Design af vandvarmelagre/ akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design af vandvarmelagre/ akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg"

Transkript

1 Design af vandvarmelagre/ akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg Projektrapport September 1997

2 Design af vandvarmelagre/akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg Brian Schmidt Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1997

3 Titel Rapport kategori Forfatter Dato for udgivelse Copyright Sagsnummer Sagsnavn ISBN Design af vandvarmelagrelakkumuleringstanke lit decentrale la:aftvarmelagre Projektrapport Brian Schmidt September 1997 Dansk Gasteknisk Center a/s Design af vandvarmelagre For ydelser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) gælder: at DGC er ansvarlig i henhold til "Almindelige bestemmelser for te!ulisk nidgivning & bistand (ABR 89)", som i øvrigt ansesfor vedtagetfor opgaven. ar erstatningsansvaret for fejl, forsømmelser eller skader over for rekvirenten eller tredjemand gælder pr. ansvarsptidragende fejl eller forsømmelse og altid begrænses tillooo/o af det vederlag, som DGC har modtaget for den pågældende ydelse. Rekvirenten holder DGC skadesløs for alle tab, udgifter og erstatningskrav, der nuitte overstige DGC's hæftelse. at DGC skal- uden begrænsning-omlevere egne ydelser i forbindelse medfejl og forsømmelser i DGC's materiale. Juli 1997

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side l Forord Indledning/baggrund Mulige udformninger Cylindrisk varmelager Varmelager fordelt på flere tanke Specielle udformninger Mulige placeringer l O 4.1 Placering i bygning lo 4.2 Varmelager sammenbygget med kraftvarmeværk Beplantning Nedgravet Delvis nedgravet Decentral placering Mulig udsmykning Teknik Størrelse Udformning af ind- og udløb Varmetab Tilhørende udstyr Korrosionshindrende foranstaltninger og overvågning heraf Referencer/supplerende litteratur Design, vandvarmelagre 715\76\Rapport\design af vandvarmelagre-rev 3.doc september 1997

5 DGC-rapport 2 1 Forord Denne projektrapport er udarbejdet i perioden juni 96 - august 97 af DGC for gasselskabernes Fagudvalg for større anlæg (F AU 2). Projektarbejdet er udført af Brian Schmidt, D GC, og FAU 2 ansvarlig bar været Ole Sundman, DONG. Projektgruppen forsøgte undervejs i projektet at engagere Kunstakademiets Arkitektskole til at bidrage til rapporten. Disse tiltag endte desværre resultatløst. Rapportens billeder er, hvor ingen ki lde er angivet, taget af forfatteren samt Jan de Wit. Hørsholm, september 1997 Brian Schmidt Projektingeniør Afd. for Gasanvendelse [3~ Bjarne Spiegelhauer Afdelingschef Afd. for Gasanvendelse

6 DGC-rapport 3 2 Indledning/baggrund V andvarmelagre etableres i dag i forbindelse med kraftvarmeproduktion for at give driftsfleksibilitet Varmeproduktionen er knyttet til elproduktionen, som oftest styres efter elselskabernes tarifperioder. Eltarifperioderne er oftest inddelt i spids- høj- og lavlast Grundet dette, lægges elproduktionen og hermed varmeproduktionen fortrinsvis i spids- og højlastperioderne. Disse perioder stemmer ikke fuldt overens med varmebehovet, hvorfor det er nødvendigt at lagre en del af varmeproduktionen for senere brug. Et vandvarmelager er en tank, som akkumulerer overskudsvarmeproduktionen i en kortere periode. Udformningen er oftest en synsmæssigt dominerende høj cylindrisk tank, hvor tanken oplades termisk, ved at varmt vand ledes ind øverst samtidig med, at koldt vand ledes ud nederst. Tanken "aflades" ved at vende processen og lede det varme vand ud til forbrugerne. Adskillelsen af koldt og varmt vand foregår ved termisk temperaturlagdeling i tanken. Adskillelsen er ofte temperaturmæssigt ganske markant og foregår typisk i et ca cm lag. I mange tilfælde etableres kraftvarmeværkerne tæt på bebyggelse, hvilket stiller krav til hensigtsmæssig udformning/placering af vandvarmelageret For visse af de etablerede anlæg er akkumuleringstanken synsmæssigt meget dominerende. Det er ikke altid nødvendigvis rentabelt at etablere et vandvarmelager i forbindelse med kraftvarmeproduktion. Ved mindre anlæg kan det være økonomisk fordelagtigt at dimensionere kraftvarmeenheden således, at den styres af det aktuelle varmebehov. Dette bevirker, at kraftvarmeenheden er i drift i alle tarifperioderne og har hyppige start/stop, hvilket kan medføre en øget vedligeholdelsesudgift For større anlæg er det generelt en økonomisk fordel at etablere vandvarmelagre. Størrelsen af vandvarmelageret bestemmes ud fra en økonomisk vurdering baseret på drifts- og anlægsomkostninger, elselskabernes tariffer, varmepris mm. Dette notat er væsentligst tænkt anvendt som idemateriale ved nyopførelse, ændring og udsmykning af vandvarmelagre i forbindelse med kraftvarme-

7 DG C-rapport 4 anlæg. Notatet indeholder eksempler på mulighed for placering, udformning og udsmykning af vandvarmelagre.

8 DGC-rapport 5 3 Mulige udformninger I det følgende kapitel vises en række eksempler på placering af tanke. Tekniske aspekter vedr. indretning og drift omtales i kapitel Cylindrisk varmelager Cylindrisk udformning er af tekniske, økonomiske og funktionsmæssige årsager den hyppigste forekommende. Det cylindriske varmelager kan placeres lodret eller vandret. Se eksempler på Figur 3.1 og Figur 3.2 Figur 3.1 Eksempel på vandretliggende tank

9 DGC-rapport 6 Figur 3.2 Eksempel på lodretstående tank 3.2 Varmelager fordelt på flere tanke På værker, hvor lagervolumenet ønskes så stort, at det ikke vurderes muligt at bringe dette i harmoni med omgivelserne, kan lageret opdeles på flere tanke. Dette øger overfladearealet pr. volumenenhed, men dog ikke så meget, at varmetabet herfra bliver uacceptabelt højt. Den procentvise forøgelse af overfladearealet ved fordeling af vandmængden på hhv. 2, 3 og 4 tanke ses i skemaet på Figur 3.3. Beregningen gælder for geometrisk ligedannede tanke. Antal tanke o/o-forøgelse af overfladearealet Figur 3.3 %-forøgelse af overfladeareal ved opdeling afvandvarmelageret på flere tanke. Forudsætning: Geometrisk ligedannethed Eksempel på et varmelager fordelt på flere tanke ses afbildet på Figur 3.4 og Figur 3.5. Det ses, at højden af tankene er holdt under trætoppenes niveau.

10 DGC-rapport 7 Figur 3.4 Eksempel på varmelager fordelt på flere tanke Figur 3.5 Eksempel på varmelager fordelt på flere tanke (3 stk. i alt)

11 DGC-rapport Specielle udformninger De førnævnte udformninger af varmelagre er mere almindelige, men grundet de specielle krav til den arkitektoniske udformning er andre udformninger blevet udviklet. Eksempler herpå ses på Figur 3.6 og Figur 3.7. Figur 3.6 Specielt udformet varmelager

12 DGC-rapport g Figur 3. 7 Specielt udformet varmelager

13 DG C-rapport 1 O 4 Mulige placeringer 4.1 Placering i bygning Enkelte varmelagre er placeret i bygning. Eksempel herpå er Figur 4.1, hvor tanken ses indefra bygningen og Figur 3.4, hvor samme anlæg ses udefra. Figur 4.1 Eksempel på varmelager placeret i bygning (set indefra) Tankstørrelse 65 m 3

14 DGC-rapport 11 Figur 4.2 Eksempel på varmelager placeret i bygning (set udefra) 4.2 Varmelager sammenbygget med kraftvarmeværk Sammenbygning af varmelager med kraftvarmeværket er en mulighed. Figur 4.3 viser Viborg Kraftvarmeværk, hvor tanken er delvis integreret i værket. Et andet eksempel (Figur 4.4) er Fåborg Kraftvarmeværk, hvor varmelageret er integreret i værket.

15 DGC-rapport 12 Figur 4.3 Varmelager delvis integreret i kraftvarmeværk 131 Figur 4.4 Varmelager integreret i kraftvarmeværk

16 DGC-rapport Beplantning En anden mulighed er beplantning med træer eller andet, der helt eller delvist kan skjule tanken. Et eksempel på sidstnævnte ses på Figur 4.5 og Figur 4.6, hvor tanken er skjult bag træer set fra den ene side (Figur 4.5) og synlig fra den anden (Figur 4.6). Figur 4.5 Varmelager skjult bag træer

17 DGC-rapport 14 Figur 4.6 Varmelageretfra Figur 4.5 setfra den anden side 4.4 Nedgravet Eksempel på et nedgravet varmelager ses på Figur 4.7 (før tildækning) og Figur 4.8 (efter tildækning).

18 DGC-rapport 15 Figur 4. 7 Nedgravet varmelager før tildækning Figur 4.8 Nedgravet varmelager efter tildækning (Anden lokalitet end Figur 4. 7) Sådanne tanke leveres oftest færdigbygget (inkl. isolering mv.). Af hensyn til transport er der begrænsning på størrelsen af den enkelte tank. Præfabrikerede tanke leveres p.t. i størrelser op til270 m 3, med en maks. diameter på 4,45 m. Hvis tanken er større end dette, bygges den ofte på stedet.

19 DGC-rapport Delvis nedgravet En række lodretstående tanke er udført delvis nedgravet. På denne vis kan typisk "spares" ca. l - 2Y2 m af fritliggende højde. På Figur 4.9 ses et eksempel på en sådan delvis nedgravet tank. Figur 4.9 Delvis nedgravet lodretstående tank 4.6 Decentral placering Placering på anden og mere velegnet lokalitet, dvs. placering andetsteds end værket, er også en mulighed. Dette kan give mulighed for at placere varmelageret i harmoni med omgivelserne. Ved decentral placering af varmelageret er det nødvendigt at tage hensyn til rørdimensionen og pumpekapaciteten mellem KV -anlægget og varmelageret Da det periodevis kan være nødvendigt af oplagre hovedparten af den producerede varme, skal transmissionsforbindelsen mellem KV -anlægget og varmelageret kunne have stor kapacitet.

20 DGC-rapport 17 5 Mulig udsmykning Efterfølgende figurer giver eksempler på udsmykning af vandvarmelagte, der alle er udført som lodretstående tanke (Figur 5.1- Figur 5.3). Figur 5.3 viser et kraftvarmeværk, hvor varmelagerets akkumuleringstanke benyttes som ramme om en frilufts. cene. Y deri igere er scenebaggrunden udsmykket med et kun tværk. En mulighed er også at benytte akkumulering tanken som reklamesøjle.

21 DGC-rapport 18 Figur 5.1 Udsmykket varmelager

22 DGC-rapport 19 Figur 5.2 Spedaldesignet varmelager

23 DGC-rapport 20 Figur 5.3 Varmelager, der udnyttes i forbindelse med friluftsscene/festplads

24 DGC-rapport 21 Figur 5.4 Akkumuleringstank anvendt som reklamestander

25 DGC-rapport 22 6 Teknik 6.1 Størrelse Størrelsen af vandvarmelagre skal tilpasses det aktuelle anlæg. Lagerstørrelsen vælges på baggrund af ønsker tillagerkapacitet og temperaturforskel over tanken. Lagerkapaciteten bestemmes ofte således, at anlægget producerer el i spids- og højlastperioderne og kan stoppes i lavlastperioderne. I spids- og højlastperioderne producerer motoranlægget et varmeoverskud, som akkumuleres i tanken. Dette varmeoverskud skal så typisk dække varmebehovet i lavlastperioden. På visse anlæg foretages endvidere hel eller delvis weekendudjævning. Figur 6.1 gør det muligt at vurdere tankstørrelsen på baggrund af ønsket lagerkapacitet og temperaturforhold i lageret. Lageret bør dog vælges større, end figuren angiver, idet det må påregnes, at der i tanken er områder, så som skillelag og vandvolumen omkring ind- og udløb, der ikke kan udnyttes fuldt ud. Tankvolumen (m3) DGC feb/ :~~~~~~~. ~!!~ ~~~~~~~ IO temp.stigning (gr.c.) 5 25 JO 40 2 // 'Z L / l l l l l l l 1 l :r :l ~ 2 ~ l ' Energiindhold (kwh) Figur 6.1 Lagerstørrelse afhængig af lagerkapacitet

26 DGC-rapport Udformning af ind- og udløb For at udnytte tankvolumenet optimalt er det vigtigt, at udformningen af indog udløb giver lav udstrømningshastighed og optager så lidt volumen som muligt. Dette opnås eksempelvis via den gradvise tværsnitforøgelse af indog udløbssystem, som vist for en lodret- og vandretliggende tank (Figur 6.2 og Figur 6.4). Bemærk isoleringen af røret. Dette er gjort for at undgå at skabe unødig intern cirkulation forårsaget af, at varmt vand føres ned gennem tankens kolde ende / -... Fyldningssituation Tappesituation Figur 6.2 Ind- og udløbssystemfor lodret tank Som alternativ til indløbet på figur 6.2 har ringformede rør med udstrømningshuller været afprøvet. Disse synes ikke at fungere så godt, som den "omvendte tallerken" model (Figur 6.2).

27 DG C-rapport 24 Øverste ditfuser Isolering Figur 6.3 Ind- og udløbssystern for vandretliggende tank 6.3 Varmetab Af hensyn til varmetab er det væsentligt, at tanken har et så lille overfladeareal som muligt i forhold til dens volumen. Dette forhold er generelt optimalt for en kugle. Denne udformning er dog konstruktionsroressigt uhensigtsmæssig. Overfladeareal i forhold til volumen for en cylindrisk tank kan optimeres med hensyn til varmetab. Dette forhold har et optimum ved diameter lig højde. Ved øget højde-/diameterforhold stiger tankens overfladeareal og dermed varmetab fra tanken, som vist på Figur 6.4

28 DGC-rapport 25 Cii Q)... cu Q) cu "' Procentvis forøgelse af tankens overfladeareal ved et givet tankvolumen som funktion af højde/diameter-forhold =E ~, o?f!. li Q) Ul "i m! o o o /./ / v / / v L / højde/diameter-forhold 7 Figur 6.4 Procentvis forøgelse af varmetab afhængig af ændret højde /diameterforhold (reference hid = l) Af hensyn til effektiv temperaturlagdeling bør højde-/diameterforholdet være større end l, Tilhørende udstyr Vand udvider sig ca. 4% ved opvarmning fra C og stål ca. 1/20 af dette. Da lagertanken i mange tilfælde også fungerer som ekspansionsbeholder for fjernvarmesystemet (trykløse tanke), er det nødvendigt med et hulrum i toppen af tanken, som tillader ekspansion af vandet. Af hensyn til korrosion må der ikke være en iltholdig atmosfære, som har kontakt med fjernvarmevandet i dette hulrum. Dette kan undgås ved, at tanken forsynes med en gummimembran, som forhindrer iltning af fjernvarmevandet En anden mulighed er opretholdelse af en inert atmosfære med kvælstof eller damp. Dampen produceres af en dampgenerator i eller koblet til tanken, der ved et lil1e overtryk hindrer indtrængning at ilt. Overtrykket kan opretholdes ved en simpel vandlås. Placering af temperaturfølere, sprængklap, niveau- og tryktransmittere samt førnævnte udstyr kan ses på Figur 6.5.

29 DG C-rapport 26 llam '-L- CJeneralof Figur 6.5 Placering af tilhørende udstyr Tryktanke er fyldt helt op. Her kompenserer en ekspansionsbeholder for vandudvidelsen. 6.5 Korrosionshindrende foranstaltninger og overvågning heraf Der er konstateret korrosion i flere akkumuleringstanke. Korrosion er indtil nu hovedsagelig forsøgt forhindret ved opretholdelse af en damppude i toppen af tanken, som skal sikre en iltfri atmosfære. Flere korrosionseksperter har uafhængigt af hinanden konkluderet, at det drejer sig om ilttæringer. Ilten trænger i de fleste tilfælde ind i tanken, idet damppuden falder sammen i forbindelse med termisk afladning af tanken eller opstart af et "koldt" anlæg. Herved kondenserer en større dampmængde på tankens "koldere" overfladevand, end dampgeneratoren kan producere. Andre mindre hyppige årsager til svigtende tankdækning er: Svigtende dampgenerator Mangelfuld eller svigtende overvågning M andre medier, der forventes at kunne hindre ilt i at trænge ind i tanken, kan nævnes: Kvælstof

30 DGC-rapport 27 Blow-top ekspansionssystem Der pågår p.t. forsøg med ovennævnte på forskellige værker. Lige meget hvilken metode der vælges til at opretholde en iltfri atmosfære i tanktoppen, er det vigtigt at overvåge, at metoden er effektiv. Til dette anbefales to af hinanden uafhængige ystemer, hvorfor trykovervågniti gen, som benyttes på hovedparten af tankene, bør suppleres med fx kontinuert iltovervågning. Y dertigere bør tankene forsynes med inspektionsjern/mandehul ( e Figur 6.5). Dette muliggør også bmg af korro ionskoponer, som kan nedsænkes i fx bunden, midten og toppen af tanken. For nærmere information om korrosionshindrende foranstaltninger henvises W DGC-rapport: 'Korrosion i akkumuleringstanke '.

31 DGC-rapport 28 7 Referencer/supplerende litteratur l. Wit, J. de: "Korttids-varmelagre", Dansk Gasteknisk Center a/s, Teknisk note nr. 2/ Andersen, P.E.: "Beregning af rør- og kanalsystemer", kompendium, Odense Teknikum. 3. Fjernvarmen nr. 8/ Årsberetning 96, Dansk Fjernvarmeværkers Forening. 5. Wit, J. de: "Nedgravet vandretliggende varmelagertank". Demonstrations- og måleprojekt, Dansk Gasteknisk Center a/s, Projektrapport, nov Wit, J. de, DGC; Lohmann-Devantier, S., NESA A/S: "Nyudviklet varmelagerteknologi, Måleprojekt Åbrinken, Virum". Dansk Gasteknisk Center a/s, marts 1994.

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Rene Thiemke Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1999 Titel Rapport

Læs mere

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

KOMBINEREDE SOLVARME- OG BIOBRÆNDSELSANLÆG

KOMBINEREDE SOLVARME- OG BIOBRÆNDSELSANLÆG KOMBINEREDE SOLVARME- OG BIOBRÆNDSELSANLÆG Analyser og forslag til design Stoker T1H T1L M1 T3H M3 160 l T4H 500 l M2 T2H T3L T2L M4 T4L ENERGY SUPPLY TRANSFER, STORAGE, CONTROL AND DISTRIBUTION LOAD December

Læs mere

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet November 2013 Projektdeltagere PlanEnergi (projektleder) Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontakt: Per Alex

Læs mere

Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere

Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere Janne Dragsted Simon Furbo Mikael Schrøder Torben Schifter-Holm Kasper Korsholm Østergaard Martin Spanggaard Tilde Schwaner Rapport Institut for

Læs mere

Slutrapport om hjemmefyldestationer

Slutrapport om hjemmefyldestationer Projektrapport Juni 1995 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Per Pedersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1995 Titel

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Marius Kildsig/Hanne Frederiksen Dansk

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP Projektet er støttet af Energinet.dk Marts 2009 Projektdeltagere: PlanEnergi (projektansvarlig) Jyllandsgade

Læs mere

Installationsvejledning for biobrændselskedler

Installationsvejledning for biobrændselskedler Installationsvejledning for biobrændselskedler Udarbejdet for Energistyrelsen J.nr. 51161/98-0069 Oktober 2000 Energi Installationsvejledning for biobrændselskedler Udarbejdet for Energistyrelsen J.nr.

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Solvarme status og strategi

Solvarme status og strategi Solvarme status og strategi Forskning, udvikling og demonstration It is expected that in the coming years, solar thermal will become the most important source of energy for heating buildings... Solar Thermal

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen Udnyttelse af overskudsvarme 2013 Lars Jensen Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Forfatter navn, studienr.: Projekt

Læs mere

HALM TIL ENERGI. Status, teknologier og innovation i Danmark 2011

HALM TIL ENERGI. Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 HALM TIL ENERGI Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 Halm til energi Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 Udgivet af Agro Business Park A/S, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele,

Læs mere

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning 17-02-2010 mt VindVarme Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper 1. Sammenfatning I dette notat er sammenfattet en række analyser, som er gennemført for at kvalificere de konkrete muligheder

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Henrik Tommerup Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Byggesystem: Lette ydervægselementer i stålskelet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-096 2004 ISSN

Læs mere