Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Dagsorden nr.13/2012 Udarb /kes Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg 1. Mødets åbning 1.1 Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra den Opfølgning af referat 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Sager til behandling HB dagsorden den Sager til behandling Politiske sager: 4.1 OK Opfølgning på Kredsens generalforsamling - medlemshenvendelse 4.3 Opfølgning på kongressen forslag Arbejdsgrupperne 4.5 Det sammenhængende sundhedsvæsen - Udviklingsprojekt om brobygning mellem kommune og region. 4.6 Deltagelse i ICN s konges i maj 2013 i Melbourne, Australien. 5. Økonomi 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Medlemsudviklingen 6.2 Den aktuelle beskæftigelsessituation 6.3 Ledelsesgrundlag i Region Midtjylland 6.4 Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation 7. Efterretninger 7.1 Efterretningssager 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 9. Evaluering af mødet 10. Eventuelt DSR K reds Midtjylland Side 1/15

2 1. Mødets åbning Til stede Annette Askjær Dam, Leon Sørensen, Alma Jensen, Bente Rasmussen, Lone Kristensen, Helle Susanne B. Laursen, Ane Mette Sejer Pedersen, Marianne Bjørn, Marianne Würtz, Lone Präem, Anders Mikkelsen, Peder Svinth, Birgit Oien Scmidt, Jytte Greve, Hanne Holst Long, Karen Marie Grosbøll, Lene Holberg, Pirkko Dinnesen, Marianne Johansen, Søren Bæk, Jacob Gøtzsche, Vibeke Bak, Lisbeth Reuss-Schmidt, Anja Laursen, Susanne Lindberg, Susanne Bjerno, Dorthe Sølvkær Ehlers, Charlotte Thaarup, Else Kayser. Gert Petersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1.1, 2.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 3.1, 3.2 Indkomne afbud Gitte Jensen, Mette Wahlfelt, Helle Engelsen, Henrik Ørskov Larsen, Birgitte Bastiansen Godkendt. Fraværende: 1.1 Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra den Ad 4.4 Evaluering af KB s arbejdsform Det præciseres, at kredsbestyrelsens arbejde tager afsæt i kredsbestyrelsesmedlemmernes valgoplæg, kredsbestyrelsens fælles drøftelser og den efterfølgende udpegning af indsatsområder. Valgoplæg og drøftelser synliggjorde en række fælles ønsker, holdninger og prioriteringer. Indsatsområderne er udtryk for disse. Godkendt. 2.2 Opfølgning af referat Ad 4.2 Opfølgning på kredsens generalforsamling Der tages på dette møde hul på beslutningerne truffet den I første omgang præsenteres et oplæg af Marianne Jensen og der arbejdes videre med etableringen af et ph.d.- projekt i Region Midtjylland. Møde med Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Der blev orienteret om situationen i Aarhus Kommune, hvor der ændres i strukturen i forlængelse af, at sundheds- og omsorgschef Mads Gammelmark er fratrådt sin stilling. Ud over strukturændringen havde man særligt drøftet uddannelse for sygeplejestuderende. DSR K reds Midtjylland Side 2/15

3 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Bilag Behandling af krav til OK13 s.8 - Pension: Der blev udtrykt bekymring for, at der på nogle arbejdspladser sker en stigende udvikling i brugen af timelønnede, og der blev i den sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af, at pension for timelønnede ikke stilles som krav Konfliktforberedelse OK13 s.11: Det blev kommenteret, at hvis lederforeningen inddrages i konfliktforberedelse bør TR erne inddrages i denne beslutning. Lederne og TR erne skal være sig sine roller meget bevidste i konfliktforberedelsen. s.11: Der blev stillet spørgsmål til, hvad der er de nye redskaber, udviklet til medlemsregistrering Handleplaner for kongresbeslutninger s.13. Arbejdsliv og arbejdsmiljø: Der redegjordes for baggrund for at dette ikke rejses til OK 13 som særskilte krav. s.14: Der stilles spørgsmålstegn ved, om handleplanen for kongresbeslutningen fornyelse af fagbevægelsen blev drøftet af HB, herunder om de kritiske kommentarer fra sidste KB-møde var blevet inddraget i behandlingen. Øvrige kommentarer Ift. regionernes hensigter om at opslå flere fuldtidsstillinger, skal der huskes på, at der også er mange sygeplejersker, der selv er interesserede i deltidsansættelse. En vigtig faktor for at øge andelen af fuldtidsstillinger er, at der skal gøres en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, så flere kan klare at arbejde fuldtid. 3.2 Sager til behandling HB dagsorden den Bilag Konfliktfinansiering og konfliktunderstøttelse Kredsbestyrelsen anbefaler model 2b ift. konfliktforberedelse Lønsikring til ledige sygeplejersker Det anbefales, at der etableres én model, der dækker alle sygeplejersker, så der ikke skabes to hold af ledige sygeplejersker. DSR K reds Midtjylland Side 3/15

4 Der blev spurgt til, om det er muligt at oprette en digital afstemning på hjemmesiden, med henblik på at få afklaret om der er opbakning til lønsikring blandt medlemmerne Oplæg fra Professionsalliancen: En bæredygtig udvikling af velfærd Der lægges op til dette projekt fordi professionsfagene er født ud af velfærdssamfundet og derfor har vigtige og relevante perspektiver på, hvordan velfærdssamfundet skal udvikle sig i fremtiden. Kredsbestyrelsen finder projektet relevant og støtter, at der arbejdes videre. Det blev påpeget, at ligeløn også bør være et af projektets fokusområder. Det blev påpeget at indstillingens spørgsmål 2: Er der behov for at supplere oplægget med en beskrivelse af det økonomiske potentiale ved at øge tillid, faglighed og inddragelse af medarbejderen? i høj grad er relevant. En afdækning af dette perspektiv er vigtig. Projektet bør synliggøres og profileres ifm. OK13. Dermed kan det bruges som et afsæt for at diskutere alternative styrings- og forvaltningssystemer Status for arbejde med at videreføre kvalifikationstillæg Det blev påpeget, at der pt. rører sig noget på området, og at det derfor i høj grad relevant at sætte fokus på for øjeblikket. Fokus skyldes bl.a., at kravet fra arbejdsgiver om ikke længere at kunne medtage kvalifikationstillæg ved stillingsskift udfordrer lokallønssystemet, hvor en fjernelse kan være med til at fastlåse medarbejdere i deres stillinger, fordi lønnedgangen ved at skifte stilling vil være for stor Opfølgning på ANCC National Magnet Conference den For at undgå, at alle initiativer på området centreres omkring København foreslås det, at vi i Midtjylland byder ind. Det kunne eksempelvis ske i form af initiativer på Regionshospitalet Horsens. Det blev påpeget, at der tidligere har været initiativer på dette område på AUH, men det er gået i sig selv igen. Erfaringer herfra kan eventuelt indsamles. Der er en gruppe ledende sygeplejersker, der for år siden har udarbejdet en rapport om potentialerne i at arbejde med magnethospitaler. Der opfordres desuden til, at tidsskriftet tager emnet op som tema. DSR K reds Midtjylland Side 4/15

5 4. Sager til behandling Politiske sager: 4.1 OK 13 Bilag 4.1 Der er nu udvekslet krav mellem parterne. Det vurderes, at det kan blive en rigtig svær overenskomstsituation, både pga. en hård kurs og pga. uenigheder i fagbevægelsen. Det er derfor bl.a. nødvendigt at skabe samling i fagbevægelsen i vores sammenhæng i SHK med tråde over til KTO. Forhandlingen på statens område, kan blive meget afgørende for resten af OK13. Ift. medlemmerne er det vigtigt, at OK13 kan vise et positivt billede af nytten af den danske model. Fra flere kredsbestyrelsesmedlemmer blev tilkendegivet, at der blandt medlemmerne er et ønske om at undgå konflikt. Det blev kommenteret, at Gretes breve direkte til TR erne er et godt middel til kommunikation med medlemmerne. Brevene må gerne skrives i en ophængsvenlig version, så de kan gøres synlige på arbejdspladserne. 4.2 Opfølgning på Kredsens generalforsamling - medlemshenvendelse Bilag 4.2 Et forslag til svarbrev på medlemshenvendelsen blev præsenteret for KB. Der er anerkendelse af medlemmets frustration, og det blev givet til kende, at brevet i høj grad imødekommer og svarer på medlemmets spørgsmål. Der blev givet en række konkrete kommentarer til brevets formuleringer og indhold, som efterfølgende er indarbejdet i brevet. Det er vigtigt både ift. medlemshenvendelsen og ift. indsatsen for at opnå ligeløn i det hele taget at det synliggøres, at DSR og FTF stadig kæmper for ligeløn i forskellige sammenhænge. Indsatsen tager afsæt i den læring, der blev skabt efter OK08, hvor det blev tydeligt, at man ikke kan konflikte sig til ligeløn. Det blev desuden påpeget, at der kan være en forskel i for forståelsen for de politiske emner, der drøftes på generalforsamlingen hos hhv. KB og medlemmerne. Her skal KB sørge for at være i øjenhøjde med medlemmerne og drøfte emnerne med udgangspunkt i medlemmernes forståelse af problemstillingerne. Det blev kommenteret, at det kan være givtigt at tage debatten om og strategien for arbejdet med ligeløn op igen i KB, med henblik på at afklare holdninger og indsats. DSR K reds Midtjylland Side 5/15

6 4.3 Opfølgning på kongressen forslag Bilag Godkendelse af kliniske uddannelsessteder Bente Rasmussen havde drøftet kongresbeslutningen på det seneste møde i uddannelsesudvalget i Midtjylland. Beslutningen skabte en del røre i udvalget, hvor bl.a. ressourceforbruget ift. godkendelsesproceduren blev problematiseret, da det er en meget tidskrævende og bureaukratisk øvelse for skolerne. Det blev påpeget, at der i de eksisterende regler er taget højde for at større ændringer på det kliniske uddannelsessted, skal medfører en orientering til uddannelsesinstitutionerne og potentielt set en ny godkendelse. To studerende (heraf én SLS-repræsentant) deltog i uddannelsesudvalgsmødet. Der ud over har Bente Rasmussen efterfølgende drøftet mødet med SLS-formanden. SLS er derfor orienteret om stemningen ift. indførelsen af årlige godkendelser og argumenterne herfor. Frem for at stille krav om rigide årlige godkendelser af de kliniske uddannelsessteder, anbefaler kredsbestyrelsen, at der arbejdes for et fleksibelt og situationsbestemt godkendelsessystem, hvor det bl.a. er større ændringer i de kliniske uddannelsessted, og tilbagemeldinger fra de studerende om problemer på uddannelsesstederne, der afgør, hvornår der skal gennemføres en godkendelse. Dette stiller store krav til, at de studerende skal melde tilbage til uddannelsesinstitutionerne, hvis de oplever problemer på de kliniske uddannelsessteder. Samtidig stiller det krav til, at de studerende oplever, at deres tilbagemeldinger tages alvorligt og håndteres af uddannelsesinstitutionerne. Det er vigtigt at huske på, at kredsbestyrelsen i denne sammenhæng både repræsenterer de studerende, lærerne på uddannelsesinstitutionerne og de kliniske vejledere på arbejdspladserne. Det centrale er ikke, at godkendelsesprocessen er ressourcekrævende, men at de studerende kan være sikre på, at der udføres det antal godkendelser, der er nødvendige for at sikre gode kliniske uddannelsessteder. Et krav om faste årlige godkendelser vil ikke nødvendigvis sikre dette. Det vil en fleksibel situationsbestemt godkendelsesproces til gengæld, da den vil bidrage til at godkendelse netop gennemføres i det omfang og med den hyppighed, som er nødvendig for at fastholde en høj kvalitet. Samtidig skal der huskes på, at gennemførelsen af flere godkendelser, ikke nødvendigvis vil medfører, at lærerne får flere timer til at udføre godkendelserne. Derfor kan for hyppige godkendelser, betyde at den tid, der bruges på godkendelserne, skal tages fra andre af lærernes opgaver. Det forventes samtidig, at arbejdet med kongresbeslutning 1.03 Uddannelsesfokus for sygeplejestuderende kan være med til at understøtte udviklingen af stærke og gode kliniske ud- DSR K reds Midtjylland Side 6/15

7 dannelsessteder. Derfor vil samspillet mellem håndteringen af de to kongresbeslutninger være vigtig. Konklusion: Kredsen forholder sig situationsbestemt til problemstillingen og arbejder på en forbedring af uddannelsesvilkårene gennem aftaler med region og kommuner og tilrettelæggelse af arbejdet omkring den kliniske uddannelse. Arbejdet med kongresbeslutningen skal tages op med de studerende, bl.a. på en temadag i foråret Her vil involveringen af de studerende og SLS blive diskuteret, eksempelvis ift. godkendelse af og udfordringer på de kliniske uddannelsessteder Uddannelsesfokus for sygeplejestuderende Der arbejdes med et forslag om en fælles temadag, hvor den gode kliniske uddannelse drøftes med afsæt i de gode eksempler. Særligt fokus på de kommunale uddannelsessteder - eksempelvis Aarhus Kommune. 4.4 Arbejdsgrupperne Bilag 4.4 Ad hoc-arbejdsgruppen for CARMA-undersøgelsen Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen. Mellem møderne har arbejdsgruppen forholdt sig til, de ting der foregår i omverdenen, der vedrører emnet. Det konstateres at der foregår rigtig meget andre steder, hvorfor det foreslås, at arbejdsgruppen lægges i dvale. Arbejdsgruppen har opdaget, at en af de ting, der ikke sættes fokus på andre steder, er næstformandens rolle. Derfor indstilles det, at kredsen arbejder videre med at italesætte netop dette perspektiv, eksempelvis i form af en temadag for næstformændene. Temadagen vil hænge godt sammen med, at der i den seneste tid er forhandlet nye MEDaftaler, hvor bl.a. sikringen af TR ernes rolle i MED har været en udfordring. Der opfordres til, at temadagens formål skal indeholde, at der sættes fokus på formålet med samarbejdet i MED. Det beklagedes i denne forbindelse, at der ikke rejses krav om styrket indflydelse til OK 13. Det bemærkedes hertil, at dette skal ses i sammenhæng med arbejdsgiver ønske om større ledelsesrum m.m. og heraf mindre vilje til at give medarbejderne indflydelse. Der var generel opbakning til forslaget om temadagen, og der opfordres til, at de regionale og kommunale næstformænd får hver deres temadag, hvilket kan give god mening ift. at sætte fokus på situationer fra næstformændenes hverdag. DSR K reds Midtjylland Side 7/15

8 Det foresloges, at temadagen sætter fokus på rettighederne i samarbejdet: Hvilke rammer har vi, hvilke muligheder er der i systemet, og hvad kan forslås for at løse de eksisterende udfordringer. Det skal synliggøres, hvordan MED kan fungere udviklende og konstruktivt. Der er et særligt behov for at lederne får øje for dette. Samtidig skal der arbejdes med, hvordan medarbejderes proaktive rolle i MED kan styrkes. Det blev påpeget, at MED og de muligheder der er i MED skal opprioriteres, særligt i den nuværende situation, hvor der ikke er udsigt til lønstigninger. Når lønstigninger ikke er en mulighed, kan MED bruges til at styrke og forbedre andre vilkår. Ved at italesætte dette, er der dog en fare for, at medarbejdersiden kommer til at tabe terræn, hvis det fremstår som en accept af, at lønstigninger ikke er realistiske. Der opfordres til, at MED-uddannelsen tages op i RMU, da uddannelsen trænger til at blive opprioriteret. Det skal i den sammenhæng sikres, at rammeaftalen overholdes med hensyn til uddannelseskrav. Fokus på uddannelsen gælder både for medarbejderne og lederne. En undersøgelse fra regionen viser, at medarbejdersiden af MED har været gode til at komme på MED-uddannelse, mens ledelsessiden har været dårligere til at deltage i uddannelsen. Det foreslås, at der laves et temanummer af magasinet med fokus på MED. Indstillingerne blev godkendt. Strategisk Team vil efterfølgende bearbejde beslutningen, med henblik på at tilrettelægge den fremadrettede indsats og de konkrete temadage. Arbejdsgruppen for sygeplejersker og fremtiden Arbejdspladsbesøg Der blev orienteret om status for tilrettelæggelsen af arbejdspladsbesøgene. Der opfordres til, at så mange kredsbestyrelsesmedlemmer som muligt deltager i besøgene, med henblik på at få besøgt så mange arbejdspladser som muligt. I planlægningen og gennemførelsen af besøgene skal det være klart og tydeligt, at kredsbestyrelsen er på studiebesøg for at blive klogere på medlemmernes arbejdsliv. Der er IKKE tale om rekrutteringsbesøg. Hvis der først åbnes op for rekrutteringsbesøg, kan det resultere i at alle også de gule fagforeninger arrangerer besøg. Det foreslås, at en kopi af fotobogen og en brødkurv med logo uddeles til alle arbejdspladser, der besøges. Det foreslås, at der sendes et brev til hospitalsledelserne med en orientering om besøgene. Brevet udarbejdes af sekretariatet og sendes af formandsgruppen snarest muligt. Det blev slået fast, at KB-medlemmerne kun frikøbes én dag. På den dag, når man at besøge det antal arbejdspladser man kan. Det er således KB-medlemmernes kalender, der afgør hvor mange arbejdspladser der besøges. DSR K reds Midtjylland Side 8/15

9 Det foreslås, at inspirationsmaterialet deles ud til hele kredsbestyrelsen, så materialet både kan bruges ifm.arbejdspladsbesøgene og i andre relevante sammenhænge. Markedsdag Der blev orienteret om status for arbejdspladsbesøgene, som planlægges gennemført i september Det blev foreslået, at job i Norge inddrages som et element i markedsdagen, bl.a. for at trække ledige dimittender til huse. En relevant problemstilling, der med fordel kan belyses på arbejdsdagen, blev påpeget: I hjemmeplejen opleves udfordringer i arbejdet med terminale patienter ift. sammenhængen mellem hospital, hjemmepleje og hospice. En udfordring består i, at hjemmeplejen bliver en art opbevaring for terminale patienter, der er for gode til at være på sygehusene, men ikke har fået plads på hospice. Problemet er, at sygehusene ikke ved, hvilke tilbud/ydelser hjemmeplejen har til denne patientgruppe. Derfor skal der tænkes i sammenhængen for de terminale patienter, herunder at synliggøre, om en terminal patient har størst gavn af at være i hjemmeplejen eller på hospice. Der blev orienteret om, at KB-arbejdsgruppen for arbejdsmiljø gerne vil byde ind med en bod. Det blev foreslået, at kongresbeslutning 4.02 Tillidsvalgte og indflydelse i MED, samt 4.03 Forslag om debat om strategier for større medbestemmelse tænkes ind ift. markedsdagens workshops. Her kunne oplægsholder og deltagere drøfte, hvordan der skabes medindflydelse på arbejdspladserne. 4.5 Det sammenhængende sundhedsvæsen - Udviklingsprojekt om brobygning mellem kommune og region. Chefsygeplejerske Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers holdt oplæg om brobygningsprojektet i Randers-klyngen. Det blev efterfølgende konstateret, at mange af projektets elementer stemmer godt overens med kredsens politiske indsats ift. det sammenhængende sundhedsvæsen. Oplægget gav anledning til en drøftelse af balancen mellem behovet for, at lederne går foran og skaber projekter som det i Randers-klyngen, og behovet for inddragelse af medarbejderne i projektudviklingen. 4.6 Deltagelse i ICN s konges i maj 2013 i Melbourne, Australien. Bilag 4.6 Det blev orienteret om at kredsens abstract er blevet optaget på kongressen. Der ud over er et abstract indsendt af Dorte Sølvkær og Lisbeth Reuss-Schmidts blevet optaget. DSR K reds Midtjylland Side 9/15

10 Else Kayser deltager som en del af DSR s delegation. Det indstilledes, at der bevilges deltagelse på kongressen for yderligere et medlem af kredsens formandsgruppe. Det besluttedes, at kredsnæstformand Bente Rasmussen deltager på kongressen i kraft af sin deltagelse i Projekt Fagidentitet og Professionsudvikling. Der ud over godkendtes, at kredschef Ann Dahy og projektleder Mette Bille fra projekt fagidentitet - deltager i kongressen. Udgiften til Bente Rasmussens deltagelse konteres kredsbestyrelsens uddannelseskonto. Udgifter til Ann Dahy og Mette Billes deltagelse konteres Projekt Fagidentitet og Professionsudvikling. Da der er tale om en arbejdskonference, vil kredsens repræsentanter på kongressen gøre en indsats for at sikre en tilbagemelding til kredsbestyrelsen. 5. Økonomi Der blev ikke præsenteret et bilag til dette punkt. Behandlingen af punktet var mundtlig. Ansøgning fra KvindePoltisk Forum KvindePolitisk Forum søger midler til afholdelse af en foredragsrække over tre aftener. Der blev orienteret om at økonomiudvalget har besluttet at støtte foredragsrækken med kr. Ansøgning fra Landsforeningen af fleks- og skånejobbere Landsforeningen af fleks- og skånejobbere tilbyder rådgivning til deres medlemmer. Der blev orienteret om, at økonomiudvalget har besluttet at støtte foreningen med kr. I forbindelsen med støtten, vil der blive opfordret til, at foreningen udvider sit engagement fra kun at være rådgivning til også at omfatte politisk arbejde til fordel for fleks- og skånejobbere. Ansøgning fra Mødrehjælpen Mødrehjælpen uddeler julehjælp til økonomisk trængte familier. I den sammenhæng har Mødrehjælpen ansøgt om et bidrag til Mødrehjælpens juleindsamling. Det indstilles, at kredsbestyrelsen støtter Mødrehjælpen med kr. Indstillingen blev vedtaget. 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Medlemsudviklingen DSR K reds Midtjylland Side 10/15

11 Bilag 6.1 Der blev orienteret om, at opgørelsen over medlemsudviklingen fremadrettet vil blive udarbejdet i en ny form. I den sammenhæng gentænkes måden, hvorpå materialet præsenteres og drøftes på kredsbestyrelsen. Hensigten er, at kredsbestyrelsen modtager en opgørelse, der i højere grad giver mulighed for en aktiv forholden til og drøftelse af medlemsudviklingen. Der blev givet kommentarer til ønsker til den fremtidige opgørelse af medlemsudviklingen, som forsøges indarbejdet i det nye materiale. Orienteringen blev taget til efterretning. 6.2 Den aktuelle beskæftigelsessituation Bilag 6.2 Bente Rasmussen orienterede kort fra det seneste møde i DSAs hovedbestyrelse. I den sammenhæng blev der redegjort for arbejdet med indførelsen af et nyt IT-system i DSA, samt DSAs metode til opgørelse af ledighed. I DSAs systemer tælles ledige, som antal hoveder, med minimum én times udbetaling i en given dagpengeperiode. Ledighedsprocenten udregnes som udbetalte timer divideret med periodens timer og antallet af ledige. DSA bemærker desuden, at ledighedstallene indeholder ikke ledige i løntilskudsjob, medmindre de i samme periode har fået en udbetaling. DSAs ledighedstal er derfor en anelse lavere end Danmarks Statistiks ledighedstal. Ved overgangen til det nye IT-system ændres dette, så tallene bliver ens. Der blev i den sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved, om der er en udfordring i, at vi af statistikkerne fra DSA kun kan se data for DSA-medlemmer. Dermed har vi ikke et overblik over det samlede antal ledige sygeplejersker i Danmark (DSA-medlemmer, medlemmer af andre a-kasser, sygeplejersker, der ikke er medlem af en a-kasse). Det vurderes dog, at der er tale om et meget lille antal sygeplejersker, der ikke er medlemmer af DSA. Der blev desuden orienteret om, at DSA nu oplever, at der dukker udfaldstruede ledige op, som er dimittender, der ikke har været i job i de sidste to år. Fra kredsbestyrelsen blev der orienteret om, at det ift. akutjob-ordningen er problematisk, at flere stillinger for tiden opslås som 30-timers stillinger. Minimumskravet for et akutjob er 32 timer/uge. Dermed undgås lokalt at følge kommunernes og regionens centralt fastsatte principper for akutjob. Problemstillingen vil blive løftet overfor regionens direktion. Der ud over vil der blive rettet henvendelse til DSR-C mhp. at kontakte KL om problemstillingen. I nyhedsbrevet til de tillidsvalgte orienteres der om regionens principper for akutjob mhp. at synliggøre principperne og hensigterne og dermed indirekte evt. problemer der er opstået lokalt ift. at omgå disse. DSR K reds Midtjylland Side 11/15

12 Der blev orienteret om, at der fra medarbejdersiden i RMU, er udtrykt ønske om, at de midler, der følger et akutjob, følger den ansatte, med henblik på sikre opkvalificering. Fremadrettet er der desuden en udfordring ift. seniorjob, hvor de nu ses, at der ikke er økonomi til etableringen af seniorjobs til udfaldstruede seniorer. Udløber en persons dagpengeret tidligt 5 år før hun når efterlønsalderen, har hun ret til et seniorjob, når dagpengeretten er udløbet. Der stilles spørgsmål til, om etableringen af seniorjobs kan komme til at betyde nedskæringer andetsteds. Orienteringen blev taget til efterretning. 6.3 Ledelsesgrundlag i Region Midtjylland Bilag 6.3 Der er udkommet et nyt ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland. Det vurderes, at der er nogle gode parametre i grundlaget bl.a. ift. omdømme og effekt, som kredsbestyrelsen kan drage nytte af i det politiske arbejde. Grundlaget er blevet præsenteret til en temadrøftelse i RMU, hvilket har resulteret i enkelte justeringer. Der blev orienteret om, at der som supplement til grundlaget udarbejdes en stillings- og stabsstruktur ift. ledelsen. Ledelses- og styringsgrundlaget skaber et fint afsæt for etableringen af sammenhæng inden for det regionale sundhedsvæsen, men mangler perspektiver ift. etableringen af sammenhæng med andre parter og sektorer. I den sammenhæng er det dog vigtigt at have for øje, at ledelses- og styringsgrundlaget skal ses sammen med andre elementer af regionens initiativer og planer, herunder psykiatriplanen og regionens nyeste sundhedsoplæg. Der stilles spørgsmål til kommentaren s. 12 om, at frivillige organisationer kan ligeledes inddrages som en ressource. I relation til dette, blev det oplyst, at der i RMU er vedtaget en retningslinje om arbejdet med og af frivillige, hvori frivilliges indsats afgrænses. Det bør præciseres, at lederen skal være god til at kigge til sin sidemand frem for vertikalt med henblik på at sikre patientfokus og sammenhæng. Ift. afdelingssygeplejersker drøftes det, om titlen skal omdøbes til afsnitssygeplejersker med henblik på at skabe gennemsigtighed og sammenhæng. I den sammenhæng skal det dog overvejes, hvilke konsekvenser, det får for overlægernes titler og positioner. I denne forbindelse orienteredes om, at der på Aarhus Universitetshospital er tanker om en udbygning af hierarkiet dvs. at skyde en sektionsledelse ind mellem afdelingsledelse og afdelingssygeplejerske - som vil få betydning for ledelsernes ansvarlighed og kunne betyde en forvanskning af MEDarbejdet. DSR K reds Midtjylland Side 12/15

13 Der laves mange kringlede kroge i ledelsesstrukturen, som gør det svært at gennemskue, hvor man skal rette sine kommentarer og problemstillinger hen. Det er derfor nødvendigt at have en fortsat drøftelse om og synliggørelse af grundlagets og strukturens konsekvenser for MED-systemet. Det blev påpeget, at der er en udfordring i at gøre grundlaget til en aktiv del af de enkelte lederes hverdag. Der skal gøres meget for at grundlaget faktisk bliver brugt bevidst. DSR har en opgave i at holde regionen fast på grundlaget, så det ikke bliver ringbindsmateriale. Alle de gode hensigter skal bearbejdes og implementeres. Orienteringen blev taget til efterretning. 6.4 Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation Bilag 6.4 Else Kayser orienterede om arbejdet i regionens Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation. Rammen for initiativet er sat, og pt. arbejdes der konkret med de enkelte initiativer. 7. Efterretninger 7.1 Efterretningssager Bilag 7.1 Taget til efterretning. 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Efter kredsbestyrelsesmødet er der udsendt nedenstående orientering til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter: På kredsbestyrelsesmødet i dag d. 17. december har kredsbestyrelsen bl.a. diskuteret: Sygeplejestuderende og kliniske uddannelsessteder: Kredsbestyrelsen har haft en principiel drøftelse på baggrund af det vedtagne kongresforslag om godkendelse af kliniske uddannelsessteder. Da bestyrelsen har et ønske om et højt niveau af de kliniske uddannelsesudbud, besluttes det at drøfte forholdene i Midtjylland med repræsentanter fra SLS i løbet af foråret 2013 samt tage dette med i planlægningen af fælles møde/temadag for de kliniske vejledere. Opfølgning af rapporten: Medhør uden medbestemmelse fra CARMA, Ålborg Univesitet: Det drøftes hvordan kredsen kan sættes fokus på uddannelse i forhold til MED-arbejdet på de kommunale og regionale arbejdspladser for at sikre størst mulig indflydelse i MED-samarbejdet. Hvordan inddrages medarbejderne og hvilke konsekvenser viser de gode eksempler, at der kan opnås? DSR K reds Midtjylland Side 13/15

14 Der arbejdes videre med at etablere et konkret uddannelsestilbud for næstformændene i de lokale MED-udvalg i henholdsvis kommuner og region. Arbejdspladsbesøg: Kredsbestyrelsen har tidligere opfordret arbejdspladser i kredsen om at stille sig åbne for besøg af kredsbestyrelsesmedlemmer. I foråret 2013 etableres derfor studiebesøg på ca. 50 arbejdspladser. Formålet er, at kredsbestyrelsesmedlemmerne bliver klogere på sygeplejerskernes arbejdsliv og det, som optager dem fagligt. I forbindelse med studiebesøgene vil der fra formandskabet/ kredskontoret blive sendt generel information om formålet til den sygeplejefaglige ledelse af arbejdspladsen. Markedsdag 2013: Der planlægges med en markedsdag i efteråret 2013 med temaet det sammenhængende sundhedsvæsen efter samme skabelon som tidligere anvendt. Der tilbydes plads til boder, der præsenterer eksempler på det sammenhængende sundhedsvæsen. Dagens program vil herudover byde på workshops og foredrag. (I september 2011 afviklede vi i Kreds Midtjylland en markedsdag med temaet sygeplejerskers karrieremuligheder med ca. 300 gæster i medlemshuset og tilhørende telte). Den aktuelle beskæftigelsessituation: Det konstateres med glæde, at ledigheden blandt sygeplejersker i Midtjylland i løbet af 2012 har ændret sig fra 350 til 167 ledige sygeplejersker pr. 1. november. Kreds Midtjylland har arbejdet særdeles aktivt med at iværksætte jobrotationsprojekter og etablere trainee-forløb. Bestyrelsen ser dog med bekymring på, at der ses eksempler på, at intentionerne om at etablere akutjob ikke understøttes på arbejdspladserne. Bl.a. udformes jobopslag med et timetal på 30 t/u, så kriteriet om, at akutjob skal være på mindst 32 t/uge, ikke kan opfyldes. Rummeligheden synes ikke at være til stede på disse arbejdspladser i den grad, som etablering af akutjob forudsætter. Hensigten med akutjob er netop, at det etablerede arbejdsmarked tager ansvar for de ledige, som står udenfor arbejdsmarkedet. Se mere om Region Midtjyllands tilgang til akutjob her Formandsgruppen følger udviklingen nøje og vil bl.a. indberette evt. uhensigtsmæssige tilgange til Region Midtjylland eller hvis der er tale om en kommune til DSR. I opfordres til at indsende en kort orientering til MAILadresse, hvis I oplever, at man lokalt søger at omgå AKUT-jobordningen. Så kontakter vi jer efterfølgende. Opdatering af Region Midtjyllands Ledelses- og styringsgrundlag: Har været til behandling i MED-systemet. Kredsbestyrelsen drøftede det foreliggende udkast. Den store udfordring er at få implementeret ledelses- og styringsgrundlaget og gøre det til et aktivt element i udviklingen af regionens virke. Det sammenhængende sundhedsvæsen i Randersklyngen (Regionshospitalet Randers og de nærliggende kommuner - Randers, Norddjurs, Syddjurs og Farvskov kommune) Under dette punkt blev givet et oplæg ved chefsygeplejerske Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers, om initiativerne om fælles skolebænk og fælles laboratorieøvelser for udvalgte patientforløb, med henblik på at etablere sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Læse mere om projektet her samt i det nyeste nummer af Kreds Midtjyllands medlemsmagasin, DSR midt. DSR K reds Midtjylland Side 14/15

15 Efterfølgende drøftede bestyrelsen de forskellige muligheder og udfordringer, som initiativet bibringer. OK-forhandlingssituationen: Der orienteres om forhandlingsfællesskaberne. Kredsbestyrelsen drøftede ønsket om sikring af reallønnen, forventningerne fra medlemmerne, TR s vigtige rolle når der drøftes politik i kaffestuerne, betydningen af Grete Christensens breve, som sendes til hver TR, og nødvendigheden af tydelig kommunikation under forhandlingsforløbet. 9. Evaluering af mødet Intet at referere. 10. Eventuelt Birgit Oien Schmidt fortalte, at hun har fået seks måneders orlov fra 18. februar 2013 og frem, hvor hun skal til Norge og arbejde. Ansøgning om orlov fra kredsbestyrelsen behandles på næste KB-møde. Marianne Johansen orienterede om, at de nye visitationsregler ift. pludseligt opstået sygdom eller skade (visitation via egen læge) har givet problemer på Psykiatrisk Hospital i Riiskov, da visitationsproceduren er problematisk ift. situationer, hvor medarbejdere bliver skadede i arbejdstiden. DSR K reds Midtjylland Side 15/15

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat nr.4/2012 Udarb. 23.02.2012/ip/ew Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Gert

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Udarb.30.1.2014/ew/les Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Gert Petersen 1. Mødets

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere