Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere"

Transkript

1 Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere

2 Indledning Titulatur, adgangskrav, optagelse Titulatur Adgangskrav og regler om optagelse Formål og mål for læringsudbytte Formål for kandidatuddannelsen Mål for læringsudbytte for kandidat i musik, cand. mus. (Music Performance)... 5 Stk Færdigheder... 5 Stk Viden... 5 Stk Kompetencer Struktur og fagområder Studieplan Tilmelding til uddannelseselementer Forudsætninger for deltagelse Undervisningens tilrettelæggelse Bedømmelse Formål Regler om bedømmelse Øvrige bestemmelser Prøveoversigt Normalsideberegning Andre bestemmelser Sprog Regler om praktik Regler om merit Disciplinære foranstaltninger Fremmøde Evaluering Dispensation Fagbeskrivelser...10 Fagbeskrivelse: Music Performance (MP)...10 Fagbeskrivelse: Entreprenørskab (ES)...14 Fagbeskrivelse: Valgfag (VALG)...17 Fagbeskrivelse: Eksternt, integreret modul (EIM)...19 Fagbeskrivelse: Kandidatprojekt (KA-proj)...23 For studerende påbegyndt uddannelsen

3 Indledning Denne studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) er udarbejdet i henhold til 27 i bekendtgørelse nr. 619 af 10. juni 2014 om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (herefter benævnt uddannelsesbekendtgørelsen) og 20 i bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (herefter benævnt karakterbekendtgørelsen). Studieordningen har virkning fra den 18. marts 2015 og gælder for alle kandidatstuderende, der påbegynder uddannelsen i august 2015 eller senere. For studerende påbegyndt uddannelsen

4 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse 1.1 Titulatur Kandidatuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen cand. musicae (Music Performance). Uddannelsens engelsksprogede betegnelse er Master of Music (MMus) (Music Performance). 1.2 Adgangskrav og regler om optagelse Adgangskravet til kandidatuddannelsen er - En bestået bacheloruddannelse i musik (musiker) fra RMC; - en bestået og relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller - en bestået og relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium. Konservatoriet kan anerkende andre uddannelsesforløb som adgangsgivende. Optagelsesprocedure Alle ansøgere, som opfylder adgangskravene, prøves ved en indstillingsprøve. Konservatoriets kandidatuddannelser har et kvoteret antal studiepladser og optagelse vil ske på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens evner og færdigheder. Indstillingsprøverne udgør bedømmelsesgrundlaget. Ansøger indleverer sammen med sin ansøgning o studieprojektplan, hvor ansøger med udgangspunkt i uddannelsens mål for læringsudbytte; formulerer sine individuelle mål med kandidatuddannelsen, herunder egne læringsbehov for at kunne indfri sine visioner; o personlig portfolio. Indstillingsprøven o Praktisk prøve inden for performance; o Personlig samtale. Bedømmelsesgrundlaget udgøres af den praktiske prøve inden for performance, ansøgerens personlige portfolio, ansøgerens studieprojektplan og samtalen. Ved bedømmelsen lægges der vægt på o ansøgerens kunstneriske og faglige niveau; o ansøgerens studieprojektplan. Der tages desuden hensyn til musiklivets behov samt til en hensigtsmæssig sammensætning af instrumenter og stemmer. For studerende påbegyndt uddannelsen

5 2. Formål og mål for læringsudbytte 2.1 Formål for kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen kvalificerer på videregående niveau den studerende til et virke som skabende og udøvende musiker inden for rytmisk samtidsmusik. Kandidatuddannelsen har til formål at udbygge den studerendes bacheloruddannelse med videregående studier inden for den skabende og udøvende musik. Uddannelsen har desuden fokus på at styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer indenfor forvaltning af egen karriere på et arbejdsmarked i forandring. 2.2 Mål for læringsudbytte for kandidat i musik, cand. mus. (Music Performance) I henhold til den gældende, danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser er uddannelsens mål for læringsudbytte formuleret i tre overordnede kategorier: Viden, som beskriver den studerendes viden og forståelse; Færdigheder, som beskriver den studerendes centrale kunnen; Kompetencer, som beskriver den studerendes personlige og selvstændige anvendelse af viden og færdigheder. Mål for læringsudbytte angiver den studerendes forventede udbytte ved afslutningen af læringsprocessen og sætter fokus på læring og på den enkeltes læringsresultater frem for en given undervisnings eller undervisers intention. Ved afslutningen af kandidatuddannelsen forventes det, at den studerende på videregående niveau har opnået følgende læringsudbytte: Stk Færdigheder Den uddannede kandidat: o er i stand til at skabe, udøve og formidle musik og musikoplevelser, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk; o besidder musikalske, instrumentale/vokale og øvrige faglige færdigheder, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; o besidder evnen til at træffe og begrunde individuelle og kollektive valg i relation til skabende og/eller udøvende produkter; o kan placere egen kunstnerisk praksis i national og international sammenhæng; o kan varetage formidlingsvirksomhed i relation til fagfæller og ikke-specialister med udgangspunkt i eget kunstnerisk udviklingsarbejde; o besidder færdigheder ift. at skabe og styrke sin beskæftigelse som skabende og udøvende musiker. Stk Viden Den uddannede kandidat har: o viden, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; o viden om metode og praksis inden for kunstnerisk udviklingsarbejde; o er i stand til at reflektere kritisk over kunstneriske processer og resultater; For studerende påbegyndt uddannelsen

6 o viden om at omsætte ideer og muligheder til værdi; o viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesperspektiver indenfor det rytmiske musikområde. Stk Kompetencer Den uddannede kandidat kan: o selvstændigt og i samarbejde med andre formulere, igangsætte og gennemføre faglige/tværfaglige opgaver/projekter i en professionel kontekst o planlægge og gennemføre komplekse udviklingsopgaver, der kræver innovative løsninger o give og modtage faglig begrundet kritik ift. både arbejdsprocesser og produkter; o selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 3. Struktur og fagområder 3.1 Studieplan Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS - point svarende til to årsværk. Et årsværk omfatter undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter. Fagenes placering og ECTS- vægt fremgår af nedenstående figur ECTS semester semester semester* semester Music Performance Entreprenørskab Valgfag Eksternt, integreret modul (Music Performance, Entreprenørskab, Valgfag) Kandidatprojekt ECTS * Eksternt semester Ud-af-huset-aktiviteter (praktik, udveksling eller defineret projekt med ekstern partner). 3.2 Tilmelding til uddannelseselementer Uddannelsen er tilrettelagt i et fagligt progressivt forløb og den enkelt studerende tilmeldes automatisk til uddannelseselementer i overensstemmelse med uddannelsens studieplan. 3.3 Forudsætninger for deltagelse Eventuelle krav til særlige forudsætninger for deltagelse fremgår af det enkelte fags eller projekts rammeplan. 3.4 Undervisningens tilrettelæggelse Undervisningen afvikles fortrinsvis inden for en årgang, dog kan fag og projekter afvikles på hold, der sammensættes på tværs af årgange og/eller uddannelser. Inden et studieår påbegyndes, udformes der for hvert fag eller projekt en rammeplan. For studerende påbegyndt uddannelsen

7 I rammeplanen oplyses om fagets tilrettelæggelse, normering, lokaler og udstyr og holddannelse. Ved fag, hvor bedømmelsen foretages gennem undervisningsdeltagelse mv. indeholder rammeplanen specifikke krav til afleveringer og/eller fremlæggelser. Rammeplanen godkendes af rektor og er tilgængelig på konservatoriets intranet ved semesterstart. 4. Bedømmelse 4.1 Formål Formålet med bedømmelsen er at vurdere, om den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. 4.2 Regler om bedømmelse På Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) kan bedømmelse foregå på to måder: A. Ved prøver, hvor den studerendes kvalifikationer bedømmes af lærere, eventuelt suppleret med eksterne censorer. B. Gennem undervisningsdeltagelse mv., hvor den studerendes kvalifikationer kan bedømmes på to måder: B1. Bedømmelsen foretages af læreren ved afslutningen af faget på grundlag af obligatoriske afleveringer og/eller fremlæggelser. Bedømmelsen foretages i henhold til fagets mål for læringsudbytte. Hvor et fag består af flere selvstændige undervisningsforløb foretages bedømmelsen ved afslutningen af det enkelte undervisningsforløb, idet der tages hensyn til forløbets placering i forhold til fagets progression. Specifikke afleveringsog/eller fremlæggelseskrav fastsættes i fagets rammeplan. Der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. B2. Inden for visse undervisningsforløb foretages bedømmelsen alene på grundlag af dokumentation for den studerendes deltagelse i forløbet. Der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. 4.3 Øvrige bestemmelser Alle fag skal være bestået for at der kan udstedes eksamensbevis for gennemført uddannelse. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, har ret til dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point. Uddannelsen er tilrettelagt i et fagligt progressivt forløb og den enkelte studerende indstilles automatisk til bedømmelse i overensstemmelse med den studerendes placering i uddannelsesforløbet. For information om øvrige regler vedr. bedømmelse ved prøver og undervisningsdeltagelse mv. henvises til konservatoriets intranet. For studerende påbegyndt uddannelsen

8 4.4 Prøveoversigt Fag ECTS Placering Bedømmelsesmåde Bedømmelse Prøvestatus Censur - 1. sem. A Godkendt/ikke Semesterfremlæggelse Intern Music Performance sem. A godkendt Karakter efter 7- Afsluttende Ekstern trins- skalaen Entreprenørskab sem. A Karakter efter 7- Afsluttende Intern trins- skalaen Eksternt sem A To karakterer efter Afsluttende Intern integrationsmodul (Music Performance, Entreprenørskab, Valgfag) 7- trinsskalaen Valgfag 30 1., 2., 4. B1 Godkendt/Ikke Afsluttende Intern sem. godkendt Kandidatprojekt sem. A Karakter efter 7- trins- skalaen samt skriftlig udtalelse Afsluttende Ekstern 4.5 Normalsideberegning Hvor der i fagbeskrivelserne henvises til omfanget af pensum og skriftlige opgaver, er der overalt tale om normalsider á 2400 tegn (inkl. mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i skriftlige opgavers omfang. Skriftlige opgaver kan maksimalt afvige fra det angivne sidetal med +/- 10 %. 5. Andre bestemmelser 5.1 Sprog Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser, vil dog typisk foregå på engelsk. 5.2 Regler om praktik Uddannelsens praktikelementer er beskrevet i fagbeskrivelser og rammeplaner for fagene. 5.3 Regler om merit Ækvivalens Godkendte uddannelseselementer opnået ved et konservatorium, der udbyder uddannelse i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved andre konservatorier, der udbyder samme uddannelsesretning Meritaftale Merit kan opnås i henhold til konservatoriernes fælles meritaftale. For studerende påbegyndt uddannelsen

9 5.3.3 Øvrig merit Beståede uddannelseselementer fra en anden ikke afsluttet dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter konservatoriets afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af konservatoriet træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af uddannelsesbekendtgørelsen. 5.4 Disciplinære foranstaltninger Studerende ved Rytmisk Musikkonservatorium er omfattet af konservatoriets ordensregler. Den studerende er forpligtet til at kende og holde sig orienteret om reglerne. Ordensreglerne er tilgængelige på konservatoriets intranet. 5.5 Fremmøde Der er mødepligt til undervisningen og tilknyttede aktiviteter. Konservatoriet fastsætter nærmere regler for procedurer og sanktioner over for studerende, der overskrider konservatoriets regler for fremmøde. Regler for fremmøde er tilgængelige på konservatoriets intranet. 5.6 Evaluering Uddannelsen evalueres løbende ved systematiske evalueringer. Konservatoriet fastsætter de nærmere procedurer for evalueringerne. 5.7 Dispensation Konservatoriet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af konservatoriet. For studerende påbegyndt uddannelsen

10 6. Fagbeskrivelser Fagbeskrivelse: Music Performance (MP) For den optrædende rytmiske musiker er det af afgørende betydning at have udviklet et selvstændigt kunstnerisk udtryk og en stærk performativ og skabende profil, som kan udgøre kernen i det fremtidige professionelle virke. Faget Music Performance udgør uddannelsens centrale faglige rum, hvor den studerende i en proces og produktorienteret praksis udvikler et selvstændigt, højt udviklet kunstnerisk udtryk med vægt lagt på det performative. Det faglige forløb består af såvel individuelt som fælles styrede projekter og rummer et centralt element af refleksion. Mål for læringsudbytte Ved afslutningen af undervisningen i Music Performance i 2. semester skal den studerende på videregående niveau: være i stand til at skabe, udøve og formidle musik og musikoplevelser, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk; besidde musikalske, instrumentale/vokale og øvrige faglige færdigheder, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; besidde evnen til at træffe og begrunde individuelle og kollektive valg i relation til skabende og eller udøvende produkter; besidde viden, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; have viden om metode og praksis inden for kunstnerisk udviklingsarbejde; kunne placere egen kunstnerisk praksis i national og international sammenhæng; være i stand til at reflektere kritisk over kunstneriske processer og resultater; kunne varetage formidlingsvirksomhed i relation til fagfæller med udgangspunkt i eget kunstnerisk udviklingsarbejde; selvstændigt og i samarbejde med andre kunne formulere, igangsætte og gennemføre faglige/tværfaglige opgaver/projekter i en professionel kontekst kunne give og modtage faglig begrundet kritik ift. både arbejdsprocesser og produkter; selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Indhold Faget Music Performance består af to selvstændige fagelementer: 1. Kunstnerisk Udviklingsarbejde 2. Tematiserede kurser Kunstnerisk Udviklingsarbejde Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes kunstneriske produktion og performance og rummer følgende områder: Performance, herunder koncertproduktion Værkskabelse gennem komposition, improvisation, arrangement og/eller produktion Kunstnerisk ideudvikling For studerende påbegyndt uddannelsen

11 Kontekstualisering - placering af egen kunstnerisk praksis i national og international sammenhæng Mundtlig såvel som skriftlig refleksion over proces - kunstneriske valg og metoder; dialog med netværk og fagmiljøer m.m. Mundtlig såvel som skriftlig refleksion over resultat resultat i relation til intention m.m. Formidling af refleksioner over kunstneriske processer og resultater til fagfæller og ikkespecialister; Planlægning, gennemførelse, fremlæggelse og evaluering af skabende og udøvende projekter og projektforløb Tematiserede kurser Den studerende følger derudover et antal korterevarende kurser af op til en uges varighed inden for bl.a.: - Komposition - Kunstnerisk ledelse - Improvisation - Sammenspil ECTS 1. sem sem 15 ECTS i alt 30 Undervisnings- og arbejdsformer Individuel gennemgående vejledning individuelt og på hold Øvrig undervisning individuelt og på hold I undervisningsforløbet indgår ved afslutningen af 1. semester individuelle semesterfremlæggelser, hvor den studerende fremlægger semesterets musikalske arbejde med fokus på egen kunstnerisk udvikling. Fremlæggelserne gennemføres i henhold til gældende rammeplan. Tidsmæssig placering 1. til 2. semester. Forudsætninger for deltagelse Ingen. Bedømmelse Afsluttende kandidatprøve ultimo 2. semester. Prøven skal bestås for at uddannelsen kan gennemføres. Det er en forudsætning for at gå til prøven at den studerende har gennemført forløbene i 1. og 2. semester i henhold til gældende rammeplaner. For studerende påbegyndt uddannelsen

12 Prøvebeskrivelse Indhold Prøven består af en fremlæggelse i form af en offentlig koncert med et selvvalgt repertoire. Inden prøven udarbejder den studerende en kort, skriftlig rapport. Varighed Koncert 30 minutter; Votering 10 minutter; Udlevering af bedømmelse og uddybende samtale 10 minutter. Bedømmelse Præstationen bedømmes med en karakter efter 7 trins - skalaen for koncertpræstationen samt en karakter efter 7- trins - skalaen for den skriftlige refleksion. Bedømmelsesgrundlaget udgøres af den studerendes fremlæggelse samt den studerendes skriftlige rapport; Bedømmelserne sker på baggrund af en vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder fagets mål for læringsudbytte. Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes kunstneriske og faglige niveau samt på den studerendes evne til refleksion. Prøvepanel Ekstern gennemgående fagkyndig, intern gennemgående fagkyndig, intern gennemgående fagkyndig (prøveansvarlig). I henhold til karakterbekendtgørelsens 13 fungerer ekstern gennemgående fagkyndig som censor, intern gennemgående fagkyndig som eksaminator og intern gennemgående fagkyndig (prøveansvarlig) som eksaminator. Tilrettelæggelse Individuel prøve; Den studerende er selv ansvarlig for at ønskede akkompagnatører medvirker ved koncerten; Prøven gennemføres som en offentlig koncert, som foregår på et spillested i Københavnsområdet, hvor det ved tilrettelæggelsen skal tilstræbes at der er en sammenhæng mellem den studerendes kunstneriske profil og spillestedets profil. Fordeling af spillesteder foregår i henhold til procedure, som angives i gældende rammeplan. Som forudsætning for prøven udarbejder den studerende en skriftlig rapport (3-4 normalsider), som skal omhandle følgende: 1. Begrundede kunstneriske mål med koncerten; 2. Redegørelse for kunstneriske overvejelser og valg i forbindelse med koncerten. 3. Beskrivelse af arbejdsprocessen hen i mod koncerten. 4. Beskrivelse af inden for hvilket felt den musik, der præsenteres ved koncerten, placerer sig i musikken generelt. 5. Beskrivelse af hvordan den musik, der præsenteres ved koncerten, bidrager til at udvikle musikken inden for det felt, hvori musikken placerer sig. For studerende påbegyndt uddannelsen

13 Refleksionsrapporten skal senest afleveres ca. to uger før prøven. Den eksakte afleveringsfrist fastsættes af Studieadministrationen og angives i gældende rammeplan. For studerende påbegyndt uddannelsen

14 Fagbeskrivelse: Entreprenørskab (ES) Faget Entreprenørskab skal bidrage til at den studerende styrkes i sine forudsætninger for at kunne omsætte kreative og kunstneriske kompetencer til et bæredygtigt arbejdsliv. Faget Entreprenørskab har fokus på at styrke den studerendes evne til at koble viden sammen med muligheder og derved skabe værdi. Der er fokus på idéskabelse, der omfatter kreativitet, erkendelse af muligheder og kilder til innovationer med henblik på at skabe kunstnerisk og/eller kommerciel værdi for sig selv og andre. Entreprenørskab er et grundlæggende element i relation til den studerendes karriereforvaltning og faget placeres i uddannelsen med henblik på at styrke den studerendes evner til at skabe fremdrift og værdi på et foranderligt arbejdsmarked. Faget skaber forbindelse til uddannelsens øvrige fagområder og giver forståelse for tværfaglige arbejdsprocesser specifikt og innovationsprocesser mere generelt. Mål for læringsudbytte Ved afslutningen af undervisningen i Entreprenørskab i 2. semester skal den studerende på videregående niveau besidde færdigheder ift. at skabe og styrke sin beskæftigelse som skabende og udøvende musiker. have viden om at omsætte ideer og muligheder til værdi; have viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesperspektiver indenfor det rytmiske musikområde; selvstændigt og i samarbejde med andre kunne formulere, igangsætte og gennemføre faglige/tværfaglige opgaver/projekter i en professionel kontekst; kunne planlægge og gennemføre komplekse udviklingsopgaver, der kræver innovative løsninger; selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Indhold Entreprenørskab består af en fag- og aktivitetsportefølje, der systematisk sætter fokus på discipliner og begreber som innovation, rettighedsudnyttelse, virksomhedsopstart, kommunikation, networking, projektledelse, risikovillighed, forhandlingsteknik og fundraising. Undervisningen veksler mellem teoretiske studier og praktisk anvendelse - med afsæt i den studerendes kunstneriske praksis og projektstudieplan. ECTS 1. sem 5 2. sem. 5 ECTS i alt 10 Undervisnings- og arbejdsformer Individuel undervisning og gruppeundervisning Tidsmæssig placering semester. For studerende påbegyndt uddannelsen

15 Forudsætninger for deltagelse Ingen. Bedømmelse Afsluttende kandidatprøve ultimo 2. semester. Prøven skal bestås for at uddannelsen kan gennemføres. Prøvebeskrivelse Indhold Prøveformen er en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en skriftlig opgave, som den studerende har afleveret inden prøven. Varighed Bedømmelse Kort fremlæggelse 5 minutter; Eksamination 15 minutter; Votering 10 minutter. Præstationen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Bedømmelsesgrundlaget udgøres af den skriftlige opgave samt den mundtlige eksamination; Der gives en samlet bedømmelse for den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige eksamination. Bedømmelsen sker på baggrund af en vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder fagets mål for læringsudbytte. Prøvepanel Intern gennemgående fagkyndig, intern gennemgående fagkyndig (prøveansvarlig). I henhold til karakterbekendtgørelsens 13 fungerer intern gennemgående fagkyndig som censor og intern gennemgående fagkyndig (prøveansvarlig) som eksaminator. Tilrettelæggelse Individuel prøve; Som forudsætning for prøven udarbejder den studerende en skriftlig opgave inden for et selvvalgt emne med udgangspunkt i egen praksis. Opgaven skal senest afleveres ca. to uger før prøven; Den eksakte afleveringsfrist fastsættes af Studieadministrationen og angives i gældende rammeplan. Den skriftlige opgave skal tage udgangspunkt i en problemformulering, godkendt af læreren og skal demonstrere viden om og refleksion over o skabelse og styrkelse af egen beskæftigelse; o omsætning af ideer til viden og værdi; o arbejdsmarkeder og beskæftigelse inden for det rytmiske musikområde; Den skriftlige opgave kan eventuelt udarbejdes sammen med en medstuderende; For studerende påbegyndt uddannelsen

16 Den skriftlige opgaves omfang: 8 normalsider forside og eventuelle bilag ikke medregnet. Hvis opgaven udarbejdes som gruppeopgave sammen med en medstuderende, skal omfanget være 12 normalsider. For studerende påbegyndt uddannelsen

17 Fagbeskrivelse: Valgfag (VALG) For den skabende og udøvende musiker, der ønsker at udvikle et selvstændigt kunstnerisk udtryk, er det betydningsfuldt at have mulighed for at kunne understøtte udviklingen af sin profil som skabende og udøvende musiker samt at kunne supplere denne profil med andre relevante faglige færdigheder til en samlet, individuel portefølje. Valgfaget fokuserer gennem et bredt, tværgående kursusudbud på at udvikle den studerendes faglige færdigheder via specialiserede valgmoduler, der ligger inden for eller uden for den fagrække, som uddannelsen tilbyder, og som forløber hele uddannelsesforløbet igennem. Den studerendes faglige udvikling inden for faget ses i sammenhæng med forløbet inden for uddannelsens hovedområde, Music Performance. Mål for læringsudbytte Ved afslutningen af undervisningen i Valgfag i 4. semester skal den studerende på videregående niveau besidde musikalske, instrumentale/vokale og øvrige faglige færdigheder, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; besidder viden, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Indhold Konservatoriet udbyder et tværgående kursustilbud inden for en lang række fagområder. Det faglige indhold vil typisk findes inden for instrumental/vokal- undervisning, sammenspil, sceneoptræden, komposition, arrangement, sangskrivning, improvisation, musikteknologi, pædagogik, branchekendskab og det refleksive fagfelt. Kursusmodulerne beskrives, hvad angår mål for læringsudbytte, undervisnings- og arbejdsformer samt kriterier for godkendelse, i gældende rammeplan. Den studerende sammensætter i dialog med sin vejleder sin individuelle portefølje, bestående af et eller to moduler per semester. ECTS 1. sem sem sem 10 ECTS i alt 30 Undervisnings- og arbejdsformer Individuel undervisning Gruppeundervisning Forberedelse, individuelt og i mindre grupper Tidsmæssig placering 1., 2. og 4. semester. For studerende påbegyndt uddannelsen

18 Forudsætninger for deltagelse Ingen. Bedømmelse Ved afslutningen af hvert af fagets moduler bedømmes den studerendes kvalifikationer gennem undervisningsdeltagelse mv. Bedømmelsen foretages af læreren i henhold til modulets udmeldte kriterier for godkendelse, normalt på grundlag af obligatoriske afleveringer og/eller dokumenterede fremlæggelser. Specifikke afleveringsfrister fastsættes i gældende rammeplan for faget. Der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. For studerende påbegyndt uddannelsen

19 Fagbeskrivelse: Eksternt, integreret modul (EIM) (EIM) For den skabende og udøvende musiker er det af afgørende betydning for det fremtidige, professionelle virke i et bæredygtigt arbejdsliv på et foranderligt arbejdsmarked at være i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne formulere, igangsætte og realise kunstneriske projekter i en professionel, tværfaglig kontekst samt selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. I det eksterne, integrerede modul integreres fagområderne Music Performance (MP), Entreprenørskab (ES) og Valgfag (VALG) i ét, samlet projekt, som realiseres eksternt i en professionel kontekst, hvor den studerende videreudvikler sit selvstændige kunstneriske udtryk og sin performative og skabende profil, videreudvikler og bringer sin entreprenørskabsfaglige viden og færdigheder i anvendelse med udgangspunkt i sin egen praksis samt videreudvikler andre relevante faglige færdigheder, som kan understøtte den studerendes faglige profil. Mål for læringsudbytte Ved afslutningen af undervisningen i Eksternt, integreret modul i 3. semester skal den studerende på videregående niveau: (MP-VALG) være i stand til at skabe, udøve og formidle musik og musikoplevelser, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk; besidde musikalske, instrumentale/vokale og øvrige faglige færdigheder, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; besidde evnen til at træffe og begrunde individuelle og kollektive valg i relation til skabende og eller udøvende produkter; besidde viden, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; have viden om metode og praksis inden for kunstnerisk udviklingsarbejde; kunne placere egen kunstnerisk praksis i national og international sammenhæng; være i stand til at reflektere kritisk over kunstneriske processer og resultater; kunne varetage formidlingsvirksomhed i relation til fagfæller og ikke-specialister med udgangspunkt i eget kunstnerisk udviklingsarbejde; selvstændigt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at kunne formulere, igangsætte og realisere kunstneriske projekter i en professionel, tværfaglig kontekst; selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. (ES) besidde færdigheder ift. at skabe og styrke sin beskæftigelse som skabende og udøvende musiker. have viden om at omsætte ideer og muligheder til værdi; have viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesperspektiver indenfor det rytmiske musikområde; kunne planlægge og gennemføre komplekse udviklingsopgaver, der kræver innovative løsninger; Indhold Faget omfatter følgende: For studerende påbegyndt uddannelsen

20 Udvikling, planlægning, realisering og evaluering af egne skabende og udøvende projekter, selvstændigt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere; Refleksion over egne kunstneriske projekter. Skriftlig fremlæggelse af projektforløb. Identifikation og udvikling af færdigheder, viden og kompetencer der understøtter den studerendes kunstneriske profil. Innovation, rettighedsudnyttelse, virksomhedsopstart, kommunikation, networking, projektledelse, risikovillighed, forhandlingsteknik og fundraising. Modulets konkrete faglige indhold indgår i en samlet studiehandlingsplan, som aftales med konservatoriet inden forløbet gennemføres. Studiehandlingsplanen skal omfatte: Individuelle, begrundede faglige mål, som såvel emnemæssigt som indholdsmæssigt skal understøtte fagbeskrivelsens mål for læringsudbytte. Beskrivelse af de planlagte aktiviteter i form af en arbejdsplan med angivelse af fordeling af arbejdstid; Dokumenterede aftaler med eksterne samarbejdspartnere og/eller eksterne undervisere. ECTS 3. sem. 30 ECTS i alt 30 Undervisnings- og arbejdsformer Det eksterne modul kan gennemføres som koncertvirksomhed, musikproduktionsvirksomhed eller tilsvarende inden for rammerne af en offentlig eller privat virksomhed eller som freelancevirksomhed. Selvstændigt arbejde, hvor den studerende igennem hele forløbet er tilknyttet en gennemgående vejleder, og hvor der også tilknyttes specifik, faglig vejledning. Tidsmæssig placering 3. semester. Forudsætninger for deltagelse Ingen. Bedømmelse Afsluttende kandidatprøve ultimo 3. semester. Prøven skal bestås for at uddannelsen kan gennemføres. Prøvebeskrivelse Indhold Prøven består af to dele fremlæggelse og samtale: Fremlæggelse, som foregår i to dele: For studerende påbegyndt uddannelsen

21 o Fremlæggelse I: Den studerende afspiller digital dokumentation, som repræsenterer det kunstneriske resultat af modulet; varighed 10 minutter; o Fremlæggelse II: Den studerende fremlægger mundtligt sine refleksioner over modulet, varighed 15 minutter. Den mundtlige refleksion skal omhandle følgende spørgsmål: 1. Gør kort rede for dine mål med modulet; 2. a. Gør rede for hvordan og inden for hvilket felt du ser dit kunstneriske arbejde placere sig i musikken generelt; b. Gør endvidere rede for, hvordan du mener at dit kunstneriske arbejde bidrager til udvikling af musikken inden for dette felt; 3. Gør rede for dine arbejdsprocesser og arbejdsformer i forhold til det kunstneriske arbejde i løbet af modulet; 4. Gør kort rede for din egen vurdering af det kunstneriske resultat, som du har opnået ved at gennemføre modulet; 5. a. Gør på baggrund af modulet rede for hvordan og hvor du ser dit kunstneriske arbejde på arbejdsmarkedet; b. Gør på baggrund af modulet endvidere rede for, hvordan du har arbejdet med at realisere dit kunstneriske arbejde i en professionel sammenhæng; 6. Gør rede for, hvordan samarbejdet med dine samarbejdspartnere i løbet af modulet har forløbet og beskriv dit netværksmæssige udbytte af modulet; 7. Gør kort rede for din egen vurdering af dit samlede udbytte af modulet. Samtale, hvor prøvepanelet stiller spørgsmål til den studerendes fremlæggelse. Varighed Fremlæggelse, samlet varighed 25 minutter; Samtale 10 minutter; Votering, inkl. udlevering af bedømmelse, 10 minutter. Bedømmelse Præstationen bedømmes med en karakter efter 7 trins - skalaen for den Music Performance- faglige præstation samt en karakter efter 7- trins - skalaen for den Entreprenørskabsfaglige præstation; Bedømmelsesgrundlaget udgøres af den studerendes fremlæggelse, samtalen og projektmappen; Bedømmelserne sker på baggrund af en vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder fagets mål for læringsudbytte. Ved bedømmelserne lægges der især vægt på den studerendes kunstneriske og faglige niveau, den studerendes færdigheder ift. at skabe og styrke sin beskæftigelse som skabende og udøvende musiker samt den studerendes evne til at indgå i samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Prøvepanel For studerende påbegyndt uddannelsen

22 Intern gennemgående fagkyndig (Music Performance- faglig, prøveansvarlig), intern gennemgående fagkyndig (Music Performance- faglig) samt intern gennemgående fagkyndig (Entreprenørskabsfaglig). I henhold til karakterbekendtgørelsens 13 fungerer intern gennemgående fagkyndig (Music Performance- faglig, prøveansvarlig) som eksaminator og de øvrige to interne gennemgående fagkyndige) som censorer. Tilrettelæggelse Individuel prøve; Som forudsætning for prøven udarbejder den studerende en projektmappe. Projektmappen skal indeholde: o Godkendt studiehandlingsplan; o Forløbsbeskrivelse, hvor den studerende gør rede for det konkrete hændelsesforløb i løbet af modulet (2 normalsider), herunder beskrivelse af og begrundelse for eventuelle ændringer undervejs i modulet. Projektmappen skal senest afleveres ca. to uger før prøven. Den eksakte afleveringsfrist fastsættes af Studieadministrationen og angives i gældende rammeplan. For studerende påbegyndt uddannelsen

23 Fagbeskrivelse: Kandidatprojekt (KA-proj) For den skabende og udøvende musiker er viden om og færdigheder inden for selvstændigt projektarbejde afgørende. Kandidatprojektet udgør uddannelsens afsluttende projekt, hvor den studerende selvstændigt udvikler og gennemfører et større selvstændigt koncertprojekt. I kandidatprojektet fordyber den studerende sig i et selvvalgt emne, som fagligt ligger inden for uddannelsens hovedområde, Music Performance. I dette arbejde tages den studerendes samlede kunstneriske og faglige færdigheder, viden og kompetencer i anvendelse. Den studerende gives således her mulighed for individuelt at gennemføre at projekt der kan være retningsgivende i forhold til den studerendes fremtidige karriere. Mål for læringsudbytte Ved afslutningen af Kandidatprojekt i 4. semester skal den studerende på videregående niveau være i stand til at skabe, udøve og formidle musik og musikoplevelser, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk; besidde musikalske, instrumentale/vokale og øvrige faglige færdigheder, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; besidde evnen til at træffe og begrunde individuelle og kollektive valg i relation til skabende og eller udøvende produkter; besidder viden, der udvikler og understøtter den studerendes kunstneriske profil som skabende og udøvende musiker; have viden om metode og praksis inden for kunstnerisk udviklingsarbejde; kunne placere egen kunstnerisk praksis i national og international sammenhæng; være i stand til at reflektere kritisk over kunstneriske processer og resultater; kunne varetage formidlingsvirksomhed i relation til fagfæller med udgangspunkt i eget kunstnerisk udviklingsarbejde; selvstændigt og i samarbejde med andre kunne formulere, igangsætte og gennemføre faglige/tværfaglige opgaver/projekter i en professionel kontekst; kunne planlægge og gennemføre komplekse udviklingsopgaver, der kræver innovative løsninger;; kunne give og modtage faglig begrundet kritik ift. både arbejdsprocesser og produkter; selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Indhold Der arbejdes inden for områderne: Udvikling og planlægning af en større koncertoptræden Koncertlyd og -produktion Repertoirevalg med en kunstnerisk dimension Instrumentfaglige og kunstneriske sider af hovedinstrumentet Kunstnerisk skabende virksomhed, herunder komposition, sangskrivning, fortolkning, arrangement Sceneoptræden Proces og produkt i kunstneriske projekter For studerende påbegyndt uddannelsen

24 Mundtlig og skriftlig refleksion og kommunikation Branchemæssige overvejelser i forhold til kunstnerisk virksomhed Projektarbejde Personlige kunstneriske valg Præsentations- og pr-materiale Undervisningens faglige indhold defineres på baggrund af en projektkontrakt mellem den studerende og vejleder ud fra en opstilling af en række mål, som såvel emnemæssigt som indholdsmæssigt skal afspejle og understøtte fagbeskrivelsens mål for læringsudbytte. ECTS 4. sem 20 ECTS i alt 20 Undervisnings- og arbejdsformer Individuelt projektarbejde Individuel vejledning Gruppeundervisning med lærer Gruppearbejde uden lærer Forberedelse Tidsmæssig placering 4. semester. Forudsætninger for deltagelse Ingen. Bedømmelse Afsluttende kandidatprøve ultimo 4. semester. Prøvebeskrivelse under revision Indhold Prøven består af to dele koncert og samtale: Koncert: Den studerende spiller en koncert med et selvvalgt repertoire; Samtale, hvor prøvepanelet stiller spørgsmål til den studerendes projektmappe og koncerten. Varighed Koncert xx minutter Samtale xx minutter Indledende votering xx minutter Endelig votering og udlevering af prøveresultat xx minutter. Bedømmelse For studerende påbegyndt uddannelsen

25 Præstationen bedømmes med en karakter efter 7 trins- skalaen samt en skriftlig udtalelse; Bedømmelsesgrundlaget udgøres af koncert, samtale og projektmappe. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder fagets mål for læringsudbytte. Ved bedømmelsen lægges der især vægt på koncertpræstationen. Den skriftlige udtalelse omhandler den studerendes kunstneriske og faglige niveau og består af tre elementer: 1. Projektresume. 2. Kort udtalelse om projektdelen. 3. Kort udtalelse om koncerten. Prøvepanel Ekstern gennemgående fagkyndig og to interne gennemgående fagkyndige, hvoraf den ene fungerer som prøveansvarlig. I henhold til karakterbekendtgørelsens 13 fungerer ekstern gennemgående fagkyndig som censor, intern gennemgående fagkyndig som eksaminator og intern gennemgående fagkyndig (prøveansvarlig) som eksaminator. Tilrettelæggelse Individuel prøve, som tilrettelægges således at samtale og endelig votering, herunder udlevering af prøveresultat, finder sted dagen efter koncerten. Den studerende er selv ansvarlig for at ønskede akkompagnatører er til stede ved prøven; Som forudsætning for prøven udarbejder den studerende en projektmappe. Projektmappen skal senest afleveres ca. to uger før prøven. Den eksakte afleveringsfrist fastsættes af Studieadministrationen og angives i gældende rammeplan. Projektmappen skal omfatte: 1. Godkendt projektkontrakt indeholdende: o Projektets titel o Begrundede kunstneriske mål o Succeskriterier/forventninger o Faglig vejledning behov og ønsker o Arbejdsplan, evt. med angivelse af fordeling af arbejdstid o Behov for deltagere, faciliteter, særligt udstyr mv. 2. Projektrapport, som skal omfatte: o Redegørelse for kunstneriske overvejelser og valg o Overvejelser over, hvordan projektet placerer sig kunstnerisk og branchemæssigt i national og international sammenhæng o Beskrivelse af den studerendes faglige udbytte og praktiske erfaringer med projektforløbet o Beskrivelse af den studerendes refleksioner over videre kunstnerisk udvikling 3. Præsentations- og pr materiale, udarbejdet af den studerende i forbindelse med koncerten iht. krav, anført i gældende rammeplan. 4. Projektresume: Kort projektresume, udfærdiget af den studerende i henhold til krav, anført i gældende rammeplan og godkendt af vejleder forud for prøven. Projektrapportens omfang: 3-5 normalsider forside, godkendt projektkontrakt og øvrige bilag ikke medregnet. For studerende påbegyndt uddannelsen

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Creation)

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Creation) Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Creation) - For studerende, påbegyndt 2017, 2018 Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav og regler

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2017 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2017 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2017 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning BMus (sangskrivning) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (Musiker, rytmisk) - for studerende, påbegyndt august 2016 eller senere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (Musiker, rytmisk) - for studerende, påbegyndt august 2016 eller senere Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (Musiker, rytmisk) - for studerende, påbegyndt august 2016 eller senere Indledning... 2 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 3 1.1 Titulatur... 3 1.2 dgangskrav...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

STUDIEORDNING: OVERBYGNINGSUDDANNELSEN I DANSEFORMIDLING STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: OVERBYGNINGSUDDANNELSEN I DANSEFORMIDLING STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet BEK nr 1039 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/00875-1 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) - for studerende, påbegyndt august 2016 eller senere Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management. For studerende påbegyndt august 2016 eller senere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management. For studerende påbegyndt august 2016 eller senere Studieordning for bacheloruddannelsen i music management For studerende påbegyndt august 2016 eller senere Indledning... 2 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 3 1.1 Titulatur... 3 1.2 Adgangskrav...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende fra

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere