Der er endvidere givet en anbefaling af en fremtidig reparationsstrategi samt et budgetestimat for gennemførelse af anbefalede reparationer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er endvidere givet en anbefaling af en fremtidig reparationsstrategi samt et budgetestimat for gennemførelse af anbefalede reparationer."

Transkript

1 FREDERIKSBROEN Projekt Assistance vedr. strategi for Frederiksbro Kunde Svendborg Kommune Dato Til Fra Bo Nislev, Svendborg Kommune Kim Obel Nielsen, Rambøll Thomas Madsen, Rambøll Jan Vig Nielsen, Rambøll Bent Grelk, Rambøll 1. Indhold På baggrund af det i afsnit 2 nævnte grundlag har Rambøll lavet en vurdering af skadesårsag og tilstand for mellemunderstøtningernes pæle, samt udført en bæreevnescreening for disse. Der er endvidere givet en anbefaling af en fremtidig reparationsstrategi samt et budgetestimat for gennemførelse af anbefalede reparationer. Dato Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Grundlag Følgende materiale danner grundlag: 1. Frederiksbroen, betonpæle Betonundersøgelser, datarapport, dateret Maj 2003 udarbejdet af COWI. 2. Frederiksbroen Klassificering, dateret februar 1998 udarbejdet af COWI 3. Resumé af dykkerundersøgelser af Frederiksbro, Svendborg, dateret 6. april 2003 udarbejdet af Frank Larsen, Nordic Marine 3. Forudsætninger Det forudsættes at overbygning og strømpiller er renoveret og har tilstrækkelige bæreevne iht. klassificeringen fra Der udføres derfor ingen tilstandsvurdering af disse konstruktionsdele og fokuseres primært på pæleunderstøtningerne. 4. Konstruktionsbeskrivelse Broen er bygget omkring Broen har tre fag med spændvidderne 7,5 m - 10,0 m - 7,5 m. 1/5 Rambøll Danmark A/S CVR NR Medlem af FRI

2 Overbygningen består af en ca. 13 cm tyk betonplade, der bæres af 9 længdedragere, der er kontinuerte over de tre fag. Derudover haves tværbjælker, der ligger vinkelret på længdedragerne. Bredden af broen er ca. 12 m, hvoraf kørebanen udgør 5,5 m. Udover endeunderstøtningerne har broen to strømpiller, som hver er understøttet af 13 betonpæle. I nyere tid er de 2 x 13 betonpæle blevet omstøbt. Yderligere information om konstruktionen kan findes via tegningsmaterialet og klassificeringen. 5. Skades- og tilstandsvurdering af betonpæle 5.1 Armeringen På baggrund af det granskede arkivmateriale konstateres: På flere af betonpælene er der registreret betonafskalninger og observeret svær korrosion af pælenes lodrette armering som lokalt er gennemtæret. Det er registreret, at armeringens dæklagstykkelse lokalt varierer ned til ca. 10 mm. Tæring af armering er konstateret i varierende dybder. Der er ingen steder registreret tæring af armering ved alle fire hjørner af en betonpæl. Det vurderes, at armeringens tilstand med stor sandsynlighed varierer væsentligt og tæringen er lokalt forceret pga. ringe dæklag. Med det nuværende grundlag er det svært at vurdere det egentlige omfang af den generelle tæring. 5.2 Beton Ved en gennemgang af de udførte betonanalyser vurderes følgende: Betonens kvalitet er rimelig god, idet der er tale om en beton med lavt v/c-tal, sunde/gode tilslagsmaterialer (er tilsyneladende ikke AKR-farlig), men er dog potentiel frostfarlig. Betonens tilstand er med undtagelse af en ca. 10 mm dyb overfladezone rimelig god, dvs. er næsten intakt i dybder > 10 mm. I de yderste typisk 0-10 mm - er betonen mere eller mindre nedbrudt og revnet, primært pga. havvandspåvirkninger/sulfatangreb og udludning. I den intakte del af betonen/kernerne må styrken - på baggrund af v/c-forholdet og lave luftindhold - skønnes at være > 30 MPa, måske tilmed endnu højere (> 40 MPa.). En fortsat nedbrydning af betonen må forventes at ske langsomt primært pga. havvandspåvirkninger og i det omfang, der er risiko for frost-tø påvirkninger (forekommer dog næppe ved vanddybder > ½ meter). 5.3 Reparation omstøbning af betonpæle Der er i nyere tid gennemført en omstøbning af pælene, som sandsynligvis er udført som en uarmeret omkringstøbning. Den egentlige årsag til gennemførelse af reparationen og valg af reparationsmetode er ikke kendt. 2/ _05_L001_Ver1_Frederiksbroen.Docx

3 Den omkringstøbte beton er dog flere steder begyndt at revne og afskalle på trods af den relative unge alder. Rambøll har kigget på en prøve som blev udtaget fra broens pæle d. 24/ fra omkringstøbningen og reparationsbetonen synes umiddelbart at være sund. Der er tydelige tegn på, at den omkringstøbte beton har haft dårlig vedhæftning til den eksisterende beton hvilket kan være den primære årsag til de skader der er observeret på den omkringstøbte beton. 6. Bæreevnescreening og udbedringsbehov Af klassificeringen fremgår det, at broen har nedenstående klasser. Tabel 1: Broklasser Normal passage Betinget passage Type 1 Type 2 Type 3 Klasse 60 Klasse 60 Klasse 100 Klasse 100 Der findes ikke anledning til yderligere beregninger af broens overbygning. Underbygningen er ikke nævnt i klassificeringen, og det fremgår ikke, om der er regnet med to lastbaner på kørebanens bredde på 5,5 m eller kun én. Som følge af at underbygningen ikke er omtalt, må det antages, at COWI i 1998 har vurderet, at pælenes bæreevne ikke har været kritisk ift. ovenstående klassificering. Derfor er der udført et overslag på pælenes bæreevne for en belastning svarende til klassificeringsresultatet. Der tages udgangspunkt i de tidligere udførte betonanalyser og oplyste dimensioner uden bidrag fra den nævnte reparation "omstøbning af betonpæle". Screeningen af pælenes bæreevne viser, at bæreevnen er tilstrækkelig. Beregningen er vedlagt som bilag. Af beregningerne fremgår det, at pælenes bæreevne er meget følsom ift. tværsnitsreduktioner, idet udnyttelsesgraden forøges fra ca. 65 % til 90 % for hhv. intakt tværsnit og et tværsnit, hvor de yderste 15 mm beton ikke benyttes (270 x 270 mm tværsnit). Dette skyldes, at pælene under mellemunderstøtningerne står frit i vandet, hvorved søjlevirkning skal undersøges. Dette betyder ligeledes, at konstruktionens robusthed er lille. Der er ikke medtaget armering i beregningen, idet den generelle tæring er ukendt. Dette er dog formentligt på den sikre side. Det bemærkes, at nyttelasten udgør ca. 60 % af den regningsmæssige belastning på pælene, og at Svendborg Kommune selv kan regulere passage af køretøjer, der overskrider færdselslovens bestemmelser omkring totalvægt og akseltryk. Derved kan belastningen på pælene nedsættes væsentligt om nødvendigt. 3/ _05_L001_Ver1_Frederiksbroen.Docx

4 7. Reparationsforslag Den anbefalede reparationsmetode ved aktuelle problemstilling er en omstøbning af de individuelle pæle. Det vigtigste for at sikre god kvalitet omstøbning er grundig rengøring af pælen (konstruktionsbeton). Al begroning, stærkt nedbrudt/dårlig beton (yderste 0-10 mm), løst materiale, skidt og rust skal spules og evt. mekanisk fjernes inden omstøbning. Rengøringen bør gennemføres umiddelbart inden støbningen. Formen kan udføres af stål eller eks. glasfiber, for lettere håndtering. Det bør overvejes at efterlade formen som en permanent del af reparation i tidsvandzonen, hvor den kan medvirke til at reducere skader pga. frost-tø. Under tidevandszonen er effekten begrænset, og vil forhindre fremtidig inspektion. Armeringsnet bør anvendes uanset om det er statisk nødvendigt. Undervandsstøbning udføres typisk ved tremie metoden, men aktuelt vurderes injektion, indpumpning via ventiler monteret på formen, som mere velegnet metode. Pga. støbehøjden skal der formentlig anvendes flere ventiler i højden, som aktiveres efterhånden som overfladen på den udstøbte beton stiger over ventilåbningen. Tremie-metoden vil stadig være en god løsning, men vil kræve, at formens størrelse øges for at have plads til pumperøret. Det vurderes dog at arbejdsforholdene klart gør injektion til den foretrukne løsning. Udstøbningen bør gennemføres med pumpbar undervandsbeton med miljøkvalitet ekstra aggressiv. Beton proportioneres til den aktuelle støbning, og det kan undersøges om tilsætning af anti-washout er nødvendigt. Aktuelt vurderes det ikke relevant. Inden detailplanlægning af reparation gennemføres, bør eksisterende omstøbning undersøges nærmere for kortlægning af omfang og årsag til mangelfuld vedhæftning. Med baggrund i tilgængeligt materiale er omstøbningen gennemført i form med udstøbning af Conbextra, som er en cement baseret reparationsmørtel tilsat anti-washout additiver. Det bemærkes at tilsætning af antiwashout additive gør grouten mere klæg og viskos, men stadig flydende, og principielt muliggør en almindelig støbning under vand med frit faldende beton gennem vand, hvilket dog ikke anbefales. Der foreligger en mulighed for fibertilsætning dels for at øge styrken, men også for at kompensere for svind og temperatur revner. Endvidere er det muligt at at ind-lime armering i eksist. betonpæle for at øge vedhæftning. Endvidere kan der anvendes særlige vandtætte fuger i top og bund af støbning, så åbningen til støbeskellet reduceres. Den vurdering bør gennemføres i forbindelse med kortlægning af årsagen til manglerne i eksisterende omstøbning. En omstøbning skal sandsynligvis udføres i 500 x 500 mm for at sikre dæklag til armeringsnet, beton samt tolerancer. Inkl. afrensning af pæle vurderes det, at en omstøbning af de 26 pæle vil kunne udføres for ca. mio. 3,3 kr. ekskl. moms. Det bemærkes at overslaget er vurderes at have en høj usikkerhed, skønnet +/- 50 %. Projektet er særlig i sin karakter 4/ _05_L001_Ver1_Frederiksbroen.Docx

5 og tilbud fra entreprenører forventes også at have betydelig spredning. Følgende forudsætninger er taget: Forventet dykkertid pr. pæl, inkl. 50 % spildtid ca. 38 timer til fjerne omstøbning, højtryksrensning af pæle, montere armering og forskalling, støbning samt afforskalling. Denne omkostning udgør ca. 60 % af overslag og har stor betydning. Dårligt beton antages at kunne fjernes ved højtryksrensning. Stipuleret til rådgivning og uforudsete, henholdsvis ca. 10 % og ca. 15 % af entreprenøromkostning. Der forventes i alt 4 stk. forskallingssystemer anvendt, så omstøbning af 4 stk. pæle udføres pr. gang. 8. Konklusion og anbefaling På baggrund af de tilgængelige informationer vurderes det, at den eksisterende konstruktionsbeton i pælene er rimelig god og med undtagelse af de yderste ca. 10 mm er tilstanden ligeledes god. Den fortsatte nedbrydning forventes derfor at være langsom. Den gennemførte bæreevnescreening er udført med fokus på broens pæleunderstøtninger, da bæreevnen af disse ikke er belyst i tidligere klassificering. Det vurderes umiddelbart, at pælenes bæreevne er tilstrækkelig i forhold til de klasser som klassificeringen i 1998 er udført efter. Det pointeres dog, at designet med fritstående pæle betyder, at pælene er sårbare overfor søjlevirkning og at konstruktionen ikke vurderes at være særlig robust. En ændring af det forudsatte tværsnit, kan derfor have væsentlige konsekvenser for broens bæreevne som helhed. Det vurderes, at pælenes tværsnit som udgangspunkt er væsentlige i forhold til søjlevirkning i pælene, hvilket kan forklare, at man tidligere har valgt at omstøbe dem. Det vurderes derfor, at en omstøbning af pælene vil være den korrekte løsning for at udbedre nuværende skader og mindske risikoen for svigt pga. søjlevirkning i pælene. En omstøbning skal udføres med armeringsnet og det anbefales at reparationen gennemføres ved injektion med pumpbar undervandsbeton med miljøkvalitet ekstra aggressiv. Reparationen estimeres at koste ca. 3,3 millioner kr. ekskl. moms, men prisestimatet er forbundet med store usikkerheder +/- 50 %. Den anbefalede reparation anbefales udført indenfor ca. 5 år for at sikre robustheden af konstruktionen, men fremtidsplanerne for brugen af broen bør tages i betragtning. Det er samtidig muligt, at man på baggrund af et bedre kenskab til det nuværende skadesomfang kan fastsætte et mere præcist tidspunkt for gennemførelse af reparationen og evt. afgrænse omfanget af denne. Det anbefales derfor, at der forud for reparationen udføres et grundigt eftersyn af eksisterende omstøbning, som skal undersøges nærmere for kortlægning af omfang og årsag til mangelfuld vedhæftning. Ved eftersynet kan det evt. vælges at fjerne eksisterende løs omstøbt beton, så nedbrydningsarbejde begrænses ved gennemførelse af reparationen. På baggrund af eftersynet kan tidspunktet for reparationen evt. udskydes, såfremt tilstanden af samtlige pæle vurderes at være bedre end ventet. 5/ _05_L001_Ver1_Frederiksbroen.Docx

6 SIDE 1 AF 5 Svendborg Kommune Bæreevnescreening af pæle Ver. C SAG NR: UDFØRT: JAVN Frederiksbro: Overslag på pælene bæreevne Bæreevnen af pælene under mellemunderstøtningerne undersøges. Pælenes tilstand er vurderet i tilhørende notat. I det følgende beregnes og vurderes trykspændingerne i betonen. Derudover gennemses arkivmaterialet for tidligere beregninger. Beskrivelse af broen mv. Broen er bygget omkring Broen har tre fag med spændvidderne 7,5 m - 10,0 m - 7,5 m. Overbygningen består af en ca. 13 cm tyk betonplade, der bæres af 9 længdedragere, der er kontinuerte over de tre fag. Derudover haves tværbjælker, der ligger vinkelret på længdedragerne. Bredden af broen er ca. 12 m, hvoraf kørebanen udgør 5,5 m. Iht. COWI notat d. 18. sep 1997 er den projekteret for et to akslet køretøj med akseltryk på 8 ton og en akselafstand på 3 m samt en jævnt fordelt last på 500 kg/m^3. Se desuden samme notat, samt senere klassificeringsresume fra februar 1998 for yderligere info. Af ovennævnte klassificeringsresume fremgår det, at broen har klasserne [NK, B1, B2, B3] = [60,60,100,100]. I resuméet er underbygningen ikke nævnt, og det fremgår ikke, om der er regnet med to lastbaner på kørebanens bredde på 5,5 m eller kun én. Som følge af at underbygningen ikke er omtalt af COWI, antages det, at COWI i 1998 har vurderet, at pælenes bæreevne ikke har været kritisk ift. ovenstående klassificering. Derfor screenes pælenes bæreevne i det følgende for en belastning svarende til klassificeringsresultatet. P:\BRO_VED\2013\ _Svendborg_assistance_vedr_Frederiksbro\09-Diverse beregninger\overslag på bæreevne af pæle\

7 SIDE 2 AF 5 Svendborg Kommune Bæreevnescreening af pæle Ver. C SAG NR: UDFØRT: JAVN Permanente laster Egenvægten under kørebanen beregnes pr. længdedrager. bel 23 kn c 25 kn m 3 m 3 (c-c afstand mellem b ld 110cm 30cm b længdedragere under kørebane) ld 1.40m g bel 25cm b ld bel (belægning og reparationsbeton) g bel 8.1 kn m g pl 13cm b ld c (egenvægt af plade) g pl 4.6 kn m g ld 30cm ( 80cm 13cm) c g td 1.1m ( 50cm 13cm) 7 25 c (egenvægt af længdedragere; forøgelse af tværsnit nær ustn negligeres) (egenvægt af tværbjælker; 7 stk over længden på 25 m fordeles jævnt) g ld 5.0 kn m g td 2.85 kn m g alt g bel g pl g ld g td (egenvægt i alt) g alt 20.5 kn m Køretøjsbelastning Indledningvist benyttes kl. 100 køretøjet (uden stødtillæg) svarende til B2, idet dette vurderes at være kritisk i forhold til klassificeringens resultater; altså mere kritisk end klasse 60 inkl. stødfaktor. Reaktioner Karak. perm. last: Karak. KL 100: P:\BRO_VED\2013\ _Svendborg_assistance_vedr_Frederiksbro\09-Diverse beregninger\overslag på bæreevne af pæle\

8 SIDE 3 AF 5 Svendborg Kommune Bæreevnescreening af pæle Ver. C SAG NR: UDFØRT: JAVN Det ses, at den samlede reaktion i begge tilfælde stemmer overens med belastningen. Den samlede regningsmæssige reaktion, idet perm. last fra 3 længdedrageres opland medtages, bliver K FI 1.1 R G_Ed 3 K FI 201kN R G_Ed 663 kn R KL100_Ed K FI kN R KL100_Ed 1016 kn R Ed R G_Ed R KL100_Ed R Ed 1680 kn Spænding i pæle Den ovenstående reaktion fordeles skønmæssigt til n pæle. n pæle 5 Dertil kommer egenvægt af strømpillen. Pr. pæl (i alt 13) haves omtrent: 12.3m 1m G pille 1.1m 50cm ( ) kn 25 G pille 12 kn 13 m 3 Belastningen negligeres i det følgende. Dermed bliver den regningsmæssige belastning pr. pæl ca: R pæl_ed R Ed 336 kn n pæle Pælenes tværsnit er 30 cm x 30 cm. Betontrykspændingen i et intakt tværsnit bliver dermed: R pæl_ed! c_ed 30cm 30cm! c_ed 3.7 MPa Betontrykspændningen pr. pæl er altså relativt lav. Med reduceret tværsnit svarende til, at dæklaget, dvs. ca. de yderste 15 mm af betonen ikke benyttes, fås: R pæl_ed! c_ed_2 27cm 27cm! c_ed_2 4.6 MPa Det er i tilhørende notat vurderet, at tilstanden af betonen er rimelig god i dybder > 10 mm og næsten intakt. P:\BRO_VED\2013\ _Svendborg_assistance_vedr_Frederiksbro\09-Diverse beregninger\overslag på bæreevne af pæle\

9 SIDE 4 AF 5 Svendborg Kommune Bæreevnescreening af pæle Ver. C SAG NR: UDFØRT: JAVN Bæreevne Bæreevnen af pælene kontrolleres, idet søjlevirkning medtages. Betonstyrken for overbygningen er iht. COWI materiale lig 15MPa (Beton 1:2,5:3,5 inkl. styrkeudvikling) " c 1.45 f cd 10 MPa " c Bemærk at der kan være benyttet en anden beton til pælene. Dette kan undersøges i arkivmaterialet om nødvendigt. Det skønnes desuden i tilhørende notat, at middeltrykstyrken f cm > 30 MPa, dvs. > 22 MPa. På den sikre side benyttes = 15 MPa i det følgende. Længden af pælene skønnes til ca. 6,5 m ud fra forholdsmåling på tegningsmaterialet. l 0 6.5m A c 30cm 30cm (regnes fastholdt mod flytninger i begge ender) (intakt tværsnit) i cm ( 30cm )3 87 mm A c (inertiradius) l 0 A c f cd # 75 > # lim i R Ed 2. ordens effekter kan som forventet ikke negligeres. For en uarmeret søjle er den kritiske betonspænding ca. lig E c0k MPa 27 GPa 13MPa 0.75 E c0k E 0crd min 1000 f cd " c 10 GPa f cd! crd 1 $ 2 E 0crd l 0 i 2! crd 5.7 MPa Bemærk, at der på den sikre side ikke medtaget nogen armering i beregningen, idet omfanget af den generelle tæring er ukendt. P:\BRO_VED\2013\ _Svendborg_assistance_vedr_Frederiksbro\09-Diverse beregninger\overslag på bæreevne af pæle\

10 SIDE 5 AF 5 Svendborg Kommune Bæreevnescreening af pæle Ver. C SAG NR: UDFØRT: JAVN Med det reducerede tværsnit, hvor de yderste 15 mm beton ikke benyttes, fås: A c 27cm 27cm i cm ( 27cm )3 78 mm A c (inertiradius) E c0k MPa 27 GPa 13MPa 0.75 E c0k E 0crd min 1000 f cd " c 10 GPa f cd! crd 1 $ 2 E 0crd l 0 i 2! crd 5.1 MPa Konklusion Der er beregnet en regningsmæssig betontrykspænding på ca. 3,7 MPa i pælene fra perm. last og kritisk placering af et KL 100 køretøj uden stødtillæg fordelt over 5 pæle. Den kritiske spænding for pælene, idet søjlevirkning betragtes og de konservativt regnes uarmerede, bliver ca. 5,7 MPa, idet der forudsættes intakt tværsnit og en betonstyrke på = 15 MPa svarende til, hvad der haves for overbygningen iht. COWI's materiale. Benyttes et reduceret betontværsnit på 27 cm x 27 cm forøges den regningsmæssige betontrykspænding til ca. 4,6 MPa og den kritiske spænding bliver ca. 5,1 MPa. Det fremgår altså af ovenstående overslag, at pælenes bæreevne er tilstrækkelig, såfremt forudsætningerne er korrekte. Det fremgår ligeledes, at pælenes bæreevne er meget følsom ift. tværsnitsreduktioner, idet udnyttelsesgraden forøges fra ca. 65 % til 90 % for hhv. intakt tværsnit og et tværsnit, hvor de yderste 15 mm beton ikke benyttes. Derudover må det påpeges, at underbygningen har ringe robusthed pga. dens udformning. Det bemærkes, at belastningen fra KL100 køretøjet udgør ca. 60 % af den regningsmæssige belastning på pælene, og at Svendborg Kommune selv kan regulere passage af køretøjer, der overskrider færdselslovens bestemmelser omkring totalvægt og akseltryk. Derved kan betontrykspændingerne nedsættes væsentligt om nødvendigt. P:\BRO_VED\2013\ _Svendborg_assistance_vedr_Frederiksbro\09-Diverse beregninger\overslag på bæreevne af pæle\

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2 LEMVIG KOMMUNE ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPDATERET REDEGØRESE FOR EFTERSYN, TILSTANDSVURDERING

Læs mere

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Poul Linneberg Chief Specialist Operation and Maintenance & Steel 1 FEBRUAR 2016 Agenda Faser i reparationsprojektet og anvendelse af DS/EN 1504-serien Oversigt

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold.

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold. AARHUS KOMMUNE KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Konstruktion 2 3 Undersøgelser

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 04-05-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Christian von Scholten 2011 Brodag 2011 1 Indlæggets indhold Indledning, baggrund og formål Forsøgets gennemførelse Resultater Konklusioner

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Skibsstødssikring. Svend Engelund, COWI SKIBSSTØDSSIKRING

Skibsstødssikring. Svend Engelund, COWI SKIBSSTØDSSIKRING Skibsstødssikring Svend Engelund, COWI 1 Historik (Aggersundbroen) Identifikation af kritiske broer - Aggersundbroen - Limfjordsbroen - Sallingsundbroen - Svendborgsundbroen 2008 Analyse af broens sikkerhed

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have 15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE EF Wessels Have Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Notat. 13. september 2016 Vores reference: Rødekro Svømmehal. Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane 1 INDLEDNING

Notat. 13. september 2016 Vores reference: Rødekro Svømmehal. Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane 1 INDLEDNING Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 82 28 14 00 F 82 28 14 01 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Rødekro Svømmehal 13. september 2016 Vores reference: 2016-09 Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane

Læs mere

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1 AALBORG KOMMUNE LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

BioCrete TASK 7 Sammenfatning

BioCrete TASK 7 Sammenfatning BioCrete TASK 7 Sammenfatning Udført for: BioCrete Udført af: Ulla Hjorth Jakobsen & Claus Pade Taastrup, den 30. maj 2007 Projektnr.: 1309129-07 Byggeri Titel: Forfatter: BioCrete Task 7, sammenfatning

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

FUGTISOLERING AF BETONBROER MED

FUGTISOLERING AF BETONBROER MED REBET 2010 - STOCKHOLM FUGTISOLERING AF BETONBROER MED BITUMENPLADER. DANSKE ERFARINGER MED LEVETIDER OG REPARATION ULRIK SLOTH ANDERSEN (ULSA@RAMBOLL.DK) RAMBØLL DANMARK. BROVEDLIGEHOLD. AGENDA A. Lidt

Læs mere

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst Mou Havn Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Metroprojektet Branch off to Nordhavnen Lidt teoretisk indblik Morten S. Rasmussen Geotenikerdagen

Metroprojektet Branch off to Nordhavnen Lidt teoretisk indblik Morten S. Rasmussen Geotenikerdagen Metroprojektet Branch off to Nordhavnen Lidt teoretisk indblik Morten S. Rasmussen Geotenikerdagen DEN TEORETISKE DEL - UNDERLAGSPLADER TIL SPUNS A) I HENHOLD TIL DS/EN1003-5 B) VED BRUDLINJE C) FEM ANALYSE

Læs mere

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen Notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4363 6567 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Hvidovre Kommune Besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

BEREGNING AF BÆREEVNE

BEREGNING AF BÆREEVNE DANSK BRODAG 2010 BEREGNING AF BÆREEVNE - NÅR KNOWHOW ER BILLIGERE END BETON OG STÅL FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Bæreevnekontrol FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Screening Hurtigt overblik Få

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod Dias 1 Sekant pælevægge. Østergades Hotel, Århus Dias 2 Metoden Materiel. Udførelse (Boreleder, boresekvens, udstøbning, armering) Tolerancer. Afstandskrav til nabobebyggelser. Jordbundsforhold. Dokumentation.

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til NOTAT Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til Fra Kopi til Hans-Åge Cordua, Vejdirektoratet Lene Tørnæs Helbo, Vejdirektoratet Troels Larsen-Helms, Rambøll Peter Møller,

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013

Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013 Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013 Bygherre: Opgave: Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal, drift og vedligehold Sted og tid: Rønne den 4. oktober 2013 Fordeling: Udført af: Kim Johansen Thomas Blønd Sørensen

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016 Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2016 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt.

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt. Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2017 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud 1 Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type QS Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 15 Dimensioner 155 Plantegninger/endeplade/tilslutningsarmering 156 Bæreevnetabel/ekspansionsfugeafstand/installationstolerancer/bemærkning

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående.

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående. Gudhjem Svømmehal Forslag til beskyttelse af konstruktionsdele 2009-04-25 Forslag og prioritering af reparationer I henhold til aftale har vi udarbejdet et forslag for renovering af bassinkonstruktionen

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m.

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008 Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Birit Buhr Jensen (bbu@cowi.dk) COWI 1 Konklusion Undersøgelser - ikke mindst NDT - er et must for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler.

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Poul Larsen GEO - Danish Geotechnical Institute, pol@geo.dk Ulla Schiellerup GEO - Danish Geotechnical Institute, uls@geo.dk

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Erfaringer fra bæreevnevurdering af brokonstruktioner

Erfaringer fra bæreevnevurdering af brokonstruktioner Dansk Betonforening Mandag den 22. januar 2007 Baggrund Formål: Et bygværk hvor bygværksejeren ønsker at øge levetiden eller at udskyde eller reducere reparationer - uden at bringe sikkerheden i fare Erfaringer

Læs mere

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 1/ Ytong U-skaller Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, 3 DK-8723 Løsning Telefon.: 7 89 66 Fax: 7 89 6 3 www.xella.dk Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 2/ Forudsætninger

Læs mere

SL-DÆK D A T A B L A D

SL-DÆK D A T A B L A D SLDÆK DATABLAD OM SLDÆKKET SLdækket er et forspændt betondæk som normalt kan anvendes til enkeltspændte etageadskillelser i boliger, erhversbyggeri, industribyggeri, Phuse mv. Dækket består af en kombination

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Aksialbelastede betonpæle

Aksialbelastede betonpæle Aksialbelastede betonpæle - statisk analyse af bæreevneudvikling R R L x x dx R(x) R b R b Af Jane Lysebjerg Jensen Præsentation Jane Lysebjerg Jensen Afgangsprojekt, januar 2004 Uddannet fra Aalborg Universitet

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner 1 1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner Et nyt sæt af DS/EN-standarder der træder i kraft i de kommende år 1 Comité Européen de Normalisation (CEN) På sigt vil

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI MEMO TITEL ARoS Extension DATO 26. juni 2015 TIL SHL KOPI Jens Martin Møller, COWI FRA Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere