Administrationens 2. budgetvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17"

Transkript

1 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for budgetperioden 2014 til Hvor administrationens 1. budgetvurdering i maj gav en foreløbig vurdering af udsigterne for det kommende års budget, så danner administrationens 2. budgetvurdering grundlag for de kommende politiske forhandlinger om Budget Hovedbudskaber Overordnet ligger vurderingen på linje med majvurderingen. I administrationens anbefaling til budget 2014 er der derfor forsat mulighed for et politisk råderum samtidig med at den økonomiske politik fastholdes. I budgetvurderingen i maj var en af administrationens anbefalinger, at det ekstraordinære afdrag på gælden på 44 mio. kr. blev sløjfet, hvormed der blev frigjort 44 mio. kr. til andre initiativer. I forlængelse heraf besluttede økonomiudvalget imidlertid på mødet i maj, at den i budget 2013 vedtagne afdragsprofil på kommunens gæld skulle fastholdes i administrationens budgetoplæg. Med den overordnede vurdering nogenlunde uændret i forhold til majseminaret er der herefter 2 veje at gå for at skabe balance i budgettet. Enten vil det manglende bidrag fra en langsommere gældsafvikling mindske det politiske råderum eller prioriteringsbidraget kan sættes op, således at det politiske råderum kan fastholdes på 110 mio. kr. Siden budgetseminaret i maj har Folketinget vedtaget en reform af folkeskolen. Reformen træder i kraft efter sommerferien i 2014 og der er derfor behov for, at byrådet allerede i budget 2014 tager stilling til de budgetmæssige virkninger af reformen. Administrationens vurdering er, at reformen, hvis den lokalt implementeres i tråd med de landsdækkende forudsætninger, vil være fuldt finansieret. Men også at reformen, hvis det er den politiske prioritering, kan implementeres, så den frigiver et mindre økonomisk råderum med et uændret serviceniveau.

2 2. Basisbudgettet Med vedtagelse af aftalen om kommunernes økonomi i juni er grundlaget for budget 2014 nu endeligt på plads. Samlet over budgetperioden viser basisbudgettet en kasseopbygning på 10,0 mio. kr. i modsætning til majseminaret hvor basisbudgettet viste et kassetræk over budgetperioden på 28 mio. kr. Forbedringen i basisbudgettet afspejler blandt andet, at der med kommuneaftalen er givet nye penge til sundhedsområdet, seniorjob og skolereformen indtægter som modsvares af tilsvarende udgifter som fremgår af afsnit 2.3, tabel 3. Tabel 1. Vedtaget budget 2013 og basisbudget for Mio. kr., 2014-priser I alt Resultat vedtaget budget -11,657-25,870-36,331-74, ,258 Indtægtsprognose -10,445 58,156 81, , ,918 Pris- og lønreguleringer -23,596-26,341-29,133-31, ,047 Tillægsbevillinger Byrådet 22,057 2,245 2,243 2,241 28,786 Nedjustering sfa. lov- og cirkulæreprogram -1,074-1,214-0,926-0,853-4,067 Nedjustering sfa. moderniseringsaftalen -1,059-1,416-1,416-1,416-5,307 Resultat basisbudget -25,774 5,560 15,918-5,679-9,975 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning Indtægtsbudgettet Mens der hidtil har været tale om skøn, så ligger indtægtsbudgettet for 2014 nu i hovedtræk fast, såfremt den administrative anbefaling om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag følges. Overordnet viser indtægtsprognosen fortsat lavere indtægter end forventet i det vedtagne budget Mindreindtægterne udgør 230 mio. kr. mod 264 mio. kr. i maj. Ændringer i den overordnede indtægtsprognose dækker over en række justeringer i KL s/statens forventninger til hhv. skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning, jf. tabel 2. Tabel 2. Forskel mellem indtægtsprognose i april og juli Mio. kr I alt Ændring, skatteindtægter Ændring, tilskud og udligning Ændring i alt Note: + er mindreindtægt, - er merindtægt. Netto er der i forhold til skønnet i maj-prognosen en forbedring af indtægterne på 32 mio. kr. i Godt halvdelen heraf (netto 17 mio. kr.) kan tilskrives øgede selskabsskatter. Indtægtsprognosen er for overslagsårene behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at KL har meldt ud, at der primo september vil komme en ekstraordinær opdatering af forud- 2

3 sætningerne i den model, der ligger til grund for beregningerne af kommunens indtægter. En opdatering som formentlig vil føre til en sænkning af forventningerne til det bloktilskud kommunerne modtager fra 2015 og frem. Modsat gælder, at en nærmere vurdering af kommunens indtægter fra selskabsskat fra 2015 og frem formentlig vil føre til en opjustering. Der er nærmere redegjort for indtægtsprognosen i særskilt notat under faneblad 9. Pris- og lønfremskrivning Den reducerede pris- og lønudvikling udgør i alt en ændring på 111 mio. kr. hvilket er en forbedring set i forhold til vedtaget budget. Det bemærkes, at fra budget 2008 har prisfremskrivningen i Fredensborg Kommune været reduceret med en budgeteffekt svarende til 20 mio. kr. om året. Fra 2015 sker der igen en fuld prisfremskrivning. Tillægsbevillinger Siden majseminaret er der vedtaget en budgetrevision pr. 30/4 og der er forberedt en budgetrevision pr. 30/6 samt et halvårsregnskab for 2013, som kommer til behandling i byrådet primo september. Budgetrevisionen pr. 30/ medførte samlet et kassetræk på godt 30 mio. kr. over budgetperioden , som primært var en følge af forskydninger af udgifter fra 2013 til 2014 og modsvares af en budgetforbedring i 2013 på ca. 28 mio. kr., jf. afsnit 2.1. Lov- og cirkulæreprogrammet Nettovirkningen af lov- og cirkulæreprogrammet er, at udgifterne nedskrives med ca. 4,1 mio. kr. over budgetperioden. Moderniseringsaftalen Regeringen har med årets økonomiaftale fremlagt initiativer med et samlet frigørelsespotentiale i 2014 på 157,4 mio. kr. på landsplan. Moderniseringsaftalen frigør i alt ca. 1,1 mio. kr. i 2014 og ca. 1,5 mio. kr. fra 2015 og frem i Fredensborg Kommune. Frigørelsespotentialet fordeler sig i 2014 og frem på indkøbsområdet med 0,359 mio. kr. og på beskæftigelses- og folkeskoleområdet med hver 0,350 mio. kr. Potentialet på folkeskoleområdet stiger dog fra 2015 og frem til 0,707 mio. kr. Se også vedlagte notat under faneblad Forventningerne til regnskab 2013 Budgetrevisionen pr. 30/4 gav en budgetforbedring på 28 mio. kr. i 2013 og en tilsvarende budgetforværring i

4 I administrationens oplæg til budget er ændringerne fra budgetrevisionen i april indarbejdet og budgetforværringen i 2014 dermed håndteret. Forbedringen i budget 2013 som følge af budgetrevisionen udgør derfor en buffer, der kan anvendes til at imødegå udfordringer i budget 2013, hvoraf især kan nævnes udgifter til nedrivning af Asminderød Skole og manglende mulighed for at realisere de budgetlagte anlægsindtægter. På de specialiserede områder har der i 2012 og i 2013 været udfordringer med at holde budgettet. Der er fremlagt (voksenhandicap) eller vil blive fremlagt (udsatte børn og unge) sager med forslag til justering af masterplanerne med henblik på at tilpasse udgifterne til budgettet. Alternativet til en tilpasning er jf. de politiske drøftelser, at merudgifter på områderne finansieres af for det politiske råderum. Halvårsregnskabet for 2013 giver ikke i øvrigt anledning til ændringer i forventningerne til grundlaget for Det skal dog bemærkes, at væsentligt lavere overførsler mellem 2013 og 2014 end de forventede 30 mio. kr. på driften og 20 mio. kr. på anlæg vil øge konsolideringskravet i budget Økonomiaftalen Regeringen og KL har den 17. juni 2013 indgået aftale om kommunernes økonomi for Som forventet blev servicerammen reduceret med 2 mia. kr. og anlægsrammen blev forhøjet med 2 mia. kr. som aftalt i vækstplanen. Der er også i år etableret en skattepulje på i alt 250 mio. kr., hvor kommunerne kan søge om at sætte skatten op eller kompensation til skattenedsættelser inden 4. september. Endvidere er der diverse lånepuljer. Økonomiaftalen betyder isoleret set en forbedring af de økonomiske forudsætninger i 2014 og stort set uændrede forudsætninger i overslagsårene i forhold til vurderingen i maj. Folkeskolereform Som følge af folkeskolereformen løftes kommunernes serviceudgifter med 204 mio. kr. i 2014 (halvårseffekten) og med 407 mio. kr. fra 2015 og frem (svarende til ca. 1,4 mio. kr. og 2,7 mio. kr. for Fredensborg Kommune). Hertil kommer at det kommunale bloktilskud løftes ekstraordinært med 1,8 mia. kr. i perioden til implementeringsomkostninger (svarende til ca. 12,1 mio. kr. for Fredensborg Kommune ved samme fordelingsnøgle som anvendes til de øvrige tilskud, dog udmeldes særskilt nøgle medio august for fordelingen af det ekstraordinære bloktilskud). 4

5 Herudover udmøntes 1 mia. kr. i til løft af kompetenceniveauet for lærere og pædagoger. Disse midler er endnu ikke udmeldt og derfor ikke indarbejdet i budgetoplægget. Hvis midlerne blev uddelt efter bloktilskudsnøglen vil Fredensborg Kommune få ca. 6,7 mio. kr. i perioden Administrationens vurdering af skolereformen er, at den vil være fuldt finansieret for Fredensborg Kommune, såfremt Regeringens/KL s forudsætninger implementeres fuldt ud. Ved andre forudsætninger for lærernes undervisningstid og/eller en øget forældrebetaling vil reformen kunne implementeres, så der frigøres et mindre potentiale. Der er i særskilt gjort rede for de budgetmæssige virkninger af folkeskolereformen under faneblad 2. Sundhedsområdet Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats løftes i økonomiaftalen for budget 2014 og frem med 300 mio. kr. svarende til 2 mio. kr. for Fredensborg Kommune. Der blev i økonomiaftalen for 2013 givet et tilsvarende løft, men pengene blev den gang ikke udmøntet på området. Dette har bevirket at budget 2013 på området er under pres, hvilket fremgår af budgetrevision 30/6. Det er administrationens vurdering, at aftalerne på sundhedsområdet i såvel 2013 og 2014 har givet tilsvarende udgifter i kommunerne. De øgede indtægter er afspejlet i balancetilskuddet og dermed indtægtsprognosen. De øgede udgifter på i alt 4 mio. kr. årligt er medtaget under udfordringer, jf. afsnit 2.3. Beskæftigelsesområdet De mange reformer på beskæftigelsesområdet betyder en øget usikkerhed for økonomien. Det vurderes at området bedst kan budgetlægges således, at udviklingen på udgiftssiden afspejler den udvikling der er i de indtægter som kommunen får gennem budgetgarantien (ikke-forsikrede ledige) og beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). Førtidspensionsreformen fører isoleret set til forventninger om lavere udgifter til førtidspension fremover. Forventningen om lavere udgifter er lagt ind som en omvendt udfordring, jf. afsnit

6 2.3 Nye udfordringer og opgaver De økonomiske udfordringer, som administrationen anbefaler indarbejdet i budgettet fremgår af tabel 3. Tabel 3 Nye økonomiske udfordringer og andre opgaver Mio. kr., 2014-priser I alt Nye udfordringer: a. Vederlagsfri fysioterapi 1,600 1,600 1,600 1,600 6,400 b. Hjemløse 1,800 1,800 1,800 1,800 7,200 c. Udsatte børn og unge 5,400 5,400 5,400 5,400 21,600 d. Sundhed 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 e. Skolereformen 3,500 6,800 6,800 4,800 21,900 f. Seniorjob mv. 1,700 1,700 1,700 1,700 6,800 g. Førtidspensionsreform -1,797-3,229-4,498-5,627-15,151 h. Øgede gevinster ved udbud -4,000-4,000-4,000-4,000-16,000 I alt 12,203 14,071 12,802 9,673 48,749 - er merindtægt/besparelse + er merudgift Udfordringerne a-c og halvdelen af udgiften i punkt d (sundhed) er vurderet som reelle udfordringer uden kompenserende finansiering i dette års budgetaftale. For halvdelen af udgiften i punkt d og punkterne e-g er merudgiften/besparelsen modsvaret af tilsvarende finansiering/mindreindtægt i indtægtsprognosen. Da udgifterne alligevel er taget med i tabellen skyldes det, at det er en reel politisk valgmulighed om midlerne skal udmøntes på området. A. Vederlagsfri fysioterapi Forventede merudgifter på området. Uændret i forhold til majvurderingen. B. Hjemløse Forventede merudgifter på området. Uændret i forhold til majvurderingen. C. Merudgifter til udsatte børn og unge Med den gældende styringsmodel på området for udsatte børn og unge flyttes budgettet fra børneområdet til voksenområdet, når den unge fylder 18 år. Børneområdet har derfor tilsvarende behov for at få tilført midler, når der kommer nye sager. I budgetrevisionen pr. 30/6 er fremlagt en budgetudfordring på 5,4 mio. kr. i Det er alene denne delvise kompensation for budgetnedgangen som følge af overgang til voksenområdet, som i budgetvurderingen anbefales lagt varigt ind fra 2014 og frem. Der vil være behov for at se på styringsmodellen fra 2014 og frem. Der bliver i september på linje med voksenhandicapområdet - fremlagt en masterplan, der beskriver udfordringerne på området og kommer med handlemuligheder i forhold til at reducere udgifterne. 6

7 D. Sundhedsområdet Der er kommet nye opgaver til sundhedsområdet vedrørende det nære sundhedsvæsen. Sundhedsområdet kan ikke løse opgaverne uden at få tilført de 2 mio. kr. som kommunen fik med økonomiaftalen i 2013, men som ikke blev indarbejdet i budgettet på området. Opgaver og økonomi er beskrevet i notat 2.2 under faneblad 2. Ligeledes er de 2 mio. kr. der er givet i dette års kommuneaftale forudsat tilført området. I alt 4 mio. kr. årligt. E. Folkeskolereform Folkeskolereformen er som udgangspunkt indarbejdet i budgetvurderingen, som værende fuldt finansieret. Med reformen tildeles kommunerne et øget varigt løft af servicerammen på 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. fra 2015 og frem. Hertil kommer hhv. 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i både 2015 og 2016 og 300 mio. kr. i 2017 som tilskud til omstillingsomkostninger i forbindelse med reformen. Fredensborg Kommunes andel af løftet til omstillinger kendes endnu ikke, da kriterierne for tildelingen af midlerne først meldes ud til august. I tabel 3 er forudsat, at de midler kommunen modtager via øgede tilskud fuldt ud udmøntes på skoleområdet. F. Seniorjob KL og staten forventer udgifter på 1,1 mia. kr. på landsplan til seniorjobordningen i Fredensborg Kommunes andel heraf målt ud fra bloktilskudsnøglen udgør godt 7 mio. kr. eller 4,1 mio. kr. mere end der er afsat i budgettet p.t. (inklusive lov- og cirkulæreprogrammet). Udgifterne til seniorjob i Fredensborg Kommune ligger dog i 2013 ca. 20 pct. under landsgennemsnittet og der er korrigeret herfor også i 2014 skønnet. Hertil kommer, at KL og staten forventer et lille fald på det øvrige overførselsområde. Lægges disse to justeringer ind forventes merudgiften at kunne reduceres til 1,7 mio. kr. årligt. Sammen med budgettet fra ændringerne fra lov- og cirkulæreprogrammet tilføres området over 4 mio. kr. årligt. G. Førtidspensions og fleksjobreformenreformen Førtidspensions- og fleksjobreformen indgår i regeringens 2020-plan som en samlet effektivisering. På landsplan forventes reformen at betyde mindreudgifter på driften for kommunerne. Der sker derfor reduktioner i kommunens finansiering på politikområde 17 gennem budgetgarantien og DUT. Samlet set er det forventningen med implementeringen af reformen, at det økonomisk går i nul for kommunen. Udgifterne på førtidspensionsområdet justeres derfor ned svarende til reduktionen på politikområde 17. 7

8 H. Gevinst ved udbud Gevinsterne ved udbud har oversteget det budgetlagte. Administrationen anbefaler på den baggrund, at de budgetterede gevinster hæves fra 2,7 mio. kr. til 6,7 mio. kr. årligt. Det giver en budgetforbedring på 4,0 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at der i moderniseringsaftalen forudsættes yderligere gevinster på 0,5 mio. kr. fra udbud jf. afsnit Opfølgning på Byrådets bestillinger fra aprilseminaret 3.1 Partiernes bestillinger Partierne har fremsendt en række spørgsmål til administrationen. Spørgsmål og svar er vedlagt under faneblad 4 i budgetmappen. 3.2 Sparekatalog Der blev på budgetseminaret i maj bestilt et sparekatalog som supplement til materialet til augustseminaret. Målet for sparekataloget var at finde spareforslag for 20 mio. kr. årligt. Ud over administrationens forslag til besparelser er der i sparekataloget indarbejdet de spareforslag, som fagudvalgene ønskede at få beskrevet efter fagudvalgsbehandlingen af budgetmaterialet i juni. Sparekataloget fremgår under faneblad 5 i budgetmappen. 3.3 Fagudvalgenes behandling af perspektivnotater og forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Alle perspektivnotater har været til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgenes drøftelser mundede ud i en række forslag til besparelser og effektiviseringer. Besparelsesforslagene er beskrevet i sparekataloget jf. afsnit 4.2. Protokollering fra fagudvalgsmøderne samt effektiviseringsforslag er vedlagt i budgetmappen under faneblad Ønsker videresendt fra fagudvalgene Herudover er der i årets løb oversendt en række ønsker til budgetforhandlingerne fra fagudvalgene. I budgetmappen er disse vedlagt under faneblad 7. I budgetvurderingen er forudsat, at en hel eller delvis imødekommelse af disse budgetønsker tages med i de politiske forhandlinger og finansieres inden for det etablerede råderum. 4. Budgettets robusthed og usikkerheder Ud over de sædvanlige usikkerheder ved prognoserne, indeholder budget 2014 en række usikkerheder, jf. nedenfor: 8

9 Der er under udfordringer indarbejdet øgede udgifter til seniorjob. De nye reformer på beskæftigelsesområdet, herunder førtidspensions- og fleksjobreform, sygedagpengereform, kontanthjælpsreform og reform af refusionssystemet betyder dog, at usikkerheden omkring vurderingerne på området er større end normalt. Administrationen vil i efteråret igangsætte en budgetanalyse af området. Byrådet har i juni fået forelagt sager om reviderede indsatser på voksenhandicapområdet. Af udvalgsbehandlingen fremgår at der er en udfordring på 7,2 mio. kr. årligt fra 2014 hvis det eksisterende serviceniveau fastholdes, herunder at håndteringen af udfordringen henvises til budgetforhandlingerne. Administrationen vil derfor gennemgå voksenhandicapområdet på budgetseminaret. I bestillinger fra partierne (faneblad 4, spørgsmål 8) er beskrevet de politiske handlemuligheder som der er for at håndtere merudgiften inden for politikområdet. Tilsvarende er der en udfordring på børnehandicapområdet. Her fremlægges forslag til revideret masterplan til politisk behandling i september. I budgetvurderingen anbefales ubalancen på børneområdet i 2013 indarbejdet i budgettet, men der vurderes fortsat at være behov for at se på styringsmodellen fremadrettet. For både børne- og voksenhandicapområdet er lagt til grund, at budgetterne på de to områder holdes i budgetperioden gennem justeringer af masterplanerne. Alternativet er, at merudgifter finansieres inden for råderummet i budgetoplægget. Med budget 2013 blev forudsat anlægsudgifter til nedrivning af den gamle Asminderød Skole på 25 mio. kr. og anlægsindtægter ved salg af skolegrunden på 35 mio. kr. Skønnet over nedrivningsudgifter og realisering af salgsindtægterne er behæftet med usikkerhed. Der er i forbindelse med udskilningen af Forsyningen et uafklaret ejerskab til regnvandsledningerne i kommunen. Hvis det fastslås, at kommunen ejer ledningerne på de kommunale veje, vil det medføre yderligere udgifter til vedligehold og udskiftning. Usikkerhederne nævnt ovenfor skal kunne håndteres inden for kommunens nuværende budgetramme, hvis besparelser i løbet af budgetåret skal undgås. I basisbudgettet er indarbejdet reserver på såvel drifts- som anlægsområdet, jf. tidligere byrådsbeslutning herom. Med administrationens anbefalinger vil såvel drifts- som anlægsreserven være på 10 mio. kr. årligt eller i alt 80 mio. kr. over budgetperioden. Hertil kommer en række poster i anlægsprogrammet, som der endnu ikke er sat konkrete projekter på, jf. tabel 4. Budgetterede udgifter, der kan sættes i bero ved svigtende budgetforudsætninger bidrager til budgettets robusthed. 9

10 Tabel 4. Budgettets robusthed Mio. kr., 2014-priser I alt Ikke udmøntede budgetposter Drift af nye fritidsfaciliteter 0,0 3,0 5,0 5,0 13,0 Anlæg nye fritidsfaciliteter 0,0 5,0 10,0 10,0 25,0 Modernisering af skoler og daginstitutioner 1,6 4,0 6,0 6,0 17,6 Istandsættelse og øget vedligehold af eksisterende fritidsfaciliteter 4,0 7,5 7,5 7,5 26,5 Ikke disponerede anlægsmidler 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 Energicenter 1,0 5,0 5,0 5,0 16,0 Byens Hus 1,5 5,0 9,0 0,0 15,5 I alt uden reserver 8,1 29,5 42,5 45,5 125,6 Anlægsreserve 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Driftsreserve 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 I alt 28,1 49,5 62,5 65,5 205,6 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning Det skal bemærkes, at det i aftalen om det nye idrætscenter i Humlebæk er forudsat, at en del af finansieringen skal findes inden for det eksisterende budget eller af råderummet. Der er afsat 25 mio. kr. til byggeriet og det foreløbige budget er på 40,5 mio. kr. (inklusive reserve til uforudsete udgifter). Det skal nævnes, at Fredensborg Kommunes anlægsniveau stadig ikke er højt set i forhold til sammenligningskommunerne eller landsgennemsnittet. I budget 2013 har Fredensborg Kommune afsat kr. til anlæg pr. indbygger mod kr. og kr. i sammenligningskommunerne og hele landet. I regnskab 2012 realiserede Fredensborg Kommune udgifter for kr. pr. indbygger mod kr. og kr. i sammenligningskommunerne og hele landet. 4.1 Udviklingen i likviditeten Udviklingen i likviditeten i basisbudgetscenariet fremgår af figur 1. I det nye basisbudget for ender kassebeholdningen på ca. 40 mio. kr. ultimo budgetperioden, jf. den røde linje i figur 1. I administrationens anbefalinger skitseres 2 forskellige scenarier: - Scenarie 1: Prioriteringsbidraget øges med 25 mio. kr. årligt svarende til ca. 1 pct. fra 2015 (som foreslået i majvurderingen) og det politiske råderum nedsættes til 60 mio. kr. (model A i anbefalingerne, afsnit 5). - Scenarie 2: Prioriteringsbidraget øges med 25 mio. kr. årligt svarende til ca. 1 pct. fra 2015 og det politiske råderum fastholdes på 110 mio. kr. (som foreslået i majvurderingen) ved at prioriteringsbidraget øges med yderligere 12,5 mio. kr. svarende til ca. 0,5 pct. 10

11 i 2014 eller alternativt findes via besparelser (model B i anbefalingerne i afsnit 5). I scenarie 1 genopbygges kassebeholdningen til målsætningen på 60 mio. kr. medio 2017, jf. den blå linje i figur 1. I scenarie 2 genopbygges kassebeholdningen til målsætningen på 60 mio. kr. medio, jf. den grønne linje i figur 1. Figur 1 Millioner 250 Prognose for likviditet Basisbudget Sc. 1 Råderum 60 mio.kr. Sc. 2 Råderum 110 mio.kr. I prognosen er det forudsat at reserverne i budgettet anvendes. Såfremt en del af reserverne ved årets udgang lægges i kassen (som i 2011 og i 2012), vil det alt andet lige styrke kasseholdningen. Det er vigtigt med en robust kassebeholdning. Sammen med reserverne skal kassebeholdningen kunne imødegå usikkerheder i budgettet, uventede og uforudsete udgifter samt nye politiske ønsker i årets løb. Som eksempel kan nævnes beskæftigelsesområdet hvor en budgetafvigelse på 2 pct. svarer til 8-10 mio. kr. Et område som også i høj grad er konjunkturafhængigt, hvilket gør at budgetforudsætningerne løbende ændres i forhold til prognoserne. 11

12 5. Administrationens anbefalinger Administrationens anbefalinger tager udgangspunkt i byrådets tilkendegivelser på majseminaret. Følges anbefalingerne vil den økonomiske politik og de senere års opbyggede robusthed i budgettet blive fastholdt. Samtidig med at der skabes et råderum til nye politiske initiativer. Anbefalingerne medfører, at prioriteringsbidraget øges fra 25 mio. kr. til 50 mio. kr. årligt svarende til ca. 2 pct. fra 2015 som forslået i majvurderingen. Samme krav kendes fra blandt andet Københavns Kommune som har et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. I budgetvurderingen i maj var en af administrationens anbefalinger, at det ekstraordinære afdrag på gælden på 44 mio. kr. blev sløjfet, hvormed der blev frigjort 44 mio. kr. til andre initiativer. I forlængelse heraf besluttede økonomiudvalget på mødet i maj, at den i budget 2013 vedtagne afdragsprofil på kommunens gæld skal fastholdes i administrationens budgetvurdering. Konsekvensen heraf er, at det politiske råderum reduceres tilsvarende, hvis budgettet fortsat skal være i balance. Såfremt det politiske råderum skal fastholdes på 110 mio. kr. over budgetperioden skal prioriteringsbidraget øges eller der skal gennemføre supplerende besparelser. Af tabel 5 fremgår 2 modeller. Model A giver et politisk råderum på 60 mio. kr. over budgetperioden ved at prioriteringsbidraget øges fra ca. 1 til ca. 2 pct. årligt (fra 25 mio. kr. årligt til 50 mio. kr. årligt) fra og med Det højere prioriteringsbidrag (25 mio. kr. årligt) skal ses i lyset af, at den reducerede prisfremskrivning på 20 mio. kr. årligt bortfalder fra Model B giver et politisk råderum på 110 mio. kr. over budgetperioden. Råderummet skabes ved at øge prioriteringsbidraget fra ca. 1 til ca. 2 pct. årligt fra og med 2015 (som i model A) og samtidig indføre et prioriteringsbidrag på ca. ½ pct. (12,5 mio. kr. i 2014) I begge modeller sker der en nødvendig genopbygning af kassen med i alt 52,9 mio. kr. over budgetperioden. Model A betyder en samlet omprioritering (inklusive den reducerede prisfremskrivning) på 30 mio. kr. i 2014 og yderligere 50 mio. kr. årligt i 12

13 årene fremover. Model B indebærer omprioriteringer i 2014 for 42,5 mio. kr. og for yderligere 50 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. Det bemærkes, at der i budget 2013 blev omprioriteret (inklusive den reducerede prisfremskrivning) for ca. 45 mio. kr. I såvel model A som model B øges prioriteringsbidraget og dermed kravet til organisationen om at finde effektiviseringer/nye måder at løse opgaverne på til 2 pct. årligt. Det er efter administrationens vurdering et ambitiøst, men ikke urealistisk krav. Kravet afspejler, at det er byrådet, der fastsætter budgetvilkår og dermed rammerne for serviceniveau. Det skal endvidere understreges, at der er tale om en omprioritering. Kommunens samlede nettodriftsudgifter er således stigende i hvert af årene over budgetperioden. Et alternativ til at øge prioriteringsbidraget i 2014 og overslagsårene er konkrete, varige besparelser. Administrationens anbefalinger er opsummeret i tabel 5 og medfører samlet: At der er overskud i hvert af årene over budgetperioden. At anlæg og afdrag på gæld kan finansieres ved driftsoverskud. At den af KL udmeldte serviceramme overholdes. At gælden nedbringes og at der alene tages nye lån til rentable energi- og klimainvesteringer samt indefrosne ejendomsskatter. Den ordinære gæld vil være tilbagebetalt i At mål for kassebeholdningen på 60 mio. kr. nås i budgetperioden. At budgettet fra 2015 er uafhængigt af salgsindtægter. At reserverne på 10 mio. kr. på hhv. drift og anlæg fastholdes. At der skabes et råderum til udmøntning i budgetforhandlingerne. 13

14 Tabel 5 Anbefalinger til budgettet Mio. kr., 2014-priser I alt Resultat basisbudget -25,774 5,560 15,918-5,679-9,975 Anbefalinger - balance 1. Genopbygning af bevillingsreserven (drift) 2,515 2,563 2,685 2,818 10, Indarbejdelse af udfordringer (drift) 12,203 14,071 12,802 9,673 48, Demografi (drift) -7,333-9,803-12,210-10,862-40, Nyt plejecenter (anlæg) 0,000 0,000 0,000 28,000 28,000 Resultat uden råderumsanbefaling -18,389 12,391 19,195 23,950 37,147 Anbefalinger - råderum 5. Øget prioriteringsbidrag fra 1 pct. til 2 pct fra 2015 (drift) 0,000-25,000-50,000-75, , Råderum/nye politiske initiativer 10,000 10,000 20,000 20,000 60,000 A. Resultat inkl. råderum og kasseopbygning (Model A) -8,389-2,609-10,805-31,050-52,853 Anbefalinger - råderum 7. Øget prioriteringsbidrag fra 1 pct. til 2 pct fra 2015 (drift) 0,000-25,000-50,000-75, , Besparelser/ ½ pct. prioriteringsbidrag i 2014 (drift) -12,500-12,500-12,500-12,500-50, Råderum / nye politiske initiativer 10,000 10,000 35,000 55, ,000 B. Resultat inkl. råderum og kasseopbygning (Model B) -20,889-15,109-8,305-8,550-52,853 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning Anbefalingerne 1-4 indarbejder de kendte udfordringer og ændrede forudsætninger i budgettet. 1. For at fastholde robustheden i budgettet genopbygges reserverne fra 2014 og frem til 10 mio. kr. årligt for såvel drift som anlæg. 2. Udfordringerne nævnt i afsnit 3 indarbejdes i budgettet. 3. De demografiske ændringer indarbejdes i budgettet, således at serviceniveauet pr. bruger alt andet lige holdes uændret. 4. Merudgift på 28 mio. kr. til et nyt plejecenter indarbejdes i budgettet på toppen af det nuværende anlægsprogram. Med anbefalingerne 5-10 fastholdes den økonomiske politik og der skabes et økonomisk råderum til politisk prioritering. 5. I model A øges prioriteringsbidraget fra 2015 med 25 mio. kr. årligt svarende til at det årlige effektiviseringskrav hæves til 2 pct. 6. I model A skabes der med udgangspunkt i anbefaling 5 et råderum på 60 mio. kr. over budgetperioden. Det resterende råderum på 52,9 mio. kr. reserveres til en genopbygning af kassen. 7. I model B hæves prioriteringsbidraget også fra 2015 med 25 mio. kr. årligt svarende til at det årlige effektiviseringskrav hæves til 2 pct. 8. I model B hæves prioriteringsbidraget herudover med 12,5 mio. kr. i 2014 svarende til ca. 0,5 pct. 9. I model B skabes der med udgangspunkt i anbefaling 7 og 8 et råderum på 110 mio. kr. over budgetperioden. Det resterende råderum på 52,8 mio. kr. reserveres til en genopbygning af kassen. 10. Endelig anbefaler administrationen, jf. majseminaret, at der i den økonomiske politik indføres en målsætning om, at den ordinære gæld er afviklet i

15 6. Den videre proces I programmet for budgetseminaret er det forudsat, at der indledes konkrete drøftelser om det kommende Budget Såfremt der er tilslutning til administrationens anbefalinger, så vil de politiske forhandlinger kunne fokusere på prioriteringen af det skabte råderum til udvikling af den kommunale service og nye anlæg. Som forberedelse hertil og det efterfølgende forhandlingsforløb foreslås processen tilrettelagt således: 1. Administrationens budgetvurdering fremlægges som grundlag for 1. behandlingen af Budget Budgetvurderingen sendes til høring i de berettigede råd og nævn. 3. Der afholdes borgermøde den 2. september forud for 1. behandlingen af budget i byrådet, hvor rammerne for de videre budgetforhandlinger præsenteres. 4. Partierne anmodes om at fremsætte ændringsforslag senest den 11. september kl , således at de kan indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling 23. september. Borgmesteren inviterer partierne til budgetforhandlinger fredag den 29/8 kl , søndag den 1/9 kl og det afsluttende forhandlingsmøde er søndag den 8/9 kl forud for afleveringsfristen for ændringsforslag. 15

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Udfordringer i Budget 2014-17

Udfordringer i Budget 2014-17 Udfordringer i Budget 2014-17 a. Vederlagsfri fysioterapi (drift) Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud, jf. lovgivningen, til personer med svært fysisk handicap samt personer der har en funktionsnedsættelse

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere