form af velfærdsstat samt rente- og valutakurs- fleksibilitet jfr. Sverige. c. Her er den underliggende markedsøkonomiske udvikling uforudsigelig (i modsætning til hvad de fleste ligevægtsøkonomer mener, der har et modsat synspunkt). De stabiliserende faktorer er robuste institutioner og en målrettet politik, der udstikker retningslinjerne for, hvorledes den samfundsmæssige udvikling ønskes, og hvilke krav der bør stilles med hensyn til de økonomiske strukturer herunder ikke mindst (offentlige) investeringer i en bæredygtig, dvs. langtidsholdbar udvikling. Afhængigt af hvilket aspekt der fokuseres på, kan tidsperspektivet forlænges måske op til 40 år (energiforsyning, landbrugets naturpåvirkning, (efter)uddannelse af heterogen arbejdskraft etc.) alt sammen med forbehold for sorte svaner, som kan skabe en helt ny situation. Thorkil Casse: Økonomierne bliver i stigende grad komplekse, og finanskrisen viste, at modellerne ikke kunne forklare virkningerne fra den finansielle sektor særlig godt. Vi kommer måske til at opleve, at økonomiske modeller bliver mere partielle i fremtiden. Kan forklare virkninger på afgrænsede områder, men ikke forudsige væksten for et helt land. Søren Kjeldsen-Kragh: Man skal se på de økonomiske prognoser med den største varsomhed. Man må skelne imellem "normale" og "unormale" forhold Normale" forhold jævn vækst: a. gode muligheder b. ringere muligheder c. umuligt Unormale forhold: a. vanskeligt b. lettere c. umuligt Jakob Brøchner Madsen: Det er ekstremt svært at forudsige. Men jeg føler, at de modeller, der bliver brugt til prognoser, ofte bygger på et urealistisk grundlag. Frede Hvelplund: Jeg er lidt meget træt af de BNP fokuserede spørgsmåls bogholderimæssige karakter. Hvorfor gøre noget særligt ud af at forudsige væksten. Det ville faktisk være et problem, hvis væksten kom af sig selv. Man kan i stedet bruge sin tid på at designe de politikker, der løser nogle af de bl.a.

5 ressourcemæssige problemer vi står midt i. Faktisk er det utroligt heldigt, at den danske (og europæiske) vækst er gået i stå. For det betyder at der ikke er et massivt pres fra forbrugerne for at få swimmingpools, flere kvadratmeter bolig, større biler, etc. Og det betyder, at der er vækstmæssig plads til at investere i grønne løsninger. Det var det, der delvist skete i 1980 erne, hvor arbejdsløshed og underskud på betalingsbalancen gav begrundelsen for en ret offensiv energipolitik i perioder. Men nu er vi en langt gunstigere situation end i 1980 erne. For vi: har massivt overskud på betalingsbalancen, samtidig med, at vi er så heldige at der er ledige arbejdskraftressourcer i byggesektoren. og samtidig med at vi statsfinansielt er i en meget gunstig situation, hvor staten har ca mia. til gode i skat fra pensionsindbetalingerne. Situationen havde været langt værre, hvis der havde været fuld beskæftigelse (med at bygge badeværelser og større køkkener, udestuer m.v.). For så havde vi været i en noget håbløs situation med behov for at energirenovere bygninger, men ingen arbejdskraftressourcer til at gøre det. a. Hvis vi etablerer en systematisk energisparepolitik, som kan bestå af: 1. Forbedret og gratis energikonsulentordning, årige langfristede lån til energirenovering af bygninger, pct. i tilskud til energirenovering, 4. Generelt afskaffelse af den faste andel af varmetariffen landet over, 5. Etablering af energi- og ressourcebesparelsesincitamenter i den offentlige sektor (p.t. har vi et gammeldags incitamentsystem, som det man havde i Østeuropa indtil Alt sammen betalt over energi- og varmeregningerne, så det ikke belaster statsfinanserne. Det vil så tværtimod forbedre statsfinanserne på grund af den afledte effekt på beskæftigelsen. For hvis man laver den type reformer, vil der bl.a. komme gang i byggesektoren, samtidig med at bygningerne bliver bedre. Som en konsekvens vil BNP stige tilsvarende. Noget tilsvarende kan siges om udbygning af vedvarende energi systemer, som p.t. foregår alt for bureaukratisk og bl.a. derfor bliver til for dyre offshore løsninger. b. Vi fortsætter og videreudvikler den grønne politik: Hvis vi sætter gang i de grønne løsninger via en konkret politik som ovenfor, vil der i næste runde komme øget gang i overførsel af disse løsninger til andre lande (det der kaldes eksport). Og så vil der også være en vækst på mellemlang sigt. c. Vi fortsætter og videreudvikler den grønne politik: De grønne løsninger er omfattende, så der er meget at lave også efter Generelt er det ikke særligt interessant at diskutere vækstprocenter. Det, der er interessant, er at diskutere, hvordan marked og institutioner skal indrettes for at dreje udviklingen i en retning, som vi politisk måtte ønske. Automatisk BNP- vækst er i bedste fald et middel, i værste fald en forhindring, til/for de løsninger, der er brug for for at sikre, at vi undgår en klimakatastrofe. Denne systematiske og konkrete diskussion af politikker synes hverken medier eller politikere at kunne håndtere. Det er det virkelige problem.

6 Finn Østrup: Gennem 1960 erne og frem til den første oliekrise ( ) var økonomer gode til at forudsige den økonomiske udvikling. Siden første oliekrise har de økonomiske prognoser generelt været elendige. Jeg mener, økonomer i stedet for at bygge videre på de traditionelle økonomiske modeller skulle prøve i højere grad at tage en historisk tilgang, hvor man søger efter historiske fortilfælde. Det er, hvad jeg har forsøgt ovenfor.

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012 440 Fremskrivningen illustrerer således, at der med de givne forudsætninger ikke er noget akut behov for reformer alene for at styrke de offentlige finanser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2000 KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ II.1 Indledning ØMU ens start smertefri Fordele og ulemper ved euroen Økonomiske forandringer under alle omstændigheder

Læs mere

Samfundsøkonomen. TEMA Vækst? INDHOLD. BNP-vækst: Hvorfor / hvorfor ikke? Vækst på kort og langt sigt. Den danske langsigtede vækstproces

Samfundsøkonomen. TEMA Vækst? INDHOLD. BNP-vækst: Hvorfor / hvorfor ikke? Vækst på kort og langt sigt. Den danske langsigtede vækstproces Samfundsøkonomen Marts 2014 nr. 1 TEMA Vækst? INDHOLD BNP-vækst: Hvorfor / hvorfor ikke? Vækst på kort og langt sigt Den danske langsigtede vækstproces Grøn vækst: baggrund, perspektiver og udfordringer

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester 1 HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut HD Finansiel rådgivning, 8 Semester Presset på det fremtidige pensionssystem. En analyse af pension i fremtiden. Forfatter : Jacob Modigh Vejleder: Torben Henning

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Skat, arbejde og lighed

Skat, arbejde og lighed Skat, arbejde og lighed Arbejdslyst og velfærd Redaktør 1993-2002: Gunnar Viby Mogensen Redaktør efter 2002: Torben Tranæs Arbejdslyst og velfærd en umulig cocktail? Af Gunnar Viby Mogensen med kommentarer

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

OMSTILLING. Modstandskraft. Den grønne omstilling begynder i det små INTERVIEW I TENDENS I FEATURE

OMSTILLING. Modstandskraft. Den grønne omstilling begynder i det små INTERVIEW I TENDENS I FEATURE OMSTILLING INFORMATION I SOMMER 2013 Modstandskraft Den grønne omstilling begynder i det små INTERVIEW I TENDENS I FEATURE Grønne kapitalister / Fænomenet Friland / Bybi og tagtomat / Vugge til vugge /

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

181» marts 2011. samfundsfagsnyt. Temanummer om efterløn. foreningen af lærere i samfundsfag

181» marts 2011. samfundsfagsnyt. Temanummer om efterløn. foreningen af lærere i samfundsfag 181» marts 2011 samfundsfagsnyt Temanummer om efterløn foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 182: 15. april 2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ 6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ Social Årsrapport 2004 Socialpolitisk Forening Dortheavej 61 2400 København NV Tlf.: 35 82 83 50 www.socialpolitisk-forening.dk

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere