Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)"

Transkript

1 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

2 Indhold 1. Indledning Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver Hovedområde Hovedinstrument (HI) Supplerende hovedfag Teoretisk Pædagogik Entreprenørskab Kandidatprojekt Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

3 1. Indledning Indhold og muligheder Kandidat i musik, Almen musikpædagogik (Aarhus) er en 2-a rig uddannelse, hvor den studerende bygger ovenpa den viden og de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet pa bacheloruddannelsen i Almen musikpædagogik. Med udgangspunkt i musikerskabet fordyber den studerende sig i tre supplerende hovedfag foruden hovedinstrumentet. Hovedinstrument kan være enten klassisk eller rytmisk. Hovedinstrumentpædagogik kan udgøre det ene af disse hovedfag. Hovedfagene, som tilsammen skal udgøre mindst 10 semestres undervisning, vælges ud fra kataloget over supplerende hovedfag (se dette) og indeholder et formidlingsaspekt og et pædagogisk forløb. Studiet danner afsæt for egne valg i forhold til en fremtidig karriere som musikunderviser. Kandidateksamen kan ogsa danne baggrund for videre studier pa solistklassen eller Ph.D. niveau. Uddannelsens opbygning Uddannelsen har fokus pa den studerendes valgte supplerende hovedfag samt Hovedinstrument. Dertil valgfri elementer, som ligger det første a r. Der er fokus pa formidling og udøvelse af musik - praktisk og teoretisk. Entreprenørskab, som afsluttes efter tredje semester, giver den studerende de relevante redskaber til at kunne forvalte sine kunstneriske og pædagogiske ambitioner gennem f.eks. iværksætter-færdigheder. Uddannelsen afsluttes med kandidatprojektet, der defineres af den studerende ud fra egne interesser og behov og fungerer som den studerendes specialisering inden for musik. Fagene i uddannelsen er delt op i omra derne: Hovedomra de: fag, hvor den studerende er udøvende og fag der understøtter dette aspekt. Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende fordyber sig i rollen som iværksætter, leder af dynamiske processer og desuden fa r udbygget redskaberne til karriereha ndtering. Kandidatprojekt: Foruden selve projektudarbejdelsen og den tilknyttede vejledning undervises i fag, der forbereder den studerende pa det afsluttende projektarbejde Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

4 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver MMus Almen Musikpædagogik, ECTS 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem I alt Hovedinstrument Supplerende Hovedfag x Supplerende Hovedfag y Supplerende Hovedfag z Teoretisk Pædagogik Entreprenørskab: Kandidatprojekt Sum Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

5 2.1 Hovedområde Hovedinstrument (HI) Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Hovedinstrument (klassisk eller rytmisk): Besidder specialiseret viden om kunstnerisk og teknisk praksis, repertoire, metoder og teori Kan forsta og reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk praksis Mestrer kunstneriske og tekniske færdigheder og udtryksformer Behersker kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan vurdere og vælge blandt kunstneriske udtryksformer samt træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg Kan varetage kunstnerisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med ba de fagfæller og ikke-specialister Kan styre komplekse, kreative udfordringer i udviklingen og udfoldelsen af eget musikerskab i en globaliseret verden Kan selvstændigt igangsætte og lede musikalsk sammenspil og tværfagligt samarbejde i rollen som musiker og formidler Kan agere professionelt i forhold til ansvar og etik Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold Undervisningen omfatter videreudvikling af den studerendes personlige, kunstneriske udtryk og musikalske/tekniske færdigheder. Der kan arbejdes med: solistiske færdigheder sammenspilsmæssige aspekter akkompagnement rytmik og timing frasering, fortolkning klang, instrumentale/vokale teknikker prima vista-spil Desuden arbejder rytmiske med: improvisation komposition aflytning imitation Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

6 transskription transposition En del af undervisningen kan forme sig som forberedelse og evaluering af den studerendes optræden pa koncertcafe eller lignende. Underviseren forventes at overvære og evaluere denne. Deltagelse i konservatorieaktiviteter: Konservatoriet arrangerer løbende kor- og orkesterprojekter samt særlige seminarer, hvor den studerende kan deltage. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning Evaluering af koncerter Arbejde i bandsammenhæng/kammermusik (supervision) Projekter tilrettelagt af konservatoriet Holdundervisning Tidsmæssig placering Semester. Omfang 25 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensindhold: Efter 4. semester: Eksamen: Prøve i egne færdigheder Ved en koncert fremfører den studerende et selvvalgt program, hvor den studerende har en væsentlig rolle. Eksamensform: Koncert. Varighed: 30 minutter. Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsma lene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

7 2.1.2 Supplerende hovedfag Se beskrivelse af fagene i kataloget over supplerende hovedfag. Fag kan f.eks. være: Hovedinstrumentpædagogik, Sammenspilsledelse, Orkesterledelse, Klassisk Ensembleledelse, Sangskrivning, Hørelære (rytmisk), Børnemusik/EM, Voksen EM, Rytmisk Korledelse, Klassisk Korledelse, 2. instrument. Læringsmål Se læringsma l under hvert fag i kataloget over supplerende hovedfag Indhold Se beskrivelse af indhold under hvert fag i kataloget over supplerende hovedfag. De supplerende hovedfag skal have et pædagogisk/formidlingsmæssigt forløb. Undervisnings- og arbejdsformer Se beskrivelse af undervisnings- og arbejdsformer under hvert fag i kataloget. Tidsmæssig placering og omfang Semester. Supplerende hovedfag udgør i alt 50 ECTS: 1.-2.semester udgør 3 supplerende hovedfag 30 ECTS semester udgør 2 supplerende hovedfag 20 ECTS Mmus Almen Musikpædagogik skal følge to 2-a rige og et 1-a rigt forløb ELLER et 2-a rigt og tre(3) 1-a rige forløb Evaluering og eksamensbestemmelser Alle 1-a rige forløb (2 semestre) evalueres med intern censur. Alle 2-a rige forløb (4 semestre) evalueres med ekstern censur. Læringsma lene, der ligger til grund for bedømmelsen, gradueres i forhold til fagets ECTS-point. Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

8 2.1.3 Teoretisk Pædagogik Læringsmål At den studerende efter afslutning af faget: Besidder specialiseret og internationalt anerkendt viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder Kan forsta og reflektere over praksis og metodevalg i relation til undervisningsog formidlingsforløb Forholder sig kritisk og analytisk til musik og musikpædagogisk praksis Kan diskutere musikpædagogiske problemstillinger Kan styre komplekse pædagogiske processer i multikulturelle sammenhænge Kan agere professionelt ansvarligt Kan selvstændigt argumentere og tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold Indføring i musikpædagogik og musikpædagogisk arbejde samt musikpædagogisk udviklings- og forskningsarbejde, herunder væsentlige begreber, spørgsma l og temaer ved oplæg og diskussion om eksempelvis: musikpædagogisk teori og praksis musikpædagogisk arbejde i forhold til hele det pædagogiske beskæftigelsesomra de musikalske udtryksformer og æstetiske erkendelsesprocesser eksisterende formsprog og individuelle erfaringer forholdet mellem kunstnerisk virksomhed og kulturel opdragelse professionsidentitet og musikpædagogiske institutioner personlig udvikling og musikalsk udvikling musik og musikalitet æstetik og didaktik forskellige vidensformer deltagelse, ledelse og iagttagelse Der forudsættes interaktion med praktikkerne i de øvrige fag. Undervisnings- og arbejdsformer Første semester: Undervisningen forega r pa storhold samt i studiegrupper. Til hver studiegruppe er tilknyttet vejledning. Studiegruppen udarbejder en skriftlig opgave om et af underviseren godkendt emne. Andet semester: Undervisningen forega r pa mindre hold (ca personer). Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

9 Tidsmæssig placering semester. Omfang 6 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 1. semester Eksamensindhold: Modulet afsluttes med fremlæggelse af opgaven, udarbejdet pa basis af arbejdet i studiegruppen. Fremlæggelsen sker for de øvrige studerende pa storholdet. Efterfølgende modtager studiegruppen underviserens respons og kommentarer. Censur og bedømmelse: Intern censur. Besta et/ikke besta et Efter 2. semester Eksamensindhold: Til eksamen afleveres en skriftlig opgave indenfor et af underviseren godkendt emne. Der kan arbejdes i grupper pa 1-4 studerende. Omfang: 1-2 studerende: sider 3-4 studerende: sider Afleveringsfrist udmeldes af studiekontoret Eksamensform: Den mundtlige eksamination er individuel og indledes af den studerende med en selvstændig uddybning på max.10 min. Herefter følger en faglig dialog på ca. 20 min. Censur og bedømmelse. Intern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsma lene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

10 2.2 Entreprenørskab Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet Entreprenørskab: Besidder specialiseret viden om musikbranchen og kulturlivet i en international sammenhæng Kan forsta og reflektere over professionel praksis og komplekse relationer mellem musikbranchens aktører Behersker programlægning og kommunikation med henblik pa beskæftigelse inden for musiklivet Kan vurdere udfordringer og problemstillinger i relation til egen karriere samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede karrierevalg Kan varetage formidling af egen profil samt diskussion af professionelle problemstillinger i forhold til fagfæller, publikum og medieaktører Kan styre komplekse og kreative udfordringer i relation til musikbranchen og kulturlivet i en globaliseret verden Kan selvstændigt igangsætte og lede forskellige professionelle sammenhænge samt tværfagligt samarbejde Kan selvstændigt tage ansvar for egne kreative udviklingspotentialer i professionel karrieresammenhæng Indhold Undervisningen på de enkelte semestre omfatter blandt andet: 1. semester: - Karriereplan - Individuel research - Selv-ledelse - Kommunikation - Økonomi - Musik og samfund 2. semester: - Forretningsplan - Salg - Markedsføring - Arbejdsfællesskaber og samarbejde med andre aktører i musiklivet - Idé-udvikling - Projektdesign 3. semester: - Projektledelse. - Individuel- og gruppevejledning. - Virkeliggørelse af projekt. - Karriereplan Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

11 Obligatoriske opgaver For at bestå hvert semester er det en forudsætning at den studerende afleverer en online læringsportfolio indeholdende de opgaver/det arbejde, der er foregået i løbet af semestret. Underviseren meddeler ved undervisningsforløbets start, hvilken onlineplatform der skal anvendes. Det er en forudsætning for at bestå semesteret at opgaverne afleveres og godkendes af underviseren. Alle opgaver skal relatere teori og/eller metode til praksis. 1. semester: Udarbejdelse af Karriereplan med inddragelse af perspektiver fra Interview med professionel person efter eget valg. 2. semester: Udarbejdelse af forretningsplan for projekt. 3. semester: Eksamensopgave Omfanget af skriftlige opgaver på 1. og 2. semester: 3-5 sider. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning, seminarer og individuel vejledning. Omfang 9 ECTS Tidsmæssig placering semester Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i eksamensopgaven. Varighed: 20 minutter Votering: 10 minutter Eksamensopgaven skal afleveres online og består af 2 dele. En gennemarbejdet og professionelt udseende præsentationsportfolio/hjemmeside En projektopgave/et læringsportfolio. Omfang: 5-7 sider eller tilsvarende videomateriale/tilgængeligt portfolio-indhold. Opgaven skal indeholde refleksion over entrepreneuriel praksiserfaring og relatere til 2-3 temaer fra fagets kerneområder med tilhørende litteratur (teori og/eller metode). Censur og bedømmelse: Intern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsma l er opna et. Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

12 2.3 Kandidatprojekt Læringsmål: At den studerende efter afslutning af kandidatprojektet: Besidder specialiseret viden om praksis, metoder og teori inden for det valgte projektomra de Kan forsta og reflektere over egen praksis og specialiseret metodevalg i relation til projektet Mestrer relevante metoder, redskaber og udtryksformer i skabende, udøvende og/eller pædagogisk virksomhed Selvstændigt og kritisk kan identificere projektrelevant viden samt vurdere, opstille og vælge blandt projektrelaterede løsningsmodeller Over for fagfæller og ikke-specialister kan varetage formidling og diskussion af projektide og opna ede resultater ba de mundtligt og skriftligt Kan styre komplekse og kreative udfordringer i relation til projektarbejde Selvstændigt kan opsøge relevante samarbejdspartnere og indga kritisk og professionelt i faglige og/eller tværfaglige samarbejder Selvstændigt kan tage ansvar for egne læringsbehov og udviklingspotentialer i relation til projektarbejde samt opstille og disponere en realistisk tidsplan Indhold Kandidatprojektet vælges og udarbejdes selvstændigt af den studerende, og skal rumme flg. elementer: Minimum e n af følgende dimensioner: En kunstnerisk, udøvende, pædagogisk eller en teoretisk dimension. En formidlingsmæssig dimension. En skriftlig refleksion. Omfang: sider. Der kan repertoiremæssigt være sammenfald mellem 4. semesters HI-koncert og kandidatprojektet. Undervisnings- og arbejdsformer Individuelt, pa storhold og i studiegrupper. Hovedprojektet udarbejdes i løbet af 3. og 4. semester. Der ydes individuel projektvejledning af hovedvejleder og evt. ekstern vejleder. Projektet forberedes desuden pa storhold i Kandidatprojekt Fællesfag. I Kandidatprojekt Fællesfag undervises i projektstyring, metodebevidsthed, litteratursøgning, interviewteknik mv. og gives introduktion til forskellige forskningsmetoder. I forløbet inddrages de studerendes egne projekter som case-studies i relevant omfang. Den studerende udarbejder sin egen projektplan som led i denne undervisning. Terminer 1. april, 2. semester Den studerende indsender til projektkoordinator en foreløbig titel og en skitse til indholdet samt evt. en prioriteret ansøgning om hovedvejleder. Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

13 Primo september, 3. semester Den studerende præsenteres i Kandidatprojekt Fællesfag for kandidatprojektets omfang, form, forventninger/ muligheder og forberedes pa udarbejdelsen af første projektbeskrivelse. Der dannes studiegrupper a 3-4 studerende. Gruppen mødes minimum tre gange i løbet af projektperioden. Rapport over disse møder indga r som bilag i den skriftlige aflevering. 1. november, 3. semester Første projektbeskrivelse indsendes til bedømmelse hos projektkoordinator. Denne indeholder beskrivelse af det pa tænkte kandidatprojekts titel, arbejdsform, planer for projektets realisering samt afsluttende fremlæggelsesform. 1. februar, 4. semester Den studerende udarbejder i samarbejde med hovedvejleder endelig projektbeskrivelse, som danner grundlag for resten af arbejdet med og bedømmelsen af projektet. Denne projektbeskrivelse er bindende i forhold til den skriftlige projektaflevering. 1. april, 4. semester Den skriftlige refleksion (incl. materiale som censorerne forventes at kende ved fremlæggelsen) afleveres. Særligt vedrørende den skriftlige refleksion: I den skriftlige refleksion gør den studerende bl.a. rede for Projektets valgte optik. Hvilke afgrænsninger er draget med hvilke begrundelser? Projektets ma lgruppe. Hvem vil jeg na ud til? Identificering og beskrivelse af disse, samt vurdering af i hvilket omfang disse er inddraget i projektarbejdet. Musiklivsforankring. Hvem kan jeg trække pa? Hvor og hvordan tænkes projektet placeret i det lokale/nationale/ internationale musikliv, herunder vurdering af/opsøgende virksomhed i forhold til interessenter. Traditioner. En redegørelse for hvilken kunstnerisk/pædagogisk/opførelsespraktisk osv. tradition, projektet skriver sig ind i. Herunder angivelse af relevant litteratur, ment i bred forstand som bøger, artikler, tv-udsendelser, interviews, fonogrammer, hjemmesider og lignende. Desuden skal den skriftlige refleksion indeholde Litteraturliste Abstract Kort opsummering (max. ½ side) af projektet pa engelsk. Bilag Som bilag vedlægges relevant materiale, herunder den endelige projektbeskrivelse og referater fra studiegruppemøder. Ultimo maj, 4. semester Fremlæggelsen af projektafleveringen. Se evaluering og eksamensbestemmelser Tidsmæssig placering Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

14 semester. Omfang: 30 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: A: Fremlæggelse (30 minutter) Afhængigt af projektets beskaffenhed kan fremlæggelsen tage form som: Koncert med indlagt mundtlig formidling Pædagogisk situation med særlig vinkel fra projektet Foredrag B: Samtale med censorpanel (10 minutter) Varighed af fremlæggelse og samtale 40 min. Varighed af eksamen inklusiv votering 60 min. Censur og bedømmelse. Ekstern censur. Karakter samt en skriftlig udtalelse. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsma lene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra 2015. Version: April 2015 1

STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra 2015. Version: April 2015 1 STUDIEPLAN Diploma in Music Business and Leadership Aarhus Gældende fra 2015 Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2.1 Obligatoriske moduler... 6 2.1.1 Musikbranchen... 6 2.1.2 Kontrakter og

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d. 05.12.13/Skolerådet d. 04.03.14 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

SONIC COLLEGE. Professionsbachelor i Medie og sonokommunikation UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK. (Bachelor in Media Sonic Communication)

SONIC COLLEGE. Professionsbachelor i Medie og sonokommunikation UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK. (Bachelor in Media Sonic Communication) SONIC COLLEGE Professionsbachelor i Medie og sonokommunikation (Bachelor in Media Sonic Communication) UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Uddannelsens regelsæt og målsætning 4

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi Studieordningens fælles del v/landsnetværket for datamatiker, august 2009 Studieordningens institutions

Læs mere

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk)

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk) Rytmisk Musikkonservatorium Att: Rektor Henrik Sveidahl Sendt pr. e-mail: hs@rmc.dk rmc@rmc.dk Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk) Akkrediteringsrådet

Læs mere