A/B Istedgade CVR-nr Årsrapport 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: Weidekampsgade København S Telefon: Telefax: A/B Istedgade CVR-nr Årsrapport 2006

2 A/B Istedgade Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Likviditetsoversigt for året Foreningsoplysninger Forening A/B Istedgade Istedgade København V Bestyrelse Martin Christensen, formand Jesper Jørgensen Malene Mayntzhusen Christiansen Thea Gade-Rasmussen Lars Bache Administrator Advokat Carsten Kirstein Nikolaj Plads 26, København K Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

3 A/B Istedgade Bestyrelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for A/B Istedgade Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 6. marts 2007 Administrator Advokat Carsten Kirstein Bestyrelse Martin Christensen Jesper Jørgensen Malene Mayntzhusen Christiansen formand Thea Gade-Rasmussen Lars Bache

4 A/B Istedgade Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i A/B Istedgade Vi har revideret årsrapporten for A/B Istedgade for regnskabsåret omfattende bestyrelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven samt lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. De i resultatopgørelsen anførte budgettal samt likviditetsoversigten er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar for årsrapporten Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. København, den 6. marts 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Eigil Hansen statsautoriseret revisor

5 A/B Istedgade Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder samt lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter. Vedligeholdelse Vedligeholdelse er de udgifter, der er afholdt for at holde ejendommen ved lige, uden at den derved bringes i bedre stand end ved erhvervelsen. Udgifter herudover tillægges ejendommens anskaffelsessum som forbedringer. Sondringen mellem vedligeholdelses- og forbedringsudgifter vil ofte bero på et skøn. Prioritetsydelser Afdrag på prioritetsgæld er medtaget i resultatopgørelsen for at sikre, at foreningen har likviditet til betaling af afdrag på prioritetsgælden. Modposten optages i balancen under egenkapital, benævnt "reservefond", og repræsenterer opsparet egenkapital/foreningens opsparing. Skatteforhold Foreningen er skattepligtig af lejeindtægter med fradrag af en forholdsmæssig andel af foreningens omkostninger. I resultatopgørelsen udgiftsføres den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst. Balancen Ejendommen Ejendommen optages til foreningens anskaffelsessum med tillæg af forbedringsudgifter afholdt i tiden efter erhvervelsen. Der foretages ikke afskrivning på bygningsværdien. Ejendommens bogførte værdi kan ikke tages som udtryk for handelsværdien. Handelsværdien kan alene fastsættes ved en konkret vurdering af ejendommen. Prioritetsgæld Prioritetsgælden optages til nominel restgæld, svarende til det beløb, der skal betales gennem de normale afdrag.

6 A/B Istedgade Resultatopgørelse for 2006 Budget Budget Note t. t Boligafgift, medlemmer Tomgang, medlemmer (4.510) (3) Lejeindtægter Andre renteindtægter Øvrige indtægter Indtægter ( ) Prioritetsrenter 2 ( ) (1.127) (1.078) (6.241) Øvrige finansielle omkostninger (10.151) (10) (30) ( ) Skatter og afgifter 3 ( ) (404) (426) (61.940) Forsikringer (88.177) (77) (91) ( ) Renholdelse og belysning mv. 4 ( ) (222) (275) (58.000) Gårdlavsbidrag (64.882) (65) (67) (81.085) Vedligeholdelse 5 ( ) (54) (90) 0 Udskiftning af dørtelefon 0 (90) 0 ( ) Administration mv. 6 ( ) (246) (267) (1.234) Afskrivninger, porttelefonanlæg (12.875) (1) (15) 0 Restafskrivning, gl. netværk mv. (68.969) 0 0 ( ) Omkostninger ( ) (2.296) (2.339) Resultat før skat (2.942) Regulering, selskabsskat tidl. år (2.711) 0 0 (50.204) Skat af årets resultat (47.469) (39) (50) Årets driftsresultat ( ) Afdrag på prioritetsgæld 2 ( ) (1.322) (1.391) Årets nettoresultat ( ) (39) (104) Der foreslås overført til næste år.

7 A/B Istedgade Balance pr Note Ejendommen matr.nr. 657 Udenbys Vester Kvarter Igangværende byggesag, altaner Anlægsaktiver Restancer Varmeregnskab Antenneregnskab Mellemregning beboere, kabling netværk Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

8 A/B Istedgade Balance pr Note Andelskapital Reservefond Overført resultat ( ) ( ) Egenkapital Prioritetsgæld Bankgæld Mellemregning med fraflyttede andelshavere Varmeafregning Varmeregnskab Vandregnskab Antenneregnskab Telefonregnskab Internetregnskab Selskabsskat Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt husleje Forudbetalt boligafgift Gældsforpligtelser Passiver Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 17 Beregning af andelskrone og andelenes værdi 18

9 A/B Istedgade Budget Budget t. t. 1. Lejeindtægter Teoretisk lejeindtægt Prioritetsrenter/-afdrag Renter Afdrag Skatter og afgifter Ejendomsskatter Renovation mv Renholdelse og belysning mv Vicevært, løn Feriepenge inkl. regulering hensættelse Sociale ydelser Trappevask og vinduespolering Hovedrengøring Renholdelse, gade Rengøringsartikler Elforbrug Ejendommens vand- og varmeforbrug

10 A/B Istedgade Budget Budget t. t. 5. Vedligeholdelse 0 Maler Graffiti, abonnement Snedker og tømrer Murer VVS Varmecentral Varmemålere Telefoncentral Elinstallatør Glarmester Låseservice Gård og have Diverse materialer års oversigt

11 A/B Istedgade Budget Budget t. t. 6. Administration mv Administration Advokat Revision og regnskabsmæssig assistance Andelsværdiberegning Gebyrer, bank, giro, dataløn mv Påkravsgebyrer Opkrævningsgebyrer, boligafgift mv Varme og vandregnskab Ingeniørhonorar, 5-års syn Vurderingshonorar Lønsumsafgift Møder og generalforsamling Kontorhold inkl. porto Telefon og internet ABF, kontingent Beboerfester Juleudsmykning Gaver Arbejdsmiddage Småanskaffelser Kompensation Diverse

12 A/B Istedgade Ejendommen matr.nr. 657 Udenbys Vester Kvarter Anskaffelsessum primo Antenneanlæg Saldo Afskrivning, rest (3.666) (2.750) Antenneanlæg Saldo Afskrivning, rest (37.262) (7.213) Internet Saldo Afskrivning, rest (13.644) (2.499) Telefon Saldo Afskrivning, rest (14.397) (2.303) Porttelefonanlæg Saldo Afskrivning, rest (9.053) (1.234) Porttelefonanlæg, anskaffet oktober 2006 Årets tilgang Afskrivning, 10% p.a. af , 3 mdr. (3.822) Ejendommen, bogført værdi i alt Ejendomsværdi pr Heraf grundværdi

13 A/B Istedgade Varmeregnskab 2006 Indbetalt a conto fra beboere Varmeforbrug ( ) ( ) (21.316) Vandregnskab 2006 Indbetalt a conto fra beboere Vandforbrug ( ) ( ) Antenneregnskab Saldo (4.932) (5.728) Afholdte udgifter, Copydan (4.408) (4.316) Afholdte udgifter (5.265) (4.680) Afskrivning, antenneanlæg 0 (9.963) (14.605) (24.687) Indbetalt a conto (4.932) 11. Telefonregnskab Saldo Afholdte udgifter (25.540) (25.028) Afskrivning telefoninstallation 0 (2.303) Istedgade indbetaler Indbetalt a conto Internetregnskab Saldo Afholdte udgifter (29.925) (32.419) Afskrivning internet 0 (2.499) Istedgade indbetaler (17.104) Indbetalt a conto

14 A/B Istedgade Likvide beholdninger Kassebeholdning, formand Andels- Reserve- Overført kapital fond resultat I alt 14. Egenkapital Saldo ( ) Afdrag på prioritetsgæld Overført af årets resultat ( ) ( ) ( ) Prioritetsrenter/Prioritetsgæld Ud- Hovedstol Renter Restgæld Kursværdi løb Nykredit, 4,96% Nykredit 5% Nykredit 5% Nykredit, 5,14% Der er i forbindelse med byfornyelsessagen yderligere tinglyst lån i Nykredit med en hovedstol på i alt Restgælden udgør pr. 31. december (Lånene er 100% støttet af det offentlige) Opdeling af lån Langfristet del Kortfristet del (næste års afdrag)

15 A/B Istedgade Skyldige omkostninger Skyldig el, årsafregning Skyldig fjernvarme, årsafregning Lønsumsafgift Skyldig A-skat Skyldig ATP Løn, vicevært Feriepengeforpligtelse Vandafgift Telia Jonex Pan Electric Frederiksberg VVS Udlæg, bestyrelse Skyldigt påkravsgebyr Revision og regnskabsmæssig assistance Administrationshonorar Opkrævningsgebyrer Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Til sikkerhed for engagement med Nordea er deponeret ejerpantebrev, nom , med pant i ejendommen matr.nr. 657 Udenbys Vester Kvarter. Foreningens samlede kautionsforpligtelser vedrørende lån optaget af medlemmer til køb af andele udgør Der er ved beregning af selskabsskat ikke indarbejdet en eventuel skattepligtig avance, som kan blive realiseret, når de udlejede lejligheder overgår til andelslejligheder. Efter nuværende domspraksis vil der ske beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven, når det sidst udlejede bolig- eller erhvervslejemål overdrages på andelsbasis. Beskatningen omfatter samtlige avancer ved overdragelser siden 1994/95.

16 A/B Istedgade Beregning af andelskrone og andelenes værdi Under henvisning til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at andelens værdi pr maksimalt kan opgøres til et af efterfølgende 3 værdiansættelsesprincipper: a) anskaffelsessummen b) handelsværdi som udlejningsejendom c) seneste offentlige vurdering Efterstående beregning er opgjort efter punkt a. Egenkapital ifølge årsrapporten Andelskapital Under henvisning til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at andelenes værdi pr i henhold til lovens 5, stk. 2, litra a er opgjort til 42,0129 pr. andel. Værdien pr. andelskrone er beregnet således: Egenkapital = Andelskapital , ,4077 Efterstående beregning er opgjort efter punkt b. Egenkapital ifølge årsrapporten Handelsværdivurdering pr Ejendommens bogførte værdi ( ) Prioritetsgæld, bogført restgæld Prioritetsgæld, kursværdi af restgæld ( ) ( ) ( )

17 A/B Istedgade Beregning af andelskrone og andelenes værdi, fortsat Under henvisning til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at andelenes værdi pr i henhold til lovens 5, stk. 2, litra b er opgjort til 329,9189 pr. andelskrone Værdien pr. andelskrone er beregnet således: Reguleret egenkapital = Andelskapital , ,4958 Efterstående beregning er opgjort efter punkt c. Egenkapital ifølge årsrapporten Ejendommens bogførte værdi ( ) Ejendomsværdi, Prioritetsgæld, bogført restgæld Prioritetsgæld, kursværdi af restgæld ( ) ( ) ( ) Under henvisning til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at andelenes værdi pr i henhold til lovens 5, stk. 2, litra c er opgjort til 441,8804 pr. andelskrone. Værdien pr. andelskrone er beregnet således: Reguleret egenkapital = Andelskapital , ,5473 På den ordinære generalforsamling den 30. marts 2006 blev værdien pr. andelskrone fastsat til 244,4958

18 A/B Istedgade Beregning af andelskrone og andelenes værdi, fortsat Maksimal Vedtaget værdi pr. værdi pr. Nominel andel pr. andel pr. Antal Størrelse andel Adresse boliger m2 Istedgade: , Samlet for 61 andele

19 A/B Istedgade Beregning af andelskrone og andelenes værdi, fortsat Bestyrelsens forslag til værdi pr. andel pr. Vedtaget værdi pr. Nominel (valuar- andel pr. Antal Størrelse andel vurdering) Adresse boliger m2 Istedgade: , Samlet for 61 andele Ejendommens beboere fordeler sig i antal således pr Andelshavere 61 Boliglejemål 1 Erhvervslejemål 4 66

20 A/B Istedgade Likviditetsoversigt for året 2007 Budget 2007 t. Budgetteret nettoresultat for 2007 (104) Afskrivninger, porttelefon 15 (89) Indbetalinger Restancer 14 Varmeregnskab Mellemregning beboere, kabling netværk 213 Andre tilgodehavender 24 Udbetalinger Mellemregning med fraflyttede andelshavere (15) Varmeafregning Varmeregnskab Vandregnskab 2006 (22) Antenneregnskab (5) Telefonregnskab (96) Internetregnskab (15) Selskabsskat (47) Skyldige omkostninger, forskydning (63) Forudbetalt boligafgift (20) Årets likviditetsforskydning (100) Likvide midler pr , inkl. bankgæld (723) Forventede likvide midler pr (823) Foreningen råder over en trækningsret på foreningens konto i Nordea. Denne trækningsret udgør p.t. 850 t. hb\hedi\t:\data\428\428250\[428250re0701.xls]skat

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere