genn Administrationens 2. budgetvurdering Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag"

Transkript

1 genn Administrationens 2. budgetvurdering Bilag

2 Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens forudsætninger og antagelser. Endvidere beskrives virkningen af de forskellige forslag i forhold til kommunens serviceniveau. 1. Basisbudget Udgangspunktet for basisbudgettet er det vedtagne budget for 2016 og frem, som byrådet vedtog sidste år, justeret med ændringer i statens tilskud og udligning til kommunerne, ændringer i demografi samt tillægsbevillinger. Hvor det normalt er en teknisk øvelse at danne basisbudgettet, da kommunen baserer sig på de tal som kommer fra KL, så har administrationen i år i højere grad skullet træffe en række valg. For det første, så har KL i deres prognose fra 2017 og frem lagt til grund, at kommunernes budgetter fra 2017 hvert år reduceres med det fulde nye omprioriteringsbidrag (som på landsplan er 2,4 mia. kr.). Det svarer til et årligt fald på godt 16 mio. kr. i Fredensborg Kommune. I 2016 indebærer kommuneaftalen dog, at 80 pct. af omprioriteringsbidraget tilbageføres til kommunerne svarende til 12,7 mio. kr. i Fredensborg. For det andet har KL antaget, at det midlertidige finansieringstilskud, som kommunerne nu har modtaget de seneste 3 år, ikke videreføres. Det svarer til 10,5 mio. kr. hvert år for Fredensborg Kommune. Administrationen har i basisbudgettet lagt til grund, at kommunerne også i de kommende år vil få en del af omprioriteringsbidraget tilbage i kommuneaftalerne, svarende til samme andel som blev opnået i Denne antagelse forbedrer basisbudgettet med 12,7 mio. kr. i 2017 og med 76 mio. kr. over budgetperioden. Derimod har administrationen antaget, at det midlertidige finansieringstilskud ikke videreføres. Da der er tale om antagelser behæftet med en betydelig usikkerhed og med potentielt stor betydning for de kommende års budgetlægning, så er det vigtigt, at der er politisk ejerskab hertil. I tabel B1 er vist virkningen på basisbudgettet af tre modeller. Dels en model, hvor KL s tal bruges rent, dels den model som administrationen har lagt til grund for budgetvurderingen og endelig en model, hvor kommunerne får hele omprioriteringsbidraget tilbage samtidig med at det midlertidige finansieringstilskud videreføres. 2

3 Tabel B1. Ændringer i indtægtsprognosen 1) KL s tilskuds- og udligningsmodel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2) Administrationens anbefaling samme andel af omprioriteringsbidraget som i 0,0-12,7-25,5-38,2-76,4 2016, men intet finansieringstilskud 3) Hele omprioriteringsbidraget gives tilbage til kommunerne og det midlertidige finansieringstilskud fortsætter 0,0-26,6-42,7-58,7-128,0 I den mest optimistiske model vil basisbudgettet blive forbedret med 128 mio. kr. over budgetperioden eller med ca. 40 mio. kr. mere end ved den antagelse, som administrationen har lagt ind. Administrationen anbefaler en forsigtig model, hvor man dog lægger sig højere end i KL s tilskuds- og udligningsmodel. Administrationens anbefaling indebærer to usikkerhedsmomenter i budgetlægningen. Dels er der risiko for, at kommunen ikke får så mange penge i de kommende års økonomiaftaler, som der er budgetteret med. Dels er der risiko for, at selv om kommunen rent faktisk får pengene, så vil de være øremærket (i form af statslige puljer) til nye opgaver. I begge tilfælde vil det give en budgetudfordring som vil skulle løses i de næste års budgetter. Omvendt vil en meget forsigtig budgetlægning kunne indebære, at der gennemføres en række besparelser, som reelt ikke er nødvendige. Også på selskabsskatten kan kommunerne lægge egne antagelser ind i basisbudgettet. KL anbefaler, at der for 2017 og frem tages udgangspunkt i det kendte niveau for 2016 fremskrevet med 4-5 pct. årligt. Administrationen har valgt et forsigtighedsprincip, hvor selskabsskatterne er lagt fladt fra 2016 til 2017 og først fremskrives med KL anbefalinger fra 2018 og frem. Administrationens anbefaling giver en netto mindreindtægt efter udligning på 3-4 mio. kr. årligt i forhold til KL s fremskrivning, men er omvendt lidt mere optimistisk end tidligere, hvor overslagsårene var baseret på et gennemsnit af tidligere års indtægter, hvilket ville give et lille fald i selskabsskatterne fra 2016 til De samlede ændringer i basisbudgettet fremgår af tabel B2. Tabel B2 Samlet ændring i indtægtsprognosen inkl. afledte ændringer i driften Mio. kr., 2016-priser I alt Indtægtsprognose(inkl. tilbageførsel 1,9 mia. kr. til kommunerne) -46,2-36,8-34,0 24,3-92,8 Ældremilliard 6,7 6,7 6,7 6,7 26,8 Beskæftigelse (merudgifter jf. refusionsomlægning samt generel udvikling af budgetgarantien) 30,5 36,5 25,6 26,6 119,1 Pris- og lønreguleringer -19,5-18,6-19,9-21,1-79,1 Lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer 8,5 12,2 18,4 16,7 55,9 Indtægtsprognose, netto -20,0-0,1-3,2 53,2 29,9 3

4 De samlede ændringer i indtægtsprognosen inkl. pris og lønreguleringer mv. forbedrer basisbudgettet i 2016 med 20 mio. kr. Set over perioden forværres basisbudgettet med knap 30 mio. kr. primært som følge af det nye omprioriteringsbidrag. En række elementer i indtægtsprognosen er forklaret nedenfor: Ældremilliarden I kommuneaftalen er bindingerne på ældremilliarden ophævet, og tilskuddet gives som en del af bloktilskuddet. Kommunerne er således ikke fra budget 2016 forpligtet til at gennemføre nye initiativer på ældreområdet for at opnå tilskuddet. Administrationen har forudsat, at midlerne bliver på ældreområdet. Omlægning af beskæftigelsesområdet Merudgifter i forbindelse med omlægning af refusioner for de udgifter, der ligger uden for Lov og Cirkulæreprogrammet, samt den forventede udvikling af beskæftigelse udgør en merudgift i Fredensborg Kommune på 119,1 mio. kr. over budgetperioden. Refusionsomlægningen medfører at udgifter til kontanthjælp, førtidspension, revalidering og ressourceforløb øges væsentligt. I 2016 er der en manglende kompensation for merudgifterne som følge af refusionsomlægningen på 9,25 mio. kr. Pris og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivningen forbedrer kommunens indtægtsbudget med 79,1 mio. kr. Til beregning af effekten af pris- og lønskøn er KL s skøn i juli lagt til grund. Lønskøn er dannet ud fra de overenskomster, der er for de kommende år samt økonomiaftalen 2015 og Økonomisk Redegørelses, december 2014, skøn for den private lønudvikling. Prisudviklingen beregner KL ligeledes med udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelser over prisudvikling. Demografi Som fremlagt på aprilseminaret indregnes 31,4 mio.kr., hvor den største ændring i forhold til tidligere prognose er på ældreområdet. Tabel B3. Demografiregulering jf. ny befolkningsprognose Skoleområdet 0,6 1,3 1,5 1,1 4,6 Pasningsområdet 1,0 1,8 2,8 3,4 9,1 Ældreområdet 2,3 2,1 2,3 11,1 17,7 Ændring i alt 3,9 5,3 6,6 15,7 31,4 Anm. Tabellen viser ændringer i udgifterne i forhold til det hidtil budgetterede. Det kan altså ikke aflæses af tabellen hvorvidt befolkningsgruppen inden for den gældende serviceydelse vokser eller falder i perioden. Tillægsbevillinger Siden vedtagelsen af budget 2015 er der givet tillægsbevillinger over budgetperioden på i alt 64,4 mio. kr. Det er sagerne vedrørende budgetrevisioner, overførselssagen samt sagerne vedr. genopretning og kasseopbygning, hvoraf det 4

5 primært er korrektionerne fra de to sidste sager, der har ændret billedet siden budgetvedtagelsen i efteråret Lov og Cirkulæreprogrammet Herudover er der i basisbudgettet indregnet lov- og cirkulæreprogrammet. Lovog cirkulæreprogrammet medfører flere udgifter på samlet 55,9 mio. kr. over perioden. Den helt store post i årets lov- og cirkulæreprogram vedrører refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som udgør merudgifter for 7 mio. kr. i 2016, 11,3 mio. kr. i 2017 og 15,6 i hvert af årene Uomgængelige merudgifter og øvrige udfordringer Administrationen skelner i budgetvurderingen mellem uomgængelige merudgifter og øvrige udfordringer. Førstnævnte omfatter merudgifter, hvor de politiske påvirkningsmuligheder er begrænsede eller hvor der allerede er truffet politisk beslutning. Sidstnævnte omfatter merudgifter, som byrådet reelt kan beslutte ikke medtages i budgettet. De uomgængelige merudgifter fremgår af tabel B4. Tabel B4 Uomgængelige merudgifter Mio. kr., 2016-priser I alt A. Sundhedsvæsnet (aktivitetsbestemt medfinansiering) 21,6 25,7 27,9 32,0 107,2 B. Flygtninge, bolig og integration 3,0 4,0 5,0 6,0 18,0 C. Takststigninger, hjemløse og hjælpemidler (handicap og socialpsykiatri) 7,4 7,4 7,4 7,4 29,6 D. Overtagelse af gadebelysning fra Dong samt belysning generelt -1,3-0,4 26,2-2,7 21,8 E. Fælles monopoludbud (it-systemer) 1,0 0,3 0,0 0,0 1,3 F. Ejendomsskatter 1,6 2,2 2,9 3,8 10,5 G. Indfrielse af CHF-swap (lån) 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 H. Vintertjeneste 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Uomgængelige udgifter i alt 35,2 56,2 71,4 48,5 211,4 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning. A. Sundhedsvæsnet (aktivitetsbestemt medfinansiering) Kommunerne betaler for en del af udgiften til sygehusene gennem den såkaldte aktivitetsbestemte medfinansiering. Det omfatter udgifter til indlæggelser og ambulante behandlinger på sygehuse, genoptræning, vagtlægebesøg mv.. Udgifterne hertil er steget i 2014 og 1. halvår Da budgettet samtidig falder som følge af prioriteringsbidraget er der en budgetudfordring på mio. kr. årligt, der er beskrevet nærmere i særskilt notat om sygehusudgifter i budgetmappen. B. Flygtninge Kommunen har udgifter til modtagelse af flygtninge. Udgifterne er både direkte ydelser, kommunal service og en personalemæssig opnormering for at fremme integrationen. Kompensationen fra staten dækker ikke i 5

6 fuldt omfang kommunens udgifter og der forventes derfor en merudgift på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i Skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed og er beskrevet grundigere i særskilt notat i budgetmappen. C. Takststigninger, hjemløse og socialpsykiatri (handicap og socialpsykiatri) Byrådet gav i juni en tillægsbevilling i 2015 på området pga. merudgifter på politikområdet Handicap og Socialpsykiatri. Udfordringen i blev henvist til budgetforhandlingerne. Merudgiften vedrører tre konkrete områder. Det er takststigninger på bo- institutioner på 3,3 mio. kr. årligt, takststigninger på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, på 1,1 mio. kr. og stigende udgifter til hjemløse og hjælpemidler for henholdsvis 1,145 og 1,85 mio. kr. Merbevillingen løser ikke de samlede udfordringer på handicapområdet, der belyses nærmere på Social og Seniorudvalget i september. Udfordringen er beskrevet i særskilt notat i budgetmappen. D. Overtagelse af gadebelysning fra Dong Gadebelysningen drives i dag af Dong. Fredensborg Kommune kan ved at overtage gadebelysningen fra Dong hente betydelige besparelser på den løbende drift. Økonomiudvalget godkendte i juni at forhandle en aftale om tilbagekøb af belysningen på plads. Med aftalen følger en anlægsudgift i 2018 på 26,2 mio. kr. som skal godkendes af byrådet med budgetvedtagelsen. (Det bemærkes, at udgiften kan lånefinansieres, jf. handlemulighed IV). I de øvrige år bidrager driftsbesparelserne med finansiering. E. Fælles monopolbrud I økonomiaftalen 2013 blev det aftalt at konkurrenceudsætte en række store it-systemer, hvor KMD har monopol. Monopolbruddet skal på sigt give bedre systemer og driftsbesparelser, men selve skiftet er forbundet med større investeringer og en periode med dobbeltdrift. Det betydelige ressourcetræk ved systemskiftet søges dækket indenfor den eksisterende bemanding, men der skønnes meget forsigtigt, at være investerings- og paralleldriftsudgifter på 1 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i F. Ejendomsskatter Ejendomsskatterne for kommunens egne bygninger er stigende, mens budgettet hertil har været fladt, det giver en stigende budgetudfordring fra 1,6 mio. kr. i 2016 til 3,8 mio. kr. i Med den nuværende placering af budgettet hos Kommunale Ejendomme kan de stigende skatter alene finansieres ved at skære i budgettet til bygningsvedligeholdelse. Der er reelt tale om en teknisk øvelse, da de stigende ejendomsskatter også indgår på indtægtssiden og dermed afspejles i indtægtsprognosen. G. Indfrielse af CHF swap Kommunen har i dag to rentesikringsaftaler, hvor lån i danske kroner er byttet til lån i schweiziske franc såkaldte valuta og rente swaps. Aftalerne udløber i Med stigningen i schweizerfranc de senere år vil kommunen realisere et tab ved udløb af aftalerne. Med den aktuelle kurs vil udgiften ved indfrielse være på mio. kr. Kursen har været svagt fal- 6

7 dende den sidste tid og administrationen anbefaler, at der budgetlægges med en udgift på 15 mio. kr. (som kan lånefinansieres, jf. handlemulighed IV). H. Vintertjenesten Vintertjenesten foretages af Nordsjællands Park og Vej, der har analyseret nærmere på hvad udgiften til snerydning vil være i et normalår. Illustrativt kan nævnes, at vinteren 2014/2015, der stort set ikke har budt på sne, alligevel har været omkostningstung pga. behovet for præventiv saltning som følge af temperatursvingninger omkring frysepunktet. Dette års budget pt. er således allerede brugt. Budgettet for en normal vinter vurderes at være 2 mio. kr. højere end det nuværende budget. Øvrige udfordringer fremgår af tabel B5. Tabel B5. Øvrige udfordringer: Mio. kr., 2016-priser I alt I. Posthusgrund 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 J. Driftsreserve øges til 30 mio. kr. til imødegå ekstraordinære kassetræk + genopretning af anlægsreserven 15,5 0,0 4,4 0,0 19,9 K. Udfasning af prioriteringsbidragene 20,0 40,0 30,0 20,0 110,0 L. Effektivisering af ejendomsdriften (bygningsanalyse) 0,5 0,7 1,0 1,0 3,2 Øvrige udfordringer i alt 47,0 40,7 35,4 21,0 144,1 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning I. Køb af posthusgrunden Byrådet har nedlagt et 14 forbud og en ændring af lokalplanen for posthusgrunden ved den politiske behandling i august forventes at indebærer et krav fra Post Danmark om at Kommunen overtager grunden for 11 mio. kr., som er den påståede markedsværdi for grunden før lokalplanændringen. Såfremt bygningen står som ved overtagelsen vil der være driftsudgifter til den løbende vedligeholdelse samt til vvs-udgifter mv. Såfremt der skal bygges nyt på grunden eller andre aktiviteter (f.eks. bibliotek) ønskes flyttet til posthusgrunden vil der endvidere være anlægs- og flytteudgifter. Størrelsen af drifts-, anlægs- og flytteudgifter vil afhænge af de konkrete politiske projekter for grunden og er ikke medtaget i budgetvurderingen. J. Øget driftsreserve og genopretning af anlægsreserven Sidste år måtte budgettet genåbnes efter første budgetvurdering i januar, da regnskabet for 2014 viste et større kassetræk end forventet ved budget 2015 vedtagelsen. Da budgetterne på flere områder (herunder skoler, ældre og især handicapområdet) også er udfordret anbefaler administrationen, at driftsreserven i 2016 øges fra 14,5 mio. kr. til 30 mio. kr. Samtidig genopbygges anlægsreserven i 2018 til 10 mio. kr. 7

8 K. Udfasning af prioriteringsbidragene Byrådet vedtog i foråret, at budgetoplægget skulle indeholde forslag til udfasning af prioriteringsbidraget. Administrationen har i budgetvurderingen fremlagt to modeller herfor. En model medtaget under udfordringer, hvor prioriteringsbidraget sænkes fra 2 pct. årligt til 1 pct. i 2016 og 2017 og bortfalder helt fra 2018 og en anden model (handlemulighed VI), hvor udfasningen sker lidt langsommere, således at prioriteringsbidraget kun sænkes til 1½ pct. i De to modeller er beskrevet nærmere i afsnit 3 om serviceniveauet nedenfor. L. Effektivisering af ejendomsdriften (bygningsanalyse) Med budget blev forlods indarbejdet en effektivisering af ejendomsdriften som opfølgning på den gennemførte bygningsanalyse. Der har ikke været tilslutning til forslagene til realisering heraf og administrationen foreslår derfor, at effektiviseringen udgår af budgettet. 3. Serviceniveau og kommunens driftsudgifter i budget 2016 Med de mange elementer i budgettet kan det være svært at bevare overblikket over den samlede effekt på kommunens serviceniveau. I dette afsnit af søgt sammenfattet, hvordan økonomien (serviceniveauet) på de store serviceområder påvirkes af budgetforslaget. I administrationens budgetvurdering foreslås en udfasning af prioriteringsbidraget. Af forslaget fremgår, at prioriteringsbidraget nedsættes fra 2 pct. til 1 pct. i 2016 og 2017 og udfases helt fra Dette vil betyde, at politikområdernes budgetter i forhold til den nuværende situation tilføres 260 mio. kr. over budgetperioden. At det kun koster 110 mio. kr. at udfase prioriteringsbidraget skyldes, at prioriteringsbidragene i budget 2018 og 2019 ikke er udmøntet på konkrete initiativer, men ligger i puljer på hhv. 50 og 100 mio. kr. Tabel B6. Budgeteffekt af udfasning af prioriteringsbidrag Udfasning af prioriteringsbidragene 20,0 40,0 80,0 120,0 260,0 Finansiering af Ikke udmøntede puljer -50,0-100,0-150,0 I alt 20,0 40,0 30,0 20,0 110,0 I administrationens budgetvurdering, handlemulighed I, indarbejdes konkrete besparelser på 20 mio. kr. årligt til finansiering af udfordringerne. Det betyder, at driftsbudgetterne falder med 80 mio. kr. over budgetperioden. Samlet vil driftsbudgetterne med administrationens anbefalinger og handlemulighed I være uændrede i 2016, men blive lettet med 180 mio. kr. over hele budgetperioden. Tabel B7. Samlet påvirkning af organisationen med budgetoplægget Påvirkning på driftsbudgettet Udfasning af prioriteringsbidragene 20,0 40,0 80,0 120,0 260,0 I. Konkrete besparelser -20,0-20,0-20,0-20,0-80,0 Effekt på serviceniveau I alt 0,0 20,0 60,0 100,0 180,0 Reduktion af ikke udmøntede puljer -50,0-100,0-150,0 8

9 Alternativ handlemulighed i form af langsommere udfasning af prioriteringsbidrag En alternativ handlemulighed i administrationens budgetvurdering er forslag VI som er en langsommere udfasning af prioriteringsbidrag end det indarbejdede i administrationens budgetoplæg, under øvrige udfordringer. Hvis byrådet vælger handlemulighed VI betyder det at prioriteringsbidraget ikke sættes ned fra 2 pct. til 1 pct. i budget 2016, men i stedet sættes ned til 1,5 pct. En langsommere udfasning af prioriteringsbidraget vil således kunne frigøre 40 mio. kr. over budgetperioden i forhold til den af administrationen anbefalede model. Tabel B8 Langsommere udfasning af prioriteringsbidragene 10,0 30,0 70,0 110,0 220,0 I. Konkrete besparelser -20,0-20,0-20,0-20,0-80,0 I alt -10,0 10,0 50,0 90,0 140,0 Hvis byrådet vælger både konkrete besparelser og en langsommere udfasning af prioriteringsbidraget vil centre og institutioner blive pålagt samlet 10 mio. kr. i ekstra besparelser i 2016, men over hele budgetperioden få tilbageført 140 mio. kr. Handlemulighed V ingen pris- og lønfremskrivning på de rammestyrede områder i budget 2016 I administrationens budgetvurdering beskrives også en yderligere handlemulighed i form af at de rammestyrede områder ikke får pris- og lønfremskrevet deres budgetter fra Dette vil kunne frigøre yderligere 48 mio. kr. over budgetperioden. I forhold til tidligere besparelser gennemført via pris- og lønfremskrivning friholdes de indsatsstyrede områder i handlemulighed V ud fra at disse områder har haft vanskeligt ved at indfri besparelsen. Fredensborg Kommune har anvendt forskellige former fra besparelser via pris- og lønfremskrivning siden budget Fra budget 2016 og frem er der ikke indlagt besparelser i form af reduceret pris- og lønfremskrivning. Tabel B9 Yderligere handlemuligheder V. P/L fra 2015 til 2016 niveau udelades på rammestyret områder -12,0-12,0-12,0-12,0-48,0 Omprioriteringsbidrag og reduceret pris og lønfremskrivning virker på samme måde og begge metoder er reelt rammereduktioner. Det vil ikke give mening at erstatte nedsætte prioriteringsbidraget, hvis det erstattes af en tilsvarende reduktion gennem reduceret pris- og lønfremskrivning, hvis der ikke samlet er en lempelse for de ramte institutioner, mv. 9

10 Eksempel i forhold til hvordan ovenstående vil påvirke Politikområde Børn Af følgende eksempel fremgår hvordan politikområde Børn vil blive påvirket af udfasningen af prioriteringsbidrag og handlemulighed VI langsommere udfasning af prioriteringsbidraget, handlemulighed I konkrete besparelser og handlemulighed V ingen pris- og lønfremskrivning fra 2015 til Tabel B10 Mio. kr., 2016-niveau (POL Børn) I alt K. Udfasning af prioriteringsbidragene 2,3 4,6 9,0 13,4 29,3 I. Konkrete besparelser????? VI. Langsommere udfasning af prioriteringsbidragene -1,2-1,2-1,2-1,2-4,8 V. Ingen pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 på rammestyrede områder -1,8-1,8-1,8-1,8-7,2 Hvis Byrådet beslutter, at udfase prioriteringsbidraget jf. den indarbejdede øvrige udfordring K, hvor prioriteringsbidraget nedsættes til 1 pct. i 2016 og 2017 og udfases helt fra 2018, tilbageføres 2,3 mio. kr. i 2016 og over budgetperioden tilbageføres 29,3 mio. kr. til politikområde Børn. Omvendt kan politikområde Børn blive ramt af besparelser, hvis administrationens forslag til handlemuligheder vælges. Det vides dog ikke om nogle af besparelserne som byrådet evt. måtte vælge rammer politikområde Børn. Hvis byrådet vælger en langsommere udfasning af prioriteringsbidragene, hvor prioriteringsbidraget i 2016 nedsættes til 1,5 pct. stedet for 1 pct. vil politikområde Børn få tilbageført 1,1 mio. kr. i stedet for 2,3 mio. kr. i budget 2016 og 24,5 mio. kr. over budgetperioden. Hvis byrådet i stedet vælger ikke at prisfremskrive de rammestyrede områders budgetter fra , så vil budgettet til politikområde Børn blive reduceret med 1,8 mio. kr. Hvis byrådet vælger at udfase prioriteringsbidraget og samtidig vælger ingen pris- og lønfremskrivning på de rammestyrede områder, så vil politikområde Børn stadig få tilbageført 0,5 mio. kr. i 2016 og 22,1 over budgetperioden. Det skal bemærkes, at tabellen alene beskriver ændringerne som følge af indeværende års budgetforslag. Udgangspunktet inden budgetlægningen er, at stort set alle rammestyrede områder skal spare ca. 2 pct. svarende til ca. 4,6 mio. kr. på politikområde børn. Ændringerne skal altså regnes i forhold til et udgangspunkt, som er et fald (når der ses bort fra demografireguleringer) på 4,6 mio. kr. 10

11 4. Anlægsprioritering I budgetvurderingen er der under handlemuligheder indarbejdet et forslag om, at prioriteringen af Gymnastikkens Hus, Byens Hus og posthusgrunden i Humlebæk sker sammen med de øvrige projekter under projekt Fremtidens Fredensborg. I projekt Fremtidens Fredensborg er der afsat ca. 120 mio. kr. over budgetperioden til prioritering af forskellige anlægsprojekter, som skal være med til at sikre udviklingen af Fredensborg Kommune som en fortsat attraktiv bosætningskommune, og med handlemulighed II ligges der op til at de 3 projekter overføres til at indgå i denne prioritering. Såfremt byrådet vælger handlemulighed II frigøres der 36 mio. kr. i 2016 og Argumenterne for at overføre de 3 anlægsprojekter til Fremtidens Fredensborg er, dels at der er gengangere mellem de projekter som er foreslået i forbindelse med borgerinddragelsen i projekt Fremtidens Fredensborg, dels at der endnu ikke er klarhed om projekternes endelig udformning, herunder finansieringsbehov. Tabel B11 Posthusgrund 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Byens hus 7,9 5,2 0,0 0,0 13,0 Gymnastikkens hus 0,0 11,5 0,0 0,0 11,5 18,9 16,7 0,0 0,0 35,5 Ved siden af anlægsmidlerne i Fremtidens Fredensborg er det vedtagne anlægsbudget på 91,9 mio. kr. i I forhold til anlægsbudgettet skal byrådet endvidere træffe beslutning om, hvorvidt byrådet ønsker at genoptage de anlægsprojekter som byrådet satte i bero med genopretningspakken. Hvis alle projekter droppes kan der frigøres 13,2 mio. kr. I anlægsbudgettet indgår en pulje afsat til faglokaler på 6 mio. kr. og en pulje til modernisering af skoler på 22 mio. kr. over budgetperioden. I handlemulighed VIII foreslås at disse slås sammen til en pulje på 5 mio. kr. årligt målrettet skolerne. Hermed frigøres yderligere 8 mio. kr. Byrådet kan endvidere overveje om denne pulje også skal tilføres til puljen til Fremtidens Fredensborg, således at denne forhøjes til 140 mio. kr. ud fra at der endnu ikke er planlagt konkrete projekter. Tabel B12 Pulje til modernisering af skoler 4,0 6,0 6,0 6,0 22,0 Pulje til faglokaler 2,4 1,2 1,2 1,2 6,0 Ny samlet pulje 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Budgetforbedring 1,4 2,2 2,2 2,2 8,0 11

12 5. Ændret afdragsprofil Som handlemulighed III. og IV. i budgetvurderingen beskrives muligheden for at reducere afdragene på kommunens gæld, herunder lånefinansiere udgiften til DONG og CHF-swap. Hvis de nuværende afdrag fastholdes, vil den ordinære gæld (samlet gæld minus klimagæld og gæld vedr. indefrosne ejendomsskatter) være tilbagebetalt i Hvis tidspunktet for tilbagebetaling af kommunens ordinære gæld udskydes med 10 år til 2032 frigøres der likviditet i årene frem til Det konkrete beløb er 28,5 mio. kr. i 2016 stigende til 33,6 mio. kr. i Den ekstra likviditet skal tilbagebetales fra 2023 og frem. I årene 2016 til 2018 forventes en nettoudgift på sammenlagt 39,5 mio. kr. til overtagelse af gadebelysning fra Dong og indfrielse af CHF-swap. For at undgå uforholdsmæssigt store kassetræk i disse år er der regnet på muligheden for at imødegå disse kassetræk gennem yderligere låntagning. Konkret foreslås det, at låne yderligere 13 mio. kr. i 2016 og 2018 samt yderligere 15 mio. kr. i Hvis byrådet beslutter, at gælden skal tilbagebetales i 2032, vil det give anledning til ekstra renter og afdrag fra 2019 og frem. I 2019 er udgiften til renter og afdrag 4,1mio. kr. større end i situationen uden ekstra lån. Tabel B13 Mio. kr Gældfri i ,5 28, ,6 32,6 31,6 29,4-29,9 Lånefinansiering af Dong og swap (fremrykket) ,1-4 -3,9-3,8-3,7 6. Skatteændringer Personskatten Af tabellen nedenfor fremgår det forventede merprovenu for forskellige senarier af øget personskat. Der er beregnet merprovenu ved forskellige ændringer fra 0,1 til 2,0 pct. i skatteprocenten fra de nuværende 25,3 pct. Beregningerne ligger følgende forudsætninger til grund: 1. At Fredensborg Kommune får andel i Social- og Indenrigsministeriets skattestigningspulje 2016 og der opnås 100 pct. tilladelse hvilket er usikkert. 2. At det statsgaranteret grundlag for indkomstskatten 2016 er anvendt, og i er oplysningerne om indkomstskattegrundlag hentet fra KL s - Tilskud- og udligningsmodel. 3. At det skråskatteloft er i alle år forudsat til: 24,87 pct. 4. At det opnåede tilskud til skattenedsættelse, som følge af tidligere skattesænkning, vil frafalde kommunen såfremt skatten hæves. Beløbet udgør i 2016: 3,528 mio. kr. og 2017: 1,764 mio. kr. Provenuet fra forskellige skattestigninger fremgår af tabellen nedenfor inklusive at Fredensborg mister tilskud til den skattenedsættelse, der blev gennemført i 12

13 2014. Det betyder, at en skattestigning på 0,5 pct. i 2016 giver et merprovenuet på 28,9 mio. kr. Regnestykket ser således ud ved stigning 0,5 pct.: Merprovenu brutto: 32,4 mio. kr. minus tabt tilskud til skattenedsættelse på 3,5 mio.kr. = 28,9 mio. kr. Problematikken gentager sig i 2017, hvor Fredensborg dog kun mister 1,764 mio. kr. ved en skattestigning og dermed får et samlet provenu på 34,6 mio. kr. I 2018 og frem modtages tilskuddet ikke længere, idet tilskuddet kun gives i de første fire år efter skattesænkningen, som blev gennemført med start år i 2014 i Fredensborg. Ved skattestigninger på de øvrige skattekilder grundskyld og dækningsafgift er det samme situation, og det tabte tilskud til skattenedsættelse er indregnet i tabellerne. Tabel B14. Provenu ved personskattestigning Ekstraprovenu ved skattestigning forudsat tilladelse fra SIM, mio. kr Skattestigning på 0,1 pct. -2,95-4,95-6,92-7,15 Skattestigning på 0,2 pct. -9,44-11,66-13,85-14,30 Skattestigning på 0,3 pct. -15,92-18,38-20,77-21,44 Skattestigning på 0,5 pct. -28,88-31,81-34,62-35,74 Skattestigning på 1,0 pct. -61,29-65,37-69,25-71,48 Skattestigning på 1,5 pct. -93,69-98,94-103,87-107,22 Skattestigning på 2,0 pct. -126,10-132,51-138,49-142,96 Skat fra grundskyld Grundskyld opkræves i dag med 24,65 promille og satsstigningerne vist nedenfor skal ses i forhold til dette niveau. Beregningerne er foretaget ud fra samme forudsætninger som ved personskatterne og dermed igen inklusive bortfald af tilskud som følge af tidligere års skattenedsættelse. Af nedenstående tabel fremgår provenuet af forskellige skattestigninger. Således vil en skattestigning på 0,2 promille give en merindtægt på 4,49 mio. kr. over budgetperioden inklusive bortfald af tilskud. Tabel B15. Provenu ved grundskyldsstigning Grundskyldsprovenu ved stigning i promille, mio. kr ,2 promille 1,23-0,62-2,47-2,63-4,49 0,4 promille -1,04-3,00-4,96-5,26-14,26 0,6 promille -3,31-5,37-7,42-7,89-23,99 0,8 promille -5,58-7,74-9,89-10,53-33,74 1,0 promille -7,86-10,12-12,37-13,16-43,51 1,5 promille -13,53-16,05-18,55-19,74-67,87 2,0 promille -19,21-21,98-24,73-26,32-92,24 2,5 promille -24,89-27,92-30,91-32,89-116,61 3,0 promille -30,57-33,85-37,10-39,47-140,99 13

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere