Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2002"

Transkript

1 Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2002 Erhvervssekretariatet Januar 2003

2 Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2002 Udgiver: Gladsaxe Erhvervsråd og Erhvervssekretariatet, Gladsaxe Kommune Sats og layout: Informationsafdelingen Fotos: Kaj Bonne Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 300 Hæftet er trykt på genbrugspapir

3 Indhold Erhvervsrådets aktiviteter i 2002 Erhvervsrådsmøder... Gladsaxe Erhvervskonference... Årets virksomhedspris... Aktiviteter og projekter... Nyt Erhvervspolitisk Program... Gladsaxe Erhvervsregister... Ledigt erhvervsareal... Iværksætteraktiviteter... Erhvervslivet i Gladsaxe 2002 Erhvervskvartererne... Virksomhederne... Arbejdspladserne... Arbejdsmarkedet... Aktiviteter i Regnskab og budget... Medlemsfortegnelse og sekretariat...

4 Erhvervsrådets aktiviteter i 2002 Erhvervsrådsmøder Gladsaxe Erhvervsråd har i 2002 mødtes 4 gange, hvor bl.a. følgende emner blev diskuteret: - Nyt erhvervspolitisk program - Samarbejde med skole- og ungdomsvejledningen om udbygget erhvervspraktik/vejledning - Digital kommune - Øresundssamarbejde - Samarbejde med Det sociale koordinationsudvalg om markedsføring Foruden disse emner blev rådets faste aktiviteter planlagt, og der blev orienteret om forskellige emner af interesse, eks. ny organisering i skole- og ungdomsvejledningen og kommuneplanens erhvervsstruktur. Gladsaxe Erhvervskonference Tirsdag d. 12.november afholdt Gladsaxe Erhvervsråd erhvervskonference. Emnet for konferencen var De unge og erhvervslivet, et emne som ligger direkte i forlængelse af projektet Erhverv og uddannelse, som Erhvervsrådet samarbejder med skole- og ungdomsvejledningen om (se nærmere beskrivelse under afsnittet Aktiviteter og projekter ). Erhvervskonferencen blev afholdt på Gladsaxe Rådhus, hvor ca. 110 deltagere var mødt op, for at høre om og debattere det aktuelle emne. Formålet med at vælge emnet De unge og erhvervslivet til konferencen var, at belyse det problem der forudses med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft i årene fremover. Det kendte problem er jo, at en stor generation af ældre trækker sig ud af arbejdsmarkedet, mens der kun er en lille generation af unge til at overtage de ledige job. Foruden at belyse det generelle problem, blev specielt problemet for detailhandlere og håndværksvirksomheder taget op, da det kan være specielt svært for disse brancher, at tiltrække et tilstrækkeligt antal af de unge. For at løse en del af problemet, kan man bl.a. søge at gøre de unge mere målrettede, således at de hurtigere kommer gennem uddannelsessystemet, men for at dette skal kunne lade

5 sig gøre, skal de unge have en bedre støtte og baggrund for at vælge hvilken uddannelse og dermed fremtidigt arbejdsliv, de ønsker at sigte imod. På konferencen belyste 4 indlægsholdere, med meget forskellig baggrund, emnet på forskellig vis. Forskningsleder Torben Pilegaard Jensen fra Amternes og kommunernes forskningsinstitut fremviste forskningsresultater indenfor følgende områder: Hvilken rolle spiller de unges baggrund og færdigheder i grundskolen for deres til- og fravalg af uddannelse? Hvorfor afbryder så mange unge en erhvervsuddannelse? Kan erhvervsuddannelserne indrettes på en måde, så flere søger dem og færre afbryder? Hvilke konsekvenser for den enkelte og samfundet har ringe kvalifikationer og kompetencer, set i lyset af dagens og fremtidens arbejdsmarked? Inspektør Claudia Dose fra TEC (Teknisk Erhvervsskole Center), som bl.a. også har erfaringer med erhvervspraktik både i Tyskland og Danmark, fortalte om konkrete erfaringer og perspektiver omkring uddannelsesinstitution og virksomhedspraktik. Murermester Henrik Salomon, der har flere års erfaringer med lærlinge og unge mennesker i det hele taget, gav en indføring i emnet i forhold til egne oplevelser og erfaringer med unges valg af og indgåelse i arbejdslivet. Fra venstre ses Murermester Henrik Salomon, Inspektør Claudia Dose, TEC og Forskningsleder Torben Pilegaard Jensen AKF Til sidst fortalte leder af Gladsaxe Kommunes skole- og ungdomsvejledning Leif Erik Pedersen om, hvordan Gladsaxe Kommune forbereder de unge på erhvervslivet. Sammen med Leif Erik Pedersen deltog Tanja Vilhof, som går i 9. klasse på Vadgård skole. Tanja Vilhof besvarede spørgsmål, således at erhvervskonferencens deltagere kunne få et indblik i, hvordan en 9.klasses elev oplever det valg hun står overfor at skulle gøre, af uddannelse og kommende erhverv. Elev Tanja Vilhof og leder af skole- og ungdomsvejledningen Leif Erik Pedersen

6 Årets virksomhedspris Gladsaxeprisen, som Erhvervsrådet tildeler en udvalgt virksomhed i Gladsaxe, blev i år tildelt SMC Biler Gladsaxe A/S. Begrundelsen for at SMC Biler fik prisen var primært deres store åbenhed i forhold til at tage elever i praktik, hvor eleverne får et forløb som er fint struktureret, hvorfor eleverne er glade for deres praktikophold dér. SMC Biler har tillige indgået i længerevarende afklaringsforløb for unge uddannelsestrætte elever, forløb der er yderst værdifulde for de unge, idet erhvervslivets krav og normer indgår som et væsentligt element. SMC Biler, der sælger Audi og Folkevogne, ligger på begge sider af vejen ved indkørslen til Mørkhøj Erhvervskvarter, og prisen er samtidig en påskønnelse af det flotte byggeri, der i år 2000 opstod efter en renovering af de tidligere bygninger. Ved overrækkelsen af årets virksomhedspris ses fra højre Borgmester Karin Søjberg Holst, Direktør Søren Jakobsen, SMC- Biler, Reservedelschef Kim Overby, SMC-Biler og kunstneren Inge Lindegaard Årets pris var i år et maleri udført af én af vore kunstnere i Gladsaxe, Inge Lindegaard, Solskinssmil til havets drømmeprinsesser et udsnit af maleriet er brugt til omslag på denne årsberetning. Inge fortæller selv i forhold til sit smukke og livsglade maleri, at hun har ladet sig inspirere af solens evne til at genspejle sig i havet. Med dette billede ønsker kunstneren således at videregive den energi og livsglæde, som solen har. Aktiviteter og projekter Besøg fra Taito Midt i april måned havde Gladsaxe besøg fra Gladsaxes venskabsby, Taito, i Japan, i besøget deltog byrådsformand Yasuyoshi Terai, økonomidirektør Masayuki Iwasaki og sekretariatschef Hitoshi Wada. Vore 3 gæster havde specielt udtrykt interesse for at se og høre om erhvervslivet i Gladsaxe. Efter en overordnet gennemgang af erhvervsstrukturen besøgte vi med vore gæster to virksomheder i Gladsaxe, for således at kunne fremvise eksempler på danske virksomheder. De to virksomheder var henholdsvis Skandinavisk Tobakskompagni og MT Højgaard, som gav vore gæster en fin rundvisning på hver af deres virksomheder. En uge med Grønland i Gladsaxe

7 I september måned havde Gladsaxe besøg fra vor venskabsby i Grønland, Narsaq. Foruden kunstudstillinger, samt arrangementer med musik og dans, deltog repræsentanter fra erhvervslivet i Narsaq. Eskimo Pels deltog med modeopvisning og udstilling af pelse. Fåreslagteriet Neqi, krabbefabrikken Saattuaq, Royal Greenland, og levnedsmiddelskolen Inuili deltog med billeder fra deres produktion, samt smagsprøver. Desuden deltog turistkontoret med video, lysbilledforedrag og udstilling af grønlandske dragter. Uddannelse og erhverv Vinteren 2002 blev projekt Uddannelse og erhverv startet i et samarbejde mellem skole- og ungdomsvejledningen og Erhvervsrådet. Baggrunden for projektet er et ønske om en styrkelse, af det i forvejen gode og veludbyggede samarbejde omkring uddannelsesvejledning med det lokale erhvervsliv. Formålet med projektet skal ses i lyset af følgende: arbejdsmarkedet vil fremover i en årrække være præget af, at der ikke kommer nok unge ud til at overtage de jobs som bliver ledige, når mange ældre medarbejdere i løbet af få år går på pension. Ungdomsårgangene er markant mindre end de tilsvarende årgange af ældre som forlader arbejdsmarkedet. Igennem de seneste år er der sket en markant stigning i antallet af unge som gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse såvel på landsplan som i Gladsaxe Kommune. P.t. gennemfører % af en ungdomsårgang, hvilket dog stadig er langt fra den forrige regerings målsætning om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. For at måltallet skal kunne nås, er det nødvendigt med en styrkelse af samarbejdet med erhvervslivet, således at de nødvendige praktikpladser (lærepladser) fremskaffes. P.t. mangler unge på forskellige grene af erhvervsuddannelserne praktikpladser og må færdiggøre deres uddannelse med skolepraktik. Folkeskolerne og privatskolerne i kommunen har styrket uddannelsesplanlægningen for elever på klassetrin, således at erhvervspraktik og uddannelsespraktik ses i sammenhæng med elevens fremadrettede uddannelsesplanlægning. Skole- og ungdomsvejledningen har gennem den senere tid fået henvendelser fra såvel virksomheder som organisationer vedr. et tættere samarbejde omkring unge på vej gennem uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet. Målet med styrkelse af samarbejdet vil således være, at flere unge foretager velovervejede valg af ungdomsuddannelse og efterfølgende kommer i gang på arbejdsmarkedet inden for de fag, som interesserer dem, og som samfundet har brug for. Forslaget om styrket samarbejde vil i konkret form betyde udarbejdelse af et hæfte, hvor lokale virksomheder på hver deres a4-side præsenteres og kort beskriver, på hvilke områder virksomheden indgår i det styrkede samarbejde. Mindre virksomheder kan dog dele en side, ligesom sammenslutninger af handelsforeninger og håndværkerforeninger kan deltage i fællesskab. Hæftet, en plakat samt hjemmeside omkring samarbejdsprojektet stilles til rådighed for de 19 skoler i Gladsaxe Kommune i forbindelse med elevernes uddannelsesplanlægning på klassetrin. Hæftet vil således kunne indgå i drøftelserne mellem eleven, forældrene og skolevejlederen. Af samarbejdsaktiviteter, som et styrket samarbejde kan udvikle, kan eksempelvis nævnes: individuel erhvervspraktik for interesserede elever

8 individuel erhvervspraktik for interesserede elever i kombination med uddannelsespraktik på erhvervsskole mulighed for temabaseret virksomhedsbesøg mulighed for samarbejde omkring teknologiprojekter mulighed for samarbejde med 10. klassecenterets linie inden for iværksætning mulighed for gæsteundervisere fritidsjobs for unge længerevarende praktikforløb for særligt interesserede elever længerevarende praktikforløb for marginaliseringstruede unge, som har brug for andre forløb end skolen kan tilbyde mulighed for at indgå i samarbejde med kommunen i forbindelse med Erhvervs- GrundUddannelsen (EGU) for unge, som har brug for længere forløb efter skolen, før de kan magte at starte på en egentlig erhvervsuddannelse virksomhedsadoption jobsøgningsaktiviteter mulighed for praktikforløb for lærere / vejledere andre temaer i samarbejde med de enkelte virksomheder Lederen af skole- og ungdomsvejledningen har i 2002 sammen med erhvervschefen haft møde med 22 virksomheder, hvoraf de 21 ønskede at deltage i det udbyggede samarbejde. Yderligere møder med virksomheder er allerede planlagt i Digital kommune Gladsaxe Erhvervsråd har deltaget med erhvervschefen som repræsentant i kommunens projekt omkring digital kommune. De digitale informationer og rapporteringsmuligheder, der specielt har virksomheders interesse, er udlægning af digitale kort og kommuneplan på nettet, og mulighed for rapportering af måleraflæsning og vandforbrug via nettet. Desuden kan anmeldelse af dagpengerefusion ske elektronisk fra virksomhederne. I dag kan virksomhederne gå ind og indtaste deres anmeldelse direkte i systemet, men for de større virksomheder arbejdes der på at etablere en elektronisk overførsel af data fra virksomhedernes egne personale/lønsystemer, da ideen jo netop er, at der ikke skal ske dobbeltindtastninger. Novo Nordisk er på vor foranledning blevet inddraget i projektet med at definere kravene til et sådant system i samarbejde med KMD. Ny hjemmeside I forlængelse af at Gladsaxe Kommunes hjemmeside er ændret, arbejdes der på at omlægge Gladsaxe Erhvervsråds hjemmeside, så den bliver en naturlig del af Gladsaxe Kommunes hjemmeside, og således at virksomhederne i Gladsaxe får en god og informativ støtte i deres daglige arbejde, hvis de eller andre interessenter søger mere generel information om erhvervslivet i Gladsaxe. Den nye hjemmeside vil indeholde de samme oplysninger som den hidtidige, da der har været gode tilbagemeldinger om denne. Så det primære formål med at omlægge hjemmesiden er at opnå en bedre integration med kommunens overordnede hjemmeside. Øresundssamarbejde I 2002 startede et Interreg-støttet projekt om kompetenceudvikling på tværs af Øresund. En række kommuner på begge sider af Øresund deltager derfor i en seminar-række, hvor formå-

9 let er at opkvalificere deltagerne, med det klare sigte at de fremover kan yde en bedre rådgivning overfor virksomhederne i de enkelte kommuner. Foruden Gladsaxe Kommune deltager fra dansk side Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Ballerup Kommune, Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Amt og TIC Københavns Amt. Fra svensk side deltager tilsvarende en række kommuner fra det sydvestlige Skåne, Malmø Stad, Region Skåne, Euro Info Centre Syd og Almi Företagspartner. Virksomhedskonsulenterne Der er indledt et tættere samarbejde med virksomhedskonsulenterne, som arbejder med det rummelige arbejdsmarked i Gladsaxe. Bl.a. således at virksomhedskonsulenternes henvendelser til nye virksomheder nu sker i fællesskab med Gladsaxe Erhvervsråd. Nyt Erhvervspolitisk Program Gladsaxe Erhvervsråd har i 2002 arbejdet med en opdatering og fornyelse af det erhvervspolitiske program, som nu foreligger. Formålet med Gladsaxe Erhvervsråd er i det nye erhvervspolitiske program udtrykt som følger: Formålet med Gladsaxe Erhvervsråd s arbejde er, at fremme erhvervsudviklingen i Gladsaxe, dels ved at fastholde og understøtte udviklingen af de eksisterende virksomheder, og dels ved at tiltrække og støtte nye virksomheder. Gennem dialog og service medvirker Erhvervsrådet til, at sikre gode rammer for erhvervslivet, således at virksomhederne opnår de bedst mulige forudsætninger for en fortsat dynamisk udvikling. Erhvervsrådet vil samtidig bidrage til, at der i kommunens sagsbehandling lægges vægt på en ubureaukratisk tilgang til samarbejdet med erhvervslivet. Også en række samfundsmæssige forhold, såsom udvikling af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder og miljøhensyn vil Erhvervsrådet lægge vægt på i sit arbejde. Erhvervsrådet vil i samarbejde med Gladsaxe Kommune fortsat arbejde for, at bevare kommunens omdømme som en erhvervsvenlig kommune. I forhold til det tidligere erhvervspolitiske program, ønsker Erhvervsrådet i det nye program i højere grad at udtrykke et ønske om, at styrke udviklingen af de eksisterende virksomheder og at tiltrække nye. Dette kan eksempelvis ske ved at skabe gode rammer for erhvervslivet på forskellig vis, bl.a. ønsker Erhvervsrådet i stigende grad at vise deres interesse for at præge de fysiske rammer, så der bliver de bedst mulige trafikforhold og samtidig sker en forskønnelse af områderne.

10 Gladsaxe Erhvervsregister Erhvervsregisteret blev i beretningsperioden ajourført månedligt med listeudtræk fra Det Centrale Virksomheds Register. Herigennem blev der foretaget 687 sletninger, 764 tilføjelser samt 1208 mindre ændringer på eksisterende virksomheder. Udover de månedlige ajourføringer blev erhvervsregisteret løbende opdateret med oplysninger fra returnerede spørgeskemaer, som de enkelte virksomheder havde modtaget sammen med et velkomstbrev. Primo december indeholdt Gladsaxe Erhvervsregister i alt virksomheder, som således alle er beliggende i Gladsaxe Kommune. Se i øvrigt afsnittet Virksomhederne under Erhvervslivet i Gladsaxe Ledigt erhvervsareal Der blev i 2002 foretaget kvartalsmæssige registreringer af ledige erhvervslejemål i Gladsaxe Kommune i februar, maj, august og november. Ved hver opdatering blev der udgivet en trykt oversigt over ledige erhvervslejemål, oplaget på denne oversigt var ca. 220 eksemplarer pr. registrering. Foruden de faste abonnenter sker der henvendelser fra forskellige interessenter, som enten får tilsendt et eksemplar af oversigten eller henvises til hjemmesiden. Da alle henvendelser i princippet kan tilfredsstilles ved at henvise til oversigten i elektronisk form på hjemmesiden, er det besluttet at oversigten fremover ikke udgives i trykt form, men udelukkende kan findes på Gladsaxe Kommunes hjemmeside under erhvervsservice. Kredsen, hvorfra der hentes oplysninger om ledige erhvervslejemål, er omkring 64 ejendomsmæglere, virksomheder og andre, der formidler erhvervsejendomme i Gladsaxe. Henvendelserne til ejendomsmæglerkredsen suppleres ved med mellemrum at inspicere erhvervskvartererne og ved selvsyn konstatere ledige erhvervsarealer. I løbet af de sidste år har der været en stor stigning i det ledige erhvervsareal, dog viste der sig i 4. kvartal 2002 et fald i de ledige arealer. Ledigt erhvervsareal Måned og år Ledigt etageareal i m2 Årligt gnm. ledigt areal i m2 Stigning i gnm. ledigt areal i m2 Stigning i gnm. ledigt areal i % Februar Maj August November Februar Maj August ,2 November Februar Maj

11 August ,1 November Kilde: Registrering af ledigt erhvervsareal i Gladsaxe Kommune Årsagen til denne stigning i det ledige erhvervsareal i kommunen, kan bl.a. findes i den udvikling, der er sket indenfor byggeri af nye kontorhuse ved Københavns havn og i Ørestaden, da disse nye byggerier naturligt giver en øget konkurrence. Desuden har det været krisetider for det private erhvervsliv med faldende aktiekurser og et stigende antal konkurser, hvor bl.a. IT-branchen har været hårdt ramt. Ifølge Sadolin & Albæk A/S ser tendensen således ud: I første halvår af 2002 har der været lav aktivitet på kontorudlejningsmarkedet. Tidligere aktivt søgende virksomheder har ligefrem stoppet deres søgen efter lokaler. Det forventes at det er forbigående med den svage aktivitet, som naturligvis er forårsaget af den lave konjunkturudvikling i det hele taget. Når økonomien tager fart igen vil også søgningen efter erhvervslokaler forventes at stige, men blot langsomt. Det vurderes at denne udvikling med mange ledige lokaler er forstærket yderligere siden. Af nedenstående tabel ses, at det netop er ledige kontorarealer der har været en meget stor stigning i. Der har ligefrem været et fald i ledige butikslokaler. Ledigt erhvervsetageareal fordelt på anvendelse Kontor Industri/lager Butik Gennemsnit i 2002 i m Andel i 2002 i % 65,4 33,7 0,8 Ændring i m Ændring i % 181,7 5,0-35,9 Kilde: Registrering af ledigt erhvervsetageareal i Gladsaxe Kommune De ledige arealer findes primært i Gladsaxe Erhvervskvarter, hvorimod der i Bagsværd Erhvervskvarter stort set intet er ledigt, hvilket kan ses i nedenstående tabel. Desuden viser tabellen, at der også har været en stigning i ledige arealer i Den øvrige del af kommunen, arealer der primært ligger på Buddingevej. Ledigt erhvervsetageareal fordelt på områder Gladsaxe Erhvervskvarter Bagsværd Erhvervskvarter Mørkhøj Erhvervskvarter Den øvrige del af kommunen Gennemsnit i 2002 i m Andel i 2002 i % 76,6 0,5 12,2 10,7

12 Ændring i m Ændring i % 79,8-4,9 17,2 281,3 Kilde: Registrering af ledigt erhvervsetageareal i Gladsaxe Kommune Iværksætteraktiviteter I 2001 startede IværksætterKontaktpunktet, et samarbejde om iværksættere som Gladsaxe Kommune er med i, sammen med Albertslund, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. IværksætterKontaktpunktet har i samarbejde arrangeret 4 informationsaftener 2 i foråret og 2 i efteråret for iværksættere, heraf blev henholdsvis én aften i foråret og én aften i efteråret afholdt i Gladsaxe. På informationsaftenerne får deltagerne lidt at vide om, hvad det vil sige at være selvstændig, ligesom de får et lille indblik i, hvordan man kan markedsføre sin forretning, og hvordan man skal udarbejde et regnskab. Der deltog knap 100 personer hver af disse aftener. Informationsaftenerne var samtidig optakt til et 5-afteners kursus. Der blev som planlagt afholdt ét kursus henholdsvis forår og efterår, men yderligere et kursus måtte arrangeres i november-december, da interessen var så stor. På dette kursus får deltagerne en hurtig gennemgang af de væsentligste ting en iværksætter må have styr på, eks. markedsføring, økonomi, skat, moms, forsikring og jura. IværksætterKontaktpunktet arbejder også med at danne netværk for nogle af de iværksættere vi har kontakt med, og hjælper dem desuden med at starte deres netværksmøder op. Derudover har IværksætterKontaktpunktet været medarrangør af Janteknuserkampagnen i Storkøbenhavn, og IværksætterKontaktpunktet har i efteråret sammen med IværksætterKontaktpunktet København-Frederiksberg arrangeret fælles iværksætterdag i Dahlerups Pakhus. IværksætterKontaktpunktet har et nært samarbejde med professionelle etableringsrådgivere, advokater og revisorer, således at den enkelte iværksætter kan henvises til yderligere vejledning hos den person, der måtte have den bedste viden indenfor det pågældende område. Desuden samarbejder IværksætterKontaktpunktet med arbejdsløshedskasserne ASE og DANA, ligesom vi samarbejder med TIC. I Gladsaxe har omkring 50 iværksættere modtaget personlig vejledning i løbet af Iværksætterne, der henvender sig, får en indføring i, hvordan man registrerer en virksomhed, samt hvilke krav der stilles omkring bogføring, skat og moms. Desuden hjælpes iværksætterne i gang med at udarbejde en egentlig forretningsplan, samt budgetter og der vejledes mht. forsikring osv. I visse tilfælde rådes iværksætteren også fra at starte egen virksomhed i alle tilfælde indenfor den pågældende branche, hvis det ses, at ideen ikke kan hænge sammen økonomisk, eller hvis iværksætteren af andre årsager ikke virker klar til at starte for sig selv. Iværksætterne, der henvender sig, ønsker at starte virksomhed indenfor mange forskellige brancher. I årets start ønskede flere at starte eget hjemmeservicefirma, men efter reglerne for hvilke ydelser der må gives under hjemmeserviceordningen er ændret, er der sket et stort fald i opstart af hjemmeservicefirmaer. De fleste iværksættere vil starte en form for konsulentfirma, med rådgivning indenfor forskellige områder, ligesom at starte massageklinikker er oppe i tiden. I den sidste del af året har et stigende antal nydanskere henvendt sig, for at få gode råd om opstart af egen virksomhed.

13 Erhvervslivet i Gladsaxe 2002 Erhvervskvartererne Erhvervskvartererne i Gladsaxe ændrer sig langsomt. Vi ser fortsat processen med, at der er et skift i virksomhedstyper fra industri mod kontorarbejdspladser. Samtidig sker der derfor en fornyelse i områderne, størst i Gladsaxe Erhvervskvarter, som jo også er det ældste kvarter. Først byggede MT Højgaard nyt hovedsæde, og nu har også både Danske Trælast og Canon bygget flotte nye kontorbygninger i området mellem Gladsaxe Møllevej og motorvejen. På Vandtårnsvej sker der en nedrivning af nogle af de gamle bygninger, og en ny Gladsaxe Biotekpark er ved at se dagens lys. Først bygges der til CMC Biopharmaceuticals, hvor første spadestik blev taget af Borgmester Ole Andersen d. 10.juni 2002, og Borgmester Karin Søjberg Holst var med ved rejsegildet d. 20.december Også på Buddingevej er der sket fornyelser, hvor Hydro Texaco d. 26.september holdt rejsegilde. Danske Trælast med MT Højgaard i baggrunden TV-Byen er som bekendt ved at bygge nyt domicil i Ørestaden, hvorfor det store område ved Mørkhøjvej bliver ledigt om nogle år. Sjælsø Gruppen har erhvervet retten til projektudvikling af området der bliver ledigt, og de arbejder med forskellige spændende planer med bygning af nye store kontordomiciler, samtidig med genbrug af de eksisterende bygninger, anlæg af små søer i området osv. I Mørkhøj Erhvervskvarter sker der også en vis forskønnelse af kvarteret, bl.a. i form af at der er lavet en skiltepolitik, således at de skilte de enkelte virksomheder opsætter ved vejene får samme udseende og placering, det gør det både kønnere at se på, men ikke mindst bliver det lettere at finde rundt i kvarteret. Virksomhederne Antallet af virksomheder i Gladsaxe ser ud til at være stagneret, hvilket dog ikke kan undre da Gladsaxe Kommune jo er fuldt udbygget. Ser vi på udviklingen over en længere årrække, ser vi en stigning frem til 1991, hvor der er virksomheder placeret i Gladsaxe. Allerede i 1992 er dette tal dog dykket til 2.927, efter en jævn stigning de følgende år topper antallet i

14 2001 med virksomheder, og er nu stagneret, så vi ved udgangen af 2002 finder virksomheder i Gladsaxe Kommune. Af de virksomheder i Gladsaxe er størstedelen dog virksomheder, hvor ejeren arbejder alene uden ansatte. Fordelingen af virksomheder i Gladsaxe efter antal ansatte kan ses i nedenstående tabel. Antal virksomheder i Gladsaxe fordelt efter antal ansatte, ved udgangen af 2002 Antal ansatte i virksomheden Antal virksomheder i Gladsaxe Over Uoplyst 90 Kilde: Gladsaxe Erhvervsregister I den følgende tabel kan virksomhedernes fordeling på brancher ses. Der er ikke sket den store forskydning af virksomheder mellem brancher, og de små ændringer der er sket skal blot ses som små krusninger. Der er sket et lille fald i antal virksomheder indenfor handel, hotel og restaurationsbranchen, som modregnes af en lille stigning blandt virksomheder indenfor finans- og forretningsservice, samt offentlige og personlige tjenesteydelser. Forskydning mellem disse brancher er primært sket blandt de helt små virksomheder, med ingen eller meget få ansatte, hvorfor ændringen ikke umiddelbart er synlig i Gladsaxes erhvervsliv. Samtidig er der sket et yderligere frafald af virksomheder indenfor landbrug, fiskeri og råstofudvinding, hvilket jo er den naturlige udvikling i en kommune som Gladsaxe. Frafaldet blandt virksomheder indenfor industri er også naturligt, da ændringen i erhvervslivet i Gladsaxe går mod flere kontorvirksomheder. Virksomheder fordelt på hovedbrancher ved udgangen af 2002 Landbrug, fiskeri & råstofudv. Industri Bygge- & anlæg Handel, hotel & restauration Transport, post & telekommunikation Finans. & forretningsservice Offentlige & pers. tjenesteydelser I alt Antal Andel i % 0,7 7,3 12,5 26,3 6,1 34,9 12,2 100,0 Ændring i antal Ændring i % -25,7-6,9 1,2-2,8 5,4-1,0 3,4-1,0

15 Kilde: Gladsaxe Erhvervsregister Arbejdspladserne Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe er steget over en ti-års periode frem til Der er dog sket et skift mellem brancherne, et skift til flere arbejdspladser indenfor primært finansiering og forretningsservice, på bekostning af arbejdspladser i industrien og indenfor den offentlige service og tjenesteydelser. Her følger Gladsaxe udviklingen i Københavns Amt i øvrigt, mens der på landsplan spiller andre faktorer ind, da der her også er et fald indenfor landbrug, samt transport. På landsplan ses fortsat den store stigning indenfor arbejdspladser i den offentlige sektor, samt personlige tjenesteydelser over ti-års perioden. Går vi derimod blot et år tilbage, er der et fald i arbejdspladser indenfor den offentlige sektor efter de store runder med afskedigelser, der har været specielt i staten. Går vi i Gladsaxe blot et år tilbage, er der sket en stigning indenfor arbejdspladser i industrien, hvilket er modsat resten af landet, men som enkeltstående kommune vil udviklingen i enkelte store virksomheder beliggende i kommunen naturligvis skinne tydeligt igennem i statistikken, stigningen i medarbejderantallet hos Novo Nordisk og Novozymes slår således naturligt igennem i Gladsaxes tal. Arbejdspladser fordelt på hovedbrancher i Gladsaxe Kommune Københavns Amt Hele landet Antal / % Landbrug, fiskeri & råstofudvinding Industri Vækst Vækst Vækst ,2 0,2 18,3 0,5 0,4-2,6 5,6 3,8-28, ,8 23,4-15,9 17,0 12,5-20,9 19,8 17,3-8,6 Bygge & anlæg ,8 6,3-15,5 6,9 7,6 17,2 6,1 6,3 7,3 Handel, hotel & restauration ,8 15,3 0,4 20,5 20,9 9,7 16,4 18,1 15,1

16 Transport, post & telekommunik ation Finansiering & forretningsservice Offentlige & personlige tjenesteydelser ,8 4,3 17,6 9,0 9,2 10,6 7,2 6,3-8, ,2 17,7 192,9 12,7 18,7 58,5 8,8 13,1 54, ,4 32,8-9,3 33,5 30,7-1,5 36,1 35,1 1,3 I alt ,0 100,0 3,5 100,0 100,0 7,5 100,0 100,0 4,3 Kilde: Danmarks Statistik Arbejdsmarkedet Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe er som nævnt steget frem til På samme vis ses en lille stigning i antallet af Gladsaxe borgere i arbejde. Stigningen er ikke stor og afspejler naturligt befolkningens sammensætning. Antal beskæftigede borgere i Gladsaxe Ændring Ændring i % ,6 Kilde: Danmarks Statistik I Gladsaxe har vi haft en positiv udvikling i antallet af ledige i kommunen, der er sket et fald i både antallet fra til 893 ledige og i procenten i forhold til arbejdsstyrken. I resten af landet er der ligeledes sket et fald fra 2000 til 2001, men ændringen ses at have været mindre end i Gladsaxe. Gennemsnitlig ledighed i % af arbejdsstyrken Gladsaxe Københavns Amt Hele landet ,3 3,9 5, ,9 3,4 4,6 Udvikling i % -12,9-10,7-7,1 Kilde: AF Storkøbenhavn

17 Aktiviteter i 2003 I 2003 vil arbejdet med projekt Uddannelse og erhverv fortsætte, det forventes at et katalog, med præsentation af de virksomheder der indgår i samarbejdet, vil foreligge til distribution efter skolernes sommerferie, således at det nye samarbejde kan gå rigtigt i gang i det nye skoleår. I samarbejde med Wonderful Copenhagen vil Gladsaxe fremover være vært for udenlandske gæster, der ønsker at se, hvordan vi i Danmark arbejder indenfor forskellige områder. Det gælder både indenfor de offentlige opgaver, men der kan også være interesse for at se, hvordan vi i de private virksomheder arbejder med eksempelvis teknologi, miljø, ledelse, uddannelse osv. Arbejdet med iværksættere vil fortsætte, og blive fortsat mere struktureret efter det nu har været i gang det første år. Den nye hjemmeside for erhvervslivet, som bliver fuldstændig integreret med Gladsaxe Kommunes øvrige hjemmeside, forventes at gå i drift i første kvartal af Revideret pjece til iværksættere vil foreligge i starten af det nye år, og pjecen til nystartede virksomheder skal ligeledes revideres, således at den kan ligge klar i vinteren I 2003 forventes afholdt et antal temamøder for grupper af virksomheder i Gladsaxe, bl.a. i forbindelse med projekt Uddannelse og erhverv. Foranalyse til et evt. kommende kulturhus med plads til både detailbutikker, restaurant, cafe og hotel, samt konferencefaciliteter vil ligge klar i februar måned. Et analysearbejde i fællesskab med byplanafdelingen vil starte, som et forarbejde til den næste kommuneplan. Regnskab og budget Budget Indtægter kr. Udgifter kr. I alt kr. Regnskab Indtægter Kontingent fra de 6 medlemsforeninger kr.

18 Udgifter Erhvervskonference 2002 og Gladsaxe Prisen kr. Iværksætteraktiviteter kr. Erhvervsregister, abonnement på CVR-data kr. Erhvervsrådsmøder kr. Medlemskaber af foreninger og konferencedeltagelser kr. Diverse kr. Lønninger kr. I alt udgifter kr. I alt nettoudgifter kr. Budget kr. Regnskab kr. Mindreforbrug i kr. Budget kr. Kommentarer Gladsaxe Erhvervsråd fastsætter i enighed kontingentets størrelse forud for hvert kalenderår. Kontingentet for 2002 udgjorde kr. for hver af medlemsforeningerne. Kontingentet for år 2003 blev fastsat til kr. I 2002 var afsat et ekstra beløb på kr. til specielle aktiviteter, eks. informationsmateriale. Det er besluttet at bruge beløbet til iværksætteraktiviteter i form af deltagelse i IværksætterKontaktpunktet, hvor det vil dække medlemskab for både 2002 og 2003, en del af beløbet vil derfor blive overført til Medlemsfortegnelse og sekretariat Medlemmer i 2002 Gladsaxe Byråd Borgmester Karin Søjberg Holst (A) (formand) 1. viceborgmester Peter Lawrence Brooker (F) 2. viceborgmester Bjarne Rasmussen (V) Gladsaxe Erhvervssammenslutning Direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen A/S (næstformand) Handelsforeningen Bagsværd By og Bagsværd Håndværkerforening Forretningsindehaver Jesper Ryby, Ryby A/S

19 Handelsforeningen for Søborg og Omegn Isenkræmmer Niels Leegaard, Kop & Kande Mørkhøj Erhvervskvarter Direktør Erik Weidinger, Weidingerglas A/S Gladsaxe Håndværkerforening El-installatør Hans Weibel, Weibel Installation A/S LO Sektion Gladsaxe Fagforeningsnæstformand René Zingenberg, Dansk Metal afd. 2 Miljøsekretær Michael Jørgensen, CO-industri Fællestillidsmand Paul Graugaard Sekretariat Erhvervssekretariatet på Gladsaxe Rådhus varetager sekretariatsfunktionen for Gladsaxe Erhvervsråd. Gennem Erhvervssekretariatet kan virksomheder og iværksættere få rådgivning og vejledning på en lang række erhvervsrelaterede områder, og det kan desuden virke som koordinerende enhed i kontakten med kommunen. Herudover tilbyder erhvervssekretariatet service i form af informationsfoldere, Gladsaxe Iværksætterpakke, oversigter over ledige erhvervslejemål, Gladsaxe Erhvervsregister mv. Flere af serviceydelserne findes eller kan bestilles via Erhvervsrådets hjemmeside på Internettet. Erhvervssekretariatet kan kontaktes via: Erhvervschef Kirsten V. Nielsen Tlf: Fax: E-post: Web: under erhvervsservice

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Beretning Gladsaxe Erhvervsråd

Beretning Gladsaxe Erhvervsråd Beretning Gladsaxe Erhvervsråd 2004 Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2004 Udgiver: Gladsaxe Erhvervsråd og Erhvervssekretariatet, Gladsaxe Kommune Sats og layout: Grafia Design ApS Fotos: Kaj Bonne m.fl.

Læs mere

GLADSAXE Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2003

GLADSAXE Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2003 GLADSAXE Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2003 Øverst fra venstre: Niels Leegaard, Marius Ibsen, Michael Jørgensen, Peter Brooker, Poul Graugaard, René Zingenberg Nederst fra venstre: Jesper Ryby, Michael

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014. Erhvervsråd

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014. Erhvervsråd GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014 Erhvervsråd Oktober 2014 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet. Erhvervsråd. September 2013 Af: Sekretær Mille Stilling

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet. Erhvervsråd. September 2013 Af: Sekretær Mille Stilling GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 10.09.2013 Erhvervsråd September 2013 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Beretning Gladsaxe Erhvervsråd 2005

Beretning Gladsaxe Erhvervsråd 2005 GLADSAXE Beretning Gladsaxe Erhvervsråd 2005 1 Den årlige erhvervskonference i Rådhushallen, hvor der deltog 79 erhvervsledere og ledende medarbejdere fra kommunen. Indhold Forord af formanden......................

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål Den nye Ungeenhed i Herlev kommune - organisering, virke og mål Den brændende platform Udannelse er et af de vigtigste udgangspunkter for unge, der skal tage ansvar for deres eget liv og skabe en tilværelse,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2014 Sagsnr. 2014-2092 www.ballerup.dk Kommunens erhvervsområder 2 Skovlunde

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Kvalitetspatruljens konference: Det, der virker DGI-Byen, onsdag den 24. 25. oktober 2012 Oplæg v. 1 Hovedpunkter: EUD, en ungdomsuddannelse

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere