Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsforsikringer 31. januar 2013"

Transkript

1 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som følger: Flest personer i arbejde har sundhedsforsikringer. Der er en overvægt af mænd i forhold til kvinder 61 pct. / 49 pct. Privatansatte har oftere sundhedsforsikringer end privatansatte En større andel af unge (18-34 år) end ældre (56+ år) har en sundhedsforsikring. Jo højere indkomst man har, jo mere sandsynligt er det, at man har en sundhedsforsikring. Etniske danskere har oftere sundhedsforsikringer end danskere med andre etniciteter. Personer bosat i alment boligbyggeri har lavere sandsynlighed for at have en sundhedsforsikring end andre. Førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere har også sjældnere sundhedsforsikringer end andre. Enlige har mindre sandsynlighed for at have en sundhedsforsikring end personer i forhold. Inden for personer i lønnet fuldtidsarbejde betyder uddannelsesniveau ikke noget for sandsynligheden for, at man har en sundhedsforsikring. Personer med sundhedsforsikringer er oftere ansat i aktieselskaber. Hvem betaler for sundhedsforsikringerne? Ni ud af ti sundhedsforsikringer er betalt af arbejdsgiveren, mens hver tiende dansker vælger selv at betale for en sundhedsforsikring ii. I 2011 var over 1,1 million danskere dækket af en sundhedsforsikring iii. Tidligere var arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ikke skattepligtige for medarbejderen uanset hvilke ydelser de dækkede. Per 1. januar 2012 blev arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ikke længere skattefritaget for medarbejderen, hvis de dækker ydelser, som tilbydes af det offentlige sundhedsvæsen. Efter ændringen i skattefritagelsen er andelen af patienter med sundhedsforsikringer steget fra 27 pct. i 2010 til 38 pct. i 2012, og patienter med sundhedsforsikringer udgør nu den største patientgruppe blandt BPK s medlemmer iv. Hvorfor vælger man at tilbyde eller købe en sundhedsforsikring? Flere undersøgelser viser, at den primære årsag til at tegne en sundhedsforsikring er, at man kan få hurtigere behandling, og at man kan få sundhedsydelser, som det offentlige ikke dækker 100%, f.eks. fysioterapi og psykologhjælp v. For arbejdsgivere kan sundhedsforsikringer ses som rent produktionsinput, fordi sygemeldinger er lig tabt produktionskraft. Dansk Erhvervs medlemmer har angivet, at de primært tilbyder sundhedsforsikringer for at sikre, at deres medarbejdere vender hurtigt tilbage efter sygdom vi.

2 Skaber sundhedsforsikringer ulige sundhed? Det er vigtigt at slå fast, at sundhedsforsikringer ikke giver dele af befolkningen fortrinsret til på bekostning af andre. Sundhedsforsikrede springer ikke køen over, men går ud af den, og over til private tilbud. Reduceret brug af de offentlige sygehuse for de omkring en million danskere, som har sundhedsforsikringer, er derfor med til at aflaste det offentlige sundhedsvæsen. Det ses også, at personer med sundhedsforsikringer er mindre syge end uforsikrede personer vii. CAST finder i en analyse fra 2011 et signifikant reduceret forbrug af såvel ambulant som indlagt offentligt finansieret sygehusaktivitet blandt sundhedsforsikrede. Konklusionen er, at sundhedsforsikringer, blandt årige danskere i lønnet arbejde, er forbundet med et reduceret forbrug af offentligt finansierede sygehusydelser viii. Er sundhedsforsikringer godt for samfundet? Inden skattefritagelsen fandt både CAST, Forsikring & Pension og CEPOS, at sundhedsforsikringer gav en offentlig gevinst i omegnen mio. kr. modregnet tabt skatteindtægt ix. Gevinsten kommer af, at sundhedsforsikringer er med til at aflaste det offentlige sundhedsvæsen, mindsker sygefraværet og dermed udgifterne til sygedagpenge. Samtidig skaber kortere sygefravær værdi for private virksomheder, hvilket også giver værdi for samfundet bl.a. på Danmarks BNP (bruttonationalprodukt). På baggrund af ovenstående beregninger har Dansk Erhverv estimeret et endnu højere positivt afkast af sundhedsforsikringer. Det mindre sygefravær, anslår Dansk Erhverv, giver en gevinst i værditilvækst på mellem 1,8 og 2,6 mia. kr. årligt i den private sektor. Skatteindtægter af denne værditilvækst, besparelser på sygedagpenge og sparede offentlige behandlinger medfører også en positiv gevinst for de offentlige kasser i omegnen af 0,86 1,23 mia. kr. årligt x. Offentlig besparelse på grund af sundhedsforsikringer Årsag Øgede skatteindtægter Aflastning af offentligt sundhedssystem Sparede sygedagpenge, korrigeret for skat Skattefrihed for sundhedsforsikringer Estimeret gevinst for offentlige kasser Kilde: Dansk Erhvervs Perspektiv, nr. 56 Effekt på offentlig saldo mio. kr. 416 mio. kr mio. kr. 695 mio. kr mio. kr. En analyse fra Forsikring og Pension fra 2012 viser, at forsikrede personer, der har fået udført en af de 10 hyppigst udførte operationer på privathospitaler i 2009 betalt af sundhedsforsikringer, har op til 15 ugers kortere langvarigt sygefravær end sammenlignelige uforsikrede, der får samme operation udført på et offentligt hospital eller på et privat hospital via det udvidede frie sygehusvalg. Årsagen er, at der er kortere ventetid til operationer udført på private end på offentlige hospitaler xi. Hvad mener befolkningen om sundhedsforsikringer? Et notat fra Cepos 2007 viser, at højreorienterede vælgere i højere grad ønsker privat finansiering af sundhedsydelser, mens venstreorienterede vælgere i højere grad ønsker gratis adgang til sundhedsydelser, selvom det kan blive på bekostning af den bedste kvalitet. Notatet finder ligeledes, at 51% af befolkningen foretrækker privat finansiering af sundhedsydelser, hvis man således er sikret den bedst mulige behandling. 40% ser helst, at alle sundhedsydelser er gratis for alle, selvom dette højst sandsynligt ikke bliver den bedste kvalitet, mens 9% har svaret ved ikke xii.

3 En undersøgelse fra Forsikring og Pension viser, at der er en naturlig forskel på folks holdninger til private sundhedsforsikringer, alt efter om de selv har en sundhedsforsikring eller ej. Folk med private sundhedsforsikringer er generelt positivt indstillet, mens folk uden private sundhedsforsikringer generelt er negativt indstillet. 47% af de adspurgte i denne undersøgelse mener, at det er i orden at have mulighed for at få bedre eller hurtigere behandling end andre, mens 46% mener, at det ikke er i orden. 54% er enige i, at behovet for sundhedsydelser er umætteligt og derfor er det i orden, at folk, der kan, sørger for sig selv ved at betale sig til sundhedsydelser, mens 39% er uenige xiii. Ugebrevet A4 har udført en undersøgelse, som viser, at 4 ud af 10 fagforeningsmedlemmer ønsker en arbejdsgiverorganiseret sundhedsforsikring. I forbundene under LO ønsker 43 procent af medlemmerne ifølge A4 s undersøgelse, at fagbevægelsen kæmper for sundhedsforsikringer til alle. 31 procent mener ikke, det er fagbevægelsens opgave xiv. Læs mere om privathospitaler i BPK s vidensbank: Kilder: i Juul, Jonas Schytz (2008): Boom i sundhedsforsikringer for de velstillede. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. sundhedsforsikringer til de velstillede Bræmer, Michael (2008): Velstillede vælter sig i sundhedsforsikringer. Ugebrevet A4. Glavind, Niels (2008): De svage grupper er ikke med i de private sundhedsforsikringer. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. svage grupper er ikke med de private sundhedsforsikringer Copenhagen Economics (2008): Sundhedsforsikringer en løsning på fremtidens velfærd? sundhedsforsikringer velfaerd.aspx Borchsenius, Vibeke og Jan V. Hansen (2010): Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? Forsikring & Pension Analyserapport 2010:6. sundhedsforsikrede mindre sygeend uforsikrede.aspx Manniche, Kasper, Maria Bregnhardt og Peter Lindholm (2010): Privat sundhed er ulige sundhed. Fag og Arbejde. Kjellberg, Jakob, Michael Nyhus Andreasen og Jes Søgaard (2010): Private sundhedsforsikringer. Dansk Sundhedsinstitut. Andersen, Iver Houmark (2008): Sundhedsforsikringer dækker sjældent de svageste. Ugebrevet A4. px

4 Søgaard, Rikke, Mickael Bech og Jens Olsen (2011): Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt Kiil, Astrid (2011): Private health insurance in a universal tax financed health care system An empirical investigation. Ph.d. afhandling fra Research Unit of Health Economics, Institute of Public Health, Syddansk Universitet. ii Rigsrevisionen (2011): Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. 11.pdf iii Forsikring og Pension (2012): Sundhedsforsikring Antal forsikrede, præmier og erstatninger. kring_antal_forsikrede_praemier_erstatninger.aspx iv BPK (2012): Privathospitalerne i tal content/uploads/2013/07/2012 BPK Privathospitalerne i tal.pdf v Andersen, Morten Brønnum (2009): Danskernes syn på sundhedsforsikringer. Forsikring & Pension. menerforbrugerne/documents/danskernes_syn_sundhedsforsikringer_2009.pdf Søgaard, Rikke, Mickael Bech og Jens Olsen (2011): Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt vi Christensen, Geert Laier og Malthe Munkøe (2011): Store gevinster ved sundhedsforsikringer Dansk Erhvervs Perspektiv #56. Erhvervs Perspektiv/Documents/2011/DEP pdf Stephansen, Christina Gordon (2012): Sundhedsforsikringer forkorter det langvarige sygefravær på grund af hurtigere behandling. Forsikring & Pension 20og%20sygefrav%C3%A6r.pdf vii Borchsenius, Vibeke og Jan V. Hansen (2010): Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? Forsikring & Pension Analyserapport 2010:6. sundhedsforsikrede mindre sygeend uforsikrede.aspx Søgaard, Rikke, Mickael Bech og Jens Olsen (2011): Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt

5 viii Søgaard, Rikke, Mickael Bech og Jens Olsen (2011): Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt ix Søgaard, Rikke, Mickael Bech og Jens Olsen (2011): Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt Copenhagen Economics (2008): Sundhedsforsikringer en løsning på fremtidens velfærd? sundhedsforsikringer velfaerd.aspx Holstein, Mia Amalie (2010): Sundhedsforsikringer giver en svag forbedring af de offentlige finanser. Cepos notater/analysesingle/artikel/sundhedsforsikringer giver en svagforbedring af de offentlige finanser/ x Christensen, Geert Laier og Malthe Munkøe (2011): Store gevinster ved sundhedsforsikringer Dansk Erhvervs Perspektiv #56. Erhvervs Perspektiv/Documents/2011/DEP pdf xi Stephansen, Christina Gordon (2012): Sundhedsforsikringer forkorter det langvarige sygefravær på grund af hurtigere behandling. Forsikring & Pension 20og%20sygefrav%C3%A6r.pdf xiii Andersen, Morten Brønnum (2009): Danskernes syn på sundhedsforsikringer. Forsikring & Pension. xii CEPOS (2007): Danskernes holdning til privat finansiering af sundhedsydelser gratis eller godt? notater/analysesingle/artikel/danskernes holdning til privatfinansiering af sundhedsydelser 1/ menerforbrugerne/documents/danskernes_syn_sundhedsforsikringer_2009.pdf xiv Andersen, Iver Houmark og Tanja Nyrup Madsen: Medlemmer vil forsikres fagbevægelsen siger nej. Ugebrevet A4 2008, nr. 11:

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut Februar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt finansierede sygehusydelser

Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt finansierede sygehusydelser Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 9 Offentligt CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem?

Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem? BRAGT I Social Politik, nr. 3, 2007: 13-20 Juni 2007 Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem? Kjeld Møller Pedersen Professor, sundhedsøkonomi Syddansk Universitet At dømme efter den

Læs mere

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen?

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? Private sundhedsforsikringer - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Disposition over kapitlerne... 4 1.2 Problemanalyse... 5

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen.

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen. 13.3 Bilag 3 - Jes Søgaard Interview m. Jes Søgaard d. 15.04.12 Søgaard: Men så skete der det, at da jeg havde skrevet speciale, og ikke rigtig vidste hvad jeg ville lave, så blev jeg hængende på universitet,

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010 Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal Sygehuskrisen 2010 Hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden? Grafik: Girafisk Design og GraFOA

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere