Referat af bestyrelsesmøde 4/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 30. september kl.16.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 4/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 30. september kl.16.30"

Transkript

1 Mødets dagsorden: 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 10. juni 2009 (jf. bilag A) 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser a. Udbygning af skolen b. Bygningsoverdragelse. c. andre meddelelser 4. Fokuspunkter i bestyrelsesarbejdet a. Branding b. Attraktive arbejdspladser 5. Regnskab for perioden 1.1 til (bilag B). 6. Foreløbigt udkast til budget 2010 (bilag C) 7. Rektors resultatlønskontrakt. (bilag D). 8. Eventuelt. Bilagsoversigt: A: referat af bestyrelsesmødet den 10.juni 2009 B: Regnskab for perioden 1.1. til C: Budget 2010 (I) D: Rektors resultatlønskontrakt Til stede fra bestyrelsen: Lars Kirdan (LK) (repr. for privat virksomhed med akademisk arbejdskraft) Kirsten Jensen (KJ) (repr. for kommunalbestyrelsen i Hillerød) Rune Weber (RW) (repr. for medarbejderne) Anders Hansen (AH) (repr. for elevrådet) Carsten Filskov Sørensen (FS) (repr. for medarbejderne) Liv Sørensen (LS) (repr. for elevrådet) Jørgen Hougaard (JH) (repr. for grundskolesektoren i Hillerød) Thomas Vang Christensen (TC) (repr. for det lokale erhvervsliv) Benedikte Kiær (BK) (repr. for Region Hovedstaden) Mette Skougaard (MS) (repr. for kulturlivet i lokalsamfundet) Katherine Richardson (KR) (repr. for de videregående uddannelser) Til stede fra ledelsen: Rektor Peter Kuhlman Afbud fra : Kirsten Jensen Liv Sørensen Anders Hansen Referent Vicerektor Orla Petersen (PK) (OP) Side 1 af 6

2 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 10. juni 2009 (jf. bilag A) De tilstedeværende underskrev 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 4a rykkede op som første punkt af hensyn til pædagogisk leder Ditte Smith s demonstration af ny hjemmeside. 3. Meddelelser a. Udbygning af skolen OP redegjorde for udfaldet af licitation, der medførte et resultat væsentligt under det forventede. Der var en forskel på ca. 3 mio. kr. på dyreste og billigste tilbud. Der er plads til en del tilkøb, herunder videoovervågning af parkeringspladsen og et solcelleanlæg, som skal leveres af Gaia Solceller. Beløbet til ombygning er blevet større. En usikkerhedsfaktor er dog finansieringen af de arbejdsmiljøpåbud, der har ramt skolen. UBST påtænker at inddrage løsningen heraf i ombygningsprojektet. F.eks. vil en ventilationsløsning på indeklimaproblemerne i normalklassefløjens sydvendte lokaler koste ca. 2 mig. kr. TC bemærkede at entreprenørfirmaet, Bent Nygaard Sørensen, der vandt licitationen anses for et meget seriøst firma. b. Bygningsoverdragelse. PK og OP har været til møde om på Frederiksberg Gymnasium om bygningsoverdragelse. FG skal ikke overdrages i første runde på grund af byggesagen. Byggesagen er heller ikke afsluttet inden januar 2011, hvorfor der ligger en del uafklarede problemer endnu. Der vil blive anvendt en såkaldt betalingsevnemodel, som bl.a. bygger på elevprognoser 2020 og Skoler som forudsættes tilført elever uden for lokalområdet, kan komme til at betale for dyrt, hvis disse elever opsuges af andre skoler. Betalingsevnemodellen fastsættes klassetallet til 25, hvis der er mange små lokaler på skolen. Dette vil være en fordel for FG. c. andre meddelelser Studieretninger for 2010 forelagt. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at biotek-studieretningen gentages. Til oprettelse er der støttemidler fra Region Hovedstaden. Diskussion udspandt sig om studieretningen med biologi A, samfundsfag og matematik B. Studieretningen er ikke adgangsgivende til de lange videregående uddannelser. PK fremhævede, at der også skal uddannes laboranter o.lign. Studieretningen med Biologi A, idræt og matematik B kvalificerer ikke direkte, men er populær og oprettes hvert år. KR fremhævede at det var vigtigt med en præcis vejledning, så de unge ikke vælger forkert. RW foreslog, at der i orienteringsmaterialet skulle foreligge oplysning ved de enkelte studieretninger, hvad de giver adgang til. Side 2 af 6

3 Medieomtalen ved scor en-sut-festen. PK redegjorde for, at en journalist som ikke fik adgang til festen, alligevel fik interviewet nogle elever uden for og fik blæst det hele voldsomt op. Omtalen fortsatte i DR1 Aftenshowet, hvor rektor fra Frederiksberg Gymnasium havde udtrykt betænkeligheder ved en sådan fest. PK anser det for en harmløs tradition, hvor en 3g pige havde kysset en 1g-dreng, fordi han gerne ville have en kasse sodavand. Klimakonference i uge 45. Der har været opvarmning ved foredragsholdere: Jesper Teglgård og bestyrelsens Kathrine Richardson. (sidstnævnte med stor succes!) Arrangementet får stort internationalt islæt. KR kommer igen som oplægsholder. 4. Fokuspunkter i bestyrelsesarbejdet a. Branding Ditte Smith (SM) præsenterede den nye hjemmeside. Det er det første man kikker på, når man har lagt røret. SM mener, at målgruppen er en mangfoldig skare. DM redegjorde for at Frederiksborg Gymnasium i 2009 havde haft 17 gange dækning i lokalpressen. Sidste år 45 gange. DM mente også at vores mund-tilmund- brand er stærkt. Hjemmesiden er baseret på en købt skabelon til en rimelig pris. Det samme gælder hosting. Skolens IT-afdeling v/ Casper Deleuran og SM har bestemt indholdet. Teasere på forsiden skal skærpe opmærksomheden. Indholdet skifter for at fastholde opmærksomheden. SM gennemgik forsiden og en del af de udrullende menuer. Formanden spurgte til oversættelse til f.eks. 5 sprog. SM havde forsøgt med en automatisk translatør. Det gav ikke et tilfredsstillende resultat. Formanden anbefalede rådgivning om indholdet, som i en elevrekrutteringsperiode skulle springe mere i øjnene. JH spurgte om vi med andre sprog var dækket rigtigt ind i forhold til målgruppen. Om skolen havde overvejelser om arabisk? SM lovede at se nærmere på den vinkel. JH spurgte ligeledes ind til, om forældre kan følge fraværet. Svaret er, at dette ikke vil være muligt på det foreliggende link. Det kan kun lade sig gøre, hvis eleverne oplyser forældrene deres ID og password til Lectiosystemet, der også rummer skemaoplysninger. b. Attraktive arbejdspladser FS: der er lige kommet tal fra GL til skolen fra en ekstern spørgeskemaundersøgelse. De er gode for stedet. Tager dem op næste gang. GL har haft en spm.skemaundersøgelse. Lærerne vil gerne have mere i løn, mere tid til opgaverne, sammenhæng mellem fritidsliv og arbejdsliv. Side 3 af 6

4 5. Regnskab for perioden 1.1 til (bilag B). TC ønskede at få at vide, hvad har vi forbrugt? Hvis budgettet overholdes er vi glade. Vi kan ikke vurdere hvor vi er. Ny selskabslovgivning er på vej om bestyrelsers ageren i forhold til regnskab( 115- reglerne.) Bestyrelsen skal have en balance ved hvert møde og en likviditetsoversigt. Peter bemyndiges til at afholde udgifter til at revisor udvikler og implementerer en fast procedure, der til enhver tid automatisk kan danne en balance og en likviditetsoversigt. Bestyrelsen fik samtidigt tilsagn om, at den for fremtiden vil modtage en balance og en likviditetsoversigt til hvert bestyrelsesmøde. RW spurgte ind til egenkapitalens størrelse. Kan egenkapitalen blive for stor og hvilke konsekvenser vil det få for skolens købesituation i forhold til bygningerne. PK redegjorde for processen til fastlæggelse af købsprisen. Ejendomsmægler Gaarde har afgivet vurdering, antallet af primært anvendte kvadratmetre skal indgå og elevtal 2020 og PK oplyste, at der på kontoen står 10 mig. i likvid kapital for tiden. Formanden fastslog, at klog økonomistyring kræver polstring i forhold til de udfordringer der venter skolen. Som tommelfingerregel om egenkapitalens størrelse: 5 % af omsætningen=egenkapital. Men bestyrelsen skal tage en diskussion om målsætningen for egenkapitalen, når byggeriet er overstået. PK redegjorde for at skolernes overskud halveredes allerede efter det første år med selveje og fremhævede, at vi ikke er sat i verden til at akkumulere penge. Der er meget penge kan anvendes til fremover: Dobbelt udstyr i fysik. Vi skal måske bygge en hal. Vi skal have godt udstyr til de nye musiklokaler. 6. Foreløbigt udkast til budget 2010 (bilag C) PK gennemgik nogle af posterne. Der er usikkerhed på indtægtssiden. Der er skønnet som middel på max. og min. i frafaldet. Det giver et udsving mellem 75 og 71 mio.. Den ekstra klasse kan man nok regne 100 % med. Lønnen er fremskrevet med 3,4%. Dette anså nogle bestyrelsesmedlemmer for flot i betragtning af, at der på andre områder af arbejdsmarkedet er stilstand eller ligefrem lønnedgang. Til næste gang får bestyrelsen forelagt et færdigt budget. Der skal kunne sammenholdes med det vedtagne for 2009+balance 12. dec Rektors resultatlønskontrakt. (bilag D). Bestyrelsen vedtog at gentage sidste års procedure for færdiggørelse af rektors resultatlønskontrakt: Udkastet skrives færdigt af formanden og rektor og sendes herefter til 14 dages høring blandt bestyrelsens medlemmer. Herefter underskrives kontrakten og indsendes til UVM. Kommentarer: LK mener, at man skal nedtone de tvungne opgaver, som UVM kræver indlagt i kontrakten. LK: De opremsede dele af Punkt 5 er svære at måle. BK: synes det kunne være interessant med energimærkning. LK: Bygningssagen er en del af den centrale ledelse. Vi overtager snart bygningerne. Side 4 af 6

5 FS: medarbejdertilfredshed og (elevtilfredshed) bør være en parameter. På baggrund heraf udspandt der sig en diskussion om det er hensigtsmæssigt, når en leder skal kunne træffe upopulære beslutninger, som f.eks. den aktuelle om eksamensformer. PK ønskede ikke at blive målt på denne parameter. Formanden udtrykte også betænkelighed ved, at indskrænke ledelsesrummet. Diskussion endte med, at der bliver indskrevet et afsnit i resultatkontrakten, hvor rektor som et resultatmål skal indgå positivt og aktivt i processen om den attraktive arbejdsplads RW foreslog til sidst, at der i punkt 1 blev ændret i teksten, så ordet retningslinier erstattedes med ordet idekatalog. 8. Eventuelt. Spisning efter bestyrelsesmøder: PK spurgte bestyrelsen om bespisning skulle droppes i betragtning af den begrænsede deltagelse. Måske skulle bestyrelsen koncentrere sig om en enkelt middag, eventuelt efter et større halvdagsarrangement. Man kunne også udmelde inden et møde, om man vil deltage. KR: helst ikke for sjældent. Man lærer hinanden bedre at kende ved en sådan lejlighed. TC: hjemmesiden. Der mangler noget spræl. Ligner for meget en udflyttet papirfolder. Lars Kirdan Bestyrelsesformand Kirsten Jensen Næstformand Mette Skougaard Thomas Vang Christensen Benedikte Kiær Katherine Richardson Jørgen Hougård Side 5 af 6

6 Carsten Filskov Sørensen Medarbejderrepr. Rune Weber Medarbejderrepr. Anders Hansen Elevrepr. Liv Sørensen Elevrepr. Peter Kuhlman Rektor Side 6 af 6

Referat af bestyrelsesmøde 1/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 18.februar kl.16.30

Referat af bestyrelsesmøde 1/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 18.februar kl.16.30 Mødets dagsorden: 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 25. november 2008 (bilag A) 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser a. Elevernes fagvalg og holddannelse b. Undervisningsministeriets analyse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer- Hansen, Sarah Høj, Lis Vivi Fonnesbæk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere