PRODUKTIVITETSBONUS Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTIVITETSBONUS Juli 2014"

Transkript

1 PRODUKTIVITETSBONUS Juli 2014

2 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf. Dansk Erhverv Arbejdsgiver har udarbejdet en folder om hver af typerne, hvor denne folder behandler produktivitetsbonus. Hensigten er at give en kort indføring i bonussystemernes virkemåde, anvendelsesområde og de forhold, man skal tage i betragtning ved beslutning om indførelse af et bonussystem. Derudover er der vist nogle kommenterede eksempler på opbygning af aftalerne. Folderne er ikke tænkt at skulle stå alene, men de skal indgå i dialogen med Dansk Erhvervs konsulenter, når et konkret bonussystem er under etablering. København, juli 2014 Dansk Erhverv Arbejdsgiver - 2 -

3 Produktivitetsfremmende bonussystemer Formål Hensigten med et produktivitetsfremmende bonussystem er at opnå en højere effektivitet og dermed mulighed for en større indtjening til både virksomhed og medarbejdere. Gevinsten opstår ved, at virksomheden sparer lønomkostninger. Hvis det samme arbejde udføres med mindre tidsforbrug, eller der kan udføres mere arbejde med samme tidsforbrug, er der sparet nogle lønomkostninger. Et produktivitetsfremmende bonussystem er en aftale om, hvordan medarbejdernes sparede arbejdstimer skal måles, og hvordan medarbejderne og virksomheden deler de sparede lønomkostninger. Opbygning og funktionsmåde I praksis fungerer bonussystemet sådan, at virksomheden i en periode registrerer, dels hvor mange timer, der er gået med til at udføre en bestemt opgave, dels hvor meget der er udført i løbet af disse timer. Denne periode kaldes referenceperioden, og ud fra denne sættes den norm, man senere sammenligner produktiviteten med. Ofte udtrykkes normen som timer pr. produceret enhed. Hvis der skal normsættes flere forskellige opgaver, registreres hvor mange timer, der går med at udføre hver enkelt opgave, samt den mængde der er udført på hver enkelt opgave. Normer kan også fastlægges på baggrund af den kommende periodes budgetterede produktivitet. Efter at normerne for de forskellige opgaver er fastlagt på den ene eller den anden måde, kan bonussystemet sættes i gang. Når der i en efterfølgende periode er produceret en given mængde, kan normtiden findes ved at gange mængden med normen udtrykt som timer pr. produceret mængde. Resultatet vil være den tid, som normen siger, medarbejderne skulle have været om arbejdet. Har de faktisk brugt mindre tid, er der sparet nogle lønkroner, som medarbejderne efter aftalens indhold får en vis del af. De får så udbetalt en bonus oveni den almindelige løn. Normsætning For at have et sikkert talmateriale til sammenligningsgrundlaget skal registreringsperioden være så lang, at den dækker alle naturligt forekommende udsving i den givne opgave. Det betyder, at registreringsperioden eller normsætningsperioden kan vare fra nogle få måneder og op til et helt år

4 Det er naturligt, at nogle virksomheder har sæsonvariation i opgavemængden, i sammensætningen af opgaverne osv. Hvis bonussystemet bygges på talmateriale fra en meget travl eller en meget stille periode, vil normen ikke være repræsentativ, og det kan resultere i, at der bliver udbetalt en for stor eller en for lille bonus til medarbejderne. Grundlaget for et produktivitetsfremmende bonussystem, kan f.eks. være: Mængde Forbrugt tid Tid/mængde Lager Tons håndteret Tid til håndtering Norm 1 i time/ton Lager Ekspederede Ekspeditionstid Norm 2 i time/linie ordrer Kørsel Kørte kilometer Køretimer Norm 3 i time/km Kørsel Besøgte steder Stedtid Norm 4 i time/sted Normen finder man ved at dividere den forbrugte tid med den producerede mængde, og udtrykker så det gennemsnitlige tidsforbrug pr. produceret enhed. For normer baseret på budget vil det tilsvarende være det budgetterede tidsforbrug divideret med den budgetterede produktion. Normerne skal omfatte så mange af de nødvendige og naturligt tilhørende tillægsfunktioner som muligt. F.eks. skal funktionen, at fremtage og behandle papirer, eller den nødvendige bortskaffelse af tom emballage lægges ind i ekspeditionsnormen, Tidsforbruget til disse hjælpeopgaver skal være indeholdt i den normsatte tid. Der vil altid forekomme nogle opgaver, som er så atypiske eller udføres så sjældent, at de ikke kan eller skal normsættes. Tidsforbruget hertil registreres som diverse tid, og indgår ikke i beregningen af det sparede timeforbrug. Det er klart en fordel, hvis virksomheden har mulighed for at anvende eksisterende registreringer af mængde og tid, og helst edb-registreringer. Dels gør det arbejdet lettere, og dels vil sådanne oplysninger være de mest pålidelige. Det anbefales, at man nøjes med et begrænset antal normer. Nogle tror fejlagtigt, at bonussystemet bliver mere retfærdigt, jo flere normer det indeholder. Det gør det ikke. Det er snarere erfaringen, at medarbejderne føler sig usikre, hvis de ikke kan gennemskue, hvordan bonussystemet hænger sammen, og en

5 delig vil normerne under alle omstændigheder være gennemsnitsnormer. Hvis man kan forudse, at arbejdsopgaverne vil blive ændret i væsentligt omfang, eller hvis virksomheden har planer om at indføre ny teknologi eller nye maskiner, så er det et dårligt tidspunkt for virksomheden at gå i gang med et produktivitetsfremmende bonussystem. Det forudsætter nemlig en nogenlunde stabil sammenhæng mellem producerede mængder og tidsforbruget. Mangel på den stabile sammenhæng kan i øvrigt være den største svaghed ved denne type bonussystem. I nogle tilfælde vil det således være uhensigtsmæssigt at basere et bonussystem på normsætning. Igangsætning Når normerne for de forskellige opgaver er fastlagt, kan bonussystemet sættes i gang. Hvis der i efterfølgende perioder bliver sparet timer eller udført mere arbejde på den samme tid, målt i forhold til normen, så får medarbejderne udbetalt en bonus oveni den almindelige løn. Beregningen af bonussens størrelse aftaler man, inden bonussystemet sættes i gang. I nogle bonusaftaler beregnes og udbetales bonus som en individuel bonus, mens andre aftaler er indgået som fællesbonus, dvs. at der optjenes til en fælles pulje, som deles solidarisk mellem medarbejderne efter den enkeltes præsterede timer. For funktionærer gælder det dog, at de skal have fuld løn, herunder bonus, under sygdom. Der er også mulighed for at aftale en kombination, dvs. at en vis del af optjeningen går i en fællespulje og deles solidarisk, mens en anden del udbetales efter den enkeltes præstation. I nogle overenskomster er der fastsat en betalingsfaktor for de sparede timer, mens det i andre overenskomster er op til parterne på den enkelte virksomhed at forhandle sig frem til betalingen. Ofte skal bonussystemet erstatte andre bonusbeløb eller tillæg, som er blevet udbetalt med baggrund i en tidligere oparbejdet effektivitet. Disse beløb kan indregnes i bonusaftalen som en effektivitetsfaktor. I det efterfølgende er vist et eksempel på, hvordan et produktivitetsfremmende lønsystem fungerer

6 Eksempel på normsætning I en referenceperiode har man registreret nedenstående forbrug af timer på 4 aktiviteter. I samme tidsrum har man ligeledes registreret, hvor meget der er præsteret. Eventuelt kan det være budgetterede arbejdstimer og mængder. Det giver mulighed for at udregne 4 normer, som er den tid, der i gennemsnit anvendes på hver enkelt enhed. Normen er umiddelbart kun et tal og er svær at forstå. Derfor er der i den sidste kolonne udregnet den omvendte norm, f.eks. hvor mange linier man i gennemsnit har ekspederet pr. time. Det er ofte den måde, man indbyrdes anvender, når man taler om, hvor hurtig man er. Aktivitet Tidsforbrug Mængder Norm Eller Håndteret mængde timer tons 0,5265 time/ton 1,9 tons/time Ekspederede ordrer timer linier 0,0382 time/linje 26 linjer/time Kørte km timer km 0,0222 time/km 45 km/time Besøgte kunder timer kunder 0,6046 time/kunde 1,7 kunde/time Diverse opgaver timer I alt timer Eksempel på beregning og fordeling af bonus På baggrund af ovenstående normer bliver systemet sat i gang. En efterfølgende opgørelsesperiode har givet følgende resultat: Beregningen af antallet af sparede timer foregår på følgende måde: Aktivitet Mængde x Norm Normtimer Håndteret mængde tons x 0,5265 time/ton timer Ekspederede ordrer linjer x 0,0382 time/linje 555 timer Kørte km km x 0,0222 time/km 480 timer Besøgte kunder kunder x 0,6046 time/kunde timer Diverse opgaver timer I alt timer Det samlede tidsforbrug til henholdsvis at håndtere, ekspedere, køre og besøge kunder har kun været på timer. De producerede mængder udløser ved brug af normerne normtimer, hvorfor der er sparet 796 timer (5.993 timer minus timer)

7 Hvis det er aftalt, at de sparede timer skal afregnes med en betalingsfaktor på 41,00 kr./time, bliver puljen fra de sparede timer på ,00 kr. (796 timer gange 41,00 kr./time). Når den fordeles på de forbrugte timer, bliver der 5,71 kr. pr. time som bonus ( kr. divideret med timer). En månedslønnet medarbejder, der har arbejdet alle 160,33 timer, ville således få en bonus på 915,48 kr. (160,33 timer ganget med 5,71 kr./time). Kombinationssystemer Det er almindeligt at kombinere en produktivitetsbonus med resultatbonus i et og samme bonussystem. - Fejlnormer Hvis virksomheden kan sætte tal på, hvad fejl koster, og hvis virksomheden kan fastlægge antallet af fejl i en referenceperiode, er det muligt at beregne en norm for, hvad hver sparet fejl skal honoreres med. Der kan altså indbygges en norm i aftalen f.eks. for antal fejl pr ekspederede enheder. Det kan umiddelbart virke lidt bagvendt at belønne for noget, som strengt taget ikke burde forekomme, men erfaringsmæssigt er der mange penge at spare ved at reducere antallet af fejl gennem en fejlbonus. - Kvalitetsnormer Hvis virksomheden kan sætte tal på kvalitetsniveauet og måle det løbende, samtidig med at der kan sættes tal på, hvad en forbedring af kvalitetsniveauet reelt er værd for virksomheden, så kan der indbygges en kvalitetsbonus efter samme principper med en normkvalitet og en faktisk opnået kvalitet. - Forbrugsnormer Hvis medarbejderne gennem deres adfærd har mulighed for at påvirke virksomhedens samlede forbrug af f.eks. vand, forbrugsmaterialer, el, dæk eller brændstof, så kan der indbygges en forbrugsbonus beregnet ud fra sparet forbrug. Herudover kan der selvfølgelig også aftales en kvalifikationsløn, men det bør ligge som en selvstændig aftale

8 Formelle krav til bonussystemerne Efter de fleste overenskomster kan man indgå bonusaftaler som lokale aftaler mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen på virksomheden. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant kan aftalerne indgås med den lokale afdeling af fagforeningen. Er man ikke overenskomstdækket på det pågældende område, kan aftalerne indgås individuelt mellem virksomhed og medarbejder. I begge tilfælde står organisationerne til rådighed med råd og vejledning, samtidig med at organisationernes medvirken giver en garanti for aftalens gyldighed og juridiske holdbarhed. Bonusaftaler skal udformes skriftligt og underskrives af de underskriftsberettigede. I det følgende er vist et eksempel på en aftale om et produktivitetsfremmende bonussystem. Eksempel på aftaletekst I det efterfølgende eksempel er kommentarer indsat i kasser og skrevet med kursiv, mens den øvrige tekst er forslag til aftaletekst

9 Eksempel på opbygning af et produktivitetsfremmende bonussystem XXXX A/S I aftalen skal det præciseres, hvem aftalen omfatter og i nogle tilfælde, hvem den ikke omfatter, f.eks. alle lagerarbejdere, men ikke chauffører. Eksempel: Mellem nedennævnte parter er truffet følgende produktionstillægsaftale for de på ovennævnte virksomhed beskæftigede medarbejdere på lageret og i distributionen. I. Arbejdet omfatter alt i forbindelse med følgende: Her beskrives i overskrifter så præcist som muligt, hvilket arbejde der er omfattet af aftalen, uden at forfalde til detailbeskrivelser. Hensigten er at beskrive opgaverne, som danner grundlag for normerne, og dermed er omfattet af aftalen. I nogle tilfælde kan man præcisere, hvilke opgaver der ikke er omfattet. Læg mærke til, at opgavebeskrivelserne i hovedgrupper og de enkelte normer ikke behøver at være sammenfaldende. Eksempel: A. Varemodtagelse Varemodtagelse af enhver art. Aflæsning med truck, kran og lignende. Mængde og kvalitetskontrol. Behandling af papirer (fragtbrev, følgeseddel, advis). Desuden alle øvrige normalt forekommende opgaver i forbindelse med ovenstående. B. Ompakning og lignende produktion Oppakning af leverandørkolli. Pakning i detailkolli. Mærkning. Emballering. Almindeligt administrativt arbejde i forbindelse med ompakning. Desuden alle øvrige normalt forekommende opgaver i forbindelse med ovenstående. C. Ekspedition Ekspedition af varer efter plukseddel eller andet ekspeditionsgrundlag. Klargøring og mærkning af fremtagne varer. Emballering af forsendelser og andre ordrer. Almindeligt administrativt arbejde i forbindelse med ekspeditionen. Medhjælp ved læsning af egne og fremmede vogne. Desuden alle øvrige normalt forekommende opgaver i forbindelse med ovenstående

10 D. Kørsel og distribution Klargøring af vogne - herunder påfyldning og kontrol af dieselolie, olie, vand, luft m.v. Vask og rengøring af vogne såvel indvendig som udvendig. Rapportering til kørselslederen om bilens stand og eventuelle forestående reparationer. Forsvarlig læsning af laddet. Distributionskørsel efter kørselsledelsens instrukser, og aflæsning hos kunder på anvist plads. Professionel og servicebetonet kundebetjening hos kunderne. Hjemkørsel af returvarer og emballage. Hjemkørsel og distributionskørsel af varer fra leverandør. Intern transport mellem lagerets forskellige afdelinger. Desuden alle øvrige normalt forekommende opgaver i forbindelse med ovenstående. Det er praktisk at have et særskilt punkt med beskrivelse af generelle opgaver, som kan være indeholdt i samtlige normer. Det er altså ikke en beskrivelse af diverse timer. Eksempel: E. Diverse Oprydning og rengøring på lageret. Interne rokeringer på lageret og mellem afdelinger. Almindelig vedligeholdelse af maskinelt udstyr, bygninger, arealer. Kontrol og vedligeholdelse af rullende materiel. Lageroptælling af lagerbeholdningerne til status og lagerkontrol. Desuden alle øvrige normalt forekommende opgaver. II. Grundlag for beregning af produktionstillæg I forhold til lønudbetalingstidspunkt, arbejdsbelastningens variation over perioder, forskydninger i mængdeopgørelser med videre, fastlægges opgørelsesperiodens længde. Det er bedst at have bonusudbetalingen så tæt som muligt på de handlinger, der udløser bonussen, mens usikkerheder i periodisering af mængder og variation i belastningen kan trække i retning af lange opgørelsesperioder. Det mest hensigtsmæssige kompromis skal findes. Eksempel: For det faktisk udførte arbejde foretages en daglig/ ugentlig/ 14-dagesvis/ månedlig/ kvartalsvis/ halvårlig/ årlig effektivitetsopgørelse efter nedenstående retningslinier: A. Arbejdsydelsen opgøres som følger (normtid): Normerne fastlægges som tidsforbruget pr. præsteret enhed i referenceperioden. I senere perioder ganges de præsterede mængder med normen, hvorved det normsatte tidsforbrug findes. Efterfølgende sammenlignes det faktiske tidsforbrug med det normerede, og det kan umiddelbart ses, om der er sparet timer eller brugt for mange

11 I det efterfølgende er forudsat, at aftalen er opbygget som en fællesbonus, dvs. at der optjenes til en samlet fælles pulje, som efterfølgende fordeles efter den enkeltes præsterede timer i perioden. Princippet vil være det samme, hvor der er aftalt individuel bonus, idet normerne som regel vil være ens for alle medarbejdere. Eksempel: Produktivitet: Antal modtagne kolli/linier/ordrer/tons/etc. Antal ompakkede kolli/linier/ordrer/tons/etc. Antal ekspederede kolli/linier/ordrer/tons/etc. Antal kørte km x 0,0000 time pr kolli/linier/ordrer/tons/etc. x 0,0000 time/kolli/linier/ordrer/tons/etc. x 0,0000 time/kolli/linier/ordrer/tons/etc. x 0,0000 time/km Antal besøgte steder/ leverede kolli/linier/ordrer x 0,0000 time/sted/kolli/linier/ordrer Alle øvrige ikke normsatte opgaver indgår med det faktisk forbrugte timetal. Normalt er normerne beregnet efter registrering af tidsforbrug og mængder over en periode, men de kan også være fastsat som budgetnormer, der normalt vil være gældende et år af gangen. For budgetbaserede normer skal der være en beskrivelse af en procedure for en årlig genforhandling af næste års normer samt udgangsbetalingen. Hovedpunkterne er typisk, hvornår skal der forhandles, hvem skal forhandle, hvornår skal man være færdig, hvad sker der, hvis man ikke kan blive enige om nye normer, f.eks. at aftalen så bortfalder, og hvad der så skal betales i stedet. Tidsforbruget til alle opgaver, som ikke har været udført under registreringen, skal opgøres særskilt, og det indgår med de faktiske timer i den normsatte tid. Man skal være opmærksom på, at normerne altid er gennemsnitsnormer, hvorfor de ikke kan bruges på delelementer af det normsatte. For at præcisere dette og undgå diskussion kan der indsættes en tekst som følgende: De anførte normer er gennemsnitsberegnede og kan ikke anvendes enkeltstående for enkelte arbejdsområder, medarbejdere, partier, ordrer, produkter eller for kortere perioder end en dag/ uge/ 14 dage/ måned/ kvartal/ halvår/ år. B. Timeforbruget opgøres som følger (forbrugt tid): Den forbrugte tid, som skal sammenlignes med den normsatte tid for produktionen i perioden, opgøres som faktisk tilstedeværende timer. Eksempel: I beregningen indgår samtlige arbejdstimer inkl. overtimer for medarbejdere beskæftiget ved forannævnte arbejdsopgaver (ekskl. søgnehelligdage, sygedage og ferie i perioden)

12 III. Beregning, fordeling og udbetaling af produktionstillæg Det skal aftales, hvordan bonus beregnes, og hvordan den fordeles blandt medarbejderne. Det er mest normalt at udforme aftalerne som en fællesbonus, dvs. at alle optjener til en fælles pulje, som fordeles blandt deltagerne efter tilstedeværende timer. Man kan også udforme aftalerne som enkeltmandsbonus. Endelig kan aftalerne udformes som en blanding, hvor f.eks. 2/3 af den samlede optjente bonus fordeles solidarisk, mens den sidste 1/3 fordeles efter den enkeltes præstation. Det viste eksempel er en ren fællesbonus: Der ydes produktionstillæg til fællespulje efter nedenstående retningslinier: Hvis medarbejderne tidligere har haft forskellige tillæg kan de overføres til aftalen og udgøre grundbetalingen, ofte betegnet som en effektivitetsfaktor. 1) For hver effektiv arbejdstime i perioden tilføres fællespuljen x,xx kr./time. I nogle overenskomster er det aftalt, hvad de sparede arbejdstimer skal aflønnes med, mens det i andre overenskomster kan aftales lokalt. 2) Herudover tilføres eller fradrages puljen beløb i forhold til periodens produktivitet som følger: (normtimer(iia) - forbrugte timer(iib)) x y,yy kr./time. Der kan efter selve produktivitetsdelen i aftalen tilføjes andre elementer, f.eks. bonus for sparede omkostninger eller bonus for øget kvalitet og bonusfradrag for faldende kvalitet. I nogle tilfælde er det ubetinget nødvendigt at have en kvalitetsbonus som modvægt til produktivitet, så det ikke bliver muligt at tjene bonus på en øget produktivitet samtidig med en faldende kvalitet. Eksemplet er ekspedition med modregning for ekspeditionsfejl: 3) Herudover tilføres eller fradrages puljen beløb i forhold til periodens kvalitet som følger: (fejlnorm x ekspederet mængde faktiske ekspeditionsfejl) x z,zz kr./ sparet eller ekstra fejl. Betalingen for sparede eller ekstra ekspeditionsfejl kan varieres således, at få færre eller få flere fejl end normen afregnes med et lille beløb, mens beløbet stiger med stigende afvigelse under og over normen. Herved belønnes den meget dygtige medarbejder, og den sjuskede straffes, mens lidt mere tilfældige afvigelser fra gennemsnittet (normen) ikke påvirker betalingen ret meget. I aftaler med lang opgørelsesperiode kan der indføres en a conto betaling for at gøre lønudbetalingerne mere jævne. Man skal dog sørge for, at a conto beløbet med stor

13 sandsynlighed ligger under den endelige bonus, idet det ikke er kutyme, at trække et for meget udbetalt a conto beløb efterfølgende. A conto udbetales v,vv kr. pr. effektiv time. Hensigten med en produktivitetsfremmende bonus er at belønne de medarbejdere, der har været med til at præstere en merindsats. Derfor fordeles puljen forholdsmæssigt til medarbejderne efter det antal timer, de har deltaget i produktionen. Det betyder, at der ikke udbetales bonus for sygedage, feriedage og andet fravær, men derimod for overarbejde og ekstraarbejde. Der kan dog indgås aftaler, hvor bonus deles med syge medarbejdere efter særlige regler. Funktionærer skal som hovedregel have fuld løn, herunder bonus, under sygdom. Eksempel: Puljen fordeles til de i perioden beskæftigede medarbejdere i forhold til antal effektive arbejdstimer (evt. plus sygetimer) ved det i aftalen omhandlede arbejde. Det skal aftales, hvornår bonus udbetales under hensyn til opgørelsestidspunkt og tidspunkt for indrapportering af løn. Udbetaling af indtjent produktionstillæg finder sted senest ved anden lønudbetaling efter en opgørelsesperiodes udløb. Eller: (Udbetaling af indtjent produktionstillæg finder sted senest 1 måned efter en periodes udløb.) Eller: (Udbetaling af indtjent produktionstillæg finder sted ved første lønudbetaling efter en periodes udløb.) Der bør være nogle bestemmelser for anvendelse af bonusbeløb, der ikke kan udbetales til en medarbejder, f.eks. en halvårlig bonus til en medarbejder, der er flyttet permanent til udlandet uden at opgive ny adresse. Eksempel: Fratrådte medarbejdere får deres andel udbetalt ved henvendelse til selskabet, dog tidligst efter eller i forbindelse med den normale udbetaling for perioden. Eventuelle uhævede beløb indgår igen i puljen, såfremt de ikke er hævet inden 6 måneder efter puljeopgørelsen. IV. Arbejdsforhold Det er meget vigtigt at præcisere, at aftalen og herunder normerne, er indgået under nogle ganske bestemte forhold. Derfor skal det også beskrives, hvad der kan ske, hvis forudsætningerne for aftalens indgåelse ændres. Eksempel: Denne produktionstillægsaftale gælder for den nuværende lagerindretning, lagerplacering, vognpark, mekaniske hjælpemidler, varesortiment og nuværende arbejds- og ekspeditionsforhold og metoder i øvrigt. Sker der ændringer i disse forhold, kan der med 14 dages varsel begæres forhandling om ændring af aftalen

14 Opnås der ikke enighed ved en sådan forhandling, der skal foregå mellem aftaleparterne, lægges arbejdsgivernes beregninger til grund for den fortsatte aftale, idet det herefter står parterne frit at opsige aftalen med nedennævnte ordinære varsel. Der kan også indføjes nogle bemærkninger om visse forudsætninger af mere subjektiv karakter for aftalen. Eksempel: Det er en forudsætning for aftalen, at varer og materiel behandles forskriftsmæssigt samt at arbejdsledelsens anvisninger følges. Da medarbejdernes service overfor kunderne eller disses repræsentanter er af afgørende betydning for selskabet, forudsættes denne service opretholdt i sædvanligt omfang. Eventuelle klager i så henseende optages til drøftelse mellem selskabet, tillidsmanden og den pågældende medarbejder. Såfremt aftalen medfører forøget skade på varer og materiel, kan aftalen opsiges uden varsel til øjeblikkeligt ophør, hvorefter der hurtigst muligt afholdes et møde mellem organisationerne herom. Endvidere forudsættes ubetinget overholdelse af gældende færdselslov, retningslinier, kvalitetskrav og sikkerhedsbestemmelser i øvrigt, og de enkelte medarbejdere har medansvar for overholdelse af sikkerhedsbestemmelser og kvalitetsniveauet samt for overholdelse af færdselsloven. V. Samarbejde Der kan indføjes nogle bemærkninger om samarbejde mm. Eksempel: Denne aftale er indgået for at skabe større arbejdsglæde, en bedre planlægning, øget effektivitet, og samarbejde i bestræbelserne for en bedre, hurtigere og mere fejlfri betjening af selskabets kunder. Alle parter i denne aftale tilsiger deres fulde aktive indsats for, at aftalen kan fungere til størst mulig gensidig tilfredshed. VI. Opsigelse Det er en forudsætning for en aftale af denne type, at det er beskrevet, hvordan parterne kan komme ud af den igen. Opbygningen kan være, at der er en relativ kort opsigelsesfrist i en aftalt prøveperiode, hvor begge parter har tid til at vurdere aftalens effekt. Efter prøveperioden bør parterne stole på aftalen og give den en længere opsigelsesfrist. Endelig bør der være en bestemmelse, der kan få aftalen til at falde bort, hvis den decideret misligholdes af en af parterne, f.eks. ved bevidst snyd. Det er ikke rimeligt, at den anden part skal være tvunget til at skulle fortsætte med en aftale, som har været misligholdt af modparten. Eksempel:

15 Ved misligholdelse af denne produktionstillægsaftale kan den opsiges uden varsel til øjeblikkeligt ophør, hvorefter der hurtigst muligt afholdes et møde mellem parterne herom. For aftalen gælder i øvrigt en prøveperiode på X måneder, i hvilken aftalen kan opsiges med X dages varsel til en periodes udløb. Nogle aftaler må indgås på et for begge parter lidt usikkert grundlag. Her kan det være på sin plads at aftale et maksimum og et minimum for bonus i en periode, f.eks. i prøveperioden. Eksempel: I prøveperioden kan bonus ikke udbetales med mere end x,xx kr./time og ikke med mindre end y,yy kr./time. Aftalen kan, bortset fra i prøveperioden, opsiges af begge parter med X måneders varsel til en periodes udløb. Forinden aftalens udløb skal afholdes et forhandlingsmøde mellem parterne om et eventuelt revisionsgrundlag. Det er nødvendigt at aftale, hvad lønnen skal være hvis aftalen bortfalder. Det kan være fristende, at aftale et egentligt beløb til erstatning for aftalens provenu, men ingen af parterne kan forudse et kommende handlingsforløb, der kunne føre til opsigelse af aftalen. Derfor er det bedst for begge parter, at aftale den individuelt aftalte løn eller den overenskomstmæssige løn, og derefter være tvunget til at forhandle en for begge parter tilfredsstillende løsning ud fra de faktiske forhold på opsigelsestidspunktet. Eksempel: Ved opsigelsesvarslets udløb bortfalder aftalen, hvorefter der aflønnes med den overenskomstmæssige eller individuelt aftalte løn alene. Aftalen skal have en ikrafttrædelsesdato, som mest praktisk kan afstemmes med en opgørelses- og lønningsperiode. Eksempel: Denne produktionstillægsaftale træder i kraft den / 20xx Aftalen skal underskrives af de aftaleberettigede, nemlig virksomheden og enten medarbejderen selv eller medarbejdernes repræsentant. For nogle overenskomsters vedkommende kan medarbejdernes repræsentant, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, være den lokale afdeling af fagforbundet. Eksempel:

16 X-købing, den / 20xx Medarbejderen / for medarbejderne Virksomheden Eller Fagforbund A, Afdeling X og/eller Fagforbund B Afdeling X

RESULTATBONUS Juli 2014

RESULTATBONUS Juli 2014 RESULTATBONUS Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

KVALIFIKATIONSLØN Juli 2014

KVALIFIKATIONSLØN Juli 2014 KVALIFIKATIONSLØN Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Her er vejledningen til skabeloner til en lokal resultatlønsaftale, som tillidsrepræsentanten kan anvende i forhandlinger med ledelsen om en resultatlønsaftale.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

OBS: Protokollen er udgået. Protokol. mellem. Tele Danmark Salg & Service, Privat. Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen

OBS: Protokollen er udgået. Protokol. mellem. Tele Danmark Salg & Service, Privat. Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen OBS: Protokollen er udgået Protokol mellem Tele Danmark Salg & Service, Privat og Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen fra forhandlingsmøde den 24. november 1999 om lokalaftale

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom.

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom. BF s vejledning til TR omkring vagttillæg (OK08) - Juni 2008 Fra AC-overenskomstens og tjenestemandsaftalens udsendelse ændres vagtbetalingen for aften, lørdags- og søndagsvagt og bogbustjeneste til at

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 Bilag 7 Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen 7.1 Hovedprincipper og anvendelse... 2 7.1.1 Kvalitetsstyringssystemets hovedprincipper... 2 7.1.2 Grundlaget

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere