FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne"

Transkript

1 JEHØ Kontakt: Jette Høy - - Tlf: FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne Arbejdsmarkedets rummelighed lader fortsat meget tilbage at ønske. Der er behov for en forstærket indsats og FTF foreslår bl.a.: Den forebyggende indsats og revalideringsindsatsen styrkes for at nedbringe tilgangen til alle overførselsindkomstordninger. Statens refusion af kommunernes udgifter til revalidering skal hæves fra 65 pct. til 75 pct., 1/3 løntilskud i fleksjob bør genindføres og visitationen til fleksjob samt opfølgningspraksis på fleksjobansatte skal forbedres. Notatet redegør for 17 forslag. På trods af den historiske lave ledighed frem til årsskiftet 2008/2009 er antallet af personer på overførselsindkomster ikke nedbragt. Det samlede antal af personer, der modtager offentlige ydelser på grund af helbredsproblemer og/eller andre problemer ud over ledighed er i perioden , steget fra ca til ca personer. Dog har antallet været forholdsvist stabilt de senere år. De offentlige forsørgelsesordninger kan betragtes som forbundne kar, hvor graden, varigheden og behandlingsmulighederne af den enkeltes nedsatte arbejdsevne er afgørende for, hvilken ydelse den pågældende visiteres til. Spektret går fra den mindst indgribende foranstaltning over for personer med let og midlertidig uarbejdsdygtighed og til personer med svær og varig nedsat arbejdsevne. Billedet kompliceres ved, at mange af disse grupper af overførselsindkomstmodtagere visiteres frem og tilbage mellem de forskellige ydelser, afhængig af den enkeltes aktuelle helbredssituation og arbejdsevne. Problemet med denne overgang fra én ydelse til en anden er, at mange lønmodtagere falder mellem to stole og risikerer at ende på kontanthjælp eller selvforsørgelse, hvis man på grund af en for høj ægtefælleindtægt eller formue ikke er berettiget til kontanthjælp. De overførselsindkomster, som Arbejdsmarkedskommissionen har i sit fokus, er hele viften af forsørgelsesydelser, der udgør det sociale sikkerhedsnet for personer, der midlertidigt eller varigt har nedsat arbejdsevne eller som af andre årsager ikke er i stand til at forsørge sig selv. 1 Diskussionsoplæg, Arbejdsmarkedskommissionen, 9. juni 2008 og Notat Side 1

2 Det drejer sig om følgende: Sygedagpenge Revalidering Kontanthjælp Løntilskud til fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension og løntilskud til skånejob for førtidspensionister Med trepartsaftalen om sygefravær af 29. september 2008, forventes det ikke, at Arbejdsmarkedskommissionen vil fremlægge væsentlige yderligere forslag om nedbringelse af sygefravær. FTF s forslag og politik på førtidspensionsområdet er vedtaget af FU den Disse to temaer er derfor ikke beskrevet i dette notat. I det følgende redegøres for FTF s vurderinger og forslag til regulering med fokus på at øge arbejdsudbuddet og give den enkelte bedre muligheder for at være en del af arbejdsmarkedet. FTF fokuserer på: Udvidelse af arbejdsmarkedets rummelighed og efterspørgselsside, bedre arbejdsmiljø og forebyggelse, en styrket revalideringsindsats, en styrket opfølgningsindsats i jobcentrene samt konkrete forslag til justering af lovgivningen vedrørende revalidering, kontanthjælp og fleksjob. Arbejdsmarkedets rummelighed Arbejdsmarkedets rummelighed lader fortsat meget tilbage at ønske. I forbindelse med førtidspensionsreformen i 2001, bortfaldt 1/3 løntilskud i fleksjobordningen. Denne ændring baserede sig på forestillingen om, at arbejdsmarkedets parter skulle påtage sig at fastholde og integrere borgere med en mindre nedsat arbejdsevne. Disse personer skulle ansættes i job på ordinære vilkår, herunder efter de sociale kapitler i overenskomsterne. I redegørelsen til Folketinget om førtidspension og arbejdsmarkedets rummelighed 2 fremgår det, at virksomhederne og arbejdsmarkedets parter ikke har levet op til disse forventninger, der var grundlaget for førtidspensionsreformen. Den seneste SFI Årbog 3 har tre vigtige og desværre også negative resultater. Den viser for det første, at de adspurgte lønmodtagere synes det er blevet mere belastende og mindre aflastende at have kollegaer med nedsat arbejdsevne. Dernæst, at næsten halvdelen af lønmodtagere har betænkelighed ved en kollega med psykisk lidelse mens det kun er gældende for knap en tredjedel, hvis det drejer sig om fx en blind kollega. Endelig viser undersøgelsen, 2 Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, maj Virksomhedernes sociale engagement. Årbog SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Notat Side 2

3 at de unge lønmodtagere er mere afvisende over for socialt engagement generelt og i forhold til ansættelse af personer med psykiske lidelser. Arbejdsmarkedskommissionen har pt. ikke nogen egentlige bud på, hvordan arbejdsmarkedets rummelighed kan udvides, men fokuserer på, hvorvidt fleksjobordningen med løntilskud har udkonkurreret de uformelle og aftalebaserede skånejob på virksomhederne. FTF vurdering og forslag: Hvis regeringen skal nå sine mål om at nedbringe antallet af personer på overførselsindkomster, skal virksomhedernes sociale ansvar og arbejdsmarkedets rummelighed udvides. Den fortsatte høje arbejdsløshed for personer, der er visiteret til fleksjob og som modtager ledighedsydelse viser imidlertid, at der fortsat er mange virksomheder, der ikke kan eller vil ansætte personer med nedsat arbejdsevne. Og med en begyndende lavkonjunktur, er det ikke realistisk at dette billede vil blive væsentligt forbedret, - tværtimod. Regeringen og Arbejdsmarkedskommissionen har et meget snævert og ensidigt fokus på kortsigtede løsninger, der alle er målrettet udbudssiden og i mindre grad efterspørgselssiden. Ligeledes har hele spørgsmålet om virksomhedernes sociale engagement og ansvar været baseret på virksomhedernes frivillige dispositioner uden nogen form for lovgivningsmæssige krav til virksomhederne. Der er behov for at revurdere, hvordan man kan stimulere efterspørgselssiden til at påtage sig et større ansvar for de beskæftigelsespolitiske udfordringer og derved få sat en bredere dagsorden. Jobcentrene skal indgå partnerskabsaftaler med virksomheder om afklaring af virksomhedernes sociale ansvar og i den forbindelse foretage en vurdering af virksomhedens potentiale for større rummelighed i forhold til at kunne integrere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Der kan iværksættes en kampagne for udvidelse af det rummelige arbejdsmarked med holdningsprægede budskaber. Kampagnen skal rettes mod at nedbryde evt. stigmatisering og fordomme om ansatte på arbejdsmarkedet, der lider af psykiske sygdomme. Man kunne fx forestille sig, at jobcentrene i regionerne i samarbejde tilbyder virksomheder besøg af et rejsehold, der kan deltage i personalemøder med henblik på at nedbryde betænkeligheder ved at have medarbejdere med psykiske lidelser ansat. Arbejdsmiljø og forebyggelse Der findes i dag stor viden om, hvilke forhold, der bidrager til helbredsmæssige forringelser, herunder øget sygefravær. Forskning fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø viser Notat Side 3

4 fx, at mere end en tredjedel af alt fravær fra arbejde kan forklares af forskellige faktorer i arbejdsmiljøet. Der findes kun begrænset viden om, hvordan det moderne arbejdsliv og dets mentale og psykiske krav opleves og håndteres af den enkelte. En af de indikatorer, som kan tages som udtryk for en stigende oplevelse af pres på den enkeltes ressourcer, er imidlertid udviklingen i sygefraværet og stressrelaterede årsager til afgang fra arbejdsmarkedet. Ifølge en undersøgelse gennemført af FTF føler tre ud af fire FTF ere sig stressede; 27 pct. føler sig i høj eller i meget høj grad stressede. 48 pct. føler sig delvis stressede, mens 25 pct. i ringe eller meget ringe grad føler sig stressede. Mere end hver sjette - eller 17 pct. - har indenfor det sidste år været sygemeldt på grund af stress 4. Det samme mønster gælder, hvad angår hovedårsagerne til, at man må forlade arbejdsmarkedet i utide. Også her (identificeret som årsager til førtidspension mv.) er psykisk relaterede sygdomme i hastig vækst som hovedårsag. Knap halvdelen af alle de nye førtidspensioner i 2007 er blevet tilkendt pga. psykiske årsager mod ca. hver fjerde i FTF- vurdering og forslag: Forudsætningen for at opnå regeringens mål om færre på overførselsindkomster er at reducere nedslidning og udstødning gennem en massiv indsat i forhold til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det forebyggende arbejde skal især have fokus på de forhold i arbejdslivet, som medfører helbredsmæssige forringelser. Det er nødvendigt at gå helhedsorienteret til værks og fokusere på virksomhedens evne til at forebygge samt helt specifikt at inddrage det psykiske arbejdsmiljø i det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde på arbejdspladsen. På grundlag af trepartsaftalen om kvalitet i den offentlige sektor er trivselsmålinger nu indarbejdet i overenskomsterne på det offentlige område i 2008, hvilket er et positivt skridt i forhold til at fremme trivsel på arbejdspladserne. Regeringen skal forpligtes til at udvikle og indføre økonomiske incitamenter, der kan motivere virksomhederne til at lade sig arbejdsmiljøcertificere. Alle arbejdspladser skal gennemføre en fyldestgørende trivselsmåling - herunder en måling af det psykiske arbejdsmiljø. Målingen skal foretages hvert tredje år, og den skal være skriftlig. Målingen skal følges op af en handlingsplan, der præciserer, hvordan identifi- 4 Stress på FTF-arbejdspladsen, juni Samspil. Info AMS nyhedsbrev nr. 6, juni 2008 Notat Side 4

5 cerede problemer løses - hvornår og hvem, der er ansvarlig. Trivselsmålingen kan med fordel ske i forbindelse med udarbejdelse af den lovpligtige APV. Der skal oprettes en fond til at støtte virksomhedernes aktiviteter og indsats på det psykiske arbejdsmiljøområde. Det midlertidige tilskud på 70 mio. kr. til Arbejdstilsynet, fra Velfærdsaftalen i 2006, bør overgå til en fast bevilling til Arbejdstilsynet med det formål, at øge ressourcerne til rådgivning og vejledning i forhold til brancher med fysiske og psykiske nedslidningsproblemer samt rådgivning af virksomhederne mht. inddragelse af sygefravær i APV mv. Revalidering Revalidering skal bidrage til, at personer med nedsat arbejdsevne fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet og sigte mod efterfølgende varig ansættelse på normal løn - og ansættelsesvilkår. En revalidend kan få tilbudt enten virksomhedsrevalidering eller ordinær uddannelse. Ifølge loven skal kommunen tilrettelægge en revalidering, så den kan gennemføres på så kort tid som muligt. Revalideringen har gennem en længere årrække været under pres. Siden 2000 er antallet personer, der modtager revalidering faldet kraftigt. Antallet af revalidender, er reduceret med hele 43 pct. fra I 2000 modtag ca en revalidering. Det var faldet til ca personer i Det seneste fald er fortsat ind i Månedsopgørelserne for 2008 viser, at antallet af revalidender fra januar 2008 til september 2008 er reduceret med næsten personer. Det er særligt personer på uddannelsesrevalidering, der er reduceret. Personer, der får tilbud uddannelsesrevalidering er siden 2000 mere end halveret. I 2000 var ca personer på uddannelsesrevalidering. Det var reduceret til ca personer i I de første 9 måneder af 2008 ses et fortsat fald i uddannelsesrevalidering. Det er blevet fremført af bl.a. Arbejdsmarkedskommissionen, at særligt nedgangen i uddannelsesrevalidering skal ses i lyset af, at SU-reglerne er forbedret for handicappede og enlige forsørgere. Forbedringen af SU-reglerne kan måske forklare en del af nedgangen i uddannelsesrevalidering, men slet ikke den markante nedgang som er sket i løbet af de senere år, da reduktionen har fundet sted for alle aldersgrupper og både blandt forsørgere og ikkeforsørgere. FTF vil gennemføre en analyse af udviklingen i revalideringen blandt FTF erne. Notat Side 5

6 FTF vurdering og forslag: Revalideringens fornemmeste formål er og skal fortsat være - kompensation for en medfødt eller tabt arbejdsevne for derved at sikre den enkelte en mulighed for selvforsørgelse. Det er derfor afgørende, at et revalideringstilbud først og fremmest er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov samt under hensyntagen til pågældendes ønsker til fremtidig beskæftigelse. Længerevarende revalideringsforløb er de seneste år gledet i baggrunden til fordel for de hurtige her og nu løsninger. Erfaringen fra flere FTF-organisationer er, at det i dag er nærmest umuligt at få tilkendt en uddannelsesrevalidering. En vellykket revalidering opfylder nogle af de væsentligste kriterier, som Arbejdsmarkedskommissionen stiller op for at øge arbejdsudbuddet blandt personer med nedsat arbejdsevne, nemlig målsætningen om at finde varige løsninger med selvforsørgelse uden løntilskud og ansættelse i ordinær beskæftigelse. Revalidering skal prioriteres højere end det sker i dag, herunder uddannelsesrevalidering med henblik på at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og varige løsninger. Revalidering skal overvejes - både ved langvarigt sygefravær og inden visitering til fleksjob og førtidspension samt ved opfølgning på kontanthjælp, fleksjob og førtidspension. Statens refusion af kommunens udgifter til revalidering skal justeres, så kommunerne får større incitament til at revalidere frem for at aktivere. Refusionssatsen kan justeres fra de nugældende 65 pct. til 75 pct. af kommunens udgifter til revalidering. Det kan sikre, at kommunerne altid afprøver revalidering, inden de visiterer til fleksjob eller tilkender førtidspension. Kontanthjælp Borgere, der har været udsat for en social begivenhed og ikke er i stand til at forsørge sig selv, er berettiget til kontanthjælp. Jobcentrene skal hurtigst muligt afklare, hvorvidt borgeren kan integreres på arbejdsmarkedet eller om pågældende skal overgå til hel eller delvis offentlig forsørgelse i fleksjob eller ved tilkendelse af førtidspension. I slutningen 2005 blev der indført et visitationssystem, hvorefter kontanthjælpsmodtagere grupperes i 5 matchgrupper, afhængig af den enkeltes arbejdsmarkedsparathed. Fa 2006 til 2008 er ledigheden blandt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 4 og 5) faldet med 6 pct. 7 Det er dog ikke givet, at alle har opnået beskæfti- 6 Danmarks Statistik 7 Notat Side 6

7 gelse. Nogle kan være faldet ud af kontanthjælpssystemet som følge af manglende opfyldelse af 300 timers reglen (justeres forventeligt til 450 timer). Faldet i ledighed blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate skal sammenlignes med nedgangen i ledigheden blandt de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (matchkategori 1-3) i samme periode. Ledigheden for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 16 pct. fra Blandt de dagpengeberettigede ledige faldt ledigheden med over 50 pct. fra 2006 til De svageste ledige har således under den absolutte højkonjunktur haft sværest ved at opnå beskæftigelse. Arbejdsmarkedskommissionen angiver, at antallet af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed i perioden er faldet med ca personer, svarende til et fald på 34 pct. 8 Det kraftige fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere er, ifølge kommissionen, formentlig en konsekvens af den generelt faldende ledighed i perioden, som har givet de svagere ledige en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. Statistikgrundlaget bag opgørelsen fra Arbejdsmarkedskommissionen er dog usikkert, da det formodes at mange arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere frem til 2005/2006 var placeret forkert i kategorien ikke-arbejdsmarkedsparate, idet de ikke var tilmeldt AF. Da matchkategoriseringen slog igennem i blev de forkerte indplacerede arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere gradvist indplaceret rigtigt. En del af faldet i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan derfor henføres til genoprettelsen af tidligere fejlindplaceringer. I 2008 var 60 pct. af kontanthjælpsmodtagerne placeret i matchkategori 4 og 5. Seks ud af 10 ledige kontanthjælpsmodtager har således meget dårlige muligheder for at få job og blive selvforsørgende. Arbejdsmarkedskommissionen har i sine foreløbige udmeldinger ikke vist stor interesse for at begrænse tilgangen til kontanthjælp. FTF-vurdering og forslag: Regeringen har løbende reguleret kontanthjælpssystemet og indført stramme beskæftigelseskrav, pligtaktivering og lavere ydelser som incitament til at finde arbejde. FTF har i sine høringssvar til indførelse af bl.a. kontanthjælpsloft, starthjælp og 450 timers regelen argumenteret imod disse stramninger, da mange af de svageste ikke kan få et arbejde og derfor har behov for hjælp til forsørgelse. Notat Side 7

8 Det er vigtigt at fastholde den beskæftigelsesrettede kurs for kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Men hvis tilkendelse af førtidspension for denne gruppe skal begrænses, er det endnu vigtigere at forebygge tilgangen til matchgruppe 4+5 i visitationssystemet, hvor kontanthjælpsmodtagerne også har store sociale og helbredsmæssige problemer. De borgere, som ikke er berettiget til kontanthjælpsydelsen på grund af formue eller ægtefællens indkomst har i dag ikke ret til aktive tilbud. Kommunen kan efter en konkret vurdering give aktive tilbud af kortere varighed, men det sker sjældent. FTF mener det i højere grad skal sikres, at disse personer fortsat får relevante tilbud med et afklarende sigte, så de kan genvinde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse og fleksjob Personer med en varig nedsættelse af arbejdsevnen og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår kan visiteres til fleksjob, når alle relevante tilbud, herunder forsøg på omplacering, har været afprøvet for at fastholde eller bringe den pågældende i ordinær beskæftigelse. Kommunen har pligt til at følge op første gang 6 måneder efter, at løntilskuddet er udbetalt første gang. Kommunen skal sikre, at betingelserne for tilskuddet fortsat er til stede, og at tilskudsprocenten fortsat modsvarer graden af den nedsatte arbejdsevne. Kommunen skal ligeledes vurdere muligheden for ansættelse på ordinære vilkår eller efter de sociale kapitler i overenskomsterne og hvorvidt der er behov for at tilbyde anden form for hjælp, fx arbejdsredskaber eller revalidering. Siden indførelsen af ordningen har antallet af fleksjobbere været stigende. I 3. kvartal 2008 var ca personer i beskæftigelse gennem et fleksjob. Det er en stigning på 390 pct. siden 2000, hvor ca personer var i fleksjob 9. Et tilbagevendende problem ved fleksjobordningen er, at arbejdsløsheden blandt fleksjobbere er meget høj. Siden 2006 har ledighedsprocenten dog været faldende - fra en ledighedsprocent i 2006 på 21,4 pct. til 17,6 pct. i I 2006 var ca fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Det blev reduceret til fuldtidspersoner i Det kunne tyde på, at nogle ledige fleksjobbere, under højkonjunkturens højdepunkt, har opnået beskæftigelse. FTF vil gennemføre en analyse af udviklingen i fleksjobbere blandt FTF erne. 8 Udviklingen på førtidspensionsområdet med de seneste tal, Arbejdsdirektoratet, 22. april Danmarks Statistik 10 Notat Side 8

9 Regeringen og KL gennemførte i 2005 en undersøgelse af, om fleksjobordningen fungerer efter hensigten 11. Undersøgelsen viste, at hovedproblemerne ved ordningen var den høje ledighed blandt fleksjobbere og usikkerhed i kommunernes visitation til fleksjob. Denne usikkerhed bekræftes af Ankestyrelsen i en praksisundersøgelse 2006, hvor kun 54 pct. af sagerne var afgjort i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. I 46 pct. af 44 sager var det ikke godtgjort, at personen skulle visiteres til en fleksjob frem for at blive henvist til ordinært arbejde. Ankestyrelsen konkluderer bl.a. i sin undersøgelse: Det betyder, at der kan være flere i fleksjobordningen, der kunne have klaret et arbejde på normale vilkår, hvis de havde fået et tilbud om revalidering. I Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra december gentages dette billede af usikkerheden i kommunernes dokumentation ved visitationen til fleksjob, idet det her kun er 57 pct. af sagerne, der var afgjort i overensstemmelse med lovgivningen. Løntilskuddet til fleksjob udgør enten halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne. En undersøgelse fra DISKUS i 2006 viser, at der er en vækst i 2/3 løntilskud for indslusede personer. Det anføres i undersøgelsen, at denne stigning ikke kun kan tages som udtryk for, at restarbejdsevnen er blevet stadig ringere for de personer, der visiteres til fleksjob. Den største andel af personer, der visiteres til fleksjob og som er ansat i fleksjob, udgør personer med nedsat arbejdsevne på grund af fysiske lidelser. Sammenhold med den seneste SFI Årbog 2008 om virksomhedernes sociale engagement, hvor næsten halvdelen af lønmodtagere har betænkelighed ved en kollega med psykisk lidelse, er der her en specifik udfordring i forbindelse med at begrænse tilgangen til førtidspension for personer med psykiske lidelser, idet alternativet til førtidspension for disse personer er visitation til fleksjob. I de foreløbige udmeldinger fra Arbejdsmarkedskommissionen stiller den spørgsmålstegn til, hvorvidt de relativt mange på ledighedsydelse er udtryk for, at fleksjobordningen ikke er tilstrækkelig målrettet gruppen med det største behov og hvorvidt ordningen i højere grad kan understøtte indslusning af fx personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Endvidere sår den tvivl om de økonomiske incitamenter i ordningen er hensigtsmæssige. Kommissionen fokuserer endelig på, hvorvidt det vil være mere omkostningseffektivt at fokusere på arbejdspladstilpasning, handicapkompenserende tiltag mv. i stedet for en permanent tilkendelse af fleksjob og andre løntilskud. 11 Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked. Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, maj Ankestyrelsens praksisundersøgelse, Fleksjob og ledighedsydelse, december 2008 Notat Side 9

10 FTF vurdering og forslag: FTF mener at fleksjobordningen er en succes, da den giver personer med nedsat arbejdsevne mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet frem for at modtage fuld offentlig forsørgelse og den bidrager positivt til den samlede beskæftigelse. Dette fokus skal bevares. Problemet er måske ikke presset på fleksjobordningen, men presset på arbejdspladserne. Hvis man mener, at der er et for stort pres på fleksjobordningen, er det vigtigt at rette fokus mod usikkerheden i kommunernes visitation og kvalitet i opfølgningen, frem for at forringe fleksjobordningen. FTF mener ikke, at fleksjobordningen kan betragtes som en permanent ordning, som Arbejdsmarkedskommissionen har antydet er et problem. Kommunerne har pligt til at følge op på ansatte i fleksjob blandt andet med henblik på genvurdering af arbejdsevnen. Det er FTF s erfaring, at kommunernes opfølgning på fleksjob er utilstrækkelig. Det generelle billede af kommunernes opfølgningsforpligtelse er, at der udsendes et skema til arbejdsgiveren, der besvarer dette til kommunen, hvorefter fleksjobberen fortsætter i henhold til de eksisterende aftaler om arbejdsopgaver og løntilskud. Fleksjobordningen kan med denne praksis i opfølgningen komme til at virke som en sovepude, fordi den ikke giver hverken arbejdsgivere eller fleksjobbere incitament til udvikling i retning af ordinær beskæftigelse eller mobilitet. Alternativet til en fortsat vækst i tilgangen til ansættelse i fleksjob er at rette et langt større fokus mod at anvende revalideringsinstrumentet forud for visitering til fleksjob. Der er behov for udvikling af visitationsmetoder, der kan kvalificere den rette sammenhæng mellem løntilskud i fleksjob og arbejdsevne således, at det sikres, at fleksjobordningen bliver anvendt til de mennesker, der ikke kan ansættes på ordinære vilkår. Jobcentrenes opfølgning på fleksjob skal forbedres. Jobcentrene bør besøge arbejdspladsen og holde møde om opfølgningen, hvor den pågældende fleksjobber, arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten deltager. Der skal ved disse møder sættes fokus på evt. ændringer i arbejdsevnen og muligheden for ordinær beskæftigelse evt. suppleret med handicapkompenserende ydelser. 1/3 løntilskud i fleksjob skal genindføres, så det bliver mere synligt for virksomhederne, at nogle fleksjobbere har en relativ stor arbejdsevne og at kommunerne i opfølgning på fleksjobbere med 1/2 eller 2/3 løntilskud får mulighed for at ændre på løntilskudsdelen i nedadgående retning, hvis arbejdsevnen har forbedret sig. Ved genindførelse af 1/3 løntilskud, er det sandsynligt, at der vil ske et fald i antallet, der får hhv. 1/2 og 2/3 løntilskud og de pågældende fleksjobbere vil få bedre mulighed for gradvis tilbagevenden til ordinær beskæftigelse. Notat Side 10

11 Det er vigtigt fortsat at udbrede kendskabet til fleksjobordningen blandt arbejdsgivere, herunder på små og mellemstore virksomheder. Man kan forestille sig, at mange virksomheder, måske kender fleksjobordningen, men synes det er for bøvlet og bureaukratisk at ansætte fleksjobbere. Jobcentrene skal være opsøgende på virksomhederne og vejlede/hjælpe med det besværlige administrative arbejde for virksomhederne, ligesom virksomheder med behov skal tilbydes at indgå i mentorordningen ved ansættelse af fleksjobbere. Der er også behov for nye initiativer, der kan udvikle nye og alternative fleksjobarbejdspladser i brancheområder, hvor det ikke er almindeligt at ansætte fleksjobbere. De faglige organisationer skal inddrages tidligt ved visitationen til fleksjob og det kan overvejes at inddrage a-kasserne i jobformidlingen til egne medlemmer, så de kan samarbejde om at finde arbejdsgivere til fleksjobvisiterede. Notat Side 11

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished?

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? En artikel fra KRITISK DEBAT Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 14. december 2010 VK's reformforslag og begrundelser

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

DSI's bemærkninger til Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet

DSI's bemærkninger til Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget SOU alm. del - Bilag 309,AMU alm. del - Bilag 261 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg og

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL til arbejdet August 2010 Indholdsfortegnelse 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob... 3 Udviklingen... 4 KL

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

Forslag til nedbringelse af sygefravær

Forslag til nedbringelse af sygefravær 08-0091 - JEHØ 11.03.08 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Forslag til nedbringelse af sygefravær Sygefravær er sat på den politiske dagsorden, da det siden 2001 har været konstant stigende.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for Arbejdsmarkedspolitik og Strategi NOTAT Dato: 18-05-2006 Sagsnr.: 307388 Dok.nr.: 1845819 PKM Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet 1. kvartal 2006

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere