BEF Bulletin No 2 August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEF Bulletin No 2 August 2013"

Transkript

1 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen (BEF)

2 Wirebokse i elementsamlinger Forord Nærværende bulletin er udarbejdet for Betonelementforeningen i samarbejde med Århus School of Engineering (ASE) og Syddansk Universitet. Projektet har til formål at muliggøre anvendelse af wirebokse som samling mellem betonelementer, selvom wiren isoleret set ikke opfylder duktilitetskrav til armering, jf. DS/EN Projektet skal skabe konsensus omkring brugen af wirebokse, og nærværende bulletin skal sammen med baggrundsdokumenter og teoretiske rapporter danne den egentlige dokumentation for samlinger med wirebokse. Problemformulering Det gældende normkompleks giver ikke mulighed for anvendelse af wirebokse i kraftoverførende samlinger hovedsageligt fordi stålwiren ikke i sig selv opfylder de normmæssige duktilitetskrav til armering. Projektmålsætning Skabe konsensus for brug og beregning af wirebokse og levere den dertil nødvendige dokumentation. Der er ønske fra letbetonelementgruppen om, at wirebokse i forbindelse med letbetonelementer bliver afklaret. Evt. i et selvstændigt parallelt projekt. Ansvar Betonelement-Foreningen og øvrige ophavsmænd påtager sig INTET ANSVAR for fejl og mangler ved informationsindholdet i nærværende bulletin, misforståelser mv. som nærværende dokument kan give anledning til eller for valg af konstruktionsløsninger eller tab som følge af konstruktioner designet/projekteret under anvendelse heraf. 1

3 Indledning Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende bulletin er et ønske fra branchen, som betonelementforeningen repræsenterer, om at skabe konsensus omkring brugen af wirebokse. Problemstilling og projektmålsætning er angivet i bulletinens forord. Problemstillingen om duktilitetskrav er teoretisk behandlet i [1]: Forskydningsbæreevne af elementsamlinger med wirebokse udarbejdet af Henrik B. Jørgensen, Linh Cao Hoang og Lars German Hagsten. Rapporten angiver det teoretiske grundlag og diskuterer kvalitativt forsøgene, som er udført i forbindelse med den eksperimentelle undersøgelse udført på ASE. Rapporten dokumenterer bæreevner for wirebokse produceret af Pfeifer og Peikko. Bulletinen er underbygget af baggrundsdokumenter, der beskriver de enkelte forsøg og forsøgsbehandlingen. Baggrundsdokumenterne sammenfatter forsøg udført ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Århus School of Engineering (ASE). Bæreevner angives i det reelle brudstadium og er fundet på baggrund af forsøg med wirebokse fra de pågældende producenter. Der forefindes bæreevner for følgende wirebokse: Pfeifer: VS60 bokse VS Plus bokse VS Slim Bokse Peikko PVL 60 Bæreevnerne er bestemt med udgangspunkt i laboratorieforsøg samt iht. DS/EN 1990 under forudsætning af at variationskoefficienten er ukendt. Brugen af wirebokse ud fra de bæreevner, der er angivet i nærværende bulletin, er afgrænset skarpt af den eksperimentelle dokumentation. Dette betyder, at der kan interpoleres inden for tabeller præsenteret i rapporten, men ikke ud over grænseværdierne i tabellerne. I Bulletinen anvendes termen wire om bundet af wirer der udgør linen i boksen. Grunden til at denne term er fastholdt er for ikke at skabe associationer til liner der anvendes til forspænding af fx betonelementer. 2

4 Bæreevne dokumenteret ud fra forsøg Bæreevner for elementsamlinger med wirebokse skal dokumenteres ved forsøg. Forsøgsemnet skal udføres som et Mattock forsøgsemne. Som vist i figur nedenfor. V E Wirebokse N stk. per fuge (N=4 i figuren) V E [kn] Variant P3A V(u) E (u) u [mm] V E Figur 1 Til venstre er vist udformning af et Mattock forsøgsemne i forbindelse med dokumentation af wirebokse. V E angiver lasten på elementet til deformationen u målt i retningen af V E. Til højre ses en typisk arbejdskurve for enkeltwirebokse, svarende til forsøgsemnet vist til venstre. Forsøgsemnet består af to L-formet betonelementer (skrå skraverede dele) med indstøbte wirebokse. De to elementer støbes sammen med fugebeton. Afhængigt af boksene, som afprøves, skal elementet armereres således, at brud vil ske i fugen. Det anbefales ligeledes, at fugebetonen, som testes, er svagere end elementet. I forbindelse med nærværende projekt er der testet 2 betontyper, den ene betontype har en trykstyrke på ca. 27 MPa, og den anden betontype har en trykstyrke på ca. 36 MPa. Trykstyrkerne er middeltrykstyrker målt som cylinderstyrken. Grunden til at der ikke er udført forsøg på andre betoner er, at bruddet i fugen skal ske i betonen for at sikre den fornødne duktilitet af samlingen. I forbindelse med dokumentationen af en type wireboks skal der som minimum udføres følgende statiske forsøg: 3 forsøg med 2 bokse udstøbt med en fugebeton med en lav trykstyrke 3 forsøg med 3 eller 4 bokse udstøbt med en fugebeton med en lav trykstyrke 3 forsøg med 2 eller 4 bokse udstøbt med en fugebeton med en anden trykstyrke Der skal foretages min. 1 aflastning og genbelastning inden for hver gruppe af forsøg. Der skal måles arbejdskurve tilsvarende den vist i Figur 1. 3

5 Bestemmelse af bæreevnen (ULS) ud fra målte arbejdskurve Belastning af elementsamlinger med wirebokse er i forbindelse med nærværende arbejde udført som statiske forsøg med et forsøg inden for enkelte serier, hvor der aflastes og genbelastes en enkelt gang. I en efterfølgende forsøgsserie udført af Lars German Hagsten (ASE), hvor der sker aflastning og genbelastning 50 gange med dobbeltwirebokse fra Pfeifer af typen VS Slim i samlingen, har det vist sig, at der kommer blivende deformationer ved de to undersøgte lastniveauer. Det ses, at de blivende deformationer vokser med stigende lastniveau for de gentagende belastninger. Det ses ligeledes, at den puklede del af arbejdskurven i intervallet 0 til 10 mm ikke eksisterer ved disse 2 forsøg. 250 V E [kn] u [mm] V E [kn] u [mm] Figur 2 Gentagende belastning. Øverst er vist et forsøg (pf05 med false), hvor der er udført genbelastninger ved ca. 140 kn, hvilket svarer til ca. 1,17 gange den regningsmæssige bæreevne, hvor der opnås en blivende deformation på ca. 10 mm. Nederst er vist et forsøg (pf09 uden false), hvor der er udført genbelastninger ved ca. 100 kn, hvilket svarer til ca. 0,83 gange den regningsmæssige bæreevne, hvor der opnås en blivende deformation på ca. 5 mm. På baggrund af ovenstående anvendes en tilnærmet arbejdskurve, hvor den målte arbejdskurve i intervallet [0;u 0 ] erstattes af en ret linje fra origo og til en værdi V E (u = u 0 ) på den målte arbejdskurve. Bæreevnen bestemmes ud fra den tilnærmet arbejdskurve V E (u) ved en energibetragtning, se [1] 4

6 V max u max = u max 0 V E (u)du hvor u max er den deformation, hvor den vandrette linje V max netop skærer arbejdskurvens nedadgående gren. V max er defineret som den værdi, hvor arealet under den tilnærmede arbejdskurve fra 0 til u max er lig med V max u max. En samlings bæreevne V R bestemmes som V R =V E (u=u ) Hvor u* er u u max Det gælder da implicit, at V R V max I nærværende rapport gælder det, at V R = V max. Et eksempel på en arbejdskurve, hvor bæreevnen er bestemt på ovenstående vis, er vist i figuren nedenfor V E [kn] V max 32,2; 121,0 Variant P3A V(u) V E (u) u [mm] VR V R Series4 V E (u) V E (u=u 0 ) V V E (u=u max )V Figur 3 Bestemmelse af bæreevne ud fra målt arbejdskurve. V max = 121 kn for en samling med 4 wirebokse ved u max = 32,2 mm. Grafisk kan bestemmelsen af bæreevnen illustreres ved, at de 2 skraverede arealer vist i figuren nedenfor er lig hinanden, se også [1]. V Variant P3A 200 E [kn] ,2; 121, V(u) V E (u) 0 u [mm] Figur 4 Grafisk illustration af hvorledes bæreevnen bestemmes ud fra arbejdskurven. VR V R Series4 V E (u) 5

7 6

8 Karakteristiske bæreevner ULS I nærværende afsnit er der angivet karakteristiske bæreevner for de enkelte produkter. Bæreevnerne er angivet for 2 trykstyrker for enkeltwireboksen, dvs. VS60 og PVL60 og for en trykstyrke på dobbeltwireboksene VS Plus og VS Slim. I tabellerne nedenfor er der angivet to karakteristiske bæreevner V Rk og V Rk (u 0 ), som tilsammen danner den tilnærmede karakteristiske arbejdskurve. Bæreevnerne er bestemt ud fra DS/EN1990 afsnit D.7.2, hvor variationskoefficienten er ukendt. Dette skyldes at kendt variationskoefficient kræver en løbende afprøvning. Da partialkoefficienter i Danmark er bestemt ved antagelse af logaritmisk normalfordeling anvendes denne antagelse også i forbindelse med bestemmelse af karakteristiske bæreevner. Værdierne for k n er de samme for en normalfordeling og logaritmisk normalfordeling. Tabel 1 Karakteristisk bæreevne for Pfeifers enkeltwireboks VS60 og dobbeltwireboksene VS Plus og VS Slim, når de er placeret med en indbyrdes afstand på 300 mm Pfeifer VS60 VS plus VS Slim f c,m V R /N V(u 0 )/N V Rk V Rk (u 0 ) [MPa] [kn] [kn] [kn] [kn] 27,1 m 19,4 17, s 2,8 3,2 36,8 m 31,0 25,6 28,6 18,1 s 5,0 3,1 26,7 m 53,0 46,5 40,9 26,8 s 4,1 7,5 26,7 m 47,6 37,9 40,6 33,2 s 2,3 1,5 Tabel 2 Karakteristisk bæreevne for Peikko s enkeltwireboks PVL60, når de er placeret med en indbyrdes afstand på 300 mm Peikko PVL 60 f c,m V R /N V(u 0 )/N V Rk V Rk (u 0 ) [MPa] [kn] [kn] [kn] [kn] 27,4 m 16,9 16,1 12,1 8,0 s 2,4 4,1 36,8 26,0 14,4 Ovenstående bæreevner er bestemt ud fra den tilnærmede arbejdskurve. Den regningsmæssige værdi bestemmes ved anvendelse af partialkoefficienten for pladsstøbt beton afhængigt af konsekvensklassen. For enkeltwireboksene VS60 og PVL60, kan der inde for trykstyrkeintervallet udføres en lineær interpolation, som V Rk (u 0 )=af cm +b V Rk =af cm +b Hvor a og b er angivet i tabellen nedenfor. 7

9 Tabel 3 Hjælpe parametre til lineær interpolation i bæreevnetabellerne ovenfor. VS60 PVL60 a b b [kn/mpa] [kn] [kn] V Rk (u 0 ) 0,6874-7, ,879 V Rk 1, ,26-28,853 Det har vist sig at u 0 kan fastsættes til følgende værdier, for den enkelte typer af bokse. Tabel 4 Værdier af u 0 som med rimelighed kan anvendes til bestemmelse af den tilnærmede del af arbejdskurven. Værdierne anvendes sammen med V Rk (u 0 ) angivet i tabellerne ovenfor. Bokstype u 0 [mm] VS60 10 VSPlus 4 VSSlim 5 PVL60 10 Typiske fugebetoner har trykstyrke på 25 til 60 MPa. Fra internettet er der fundet data for produkterne angivet i Tabel 5. Det har ikke været muligt at finde værdier fra GH-beton da deres hjemmeside ikke er opdateret. Tabel 5 Karakteristiske bæreevner af typiske elementfugemørtler Bæreevner for udvalgte elementfugebetoner Weber 35 DK Sommer Weber 45 DK Sommer Marlon 35 Marlon 45 Marlon 60 Krogs 0/1 Sommer Krogs 0/1 Vinter VS60 VS Plus VS Slim PVL 60 f cm V Rk (u 0 ) V Rk V Rk (u 0 ) V Rk V Rk (u 0 ) V Rk V Rk (u 0 ) V Rk [MPa] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] 35,0 16,8 25,9 26,8 40,9 33,2 40,6 13,2 23,3 45,0 Kan ikke anvendes pga duktilitetskrav 35,0 16,8 25,9 26,8 40,9 33,2 40,6 13,2 23,3 45,0 60,0 43,0 Kan ikke anvendes pga duktilitetskrav Kan ikke anvendes pga duktilitetskrav Kan ikke anvendes pga duktilitetskrav 33,0 15,5 23,0 26,8 40,9 33,2 40,6 11,8 20,4 I tilfælde af at der er længere imellem boksene end 300 mm aftager bæreevnen af boksene efter nedenstående figur. 8

10 1,2 V Rk /V Rk,c-c =300 1,0 0,8 c-c 0,6 0,4 0,2 0,0 V Rk /V Rk,c-c=300 = -0,0014(c-c) + 1, c-c [mm] Figur 5 Karakteristisk bæreevne af bokse ved anden afstand end 300 mm. Det er et krav, at der min. skal være wirebokse i min. 2 niveauer i en samling, som vist i skitsen th. for grafen Det ses af ovenstående figur, at bæreevne skal reduceres med 40% ved en afstand mellem boksene på 800 mm. Der er ikke eksperimentel dokumentation for boksafstande større end 800 mm. SLS Laboratorieforsøgene viser, at man med rimelighed kan sikre samlinger med wirebokse ved at tillade et lastniveau i den reversible SLS grænsetilstande (jf. DS/EN (1)P (b)), der for dobbeltwirebokse begrænses til maksimalt 20 kn pr. boks og for enkeltwirebokse begrænses til makimalt 7 kn pr. boks. Der er på nuværende tidspunkt ikke dokumentation for at angive sammenhænge mellem fugebetonens styrke og tilladelige styrker i SLS stadiet. For reversible grænsetilstande (DS/EN (1)P (b)), vil det normalt være den hyppige lastkombination, der anvendes ved sammenligning med ovenstående maksimale påvirkninger pr. boks. 9

11 Eksempel 1 Forskydningsstyrke I nærværende eksempel vises, hvorledes dokumentation af en samling med wirebokse kan udføres. Forskydningen som skal overføres hidrører fra vindpåvirkning Etagekryds Kraftoverførende samling med wirebokse H A A Opstalt Figur 6 Beregningsforudsætninger for eksempel A-A Det oplyses, at der skal overføres: v Ed = 50 kn/m Højden af samling H = 3,6 m Fugebeton f cm = 40 MPa ULS Den samlede last, der skal overføres af samlingen er V Ed =v Ed H=50 3,6=180 kn I forbindelse med nærværende eksempel anvendes der en fugebeton på 45 MPa til udstøbning af det lodrette støbeskel. Bæreevnerne for de enkelte typer wirebokse ses af Tabel 5. Tabel 6 Bæreevner (V Rd,c-c = 300 ) for de forskellige wirebokse for den valgte fugebeton i normal konsekvensklasse m = 1,45 f cm \bokstype VS60 VS Plus VS Slim PVL MPa 19,7 kn 28,2 kn 28,0 kn 18,0 kn På baggrund af Tabel 6 bestemmes antallet af bokse, som er nødvendigt, bæreevne samt den maksimale afstand mellem boksene. Beregningerne er bestemt på baggrund af, at man for et valgt antal bokse N bestemmer Bæreevnen V Rd afhængigt af afstanden mellem boksene (c-c), som bestemmes som højden H divideret med det valgte antal bokse. Som eksempel er nedenfor vist beregningerne for VS60 boksen. N=11 stk c c= N H = =327 mm V Rd =( 0,0017 c c+1,5183)n 19,7=208,9 kn>v Ed OK! Tabel 7 Eftervisning af bæreevner for de forskellige typer af bokse f cm \bokstype VS60 VS Plus VS Slim PVL 60 N 11 stk. 9 stk. 9 stk. 11 stk. V Rd 208,9 kn 212,9 kn 211,1 kn 190,1 kn c-c 327 mm 400 mm 400 mm 327 mm Det ses at c-c i alle tilfælde er mindre end 800 mm og at V Rd > V Ed i alle tilfælde. 10

12 Konstruktiv udformning af samlinger med wirebokse På baggrund af ovenstående kan der placeres bokse i et støbeskel med en indbyrdes afstand på 300 til 800 mm. Wireboksene skal placeres over for hinanden i samme højde. I fugen skal der monteres låsejern min. Y12. Fugen skal have en dimension så wiren foldet ud er vandret og ikke afbøjes pga. tilstødende betonelementer. I en samling skal alle wire være bukket ud og låsejernet være korrekt placeret så det har fat i begge løkker af de to modstående wirebokse. Såfremt væggen er armeret med 1 net, skal dette være placeret i midten langs forankringen af wiren. Har elementet 2 armeringsnet placeret ved hver side af elementet, skal der ved hver boks som min. placeret 1 Y08 bjl. Alternativ skal wirens forankring dokumenteres ved forsøg. For wirebokse i en elementsamling kan man ikke bestemme revnevidder, hvorfor samlingen alene kan anvendes i passivt miljø. Ved anvendelse i en anden miljøklasse skal dette særskilt dokumenteres eller der skal udføres en behandling som sikre holdbarheden. 11

13 Henvisninger [1] Forskydningsbæreevne af elementsamlinger med wirebokse af Henrik B. Jørgensen, Linh Cao Hoang og Lars German Hagsten, [2] Baggrundsdokument for wirebokse fra Pfeifer, 2013 [3] Baggrundsdokument for wirebokse fra Peikko, 2013 [4] DS/EN1990 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, 2. udgave,

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Betonelementbyggeriers statik

Betonelementbyggeriers statik Betonelementbyggeriers statik Beton element byggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen Betonelementbyggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen 1 udgave, 1 oplag 010 Copyright 010, Polyteknisk

Læs mere

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 7. Semester

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Januar 2006 Branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Forord Indholdsfortegnelse Forord Denne vejledning om el-installationer i vægelementer af beton og letklinkerbeton

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN]

[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN] Afslutningsprojekt Hovedforløb 1, December 2009 Mette Vriborg Nielsen i samarbejde med: [UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN] Teknisk Designer Uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 INDHOLD Opgavedefinition...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere