Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Dagsorden nr.13/2012 Udarb /kes Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg 1. Mødets åbning 1.1 Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra den Opfølgning af referat 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Sager til behandling HB dagsorden den Sager til behandling Politiske sager: 4.1 OK Opfølgning på Kredsens generalforsamling - medlemshenvendelse 4.3 Opfølgning på kongressen forslag Arbejdsgrupperne 4.5 Det sammenhængende sundhedsvæsen - Udviklingsprojekt om brobygning mellem kommune og region. 4.6 Deltagelse i ICN s konges i maj 2013 i Melbourne, Australien. 5. Økonomi 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Medlemsudviklingen 6.2 Den aktuelle beskæftigelsessituation 6.3 Ledelsesgrundlag i Region Midtjylland 6.4 Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation 7. Efterretninger 7.1 Efterretningssager 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 9. Evaluering af mødet 10. Eventuelt DSR K reds Midtjylland Side 1/15

2 1. Mødets åbning Til stede Annette Askjær Dam, Leon Sørensen, Alma Jensen, Bente Rasmussen, Lone Kristensen, Helle Susanne B. Laursen, Ane Mette Sejer Pedersen, Marianne Bjørn, Marianne Würtz, Lone Präem, Anders Mikkelsen, Peder Svinth, Birgit Oien Scmidt, Jytte Greve, Hanne Holst Long, Karen Marie Grosbøll, Lene Holberg, Pirkko Dinnesen, Marianne Johansen, Søren Bæk, Jacob Gøtzsche, Vibeke Bak, Lisbeth Reuss-Schmidt, Anja Laursen, Susanne Lindberg, Susanne Bjerno, Dorthe Sølvkær Ehlers, Charlotte Thaarup, Else Kayser. Gert Petersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1.1, 2.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 3.1, 3.2 Indkomne afbud Gitte Jensen, Mette Wahlfelt, Helle Engelsen, Henrik Ørskov Larsen, Birgitte Bastiansen Godkendt. Fraværende: 1.1 Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra den Ad 4.4 Evaluering af KB s arbejdsform Det præciseres, at kredsbestyrelsens arbejde tager afsæt i kredsbestyrelsesmedlemmernes valgoplæg, kredsbestyrelsens fælles drøftelser og den efterfølgende udpegning af indsatsområder. Valgoplæg og drøftelser synliggjorde en række fælles ønsker, holdninger og prioriteringer. Indsatsområderne er udtryk for disse. Godkendt. 2.2 Opfølgning af referat Ad 4.2 Opfølgning på kredsens generalforsamling Der tages på dette møde hul på beslutningerne truffet den I første omgang præsenteres et oplæg af Marianne Jensen og der arbejdes videre med etableringen af et ph.d.- projekt i Region Midtjylland. Møde med Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Der blev orienteret om situationen i Aarhus Kommune, hvor der ændres i strukturen i forlængelse af, at sundheds- og omsorgschef Mads Gammelmark er fratrådt sin stilling. Ud over strukturændringen havde man særligt drøftet uddannelse for sygeplejestuderende. DSR K reds Midtjylland Side 2/15

3 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Bilag Behandling af krav til OK13 s.8 - Pension: Der blev udtrykt bekymring for, at der på nogle arbejdspladser sker en stigende udvikling i brugen af timelønnede, og der blev i den sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af, at pension for timelønnede ikke stilles som krav Konfliktforberedelse OK13 s.11: Det blev kommenteret, at hvis lederforeningen inddrages i konfliktforberedelse bør TR erne inddrages i denne beslutning. Lederne og TR erne skal være sig sine roller meget bevidste i konfliktforberedelsen. s.11: Der blev stillet spørgsmål til, hvad der er de nye redskaber, udviklet til medlemsregistrering Handleplaner for kongresbeslutninger s.13. Arbejdsliv og arbejdsmiljø: Der redegjordes for baggrund for at dette ikke rejses til OK 13 som særskilte krav. s.14: Der stilles spørgsmålstegn ved, om handleplanen for kongresbeslutningen fornyelse af fagbevægelsen blev drøftet af HB, herunder om de kritiske kommentarer fra sidste KB-møde var blevet inddraget i behandlingen. Øvrige kommentarer Ift. regionernes hensigter om at opslå flere fuldtidsstillinger, skal der huskes på, at der også er mange sygeplejersker, der selv er interesserede i deltidsansættelse. En vigtig faktor for at øge andelen af fuldtidsstillinger er, at der skal gøres en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, så flere kan klare at arbejde fuldtid. 3.2 Sager til behandling HB dagsorden den Bilag Konfliktfinansiering og konfliktunderstøttelse Kredsbestyrelsen anbefaler model 2b ift. konfliktforberedelse Lønsikring til ledige sygeplejersker Det anbefales, at der etableres én model, der dækker alle sygeplejersker, så der ikke skabes to hold af ledige sygeplejersker. DSR K reds Midtjylland Side 3/15

4 Der blev spurgt til, om det er muligt at oprette en digital afstemning på hjemmesiden, med henblik på at få afklaret om der er opbakning til lønsikring blandt medlemmerne Oplæg fra Professionsalliancen: En bæredygtig udvikling af velfærd Der lægges op til dette projekt fordi professionsfagene er født ud af velfærdssamfundet og derfor har vigtige og relevante perspektiver på, hvordan velfærdssamfundet skal udvikle sig i fremtiden. Kredsbestyrelsen finder projektet relevant og støtter, at der arbejdes videre. Det blev påpeget, at ligeløn også bør være et af projektets fokusområder. Det blev påpeget at indstillingens spørgsmål 2: Er der behov for at supplere oplægget med en beskrivelse af det økonomiske potentiale ved at øge tillid, faglighed og inddragelse af medarbejderen? i høj grad er relevant. En afdækning af dette perspektiv er vigtig. Projektet bør synliggøres og profileres ifm. OK13. Dermed kan det bruges som et afsæt for at diskutere alternative styrings- og forvaltningssystemer Status for arbejde med at videreføre kvalifikationstillæg Det blev påpeget, at der pt. rører sig noget på området, og at det derfor i høj grad relevant at sætte fokus på for øjeblikket. Fokus skyldes bl.a., at kravet fra arbejdsgiver om ikke længere at kunne medtage kvalifikationstillæg ved stillingsskift udfordrer lokallønssystemet, hvor en fjernelse kan være med til at fastlåse medarbejdere i deres stillinger, fordi lønnedgangen ved at skifte stilling vil være for stor Opfølgning på ANCC National Magnet Conference den For at undgå, at alle initiativer på området centreres omkring København foreslås det, at vi i Midtjylland byder ind. Det kunne eksempelvis ske i form af initiativer på Regionshospitalet Horsens. Det blev påpeget, at der tidligere har været initiativer på dette område på AUH, men det er gået i sig selv igen. Erfaringer herfra kan eventuelt indsamles. Der er en gruppe ledende sygeplejersker, der for år siden har udarbejdet en rapport om potentialerne i at arbejde med magnethospitaler. Der opfordres desuden til, at tidsskriftet tager emnet op som tema. DSR K reds Midtjylland Side 4/15

5 4. Sager til behandling Politiske sager: 4.1 OK 13 Bilag 4.1 Der er nu udvekslet krav mellem parterne. Det vurderes, at det kan blive en rigtig svær overenskomstsituation, både pga. en hård kurs og pga. uenigheder i fagbevægelsen. Det er derfor bl.a. nødvendigt at skabe samling i fagbevægelsen i vores sammenhæng i SHK med tråde over til KTO. Forhandlingen på statens område, kan blive meget afgørende for resten af OK13. Ift. medlemmerne er det vigtigt, at OK13 kan vise et positivt billede af nytten af den danske model. Fra flere kredsbestyrelsesmedlemmer blev tilkendegivet, at der blandt medlemmerne er et ønske om at undgå konflikt. Det blev kommenteret, at Gretes breve direkte til TR erne er et godt middel til kommunikation med medlemmerne. Brevene må gerne skrives i en ophængsvenlig version, så de kan gøres synlige på arbejdspladserne. 4.2 Opfølgning på Kredsens generalforsamling - medlemshenvendelse Bilag 4.2 Et forslag til svarbrev på medlemshenvendelsen blev præsenteret for KB. Der er anerkendelse af medlemmets frustration, og det blev givet til kende, at brevet i høj grad imødekommer og svarer på medlemmets spørgsmål. Der blev givet en række konkrete kommentarer til brevets formuleringer og indhold, som efterfølgende er indarbejdet i brevet. Det er vigtigt både ift. medlemshenvendelsen og ift. indsatsen for at opnå ligeløn i det hele taget at det synliggøres, at DSR og FTF stadig kæmper for ligeløn i forskellige sammenhænge. Indsatsen tager afsæt i den læring, der blev skabt efter OK08, hvor det blev tydeligt, at man ikke kan konflikte sig til ligeløn. Det blev desuden påpeget, at der kan være en forskel i for forståelsen for de politiske emner, der drøftes på generalforsamlingen hos hhv. KB og medlemmerne. Her skal KB sørge for at være i øjenhøjde med medlemmerne og drøfte emnerne med udgangspunkt i medlemmernes forståelse af problemstillingerne. Det blev kommenteret, at det kan være givtigt at tage debatten om og strategien for arbejdet med ligeløn op igen i KB, med henblik på at afklare holdninger og indsats. DSR K reds Midtjylland Side 5/15

6 4.3 Opfølgning på kongressen forslag Bilag Godkendelse af kliniske uddannelsessteder Bente Rasmussen havde drøftet kongresbeslutningen på det seneste møde i uddannelsesudvalget i Midtjylland. Beslutningen skabte en del røre i udvalget, hvor bl.a. ressourceforbruget ift. godkendelsesproceduren blev problematiseret, da det er en meget tidskrævende og bureaukratisk øvelse for skolerne. Det blev påpeget, at der i de eksisterende regler er taget højde for at større ændringer på det kliniske uddannelsessted, skal medfører en orientering til uddannelsesinstitutionerne og potentielt set en ny godkendelse. To studerende (heraf én SLS-repræsentant) deltog i uddannelsesudvalgsmødet. Der ud over har Bente Rasmussen efterfølgende drøftet mødet med SLS-formanden. SLS er derfor orienteret om stemningen ift. indførelsen af årlige godkendelser og argumenterne herfor. Frem for at stille krav om rigide årlige godkendelser af de kliniske uddannelsessteder, anbefaler kredsbestyrelsen, at der arbejdes for et fleksibelt og situationsbestemt godkendelsessystem, hvor det bl.a. er større ændringer i de kliniske uddannelsessted, og tilbagemeldinger fra de studerende om problemer på uddannelsesstederne, der afgør, hvornår der skal gennemføres en godkendelse. Dette stiller store krav til, at de studerende skal melde tilbage til uddannelsesinstitutionerne, hvis de oplever problemer på de kliniske uddannelsessteder. Samtidig stiller det krav til, at de studerende oplever, at deres tilbagemeldinger tages alvorligt og håndteres af uddannelsesinstitutionerne. Det er vigtigt at huske på, at kredsbestyrelsen i denne sammenhæng både repræsenterer de studerende, lærerne på uddannelsesinstitutionerne og de kliniske vejledere på arbejdspladserne. Det centrale er ikke, at godkendelsesprocessen er ressourcekrævende, men at de studerende kan være sikre på, at der udføres det antal godkendelser, der er nødvendige for at sikre gode kliniske uddannelsessteder. Et krav om faste årlige godkendelser vil ikke nødvendigvis sikre dette. Det vil en fleksibel situationsbestemt godkendelsesproces til gengæld, da den vil bidrage til at godkendelse netop gennemføres i det omfang og med den hyppighed, som er nødvendig for at fastholde en høj kvalitet. Samtidig skal der huskes på, at gennemførelsen af flere godkendelser, ikke nødvendigvis vil medfører, at lærerne får flere timer til at udføre godkendelserne. Derfor kan for hyppige godkendelser, betyde at den tid, der bruges på godkendelserne, skal tages fra andre af lærernes opgaver. Det forventes samtidig, at arbejdet med kongresbeslutning 1.03 Uddannelsesfokus for sygeplejestuderende kan være med til at understøtte udviklingen af stærke og gode kliniske ud- DSR K reds Midtjylland Side 6/15

7 dannelsessteder. Derfor vil samspillet mellem håndteringen af de to kongresbeslutninger være vigtig. Konklusion: Kredsen forholder sig situationsbestemt til problemstillingen og arbejder på en forbedring af uddannelsesvilkårene gennem aftaler med region og kommuner og tilrettelæggelse af arbejdet omkring den kliniske uddannelse. Arbejdet med kongresbeslutningen skal tages op med de studerende, bl.a. på en temadag i foråret Her vil involveringen af de studerende og SLS blive diskuteret, eksempelvis ift. godkendelse af og udfordringer på de kliniske uddannelsessteder Uddannelsesfokus for sygeplejestuderende Der arbejdes med et forslag om en fælles temadag, hvor den gode kliniske uddannelse drøftes med afsæt i de gode eksempler. Særligt fokus på de kommunale uddannelsessteder - eksempelvis Aarhus Kommune. 4.4 Arbejdsgrupperne Bilag 4.4 Ad hoc-arbejdsgruppen for CARMA-undersøgelsen Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen. Mellem møderne har arbejdsgruppen forholdt sig til, de ting der foregår i omverdenen, der vedrører emnet. Det konstateres at der foregår rigtig meget andre steder, hvorfor det foreslås, at arbejdsgruppen lægges i dvale. Arbejdsgruppen har opdaget, at en af de ting, der ikke sættes fokus på andre steder, er næstformandens rolle. Derfor indstilles det, at kredsen arbejder videre med at italesætte netop dette perspektiv, eksempelvis i form af en temadag for næstformændene. Temadagen vil hænge godt sammen med, at der i den seneste tid er forhandlet nye MEDaftaler, hvor bl.a. sikringen af TR ernes rolle i MED har været en udfordring. Der opfordres til, at temadagens formål skal indeholde, at der sættes fokus på formålet med samarbejdet i MED. Det beklagedes i denne forbindelse, at der ikke rejses krav om styrket indflydelse til OK 13. Det bemærkedes hertil, at dette skal ses i sammenhæng med arbejdsgiver ønske om større ledelsesrum m.m. og heraf mindre vilje til at give medarbejderne indflydelse. Der var generel opbakning til forslaget om temadagen, og der opfordres til, at de regionale og kommunale næstformænd får hver deres temadag, hvilket kan give god mening ift. at sætte fokus på situationer fra næstformændenes hverdag. DSR K reds Midtjylland Side 7/15

8 Det foresloges, at temadagen sætter fokus på rettighederne i samarbejdet: Hvilke rammer har vi, hvilke muligheder er der i systemet, og hvad kan forslås for at løse de eksisterende udfordringer. Det skal synliggøres, hvordan MED kan fungere udviklende og konstruktivt. Der er et særligt behov for at lederne får øje for dette. Samtidig skal der arbejdes med, hvordan medarbejderes proaktive rolle i MED kan styrkes. Det blev påpeget, at MED og de muligheder der er i MED skal opprioriteres, særligt i den nuværende situation, hvor der ikke er udsigt til lønstigninger. Når lønstigninger ikke er en mulighed, kan MED bruges til at styrke og forbedre andre vilkår. Ved at italesætte dette, er der dog en fare for, at medarbejdersiden kommer til at tabe terræn, hvis det fremstår som en accept af, at lønstigninger ikke er realistiske. Der opfordres til, at MED-uddannelsen tages op i RMU, da uddannelsen trænger til at blive opprioriteret. Det skal i den sammenhæng sikres, at rammeaftalen overholdes med hensyn til uddannelseskrav. Fokus på uddannelsen gælder både for medarbejderne og lederne. En undersøgelse fra regionen viser, at medarbejdersiden af MED har været gode til at komme på MED-uddannelse, mens ledelsessiden har været dårligere til at deltage i uddannelsen. Det foreslås, at der laves et temanummer af magasinet med fokus på MED. Indstillingerne blev godkendt. Strategisk Team vil efterfølgende bearbejde beslutningen, med henblik på at tilrettelægge den fremadrettede indsats og de konkrete temadage. Arbejdsgruppen for sygeplejersker og fremtiden Arbejdspladsbesøg Der blev orienteret om status for tilrettelæggelsen af arbejdspladsbesøgene. Der opfordres til, at så mange kredsbestyrelsesmedlemmer som muligt deltager i besøgene, med henblik på at få besøgt så mange arbejdspladser som muligt. I planlægningen og gennemførelsen af besøgene skal det være klart og tydeligt, at kredsbestyrelsen er på studiebesøg for at blive klogere på medlemmernes arbejdsliv. Der er IKKE tale om rekrutteringsbesøg. Hvis der først åbnes op for rekrutteringsbesøg, kan det resultere i at alle også de gule fagforeninger arrangerer besøg. Det foreslås, at en kopi af fotobogen og en brødkurv med logo uddeles til alle arbejdspladser, der besøges. Det foreslås, at der sendes et brev til hospitalsledelserne med en orientering om besøgene. Brevet udarbejdes af sekretariatet og sendes af formandsgruppen snarest muligt. Det blev slået fast, at KB-medlemmerne kun frikøbes én dag. På den dag, når man at besøge det antal arbejdspladser man kan. Det er således KB-medlemmernes kalender, der afgør hvor mange arbejdspladser der besøges. DSR K reds Midtjylland Side 8/15

9 Det foreslås, at inspirationsmaterialet deles ud til hele kredsbestyrelsen, så materialet både kan bruges ifm.arbejdspladsbesøgene og i andre relevante sammenhænge. Markedsdag Der blev orienteret om status for arbejdspladsbesøgene, som planlægges gennemført i september Det blev foreslået, at job i Norge inddrages som et element i markedsdagen, bl.a. for at trække ledige dimittender til huse. En relevant problemstilling, der med fordel kan belyses på arbejdsdagen, blev påpeget: I hjemmeplejen opleves udfordringer i arbejdet med terminale patienter ift. sammenhængen mellem hospital, hjemmepleje og hospice. En udfordring består i, at hjemmeplejen bliver en art opbevaring for terminale patienter, der er for gode til at være på sygehusene, men ikke har fået plads på hospice. Problemet er, at sygehusene ikke ved, hvilke tilbud/ydelser hjemmeplejen har til denne patientgruppe. Derfor skal der tænkes i sammenhængen for de terminale patienter, herunder at synliggøre, om en terminal patient har størst gavn af at være i hjemmeplejen eller på hospice. Der blev orienteret om, at KB-arbejdsgruppen for arbejdsmiljø gerne vil byde ind med en bod. Det blev foreslået, at kongresbeslutning 4.02 Tillidsvalgte og indflydelse i MED, samt 4.03 Forslag om debat om strategier for større medbestemmelse tænkes ind ift. markedsdagens workshops. Her kunne oplægsholder og deltagere drøfte, hvordan der skabes medindflydelse på arbejdspladserne. 4.5 Det sammenhængende sundhedsvæsen - Udviklingsprojekt om brobygning mellem kommune og region. Chefsygeplejerske Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers holdt oplæg om brobygningsprojektet i Randers-klyngen. Det blev efterfølgende konstateret, at mange af projektets elementer stemmer godt overens med kredsens politiske indsats ift. det sammenhængende sundhedsvæsen. Oplægget gav anledning til en drøftelse af balancen mellem behovet for, at lederne går foran og skaber projekter som det i Randers-klyngen, og behovet for inddragelse af medarbejderne i projektudviklingen. 4.6 Deltagelse i ICN s konges i maj 2013 i Melbourne, Australien. Bilag 4.6 Det blev orienteret om at kredsens abstract er blevet optaget på kongressen. Der ud over er et abstract indsendt af Dorte Sølvkær og Lisbeth Reuss-Schmidts blevet optaget. DSR K reds Midtjylland Side 9/15

10 Else Kayser deltager som en del af DSR s delegation. Det indstilledes, at der bevilges deltagelse på kongressen for yderligere et medlem af kredsens formandsgruppe. Det besluttedes, at kredsnæstformand Bente Rasmussen deltager på kongressen i kraft af sin deltagelse i Projekt Fagidentitet og Professionsudvikling. Der ud over godkendtes, at kredschef Ann Dahy og projektleder Mette Bille fra projekt fagidentitet - deltager i kongressen. Udgiften til Bente Rasmussens deltagelse konteres kredsbestyrelsens uddannelseskonto. Udgifter til Ann Dahy og Mette Billes deltagelse konteres Projekt Fagidentitet og Professionsudvikling. Da der er tale om en arbejdskonference, vil kredsens repræsentanter på kongressen gøre en indsats for at sikre en tilbagemelding til kredsbestyrelsen. 5. Økonomi Der blev ikke præsenteret et bilag til dette punkt. Behandlingen af punktet var mundtlig. Ansøgning fra KvindePoltisk Forum KvindePolitisk Forum søger midler til afholdelse af en foredragsrække over tre aftener. Der blev orienteret om at økonomiudvalget har besluttet at støtte foredragsrækken med kr. Ansøgning fra Landsforeningen af fleks- og skånejobbere Landsforeningen af fleks- og skånejobbere tilbyder rådgivning til deres medlemmer. Der blev orienteret om, at økonomiudvalget har besluttet at støtte foreningen med kr. I forbindelsen med støtten, vil der blive opfordret til, at foreningen udvider sit engagement fra kun at være rådgivning til også at omfatte politisk arbejde til fordel for fleks- og skånejobbere. Ansøgning fra Mødrehjælpen Mødrehjælpen uddeler julehjælp til økonomisk trængte familier. I den sammenhæng har Mødrehjælpen ansøgt om et bidrag til Mødrehjælpens juleindsamling. Det indstilles, at kredsbestyrelsen støtter Mødrehjælpen med kr. Indstillingen blev vedtaget. 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Medlemsudviklingen DSR K reds Midtjylland Side 10/15

11 Bilag 6.1 Der blev orienteret om, at opgørelsen over medlemsudviklingen fremadrettet vil blive udarbejdet i en ny form. I den sammenhæng gentænkes måden, hvorpå materialet præsenteres og drøftes på kredsbestyrelsen. Hensigten er, at kredsbestyrelsen modtager en opgørelse, der i højere grad giver mulighed for en aktiv forholden til og drøftelse af medlemsudviklingen. Der blev givet kommentarer til ønsker til den fremtidige opgørelse af medlemsudviklingen, som forsøges indarbejdet i det nye materiale. Orienteringen blev taget til efterretning. 6.2 Den aktuelle beskæftigelsessituation Bilag 6.2 Bente Rasmussen orienterede kort fra det seneste møde i DSAs hovedbestyrelse. I den sammenhæng blev der redegjort for arbejdet med indførelsen af et nyt IT-system i DSA, samt DSAs metode til opgørelse af ledighed. I DSAs systemer tælles ledige, som antal hoveder, med minimum én times udbetaling i en given dagpengeperiode. Ledighedsprocenten udregnes som udbetalte timer divideret med periodens timer og antallet af ledige. DSA bemærker desuden, at ledighedstallene indeholder ikke ledige i løntilskudsjob, medmindre de i samme periode har fået en udbetaling. DSAs ledighedstal er derfor en anelse lavere end Danmarks Statistiks ledighedstal. Ved overgangen til det nye IT-system ændres dette, så tallene bliver ens. Der blev i den sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved, om der er en udfordring i, at vi af statistikkerne fra DSA kun kan se data for DSA-medlemmer. Dermed har vi ikke et overblik over det samlede antal ledige sygeplejersker i Danmark (DSA-medlemmer, medlemmer af andre a-kasser, sygeplejersker, der ikke er medlem af en a-kasse). Det vurderes dog, at der er tale om et meget lille antal sygeplejersker, der ikke er medlemmer af DSA. Der blev desuden orienteret om, at DSA nu oplever, at der dukker udfaldstruede ledige op, som er dimittender, der ikke har været i job i de sidste to år. Fra kredsbestyrelsen blev der orienteret om, at det ift. akutjob-ordningen er problematisk, at flere stillinger for tiden opslås som 30-timers stillinger. Minimumskravet for et akutjob er 32 timer/uge. Dermed undgås lokalt at følge kommunernes og regionens centralt fastsatte principper for akutjob. Problemstillingen vil blive løftet overfor regionens direktion. Der ud over vil der blive rettet henvendelse til DSR-C mhp. at kontakte KL om problemstillingen. I nyhedsbrevet til de tillidsvalgte orienteres der om regionens principper for akutjob mhp. at synliggøre principperne og hensigterne og dermed indirekte evt. problemer der er opstået lokalt ift. at omgå disse. DSR K reds Midtjylland Side 11/15

12 Der blev orienteret om, at der fra medarbejdersiden i RMU, er udtrykt ønske om, at de midler, der følger et akutjob, følger den ansatte, med henblik på sikre opkvalificering. Fremadrettet er der desuden en udfordring ift. seniorjob, hvor de nu ses, at der ikke er økonomi til etableringen af seniorjobs til udfaldstruede seniorer. Udløber en persons dagpengeret tidligt 5 år før hun når efterlønsalderen, har hun ret til et seniorjob, når dagpengeretten er udløbet. Der stilles spørgsmål til, om etableringen af seniorjobs kan komme til at betyde nedskæringer andetsteds. Orienteringen blev taget til efterretning. 6.3 Ledelsesgrundlag i Region Midtjylland Bilag 6.3 Der er udkommet et nyt ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland. Det vurderes, at der er nogle gode parametre i grundlaget bl.a. ift. omdømme og effekt, som kredsbestyrelsen kan drage nytte af i det politiske arbejde. Grundlaget er blevet præsenteret til en temadrøftelse i RMU, hvilket har resulteret i enkelte justeringer. Der blev orienteret om, at der som supplement til grundlaget udarbejdes en stillings- og stabsstruktur ift. ledelsen. Ledelses- og styringsgrundlaget skaber et fint afsæt for etableringen af sammenhæng inden for det regionale sundhedsvæsen, men mangler perspektiver ift. etableringen af sammenhæng med andre parter og sektorer. I den sammenhæng er det dog vigtigt at have for øje, at ledelses- og styringsgrundlaget skal ses sammen med andre elementer af regionens initiativer og planer, herunder psykiatriplanen og regionens nyeste sundhedsoplæg. Der stilles spørgsmål til kommentaren s. 12 om, at frivillige organisationer kan ligeledes inddrages som en ressource. I relation til dette, blev det oplyst, at der i RMU er vedtaget en retningslinje om arbejdet med og af frivillige, hvori frivilliges indsats afgrænses. Det bør præciseres, at lederen skal være god til at kigge til sin sidemand frem for vertikalt med henblik på at sikre patientfokus og sammenhæng. Ift. afdelingssygeplejersker drøftes det, om titlen skal omdøbes til afsnitssygeplejersker med henblik på at skabe gennemsigtighed og sammenhæng. I den sammenhæng skal det dog overvejes, hvilke konsekvenser, det får for overlægernes titler og positioner. I denne forbindelse orienteredes om, at der på Aarhus Universitetshospital er tanker om en udbygning af hierarkiet dvs. at skyde en sektionsledelse ind mellem afdelingsledelse og afdelingssygeplejerske - som vil få betydning for ledelsernes ansvarlighed og kunne betyde en forvanskning af MEDarbejdet. DSR K reds Midtjylland Side 12/15

13 Der laves mange kringlede kroge i ledelsesstrukturen, som gør det svært at gennemskue, hvor man skal rette sine kommentarer og problemstillinger hen. Det er derfor nødvendigt at have en fortsat drøftelse om og synliggørelse af grundlagets og strukturens konsekvenser for MED-systemet. Det blev påpeget, at der er en udfordring i at gøre grundlaget til en aktiv del af de enkelte lederes hverdag. Der skal gøres meget for at grundlaget faktisk bliver brugt bevidst. DSR har en opgave i at holde regionen fast på grundlaget, så det ikke bliver ringbindsmateriale. Alle de gode hensigter skal bearbejdes og implementeres. Orienteringen blev taget til efterretning. 6.4 Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation Bilag 6.4 Else Kayser orienterede om arbejdet i regionens Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation. Rammen for initiativet er sat, og pt. arbejdes der konkret med de enkelte initiativer. 7. Efterretninger 7.1 Efterretningssager Bilag 7.1 Taget til efterretning. 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Efter kredsbestyrelsesmødet er der udsendt nedenstående orientering til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter: På kredsbestyrelsesmødet i dag d. 17. december har kredsbestyrelsen bl.a. diskuteret: Sygeplejestuderende og kliniske uddannelsessteder: Kredsbestyrelsen har haft en principiel drøftelse på baggrund af det vedtagne kongresforslag om godkendelse af kliniske uddannelsessteder. Da bestyrelsen har et ønske om et højt niveau af de kliniske uddannelsesudbud, besluttes det at drøfte forholdene i Midtjylland med repræsentanter fra SLS i løbet af foråret 2013 samt tage dette med i planlægningen af fælles møde/temadag for de kliniske vejledere. Opfølgning af rapporten: Medhør uden medbestemmelse fra CARMA, Ålborg Univesitet: Det drøftes hvordan kredsen kan sættes fokus på uddannelse i forhold til MED-arbejdet på de kommunale og regionale arbejdspladser for at sikre størst mulig indflydelse i MED-samarbejdet. Hvordan inddrages medarbejderne og hvilke konsekvenser viser de gode eksempler, at der kan opnås? DSR K reds Midtjylland Side 13/15

14 Der arbejdes videre med at etablere et konkret uddannelsestilbud for næstformændene i de lokale MED-udvalg i henholdsvis kommuner og region. Arbejdspladsbesøg: Kredsbestyrelsen har tidligere opfordret arbejdspladser i kredsen om at stille sig åbne for besøg af kredsbestyrelsesmedlemmer. I foråret 2013 etableres derfor studiebesøg på ca. 50 arbejdspladser. Formålet er, at kredsbestyrelsesmedlemmerne bliver klogere på sygeplejerskernes arbejdsliv og det, som optager dem fagligt. I forbindelse med studiebesøgene vil der fra formandskabet/ kredskontoret blive sendt generel information om formålet til den sygeplejefaglige ledelse af arbejdspladsen. Markedsdag 2013: Der planlægges med en markedsdag i efteråret 2013 med temaet det sammenhængende sundhedsvæsen efter samme skabelon som tidligere anvendt. Der tilbydes plads til boder, der præsenterer eksempler på det sammenhængende sundhedsvæsen. Dagens program vil herudover byde på workshops og foredrag. (I september 2011 afviklede vi i Kreds Midtjylland en markedsdag med temaet sygeplejerskers karrieremuligheder med ca. 300 gæster i medlemshuset og tilhørende telte). Den aktuelle beskæftigelsessituation: Det konstateres med glæde, at ledigheden blandt sygeplejersker i Midtjylland i løbet af 2012 har ændret sig fra 350 til 167 ledige sygeplejersker pr. 1. november. Kreds Midtjylland har arbejdet særdeles aktivt med at iværksætte jobrotationsprojekter og etablere trainee-forløb. Bestyrelsen ser dog med bekymring på, at der ses eksempler på, at intentionerne om at etablere akutjob ikke understøttes på arbejdspladserne. Bl.a. udformes jobopslag med et timetal på 30 t/u, så kriteriet om, at akutjob skal være på mindst 32 t/uge, ikke kan opfyldes. Rummeligheden synes ikke at være til stede på disse arbejdspladser i den grad, som etablering af akutjob forudsætter. Hensigten med akutjob er netop, at det etablerede arbejdsmarked tager ansvar for de ledige, som står udenfor arbejdsmarkedet. Se mere om Region Midtjyllands tilgang til akutjob her Formandsgruppen følger udviklingen nøje og vil bl.a. indberette evt. uhensigtsmæssige tilgange til Region Midtjylland eller hvis der er tale om en kommune til DSR. I opfordres til at indsende en kort orientering til MAILadresse, hvis I oplever, at man lokalt søger at omgå AKUT-jobordningen. Så kontakter vi jer efterfølgende. Opdatering af Region Midtjyllands Ledelses- og styringsgrundlag: Har været til behandling i MED-systemet. Kredsbestyrelsen drøftede det foreliggende udkast. Den store udfordring er at få implementeret ledelses- og styringsgrundlaget og gøre det til et aktivt element i udviklingen af regionens virke. Det sammenhængende sundhedsvæsen i Randersklyngen (Regionshospitalet Randers og de nærliggende kommuner - Randers, Norddjurs, Syddjurs og Farvskov kommune) Under dette punkt blev givet et oplæg ved chefsygeplejerske Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers, om initiativerne om fælles skolebænk og fælles laboratorieøvelser for udvalgte patientforløb, med henblik på at etablere sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Læse mere om projektet her samt i det nyeste nummer af Kreds Midtjyllands medlemsmagasin, DSR midt. DSR K reds Midtjylland Side 14/15

15 Efterfølgende drøftede bestyrelsen de forskellige muligheder og udfordringer, som initiativet bibringer. OK-forhandlingssituationen: Der orienteres om forhandlingsfællesskaberne. Kredsbestyrelsen drøftede ønsket om sikring af reallønnen, forventningerne fra medlemmerne, TR s vigtige rolle når der drøftes politik i kaffestuerne, betydningen af Grete Christensens breve, som sendes til hver TR, og nødvendigheden af tydelig kommunikation under forhandlingsforløbet. 9. Evaluering af mødet Intet at referere. 10. Eventuelt Birgit Oien Schmidt fortalte, at hun har fået seks måneders orlov fra 18. februar 2013 og frem, hvor hun skal til Norge og arbejde. Ansøgning om orlov fra kredsbestyrelsen behandles på næste KB-møde. Marianne Johansen orienterede om, at de nye visitationsregler ift. pludseligt opstået sygdom eller skade (visitation via egen læge) har givet problemer på Psykiatrisk Hospital i Riiskov, da visitationsproceduren er problematisk ift. situationer, hvor medarbejdere bliver skadede i arbejdstiden. DSR K reds Midtjylland Side 15/15

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat nr.4/2012 Udarb. 23.02.2012/ip/ew Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Gert

Læs mere

Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg

Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 5.3.2013 kl. 8.30-15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat nr.3/2013 Udarb.6.3.2013 Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 8/2010 Mandag, den 11.10 2010 i Medlemhuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 8/2010 Mandag, den 11.10 2010 i Medlemhuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 8/2010 Mandag, den 11.10 2010 i Medlemhuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Udarb. 12.10.2010/IP/EW Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Bente Rasmussen 1. Mødets

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Kredsbestyrelsen havde en åben drøftelse af temaet, hvor overvejelserne kan indtænkes i det videre arbejde i den nye bestyrelse.

Kredsbestyrelsen havde en åben drøftelse af temaet, hvor overvejelserne kan indtænkes i det videre arbejde i den nye bestyrelse. Referat fra kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 17.9.2013 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat nr.8/2013 Udarb.17.9.2013/ew/kes Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg 1. Mødets

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. OK18 3.2. Opfølgning på kongres

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Udarb.30.1.2014/ew/les Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Gert Petersen 1. Mødets

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1.

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1. Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen - AFBUD Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager til kl. 18 Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale 403

Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale 403 Referat J.nr.: U0200-7-04-21-11 Ref: RESC Dato: 10-05-2012 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Dagsorden. Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017

Dagsorden. Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 : 1. Mødets åbning 2. 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. Generalforsamling 2017 3.2. Sammen om DSR / ekstraordinær

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 2013

Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 2013 Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 2013 Fra praksis Susanne Pallesen, Irene Winther, Annette Dippel Larsen, Bente Juulsgaard, Birgit Søndergaard, Ruth Skriver Fra skolen Else Ravn Rasmussen,

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 20. januar 2012

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 20. januar 2012 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 20. januar 2012 Fra praksis: Annette Dippel Larsen, Birgitte Sandahl Bogner, Stefi Olesen, Susanne Pallesen, Anne-Marie Sørensen, Vera Larsen, Ruth Schriver Fra skolen:

Læs mere

4. Aktuelle emner: 4.1 Udkast til indsatsområder skal der arbejdes videre med Punktet udsættes til et senere møde.

4. Aktuelle emner: 4.1 Udkast til indsatsområder skal der arbejdes videre med Punktet udsættes til et senere møde. Nordjylland Sektorbestyrelsesmøde, Social og sundhedsområdet Dato: 7. juni 2017 Sted: Sydhavnsvej 13, 1., 7700 Thisted Tid: kl. 09.00 15.00 FIUSYS: 9501-17-24-02 Deltagere: Helle Pia R. Pedersen, Helle

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Peter Sandkvist

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen Kjeldsen Tanja Høgh Søttrup Larsen Christina Windau Hay

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag),

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag), VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmøde Dato Den 18. september 2013, Tyrstrup Kro, Christiansfeld Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Med udgangspunkt i særligt pkt. 4 og 5 i vedhæftede bilag, ønskes en fælles evaluering af Sygeplejerskeuddannelsens

Med udgangspunkt i særligt pkt. 4 og 5 i vedhæftede bilag, ønskes en fælles evaluering af Sygeplejerskeuddannelsens REFERAT Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Mandag den 10. juni 2013 kl. 12:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø Frokost i Atriet - herefter møde

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Linda Nørgaard

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø Referat Møde i Aarhus Uddannelsesråd Mødedato: 23. maj 2014 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Afbud/Fravær: Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke,

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1)

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 27. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 24. april 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen Region Midt Nord den 8. april 2014 Afholdt på Via University College, Viborg Regionsformand Lisbeth Krabbe bød velkommen til de fremmødte. PKT 1: VALG

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015 Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Barbara Bendahl Schultz, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere