genn Administrationens 2. budgetvurdering Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag"

Transkript

1 genn Administrationens 2. budgetvurdering Bilag

2 Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens forudsætninger og antagelser. Endvidere beskrives virkningen af de forskellige forslag i forhold til kommunens serviceniveau. 1. Basisbudget Udgangspunktet for basisbudgettet er det vedtagne budget for 2016 og frem, som byrådet vedtog sidste år, justeret med ændringer i statens tilskud og udligning til kommunerne, ændringer i demografi samt tillægsbevillinger. Hvor det normalt er en teknisk øvelse at danne basisbudgettet, da kommunen baserer sig på de tal som kommer fra KL, så har administrationen i år i højere grad skullet træffe en række valg. For det første, så har KL i deres prognose fra 2017 og frem lagt til grund, at kommunernes budgetter fra 2017 hvert år reduceres med det fulde nye omprioriteringsbidrag (som på landsplan er 2,4 mia. kr.). Det svarer til et årligt fald på godt 16 mio. kr. i Fredensborg Kommune. I 2016 indebærer kommuneaftalen dog, at 80 pct. af omprioriteringsbidraget tilbageføres til kommunerne svarende til 12,7 mio. kr. i Fredensborg. For det andet har KL antaget, at det midlertidige finansieringstilskud, som kommunerne nu har modtaget de seneste 3 år, ikke videreføres. Det svarer til 10,5 mio. kr. hvert år for Fredensborg Kommune. Administrationen har i basisbudgettet lagt til grund, at kommunerne også i de kommende år vil få en del af omprioriteringsbidraget tilbage i kommuneaftalerne, svarende til samme andel som blev opnået i Denne antagelse forbedrer basisbudgettet med 12,7 mio. kr. i 2017 og med 76 mio. kr. over budgetperioden. Derimod har administrationen antaget, at det midlertidige finansieringstilskud ikke videreføres. Da der er tale om antagelser behæftet med en betydelig usikkerhed og med potentielt stor betydning for de kommende års budgetlægning, så er det vigtigt, at der er politisk ejerskab hertil. I tabel B1 er vist virkningen på basisbudgettet af tre modeller. Dels en model, hvor KL s tal bruges rent, dels den model som administrationen har lagt til grund for budgetvurderingen og endelig en model, hvor kommunerne får hele omprioriteringsbidraget tilbage samtidig med at det midlertidige finansieringstilskud videreføres. 2

3 Tabel B1. Ændringer i indtægtsprognosen 1) KL s tilskuds- og udligningsmodel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2) Administrationens anbefaling samme andel af omprioriteringsbidraget som i 0,0-12,7-25,5-38,2-76,4 2016, men intet finansieringstilskud 3) Hele omprioriteringsbidraget gives tilbage til kommunerne og det midlertidige finansieringstilskud fortsætter 0,0-26,6-42,7-58,7-128,0 I den mest optimistiske model vil basisbudgettet blive forbedret med 128 mio. kr. over budgetperioden eller med ca. 40 mio. kr. mere end ved den antagelse, som administrationen har lagt ind. Administrationen anbefaler en forsigtig model, hvor man dog lægger sig højere end i KL s tilskuds- og udligningsmodel. Administrationens anbefaling indebærer to usikkerhedsmomenter i budgetlægningen. Dels er der risiko for, at kommunen ikke får så mange penge i de kommende års økonomiaftaler, som der er budgetteret med. Dels er der risiko for, at selv om kommunen rent faktisk får pengene, så vil de være øremærket (i form af statslige puljer) til nye opgaver. I begge tilfælde vil det give en budgetudfordring som vil skulle løses i de næste års budgetter. Omvendt vil en meget forsigtig budgetlægning kunne indebære, at der gennemføres en række besparelser, som reelt ikke er nødvendige. Også på selskabsskatten kan kommunerne lægge egne antagelser ind i basisbudgettet. KL anbefaler, at der for 2017 og frem tages udgangspunkt i det kendte niveau for 2016 fremskrevet med 4-5 pct. årligt. Administrationen har valgt et forsigtighedsprincip, hvor selskabsskatterne er lagt fladt fra 2016 til 2017 og først fremskrives med KL anbefalinger fra 2018 og frem. Administrationens anbefaling giver en netto mindreindtægt efter udligning på 3-4 mio. kr. årligt i forhold til KL s fremskrivning, men er omvendt lidt mere optimistisk end tidligere, hvor overslagsårene var baseret på et gennemsnit af tidligere års indtægter, hvilket ville give et lille fald i selskabsskatterne fra 2016 til De samlede ændringer i basisbudgettet fremgår af tabel B2. Tabel B2 Samlet ændring i indtægtsprognosen inkl. afledte ændringer i driften Mio. kr., 2016-priser I alt Indtægtsprognose(inkl. tilbageførsel 1,9 mia. kr. til kommunerne) -46,2-36,8-34,0 24,3-92,8 Ældremilliard 6,7 6,7 6,7 6,7 26,8 Beskæftigelse (merudgifter jf. refusionsomlægning samt generel udvikling af budgetgarantien) 30,5 36,5 25,6 26,6 119,1 Pris- og lønreguleringer -19,5-18,6-19,9-21,1-79,1 Lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer 8,5 12,2 18,4 16,7 55,9 Indtægtsprognose, netto -20,0-0,1-3,2 53,2 29,9 3

4 De samlede ændringer i indtægtsprognosen inkl. pris og lønreguleringer mv. forbedrer basisbudgettet i 2016 med 20 mio. kr. Set over perioden forværres basisbudgettet med knap 30 mio. kr. primært som følge af det nye omprioriteringsbidrag. En række elementer i indtægtsprognosen er forklaret nedenfor: Ældremilliarden I kommuneaftalen er bindingerne på ældremilliarden ophævet, og tilskuddet gives som en del af bloktilskuddet. Kommunerne er således ikke fra budget 2016 forpligtet til at gennemføre nye initiativer på ældreområdet for at opnå tilskuddet. Administrationen har forudsat, at midlerne bliver på ældreområdet. Omlægning af beskæftigelsesområdet Merudgifter i forbindelse med omlægning af refusioner for de udgifter, der ligger uden for Lov og Cirkulæreprogrammet, samt den forventede udvikling af beskæftigelse udgør en merudgift i Fredensborg Kommune på 119,1 mio. kr. over budgetperioden. Refusionsomlægningen medfører at udgifter til kontanthjælp, førtidspension, revalidering og ressourceforløb øges væsentligt. I 2016 er der en manglende kompensation for merudgifterne som følge af refusionsomlægningen på 9,25 mio. kr. Pris og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivningen forbedrer kommunens indtægtsbudget med 79,1 mio. kr. Til beregning af effekten af pris- og lønskøn er KL s skøn i juli lagt til grund. Lønskøn er dannet ud fra de overenskomster, der er for de kommende år samt økonomiaftalen 2015 og Økonomisk Redegørelses, december 2014, skøn for den private lønudvikling. Prisudviklingen beregner KL ligeledes med udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelser over prisudvikling. Demografi Som fremlagt på aprilseminaret indregnes 31,4 mio.kr., hvor den største ændring i forhold til tidligere prognose er på ældreområdet. Tabel B3. Demografiregulering jf. ny befolkningsprognose Skoleområdet 0,6 1,3 1,5 1,1 4,6 Pasningsområdet 1,0 1,8 2,8 3,4 9,1 Ældreområdet 2,3 2,1 2,3 11,1 17,7 Ændring i alt 3,9 5,3 6,6 15,7 31,4 Anm. Tabellen viser ændringer i udgifterne i forhold til det hidtil budgetterede. Det kan altså ikke aflæses af tabellen hvorvidt befolkningsgruppen inden for den gældende serviceydelse vokser eller falder i perioden. Tillægsbevillinger Siden vedtagelsen af budget 2015 er der givet tillægsbevillinger over budgetperioden på i alt 64,4 mio. kr. Det er sagerne vedrørende budgetrevisioner, overførselssagen samt sagerne vedr. genopretning og kasseopbygning, hvoraf det 4

5 primært er korrektionerne fra de to sidste sager, der har ændret billedet siden budgetvedtagelsen i efteråret Lov og Cirkulæreprogrammet Herudover er der i basisbudgettet indregnet lov- og cirkulæreprogrammet. Lovog cirkulæreprogrammet medfører flere udgifter på samlet 55,9 mio. kr. over perioden. Den helt store post i årets lov- og cirkulæreprogram vedrører refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som udgør merudgifter for 7 mio. kr. i 2016, 11,3 mio. kr. i 2017 og 15,6 i hvert af årene Uomgængelige merudgifter og øvrige udfordringer Administrationen skelner i budgetvurderingen mellem uomgængelige merudgifter og øvrige udfordringer. Førstnævnte omfatter merudgifter, hvor de politiske påvirkningsmuligheder er begrænsede eller hvor der allerede er truffet politisk beslutning. Sidstnævnte omfatter merudgifter, som byrådet reelt kan beslutte ikke medtages i budgettet. De uomgængelige merudgifter fremgår af tabel B4. Tabel B4 Uomgængelige merudgifter Mio. kr., 2016-priser I alt A. Sundhedsvæsnet (aktivitetsbestemt medfinansiering) 21,6 25,7 27,9 32,0 107,2 B. Flygtninge, bolig og integration 3,0 4,0 5,0 6,0 18,0 C. Takststigninger, hjemløse og hjælpemidler (handicap og socialpsykiatri) 7,4 7,4 7,4 7,4 29,6 D. Overtagelse af gadebelysning fra Dong samt belysning generelt -1,3-0,4 26,2-2,7 21,8 E. Fælles monopoludbud (it-systemer) 1,0 0,3 0,0 0,0 1,3 F. Ejendomsskatter 1,6 2,2 2,9 3,8 10,5 G. Indfrielse af CHF-swap (lån) 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 H. Vintertjeneste 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Uomgængelige udgifter i alt 35,2 56,2 71,4 48,5 211,4 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning. A. Sundhedsvæsnet (aktivitetsbestemt medfinansiering) Kommunerne betaler for en del af udgiften til sygehusene gennem den såkaldte aktivitetsbestemte medfinansiering. Det omfatter udgifter til indlæggelser og ambulante behandlinger på sygehuse, genoptræning, vagtlægebesøg mv.. Udgifterne hertil er steget i 2014 og 1. halvår Da budgettet samtidig falder som følge af prioriteringsbidraget er der en budgetudfordring på mio. kr. årligt, der er beskrevet nærmere i særskilt notat om sygehusudgifter i budgetmappen. B. Flygtninge Kommunen har udgifter til modtagelse af flygtninge. Udgifterne er både direkte ydelser, kommunal service og en personalemæssig opnormering for at fremme integrationen. Kompensationen fra staten dækker ikke i 5

6 fuldt omfang kommunens udgifter og der forventes derfor en merudgift på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i Skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed og er beskrevet grundigere i særskilt notat i budgetmappen. C. Takststigninger, hjemløse og socialpsykiatri (handicap og socialpsykiatri) Byrådet gav i juni en tillægsbevilling i 2015 på området pga. merudgifter på politikområdet Handicap og Socialpsykiatri. Udfordringen i blev henvist til budgetforhandlingerne. Merudgiften vedrører tre konkrete områder. Det er takststigninger på bo- institutioner på 3,3 mio. kr. årligt, takststigninger på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, på 1,1 mio. kr. og stigende udgifter til hjemløse og hjælpemidler for henholdsvis 1,145 og 1,85 mio. kr. Merbevillingen løser ikke de samlede udfordringer på handicapområdet, der belyses nærmere på Social og Seniorudvalget i september. Udfordringen er beskrevet i særskilt notat i budgetmappen. D. Overtagelse af gadebelysning fra Dong Gadebelysningen drives i dag af Dong. Fredensborg Kommune kan ved at overtage gadebelysningen fra Dong hente betydelige besparelser på den løbende drift. Økonomiudvalget godkendte i juni at forhandle en aftale om tilbagekøb af belysningen på plads. Med aftalen følger en anlægsudgift i 2018 på 26,2 mio. kr. som skal godkendes af byrådet med budgetvedtagelsen. (Det bemærkes, at udgiften kan lånefinansieres, jf. handlemulighed IV). I de øvrige år bidrager driftsbesparelserne med finansiering. E. Fælles monopolbrud I økonomiaftalen 2013 blev det aftalt at konkurrenceudsætte en række store it-systemer, hvor KMD har monopol. Monopolbruddet skal på sigt give bedre systemer og driftsbesparelser, men selve skiftet er forbundet med større investeringer og en periode med dobbeltdrift. Det betydelige ressourcetræk ved systemskiftet søges dækket indenfor den eksisterende bemanding, men der skønnes meget forsigtigt, at være investerings- og paralleldriftsudgifter på 1 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i F. Ejendomsskatter Ejendomsskatterne for kommunens egne bygninger er stigende, mens budgettet hertil har været fladt, det giver en stigende budgetudfordring fra 1,6 mio. kr. i 2016 til 3,8 mio. kr. i Med den nuværende placering af budgettet hos Kommunale Ejendomme kan de stigende skatter alene finansieres ved at skære i budgettet til bygningsvedligeholdelse. Der er reelt tale om en teknisk øvelse, da de stigende ejendomsskatter også indgår på indtægtssiden og dermed afspejles i indtægtsprognosen. G. Indfrielse af CHF swap Kommunen har i dag to rentesikringsaftaler, hvor lån i danske kroner er byttet til lån i schweiziske franc såkaldte valuta og rente swaps. Aftalerne udløber i Med stigningen i schweizerfranc de senere år vil kommunen realisere et tab ved udløb af aftalerne. Med den aktuelle kurs vil udgiften ved indfrielse være på mio. kr. Kursen har været svagt fal- 6

7 dende den sidste tid og administrationen anbefaler, at der budgetlægges med en udgift på 15 mio. kr. (som kan lånefinansieres, jf. handlemulighed IV). H. Vintertjenesten Vintertjenesten foretages af Nordsjællands Park og Vej, der har analyseret nærmere på hvad udgiften til snerydning vil være i et normalår. Illustrativt kan nævnes, at vinteren 2014/2015, der stort set ikke har budt på sne, alligevel har været omkostningstung pga. behovet for præventiv saltning som følge af temperatursvingninger omkring frysepunktet. Dette års budget pt. er således allerede brugt. Budgettet for en normal vinter vurderes at være 2 mio. kr. højere end det nuværende budget. Øvrige udfordringer fremgår af tabel B5. Tabel B5. Øvrige udfordringer: Mio. kr., 2016-priser I alt I. Posthusgrund 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 J. Driftsreserve øges til 30 mio. kr. til imødegå ekstraordinære kassetræk + genopretning af anlægsreserven 15,5 0,0 4,4 0,0 19,9 K. Udfasning af prioriteringsbidragene 20,0 40,0 30,0 20,0 110,0 L. Effektivisering af ejendomsdriften (bygningsanalyse) 0,5 0,7 1,0 1,0 3,2 Øvrige udfordringer i alt 47,0 40,7 35,4 21,0 144,1 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning I. Køb af posthusgrunden Byrådet har nedlagt et 14 forbud og en ændring af lokalplanen for posthusgrunden ved den politiske behandling i august forventes at indebærer et krav fra Post Danmark om at Kommunen overtager grunden for 11 mio. kr., som er den påståede markedsværdi for grunden før lokalplanændringen. Såfremt bygningen står som ved overtagelsen vil der være driftsudgifter til den løbende vedligeholdelse samt til vvs-udgifter mv. Såfremt der skal bygges nyt på grunden eller andre aktiviteter (f.eks. bibliotek) ønskes flyttet til posthusgrunden vil der endvidere være anlægs- og flytteudgifter. Størrelsen af drifts-, anlægs- og flytteudgifter vil afhænge af de konkrete politiske projekter for grunden og er ikke medtaget i budgetvurderingen. J. Øget driftsreserve og genopretning af anlægsreserven Sidste år måtte budgettet genåbnes efter første budgetvurdering i januar, da regnskabet for 2014 viste et større kassetræk end forventet ved budget 2015 vedtagelsen. Da budgetterne på flere områder (herunder skoler, ældre og især handicapområdet) også er udfordret anbefaler administrationen, at driftsreserven i 2016 øges fra 14,5 mio. kr. til 30 mio. kr. Samtidig genopbygges anlægsreserven i 2018 til 10 mio. kr. 7

8 K. Udfasning af prioriteringsbidragene Byrådet vedtog i foråret, at budgetoplægget skulle indeholde forslag til udfasning af prioriteringsbidraget. Administrationen har i budgetvurderingen fremlagt to modeller herfor. En model medtaget under udfordringer, hvor prioriteringsbidraget sænkes fra 2 pct. årligt til 1 pct. i 2016 og 2017 og bortfalder helt fra 2018 og en anden model (handlemulighed VI), hvor udfasningen sker lidt langsommere, således at prioriteringsbidraget kun sænkes til 1½ pct. i De to modeller er beskrevet nærmere i afsnit 3 om serviceniveauet nedenfor. L. Effektivisering af ejendomsdriften (bygningsanalyse) Med budget blev forlods indarbejdet en effektivisering af ejendomsdriften som opfølgning på den gennemførte bygningsanalyse. Der har ikke været tilslutning til forslagene til realisering heraf og administrationen foreslår derfor, at effektiviseringen udgår af budgettet. 3. Serviceniveau og kommunens driftsudgifter i budget 2016 Med de mange elementer i budgettet kan det være svært at bevare overblikket over den samlede effekt på kommunens serviceniveau. I dette afsnit af søgt sammenfattet, hvordan økonomien (serviceniveauet) på de store serviceområder påvirkes af budgetforslaget. I administrationens budgetvurdering foreslås en udfasning af prioriteringsbidraget. Af forslaget fremgår, at prioriteringsbidraget nedsættes fra 2 pct. til 1 pct. i 2016 og 2017 og udfases helt fra Dette vil betyde, at politikområdernes budgetter i forhold til den nuværende situation tilføres 260 mio. kr. over budgetperioden. At det kun koster 110 mio. kr. at udfase prioriteringsbidraget skyldes, at prioriteringsbidragene i budget 2018 og 2019 ikke er udmøntet på konkrete initiativer, men ligger i puljer på hhv. 50 og 100 mio. kr. Tabel B6. Budgeteffekt af udfasning af prioriteringsbidrag Udfasning af prioriteringsbidragene 20,0 40,0 80,0 120,0 260,0 Finansiering af Ikke udmøntede puljer -50,0-100,0-150,0 I alt 20,0 40,0 30,0 20,0 110,0 I administrationens budgetvurdering, handlemulighed I, indarbejdes konkrete besparelser på 20 mio. kr. årligt til finansiering af udfordringerne. Det betyder, at driftsbudgetterne falder med 80 mio. kr. over budgetperioden. Samlet vil driftsbudgetterne med administrationens anbefalinger og handlemulighed I være uændrede i 2016, men blive lettet med 180 mio. kr. over hele budgetperioden. Tabel B7. Samlet påvirkning af organisationen med budgetoplægget Påvirkning på driftsbudgettet Udfasning af prioriteringsbidragene 20,0 40,0 80,0 120,0 260,0 I. Konkrete besparelser -20,0-20,0-20,0-20,0-80,0 Effekt på serviceniveau I alt 0,0 20,0 60,0 100,0 180,0 Reduktion af ikke udmøntede puljer -50,0-100,0-150,0 8

9 Alternativ handlemulighed i form af langsommere udfasning af prioriteringsbidrag En alternativ handlemulighed i administrationens budgetvurdering er forslag VI som er en langsommere udfasning af prioriteringsbidrag end det indarbejdede i administrationens budgetoplæg, under øvrige udfordringer. Hvis byrådet vælger handlemulighed VI betyder det at prioriteringsbidraget ikke sættes ned fra 2 pct. til 1 pct. i budget 2016, men i stedet sættes ned til 1,5 pct. En langsommere udfasning af prioriteringsbidraget vil således kunne frigøre 40 mio. kr. over budgetperioden i forhold til den af administrationen anbefalede model. Tabel B8 Langsommere udfasning af prioriteringsbidragene 10,0 30,0 70,0 110,0 220,0 I. Konkrete besparelser -20,0-20,0-20,0-20,0-80,0 I alt -10,0 10,0 50,0 90,0 140,0 Hvis byrådet vælger både konkrete besparelser og en langsommere udfasning af prioriteringsbidraget vil centre og institutioner blive pålagt samlet 10 mio. kr. i ekstra besparelser i 2016, men over hele budgetperioden få tilbageført 140 mio. kr. Handlemulighed V ingen pris- og lønfremskrivning på de rammestyrede områder i budget 2016 I administrationens budgetvurdering beskrives også en yderligere handlemulighed i form af at de rammestyrede områder ikke får pris- og lønfremskrevet deres budgetter fra Dette vil kunne frigøre yderligere 48 mio. kr. over budgetperioden. I forhold til tidligere besparelser gennemført via pris- og lønfremskrivning friholdes de indsatsstyrede områder i handlemulighed V ud fra at disse områder har haft vanskeligt ved at indfri besparelsen. Fredensborg Kommune har anvendt forskellige former fra besparelser via pris- og lønfremskrivning siden budget Fra budget 2016 og frem er der ikke indlagt besparelser i form af reduceret pris- og lønfremskrivning. Tabel B9 Yderligere handlemuligheder V. P/L fra 2015 til 2016 niveau udelades på rammestyret områder -12,0-12,0-12,0-12,0-48,0 Omprioriteringsbidrag og reduceret pris og lønfremskrivning virker på samme måde og begge metoder er reelt rammereduktioner. Det vil ikke give mening at erstatte nedsætte prioriteringsbidraget, hvis det erstattes af en tilsvarende reduktion gennem reduceret pris- og lønfremskrivning, hvis der ikke samlet er en lempelse for de ramte institutioner, mv. 9

10 Eksempel i forhold til hvordan ovenstående vil påvirke Politikområde Børn Af følgende eksempel fremgår hvordan politikområde Børn vil blive påvirket af udfasningen af prioriteringsbidrag og handlemulighed VI langsommere udfasning af prioriteringsbidraget, handlemulighed I konkrete besparelser og handlemulighed V ingen pris- og lønfremskrivning fra 2015 til Tabel B10 Mio. kr., 2016-niveau (POL Børn) I alt K. Udfasning af prioriteringsbidragene 2,3 4,6 9,0 13,4 29,3 I. Konkrete besparelser????? VI. Langsommere udfasning af prioriteringsbidragene -1,2-1,2-1,2-1,2-4,8 V. Ingen pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 på rammestyrede områder -1,8-1,8-1,8-1,8-7,2 Hvis Byrådet beslutter, at udfase prioriteringsbidraget jf. den indarbejdede øvrige udfordring K, hvor prioriteringsbidraget nedsættes til 1 pct. i 2016 og 2017 og udfases helt fra 2018, tilbageføres 2,3 mio. kr. i 2016 og over budgetperioden tilbageføres 29,3 mio. kr. til politikområde Børn. Omvendt kan politikområde Børn blive ramt af besparelser, hvis administrationens forslag til handlemuligheder vælges. Det vides dog ikke om nogle af besparelserne som byrådet evt. måtte vælge rammer politikområde Børn. Hvis byrådet vælger en langsommere udfasning af prioriteringsbidragene, hvor prioriteringsbidraget i 2016 nedsættes til 1,5 pct. stedet for 1 pct. vil politikområde Børn få tilbageført 1,1 mio. kr. i stedet for 2,3 mio. kr. i budget 2016 og 24,5 mio. kr. over budgetperioden. Hvis byrådet i stedet vælger ikke at prisfremskrive de rammestyrede områders budgetter fra , så vil budgettet til politikområde Børn blive reduceret med 1,8 mio. kr. Hvis byrådet vælger at udfase prioriteringsbidraget og samtidig vælger ingen pris- og lønfremskrivning på de rammestyrede områder, så vil politikområde Børn stadig få tilbageført 0,5 mio. kr. i 2016 og 22,1 over budgetperioden. Det skal bemærkes, at tabellen alene beskriver ændringerne som følge af indeværende års budgetforslag. Udgangspunktet inden budgetlægningen er, at stort set alle rammestyrede områder skal spare ca. 2 pct. svarende til ca. 4,6 mio. kr. på politikområde børn. Ændringerne skal altså regnes i forhold til et udgangspunkt, som er et fald (når der ses bort fra demografireguleringer) på 4,6 mio. kr. 10

11 4. Anlægsprioritering I budgetvurderingen er der under handlemuligheder indarbejdet et forslag om, at prioriteringen af Gymnastikkens Hus, Byens Hus og posthusgrunden i Humlebæk sker sammen med de øvrige projekter under projekt Fremtidens Fredensborg. I projekt Fremtidens Fredensborg er der afsat ca. 120 mio. kr. over budgetperioden til prioritering af forskellige anlægsprojekter, som skal være med til at sikre udviklingen af Fredensborg Kommune som en fortsat attraktiv bosætningskommune, og med handlemulighed II ligges der op til at de 3 projekter overføres til at indgå i denne prioritering. Såfremt byrådet vælger handlemulighed II frigøres der 36 mio. kr. i 2016 og Argumenterne for at overføre de 3 anlægsprojekter til Fremtidens Fredensborg er, dels at der er gengangere mellem de projekter som er foreslået i forbindelse med borgerinddragelsen i projekt Fremtidens Fredensborg, dels at der endnu ikke er klarhed om projekternes endelig udformning, herunder finansieringsbehov. Tabel B11 Posthusgrund 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Byens hus 7,9 5,2 0,0 0,0 13,0 Gymnastikkens hus 0,0 11,5 0,0 0,0 11,5 18,9 16,7 0,0 0,0 35,5 Ved siden af anlægsmidlerne i Fremtidens Fredensborg er det vedtagne anlægsbudget på 91,9 mio. kr. i I forhold til anlægsbudgettet skal byrådet endvidere træffe beslutning om, hvorvidt byrådet ønsker at genoptage de anlægsprojekter som byrådet satte i bero med genopretningspakken. Hvis alle projekter droppes kan der frigøres 13,2 mio. kr. I anlægsbudgettet indgår en pulje afsat til faglokaler på 6 mio. kr. og en pulje til modernisering af skoler på 22 mio. kr. over budgetperioden. I handlemulighed VIII foreslås at disse slås sammen til en pulje på 5 mio. kr. årligt målrettet skolerne. Hermed frigøres yderligere 8 mio. kr. Byrådet kan endvidere overveje om denne pulje også skal tilføres til puljen til Fremtidens Fredensborg, således at denne forhøjes til 140 mio. kr. ud fra at der endnu ikke er planlagt konkrete projekter. Tabel B12 Pulje til modernisering af skoler 4,0 6,0 6,0 6,0 22,0 Pulje til faglokaler 2,4 1,2 1,2 1,2 6,0 Ny samlet pulje 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Budgetforbedring 1,4 2,2 2,2 2,2 8,0 11

12 5. Ændret afdragsprofil Som handlemulighed III. og IV. i budgetvurderingen beskrives muligheden for at reducere afdragene på kommunens gæld, herunder lånefinansiere udgiften til DONG og CHF-swap. Hvis de nuværende afdrag fastholdes, vil den ordinære gæld (samlet gæld minus klimagæld og gæld vedr. indefrosne ejendomsskatter) være tilbagebetalt i Hvis tidspunktet for tilbagebetaling af kommunens ordinære gæld udskydes med 10 år til 2032 frigøres der likviditet i årene frem til Det konkrete beløb er 28,5 mio. kr. i 2016 stigende til 33,6 mio. kr. i Den ekstra likviditet skal tilbagebetales fra 2023 og frem. I årene 2016 til 2018 forventes en nettoudgift på sammenlagt 39,5 mio. kr. til overtagelse af gadebelysning fra Dong og indfrielse af CHF-swap. For at undgå uforholdsmæssigt store kassetræk i disse år er der regnet på muligheden for at imødegå disse kassetræk gennem yderligere låntagning. Konkret foreslås det, at låne yderligere 13 mio. kr. i 2016 og 2018 samt yderligere 15 mio. kr. i Hvis byrådet beslutter, at gælden skal tilbagebetales i 2032, vil det give anledning til ekstra renter og afdrag fra 2019 og frem. I 2019 er udgiften til renter og afdrag 4,1mio. kr. større end i situationen uden ekstra lån. Tabel B13 Mio. kr Gældfri i ,5 28, ,6 32,6 31,6 29,4-29,9 Lånefinansiering af Dong og swap (fremrykket) ,1-4 -3,9-3,8-3,7 6. Skatteændringer Personskatten Af tabellen nedenfor fremgår det forventede merprovenu for forskellige senarier af øget personskat. Der er beregnet merprovenu ved forskellige ændringer fra 0,1 til 2,0 pct. i skatteprocenten fra de nuværende 25,3 pct. Beregningerne ligger følgende forudsætninger til grund: 1. At Fredensborg Kommune får andel i Social- og Indenrigsministeriets skattestigningspulje 2016 og der opnås 100 pct. tilladelse hvilket er usikkert. 2. At det statsgaranteret grundlag for indkomstskatten 2016 er anvendt, og i er oplysningerne om indkomstskattegrundlag hentet fra KL s - Tilskud- og udligningsmodel. 3. At det skråskatteloft er i alle år forudsat til: 24,87 pct. 4. At det opnåede tilskud til skattenedsættelse, som følge af tidligere skattesænkning, vil frafalde kommunen såfremt skatten hæves. Beløbet udgør i 2016: 3,528 mio. kr. og 2017: 1,764 mio. kr. Provenuet fra forskellige skattestigninger fremgår af tabellen nedenfor inklusive at Fredensborg mister tilskud til den skattenedsættelse, der blev gennemført i 12

13 2014. Det betyder, at en skattestigning på 0,5 pct. i 2016 giver et merprovenuet på 28,9 mio. kr. Regnestykket ser således ud ved stigning 0,5 pct.: Merprovenu brutto: 32,4 mio. kr. minus tabt tilskud til skattenedsættelse på 3,5 mio.kr. = 28,9 mio. kr. Problematikken gentager sig i 2017, hvor Fredensborg dog kun mister 1,764 mio. kr. ved en skattestigning og dermed får et samlet provenu på 34,6 mio. kr. I 2018 og frem modtages tilskuddet ikke længere, idet tilskuddet kun gives i de første fire år efter skattesænkningen, som blev gennemført med start år i 2014 i Fredensborg. Ved skattestigninger på de øvrige skattekilder grundskyld og dækningsafgift er det samme situation, og det tabte tilskud til skattenedsættelse er indregnet i tabellerne. Tabel B14. Provenu ved personskattestigning Ekstraprovenu ved skattestigning forudsat tilladelse fra SIM, mio. kr Skattestigning på 0,1 pct. -2,95-4,95-6,92-7,15 Skattestigning på 0,2 pct. -9,44-11,66-13,85-14,30 Skattestigning på 0,3 pct. -15,92-18,38-20,77-21,44 Skattestigning på 0,5 pct. -28,88-31,81-34,62-35,74 Skattestigning på 1,0 pct. -61,29-65,37-69,25-71,48 Skattestigning på 1,5 pct. -93,69-98,94-103,87-107,22 Skattestigning på 2,0 pct. -126,10-132,51-138,49-142,96 Skat fra grundskyld Grundskyld opkræves i dag med 24,65 promille og satsstigningerne vist nedenfor skal ses i forhold til dette niveau. Beregningerne er foretaget ud fra samme forudsætninger som ved personskatterne og dermed igen inklusive bortfald af tilskud som følge af tidligere års skattenedsættelse. Af nedenstående tabel fremgår provenuet af forskellige skattestigninger. Således vil en skattestigning på 0,2 promille give en merindtægt på 4,49 mio. kr. over budgetperioden inklusive bortfald af tilskud. Tabel B15. Provenu ved grundskyldsstigning Grundskyldsprovenu ved stigning i promille, mio. kr ,2 promille 1,23-0,62-2,47-2,63-4,49 0,4 promille -1,04-3,00-4,96-5,26-14,26 0,6 promille -3,31-5,37-7,42-7,89-23,99 0,8 promille -5,58-7,74-9,89-10,53-33,74 1,0 promille -7,86-10,12-12,37-13,16-43,51 1,5 promille -13,53-16,05-18,55-19,74-67,87 2,0 promille -19,21-21,98-24,73-26,32-92,24 2,5 promille -24,89-27,92-30,91-32,89-116,61 3,0 promille -30,57-33,85-37,10-39,47-140,99 13

genn Administrationens 2. budgetvurdering

genn Administrationens 2. budgetvurdering genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 2. budgetvurdering September 2015 Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 2. budgetvurdering for 2016-2019 skal

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering

Administrationens 1. budgetvurdering Administrationens 1. budgetvurdering 2018-2021 Administrationens 1. budgetvurdering April 2017 Administrationens 1. budgetvurdering 2018-2021 Budgetvurderingen har til formål at give Byrådet administrationens

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere