Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet"

Transkript

1 Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL til arbejdet August 2010

2 Indholdsfortegnelse 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob... 3 Udviklingen... 4 KL s 8 bud Fundamentet for et nyt system skal bygge på viden Et arbejdsmarked der kan og vil tage fra Et effektivt og fleksibelt sundhedssystemet Et nyt udviklingsforløb for de unge Forebyggelse og styrket indsat i fødekæden Fleksjob en god mulighed der skal målrettes En enkel lovgivning der fremmer resultater frem for procedurer... 15

3 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob Fundamentet for et nyt system skal hele vejen igennem bygge på viden om hvad der virker Det er nødvendigt, at arbejdsmarkedet kan og vil beskæftige personer med nedsat arbejdsevne, hvis tilgangen til fleksjob og førtidspension skal bremses Det er også nødvendigt med et effektivt og fleksibelt sundhedssystem, der har fokus på, hvad borgerne kan, frem for hvad borgerne ikke kan Koordination og samarbejde på alle niveauer er en forudsætning for en helhedsorienteret og effektiv indsats Unge under 30 år bør som udgangspunkt ikke kunne tilkendes førtidspension undtagen i helt oplagte tilfælde. Der skal laves et nyt udviklingsforløb for de unge. Forløbet skal bygge på en grundig visitation og udformes på baggrund af den viden, forløbsanalyser, metodeudvikling og forskning kan bidrage med Der skal fokus på fødekæden med tidlig forebyggelse, aktiv beskæftigelsespolitik og kompetenceudvikling Fleksjob skal til serviceeftersyn og målrettes I et nyt system bør der satses på gennemskuelighed og fleksibilitet samt en styringsreform af beskæftigelsesindsatsen, så der måles på resultater i stedet for på processer. 3

4 Udviklingen personer i de erhvervsaktive aldre er i dag på varig offentlig forsørgelse enten som førtidspensionist eller visiteret til et fleksjob. Det er flere end for 10 år siden. Udviklingen dækker over en kraftig vækst i antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse jf. figur 1. Figur 1. Antal på førtidspension, i fleksjob og på ledighedsydelse, Note Førtidspensionister på 66 og 67 år er udeladt, da pensionsalderen ved lov nr. 287 af blev nedsat fra 67 år til 65 år for alle, der er født d eller senere. Kilde. Danmarks Statistik og Ankestyrelsen. Antallet af førtidspensionister har været nogenlunde konstant de seneste ti år, men desværre viser den seneste udvikling, at antallet af nytilkendte førtidspensioner stiger. Stigningen i antal nytilkendte førtidspensioner og stigningen i antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse er bekymrende og bør bremses. Det er en udvikling, der har negative konsekvenser for den enkelte borgers livskvalitet, for arbejdskraftudfordringen og for samfundsøkonomien. I 2009 fik godt personer tilkendt en førtidspension, efter at det årlige antal nye førtidspensionister typisk har ligget på maksimalt personer, jf. figur 2. 4

5 Figur 2. Antal nytilkendte førtidspensioner, Note: Antallet af nytilkendelser var ekstraordinært højt i 2002 som følge af overgangen til den nye førtidspensionsordning og ekstraordinært lavt i 2007 som følge af kommunalreformen. Kilde. Ankestyrelsen KL mener, at der er behov for nytænkning, så langt flere kan fastholde ordinær beskæftigelse og færre skal have tilkendt førtidspension og fleksjob. Ingen bør henvises til varig passiv forsørgelse på førtidspension, hvis det overhovedet kan undgås. Fleksjobordningen bør gennemgå et serviceeftersyn og primært anvendes til den oprindelige målgruppe, som er personer med en varig nedsat arbejdsevne, der uden et fleksjob vil ende på førtidspension. Der bør også ses på, om nogen af dem, der allerede er på førtidspension eller i fleksjob har fået det bedre, og igen kan få en (øget) tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed et mere aktivt liv. Regeringen har bebudet et helt nyt regime for førtidspension og fleksjob. Det er ikke en nem opgave. Der er rigtig mange forhold, der påvirker tilgangen til enten førtidspension eller fleksjob. En ægte og varig begrænsning kræver en ny, målrettet og sammenhængende indsats, hvor alle skal bidrage og tage ansvar. Vanetænkning hos alle parter skal erstattes af kreative forslag. De positive ting, der ligger i den danske fleksicurity model, bør give inspiration til førtidspensions- og fleksjobområdet, så det bliver nemmere at forlade ordningerne fleksibelt. Den aktive vej skal gøres til den attraktive vej for alle. Og der skal arbejdes på den vej, så længe det giver mening. 5

6 Nogen får det bedre, når der er skabt ro omkring deres situation og forsørgelsesgrundlag gennem et fleksjob eller en førtidspension. En sådan forbedring bør benyttes til at afprøve mulighederne for en (større) tilknytning til arbejdsmarkedet, uden at det straks betyder inddragelse af tilsagnet om fleksjob eller førtidspension. Incitamentsstrukturen skal gøre det attraktivt for den enkelte borger at fokusere på, hvad man kan frem for det, man ikke magter. Det gælder både for borgere, der allerede er i fleksjob eller på førtidspension og for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvor der måske er udsigt til, at arbejdsevnen kan blive bedre. KL anbefaler, at der er tre overordnede forhold, der skal tages hensyn til i arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob. Det er en samfundsopgave, hvor alle skal bidrage: Målet er, at langt flere skal opnå og kunne fastholde ordinær beskæftigelse, og at langt færre skal have tilkendt førtidspension og fleksjob. Denne udfordring kan kun løses, hvis alle Folketinget, virksomhederne, fagbevægelsen, sundhedssystemet, kommunerne og borgerne bidrager og arbejder i samme retning. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet forsvinder ikke af sig selv: En vis andel af borgerne vil altid være på kanten eller ud over kanten af arbejdsmarkedet. Uanset hvor meget reglerne og dermed adgangen til fx førtidspension strammes, så forsvinder disse menneskers problemer ikke bare. De bliver ikke automatisk klar til ordinær beskæftigelse på et krævende arbejdsmarked. Brug for ny, målrettet og sammenhængende indsats. Der er ingen hurtige, nemme og enkle løsninger, der effektivt kan ændre på tilgangen til førtidspension og fleksjob. Det duer ikke blot at gennemføre en stramning af tilkendelsesreglerne, en ny aldersgrænse eller lignende. Det giver ikke umiddelbart målgruppen en større arbejdsevne, men risikerer i stedet at fastholde flere borgere på langvarigt sygedagpenge eller kontanthjælp. KL har udarbejdet nærværende udspil med en række bud på, hvad der bør ind i en ny, målrettet og sammenhængende indsats. Udspillet er baseret på erfaringer fra kommunerne. 6

7 KL s 8 bud 1. Fundamentet for et nyt system skal bygge på viden En forudsætning for opbygning af et nyt system er bedre viden om, hvorfor flere og flere mister tilknytningen til det ordinære arbejdsmarked og får tildelt førtidspension. En fjerdedel af alle nye førtidspensionister er under 40 år, hvor unge mellem 20 og 29 år udgør 8 procentpoint, jf. figur 3. Figur 3. Nye førtidspensionister og alder, , pct. Kilde: Ankestyrelsen En ændring af førtidspensionsordningen udelukkende for de unge under 30 vil ikke kunne nedbringe det samlede antal nytilkendelser med et særligt stort antal. Set i lyset af, at tre ud af fire af alle nye førtidspensionister er 40 år eller mere, er det nødvendigt at se på alle potentielle nytilkendelser uanset alder, for at kunne nedbringe det samlede antal nytilkendelser mærkbart. Der er mange forskellige personspecifikke forhold, der gør sig gældende for hver enkelt, der kommer på førtidspension. Forhold, der bør belyses nærmere og sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag for beslutningerne, er fx: Hvad skal der til, for at disse personer i stedet kan få og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet? 7

8 Hvorfor har der været en kraftig stigning i psykiske lidelser som grundlag for tilkendelse af førtidspension? Hvor er de svage led i den nuværende indsats? Er det samspillet mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen, manglende muligheder på arbejdsmarkedet eller noget helt andet, der giver barrierer? Der er brug for analyser af de forløb, borgere har været igennem, metodeudvikling og evidensbaseret forskning på området. KL mener, at nytænkningen af førtidspension og fleksjob skal bygge på viden om hvad der virker. Der bør konkret afsættes flere midler til forskning og udvikling. 2. Et arbejdsmarked der kan og vil tage fra En væsentlig forudsætning for, at flere kan opnå og fastholdes i ordinær beskæftigelse - frem for at få et fleksjob eller en førtidspension - er et rummeligt arbejdsmarked, der er indstillet på at beskæftige personer med nedsat arbejdsevne. Andelen af virksomheder, der har fastholdt mindst én person med nedsat arbejdsevne og/eller havde ansat mindst en person i et løntilskudsjob er faldet under højkonjunkturen. I 2008 fastholdte kun 20 pct. af de private virksomheder og halvdelen af de offentlige virksomheder mindst én person med nedsat arbejdsevne. Til gengæld er der sket en stigning i antallet af fastholdelser og ansættelser på den enkelte virksomhed. Samlet set betyder det, at der er en mindre andel af virksomheder, der deltager i det sociale engagement, men at disse færre virksomheder til gengæld yder en større indsats, jf. SFI s Virksomhedernes sociale engagement årbog, december Over to tredjedele af virksomhederne vurderer, at det i mindre grad eller slet ikke er økonomisk og praktisk muligt at have en person med nedsat arbejdsevne ansat, jf. SFI. KL mener, at det er nødvendigt, at flere virksomheder gør mere i stedet for at færre virksomheder gør mere, for at tilgangen til førtidspension og fleksjob kan bremses. Det skal sikres ved mere fleksible løsninger. Den danske fleksicurity model bør give inspiration til førtidspensions- og fleksjobområdet, så det bliver nemmere at forlade ordningerne fleksibelt. 8

9 3. Et effektivt og fleksibelt sundhedssystemet Den lægelige vurdering af arbejdsevnen sammen med arbejdsprøvninger spiller en betydelig rolle som dokumentation ved tilkendelse af førtidspe n- sion og fleksjob. Et styrket samspil mellem kommunen, de praktiserende læger, somatisk sygehus og psykiatrisk behandlingssystem er et vigtigt led i indsatsen. Den hyppigst forekommende diagnose for nytilkendelser af førtidspensioner er en psykiske lidelse. Andelen af nye førtidspensionister med en psykisk lidelse er steget fra 29 procent i 2000 til 51 procent i Posttraumatisk belastningsreaktion, periodisk depression, mental retardering og forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd er i kraftig vækst og er i dag de hyppigste diagnoser ved tilkendelse af førtidspension, jf. figur 4. Figur 4. Hyppigste diagnoser ved tilkendelse af førtidspension i 2009 set i forhold til tilkendelse i 2000, år, antal Kilde: Ankestyrelsen De nævnte diagnoser er øget for alle uanset alder, men der er forskel på, hvor gamle de nye førtidspensionister er. I 2009 udgjorde 40+ årige mere end 80 procent af alle nye førtidspensionister med diagnosen posttraumatisk belastning eller periodisk depression, jf. tabel 1. 9

10 To ud af tre af de nye førtidspensionister lider af forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd. Det er vigtigt med en hurtig helbredsmæssig udredning og behandling. Og det er væsentligt at få slået fast, om der er tale om en alvorlig, varig lidelse, eller om der er mulighed for bedring på sigt. Begge dele er en forudsætning for, at kommunen sammen med borgeren kan planlægge indsatsen. Hvis der er mulighed for bedring med tiden, er det uheldigt, hvis en praktiserende læge eller andre bringer fleksjob eller førtidspension på banen. Det kan gøre det meget svært for kommunen at få borgeren motiveret for et mere aktivt forløb. KL mener, at hurtig udredning og behandling i det psykiatriske system kan medvirke til at nedbringe antallet af førtidspensionister. Det er væsentligt, at behandlingspsykiatrien også har fokus på, hvad borgeren kan, frem for hvad borgeren ikke kan. 4. Der skal være sammenhæng i opgaveløsningen Helhed og sammenhæng i opgaveløsningen øger kvaliteten og effektiviteten af indsatsen overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det gælder mellem kommunens forvaltninger, i sundhedssystemet og ikke mindst mellem kommunen og sundheds- og uddannelsessystemet. Men det gælder også i forhold til en bedre koordinering af love, regler og puljer. Kommunernes indsats er i høj grad påvirket af, at 18-årsgrænsen i lovgivningen og i den kommunale forvaltningsstruktur udgør en barriere for en sammenhængende indsats over for de unge. KL har i forbindelse med Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt udgivet pjecen Sammenhæng i opgaveløsningen styrket indsats for borgere i van- 10

11 skelige situationer. Pjecen sætter fokus på opmærksomhedspunkter, kommunale erfaringer og giver bud på indsatsområder. her KL mener, at koordination og samarbejde på alle niveauer er en forudsætning for en effektiv indsats. 5. Et nyt udviklingsforløb for de unge Ingen bør henvises til en passiv tilværelse på førtidspension, hvis det overhovedet kan undgås. Hvis indsatsen skal lykkes, er der brug for at gå nye veje. I 2009 fik godt unge mellem 20 og 30 år tilkendt en førtidspension. 83 pct. af de unge fik tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse, jf. figur 5. Figur 5. Antal nye årige førtidspensionister og diagnose, Kilde: Ankestyrelsen De psykiske lidelser spænder over mange forskellige diagnoser, og der er ikke nogen lette løsninger. For en meget stor del af de unge er det direkte alternativ sjældent ordinær beskæftigelse. Blandt nye førtidspensionister mellem 20 og 30 år udgør skizofreni og mental retardering, næsten halvdelen af de psykiske diagnoser, jf. figur 6. 11

12 Figur 6. Hyppigste psykiske diagnoser ved førtidspensionering for årige, 2009 Kilde: Ankestyrelsen Blandt nye førtidspensionister mellem 20 og 30 år udgør posttraumatisk belastningsreaktion, periodisk depression og forstyrrelser i personlighedsstruktur en langt mindre andel end for de ældre aldersgrupper, jf. tidligere. Mange kommuner arbejder intenst med de unge, og har haft flere af dem gennem op til 10 afprøvningsforløb, før man overvejer førtidspension. Hvis indsatsen skal lykkes, er der brug for at gå nye veje. Arbejdsmarkedskommissionens forslag om et nyt udviklingsforløb 1 er et godt udgangspunkt for videre drøftelser om metoder og indsatser. Unge under 30 år bør som udgangspunkt ikke kunne tildeles en førtidspension undtagen i de helt oplagte tilfælde som fx til stærkt handicappede. Et nyt udviklingsforløb skal ikke blot give mulighed for parallelt at arbejde med uddannelse, udvikling af sociale kompetencer, behandling samt arbejdsafklaring og arbejdsprøvning. Det skal også give mulighed for i perioder at skrue op for en del af indsatsen, medens andre dele sættes på stand by. Nogen får det bedre, når der er skabt ro omkring deres situation og forsørgelsesgrundlag gennem et fleksjob eller en førtidspension. Der skal sikres social tryghed og trivsel for den enkelte, medens der arbejdes på opbygning 1 Arbejdsmarkedskommissionens rapport august 2009 Velfærd kræver arbejde 12

13 af kompetencer, og når mulighederne for en (større) tilknytning til arbejdsmarkedet skal afprøves. KL mener, at unge under 30 år som udgangspunkt ikke bør kunne tilkendes førtidspension undtagen i de helt oplagte tilfælde som fx til stærkt handicappede. Der skal laves et nyt udviklingsforløb for de unge med social tryghed, hvor der parallelt arbejdes med udvikling af sociale kompetencer, sikres behandling og at der sker arbejdsafklaring og arbejdsprøvning. Forløbet skal bygge på en grundig visitation og udformes på baggrund af den viden, forløbsanalyser, metodeudvikling og forskning kan bidrage med. 6. Forebyggelse og styrket indsat i fødekæden Der skal være fokus på fødekæden i form af en styrket indsat og tidlig forebyggelse. 90 pct. af de nye førtidspensionister kommer direkte fra anden offentlig forsørgelse, hvor kontanthjælp og sygedagpenge fylder mest. Og langt de fleste har været på offentlig forsørgelse i flere år inden tilkendelsen af førtidspension, jf. figur 7. Figur 7. Forsørgelse forud for tildeling af førtidspension i 2009, pct. Note. Beskæftigelse er i denne sammenhæng selvforsørgede. Kilde. Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register og egne beregninger. Alternativet her og nu til en førtidspension vil i langt de fleste tilfælde være en anden offentlig ydelse og ikke ordinær beskæftigelse. For at sikre, at langt flere på sigt får en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, skal der og- 13

14 så være fokus på den forebyggende indsats. Der er især brug for et øget fokus på og mere viden om, hvordan det kan undgås, at psykiske lidelser fører til førtidspensionering. Der skal være fokus på tidlig forebyggelse i folkeskolen, på ungdomsudda n- nelserne, i arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads og i sundhedssystemet. Den aktive beskæftigelsespolitik, ungepakken, handleplanen mod sygefravær m.v. er et led heri og sigter på at gøre pauser fra arbejdslivet så korte som muligt. KL har netop igangsat et partnerskabsprojekt om unge sammen med ca. 15 kommuner, hvor der sættes fokus på fødekæden, og hvor et af målene er at reducere tilgangen til førtidspension. KL mener, at for at sikre, at langt flere end i dag får en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, skal der også sættes mere fokus på forebyggelse. Der skal fokus på fødekæden med tidlig forebyggelse, en aktiv beskæftigelsespolitik og kompetenceudvikling. Og der skal mere fokus på, hvordan det undgås, at psykiske lidelser fører til førtidspension e- ring. 7. Fleksjob en god mulighed der skal målrettes Fleksjob er et godt redskab til at sikre personer med nedsat arbejdsevne plads på arbejdsmarkedet i stedet for førtidspension. Men målgruppen er blevet for bred. Der er behov for et serviceeftersyn af ordningen. 25 pct. af de personer, som visiteres til fleksjob, kommer direkte fra beskæftigelse. Og 75 pct. kommer fra anden offentlig forsørgelse hovedsageligt fra sygedagpenge, jf. figur 8. 14

15 Figur 8. Forsørgelse forud for visitation til fleksjob i 2009, pct. Note. Beskæftigelses er i denne sammenhæng selvforsørgede Kilde. Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register og egne beregninger. I forbindelse med en reform af fleksjobordningen bør finansieringen ændres, som også foreslået af Arbejdsmarkedskommissionen. Løntilskuddet til ordningen bør omlægges, så den bliver mere målrettet og dynamisk fx ved et mindre løntilskud og ved øget incitament til en større arbejdsindsats, hvis arbejdsevnen forbedres. Besparelser herfra kan bruges til at finansiere et nyt udviklingsforløb for unge. KL mener, at fleksjobordningen skal have et serviceeftersyn og målrettes. Løntilskuddet til ordningen bør målrettes og gøres mere dynamisk, og de urimelige refusionsstraffe af kommunerne bør fjernes. 8. En enkel lovgivning der fremmer resultater frem for procedurer Et nyt system skal have fokus på resultater frem for procedurer. Lovgivningen skal give plads til nye metoder for personer med aktuel ubetydelig arbejdsevne, men hvor arbejdsevnen potentielt kan blive bedre. Der er behov for at nytænke opgavetilrettelæggelsen, så både de økonomiske og de personalemæssige ressourcer bruges bedre. Kommunerne ønsker at sætte borgeren i centrum og skabe sammenhængende forløb. Men de organisatoriske bindinger på, hvordan kommunerne må organisere beskæftigelsesindsatsen, udgør en stor barriere. Det betyder fx, at personer på kanten af arbejdsmarkedet skal have mindst to sagsbe- 15

16 handlere - en i jobcentret og en i socialforvaltningen. Hertil kommer så kontaktpersoner i sundhedssystemet og evt. en mentor på arbejdspladsen. Der bør være fuld frihed til at organisere beskæftigelsesområdet, så det pa s- ser til borgernes behov. Større frihed og afbureaukratisering bør være en selvfølge i forbindelse med en ny lovgivning på førtidspensions- og fleksjobområdet. KL mener, at i et nyt system bør der satses på gennemskuelighed og fleksibilitet samt en styringsreform af beskæftigelsesindsatsen, så der måles på resultater i stedet for på processer. 16

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished?

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? En artikel fra KRITISK DEBAT Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 14. december 2010 VK's reformforslag og begrundelser

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

24 anbefalinger om udviklingsforløb

24 anbefalinger om udviklingsforløb Forligskredsen vedr. førtidspension 24 anbefalinger om udviklingsforløb Regeringen har foreslået at førtidspension for unge under 40 år skal erstattes af udviklingsforløb. Forslagene forhandles i forligskredsen

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012 Et stærkt jobcenter Også for de svageste Oplæg i Mariagerfjord Kommune Marts 2012 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet Tror på at alle, i det lange løb, har bedst af og grundlæggende

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Det glade budskab! Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel:

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel: Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Byrådets medlemmer Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om førtidspensions- og fleksjobreform Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

FTF-forslag til et nyt refusionssystem

FTF-forslag til et nyt refusionssystem 13-0089 - Mela 30.05.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF-forslag til et nyt refusionssystem FTF foreslår et nyt refusionssystem, hvor kommunernes valg af beskæftigelsesindsats

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103 w Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Hvad er Beskyttet beskæftigelse Som borger med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar:

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Hvordan bliver der taget i mod nye borgere - herunder unge som kommer fra B&U og de borgere som i voksenalderen

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Jobcenterchefmøde d. 2. december

Jobcenterchefmøde d. 2. december 1 Jobcenterchefmøde d. 2. december Dagsorden 13.00-14.00 Den aktuelle beskæftigelsespolitik v/karl Schmidt 14.00-14.15 Pause 14.15-15.15 Kvalitet i aktiveringsindsatsen 15.15-15.30 Eventuelt 2 Flexjob

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December 2010 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland December 2011 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere