OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE"

Transkript

1 OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: W: NORDHAVNSGADE AARHUS DENMARK T: E: W: 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC VIETNAM T: E: W: 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion Baggrund og formål Metode Tværgående resultater Resultater for Forsvarsministeriets departement Resultater for forsvaret Resultater for Forsvarets Efterretningstjeneste Resultater for Beredskabsstyrelsen Resultater for hjemmeværnet

3 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på 3

4 2. BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Epinion har for Forsvarsministeriet gennemført en omdømmemåling af Forsvarsministeriets område, herunder omdømmemålinger for Forsvarsministeriets departement, forsvaret, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen samt hjemmeværnet. Omdømmemålingen er foretaget blandt fem målgrupper, henholdsvis: Befolkningen, det vil sige danskere på 18 år og derover. Meningsdannere, det vil sige politikere, journalister, eksperter, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder Medarbejdere, det vil sige medarbejderne i Forsvarsministeriets departement, forsvaret, Beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet. Pårørende til medarbejdere under Forsvarsministeriets område. Frivillige i Beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet. Undersøgelsen er gennemført i to faser: En kvalitativ og kvantitativ del. For en detaljeret gennemgang af metoden se afsnit 3. Rapporten er delt i seks kapitler: Et kapitel omhandlende de tværgående resultater, og ét kapitel for hver af de fem myndigheders resultater. Epinion har udformet rapporten på baggrund af Forsvarsministeriets ønsker, efter forudgående dialog mellem Forsvarsministeriet og Epinion. Undersøgelsen har til formål at belyse: Organisation og kommunikation Perceptionen af ministerområdets effektivitet i og relevans af opgaveløsningen. Perceptionen af ministerområdets økonomistyring I hvilken grad ministerområdets kommunikation opfattes som åben, forståelig, initiativrig, dialogbaseret og oprigtig. Herunder hvordan ministerområdet modtager kritik, er lydhøre, går i dialog og tager udgangspunkt i omverdens behov for kommunikation. Perceptionen af ministerområdets ledelse og ledelsens kommunikation. Perceptionen af og viden om ministerområdet som arbejdsplads. Hvilke kommunikationskanaler de adspurgte forventer og ønsker, at ministerområdet anvender (web, medier, blade etc.). Perceptionen af soldaterne, beredskabsfolkene og hjemmeværnsfolkene i den operative ende nationalt og internationalt Opgaveløsning og værdier Perceptionen af viden om ministerområdets ageren i internationale opgaver. Oplever de adspurgte, at ministerområdet gør en positiv forskel? Perceptionen af og viden om ministerområdets nationale opgaveløsning. Oplever de adspurgte, at ministerområdet gør en positiv forskel? Hvilke værdier forbinder de adspurgte med ministerområdets organisation og opgaveløsning? 4

5 3. METODE Undersøgelsesdesign Der er gennemført dataindsamling i to faser; henholdsvis en kvalitativ og kvantitativ fase, som har givet viden på forskellige niveauer. Den kvalitative fase består af: Den kvantitative fase består af: 2 fokusgrupper 1: Den kvalitative med befolkningen fase 2: Den kvantitative fase 8 personlige interview med medarbejdere 30 personlige interview med meningsdannere Formålet med den kvalitative dataindsamling er, at give Forsvarsministeriet en mere nuanceret og dybdegående forståelse af befolkningens, medarbejdernes og meningsdannernes syn på de enkelte myndigheder. Den kvalitative fase ligger før den kvantitative fase, fordi fokusgrupperne og de personlige interview giver indsigt i bagvedliggende faktorer og derved kvalificerer den kvantitative fase. De kvalitative resultater kan ydermere bidrage til en uddybelse af de tendenser, der fremkommer af de kvantitative resultater. Dataindsamling via websurvey til befolkningen, medarbejdere, frivillige og meningsdannere. Dataindsamling via papirskemaer til de medarbejdere, der ikke havde mulighed for at udfylde et elektronisk spørgeskema. Den kvantitative dataindsamling giver et repræsentativt billede af, hvad de fem målgruppers perception af Forsvarsministeriets område er. Den kvantitative fase underbygger således, hvorvidt resultaterne fra den kvalitative fase er generelle tendenser i de fem målgrupper eller blot enkeltstående holdninger. De kvantitative resultater udgør det primære afrapporteringsgrundlag for rapporten, men er suppleret af de kvalitative resultater. 5

6 Fokusgruppeinterview Den kvalitative dataindsamling blandt befolkningen er gennemført ved hjælp af 2 fokusgruppeinterview à 2 timers varighed hver. Én gruppe blev gennemført den 30. april 2012 i København, og én fokusgruppe blev gennemført den 2. maj 2012 i Aarhus. Der har i alt været 18 deltagere fordelt på de to fokusgrupper. Deltagerne er bosat i Aarhus og omegn eller København og omegn. Der har været spredning på køn, alder og uddannelse. Til fokusgrupperne har Epinion udarbejdet en spørgeramme i samarbejde med Forsvarsministeriet med temaerne: Uhjulpet kendskab Hjulpet kendskab og værdier Kilder og kommunikation De nationale opgaver Det internationale opgaver Interne forhold i myndighederne Deltagerlisten til fokusgruppen i København Køn Alder Uddannelse Kvinde 43 Lang videregående uddannelse Kvinde 43 Lang videregående uddannelse Kvinde 29 Kort videregående uddannelse Kvinde 25 Bachelor Kvinde 25 Bachelor Mand 78 Mellemlang videregående uddannelse Mand 33 Kort videregående uddannelse Mand 47 Mellemlang videregående uddannelse Deltagerlisten til fokusgruppen i Aarhus Køn Alder Uddannelse Kvinde 56 Kort videregående uddannelse Kvinde 45 Erhvervsfaglig uddannelse Kvinde 30 Lang videregående uddannelse Kvinde 28 Mellemlang videregående uddannelse Kvinde 24 Bachelor Mand 67 Mellemlang videregående uddannelse Mand 50 Grundskole Mand 46 Gymnasium/HF/studenterkursus Mand 28 Grundskole Mand 25 Erhvervsfaglig uddannelse 6

7 Medarbejder- og meningsdannerinterview Den kvalitative dataindsamling blandt medarbejdere og meningsdannere er gennemført som personlige interview à ca. 1 times varighed. I alt er der gennemført 8 interview med medarbejdere og 30 interview blandt meningsdannere. De fleste kvalitative interview er gennemført som face-to-face interview. I de tilfælde hvor et face-to-face interview ikke har været muligt, er interviewet gennemført telefonisk. Spørgerammen til medarbejderne omhandler temaerne: Interne forhold herunder kommunikation Den eksterne kommunikation Sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation. Spørgerammen til meningsdannerne omhandler temaerne: Gør myndighederne på forsvarsministeriets område en forskel? Værdierne; åbenhed, troværdighed og ressourcebevidst Kommunikation og samarbejde De nationale opgaver Det internationale opgaver Interne forhold i myndighederne Medarbejderinterview 1 interview med en medarbejder fra Forsvarsministeriets departement 4 interview med medarbejdere fra forsvaret 1 interview med en medarbejder fra Forsvarets Efterretningstjeneste 1 interview med en medarbejder fra Beredskabsstyrelsen 1 interview med en medarbejder fra hjemmeværnet Meningsdannerinterview 4 interview med politikere 10 interview med journalister 5 interview med offentlige myndigheder 5 interview med eksperter 4 interview med interesseorganisationer 2 interview med virksomheder 7

8 Kvantitativ undersøgelse Dataindsamlingen er gået godt. Svarprocenterne ligger i alle tilfælde mellem 40-70%. Efter Epinions vurdering ligger svarprocenterne på niveau med undersøgelser for lignende organisationer. Der er lavet frafaldsanalyse på medarbejdere og frivillige på følgende baggrundskarakteristika: Køn, anciennitet, funktionsniveau, niveau 2 samt rang Frafaldsanalysen har vist, at hverken datasættet for medarbejdere eller frivillige afviger statistisk signifikant fra bruttopopulationen. Der indgår i alt 2544 interview i datasættet for befolkningen. Interviewene er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel i perioden 18. maj til den 27. maj Der er gennemført i alt 3952 interview med medarbejdere i Forsvarsministeriets departement, forsvaret, hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Efter ønske fra Forsvarets Efterretningstjeneste indgår deres medarbejdere ikke i undersøgelsen medarbejdere har besvaret undersøgelsen via web, mens 431 besvarelser er indsamlet på papirskemaer i perioden 22. maj til 4. juni Der indgår i alt 1470 interview i datasættet for de frivillige. Interviewene er gennemført som en webbaseret undersøgelse i perioden 22. maj til den 4. juni Der indgår i alt 798 interview i datasættet for de pårørende. Interviewene er gennemført i perioden 22. maj til den 4. juni I datasættet for meningsdannere indgår der i alt 55 interview. Interviewene er gennemført i perioden 25. maj til 8. juni Udsendt til Svar fra Svarprocent Befolkningen Medarbejdere % Forsvarsministeriets departement % Forsvaret % Beredskabsstyrelsen % Hjemmeværnet Frivillige % Beredskabsstyrelsen % Hjemmeværnet % Pårørende % Meningsdannere

9 4. TVÆRGÅENDE RESULTATER Tabel 1: Forsvarsministeriets områdes omdømme Gennemsnitligt omdømme (skala fra 0-100) Befolkning Medarbejdere Frivillige Pårørende Meningsdannere Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets område? Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets område? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarsminsiteriets områdes omdømme. Tabel 2: Myndighederne under Forsvarsministeriets områdes omdømme Gennemsnitligt omdømme (skala fra 0-100) Befolkning Medarbejdere Frivillige Pårørende Meningsdannere Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets departement? Hvad er din overordnede bedømmelse af forsvaret? Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarets Efterretningstjeneste? Hvad er din overordnede bedømmelse af Beredskabsstyrelsen? Hvad er din overordnede bedømmelse af hjemmeværnet? Respondenterne har vurderet de fem myndigheders omdømme. Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarsminsiteriets områdes omdømme. 9

10 Tabel 3: Hvor får befolkningen deres information om Forsvarsministeriets område fra? Procentandel TV-avisen/Nyheder i TV 81% Aviser 56% Dokumentarer eller andre udsendelser 49% Radio 41% Internettet generelt 27% Venner og bekendte 26% Reklamer i forskellige medier 2 Sociale medier 14% Forsvarets hjemmeside: 1 Forsvarsministeriets hjemmeside: 9% Hjemmeværnets hjemmeside: Beredskabsstyrelsens hjemmeside: 7% Film 6% Bøger 6% Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside: Andre steder Ved ikke 7% Total 380% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor får du information om Forsvarsministeriets område? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 3,8 kryds (idet tabellen summerer til 380%) 10

11 Tabel 4: Hvor troværdigt opfatter befolkningen de forskellige informationskanaler? TV-avisen/Nyheder i TV 4 3 4% Aviser 46% 3 4% Dokumentarer eller andre udsendelser 10% 57% 27% 4% 1% Radio 7% 49% 3 4% Internettet generelt 4% 39% 47% 6% 1% Venner og bekendte 14% 4 34% 6% Reklamer i forskellige medier 1% % Sociale medier 24% 49% 1 4% Bøger 10% 4 36% Film 16% 5 1 6% 4% Forsvarsministeriets hjemmeside 1 44% 19% 4% 21% Forsvarets hjemmeside 19% 47% 17% 14% Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside 1 39% 17% 7% 1% 2 Beredskabsstyrelsens hjemmeside 1 41% 26% 17% Hjemmeværnets hjemmeside 1 37% 2 1% 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at nedenstående kilder giver dig troværdig viden om Forsvarsministeriets område? 11

12 Tabel 5: Hvor opfatter befolkningen, at opgaverne bliver løst? Forsvarsministeriets departement Forsvaret Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnet Ved ikke Støtte til forsvaret i internationale operationer 2 20% 2 20% 10% Deltage i internationale operationer 77% 1% 6% Rapportere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed 10% 4% 77% 1% 1% 6% Varetage den nationale sikkerhed 19% 3 3 6% Brand- og redningsindsatser 0% 0% 8 6% Miljøovervåging og søredning 26% 4% 51% Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener 1% 1% 1% 87% 6% Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet 1 4% 57% Indhente information i udlandet om bl.a. militære, politiske og økonomiske forhold 24% 66% 0% 0% 7% Overordnet ledelse af hele ministerområdet 8 1% 1% 1% 0% Betjening af forsvarsministeren 6 11% 1% 0% 1 Operationer i Nordatlanten/Arktis 9% 64% 7% 4% 1% 16% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Nedenfor ser du en række opgaver, der løses af myndigheder under Forsvarsministeriet. Du bedes angive, hvilken myndighed der primært løser hver opgave. Du beøver ikke være sikker, svar blot ud fra din forventning. Respondenterne har haft mulighed for at sætte ét kryds ved hver opgave. 12

13 Tabel 6: Befolkningens prioritering af opgaverne Procentandel Varetage den nationale sikkerhed 7 Miljøovervåging og søredning 6 Rapportere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed 64% Brand- og redningsindsatser 6 Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener 41% Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet 37% Indhente information i udlandet om bl.a. militære, politiske og økonomiske forhold 31% Deltage i internationale operationer 26% Støtte til forsvaret i internationale operationer 21% Overordnet ledelse af hele ministerområdet 14% Operationer i Nordatlanten/Arktis 1 Betjening af forsvarsministeren 6% Total 46 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Nedenfor ser du de samme opgaver igen. Du bedes nu angive, hvilke opgaver du synes, det er vigtigt at løse. Du kan højst vælge 5 opgaver. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 4,62 kryds (idet tabellen summerer til 46) 13

14 Tabel 7: Befolkningens vurdering af opgaveløsningen Varetage den nationale sikkerhed 14% 51% 1 1% 16% Miljøovervågning og søredning 1 50% 17% 4% 1% 14% Rapportere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed 10% 4 2 1% 2 Brand- og redningsindsatser 20% 54% 1 1% 0% 1 Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener 1 51% 1 1% 1 Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet 7% 46% 2 1% 19% Indhente information i udlandet om bl.a. militære og økonomiske forhold 6% 40% 2 1% 26% Deltage i internationale operationer % 1 Støtte til forsvaret i internationale operationer 7% 44% 24% 4% 19% Overordnet ledelse af hele ministerområdet 4% 29% 3 24% Operationer i Nordatlanten/Arktis 31% 27% 1% 34% Betjening af forsvarsministeren 4% 27% 30% 3 Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor tilfredsstillende føler du, at følgende opgaver bliver løst? Du behøver ikke at være sikker, svar blot ud fra din forventning. 14

15 5. RESULTATER FOR FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT Tabel 8: Perceptionen af Forsvarsministeriets departement som arbejdsplads Befolkningen 1 34% 1% 4 Meningsdannere 1 2 7% 54% Medarbejdere 31% 46% 1 Pårørende 17% 46% 24% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriet er et godt sted at arbejde 15

16 Tabel 9: Perceptionen af medarbejderne i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 4% 3 36% 6% 20% Meningsdannere 2 46% 2 0% 10% Medarbejdere 57% 4 Pårørende 29% 46% 1 0% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departements medarbejdere yder en dedikeret indsats? 16

17 Tabel 10: Hvad er befolkningens kendskab til Forsvarsministeriets departement? 30% 26% 31% Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender Forsvarsministeriets departement? Tabel 11: Hvad er Forsvarsministeriets departements omdømme blandt de fire målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 67 Meningsdannere 64 Medarbejdere 72 Pårørende 74 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets departement? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarsministeriets departements omdømme. 17

18 Tabel 12: Befolkningens perception af Forsvarsministeriets departements værdier Værdi Procentandel Hierarkisk 50% Lukket 47% Gammeldags 46% Professionel 37% Ansvarlig 34% Relevant 2 Kompetent 2 Utroværdig 2 Handlekraftig 20% Kammeratskab 19% Ikke plads til alle 19% Effektiv 17% Fællesskab 1 Ressourcebevidst 9% Oplevelser 7% Individuel Lydhør 4% Total 396% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Forsvarsministeriets departement. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Forsvarsministeriets departement. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 3,96 kryds (idet tabellen summerer til 396%). 18

19 Tabel 13: Perceptionen af Forsvarsministeriets departements værdier Befolkningen Medarbejdere Pårørende Meningsdannere Hierarkisk 50% Hierarkisk 66% Hierarkisk 6 Hierarkisk 7 Lukket 47% Professionel 56% Lukket 49% Lukket 54% Gammeldags 46% Kompetent 46% Gammeldags 44% Gammeldags 44% Ansvarlig 44% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Forsvarsministeriets departement. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Forsvarsministeriets departement. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 19

20 Tabel 14: Perceptionen af kulturen i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 1% 11% 36% 17% 27% Meningsdannere % 20% Medarbejdere 11% 39% 24% 1 Pårørende 7% 24% 34% 1 7% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i Forsvarsministeriets departement? 20

21 Tabel 15: Perceptionen af ledelsen i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 1% 17% 37% 19% 7% 17% Meningsdannere 10% 34% % Medarbejdere 3 21% 2 1 Pårørende 17% 41% 10% 1 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement har en velfungerende ledelse? 21

22 Tabel 16: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle 26% 37% 24% 11% Sætter mål for opgaveløsningen Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave 41% 26% 1 Formulerer sig klart og tydeligt Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for Forsvarsministeriets departement 2 41% 2 Giver den nødvendige information i tide % 20% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 26% 36% 2 10% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger 21% 49% 1 10% Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger 26% 4 16% 11% I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og Forsvarsministeriets departements øverste ledelse gør % I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 22

23 Tabel 17: Forståeligheden af Forsvarsministeriets departements eksterne kommunikation Befolkningen 1% 21% 39% 2 7% 9% Meningsdannere 34% 1 37% 7% Medarbejdere 56% 2 1 Pårørende 27% 34% 1 20% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement kommunikerer, så det er til at forstå? 23

24 Tabel 18: Åbenheden af Forsvarsministeriets departements eksterne kommunikation Befolkningen 21% % 10% Meningsdannere 1 17% 3 27% 10% Medarbejdere Pårørende 29% 29% 17% 7% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement informerer og kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden? 24

25 Tabel 19: Hvor får medarbejderne i Forsvarsministeriets departement den interne kommunikation fra? Værdi Procentandel Uformel snak med kolleger 86% Intranet 80% Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 79% Mails 76% Møder (herunder gå-hjem-møder) 51% CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 27% Hjemmesider 21% Notater 1 Nyhedsbreve Sociale medier 4% Medarbejderblade Kurser Forsvarskanalen 1% Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 0% Andre steder 1% Ved ikke 0% Total 45 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Fra hvilke interne kanaler får du information om om Forsvarsministeriets departement? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 4,55 kryds (idet tabellen summerer til 45) 25

26 Tabel 20: Medarbejdernes perception af den interne kommunikation i Forsvarsministeriets departement Fyldestgørende 20% 3 30% 1 Rettidig Troværdig 3 31% 1 Oprigtig 3 30% 20% Baseret på dialog 1 31% 31% 1 Initiativrig % 1 Forståelig 4 34% 16% Åben 2 31% 2 1 I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at den interne kommunikation er 26

27 Tabel 21: Medarbejdernes perception af sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i Forsvarsministeriets departement % 11% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, der er sammenhæng mellem det du ser i medierne, og det du hører i Forsvarsministeriets departement? 27

28 Tabel 22: Perceptionen af økonomistyringen i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 16% 3 20% 11% 17% Meningsdannere 29% 29% 17% 17% Medarbejdere 1 51% 21% Pårørende 0% 24% % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement styrer ministerområdets økonomi ansvarligt? 28

29 6. RESULTATER FOR FORSVARET Tabel 23: Perceptionen af forsvaret som arbejdsplads Befolkningen 7% 34% 29% 2 Meningsdannere 1 24% 11% 47% Medarbejdere 31% 5 10% 1% Pårørende % 1% 4% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret er et godt sted at arbejde 29

30 Tabel 24: Perceptionen af forsvarets medarbejdere Befolkningen 16% 4 2 4% 11% Meningsdannere 3 47% 16% Medarbejdere 36% 54% 7% 1% Pårørende 39% 50% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets medarbejdere yder en dedikeret indsats 30

31 Tabel 25: Hvad er befolkningens kendskab til forsvaret? 2 27% 30% 10% Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender forsvaret? Tabel 26: Hvad er forsvarets omdømme blandt de fire målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 76 Meningsdannere 72 Medarbejdere 81 Pårørende 81 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af forsvaret? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen forsvareta omdømme. 31

32 Tabel 27: Befolkningens perception af forsvarets værdier Værdi Procentandel Professionel 51% Kammeratskab 49% Hierarkisk 4 Fællesskab 3 Ansvarlig 3 Gammeldags 30% Handlekraftig 30% Kompetent 27% Effektiv 27% Lukket 2 Oplevelser 2 Relevant 1 Ikke plads til alle 1 Utroværdig 10% Ressourcebevidst 7% Individuel Lydhør Total 42 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om forsvaret. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af forsvaret. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 4,28 kryds (idet tabellen summerer til 42). 32

33 Tabel 28: Perception af forsvarets værdier Befolkningen Medarbejdere Pårørende Meningsdannere Professionel 51% Professionel 56% Hierarkisk 57% Hierarkisk 61% Kammeratskab 49% Hierarkisk 51% Kammeratskab 5 Lukket 5 Hierarkisk 4 Kammeratskab 47% Gammeldags 4 Fællesskab 4 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om forsvaret. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af forsvaret. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 33

34 Tabel 29: Perceptionen af kulturen i forsvaret Befolkningen 4% % 17% Meningsdannere 21% 24% 1 16% 1 Medarbejdere 51% 26% 1 1% Pårørende 7% % 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i forsvaret 34

35 Tabel 30: Perceptionen af ledelsen i forsvaret Befolkningen 24% 34% 1 1 Meningsdannere 34% 16% 11% 1 16% Medarbejdere 29% % Pårørende 4% 27% 34% 20% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret har en velfungerende ledelse 35

36 Tabel 31: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle 21% 49% 19% 7% 1% Sætter mål for opgaveløsningen 14% 5 2 Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave 1 46% 26% 10% 4% Formulerer sig klart og tydeligt 16% 5 2 7% Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for forsvaret 2 41% 2 Giver den nødvendige information i tide 11% 41% 30% 11% 1% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 2 47% 17% 7% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger 2 51% 17% 6% 1% Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger 1 50% 19% 7% 4% 1% I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og forsvarets øverste ledelse gør 4% 36% 37% 1 7% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 36

37 Tabel 32: Forståeligheden af forsvarets eksterne kommunikation Befolkningen 2 37% 19% Meningsdannere 1 39% 24% Medarbejdere 37% 3 20% Pårørende 7% % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret kommunikerer, så det er til at forstå 37

38 Tabel 33: Åbenheden af forsvarets eksterne kommunikation Befolkningen 4% 2 31% 20% 9% Meningsdannere 1 21% 37% 16% 11% Medarbejdere 4 26% 16% 4% Pårørende 10% 3 26% 1 4% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret informerer og kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden 38

39 Tabel 34: Hvor får medarbejderne i forsvaret den interne kommunikation fra? Værdi Procentandel Uformel snak med kolleger 7 Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 69% Mails 6 Intranet 64% Nyhedsbreve 54% Medarbejderblade 4 Hjemmesider 36% Møder (herunder gå-hjem-møder) 31% CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 2 Kurser 19% Sociale medier 16% Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 1 Forsvarskanalen 10% Notater 9% Andre steder Ved ikke 1% Total 53 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Fra hvilke interne kanaler får du information om om forsvaret? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 5,33 kryds (idet tabellen summerer til 53) 39

40 Tabel 35: Medarbejdernes perception af den interne kommunikation i forsvaret Fyldestgørende 1% 2 46% 19% 4% Rettidig 1% Troværdig 4% 46% 36% 10% Oprigtig 41% 40% 11% Baseret på dialog 2 40% 24% 9% Initiativrig 1% 24% 50% 1 Forståelig 50% 37% 9% 1% Åben 34% 41% 17% 4% 1% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at den interne kommunikation er 40

41 Tabel 36: Medarbejdernes perception afsammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i forsvaret 1% 1 49% 2 7% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, der er sammenhæng mellem det, du ser i medierne, og det, du hører i forsvaret? 41

42 Tabel 37: Perceptionen af økonomistyringen i forsvaret Befolkningen % 1 17% Meningsdannere 11% 16% 29% 16% 1 11% Medarbejdere 2 26% 2 1 Pårørende 4% 2 31% 24% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret styrer deres økonomi ansvarligt 42

43 7. RESULTATER FOR FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE Tabel 38: Perceptionen af Forsvarets Efterretningstjeneste som arbejdsplads Befolkningen 17% 30% 1% 49% Meningsdannere 29% 71% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste er et godt sted at arbejde 43

44 Tabel 39: Perceptionen af Forsvarets Efterretningstjenestes medarbejdere Befolkningen 10% 40% 24% 1% 24% Meningsdannere 3 24% 41% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenstes medarbejdere yder en dedikeret indsats 44

45 Tabel 40: Hvad er befolkningens kendskab til Forsvaret Efterretningstjeneste 2 26% 3 1 Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender Forsvarets Efterretningstjeneste? Tabel 41: Hvad er Forsvarets Efterretningstjenestes omdømme blandt målgrupperne? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 75 Meningsdannere 78 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarets Efterretningstjeneste? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarets Efterretningstjenestes omdømme. 45

46 Tabel 42: Befolkningens og meningsdannernes perception af Forsvarets Efterretningstjenestes værdier Værdi Befolkningen Meningsdannere Professionel 5 3 Lukket 54% 6 Effektiv 37% 29% Kompetent 36% 29% Ansvarlig 3 3 Handlekraftig 34% 1 Relevant 27% 29% Hierarkisk 2 41% Gammeldags 21% 5 Ikke plads til alle 1 0% Utroværdig 0% Ressourcebevidst 6% 6% Kammeratskab 0% Individuel 0% Oplevelser 4% 0% Fællesskab 4% 0% Lydhør 1 Total Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Forsvarets Efterretningstjeneste. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Forsvaretss Efterretningstjeneste. Tabel 43: Perceptionen af kulturen i Forsvarets Efterretningstjeneste Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent blandt befolkningen sat 3,73 kryds (idet tabellen summerer til 37), mens hver respondent blandt meningsdannerne har sat 3,53 kryds. 46

47 Tabel 44: Perceptionen af kulturen i Forsvarets Efterretningstjeneste Befolkningen 16% 34% 6% 3 Meningsdannere % 59% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i Forsvarets Efterretningstjeneste 47

48 Tabel 45: Perceptionen af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste Befolkningen 4% 24% 3 6% 31% Meningsdannere % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste har en velfungerende ledelse 48

49 Tabel 46: Forståeligheden af Forsvarets Efterretningstjenestes eksterne kommunikation Befolkningen 19% 3 16% 6% 19% Meningsdannere % 1 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste kommunikerer, så det er til at forstå 49

50 Tabel 47: Åbenheden af Forsvarets Efterretningstjenestes eksterne kommunikation Befolkningen 6% 24% 29% 1 1 Meningsdannere 6% 1 24% 6% 1 29% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste informerer og kommunikerer, så åbent som muligt til offentligheden 50

51 Tabel 48: Perceptionen af Forsvarets Efterretningstjenestes økonomistyring Befolkningen 1% 14% 34% 7% 4% 40% Meningsdannere 1 6% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste styrer deres økonomi ansvarligt? 51

52 8. RESULTATER FOR BEREDSKABSSTYRELSEN Tabel 49: Perceptionen af Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads Befolkningen 6% 3 2 1% 3 Meningsdannere % 3 Medarbejdere 3 49% 9% 1% 1% Pårørende % Frivillige 19% 44% 19% 6% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen er et godt sted at arbejde 52

53 Tabel 50: Perceptionen af Beredskabsstyrelsens medarbejdere: Yder en dedikeret indsats Befolkningen 20% 54% 1 1% 11% Meningsdannere Medarbejdere 4 49% 4% 1% Pårørende 4 5 6% Frivillige 3 5 7% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsens medarbejdere yder en dedikeret indsats 53

54 Tabel 51: Hvad er befolkningens kendskab til Beredskabsstyrelsen? 3 26% 2 7% Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender Beredskabsstyrelsen? Tabel 52: Hvad er Beredskabsstyrelsen omdømme blandt de fem målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 84 Meningsdannere 83 Medarbejdere 91 Pårørende 90 Frivillige 84 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Beredskabsstyrelsen? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen Beredskabsstyrelsens omdømme. 54

55 Tabel 53: Befolkningens perception af Beredskabsstyrelsens værdier Værdi Procentandel Professionel 5 Ansvarlig 54% Handlekraftig 5 Effektiv 49% Kompetent 47% Relevant 36% Kammeratskab 2 Fællesskab 26% Gammeldags 1 Ressourcebevidst 1 Oplevelser 11% Hierarkisk 6% Lydhør 6% Lukket Individuel Ikke plads til alle Utroværdig 1% Total 410% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Beredskabsstyrelsen. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Beredskabsstyrelsen. Tabel 54: Perceptionen af Beredskabsstyrelsens værdier Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 4,10 kryds (idet tabellen summerer til 410%). Medarbejdere Pårørende Frivillige Meningsdannere 55

56 Tabel 55: Perception af Beredskabsstyrelsens værdier Befolkningen Befolkningen Medarbejdere Pårørende Frivillige Meningsdannere Professionel 5 Ansvarlig 54% Handlekraftig53 % Professionel 64% Kompetent 56% Ansvarlig 51% Professionel 6 Kompetent 57 % Ansvarlig 5 Relevant 5 Professionel 47% Kompetent 4 Ansvarlig 4 Relevant 4 Kompetent 5 Relevant 4 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Beredskabsstyrelsen. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Beredskabstyrelsen. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 56

57 Tabel 56: Perceptionen af kulturen i Beredskabsstyrelsen Befolkningen 3 3 1% 0% 2 Meningsdannere 20% 30% 20% 10% 0% 20% Medarbejdere 1 50% 2 10% Pårørende 7% 57% 1 7% 1 Frivillige 1 47% 27% 7% 0% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i Beredskabsstyrelsen 57

58 Tabel 57: Perceptionen af ledelsen i Beredskabsstyrelsen Befolkningen 29% 31% 1% 31% Meningsdannere % 2 Medarbejdere 1 47% 24% 1 Pårørende 6% 4 24% 1 1 Frivillige 6% 41% 29% 1 6% 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen har en velfungerende ledelse 58

59 Tabel 58: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle % 7% Sætter mål for opgaveløsningen 19% 4 2 9% Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave 19% 44% 27% 1% Formulerer sig klart og tydeligt 2 41% 26% 9% Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for Beredskabsstyrelsen 26% 4 2 6% 1% Giver den nødvendige information i tide 14% 47% 2 9% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 34% 39% 20% 1% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger 3 44% 1 7% 1% Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger % I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og Beredskabsstyrelsens øverste ledelse gør % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 59

60 Tabel 59: Forståeligheden af Beredskabsstyrelsens eksterne kommunikation Befolkningen 6% 44% 3 1% 1 Meningsdannere 50% 10% 10% 20% Medarbejdere 54% 27% Pårørende 11% 5 2 Frivillige 1 47% 24% 1 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen kommunikerer, så det er til at forstå 60

61 Tabel 60: Åbenheden af Beredskabsstyrelsens eksterne kommunikation Befolkningen 4 29% 4% 1% 14% Meningsdannere 10% 40% 10% 20% 1 Medarbejdere % 11% Pårørende 1 50% 11% 1 Frivillige 7% 5 20% 1 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen informerer og kommunikerer, så åbent som muligt til offentligheden 61

62 Tabel 61: Hvor får medarbejderne i Beredskabsstyrelsen den interne kommunikation fra? Værdi Procentandel Intranet 8 Mails 87% Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 77% Uformel snak med kolleger 74% Møder (herunder gå-hjem-møder) 40% Nyhedsbreve 40% Hjemmesider 2 Kurser 2 Medarbejderblade 1 Notater 11% CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 9% Sociale medier 7% Forsvarskanalen 1% Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 1% Andre steder Ved ikke 1% Total 49 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Fra hvilke interne kanaler får du information om Beredskabstyrelsen? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 4,95 kryds (idet tabellen summerer til 49) 62

63 Tabel 62: Medarbejdernes perception af den interne kommunikation i Beredskabsstyrelsen Fyldestgørende 4 4 9% 1% Rettidig 4 36% 14% Troværdig 1 59% 21% 1% Oprigtig 6% 56% 29% 6% 1% Baseret på dialog 3 40% 16% Initiativrig 4% Forståelig 7% 6 26% 1% Åben 7% % I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at den interne kommunikation er 63

64 Tabel 63: Medarbejdernes perception af sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i Beredskabsstyrelsen 6% 47% 3 I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, der er sammenhæng mellem det du ser i medierne, og det, du hører i Beredskabsstyrelsen? 64

65 Tabel 64: Perceptionen af økonomistyringen i Beredskabsstyrelsen Befolkningen 21% 36% 1% 37% Meningsdannere 20% 3 10% 3 Medarbejdere 36% 4 11% 1% Pårørende 37% 26% 24% Frivillige 1 29% 24% 1 6% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen styrer deres økonomi ansvarligt 65

66 Tabel 65: Jeg er stolt af at være frivillig i Beredskabsstyrelsen Meget enig Enig Hverken eler Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg er stolt af at være frivillig i Beredskabsstyrelsen? Tabel 66: Hvad er årsagen til, at du er frivillig? Procentandel Med til at løse vigtige opgaver for samfundet 8 Personlig udvikling af kompetencer 74% Mulighed for uddannelse 60% Det sociale samvær 49% Mulighed for en aktiv fritid 4 Ledelsesmuligheder 41% Interesse for materiellet 3 Mulighed for at være på øvelser 30% Andet 1 Total 424% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er årsagen til, at du er frivillig i Beredskabsstyrelsen? 66

67 9. RESULTATER FOR HJEMMEVÆRNET Tabel 67: Perceptionen af hjemmeværnet som arbejdsplads Befolkningen 27% 2 3 Meningsdannere 14% 3 4 Medarbejdere 3 5 9% 1% Pårørende 1 60% 10% 4% Frivillige 1 47% 1 1% 16% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet er et godt sted at arbejde? 67

68 Tabel 68: Perceptionen af hjemmeværnets medarbejdere Befolkningen 1 44% 24% 7% 4% 9% Meningsdannere % 0% 10% Medarbejdere 3 57% 6% Pårørende 3 60% 6% Frivillige % 1% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget Uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnets medarbejdere yder en dedikeret indsats? 68

69 Tabel 69: Hvad er befolkningens kendskab til hjemmeværnet? 9% % Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender hjemmeværnet? Tabel 70: Hvad er hjemmeværnets omdømme blandt de fem målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 66 Meningsdannere 81 Medarbejdere 86 Pårørende 88 Frivillige 91 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af hjemmeværnet? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen hjemmeværnets omdømme. 69

70 Tabel 71: Befolkningens perception af hjemmeværnets værdier Værdi Procentandel Kammeratskab 6 Fællesskab 60% Gammeldags 50% Oplevelser 4 Ansvarlig 2 Relevant 19% Kompetent 17% Handlekraftig 17% Effektiv 17% Hierarkisk 14% Professionel 14% Utroværdig 1 Lukket 9% Ikke plads til alle Individuel 6% Lydhør 4% Ressourcebevidst 4% Total 38 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om hjemmeværnet. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af hjemmeværnet. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 3,83 kryds (idet tabellen summerer til 38). 70

71 Tabel 72: Perception af hjemmeværnets værdier Befolkningen Medarbejdere Pårørende Meningsdannere Frivillige Kammeratskab 6 Fællesskab 60% Gammeldags 50% Relevant 64% Kammeratskab 59% Fællesskab 5 Kammeratskab 5 Professionel 56% Kammeratskab 71% Ansvarlig 51% Kompetent 4 Kammeratskab 57% Fællesskab 4 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om hjemmeværnet. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af hjemmeværnet. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 71

72 Tabel 73: Perceptionen af kulturen i hjemmeværnet Befolkningen 29% 3 10% 19% Meningsdannere 24% 24% 10% 10% 0% 3 Medarbejdere 1 56% 20% 1% Pårørende 60% 24% 4% Frivillige 20% 5 16% 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i hjemmeværnet? 72

73 Tabel 74: Perceptionen af ledelsen i hjemmeværnet Befolkningen 4% 1 37% 7% 4% 29% Meningsdannere 3 14% 19% 29% Medarbejdere 7% Pårørende 10% 40% 34% 6% 4% 6% Frivillige 10% 47% 26% 11% 4% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet har en velfungerende ledelse? 73

74 Tabel 75: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder: I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle 2 47% 16% Sætter mål for opgaveløsningen 1 50% 21% 11% Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave Formulerer sig klart og tydeligt 17% 51% 2 Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for hjemmeværnet 2 47% 20% 6% Giver den nødvendige information i tide 1 44% 2 1 4% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 31% 46% 1 7% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger 2 47% 17% 4% I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og hjemmeværnets øverste ledelse gør 44% 34% 10% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 74

75 Tabel 76: Forståeligheden af kommunikationen i hjemmeværnet Befolkningen 4% 30% 37% 4% 16% Meningsdannere 10% 4 24% 19% Medarbejdere 7% 5 2 1% Pårørende 1 44% 24% 4% 4% 6% Frivillige 1 54% 2 10% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet kommunikerer så det er til at forstå? 75

76 Tabel 77: Åbenheden af kommunikationen i hjemmeværnet Befolkningen 6% 29% 37% 9% 4% 1 Meningsdannere 10% 3 14% 19% 19% Medarbejdere 16% 5 19% Pårørende 14% 46% 26% 6% 4% 4% Frivillige 19% 56% 16% 7% 1% 1% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet informerer og kommunikerer, så åbent som muligt til offentligheden? 76

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1 t Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget Project 20284 - Report 1 FOA & BUPL 8. mar 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for 2016

Kommunal budgetundersøgelse for 2016 t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 4 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

Politiske nøgletal AARHUS

Politiske nøgletal AARHUS Politiske nøgletal AARHUS Danmarks Radio 14. marts 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 3.1 Dagsorden... 5 3.2 Foretrukne statsminister... 9 3.3 Thorning-barometer...

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014

Kommunal budgetundersøgelse for runde. 8. okt 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015-2. runde 18428 FOA 8. okt 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015 t Politiske Nøgletal Danmarks Radio Oktober 2015 22. oktober 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5

Læs mere

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014

Kommunal budgetundersøgelse for maj 2014 t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger 15156 KØBENHAVN Sundhedsstyrelsen December 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E:

Læs mere

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan

Vejen Kommune BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 20/12/2013. Tidsplan BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET Tidsplan Vejen Kommune 20/12/2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA TIDS- OG AKTIVITETSPLAN AKTIVITET UGE ANSVARLIG Fase 1: Opstartsmøde

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013

Rundspørge blandt borgmestre. 26. sep 2013 t Rundspørge blandt borgmestre 17192 26. sep 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Tabelrapport EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Lærernes troværdighed

Lærernes troværdighed Radius Kommunikation Lærernes troværdighed Befolkningsanalyse 08.04.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Kommunikation i Forsvaret

Kommunikation i Forsvaret Kommunikation i Forsvaret Kære modtager af dette spørgeskema Forsvaret er i gang med at undersøge, hvordan deres kommunikation fungerer. Vi har muligvis allerede interviewet dig personligt, og takker dig

Læs mere

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen

Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen a Undersøgelse af borgerne og IT Grønlands Selvstyre :: Digitaliseringsstyrelsen 2014 Indledning IT spiller en større og større rolle i vores hverdag, og borgerne stiller større krav til digitalisering

Læs mere

Annoncering af måling af perceptionen af Forsvarsministeriets område

Annoncering af måling af perceptionen af Forsvarsministeriets område Annoncering af måling af perceptionen af Forsvarsministeriets område Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Den ordregivende myndighed... 3 1.3. Udbuddets omfang... 3 1.3.1. Baggrund

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere