OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE"

Transkript

1 OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: W: NORDHAVNSGADE AARHUS DENMARK T: E: W: 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC VIETNAM T: E: W: 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion Baggrund og formål Metode Tværgående resultater Resultater for Forsvarsministeriets departement Resultater for forsvaret Resultater for Forsvarets Efterretningstjeneste Resultater for Beredskabsstyrelsen Resultater for hjemmeværnet

3 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på 3

4 2. BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Epinion har for Forsvarsministeriet gennemført en omdømmemåling af Forsvarsministeriets område, herunder omdømmemålinger for Forsvarsministeriets departement, forsvaret, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen samt hjemmeværnet. Omdømmemålingen er foretaget blandt fem målgrupper, henholdsvis: Befolkningen, det vil sige danskere på 18 år og derover. Meningsdannere, det vil sige politikere, journalister, eksperter, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder Medarbejdere, det vil sige medarbejderne i Forsvarsministeriets departement, forsvaret, Beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet. Pårørende til medarbejdere under Forsvarsministeriets område. Frivillige i Beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet. Undersøgelsen er gennemført i to faser: En kvalitativ og kvantitativ del. For en detaljeret gennemgang af metoden se afsnit 3. Rapporten er delt i seks kapitler: Et kapitel omhandlende de tværgående resultater, og ét kapitel for hver af de fem myndigheders resultater. Epinion har udformet rapporten på baggrund af Forsvarsministeriets ønsker, efter forudgående dialog mellem Forsvarsministeriet og Epinion. Undersøgelsen har til formål at belyse: Organisation og kommunikation Perceptionen af ministerområdets effektivitet i og relevans af opgaveløsningen. Perceptionen af ministerområdets økonomistyring I hvilken grad ministerområdets kommunikation opfattes som åben, forståelig, initiativrig, dialogbaseret og oprigtig. Herunder hvordan ministerområdet modtager kritik, er lydhøre, går i dialog og tager udgangspunkt i omverdens behov for kommunikation. Perceptionen af ministerområdets ledelse og ledelsens kommunikation. Perceptionen af og viden om ministerområdet som arbejdsplads. Hvilke kommunikationskanaler de adspurgte forventer og ønsker, at ministerområdet anvender (web, medier, blade etc.). Perceptionen af soldaterne, beredskabsfolkene og hjemmeværnsfolkene i den operative ende nationalt og internationalt Opgaveløsning og værdier Perceptionen af viden om ministerområdets ageren i internationale opgaver. Oplever de adspurgte, at ministerområdet gør en positiv forskel? Perceptionen af og viden om ministerområdets nationale opgaveløsning. Oplever de adspurgte, at ministerområdet gør en positiv forskel? Hvilke værdier forbinder de adspurgte med ministerområdets organisation og opgaveløsning? 4

5 3. METODE Undersøgelsesdesign Der er gennemført dataindsamling i to faser; henholdsvis en kvalitativ og kvantitativ fase, som har givet viden på forskellige niveauer. Den kvalitative fase består af: Den kvantitative fase består af: 2 fokusgrupper 1: Den kvalitative med befolkningen fase 2: Den kvantitative fase 8 personlige interview med medarbejdere 30 personlige interview med meningsdannere Formålet med den kvalitative dataindsamling er, at give Forsvarsministeriet en mere nuanceret og dybdegående forståelse af befolkningens, medarbejdernes og meningsdannernes syn på de enkelte myndigheder. Den kvalitative fase ligger før den kvantitative fase, fordi fokusgrupperne og de personlige interview giver indsigt i bagvedliggende faktorer og derved kvalificerer den kvantitative fase. De kvalitative resultater kan ydermere bidrage til en uddybelse af de tendenser, der fremkommer af de kvantitative resultater. Dataindsamling via websurvey til befolkningen, medarbejdere, frivillige og meningsdannere. Dataindsamling via papirskemaer til de medarbejdere, der ikke havde mulighed for at udfylde et elektronisk spørgeskema. Den kvantitative dataindsamling giver et repræsentativt billede af, hvad de fem målgruppers perception af Forsvarsministeriets område er. Den kvantitative fase underbygger således, hvorvidt resultaterne fra den kvalitative fase er generelle tendenser i de fem målgrupper eller blot enkeltstående holdninger. De kvantitative resultater udgør det primære afrapporteringsgrundlag for rapporten, men er suppleret af de kvalitative resultater. 5

6 Fokusgruppeinterview Den kvalitative dataindsamling blandt befolkningen er gennemført ved hjælp af 2 fokusgruppeinterview à 2 timers varighed hver. Én gruppe blev gennemført den 30. april 2012 i København, og én fokusgruppe blev gennemført den 2. maj 2012 i Aarhus. Der har i alt været 18 deltagere fordelt på de to fokusgrupper. Deltagerne er bosat i Aarhus og omegn eller København og omegn. Der har været spredning på køn, alder og uddannelse. Til fokusgrupperne har Epinion udarbejdet en spørgeramme i samarbejde med Forsvarsministeriet med temaerne: Uhjulpet kendskab Hjulpet kendskab og værdier Kilder og kommunikation De nationale opgaver Det internationale opgaver Interne forhold i myndighederne Deltagerlisten til fokusgruppen i København Køn Alder Uddannelse Kvinde 43 Lang videregående uddannelse Kvinde 43 Lang videregående uddannelse Kvinde 29 Kort videregående uddannelse Kvinde 25 Bachelor Kvinde 25 Bachelor Mand 78 Mellemlang videregående uddannelse Mand 33 Kort videregående uddannelse Mand 47 Mellemlang videregående uddannelse Deltagerlisten til fokusgruppen i Aarhus Køn Alder Uddannelse Kvinde 56 Kort videregående uddannelse Kvinde 45 Erhvervsfaglig uddannelse Kvinde 30 Lang videregående uddannelse Kvinde 28 Mellemlang videregående uddannelse Kvinde 24 Bachelor Mand 67 Mellemlang videregående uddannelse Mand 50 Grundskole Mand 46 Gymnasium/HF/studenterkursus Mand 28 Grundskole Mand 25 Erhvervsfaglig uddannelse 6

7 Medarbejder- og meningsdannerinterview Den kvalitative dataindsamling blandt medarbejdere og meningsdannere er gennemført som personlige interview à ca. 1 times varighed. I alt er der gennemført 8 interview med medarbejdere og 30 interview blandt meningsdannere. De fleste kvalitative interview er gennemført som face-to-face interview. I de tilfælde hvor et face-to-face interview ikke har været muligt, er interviewet gennemført telefonisk. Spørgerammen til medarbejderne omhandler temaerne: Interne forhold herunder kommunikation Den eksterne kommunikation Sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation. Spørgerammen til meningsdannerne omhandler temaerne: Gør myndighederne på forsvarsministeriets område en forskel? Værdierne; åbenhed, troværdighed og ressourcebevidst Kommunikation og samarbejde De nationale opgaver Det internationale opgaver Interne forhold i myndighederne Medarbejderinterview 1 interview med en medarbejder fra Forsvarsministeriets departement 4 interview med medarbejdere fra forsvaret 1 interview med en medarbejder fra Forsvarets Efterretningstjeneste 1 interview med en medarbejder fra Beredskabsstyrelsen 1 interview med en medarbejder fra hjemmeværnet Meningsdannerinterview 4 interview med politikere 10 interview med journalister 5 interview med offentlige myndigheder 5 interview med eksperter 4 interview med interesseorganisationer 2 interview med virksomheder 7

8 Kvantitativ undersøgelse Dataindsamlingen er gået godt. Svarprocenterne ligger i alle tilfælde mellem 40-70%. Efter Epinions vurdering ligger svarprocenterne på niveau med undersøgelser for lignende organisationer. Der er lavet frafaldsanalyse på medarbejdere og frivillige på følgende baggrundskarakteristika: Køn, anciennitet, funktionsniveau, niveau 2 samt rang Frafaldsanalysen har vist, at hverken datasættet for medarbejdere eller frivillige afviger statistisk signifikant fra bruttopopulationen. Der indgår i alt 2544 interview i datasættet for befolkningen. Interviewene er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel i perioden 18. maj til den 27. maj Der er gennemført i alt 3952 interview med medarbejdere i Forsvarsministeriets departement, forsvaret, hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Efter ønske fra Forsvarets Efterretningstjeneste indgår deres medarbejdere ikke i undersøgelsen medarbejdere har besvaret undersøgelsen via web, mens 431 besvarelser er indsamlet på papirskemaer i perioden 22. maj til 4. juni Der indgår i alt 1470 interview i datasættet for de frivillige. Interviewene er gennemført som en webbaseret undersøgelse i perioden 22. maj til den 4. juni Der indgår i alt 798 interview i datasættet for de pårørende. Interviewene er gennemført i perioden 22. maj til den 4. juni I datasættet for meningsdannere indgår der i alt 55 interview. Interviewene er gennemført i perioden 25. maj til 8. juni Udsendt til Svar fra Svarprocent Befolkningen Medarbejdere % Forsvarsministeriets departement % Forsvaret % Beredskabsstyrelsen % Hjemmeværnet Frivillige % Beredskabsstyrelsen % Hjemmeværnet % Pårørende % Meningsdannere

9 4. TVÆRGÅENDE RESULTATER Tabel 1: Forsvarsministeriets områdes omdømme Gennemsnitligt omdømme (skala fra 0-100) Befolkning Medarbejdere Frivillige Pårørende Meningsdannere Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets område? Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets område? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarsminsiteriets områdes omdømme. Tabel 2: Myndighederne under Forsvarsministeriets områdes omdømme Gennemsnitligt omdømme (skala fra 0-100) Befolkning Medarbejdere Frivillige Pårørende Meningsdannere Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets departement? Hvad er din overordnede bedømmelse af forsvaret? Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarets Efterretningstjeneste? Hvad er din overordnede bedømmelse af Beredskabsstyrelsen? Hvad er din overordnede bedømmelse af hjemmeværnet? Respondenterne har vurderet de fem myndigheders omdømme. Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarsminsiteriets områdes omdømme. 9

10 Tabel 3: Hvor får befolkningen deres information om Forsvarsministeriets område fra? Procentandel TV-avisen/Nyheder i TV 81% Aviser 56% Dokumentarer eller andre udsendelser 49% Radio 41% Internettet generelt 27% Venner og bekendte 26% Reklamer i forskellige medier 2 Sociale medier 14% Forsvarets hjemmeside: 1 Forsvarsministeriets hjemmeside: 9% Hjemmeværnets hjemmeside: Beredskabsstyrelsens hjemmeside: 7% Film 6% Bøger 6% Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside: Andre steder Ved ikke 7% Total 380% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor får du information om Forsvarsministeriets område? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 3,8 kryds (idet tabellen summerer til 380%) 10

11 Tabel 4: Hvor troværdigt opfatter befolkningen de forskellige informationskanaler? TV-avisen/Nyheder i TV 4 3 4% Aviser 46% 3 4% Dokumentarer eller andre udsendelser 10% 57% 27% 4% 1% Radio 7% 49% 3 4% Internettet generelt 4% 39% 47% 6% 1% Venner og bekendte 14% 4 34% 6% Reklamer i forskellige medier 1% % Sociale medier 24% 49% 1 4% Bøger 10% 4 36% Film 16% 5 1 6% 4% Forsvarsministeriets hjemmeside 1 44% 19% 4% 21% Forsvarets hjemmeside 19% 47% 17% 14% Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside 1 39% 17% 7% 1% 2 Beredskabsstyrelsens hjemmeside 1 41% 26% 17% Hjemmeværnets hjemmeside 1 37% 2 1% 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at nedenstående kilder giver dig troværdig viden om Forsvarsministeriets område? 11

12 Tabel 5: Hvor opfatter befolkningen, at opgaverne bliver løst? Forsvarsministeriets departement Forsvaret Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnet Ved ikke Støtte til forsvaret i internationale operationer 2 20% 2 20% 10% Deltage i internationale operationer 77% 1% 6% Rapportere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed 10% 4% 77% 1% 1% 6% Varetage den nationale sikkerhed 19% 3 3 6% Brand- og redningsindsatser 0% 0% 8 6% Miljøovervåging og søredning 26% 4% 51% Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener 1% 1% 1% 87% 6% Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet 1 4% 57% Indhente information i udlandet om bl.a. militære, politiske og økonomiske forhold 24% 66% 0% 0% 7% Overordnet ledelse af hele ministerområdet 8 1% 1% 1% 0% Betjening af forsvarsministeren 6 11% 1% 0% 1 Operationer i Nordatlanten/Arktis 9% 64% 7% 4% 1% 16% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Nedenfor ser du en række opgaver, der løses af myndigheder under Forsvarsministeriet. Du bedes angive, hvilken myndighed der primært løser hver opgave. Du beøver ikke være sikker, svar blot ud fra din forventning. Respondenterne har haft mulighed for at sætte ét kryds ved hver opgave. 12

13 Tabel 6: Befolkningens prioritering af opgaverne Procentandel Varetage den nationale sikkerhed 7 Miljøovervåging og søredning 6 Rapportere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed 64% Brand- og redningsindsatser 6 Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener 41% Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet 37% Indhente information i udlandet om bl.a. militære, politiske og økonomiske forhold 31% Deltage i internationale operationer 26% Støtte til forsvaret i internationale operationer 21% Overordnet ledelse af hele ministerområdet 14% Operationer i Nordatlanten/Arktis 1 Betjening af forsvarsministeren 6% Total 46 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Nedenfor ser du de samme opgaver igen. Du bedes nu angive, hvilke opgaver du synes, det er vigtigt at løse. Du kan højst vælge 5 opgaver. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 4,62 kryds (idet tabellen summerer til 46) 13

14 Tabel 7: Befolkningens vurdering af opgaveløsningen Varetage den nationale sikkerhed 14% 51% 1 1% 16% Miljøovervågning og søredning 1 50% 17% 4% 1% 14% Rapportere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed 10% 4 2 1% 2 Brand- og redningsindsatser 20% 54% 1 1% 0% 1 Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener 1 51% 1 1% 1 Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet 7% 46% 2 1% 19% Indhente information i udlandet om bl.a. militære og økonomiske forhold 6% 40% 2 1% 26% Deltage i internationale operationer % 1 Støtte til forsvaret i internationale operationer 7% 44% 24% 4% 19% Overordnet ledelse af hele ministerområdet 4% 29% 3 24% Operationer i Nordatlanten/Arktis 31% 27% 1% 34% Betjening af forsvarsministeren 4% 27% 30% 3 Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor tilfredsstillende føler du, at følgende opgaver bliver løst? Du behøver ikke at være sikker, svar blot ud fra din forventning. 14

15 5. RESULTATER FOR FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT Tabel 8: Perceptionen af Forsvarsministeriets departement som arbejdsplads Befolkningen 1 34% 1% 4 Meningsdannere 1 2 7% 54% Medarbejdere 31% 46% 1 Pårørende 17% 46% 24% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriet er et godt sted at arbejde 15

16 Tabel 9: Perceptionen af medarbejderne i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 4% 3 36% 6% 20% Meningsdannere 2 46% 2 0% 10% Medarbejdere 57% 4 Pårørende 29% 46% 1 0% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departements medarbejdere yder en dedikeret indsats? 16

17 Tabel 10: Hvad er befolkningens kendskab til Forsvarsministeriets departement? 30% 26% 31% Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender Forsvarsministeriets departement? Tabel 11: Hvad er Forsvarsministeriets departements omdømme blandt de fire målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 67 Meningsdannere 64 Medarbejdere 72 Pårørende 74 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets departement? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarsministeriets departements omdømme. 17

18 Tabel 12: Befolkningens perception af Forsvarsministeriets departements værdier Værdi Procentandel Hierarkisk 50% Lukket 47% Gammeldags 46% Professionel 37% Ansvarlig 34% Relevant 2 Kompetent 2 Utroværdig 2 Handlekraftig 20% Kammeratskab 19% Ikke plads til alle 19% Effektiv 17% Fællesskab 1 Ressourcebevidst 9% Oplevelser 7% Individuel Lydhør 4% Total 396% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Forsvarsministeriets departement. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Forsvarsministeriets departement. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 3,96 kryds (idet tabellen summerer til 396%). 18

19 Tabel 13: Perceptionen af Forsvarsministeriets departements værdier Befolkningen Medarbejdere Pårørende Meningsdannere Hierarkisk 50% Hierarkisk 66% Hierarkisk 6 Hierarkisk 7 Lukket 47% Professionel 56% Lukket 49% Lukket 54% Gammeldags 46% Kompetent 46% Gammeldags 44% Gammeldags 44% Ansvarlig 44% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Forsvarsministeriets departement. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Forsvarsministeriets departement. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 19

20 Tabel 14: Perceptionen af kulturen i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 1% 11% 36% 17% 27% Meningsdannere % 20% Medarbejdere 11% 39% 24% 1 Pårørende 7% 24% 34% 1 7% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i Forsvarsministeriets departement? 20

21 Tabel 15: Perceptionen af ledelsen i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 1% 17% 37% 19% 7% 17% Meningsdannere 10% 34% % Medarbejdere 3 21% 2 1 Pårørende 17% 41% 10% 1 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement har en velfungerende ledelse? 21

22 Tabel 16: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle 26% 37% 24% 11% Sætter mål for opgaveløsningen Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave 41% 26% 1 Formulerer sig klart og tydeligt Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for Forsvarsministeriets departement 2 41% 2 Giver den nødvendige information i tide % 20% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 26% 36% 2 10% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger 21% 49% 1 10% Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger 26% 4 16% 11% I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og Forsvarsministeriets departements øverste ledelse gør % I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 22

23 Tabel 17: Forståeligheden af Forsvarsministeriets departements eksterne kommunikation Befolkningen 1% 21% 39% 2 7% 9% Meningsdannere 34% 1 37% 7% Medarbejdere 56% 2 1 Pårørende 27% 34% 1 20% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement kommunikerer, så det er til at forstå? 23

24 Tabel 18: Åbenheden af Forsvarsministeriets departements eksterne kommunikation Befolkningen 21% % 10% Meningsdannere 1 17% 3 27% 10% Medarbejdere Pårørende 29% 29% 17% 7% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement informerer og kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden? 24

25 Tabel 19: Hvor får medarbejderne i Forsvarsministeriets departement den interne kommunikation fra? Værdi Procentandel Uformel snak med kolleger 86% Intranet 80% Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 79% Mails 76% Møder (herunder gå-hjem-møder) 51% CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 27% Hjemmesider 21% Notater 1 Nyhedsbreve Sociale medier 4% Medarbejderblade Kurser Forsvarskanalen 1% Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 0% Andre steder 1% Ved ikke 0% Total 45 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Fra hvilke interne kanaler får du information om om Forsvarsministeriets departement? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 4,55 kryds (idet tabellen summerer til 45) 25

26 Tabel 20: Medarbejdernes perception af den interne kommunikation i Forsvarsministeriets departement Fyldestgørende 20% 3 30% 1 Rettidig Troværdig 3 31% 1 Oprigtig 3 30% 20% Baseret på dialog 1 31% 31% 1 Initiativrig % 1 Forståelig 4 34% 16% Åben 2 31% 2 1 I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at den interne kommunikation er 26

27 Tabel 21: Medarbejdernes perception af sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i Forsvarsministeriets departement % 11% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, der er sammenhæng mellem det du ser i medierne, og det du hører i Forsvarsministeriets departement? 27

28 Tabel 22: Perceptionen af økonomistyringen i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 16% 3 20% 11% 17% Meningsdannere 29% 29% 17% 17% Medarbejdere 1 51% 21% Pårørende 0% 24% % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement styrer ministerområdets økonomi ansvarligt? 28

29 6. RESULTATER FOR FORSVARET Tabel 23: Perceptionen af forsvaret som arbejdsplads Befolkningen 7% 34% 29% 2 Meningsdannere 1 24% 11% 47% Medarbejdere 31% 5 10% 1% Pårørende % 1% 4% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret er et godt sted at arbejde 29

30 Tabel 24: Perceptionen af forsvarets medarbejdere Befolkningen 16% 4 2 4% 11% Meningsdannere 3 47% 16% Medarbejdere 36% 54% 7% 1% Pårørende 39% 50% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets medarbejdere yder en dedikeret indsats 30

31 Tabel 25: Hvad er befolkningens kendskab til forsvaret? 2 27% 30% 10% Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender forsvaret? Tabel 26: Hvad er forsvarets omdømme blandt de fire målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 76 Meningsdannere 72 Medarbejdere 81 Pårørende 81 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af forsvaret? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen forsvareta omdømme. 31

32 Tabel 27: Befolkningens perception af forsvarets værdier Værdi Procentandel Professionel 51% Kammeratskab 49% Hierarkisk 4 Fællesskab 3 Ansvarlig 3 Gammeldags 30% Handlekraftig 30% Kompetent 27% Effektiv 27% Lukket 2 Oplevelser 2 Relevant 1 Ikke plads til alle 1 Utroværdig 10% Ressourcebevidst 7% Individuel Lydhør Total 42 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om forsvaret. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af forsvaret. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 4,28 kryds (idet tabellen summerer til 42). 32

33 Tabel 28: Perception af forsvarets værdier Befolkningen Medarbejdere Pårørende Meningsdannere Professionel 51% Professionel 56% Hierarkisk 57% Hierarkisk 61% Kammeratskab 49% Hierarkisk 51% Kammeratskab 5 Lukket 5 Hierarkisk 4 Kammeratskab 47% Gammeldags 4 Fællesskab 4 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om forsvaret. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af forsvaret. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 33

34 Tabel 29: Perceptionen af kulturen i forsvaret Befolkningen 4% % 17% Meningsdannere 21% 24% 1 16% 1 Medarbejdere 51% 26% 1 1% Pårørende 7% % 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i forsvaret 34

35 Tabel 30: Perceptionen af ledelsen i forsvaret Befolkningen 24% 34% 1 1 Meningsdannere 34% 16% 11% 1 16% Medarbejdere 29% % Pårørende 4% 27% 34% 20% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret har en velfungerende ledelse 35

36 Tabel 31: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle 21% 49% 19% 7% 1% Sætter mål for opgaveløsningen 14% 5 2 Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave 1 46% 26% 10% 4% Formulerer sig klart og tydeligt 16% 5 2 7% Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for forsvaret 2 41% 2 Giver den nødvendige information i tide 11% 41% 30% 11% 1% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 2 47% 17% 7% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger 2 51% 17% 6% 1% Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger 1 50% 19% 7% 4% 1% I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og forsvarets øverste ledelse gør 4% 36% 37% 1 7% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 36

37 Tabel 32: Forståeligheden af forsvarets eksterne kommunikation Befolkningen 2 37% 19% Meningsdannere 1 39% 24% Medarbejdere 37% 3 20% Pårørende 7% % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret kommunikerer, så det er til at forstå 37

38 Tabel 33: Åbenheden af forsvarets eksterne kommunikation Befolkningen 4% 2 31% 20% 9% Meningsdannere 1 21% 37% 16% 11% Medarbejdere 4 26% 16% 4% Pårørende 10% 3 26% 1 4% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret informerer og kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden 38

39 Tabel 34: Hvor får medarbejderne i forsvaret den interne kommunikation fra? Værdi Procentandel Uformel snak med kolleger 7 Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 69% Mails 6 Intranet 64% Nyhedsbreve 54% Medarbejderblade 4 Hjemmesider 36% Møder (herunder gå-hjem-møder) 31% CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 2 Kurser 19% Sociale medier 16% Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 1 Forsvarskanalen 10% Notater 9% Andre steder Ved ikke 1% Total 53 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Fra hvilke interne kanaler får du information om om forsvaret? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 5,33 kryds (idet tabellen summerer til 53) 39

40 Tabel 35: Medarbejdernes perception af den interne kommunikation i forsvaret Fyldestgørende 1% 2 46% 19% 4% Rettidig 1% Troværdig 4% 46% 36% 10% Oprigtig 41% 40% 11% Baseret på dialog 2 40% 24% 9% Initiativrig 1% 24% 50% 1 Forståelig 50% 37% 9% 1% Åben 34% 41% 17% 4% 1% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at den interne kommunikation er 40

41 Tabel 36: Medarbejdernes perception afsammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i forsvaret 1% 1 49% 2 7% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, der er sammenhæng mellem det, du ser i medierne, og det, du hører i forsvaret? 41

42 Tabel 37: Perceptionen af økonomistyringen i forsvaret Befolkningen % 1 17% Meningsdannere 11% 16% 29% 16% 1 11% Medarbejdere 2 26% 2 1 Pårørende 4% 2 31% 24% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret styrer deres økonomi ansvarligt 42

43 7. RESULTATER FOR FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE Tabel 38: Perceptionen af Forsvarets Efterretningstjeneste som arbejdsplads Befolkningen 17% 30% 1% 49% Meningsdannere 29% 71% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste er et godt sted at arbejde 43

44 Tabel 39: Perceptionen af Forsvarets Efterretningstjenestes medarbejdere Befolkningen 10% 40% 24% 1% 24% Meningsdannere 3 24% 41% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenstes medarbejdere yder en dedikeret indsats 44

45 Tabel 40: Hvad er befolkningens kendskab til Forsvaret Efterretningstjeneste 2 26% 3 1 Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender Forsvarets Efterretningstjeneste? Tabel 41: Hvad er Forsvarets Efterretningstjenestes omdømme blandt målgrupperne? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 75 Meningsdannere 78 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarets Efterretningstjeneste? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarets Efterretningstjenestes omdømme. 45

46 Tabel 42: Befolkningens og meningsdannernes perception af Forsvarets Efterretningstjenestes værdier Værdi Befolkningen Meningsdannere Professionel 5 3 Lukket 54% 6 Effektiv 37% 29% Kompetent 36% 29% Ansvarlig 3 3 Handlekraftig 34% 1 Relevant 27% 29% Hierarkisk 2 41% Gammeldags 21% 5 Ikke plads til alle 1 0% Utroværdig 0% Ressourcebevidst 6% 6% Kammeratskab 0% Individuel 0% Oplevelser 4% 0% Fællesskab 4% 0% Lydhør 1 Total Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Forsvarets Efterretningstjeneste. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Forsvaretss Efterretningstjeneste. Tabel 43: Perceptionen af kulturen i Forsvarets Efterretningstjeneste Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent blandt befolkningen sat 3,73 kryds (idet tabellen summerer til 37), mens hver respondent blandt meningsdannerne har sat 3,53 kryds. 46

47 Tabel 44: Perceptionen af kulturen i Forsvarets Efterretningstjeneste Befolkningen 16% 34% 6% 3 Meningsdannere % 59% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i Forsvarets Efterretningstjeneste 47

48 Tabel 45: Perceptionen af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste Befolkningen 4% 24% 3 6% 31% Meningsdannere % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste har en velfungerende ledelse 48

49 Tabel 46: Forståeligheden af Forsvarets Efterretningstjenestes eksterne kommunikation Befolkningen 19% 3 16% 6% 19% Meningsdannere % 1 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste kommunikerer, så det er til at forstå 49

50 Tabel 47: Åbenheden af Forsvarets Efterretningstjenestes eksterne kommunikation Befolkningen 6% 24% 29% 1 1 Meningsdannere 6% 1 24% 6% 1 29% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste informerer og kommunikerer, så åbent som muligt til offentligheden 50

51 Tabel 48: Perceptionen af Forsvarets Efterretningstjenestes økonomistyring Befolkningen 1% 14% 34% 7% 4% 40% Meningsdannere 1 6% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste styrer deres økonomi ansvarligt? 51

52 8. RESULTATER FOR BEREDSKABSSTYRELSEN Tabel 49: Perceptionen af Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads Befolkningen 6% 3 2 1% 3 Meningsdannere % 3 Medarbejdere 3 49% 9% 1% 1% Pårørende % Frivillige 19% 44% 19% 6% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen er et godt sted at arbejde 52

53 Tabel 50: Perceptionen af Beredskabsstyrelsens medarbejdere: Yder en dedikeret indsats Befolkningen 20% 54% 1 1% 11% Meningsdannere Medarbejdere 4 49% 4% 1% Pårørende 4 5 6% Frivillige 3 5 7% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsens medarbejdere yder en dedikeret indsats 53

54 Tabel 51: Hvad er befolkningens kendskab til Beredskabsstyrelsen? 3 26% 2 7% Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender Beredskabsstyrelsen? Tabel 52: Hvad er Beredskabsstyrelsen omdømme blandt de fem målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 84 Meningsdannere 83 Medarbejdere 91 Pårørende 90 Frivillige 84 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Beredskabsstyrelsen? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen Beredskabsstyrelsens omdømme. 54

55 Tabel 53: Befolkningens perception af Beredskabsstyrelsens værdier Værdi Procentandel Professionel 5 Ansvarlig 54% Handlekraftig 5 Effektiv 49% Kompetent 47% Relevant 36% Kammeratskab 2 Fællesskab 26% Gammeldags 1 Ressourcebevidst 1 Oplevelser 11% Hierarkisk 6% Lydhør 6% Lukket Individuel Ikke plads til alle Utroværdig 1% Total 410% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Beredskabsstyrelsen. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Beredskabsstyrelsen. Tabel 54: Perceptionen af Beredskabsstyrelsens værdier Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 4,10 kryds (idet tabellen summerer til 410%). Medarbejdere Pårørende Frivillige Meningsdannere 55

56 Tabel 55: Perception af Beredskabsstyrelsens værdier Befolkningen Befolkningen Medarbejdere Pårørende Frivillige Meningsdannere Professionel 5 Ansvarlig 54% Handlekraftig53 % Professionel 64% Kompetent 56% Ansvarlig 51% Professionel 6 Kompetent 57 % Ansvarlig 5 Relevant 5 Professionel 47% Kompetent 4 Ansvarlig 4 Relevant 4 Kompetent 5 Relevant 4 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Beredskabsstyrelsen. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Beredskabstyrelsen. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 56

57 Tabel 56: Perceptionen af kulturen i Beredskabsstyrelsen Befolkningen 3 3 1% 0% 2 Meningsdannere 20% 30% 20% 10% 0% 20% Medarbejdere 1 50% 2 10% Pårørende 7% 57% 1 7% 1 Frivillige 1 47% 27% 7% 0% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i Beredskabsstyrelsen 57

58 Tabel 57: Perceptionen af ledelsen i Beredskabsstyrelsen Befolkningen 29% 31% 1% 31% Meningsdannere % 2 Medarbejdere 1 47% 24% 1 Pårørende 6% 4 24% 1 1 Frivillige 6% 41% 29% 1 6% 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen har en velfungerende ledelse 58

59 Tabel 58: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle % 7% Sætter mål for opgaveløsningen 19% 4 2 9% Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave 19% 44% 27% 1% Formulerer sig klart og tydeligt 2 41% 26% 9% Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for Beredskabsstyrelsen 26% 4 2 6% 1% Giver den nødvendige information i tide 14% 47% 2 9% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 34% 39% 20% 1% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger 3 44% 1 7% 1% Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger % I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og Beredskabsstyrelsens øverste ledelse gør % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 59

60 Tabel 59: Forståeligheden af Beredskabsstyrelsens eksterne kommunikation Befolkningen 6% 44% 3 1% 1 Meningsdannere 50% 10% 10% 20% Medarbejdere 54% 27% Pårørende 11% 5 2 Frivillige 1 47% 24% 1 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen kommunikerer, så det er til at forstå 60

61 Tabel 60: Åbenheden af Beredskabsstyrelsens eksterne kommunikation Befolkningen 4 29% 4% 1% 14% Meningsdannere 10% 40% 10% 20% 1 Medarbejdere % 11% Pårørende 1 50% 11% 1 Frivillige 7% 5 20% 1 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen informerer og kommunikerer, så åbent som muligt til offentligheden 61

62 Tabel 61: Hvor får medarbejderne i Beredskabsstyrelsen den interne kommunikation fra? Værdi Procentandel Intranet 8 Mails 87% Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 77% Uformel snak med kolleger 74% Møder (herunder gå-hjem-møder) 40% Nyhedsbreve 40% Hjemmesider 2 Kurser 2 Medarbejderblade 1 Notater 11% CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 9% Sociale medier 7% Forsvarskanalen 1% Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 1% Andre steder Ved ikke 1% Total 49 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Fra hvilke interne kanaler får du information om Beredskabstyrelsen? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 4,95 kryds (idet tabellen summerer til 49) 62

63 Tabel 62: Medarbejdernes perception af den interne kommunikation i Beredskabsstyrelsen Fyldestgørende 4 4 9% 1% Rettidig 4 36% 14% Troværdig 1 59% 21% 1% Oprigtig 6% 56% 29% 6% 1% Baseret på dialog 3 40% 16% Initiativrig 4% Forståelig 7% 6 26% 1% Åben 7% % I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at den interne kommunikation er 63

64 Tabel 63: Medarbejdernes perception af sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i Beredskabsstyrelsen 6% 47% 3 I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, der er sammenhæng mellem det du ser i medierne, og det, du hører i Beredskabsstyrelsen? 64

65 Tabel 64: Perceptionen af økonomistyringen i Beredskabsstyrelsen Befolkningen 21% 36% 1% 37% Meningsdannere 20% 3 10% 3 Medarbejdere 36% 4 11% 1% Pårørende 37% 26% 24% Frivillige 1 29% 24% 1 6% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen styrer deres økonomi ansvarligt 65

66 Tabel 65: Jeg er stolt af at være frivillig i Beredskabsstyrelsen Meget enig Enig Hverken eler Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg er stolt af at være frivillig i Beredskabsstyrelsen? Tabel 66: Hvad er årsagen til, at du er frivillig? Procentandel Med til at løse vigtige opgaver for samfundet 8 Personlig udvikling af kompetencer 74% Mulighed for uddannelse 60% Det sociale samvær 49% Mulighed for en aktiv fritid 4 Ledelsesmuligheder 41% Interesse for materiellet 3 Mulighed for at være på øvelser 30% Andet 1 Total 424% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er årsagen til, at du er frivillig i Beredskabsstyrelsen? 66

67 9. RESULTATER FOR HJEMMEVÆRNET Tabel 67: Perceptionen af hjemmeværnet som arbejdsplads Befolkningen 27% 2 3 Meningsdannere 14% 3 4 Medarbejdere 3 5 9% 1% Pårørende 1 60% 10% 4% Frivillige 1 47% 1 1% 16% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet er et godt sted at arbejde? 67

68 Tabel 68: Perceptionen af hjemmeværnets medarbejdere Befolkningen 1 44% 24% 7% 4% 9% Meningsdannere % 0% 10% Medarbejdere 3 57% 6% Pårørende 3 60% 6% Frivillige % 1% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget Uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnets medarbejdere yder en dedikeret indsats? 68

69 Tabel 69: Hvad er befolkningens kendskab til hjemmeværnet? 9% % Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender hjemmeværnet? Tabel 70: Hvad er hjemmeværnets omdømme blandt de fem målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 66 Meningsdannere 81 Medarbejdere 86 Pårørende 88 Frivillige 91 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af hjemmeværnet? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen hjemmeværnets omdømme. 69

70 Tabel 71: Befolkningens perception af hjemmeværnets værdier Værdi Procentandel Kammeratskab 6 Fællesskab 60% Gammeldags 50% Oplevelser 4 Ansvarlig 2 Relevant 19% Kompetent 17% Handlekraftig 17% Effektiv 17% Hierarkisk 14% Professionel 14% Utroværdig 1 Lukket 9% Ikke plads til alle Individuel 6% Lydhør 4% Ressourcebevidst 4% Total 38 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om hjemmeværnet. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af hjemmeværnet. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 3,83 kryds (idet tabellen summerer til 38). 70

71 Tabel 72: Perception af hjemmeværnets værdier Befolkningen Medarbejdere Pårørende Meningsdannere Frivillige Kammeratskab 6 Fællesskab 60% Gammeldags 50% Relevant 64% Kammeratskab 59% Fællesskab 5 Kammeratskab 5 Professionel 56% Kammeratskab 71% Ansvarlig 51% Kompetent 4 Kammeratskab 57% Fællesskab 4 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om hjemmeværnet. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af hjemmeværnet. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 71

72 Tabel 73: Perceptionen af kulturen i hjemmeværnet Befolkningen 29% 3 10% 19% Meningsdannere 24% 24% 10% 10% 0% 3 Medarbejdere 1 56% 20% 1% Pårørende 60% 24% 4% Frivillige 20% 5 16% 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i hjemmeværnet? 72

73 Tabel 74: Perceptionen af ledelsen i hjemmeværnet Befolkningen 4% 1 37% 7% 4% 29% Meningsdannere 3 14% 19% 29% Medarbejdere 7% Pårørende 10% 40% 34% 6% 4% 6% Frivillige 10% 47% 26% 11% 4% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet har en velfungerende ledelse? 73

74 Tabel 75: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder: I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle 2 47% 16% Sætter mål for opgaveløsningen 1 50% 21% 11% Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave Formulerer sig klart og tydeligt 17% 51% 2 Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for hjemmeværnet 2 47% 20% 6% Giver den nødvendige information i tide 1 44% 2 1 4% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 31% 46% 1 7% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger 2 47% 17% 4% I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og hjemmeværnets øverste ledelse gør 44% 34% 10% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 74

75 Tabel 76: Forståeligheden af kommunikationen i hjemmeværnet Befolkningen 4% 30% 37% 4% 16% Meningsdannere 10% 4 24% 19% Medarbejdere 7% 5 2 1% Pårørende 1 44% 24% 4% 4% 6% Frivillige 1 54% 2 10% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet kommunikerer så det er til at forstå? 75

76 Tabel 77: Åbenheden af kommunikationen i hjemmeværnet Befolkningen 6% 29% 37% 9% 4% 1 Meningsdannere 10% 3 14% 19% 19% Medarbejdere 16% 5 19% Pårørende 14% 46% 26% 6% 4% 4% Frivillige 19% 56% 16% 7% 1% 1% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet informerer og kommunikerer, så åbent som muligt til offentligheden? 76

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Webpaneler: Rekruttering, stratificering & sampling

Webpaneler: Rekruttering, stratificering & sampling Webpaneler: Rekruttering, stratificering & sampling Klassiske udfordringer med online data-indsamling Bias introduceres i flere led: 1. Hvem er online? 2. Hvem kan rekrutteres? 3. Selv-selektion TP Taget

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET : HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2014 MAJA FROMSEIER PETERSEN MIE KATRINE LASSESEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI SURVEY leverer data til forsknings- og analyseformål: Vi

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere