KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus)"

Transkript

1 KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) BLOKFLØJTE MED PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014

2 INDHOLD Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Blokfløjte... 6 Undervisningens mål og indhold... 6 Eksamens- og prøvebestemmelser... 6 Kandidatprojekt... 6 Mål for læringsudbytte... 7 Metodefag til refleksionsopgave... 9 Undervisningens mål og indhold... 9 Eksamens- og prøvebestemmelser... 9 Metodefag til refleksionsopgave... 9 Mål for læringsudbytte... 9 Refleksionsopgave Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Refleksionsopgave Mål for læringsudbytte Hovedfagsrelateret pædagogik Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Hovedfagsrelateret pædagogik Mål for læringsudbytte Opførelsespraksis I + II Undervisningens mål og indhold Eksamens og prøvebestemmelser Opførelsespraksis I Opførelsespraksis II Mål for læringsudbytte Praktik (ekstern) Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Praktik (ekstern) Mål for læringsudbytte Læringsteori Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

3 Læringsteori Mål for læringsudbytte Kvalifikationsramme DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

4 FORORD Studieordning, bind II, undervisnings- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning, bind II, er et bilag til Studieordning, bind I, som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 11/12/2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Alle relevante oplysninger vedrørende undervisningsformer, eksamensformer, afleveringsfrister o.a. findes under de generelle eksamensbestemmelser, der er tilgængelige på Konservatoriets intranet. 4 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

5 PLANCHE (ECTS OG UNDERVISNING) BLOKFLØJTE MED PÆDAGOGIK Fag 1. År 2. År Hovedfag Kandidatprojekt 20 Metodefag 5 Refleksionsopgave 10 Hovedfagspecifik Pædagogik 10 5 Læringsteori 5 Opførelsespraksis 5 5 Praktik 5 Markeringen Markeringen Markeringen illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved attest. illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved eksamen. illustrerer undervisningens udstrækning i tid. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

6 HOVEDFAG BLOKFLØJTE (1. 4. semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Egne færdigheder og ensemblespil (1. 4. semester) Undervisningen i hovedfag sigter mod at videreudvikle den studerendes kunstneriske og tekniske beherskelse af instrumentet med henblik på et virke som professionel musiker og pædagog. Hovedfagsundervisningen tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte studerendes forudsætninger, behov og repertoirekendskab med det formål, at videreudvikle det tekniske niveau og give indsigt i et bredt repertoire med vægt på de forskellige stilperioders karakteristika og opførelsespraksis. Undervisningen i egne færdigheder foregår som soloundervisning, suppleret med fællestimer. Da blokfløjten primært er et sammenspilsinstrument, prioriteres undervisning i ensemblespil meget højt. Formålet med undervisningen er, at den studerende skal lære at mestre et bredt udsnit af ensemblespilsrepertoiret indenfor sit hovedinstrument. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Kandidatprojekt Efter 4. semester. Eksamensindhold Ved eksamen skal den studerende dokumentere: et solidt teknisk fundament indsigt i og beherskelse af grundlæggende musikalske udtryk i frasering, rytme, formal opbygning, ornamentik og klangdannelse. Grundlæggende indsigt i forskellige stilperioders karakteristika og opførelsespraksis. Prøven afvikles som en offentlig koncert, og den studerende præsenterer selv sit program med skriftlige eller mundtlige programnoter. Programpræsentationen skal have en varighed på maksimalt 5 minutter eller et omfang svarende til én normalside. Eksamensmateriale Den studerende indleverer forud for eksamen en repertoireliste, attesteret af hovedfagslæreren, over de værker, der er gennemgået på Kandidatstudiet. Ud fra repertoirelisten vælger den studerende et program på ca. 60 minutter, som fremføres ved eksamen. Programmet skal være en blanding af soloværker og værker for ensemble. Mindst et værk skal være skrevet efter Der skal spilles på mindst to forskellige typer af instrumenter (sopran alt tenor bas). Programlægningen udgør en del af eksamensstoffet og indgår dermed i bedømmelsen. Programmet indleveres til Studieadministrationen. 6 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

7 Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang Prøven har en varighed af 80 minutter inklusiv votering. Censur og bedømmelse Prøven bedømmes med ekstern censor, egen lærer og en intern censor. Prøven bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvaret for, at repertoirelisten og programmet for prøven attesteres af læreren og afleveres rettidigt i Studieadministrationen. Vælger den studerende den skriftlige programpræsentation, er det den studerendes eget ansvar, at programnoter afleveres rettidigt i Studieadministrationen. Den studerende har ansvaret for tilstedeværelsen af andre medvirkende ved kandidateksamen. Den studerende har ansvaret for at udfylde rekvisition til flytning af cembalo efter gældende regler. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af den attesterede repertoireliste, aflevering af eksamensprogram samt frist for aflevering af eventuelle skriftlige programnoter. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til hovedfaget kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til hovedfaget samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende hovedfagsrelaterede metoder, redskaber og udtryksformer, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

8 8 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

9 METODEFAG TIL REFLEKSIONSOPGAVE (1.-2. semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Formål Formålet med faget er at give den studerende viden om og vejledning i udformningen af refleksionsopgaven. Undervisningen skal sætte den studerende i stand til at afgrænse et emne og udforme en opgaveformulering. Indhold Undervisningen indeholder vejledning i idéudvikling, research, dokumentation og opgaveformulering. Undervisningen foregår indledningsvis ved forelæsninger for alle studerende på årgangen og siden i mindre grupper. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Metodefag til refleksionsopgave Efter 2. semester. Eksamensindhold og materiale Undervisningsforløbet afsluttes med, at den studerende afleverer en beskrivelse af sin refleksionsopgave i form af emne, opgaveformulering og dokumentationsform samt at komme med forslag til en intern vejleder. Censur og bedømmelse Emne, opgaveformulering og dokumentationsform skal godkendes af faggruppelederen, uddannelsesleder og fagets lærer. Ansvar og tidsfrister Den studerende er ansvarlig for at indlevere sin refleksionsopgaveformulering rettidigt til Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indlevering af refleksionsopgaveformuleringen. Opgaveformuleringen afleveres i 5 eksemplarer. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

10 kan den studerende forstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 10 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

11 REFLEKSIONSOPGAVE (4. semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Formål Formålet med refleksionsopgaven er, at den studerende dokumenterer færdigheder i at belyse kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger inden for et afgrænset emne. Indhold En refleksionsopgave kan variere i udformning, dog skal opgaven i sin dokumentationsform indeholde en redegørelse for baggrund, opgaveformulering, målsætning, metode og fremgangsmåde samt perspektivering. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Refleksionsopgave Efter 4. semester Eksamensindhold / Eksamensmateriale Emne, opgaveformulering og dokumentationsform er på forhånd godkendt jævnfør eksamensbestemmelserne for Metodefag til refleksionsopgave. Eksamensform Eksamen kan have forskellig udformning alt efter refleksionsopgavens karakter. Fælles for alle eksamensformer gælder, at de på forhånd skal være beskrevet i den opgaveformulering, der afslutter faget Metodefag til refleksionsopgave, og at de indeholder en skriftlig fremstilling. Eksamen afsluttes med en minutters samtale med censorerne. Samtalen indledes med, at den studerende mundtligt fremlægger hovedpointerne i sin opgave. Varighed og omfang Varighed og omfang varierer alt efter refleksionsopgavens karakter. En rent skriftlig opgave skal udgøre normalsider eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Hvis refleksionsopgaven er udformet som en kombination af en skriftlig del og en anden form for formidling (opførelse, webbaseret, foredrag etc.), skal den skriftlige del udgøre 5-10 normalsider. Eksamen har som udgangspunkt en samlet varighed på 30 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Refleksionsopgaven bedømmes af ekstern censor, intern censor og opgavevejleder. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

12 Den studerende har ansvar for at indlevere den skriftlige del af refleksionsopgaven samt øvrigt relevant materiale rettidigt til Studieadministrationen. Den studerende er ansvarlig for tilstedeværelsen af andre medvirkende ved præsentationen af refleksionsopgaven. Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indleveringen af den skriftlige del af refleksionsopgaven. Opgaven afleveres i 5 eksemplarer. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 12 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

13 HOVEDFAGSRELATERET PÆDAGOGIK (1.-3. semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Undervisningen har til formål, at den studerende tilegner sig faglige, pædagogiske og psykologiske kundskaber, der gør den studerende i stand til selvstændigt at planlægge og tilrettelægge begynder- og mellemstadieundervisning. Vægtningen mellem begynder- og mellemstadieundervisningen fastlægges efter aftale mellem den studerende og dennes lærer, således at der kan tages hensyn til den studerendes evt. forudgående undervisningserfaring og andre relevante forkundskaber. Dog skal den studerende beskæftige sig med hvert stadie i minimum ét semester. Indhold for begynderstadie Med begynderstadiepædagogik menes undervisning af en eller flere elever i alderen 6 10 år. Eleven/eleverne skal så vidt muligt være nybegyndere på blokfløjten. Der arbejdes med at udvikle den studerendes personlige evne til på inspirerende og levende vis at formidle det musikalske stof til eleven/eleverne, bl.a. ved hjælp af de metoder og undervisningsmaterialer, som den studerende er blevet præsenteret for i faget hovedfagsspecifik pædagogik på BA, 6. semester. Indhold for mellemstadie Med mellemstadie-pædagogik menes undervisning af en elev, der uproblematisk mestrer både sopran- og altfløjten, således at undervisningen kan indeholde emner som f.eks. basal opførelsespraksis og mere avanceret blokfløjteteknik (svarende ca. til GRADE 4 og 5 for henholdsvis sopran- og altblokfløjten). 1 Den studerende får et kendskab til og bliver fortrolig med etuder, sonater og andet relevant repertoire og litteratur, der passer til mellemstadiet. Derudover arbejder den studerende med at videreudvikle elevens musikalitet og tekniske kunnen. I et for eleven passende omfang præsenteres bl.a. forskellige artikulationstyper (både enkelt- og dobbelttunge), vibrato og dynamik (slides, forte- og pianogreb). Desuden præsenteres eleven for opførelsespraksis på et basalt niveau, og opnår derved kendskab til enkle ornamenter (f.eks. triller, mordenter og enkle diminutioner), samt et teoretisk og i det omfang elevens niveau tillader det praktisk kendskab til de forskellige landes stilarter og ornamentik. Der arbejdes med planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af lektionerne for såvel begynder- som mellemstadieundervisningen, samt vejledning og korrektion af den skriftlige rapport. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Hovedfagsrelateret pædagogik Efter 3. semester. 1 GRADE: se Associated Board of the Royal Schools of Music under syllabus/recorder. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

14 Eksamensindhold Eksaminanden demonstrerer sin undervisningsfærdighed ved følgende prøve: Eksamensindhold begynderstadie Undervisning af en elev (alternativt et hold) på begynderstadiet. Undervisningen skal have en varighed på 30 minutter og skal indeholde eksempler på: Instruktion af en eller flere kompositioner, som eleven har til indstudering. Særskilt beskæftigelse med et eller flere tekniske problemer (evt. ved øvelser og/eller etuder). Sammenspil, hvor eksaminanden spiller en 2. stemme eller på anden vis akkompagnerer eleven. Gennemgang af en komposition, som eleven skal påbegynde arbejdet med (herunder gives anvisning på øvemetode). Eksamensindhold mellemstadie A. Undervisning af en elev på mellemstadiet. Denne undervisningsdemonstration skal have en varighed på 30 minutter og må indeholde eksempler på: Instruktion af en eller flere kompositioner, som eleven har under indstudering Særskilt beskæftigelse med et eller flere tekniske problemer. Vejledning i hørelære- og nodelæsningsproblemer. Gennemgang af en komposition, som eleven skal påbegynde arbejdet med (herunder gives anvisning på øvemetode). B. Et ekstemporalt undervisningsforløb af ca. 15 minutters varighed repræsenterende mellemstadiet med en tilstillet elev. Eksaminanden kommenterer efter prøven lektionernes forløb og besvarer eventuelle spørgsmål fra censorerne i relation til disse. Varighed ca. 10 minutter. Eksamensmateriale Til brug ved bedømmelse af prøven skal eksaminanden afgive en fyldig rapport vedrørende eksaminandens fremgangsmåde overfor elever på begynder- og mellemstadiet, herunder evt. gruppeundervisning af begynderelever, såfremt den studerende har opnået praktisk erfaring hermed i f.eks. pædagogikundervisningen og/eller praktikperioden. Rapporten kan f.eks. udformes på baggrund af pædagogiske dagbogsnotater. Rapporten skal indeholde: Den studerendes konkrete teknisk-metodiske og musikalske vejledning af sin elev. Pædagogiske overvejelser over elevens videre udvikling, tilpasset den enkelte elevs forudsætninger. Overordnede pædagogiske refleksioner. Desuden en progressivt ordnet fortegnelse over undervisningsstof (skoler, andre samlinger, selvstændige kompositioner, øvelsesstof og sammenspilsopgaver), som eksaminanden er fortrolig med og påtænker at benytte i sin undervisning. Eksamensform Praktisk prøve. 14 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

15 Varighed og omfang I alt ca minutter. Censur og bedømmelse Prøverne bedømmes af ekstern censor, egen lærer og intern censor. Der gives en selvstændig karakter for henholdsvis begynder- og mellemstadiet. Vedrørende mellemstadiet gives en samlet karakter omfattende punkt A og B. Prøven bedømmes efter til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Det er den studeredes eget ansvar at aflevere alt relevant eksamensmateriale indenfor gældende tidsfrister. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af den pædagogiske rapport. Rapporten afleveres i 4 eksemplarer. Egen lærer har ansvar for tilstillet elev og opgave til ekstemporal undervisning. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om pædagogisk metoder og praksis i relation til undervisning af elever på begynder og mellemstadieniveau kan den studerende forstå og reflektere over pædagogisk praksis og pædagogiske metoder samt identificere pædagogiske udfordringer i relation til undervisning af elever på begynder og mellemstadieniveau Færdigheder mestrer den studerende pædagogiske metoder og redskaber og kan anvende relevante redskaber og metoder, kan den studerende vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber, samt opstille løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere pædagogiske problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre pædagogiske arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

16 OPFØRELSESPRAKSIS I + II ( semester ) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Formålet med faget er at forbedre den studerendes kundskaber i historisk opførelsespraksis og musikkens funktion, for derigennem at understøtte den studerendes arbejde med at få sin den musikalske fortolkning så overbevisende, fuldstændig og informeret som muligt. Dette sker ved at give den studerende indblik i en række emneområder, herunder improvisation, ornamentation, retorik og dans. De studerende bliver bekendt med kilder, som er vigtige for vort kendskab til ældre tiders opførelsespraksis. Undervisningen foregår både i form af forelæsninger, auditiv analyse og praktiske øvelser. EKSAMENS OG PRØVEBESTEMMELSER Opførelsespraksis I (1.-2. semester) Eksamensindhold Faget er et attestfag. For at opnå attest skal den studerende i fag med 1 og 2 undervisningsgange ikke have fravær. i fag med 3 og 4 undervisningsgange have max. 1 fraværsdag. i fag med 5 undervisningsgange eller derover have minimum 80 % fremmøde. Hvis attest ikke opnås skal den studerende til en skriftlig prøve. Eksamensmateriale Opgaven formuleres af fagets lærer og godkendes af faggruppeleder. Eksamensform Skriftlig opgave. Der gives en uge til besvarelsen. Varighed og omfang 7 normalsider, eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Censur og bedømmelse Opgaven bedømmes af egen lærer og intern censor med bestået/ikke bestået. Ansvar og frister Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indlevering af den skriftlige opgave. 16 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

17 Opførelsespraksis II ( semester ) Eksamensindhold Faget er et attestfag. For at opnå attest skal den studerende i fag med 1 og 2 undervisningsgange ikke have fravær. i fag med 3 og 4 undervisningsgange have max. 1 fraværsdag. i fag med 5 undervisningsgange eller derover have minimum 80 % fremmøde. Hvis attest ikke opnås indleverer den studerende en skriftlig opgave. Eksamensmateriale Opgaven formuleres af fagets lærer og godkendes af faggruppeleder Eksamensform Skriftlig opgave. Der gives en uge til besvarelsen. Varighed og omfang 7 normalsider, eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. (1 normalside = 2000 anslag). Censur og bedømmelse Opgaven bedømmes af egen lærer og intern censor med bestået/ikke bestået. Ansvar og frister Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indlevering af den skriftlige opgave. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis i relation til historisk opførelsespraksis, herunder improvisation, ornamentik og retorik DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

18 kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis i relation til historisk opførelsespraksis, herunder improvisation, ornamentik og retorik, samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende metoder, redskaber og udtryksformer i relation til opførelsespraksis kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere problemstillinger vedrørende opførelsespraksis Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 18 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

19 PRAKTIK (EKSTERN) (3.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Formålet med den eksterne praktik er at give den studerende mulighed for at afprøve evner og opnåede færdigheder som udøvende og/eller underviser gennem i en periode at varetage en sådan funktion på det professionelle arbejdsmarked. DKDM er ansvarlig for det faglige niveau i praktikforløbet, ligesom DKDM har ansvaret for at anvise den studerende en praktikplads. Praktikken er en obligatorisk del af alle studerendes kandidatstudium. Praktikforløb og -sted tilrettelægges og udvælges i overensstemmelse med den studerendes studieretning. I praktikken vil indgå vejledning undervejs i forløbet. (Se i øvrigt under ansvar og tidsfrister) EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Praktik (ekstern) Efter 3. semester. Eksamensindhold og -materiale Der skal foreligge en skriftlig udtalelse fra praktikvejlederen, ligesom den studerende skal aflevere en rapport på maksimum 1-3 normalside, hvor han/hun reflekterer over forventninger til praktikforløbet, det faktiske forløb samt hvilke erfaringer han/hun har gjort sig. Censur og bedømmelse Ud fra praktikvejlederens udtalelse og den studerendes rapport afgør faggruppelederen og uddannelseslederen, om praktikforløbet kan bedømmes som endelig godkendt. Ansvar og tidsfrister Den studerende indleverer en kort beskrivelse af det foreslåede praktikforløb ved udgangen af 2.semester. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af praktikbeskrivelsen. Rapporten afleveres i 3 eksemplarer. Praktikforløbets karakter bestemmer, hvem der foretager den foreløbige godkendelse: praktikforløb som udøvende musiker/sanger godkendes af faggruppelederen og uddannelseslederen. pædagogiske praktikforløb godkendes af den pædagogiske lærer og uddannelseslederen. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

20 Efter afslutning af faget Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og udtryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger 20 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

21 LÆRINGSTEORI ( 2. semester ) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Formålet med faget er at udvikle den studerendes bevidsthed om og forståelse af, at ud-øvelse, undervisning og formidling kan anskues fra forskellige vinkler. Den studerende får indblik i forskellige lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier, didaktik med videre, gennem en række forskningsbaserede fore-læsninger. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Læringsteori Efter 2. semester Eksamensindhold Faget er et attestfag. For at opnå attest skal den studerende i fag med 1 og 2 undervisningsgange ikke have fravær. i fag med 3 og 4 undervisningsgange have max. 1 fraværsdag. i fag med 5 undervisningsgange eller derover have minimum 80 % fremmøde. Hvis attest ikke opnås indleverer den studerende en skriftlig opgave. Eksamensmateriale Opgave formuleret af uddannelseslederne i samarbejde med foredragsholder/ne umiddel-bart efter foredragsrækkens afslutning. Eksamensform Skriftlig opgave over en uge. Varighed og omfang 5 normalsider, eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Censur og bedømmelse Opgaven bedømmes af den relevante foredragsholder og intern censor med bestået/ikke bestået. Ansvar og frister Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af den skriftlige opgave. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

22 MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier og didaktik 22 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

23 KVALIFIKATIONSRAMME Kvalifikationsrammen afspejler hvilke kvalifikationer den studerende opnår i forbindelse med de enkelte fag. Fag Hovedfag Kandidatprojekt Kandidatuddannelsen i blokfløjte med pædagogik Efter KA-eksamen Viden og forståelse Opførselspraksis Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på Vidensfeltet internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og Forståelse og refleksionsniveau reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og Vurdering og beslutning vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- specialister Kompetencer Handlingsrummet kan den studerende styre arbejdsog udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

24 eller udtryk Samarbejde og ansvar kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Kvalifikationsramme fortsat Kandidatuddannelsen i blokfløjte med pædago- Fag gik Efter KA-eksamen Læringsteori Hovedfagsspecifik pædagogik Praktik Viden og forståelse Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på Vidensfeltet internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og Forståelse og refleksionsniveau reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og Vurdering og beslutning vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problem- stillinger med fagfæller og ikke- 24 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

25 specialister Kompetencer Handlingsrummet Samarbejde og ansvar Læring kan den studerende styre arbejdsog udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Kvalifikationsramme fortsat Efter KA-eksamen Andre fag fortsat Kandidatuddannelsen i blokfløjte med pædagogik Metodefag Refleksionsfag Viden og forståelse Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstne- Vidensfeltet risk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og re- Forståelse og refleksionsniveau flektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet Vurdering og kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets meto- DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August

26 beslutning der og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- specialister Kompetencer kan den studerende styre arbejds- Handlingsrummet og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt Samarbejde og igangsætte og gennemføre fagligt ansvar og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering x 26 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som accordeonist. August 2011

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev 2015 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag (orgel)... 6 Undervisningens mål

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Kandidat i musik / Master of Music

Kandidat i musik / Master of Music Kandidat i musik / Master of Music Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev. 2017 Forord... 3... 4 1. Hovedfag... 5 Hovedfagskompleks... 5 Musikledelse... 5 Kandidatprojekt...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2014

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2013 1 Indhold

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere