genn Administrationens 2. budgetvurdering Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag"

Transkript

1 genn Administrationens 2. budgetvurdering Bilag

2 Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens forudsætninger og antagelser. Endvidere beskrives virkningen af de forskellige forslag i forhold til kommunens serviceniveau. 1. Basisbudget Udgangspunktet for basisbudgettet er det vedtagne budget for 2016 og frem, som byrådet vedtog sidste år, justeret med ændringer i statens tilskud og udligning til kommunerne, ændringer i demografi samt tillægsbevillinger. Hvor det normalt er en teknisk øvelse at danne basisbudgettet, da kommunen baserer sig på de tal som kommer fra KL, så har administrationen i år i højere grad skullet træffe en række valg. For det første, så har KL i deres prognose fra 2017 og frem lagt til grund, at kommunernes budgetter fra 2017 hvert år reduceres med det fulde nye omprioriteringsbidrag (som på landsplan er 2,4 mia. kr.). Det svarer til et årligt fald på godt 16 mio. kr. i Fredensborg Kommune. I 2016 indebærer kommuneaftalen dog, at 80 pct. af omprioriteringsbidraget tilbageføres til kommunerne svarende til 12,7 mio. kr. i Fredensborg. For det andet har KL antaget, at det midlertidige finansieringstilskud, som kommunerne nu har modtaget de seneste 3 år, ikke videreføres. Det svarer til 10,5 mio. kr. hvert år for Fredensborg Kommune. Administrationen har i basisbudgettet lagt til grund, at kommunerne også i de kommende år vil få en del af omprioriteringsbidraget tilbage i kommuneaftalerne, svarende til samme andel som blev opnået i Denne antagelse forbedrer basisbudgettet med 12,7 mio. kr. i 2017 og med 76 mio. kr. over budgetperioden. Derimod har administrationen antaget, at det midlertidige finansieringstilskud ikke videreføres. Da der er tale om antagelser behæftet med en betydelig usikkerhed og med potentielt stor betydning for de kommende års budgetlægning, så er det vigtigt, at der er politisk ejerskab hertil. I tabel B1 er vist virkningen på basisbudgettet af tre modeller. Dels en model, hvor KL s tal bruges rent, dels den model som administrationen har lagt til grund for budgetvurderingen og endelig en model, hvor kommunerne får hele omprioriteringsbidraget tilbage samtidig med at det midlertidige finansieringstilskud videreføres. 2

3 Tabel B1. Ændringer i indtægtsprognosen 1) KL s tilskuds- og udligningsmodel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2) Administrationens anbefaling samme andel af omprioriteringsbidraget som i 0,0-12,7-25,5-38,2-76,4 2016, men intet finansieringstilskud 3) Hele omprioriteringsbidraget gives tilbage til kommunerne og det midlertidige finansieringstilskud fortsætter 0,0-26,6-42,7-58,7-128,0 I den mest optimistiske model vil basisbudgettet blive forbedret med 128 mio. kr. over budgetperioden eller med ca. 40 mio. kr. mere end ved den antagelse, som administrationen har lagt ind. Administrationen anbefaler en forsigtig model, hvor man dog lægger sig højere end i KL s tilskuds- og udligningsmodel. Administrationens anbefaling indebærer to usikkerhedsmomenter i budgetlægningen. Dels er der risiko for, at kommunen ikke får så mange penge i de kommende års økonomiaftaler, som der er budgetteret med. Dels er der risiko for, at selv om kommunen rent faktisk får pengene, så vil de være øremærket (i form af statslige puljer) til nye opgaver. I begge tilfælde vil det give en budgetudfordring som vil skulle løses i de næste års budgetter. Omvendt vil en meget forsigtig budgetlægning kunne indebære, at der gennemføres en række besparelser, som reelt ikke er nødvendige. Også på selskabsskatten kan kommunerne lægge egne antagelser ind i basisbudgettet. KL anbefaler, at der for 2017 og frem tages udgangspunkt i det kendte niveau for 2016 fremskrevet med 4-5 pct. årligt. Administrationen har valgt et forsigtighedsprincip, hvor selskabsskatterne er lagt fladt fra 2016 til 2017 og først fremskrives med KL anbefalinger fra 2018 og frem. Administrationens anbefaling giver en netto mindreindtægt efter udligning på 3-4 mio. kr. årligt i forhold til KL s fremskrivning, men er omvendt lidt mere optimistisk end tidligere, hvor overslagsårene var baseret på et gennemsnit af tidligere års indtægter, hvilket ville give et lille fald i selskabsskatterne fra 2016 til De samlede ændringer i basisbudgettet fremgår af tabel B2. Tabel B2 Samlet ændring i indtægtsprognosen inkl. afledte ændringer i driften Mio. kr., 2016-priser I alt Indtægtsprognose(inkl. tilbageførsel 1,9 mia. kr. til kommunerne) -46,2-36,8-34,0 24,3-92,8 Ældremilliard 6,7 6,7 6,7 6,7 26,8 Beskæftigelse (merudgifter jf. refusionsomlægning samt generel udvikling af budgetgarantien) 30,5 36,5 25,6 26,6 119,1 Pris- og lønreguleringer -19,5-18,6-19,9-21,1-79,1 Lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer 8,5 12,2 18,4 16,7 55,9 Indtægtsprognose, netto -20,0-0,1-3,2 53,2 29,9 3

4 De samlede ændringer i indtægtsprognosen inkl. pris og lønreguleringer mv. forbedrer basisbudgettet i 2016 med 20 mio. kr. Set over perioden forværres basisbudgettet med knap 30 mio. kr. primært som følge af det nye omprioriteringsbidrag. En række elementer i indtægtsprognosen er forklaret nedenfor: Ældremilliarden I kommuneaftalen er bindingerne på ældremilliarden ophævet, og tilskuddet gives som en del af bloktilskuddet. Kommunerne er således ikke fra budget 2016 forpligtet til at gennemføre nye initiativer på ældreområdet for at opnå tilskuddet. Administrationen har forudsat, at midlerne bliver på ældreområdet. Omlægning af beskæftigelsesområdet Merudgifter i forbindelse med omlægning af refusioner for de udgifter, der ligger uden for Lov og Cirkulæreprogrammet, samt den forventede udvikling af beskæftigelse udgør en merudgift i Fredensborg Kommune på 119,1 mio. kr. over budgetperioden. Refusionsomlægningen medfører at udgifter til kontanthjælp, førtidspension, revalidering og ressourceforløb øges væsentligt. I 2016 er der en manglende kompensation for merudgifterne som følge af refusionsomlægningen på 9,25 mio. kr. Pris og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivningen forbedrer kommunens indtægtsbudget med 79,1 mio. kr. Til beregning af effekten af pris- og lønskøn er KL s skøn i juli lagt til grund. Lønskøn er dannet ud fra de overenskomster, der er for de kommende år samt økonomiaftalen 2015 og Økonomisk Redegørelses, december 2014, skøn for den private lønudvikling. Prisudviklingen beregner KL ligeledes med udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelser over prisudvikling. Demografi Som fremlagt på aprilseminaret indregnes 31,4 mio.kr., hvor den største ændring i forhold til tidligere prognose er på ældreområdet. Tabel B3. Demografiregulering jf. ny befolkningsprognose Skoleområdet 0,6 1,3 1,5 1,1 4,6 Pasningsområdet 1,0 1,8 2,8 3,4 9,1 Ældreområdet 2,3 2,1 2,3 11,1 17,7 Ændring i alt 3,9 5,3 6,6 15,7 31,4 Anm. Tabellen viser ændringer i udgifterne i forhold til det hidtil budgetterede. Det kan altså ikke aflæses af tabellen hvorvidt befolkningsgruppen inden for den gældende serviceydelse vokser eller falder i perioden. Tillægsbevillinger Siden vedtagelsen af budget 2015 er der givet tillægsbevillinger over budgetperioden på i alt 64,4 mio. kr. Det er sagerne vedrørende budgetrevisioner, overførselssagen samt sagerne vedr. genopretning og kasseopbygning, hvoraf det 4

5 primært er korrektionerne fra de to sidste sager, der har ændret billedet siden budgetvedtagelsen i efteråret Lov og Cirkulæreprogrammet Herudover er der i basisbudgettet indregnet lov- og cirkulæreprogrammet. Lovog cirkulæreprogrammet medfører flere udgifter på samlet 55,9 mio. kr. over perioden. Den helt store post i årets lov- og cirkulæreprogram vedrører refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som udgør merudgifter for 7 mio. kr. i 2016, 11,3 mio. kr. i 2017 og 15,6 i hvert af årene Uomgængelige merudgifter og øvrige udfordringer Administrationen skelner i budgetvurderingen mellem uomgængelige merudgifter og øvrige udfordringer. Førstnævnte omfatter merudgifter, hvor de politiske påvirkningsmuligheder er begrænsede eller hvor der allerede er truffet politisk beslutning. Sidstnævnte omfatter merudgifter, som byrådet reelt kan beslutte ikke medtages i budgettet. De uomgængelige merudgifter fremgår af tabel B4. Tabel B4 Uomgængelige merudgifter Mio. kr., 2016-priser I alt A. Sundhedsvæsnet (aktivitetsbestemt medfinansiering) 21,6 25,7 27,9 32,0 107,2 B. Flygtninge, bolig og integration 3,0 4,0 5,0 6,0 18,0 C. Takststigninger, hjemløse og hjælpemidler (handicap og socialpsykiatri) 7,4 7,4 7,4 7,4 29,6 D. Overtagelse af gadebelysning fra Dong samt belysning generelt -1,3-0,4 26,2-2,7 21,8 E. Fælles monopoludbud (it-systemer) 1,0 0,3 0,0 0,0 1,3 F. Ejendomsskatter 1,6 2,2 2,9 3,8 10,5 G. Indfrielse af CHF-swap (lån) 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 H. Vintertjeneste 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Uomgængelige udgifter i alt 35,2 56,2 71,4 48,5 211,4 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning. A. Sundhedsvæsnet (aktivitetsbestemt medfinansiering) Kommunerne betaler for en del af udgiften til sygehusene gennem den såkaldte aktivitetsbestemte medfinansiering. Det omfatter udgifter til indlæggelser og ambulante behandlinger på sygehuse, genoptræning, vagtlægebesøg mv.. Udgifterne hertil er steget i 2014 og 1. halvår Da budgettet samtidig falder som følge af prioriteringsbidraget er der en budgetudfordring på mio. kr. årligt, der er beskrevet nærmere i særskilt notat om sygehusudgifter i budgetmappen. B. Flygtninge Kommunen har udgifter til modtagelse af flygtninge. Udgifterne er både direkte ydelser, kommunal service og en personalemæssig opnormering for at fremme integrationen. Kompensationen fra staten dækker ikke i 5

6 fuldt omfang kommunens udgifter og der forventes derfor en merudgift på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i Skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed og er beskrevet grundigere i særskilt notat i budgetmappen. C. Takststigninger, hjemløse og socialpsykiatri (handicap og socialpsykiatri) Byrådet gav i juni en tillægsbevilling i 2015 på området pga. merudgifter på politikområdet Handicap og Socialpsykiatri. Udfordringen i blev henvist til budgetforhandlingerne. Merudgiften vedrører tre konkrete områder. Det er takststigninger på bo- institutioner på 3,3 mio. kr. årligt, takststigninger på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, på 1,1 mio. kr. og stigende udgifter til hjemløse og hjælpemidler for henholdsvis 1,145 og 1,85 mio. kr. Merbevillingen løser ikke de samlede udfordringer på handicapområdet, der belyses nærmere på Social og Seniorudvalget i september. Udfordringen er beskrevet i særskilt notat i budgetmappen. D. Overtagelse af gadebelysning fra Dong Gadebelysningen drives i dag af Dong. Fredensborg Kommune kan ved at overtage gadebelysningen fra Dong hente betydelige besparelser på den løbende drift. Økonomiudvalget godkendte i juni at forhandle en aftale om tilbagekøb af belysningen på plads. Med aftalen følger en anlægsudgift i 2018 på 26,2 mio. kr. som skal godkendes af byrådet med budgetvedtagelsen. (Det bemærkes, at udgiften kan lånefinansieres, jf. handlemulighed IV). I de øvrige år bidrager driftsbesparelserne med finansiering. E. Fælles monopolbrud I økonomiaftalen 2013 blev det aftalt at konkurrenceudsætte en række store it-systemer, hvor KMD har monopol. Monopolbruddet skal på sigt give bedre systemer og driftsbesparelser, men selve skiftet er forbundet med større investeringer og en periode med dobbeltdrift. Det betydelige ressourcetræk ved systemskiftet søges dækket indenfor den eksisterende bemanding, men der skønnes meget forsigtigt, at være investerings- og paralleldriftsudgifter på 1 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i F. Ejendomsskatter Ejendomsskatterne for kommunens egne bygninger er stigende, mens budgettet hertil har været fladt, det giver en stigende budgetudfordring fra 1,6 mio. kr. i 2016 til 3,8 mio. kr. i Med den nuværende placering af budgettet hos Kommunale Ejendomme kan de stigende skatter alene finansieres ved at skære i budgettet til bygningsvedligeholdelse. Der er reelt tale om en teknisk øvelse, da de stigende ejendomsskatter også indgår på indtægtssiden og dermed afspejles i indtægtsprognosen. G. Indfrielse af CHF swap Kommunen har i dag to rentesikringsaftaler, hvor lån i danske kroner er byttet til lån i schweiziske franc såkaldte valuta og rente swaps. Aftalerne udløber i Med stigningen i schweizerfranc de senere år vil kommunen realisere et tab ved udløb af aftalerne. Med den aktuelle kurs vil udgiften ved indfrielse være på mio. kr. Kursen har været svagt fal- 6

7 dende den sidste tid og administrationen anbefaler, at der budgetlægges med en udgift på 15 mio. kr. (som kan lånefinansieres, jf. handlemulighed IV). H. Vintertjenesten Vintertjenesten foretages af Nordsjællands Park og Vej, der har analyseret nærmere på hvad udgiften til snerydning vil være i et normalår. Illustrativt kan nævnes, at vinteren 2014/2015, der stort set ikke har budt på sne, alligevel har været omkostningstung pga. behovet for præventiv saltning som følge af temperatursvingninger omkring frysepunktet. Dette års budget pt. er således allerede brugt. Budgettet for en normal vinter vurderes at være 2 mio. kr. højere end det nuværende budget. Øvrige udfordringer fremgår af tabel B5. Tabel B5. Øvrige udfordringer: Mio. kr., 2016-priser I alt I. Posthusgrund 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 J. Driftsreserve øges til 30 mio. kr. til imødegå ekstraordinære kassetræk + genopretning af anlægsreserven 15,5 0,0 4,4 0,0 19,9 K. Udfasning af prioriteringsbidragene 20,0 40,0 30,0 20,0 110,0 L. Effektivisering af ejendomsdriften (bygningsanalyse) 0,5 0,7 1,0 1,0 3,2 Øvrige udfordringer i alt 47,0 40,7 35,4 21,0 144,1 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning I. Køb af posthusgrunden Byrådet har nedlagt et 14 forbud og en ændring af lokalplanen for posthusgrunden ved den politiske behandling i august forventes at indebærer et krav fra Post Danmark om at Kommunen overtager grunden for 11 mio. kr., som er den påståede markedsværdi for grunden før lokalplanændringen. Såfremt bygningen står som ved overtagelsen vil der være driftsudgifter til den løbende vedligeholdelse samt til vvs-udgifter mv. Såfremt der skal bygges nyt på grunden eller andre aktiviteter (f.eks. bibliotek) ønskes flyttet til posthusgrunden vil der endvidere være anlægs- og flytteudgifter. Størrelsen af drifts-, anlægs- og flytteudgifter vil afhænge af de konkrete politiske projekter for grunden og er ikke medtaget i budgetvurderingen. J. Øget driftsreserve og genopretning af anlægsreserven Sidste år måtte budgettet genåbnes efter første budgetvurdering i januar, da regnskabet for 2014 viste et større kassetræk end forventet ved budget 2015 vedtagelsen. Da budgetterne på flere områder (herunder skoler, ældre og især handicapområdet) også er udfordret anbefaler administrationen, at driftsreserven i 2016 øges fra 14,5 mio. kr. til 30 mio. kr. Samtidig genopbygges anlægsreserven i 2018 til 10 mio. kr. 7

8 K. Udfasning af prioriteringsbidragene Byrådet vedtog i foråret, at budgetoplægget skulle indeholde forslag til udfasning af prioriteringsbidraget. Administrationen har i budgetvurderingen fremlagt to modeller herfor. En model medtaget under udfordringer, hvor prioriteringsbidraget sænkes fra 2 pct. årligt til 1 pct. i 2016 og 2017 og bortfalder helt fra 2018 og en anden model (handlemulighed VI), hvor udfasningen sker lidt langsommere, således at prioriteringsbidraget kun sænkes til 1½ pct. i De to modeller er beskrevet nærmere i afsnit 3 om serviceniveauet nedenfor. L. Effektivisering af ejendomsdriften (bygningsanalyse) Med budget blev forlods indarbejdet en effektivisering af ejendomsdriften som opfølgning på den gennemførte bygningsanalyse. Der har ikke været tilslutning til forslagene til realisering heraf og administrationen foreslår derfor, at effektiviseringen udgår af budgettet. 3. Serviceniveau og kommunens driftsudgifter i budget 2016 Med de mange elementer i budgettet kan det være svært at bevare overblikket over den samlede effekt på kommunens serviceniveau. I dette afsnit af søgt sammenfattet, hvordan økonomien (serviceniveauet) på de store serviceområder påvirkes af budgetforslaget. I administrationens budgetvurdering foreslås en udfasning af prioriteringsbidraget. Af forslaget fremgår, at prioriteringsbidraget nedsættes fra 2 pct. til 1 pct. i 2016 og 2017 og udfases helt fra Dette vil betyde, at politikområdernes budgetter i forhold til den nuværende situation tilføres 260 mio. kr. over budgetperioden. At det kun koster 110 mio. kr. at udfase prioriteringsbidraget skyldes, at prioriteringsbidragene i budget 2018 og 2019 ikke er udmøntet på konkrete initiativer, men ligger i puljer på hhv. 50 og 100 mio. kr. Tabel B6. Budgeteffekt af udfasning af prioriteringsbidrag Udfasning af prioriteringsbidragene 20,0 40,0 80,0 120,0 260,0 Finansiering af Ikke udmøntede puljer -50,0-100,0-150,0 I alt 20,0 40,0 30,0 20,0 110,0 I administrationens budgetvurdering, handlemulighed I, indarbejdes konkrete besparelser på 20 mio. kr. årligt til finansiering af udfordringerne. Det betyder, at driftsbudgetterne falder med 80 mio. kr. over budgetperioden. Samlet vil driftsbudgetterne med administrationens anbefalinger og handlemulighed I være uændrede i 2016, men blive lettet med 180 mio. kr. over hele budgetperioden. Tabel B7. Samlet påvirkning af organisationen med budgetoplægget Påvirkning på driftsbudgettet Udfasning af prioriteringsbidragene 20,0 40,0 80,0 120,0 260,0 I. Konkrete besparelser -20,0-20,0-20,0-20,0-80,0 Effekt på serviceniveau I alt 0,0 20,0 60,0 100,0 180,0 Reduktion af ikke udmøntede puljer -50,0-100,0-150,0 8

9 Alternativ handlemulighed i form af langsommere udfasning af prioriteringsbidrag En alternativ handlemulighed i administrationens budgetvurdering er forslag VI som er en langsommere udfasning af prioriteringsbidrag end det indarbejdede i administrationens budgetoplæg, under øvrige udfordringer. Hvis byrådet vælger handlemulighed VI betyder det at prioriteringsbidraget ikke sættes ned fra 2 pct. til 1 pct. i budget 2016, men i stedet sættes ned til 1,5 pct. En langsommere udfasning af prioriteringsbidraget vil således kunne frigøre 40 mio. kr. over budgetperioden i forhold til den af administrationen anbefalede model. Tabel B8 Langsommere udfasning af prioriteringsbidragene 10,0 30,0 70,0 110,0 220,0 I. Konkrete besparelser -20,0-20,0-20,0-20,0-80,0 I alt -10,0 10,0 50,0 90,0 140,0 Hvis byrådet vælger både konkrete besparelser og en langsommere udfasning af prioriteringsbidraget vil centre og institutioner blive pålagt samlet 10 mio. kr. i ekstra besparelser i 2016, men over hele budgetperioden få tilbageført 140 mio. kr. Handlemulighed V ingen pris- og lønfremskrivning på de rammestyrede områder i budget 2016 I administrationens budgetvurdering beskrives også en yderligere handlemulighed i form af at de rammestyrede områder ikke får pris- og lønfremskrevet deres budgetter fra Dette vil kunne frigøre yderligere 48 mio. kr. over budgetperioden. I forhold til tidligere besparelser gennemført via pris- og lønfremskrivning friholdes de indsatsstyrede områder i handlemulighed V ud fra at disse områder har haft vanskeligt ved at indfri besparelsen. Fredensborg Kommune har anvendt forskellige former fra besparelser via pris- og lønfremskrivning siden budget Fra budget 2016 og frem er der ikke indlagt besparelser i form af reduceret pris- og lønfremskrivning. Tabel B9 Yderligere handlemuligheder V. P/L fra 2015 til 2016 niveau udelades på rammestyret områder -12,0-12,0-12,0-12,0-48,0 Omprioriteringsbidrag og reduceret pris og lønfremskrivning virker på samme måde og begge metoder er reelt rammereduktioner. Det vil ikke give mening at erstatte nedsætte prioriteringsbidraget, hvis det erstattes af en tilsvarende reduktion gennem reduceret pris- og lønfremskrivning, hvis der ikke samlet er en lempelse for de ramte institutioner, mv. 9

10 Eksempel i forhold til hvordan ovenstående vil påvirke Politikområde Børn Af følgende eksempel fremgår hvordan politikområde Børn vil blive påvirket af udfasningen af prioriteringsbidrag og handlemulighed VI langsommere udfasning af prioriteringsbidraget, handlemulighed I konkrete besparelser og handlemulighed V ingen pris- og lønfremskrivning fra 2015 til Tabel B10 Mio. kr., 2016-niveau (POL Børn) I alt K. Udfasning af prioriteringsbidragene 2,3 4,6 9,0 13,4 29,3 I. Konkrete besparelser????? VI. Langsommere udfasning af prioriteringsbidragene -1,2-1,2-1,2-1,2-4,8 V. Ingen pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 på rammestyrede områder -1,8-1,8-1,8-1,8-7,2 Hvis Byrådet beslutter, at udfase prioriteringsbidraget jf. den indarbejdede øvrige udfordring K, hvor prioriteringsbidraget nedsættes til 1 pct. i 2016 og 2017 og udfases helt fra 2018, tilbageføres 2,3 mio. kr. i 2016 og over budgetperioden tilbageføres 29,3 mio. kr. til politikområde Børn. Omvendt kan politikområde Børn blive ramt af besparelser, hvis administrationens forslag til handlemuligheder vælges. Det vides dog ikke om nogle af besparelserne som byrådet evt. måtte vælge rammer politikområde Børn. Hvis byrådet vælger en langsommere udfasning af prioriteringsbidragene, hvor prioriteringsbidraget i 2016 nedsættes til 1,5 pct. stedet for 1 pct. vil politikområde Børn få tilbageført 1,1 mio. kr. i stedet for 2,3 mio. kr. i budget 2016 og 24,5 mio. kr. over budgetperioden. Hvis byrådet i stedet vælger ikke at prisfremskrive de rammestyrede områders budgetter fra , så vil budgettet til politikområde Børn blive reduceret med 1,8 mio. kr. Hvis byrådet vælger at udfase prioriteringsbidraget og samtidig vælger ingen pris- og lønfremskrivning på de rammestyrede områder, så vil politikområde Børn stadig få tilbageført 0,5 mio. kr. i 2016 og 22,1 over budgetperioden. Det skal bemærkes, at tabellen alene beskriver ændringerne som følge af indeværende års budgetforslag. Udgangspunktet inden budgetlægningen er, at stort set alle rammestyrede områder skal spare ca. 2 pct. svarende til ca. 4,6 mio. kr. på politikområde børn. Ændringerne skal altså regnes i forhold til et udgangspunkt, som er et fald (når der ses bort fra demografireguleringer) på 4,6 mio. kr. 10

11 4. Anlægsprioritering I budgetvurderingen er der under handlemuligheder indarbejdet et forslag om, at prioriteringen af Gymnastikkens Hus, Byens Hus og posthusgrunden i Humlebæk sker sammen med de øvrige projekter under projekt Fremtidens Fredensborg. I projekt Fremtidens Fredensborg er der afsat ca. 120 mio. kr. over budgetperioden til prioritering af forskellige anlægsprojekter, som skal være med til at sikre udviklingen af Fredensborg Kommune som en fortsat attraktiv bosætningskommune, og med handlemulighed II ligges der op til at de 3 projekter overføres til at indgå i denne prioritering. Såfremt byrådet vælger handlemulighed II frigøres der 36 mio. kr. i 2016 og Argumenterne for at overføre de 3 anlægsprojekter til Fremtidens Fredensborg er, dels at der er gengangere mellem de projekter som er foreslået i forbindelse med borgerinddragelsen i projekt Fremtidens Fredensborg, dels at der endnu ikke er klarhed om projekternes endelig udformning, herunder finansieringsbehov. Tabel B11 Posthusgrund 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Byens hus 7,9 5,2 0,0 0,0 13,0 Gymnastikkens hus 0,0 11,5 0,0 0,0 11,5 18,9 16,7 0,0 0,0 35,5 Ved siden af anlægsmidlerne i Fremtidens Fredensborg er det vedtagne anlægsbudget på 91,9 mio. kr. i I forhold til anlægsbudgettet skal byrådet endvidere træffe beslutning om, hvorvidt byrådet ønsker at genoptage de anlægsprojekter som byrådet satte i bero med genopretningspakken. Hvis alle projekter droppes kan der frigøres 13,2 mio. kr. I anlægsbudgettet indgår en pulje afsat til faglokaler på 6 mio. kr. og en pulje til modernisering af skoler på 22 mio. kr. over budgetperioden. I handlemulighed VIII foreslås at disse slås sammen til en pulje på 5 mio. kr. årligt målrettet skolerne. Hermed frigøres yderligere 8 mio. kr. Byrådet kan endvidere overveje om denne pulje også skal tilføres til puljen til Fremtidens Fredensborg, således at denne forhøjes til 140 mio. kr. ud fra at der endnu ikke er planlagt konkrete projekter. Tabel B12 Pulje til modernisering af skoler 4,0 6,0 6,0 6,0 22,0 Pulje til faglokaler 2,4 1,2 1,2 1,2 6,0 Ny samlet pulje 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Budgetforbedring 1,4 2,2 2,2 2,2 8,0 11

12 5. Ændret afdragsprofil Som handlemulighed III. og IV. i budgetvurderingen beskrives muligheden for at reducere afdragene på kommunens gæld, herunder lånefinansiere udgiften til DONG og CHF-swap. Hvis de nuværende afdrag fastholdes, vil den ordinære gæld (samlet gæld minus klimagæld og gæld vedr. indefrosne ejendomsskatter) være tilbagebetalt i Hvis tidspunktet for tilbagebetaling af kommunens ordinære gæld udskydes med 10 år til 2032 frigøres der likviditet i årene frem til Det konkrete beløb er 28,5 mio. kr. i 2016 stigende til 33,6 mio. kr. i Den ekstra likviditet skal tilbagebetales fra 2023 og frem. I årene 2016 til 2018 forventes en nettoudgift på sammenlagt 39,5 mio. kr. til overtagelse af gadebelysning fra Dong og indfrielse af CHF-swap. For at undgå uforholdsmæssigt store kassetræk i disse år er der regnet på muligheden for at imødegå disse kassetræk gennem yderligere låntagning. Konkret foreslås det, at låne yderligere 13 mio. kr. i 2016 og 2018 samt yderligere 15 mio. kr. i Hvis byrådet beslutter, at gælden skal tilbagebetales i 2032, vil det give anledning til ekstra renter og afdrag fra 2019 og frem. I 2019 er udgiften til renter og afdrag 4,1mio. kr. større end i situationen uden ekstra lån. Tabel B13 Mio. kr Gældfri i ,5 28, ,6 32,6 31,6 29,4-29,9 Lånefinansiering af Dong og swap (fremrykket) ,1-4 -3,9-3,8-3,7 6. Skatteændringer Personskatten Af tabellen nedenfor fremgår det forventede merprovenu for forskellige senarier af øget personskat. Der er beregnet merprovenu ved forskellige ændringer fra 0,1 til 2,0 pct. i skatteprocenten fra de nuværende 25,3 pct. Beregningerne ligger følgende forudsætninger til grund: 1. At Fredensborg Kommune får andel i Social- og Indenrigsministeriets skattestigningspulje 2016 og der opnås 100 pct. tilladelse hvilket er usikkert. 2. At det statsgaranteret grundlag for indkomstskatten 2016 er anvendt, og i er oplysningerne om indkomstskattegrundlag hentet fra KL s - Tilskud- og udligningsmodel. 3. At det skråskatteloft er i alle år forudsat til: 24,87 pct. 4. At det opnåede tilskud til skattenedsættelse, som følge af tidligere skattesænkning, vil frafalde kommunen såfremt skatten hæves. Beløbet udgør i 2016: 3,528 mio. kr. og 2017: 1,764 mio. kr. Provenuet fra forskellige skattestigninger fremgår af tabellen nedenfor inklusive at Fredensborg mister tilskud til den skattenedsættelse, der blev gennemført i 12

13 2014. Det betyder, at en skattestigning på 0,5 pct. i 2016 giver et merprovenuet på 28,9 mio. kr. Regnestykket ser således ud ved stigning 0,5 pct.: Merprovenu brutto: 32,4 mio. kr. minus tabt tilskud til skattenedsættelse på 3,5 mio.kr. = 28,9 mio. kr. Problematikken gentager sig i 2017, hvor Fredensborg dog kun mister 1,764 mio. kr. ved en skattestigning og dermed får et samlet provenu på 34,6 mio. kr. I 2018 og frem modtages tilskuddet ikke længere, idet tilskuddet kun gives i de første fire år efter skattesænkningen, som blev gennemført med start år i 2014 i Fredensborg. Ved skattestigninger på de øvrige skattekilder grundskyld og dækningsafgift er det samme situation, og det tabte tilskud til skattenedsættelse er indregnet i tabellerne. Tabel B14. Provenu ved personskattestigning Ekstraprovenu ved skattestigning forudsat tilladelse fra SIM, mio. kr Skattestigning på 0,1 pct. -2,95-4,95-6,92-7,15 Skattestigning på 0,2 pct. -9,44-11,66-13,85-14,30 Skattestigning på 0,3 pct. -15,92-18,38-20,77-21,44 Skattestigning på 0,5 pct. -28,88-31,81-34,62-35,74 Skattestigning på 1,0 pct. -61,29-65,37-69,25-71,48 Skattestigning på 1,5 pct. -93,69-98,94-103,87-107,22 Skattestigning på 2,0 pct. -126,10-132,51-138,49-142,96 Skat fra grundskyld Grundskyld opkræves i dag med 24,65 promille og satsstigningerne vist nedenfor skal ses i forhold til dette niveau. Beregningerne er foretaget ud fra samme forudsætninger som ved personskatterne og dermed igen inklusive bortfald af tilskud som følge af tidligere års skattenedsættelse. Af nedenstående tabel fremgår provenuet af forskellige skattestigninger. Således vil en skattestigning på 0,2 promille give en merindtægt på 4,49 mio. kr. over budgetperioden inklusive bortfald af tilskud. Tabel B15. Provenu ved grundskyldsstigning Grundskyldsprovenu ved stigning i promille, mio. kr ,2 promille 1,23-0,62-2,47-2,63-4,49 0,4 promille -1,04-3,00-4,96-5,26-14,26 0,6 promille -3,31-5,37-7,42-7,89-23,99 0,8 promille -5,58-7,74-9,89-10,53-33,74 1,0 promille -7,86-10,12-12,37-13,16-43,51 1,5 promille -13,53-16,05-18,55-19,74-67,87 2,0 promille -19,21-21,98-24,73-26,32-92,24 2,5 promille -24,89-27,92-30,91-32,89-116,61 3,0 promille -30,57-33,85-37,10-39,47-140,99 13

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Hvad er et basisbudget?... 2 2. Resultatopgørelse 2014 2017... 3 3. Skatter og generelle tilskud... 5 3.1 Skatter... 6 3.2 Generelle tilskud og udligning... 7

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19

BUDGETFORSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017-19 BUDGETFORSLAG 2016 OG BUDGETOVERSLAG 2017-19 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2016-19... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 (2017-2019) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Tekniske

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere