OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE"

Transkript

1 OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: W: NORDHAVNSGADE AARHUS DENMARK T: E: W: 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC VIETNAM T: E: W: 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion Baggrund og formål Metode Tværgående resultater Resultater for Forsvarsministeriets departement Resultater for forsvaret Resultater for Forsvarets Efterretningstjeneste Resultater for Beredskabsstyrelsen Resultater for hjemmeværnet

3 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på 3

4 2. BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Epinion har for Forsvarsministeriet gennemført en omdømmemåling af Forsvarsministeriets område, herunder omdømmemålinger for Forsvarsministeriets departement, forsvaret, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen samt hjemmeværnet. Omdømmemålingen er foretaget blandt fem målgrupper, henholdsvis: Befolkningen, det vil sige danskere på 18 år og derover. Meningsdannere, det vil sige politikere, journalister, eksperter, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder Medarbejdere, det vil sige medarbejderne i Forsvarsministeriets departement, forsvaret, Beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet. Pårørende til medarbejdere under Forsvarsministeriets område. Frivillige i Beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet. Undersøgelsen er gennemført i to faser: En kvalitativ og kvantitativ del. For en detaljeret gennemgang af metoden se afsnit 3. Rapporten er delt i seks kapitler: Et kapitel omhandlende de tværgående resultater, og ét kapitel for hver af de fem myndigheders resultater. Epinion har udformet rapporten på baggrund af Forsvarsministeriets ønsker, efter forudgående dialog mellem Forsvarsministeriet og Epinion. Undersøgelsen har til formål at belyse: Organisation og kommunikation Perceptionen af ministerområdets effektivitet i og relevans af opgaveløsningen. Perceptionen af ministerområdets økonomistyring I hvilken grad ministerområdets kommunikation opfattes som åben, forståelig, initiativrig, dialogbaseret og oprigtig. Herunder hvordan ministerområdet modtager kritik, er lydhøre, går i dialog og tager udgangspunkt i omverdens behov for kommunikation. Perceptionen af ministerområdets ledelse og ledelsens kommunikation. Perceptionen af og viden om ministerområdet som arbejdsplads. Hvilke kommunikationskanaler de adspurgte forventer og ønsker, at ministerområdet anvender (web, medier, blade etc.). Perceptionen af soldaterne, beredskabsfolkene og hjemmeværnsfolkene i den operative ende nationalt og internationalt Opgaveløsning og værdier Perceptionen af viden om ministerområdets ageren i internationale opgaver. Oplever de adspurgte, at ministerområdet gør en positiv forskel? Perceptionen af og viden om ministerområdets nationale opgaveløsning. Oplever de adspurgte, at ministerområdet gør en positiv forskel? Hvilke værdier forbinder de adspurgte med ministerområdets organisation og opgaveløsning? 4

5 3. METODE Undersøgelsesdesign Der er gennemført dataindsamling i to faser; henholdsvis en kvalitativ og kvantitativ fase, som har givet viden på forskellige niveauer. Den kvalitative fase består af: Den kvantitative fase består af: 2 fokusgrupper 1: Den kvalitative med befolkningen fase 2: Den kvantitative fase 8 personlige interview med medarbejdere 30 personlige interview med meningsdannere Formålet med den kvalitative dataindsamling er, at give Forsvarsministeriet en mere nuanceret og dybdegående forståelse af befolkningens, medarbejdernes og meningsdannernes syn på de enkelte myndigheder. Den kvalitative fase ligger før den kvantitative fase, fordi fokusgrupperne og de personlige interview giver indsigt i bagvedliggende faktorer og derved kvalificerer den kvantitative fase. De kvalitative resultater kan ydermere bidrage til en uddybelse af de tendenser, der fremkommer af de kvantitative resultater. Dataindsamling via websurvey til befolkningen, medarbejdere, frivillige og meningsdannere. Dataindsamling via papirskemaer til de medarbejdere, der ikke havde mulighed for at udfylde et elektronisk spørgeskema. Den kvantitative dataindsamling giver et repræsentativt billede af, hvad de fem målgruppers perception af Forsvarsministeriets område er. Den kvantitative fase underbygger således, hvorvidt resultaterne fra den kvalitative fase er generelle tendenser i de fem målgrupper eller blot enkeltstående holdninger. De kvantitative resultater udgør det primære afrapporteringsgrundlag for rapporten, men er suppleret af de kvalitative resultater. 5

6 Fokusgruppeinterview Den kvalitative dataindsamling blandt befolkningen er gennemført ved hjælp af 2 fokusgruppeinterview à 2 timers varighed hver. Én gruppe blev gennemført den 30. april 2012 i København, og én fokusgruppe blev gennemført den 2. maj 2012 i Aarhus. Der har i alt været 18 deltagere fordelt på de to fokusgrupper. Deltagerne er bosat i Aarhus og omegn eller København og omegn. Der har været spredning på køn, alder og uddannelse. Til fokusgrupperne har Epinion udarbejdet en spørgeramme i samarbejde med Forsvarsministeriet med temaerne: Uhjulpet kendskab Hjulpet kendskab og værdier Kilder og kommunikation De nationale opgaver Det internationale opgaver Interne forhold i myndighederne Deltagerlisten til fokusgruppen i København Køn Alder Uddannelse Kvinde 43 Lang videregående uddannelse Kvinde 43 Lang videregående uddannelse Kvinde 29 Kort videregående uddannelse Kvinde 25 Bachelor Kvinde 25 Bachelor Mand 78 Mellemlang videregående uddannelse Mand 33 Kort videregående uddannelse Mand 47 Mellemlang videregående uddannelse Deltagerlisten til fokusgruppen i Aarhus Køn Alder Uddannelse Kvinde 56 Kort videregående uddannelse Kvinde 45 Erhvervsfaglig uddannelse Kvinde 30 Lang videregående uddannelse Kvinde 28 Mellemlang videregående uddannelse Kvinde 24 Bachelor Mand 67 Mellemlang videregående uddannelse Mand 50 Grundskole Mand 46 Gymnasium/HF/studenterkursus Mand 28 Grundskole Mand 25 Erhvervsfaglig uddannelse 6

7 Medarbejder- og meningsdannerinterview Den kvalitative dataindsamling blandt medarbejdere og meningsdannere er gennemført som personlige interview à ca. 1 times varighed. I alt er der gennemført 8 interview med medarbejdere og 30 interview blandt meningsdannere. De fleste kvalitative interview er gennemført som face-to-face interview. I de tilfælde hvor et face-to-face interview ikke har været muligt, er interviewet gennemført telefonisk. Spørgerammen til medarbejderne omhandler temaerne: Interne forhold herunder kommunikation Den eksterne kommunikation Sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation. Spørgerammen til meningsdannerne omhandler temaerne: Gør myndighederne på forsvarsministeriets område en forskel? Værdierne; åbenhed, troværdighed og ressourcebevidst Kommunikation og samarbejde De nationale opgaver Det internationale opgaver Interne forhold i myndighederne Medarbejderinterview 1 interview med en medarbejder fra Forsvarsministeriets departement 4 interview med medarbejdere fra forsvaret 1 interview med en medarbejder fra Forsvarets Efterretningstjeneste 1 interview med en medarbejder fra Beredskabsstyrelsen 1 interview med en medarbejder fra hjemmeværnet Meningsdannerinterview 4 interview med politikere 10 interview med journalister 5 interview med offentlige myndigheder 5 interview med eksperter 4 interview med interesseorganisationer 2 interview med virksomheder 7

8 Kvantitativ undersøgelse Dataindsamlingen er gået godt. Svarprocenterne ligger i alle tilfælde mellem 40-70%. Efter Epinions vurdering ligger svarprocenterne på niveau med undersøgelser for lignende organisationer. Der er lavet frafaldsanalyse på medarbejdere og frivillige på følgende baggrundskarakteristika: Køn, anciennitet, funktionsniveau, niveau 2 samt rang Frafaldsanalysen har vist, at hverken datasættet for medarbejdere eller frivillige afviger statistisk signifikant fra bruttopopulationen. Der indgår i alt 2544 interview i datasættet for befolkningen. Interviewene er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel i perioden 18. maj til den 27. maj Der er gennemført i alt 3952 interview med medarbejdere i Forsvarsministeriets departement, forsvaret, hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Efter ønske fra Forsvarets Efterretningstjeneste indgår deres medarbejdere ikke i undersøgelsen medarbejdere har besvaret undersøgelsen via web, mens 431 besvarelser er indsamlet på papirskemaer i perioden 22. maj til 4. juni Der indgår i alt 1470 interview i datasættet for de frivillige. Interviewene er gennemført som en webbaseret undersøgelse i perioden 22. maj til den 4. juni Der indgår i alt 798 interview i datasættet for de pårørende. Interviewene er gennemført i perioden 22. maj til den 4. juni I datasættet for meningsdannere indgår der i alt 55 interview. Interviewene er gennemført i perioden 25. maj til 8. juni Udsendt til Svar fra Svarprocent Befolkningen Medarbejdere % Forsvarsministeriets departement % Forsvaret % Beredskabsstyrelsen % Hjemmeværnet Frivillige % Beredskabsstyrelsen % Hjemmeværnet % Pårørende % Meningsdannere

9 4. TVÆRGÅENDE RESULTATER Tabel 1: Forsvarsministeriets områdes omdømme Gennemsnitligt omdømme (skala fra 0-100) Befolkning Medarbejdere Frivillige Pårørende Meningsdannere Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets område? Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets område? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarsminsiteriets områdes omdømme. Tabel 2: Myndighederne under Forsvarsministeriets områdes omdømme Gennemsnitligt omdømme (skala fra 0-100) Befolkning Medarbejdere Frivillige Pårørende Meningsdannere Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets departement? Hvad er din overordnede bedømmelse af forsvaret? Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarets Efterretningstjeneste? Hvad er din overordnede bedømmelse af Beredskabsstyrelsen? Hvad er din overordnede bedømmelse af hjemmeværnet? Respondenterne har vurderet de fem myndigheders omdømme. Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarsminsiteriets områdes omdømme. 9

10 Tabel 3: Hvor får befolkningen deres information om Forsvarsministeriets område fra? Procentandel TV-avisen/Nyheder i TV 81% Aviser 56% Dokumentarer eller andre udsendelser 49% Radio 41% Internettet generelt 27% Venner og bekendte 26% Reklamer i forskellige medier 2 Sociale medier 14% Forsvarets hjemmeside: 1 Forsvarsministeriets hjemmeside: 9% Hjemmeværnets hjemmeside: Beredskabsstyrelsens hjemmeside: 7% Film 6% Bøger 6% Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside: Andre steder Ved ikke 7% Total 380% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor får du information om Forsvarsministeriets område? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 3,8 kryds (idet tabellen summerer til 380%) 10

11 Tabel 4: Hvor troværdigt opfatter befolkningen de forskellige informationskanaler? TV-avisen/Nyheder i TV 4 3 4% Aviser 46% 3 4% Dokumentarer eller andre udsendelser 10% 57% 27% 4% 1% Radio 7% 49% 3 4% Internettet generelt 4% 39% 47% 6% 1% Venner og bekendte 14% 4 34% 6% Reklamer i forskellige medier 1% % Sociale medier 24% 49% 1 4% Bøger 10% 4 36% Film 16% 5 1 6% 4% Forsvarsministeriets hjemmeside 1 44% 19% 4% 21% Forsvarets hjemmeside 19% 47% 17% 14% Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside 1 39% 17% 7% 1% 2 Beredskabsstyrelsens hjemmeside 1 41% 26% 17% Hjemmeværnets hjemmeside 1 37% 2 1% 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at nedenstående kilder giver dig troværdig viden om Forsvarsministeriets område? 11

12 Tabel 5: Hvor opfatter befolkningen, at opgaverne bliver løst? Forsvarsministeriets departement Forsvaret Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnet Ved ikke Støtte til forsvaret i internationale operationer 2 20% 2 20% 10% Deltage i internationale operationer 77% 1% 6% Rapportere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed 10% 4% 77% 1% 1% 6% Varetage den nationale sikkerhed 19% 3 3 6% Brand- og redningsindsatser 0% 0% 8 6% Miljøovervåging og søredning 26% 4% 51% Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener 1% 1% 1% 87% 6% Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet 1 4% 57% Indhente information i udlandet om bl.a. militære, politiske og økonomiske forhold 24% 66% 0% 0% 7% Overordnet ledelse af hele ministerområdet 8 1% 1% 1% 0% Betjening af forsvarsministeren 6 11% 1% 0% 1 Operationer i Nordatlanten/Arktis 9% 64% 7% 4% 1% 16% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Nedenfor ser du en række opgaver, der løses af myndigheder under Forsvarsministeriet. Du bedes angive, hvilken myndighed der primært løser hver opgave. Du beøver ikke være sikker, svar blot ud fra din forventning. Respondenterne har haft mulighed for at sætte ét kryds ved hver opgave. 12

13 Tabel 6: Befolkningens prioritering af opgaverne Procentandel Varetage den nationale sikkerhed 7 Miljøovervåging og søredning 6 Rapportere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed 64% Brand- og redningsindsatser 6 Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener 41% Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet 37% Indhente information i udlandet om bl.a. militære, politiske og økonomiske forhold 31% Deltage i internationale operationer 26% Støtte til forsvaret i internationale operationer 21% Overordnet ledelse af hele ministerområdet 14% Operationer i Nordatlanten/Arktis 1 Betjening af forsvarsministeren 6% Total 46 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Nedenfor ser du de samme opgaver igen. Du bedes nu angive, hvilke opgaver du synes, det er vigtigt at løse. Du kan højst vælge 5 opgaver. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 4,62 kryds (idet tabellen summerer til 46) 13

14 Tabel 7: Befolkningens vurdering af opgaveløsningen Varetage den nationale sikkerhed 14% 51% 1 1% 16% Miljøovervågning og søredning 1 50% 17% 4% 1% 14% Rapportere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed 10% 4 2 1% 2 Brand- og redningsindsatser 20% 54% 1 1% 0% 1 Brandforebyggelse samt tilsyn og rådgivning af kommunale brandvæsener 1 51% 1 1% 1 Støtte til forsvaret, politiet og beredskabet 7% 46% 2 1% 19% Indhente information i udlandet om bl.a. militære og økonomiske forhold 6% 40% 2 1% 26% Deltage i internationale operationer % 1 Støtte til forsvaret i internationale operationer 7% 44% 24% 4% 19% Overordnet ledelse af hele ministerområdet 4% 29% 3 24% Operationer i Nordatlanten/Arktis 31% 27% 1% 34% Betjening af forsvarsministeren 4% 27% 30% 3 Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor tilfredsstillende føler du, at følgende opgaver bliver løst? Du behøver ikke at være sikker, svar blot ud fra din forventning. 14

15 5. RESULTATER FOR FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT Tabel 8: Perceptionen af Forsvarsministeriets departement som arbejdsplads Befolkningen 1 34% 1% 4 Meningsdannere 1 2 7% 54% Medarbejdere 31% 46% 1 Pårørende 17% 46% 24% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriet er et godt sted at arbejde 15

16 Tabel 9: Perceptionen af medarbejderne i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 4% 3 36% 6% 20% Meningsdannere 2 46% 2 0% 10% Medarbejdere 57% 4 Pårørende 29% 46% 1 0% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departements medarbejdere yder en dedikeret indsats? 16

17 Tabel 10: Hvad er befolkningens kendskab til Forsvarsministeriets departement? 30% 26% 31% Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender Forsvarsministeriets departement? Tabel 11: Hvad er Forsvarsministeriets departements omdømme blandt de fire målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 67 Meningsdannere 64 Medarbejdere 72 Pårørende 74 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarsministeriets departement? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarsministeriets departements omdømme. 17

18 Tabel 12: Befolkningens perception af Forsvarsministeriets departements værdier Værdi Procentandel Hierarkisk 50% Lukket 47% Gammeldags 46% Professionel 37% Ansvarlig 34% Relevant 2 Kompetent 2 Utroværdig 2 Handlekraftig 20% Kammeratskab 19% Ikke plads til alle 19% Effektiv 17% Fællesskab 1 Ressourcebevidst 9% Oplevelser 7% Individuel Lydhør 4% Total 396% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Forsvarsministeriets departement. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Forsvarsministeriets departement. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 3,96 kryds (idet tabellen summerer til 396%). 18

19 Tabel 13: Perceptionen af Forsvarsministeriets departements værdier Befolkningen Medarbejdere Pårørende Meningsdannere Hierarkisk 50% Hierarkisk 66% Hierarkisk 6 Hierarkisk 7 Lukket 47% Professionel 56% Lukket 49% Lukket 54% Gammeldags 46% Kompetent 46% Gammeldags 44% Gammeldags 44% Ansvarlig 44% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Forsvarsministeriets departement. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Forsvarsministeriets departement. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 19

20 Tabel 14: Perceptionen af kulturen i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 1% 11% 36% 17% 27% Meningsdannere % 20% Medarbejdere 11% 39% 24% 1 Pårørende 7% 24% 34% 1 7% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i Forsvarsministeriets departement? 20

21 Tabel 15: Perceptionen af ledelsen i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 1% 17% 37% 19% 7% 17% Meningsdannere 10% 34% % Medarbejdere 3 21% 2 1 Pårørende 17% 41% 10% 1 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement har en velfungerende ledelse? 21

22 Tabel 16: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle 26% 37% 24% 11% Sætter mål for opgaveløsningen Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave 41% 26% 1 Formulerer sig klart og tydeligt Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for Forsvarsministeriets departement 2 41% 2 Giver den nødvendige information i tide % 20% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 26% 36% 2 10% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger 21% 49% 1 10% Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger 26% 4 16% 11% I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og Forsvarsministeriets departements øverste ledelse gør % I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 22

23 Tabel 17: Forståeligheden af Forsvarsministeriets departements eksterne kommunikation Befolkningen 1% 21% 39% 2 7% 9% Meningsdannere 34% 1 37% 7% Medarbejdere 56% 2 1 Pårørende 27% 34% 1 20% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement kommunikerer, så det er til at forstå? 23

24 Tabel 18: Åbenheden af Forsvarsministeriets departements eksterne kommunikation Befolkningen 21% % 10% Meningsdannere 1 17% 3 27% 10% Medarbejdere Pårørende 29% 29% 17% 7% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement informerer og kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden? 24

25 Tabel 19: Hvor får medarbejderne i Forsvarsministeriets departement den interne kommunikation fra? Værdi Procentandel Uformel snak med kolleger 86% Intranet 80% Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 79% Mails 76% Møder (herunder gå-hjem-møder) 51% CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 27% Hjemmesider 21% Notater 1 Nyhedsbreve Sociale medier 4% Medarbejderblade Kurser Forsvarskanalen 1% Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 0% Andre steder 1% Ved ikke 0% Total 45 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Fra hvilke interne kanaler får du information om om Forsvarsministeriets departement? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 4,55 kryds (idet tabellen summerer til 45) 25

26 Tabel 20: Medarbejdernes perception af den interne kommunikation i Forsvarsministeriets departement Fyldestgørende 20% 3 30% 1 Rettidig Troværdig 3 31% 1 Oprigtig 3 30% 20% Baseret på dialog 1 31% 31% 1 Initiativrig % 1 Forståelig 4 34% 16% Åben 2 31% 2 1 I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at den interne kommunikation er 26

27 Tabel 21: Medarbejdernes perception af sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i Forsvarsministeriets departement % 11% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, der er sammenhæng mellem det du ser i medierne, og det du hører i Forsvarsministeriets departement? 27

28 Tabel 22: Perceptionen af økonomistyringen i Forsvarsministeriets departement Befolkningen 16% 3 20% 11% 17% Meningsdannere 29% 29% 17% 17% Medarbejdere 1 51% 21% Pårørende 0% 24% % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarsministeriets departement styrer ministerområdets økonomi ansvarligt? 28

29 6. RESULTATER FOR FORSVARET Tabel 23: Perceptionen af forsvaret som arbejdsplads Befolkningen 7% 34% 29% 2 Meningsdannere 1 24% 11% 47% Medarbejdere 31% 5 10% 1% Pårørende % 1% 4% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret er et godt sted at arbejde 29

30 Tabel 24: Perceptionen af forsvarets medarbejdere Befolkningen 16% 4 2 4% 11% Meningsdannere 3 47% 16% Medarbejdere 36% 54% 7% 1% Pårørende 39% 50% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets medarbejdere yder en dedikeret indsats 30

31 Tabel 25: Hvad er befolkningens kendskab til forsvaret? 2 27% 30% 10% Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender forsvaret? Tabel 26: Hvad er forsvarets omdømme blandt de fire målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 76 Meningsdannere 72 Medarbejdere 81 Pårørende 81 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af forsvaret? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen forsvareta omdømme. 31

32 Tabel 27: Befolkningens perception af forsvarets værdier Værdi Procentandel Professionel 51% Kammeratskab 49% Hierarkisk 4 Fællesskab 3 Ansvarlig 3 Gammeldags 30% Handlekraftig 30% Kompetent 27% Effektiv 27% Lukket 2 Oplevelser 2 Relevant 1 Ikke plads til alle 1 Utroværdig 10% Ressourcebevidst 7% Individuel Lydhør Total 42 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om forsvaret. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af forsvaret. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 4,28 kryds (idet tabellen summerer til 42). 32

33 Tabel 28: Perception af forsvarets værdier Befolkningen Medarbejdere Pårørende Meningsdannere Professionel 51% Professionel 56% Hierarkisk 57% Hierarkisk 61% Kammeratskab 49% Hierarkisk 51% Kammeratskab 5 Lukket 5 Hierarkisk 4 Kammeratskab 47% Gammeldags 4 Fællesskab 4 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om forsvaret. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af forsvaret. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 33

34 Tabel 29: Perceptionen af kulturen i forsvaret Befolkningen 4% % 17% Meningsdannere 21% 24% 1 16% 1 Medarbejdere 51% 26% 1 1% Pårørende 7% % 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i forsvaret 34

35 Tabel 30: Perceptionen af ledelsen i forsvaret Befolkningen 24% 34% 1 1 Meningsdannere 34% 16% 11% 1 16% Medarbejdere 29% % Pårørende 4% 27% 34% 20% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret har en velfungerende ledelse 35

36 Tabel 31: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle 21% 49% 19% 7% 1% Sætter mål for opgaveløsningen 14% 5 2 Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave 1 46% 26% 10% 4% Formulerer sig klart og tydeligt 16% 5 2 7% Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for forsvaret 2 41% 2 Giver den nødvendige information i tide 11% 41% 30% 11% 1% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 2 47% 17% 7% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger 2 51% 17% 6% 1% Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger 1 50% 19% 7% 4% 1% I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og forsvarets øverste ledelse gør 4% 36% 37% 1 7% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 36

37 Tabel 32: Forståeligheden af forsvarets eksterne kommunikation Befolkningen 2 37% 19% Meningsdannere 1 39% 24% Medarbejdere 37% 3 20% Pårørende 7% % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret kommunikerer, så det er til at forstå 37

38 Tabel 33: Åbenheden af forsvarets eksterne kommunikation Befolkningen 4% 2 31% 20% 9% Meningsdannere 1 21% 37% 16% 11% Medarbejdere 4 26% 16% 4% Pårørende 10% 3 26% 1 4% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret informerer og kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden 38

39 Tabel 34: Hvor får medarbejderne i forsvaret den interne kommunikation fra? Værdi Procentandel Uformel snak med kolleger 7 Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 69% Mails 6 Intranet 64% Nyhedsbreve 54% Medarbejderblade 4 Hjemmesider 36% Møder (herunder gå-hjem-møder) 31% CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 2 Kurser 19% Sociale medier 16% Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 1 Forsvarskanalen 10% Notater 9% Andre steder Ved ikke 1% Total 53 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Fra hvilke interne kanaler får du information om om forsvaret? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 5,33 kryds (idet tabellen summerer til 53) 39

40 Tabel 35: Medarbejdernes perception af den interne kommunikation i forsvaret Fyldestgørende 1% 2 46% 19% 4% Rettidig 1% Troværdig 4% 46% 36% 10% Oprigtig 41% 40% 11% Baseret på dialog 2 40% 24% 9% Initiativrig 1% 24% 50% 1 Forståelig 50% 37% 9% 1% Åben 34% 41% 17% 4% 1% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at den interne kommunikation er 40

41 Tabel 36: Medarbejdernes perception afsammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i forsvaret 1% 1 49% 2 7% I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, der er sammenhæng mellem det, du ser i medierne, og det, du hører i forsvaret? 41

42 Tabel 37: Perceptionen af økonomistyringen i forsvaret Befolkningen % 1 17% Meningsdannere 11% 16% 29% 16% 1 11% Medarbejdere 2 26% 2 1 Pårørende 4% 2 31% 24% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvaret styrer deres økonomi ansvarligt 42

43 7. RESULTATER FOR FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE Tabel 38: Perceptionen af Forsvarets Efterretningstjeneste som arbejdsplads Befolkningen 17% 30% 1% 49% Meningsdannere 29% 71% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste er et godt sted at arbejde 43

44 Tabel 39: Perceptionen af Forsvarets Efterretningstjenestes medarbejdere Befolkningen 10% 40% 24% 1% 24% Meningsdannere 3 24% 41% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenstes medarbejdere yder en dedikeret indsats 44

45 Tabel 40: Hvad er befolkningens kendskab til Forsvaret Efterretningstjeneste 2 26% 3 1 Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender Forsvarets Efterretningstjeneste? Tabel 41: Hvad er Forsvarets Efterretningstjenestes omdømme blandt målgrupperne? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 75 Meningsdannere 78 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Forsvarets Efterretningstjeneste? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen Forsvarets Efterretningstjenestes omdømme. 45

46 Tabel 42: Befolkningens og meningsdannernes perception af Forsvarets Efterretningstjenestes værdier Værdi Befolkningen Meningsdannere Professionel 5 3 Lukket 54% 6 Effektiv 37% 29% Kompetent 36% 29% Ansvarlig 3 3 Handlekraftig 34% 1 Relevant 27% 29% Hierarkisk 2 41% Gammeldags 21% 5 Ikke plads til alle 1 0% Utroværdig 0% Ressourcebevidst 6% 6% Kammeratskab 0% Individuel 0% Oplevelser 4% 0% Fællesskab 4% 0% Lydhør 1 Total Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Forsvarets Efterretningstjeneste. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Forsvaretss Efterretningstjeneste. Tabel 43: Perceptionen af kulturen i Forsvarets Efterretningstjeneste Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent blandt befolkningen sat 3,73 kryds (idet tabellen summerer til 37), mens hver respondent blandt meningsdannerne har sat 3,53 kryds. 46

47 Tabel 44: Perceptionen af kulturen i Forsvarets Efterretningstjeneste Befolkningen 16% 34% 6% 3 Meningsdannere % 59% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i Forsvarets Efterretningstjeneste 47

48 Tabel 45: Perceptionen af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste Befolkningen 4% 24% 3 6% 31% Meningsdannere % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste har en velfungerende ledelse 48

49 Tabel 46: Forståeligheden af Forsvarets Efterretningstjenestes eksterne kommunikation Befolkningen 19% 3 16% 6% 19% Meningsdannere % 1 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste kommunikerer, så det er til at forstå 49

50 Tabel 47: Åbenheden af Forsvarets Efterretningstjenestes eksterne kommunikation Befolkningen 6% 24% 29% 1 1 Meningsdannere 6% 1 24% 6% 1 29% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste informerer og kommunikerer, så åbent som muligt til offentligheden 50

51 Tabel 48: Perceptionen af Forsvarets Efterretningstjenestes økonomistyring Befolkningen 1% 14% 34% 7% 4% 40% Meningsdannere 1 6% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forsvarets Efterretningstjenste styrer deres økonomi ansvarligt? 51

52 8. RESULTATER FOR BEREDSKABSSTYRELSEN Tabel 49: Perceptionen af Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads Befolkningen 6% 3 2 1% 3 Meningsdannere % 3 Medarbejdere 3 49% 9% 1% 1% Pårørende % Frivillige 19% 44% 19% 6% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen er et godt sted at arbejde 52

53 Tabel 50: Perceptionen af Beredskabsstyrelsens medarbejdere: Yder en dedikeret indsats Befolkningen 20% 54% 1 1% 11% Meningsdannere Medarbejdere 4 49% 4% 1% Pårørende 4 5 6% Frivillige 3 5 7% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsens medarbejdere yder en dedikeret indsats 53

54 Tabel 51: Hvad er befolkningens kendskab til Beredskabsstyrelsen? 3 26% 2 7% Kender meget godt Kender godt Hverken eller Kender mindre godt Kender slet ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender Beredskabsstyrelsen? Tabel 52: Hvad er Beredskabsstyrelsen omdømme blandt de fem målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 84 Meningsdannere 83 Medarbejdere 91 Pårørende 90 Frivillige 84 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af Beredskabsstyrelsen? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen Beredskabsstyrelsens omdømme. 54

55 Tabel 53: Befolkningens perception af Beredskabsstyrelsens værdier Værdi Procentandel Professionel 5 Ansvarlig 54% Handlekraftig 5 Effektiv 49% Kompetent 47% Relevant 36% Kammeratskab 2 Fællesskab 26% Gammeldags 1 Ressourcebevidst 1 Oplevelser 11% Hierarkisk 6% Lydhør 6% Lukket Individuel Ikke plads til alle Utroværdig 1% Total 410% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Beredskabsstyrelsen. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Beredskabsstyrelsen. Tabel 54: Perceptionen af Beredskabsstyrelsens værdier Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 4,10 kryds (idet tabellen summerer til 410%). Medarbejdere Pårørende Frivillige Meningsdannere 55

56 Tabel 55: Perception af Beredskabsstyrelsens værdier Befolkningen Befolkningen Medarbejdere Pårørende Frivillige Meningsdannere Professionel 5 Ansvarlig 54% Handlekraftig53 % Professionel 64% Kompetent 56% Ansvarlig 51% Professionel 6 Kompetent 57 % Ansvarlig 5 Relevant 5 Professionel 47% Kompetent 4 Ansvarlig 4 Relevant 4 Kompetent 5 Relevant 4 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om Beredskabsstyrelsen. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af Beredskabstyrelsen. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 56

57 Tabel 56: Perceptionen af kulturen i Beredskabsstyrelsen Befolkningen 3 3 1% 0% 2 Meningsdannere 20% 30% 20% 10% 0% 20% Medarbejdere 1 50% 2 10% Pårørende 7% 57% 1 7% 1 Frivillige 1 47% 27% 7% 0% 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i Beredskabsstyrelsen 57

58 Tabel 57: Perceptionen af ledelsen i Beredskabsstyrelsen Befolkningen 29% 31% 1% 31% Meningsdannere % 2 Medarbejdere 1 47% 24% 1 Pårørende 6% 4 24% 1 1 Frivillige 6% 41% 29% 1 6% 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen har en velfungerende ledelse 58

59 Tabel 58: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle % 7% Sætter mål for opgaveløsningen 19% 4 2 9% Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave 19% 44% 27% 1% Formulerer sig klart og tydeligt 2 41% 26% 9% Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for Beredskabsstyrelsen 26% 4 2 6% 1% Giver den nødvendige information i tide 14% 47% 2 9% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 34% 39% 20% 1% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger 3 44% 1 7% 1% Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger % I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og Beredskabsstyrelsens øverste ledelse gør % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 59

60 Tabel 59: Forståeligheden af Beredskabsstyrelsens eksterne kommunikation Befolkningen 6% 44% 3 1% 1 Meningsdannere 50% 10% 10% 20% Medarbejdere 54% 27% Pårørende 11% 5 2 Frivillige 1 47% 24% 1 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen kommunikerer, så det er til at forstå 60

61 Tabel 60: Åbenheden af Beredskabsstyrelsens eksterne kommunikation Befolkningen 4 29% 4% 1% 14% Meningsdannere 10% 40% 10% 20% 1 Medarbejdere % 11% Pårørende 1 50% 11% 1 Frivillige 7% 5 20% 1 7% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen informerer og kommunikerer, så åbent som muligt til offentligheden 61

62 Tabel 61: Hvor får medarbejderne i Beredskabsstyrelsen den interne kommunikation fra? Værdi Procentandel Intranet 8 Mails 87% Kommunikation fra nærmeste leder (linjekommunikation) 77% Uformel snak med kolleger 74% Møder (herunder gå-hjem-møder) 40% Nyhedsbreve 40% Hjemmesider 2 Kurser 2 Medarbejderblade 1 Notater 11% CAPTIA eller andet dokumenthåndteringssystem 9% Sociale medier 7% Forsvarskanalen 1% Portaler (fx veteranportalen, soldaterportalen mv.) 1% Andre steder Ved ikke 1% Total 49 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Fra hvilke interne kanaler får du information om Beredskabstyrelsen? Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. I gennemsnit har hver respondent sat 4,95 kryds (idet tabellen summerer til 49) 62

63 Tabel 62: Medarbejdernes perception af den interne kommunikation i Beredskabsstyrelsen Fyldestgørende 4 4 9% 1% Rettidig 4 36% 14% Troværdig 1 59% 21% 1% Oprigtig 6% 56% 29% 6% 1% Baseret på dialog 3 40% 16% Initiativrig 4% Forståelig 7% 6 26% 1% Åben 7% % I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, at den interne kommunikation er 63

64 Tabel 63: Medarbejdernes perception af sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation i Beredskabsstyrelsen 6% 47% 3 I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: I hvor høj grad synes du, der er sammenhæng mellem det du ser i medierne, og det, du hører i Beredskabsstyrelsen? 64

65 Tabel 64: Perceptionen af økonomistyringen i Beredskabsstyrelsen Befolkningen 21% 36% 1% 37% Meningsdannere 20% 3 10% 3 Medarbejdere 36% 4 11% 1% Pårørende 37% 26% 24% Frivillige 1 29% 24% 1 6% 1 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Beredskabsstyrelsen styrer deres økonomi ansvarligt 65

66 Tabel 65: Jeg er stolt af at være frivillig i Beredskabsstyrelsen Meget enig Enig Hverken eler Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg er stolt af at være frivillig i Beredskabsstyrelsen? Tabel 66: Hvad er årsagen til, at du er frivillig? Procentandel Med til at løse vigtige opgaver for samfundet 8 Personlig udvikling af kompetencer 74% Mulighed for uddannelse 60% Det sociale samvær 49% Mulighed for en aktiv fritid 4 Ledelsesmuligheder 41% Interesse for materiellet 3 Mulighed for at være på øvelser 30% Andet 1 Total 424% Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er årsagen til, at du er frivillig i Beredskabsstyrelsen? 66

67 9. RESULTATER FOR HJEMMEVÆRNET Tabel 67: Perceptionen af hjemmeværnet som arbejdsplads Befolkningen 27% 2 3 Meningsdannere 14% 3 4 Medarbejdere 3 5 9% 1% Pårørende 1 60% 10% 4% Frivillige 1 47% 1 1% 16% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet er et godt sted at arbejde? 67

68 Tabel 68: Perceptionen af hjemmeværnets medarbejdere Befolkningen 1 44% 24% 7% 4% 9% Meningsdannere % 0% 10% Medarbejdere 3 57% 6% Pårørende 3 60% 6% Frivillige % 1% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget Uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnets medarbejdere yder en dedikeret indsats? 68

69 Tabel 69: Hvad er befolkningens kendskab til hjemmeværnet? 9% % Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor godt synes du, at du kender hjemmeværnet? Tabel 70: Hvad er hjemmeværnets omdømme blandt de fem målgrupper? Bedømmelse (skala 0-100) Gennemsnit Befolkningen 66 Meningsdannere 81 Medarbejdere 86 Pårørende 88 Frivillige 91 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvad er din overordnede bedømmelse af hjemmeværnet? Skalaen går fra 0 til 100, hvor 0 er den mest negative vurdering og 100 er den mest positive vurdering. Dvs. jo højere gennemsnit, desto mere positivt vurderer målgruppen hjemmeværnets omdømme. 69

70 Tabel 71: Befolkningens perception af hjemmeværnets værdier Værdi Procentandel Kammeratskab 6 Fællesskab 60% Gammeldags 50% Oplevelser 4 Ansvarlig 2 Relevant 19% Kompetent 17% Handlekraftig 17% Effektiv 17% Hierarkisk 14% Professionel 14% Utroværdig 1 Lukket 9% Ikke plads til alle Individuel 6% Lydhør 4% Ressourcebevidst 4% Total 38 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om hjemmeværnet. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af hjemmeværnet. Spørgsmålet er multipelt, hvilket betyder, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds (max 5). I gennemsnit har hver respondent sat 3,83 kryds (idet tabellen summerer til 38). 70

71 Tabel 72: Perception af hjemmeværnets værdier Befolkningen Medarbejdere Pårørende Meningsdannere Frivillige Kammeratskab 6 Fællesskab 60% Gammeldags 50% Relevant 64% Kammeratskab 59% Fællesskab 5 Kammeratskab 5 Professionel 56% Kammeratskab 71% Ansvarlig 51% Kompetent 4 Kammeratskab 57% Fællesskab 4 Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Her ser en række ord og udsagn, som andre har brugt om hjemmeværnet. Sæt kryds ved højst 5 ord, som passer på dit billede af hjemmeværnet. Her er opgivet de vigtigste værdier, som hver målgruppe har prioriteret. 71

72 Tabel 73: Perceptionen af kulturen i hjemmeværnet Befolkningen 29% 3 10% 19% Meningsdannere 24% 24% 10% 10% 0% 3 Medarbejdere 1 56% 20% 1% Pårørende 60% 24% 4% Frivillige 20% 5 16% 6% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er en sund kultur i hjemmeværnet? 72

73 Tabel 74: Perceptionen af ledelsen i hjemmeværnet Befolkningen 4% 1 37% 7% 4% 29% Meningsdannere 3 14% 19% 29% Medarbejdere 7% Pårørende 10% 40% 34% 6% 4% 6% Frivillige 10% 47% 26% 11% 4% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet har en velfungerende ledelse? 73

74 Tabel 75: Medarbejdernes perception af deres nærmeste leder: I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder Giver plads til meningsforskelle 2 47% 16% Sætter mål for opgaveløsningen 1 50% 21% 11% Formidler sammenhængen mellem de overordnede mål og den enkelte opgave Formulerer sig klart og tydeligt 17% 51% 2 Er åben over for nye ideer og strømninger i og uden for hjemmeværnet 2 47% 20% 6% Giver den nødvendige information i tide 1 44% 2 1 4% Giver brede handlingsmuligheder og stort ansvar til andre 31% 46% 1 7% Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger Søger aktivt at forstå meningen i det du og andre siger 2 47% 17% 4% I hvor høj grad synes du, at der er samspil mellem det, som din nærmeste leder og hjemmeværnets øverste ledelse gør 44% 34% 10% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: De næste spørgsmål handler om din nærmeste leder. Når du besvarer spørgsmålene, skal du derfor svare i forhold til din nærmeste leder. I hvor høj grad vil du sige, at din nærmeste leder 74

75 Tabel 76: Forståeligheden af kommunikationen i hjemmeværnet Befolkningen 4% 30% 37% 4% 16% Meningsdannere 10% 4 24% 19% Medarbejdere 7% 5 2 1% Pårørende 1 44% 24% 4% 4% 6% Frivillige 1 54% 2 10% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet kommunikerer så det er til at forstå? 75

76 Tabel 77: Åbenheden af kommunikationen i hjemmeværnet Befolkningen 6% 29% 37% 9% 4% 1 Meningsdannere 10% 3 14% 19% 19% Medarbejdere 16% 5 19% Pårørende 14% 46% 26% 6% 4% 4% Frivillige 19% 56% 16% 7% 1% 1% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Respondenterne har besvaret følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Hjemmeværnet informerer og kommunikerer, så åbent som muligt til offentligheden? 76

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af ICS Integrated Children s System. Socialstyrelsen. April 2014 Evalueringsrapport

Evaluering af ICS Integrated Children s System. Socialstyrelsen. April 2014 Evalueringsrapport Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen April 2014 Evalueringsrapport Kolofon Evaluering af ICS Integrated Children s System Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2014 Forfatter:

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere