Administrationens 2. budgetvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17"

Transkript

1 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for budgetperioden 2014 til Hvor administrationens 1. budgetvurdering i maj gav en foreløbig vurdering af udsigterne for det kommende års budget, så danner administrationens 2. budgetvurdering grundlag for de kommende politiske forhandlinger om Budget Hovedbudskaber Overordnet ligger vurderingen på linje med majvurderingen. I administrationens anbefaling til budget 2014 er der derfor forsat mulighed for et politisk råderum samtidig med at den økonomiske politik fastholdes. I budgetvurderingen i maj var en af administrationens anbefalinger, at det ekstraordinære afdrag på gælden på 44 mio. kr. blev sløjfet, hvormed der blev frigjort 44 mio. kr. til andre initiativer. I forlængelse heraf besluttede økonomiudvalget imidlertid på mødet i maj, at den i budget 2013 vedtagne afdragsprofil på kommunens gæld skulle fastholdes i administrationens budgetoplæg. Med den overordnede vurdering nogenlunde uændret i forhold til majseminaret er der herefter 2 veje at gå for at skabe balance i budgettet. Enten vil det manglende bidrag fra en langsommere gældsafvikling mindske det politiske råderum eller prioriteringsbidraget kan sættes op, således at det politiske råderum kan fastholdes på 110 mio. kr. Siden budgetseminaret i maj har Folketinget vedtaget en reform af folkeskolen. Reformen træder i kraft efter sommerferien i 2014 og der er derfor behov for, at byrådet allerede i budget 2014 tager stilling til de budgetmæssige virkninger af reformen. Administrationens vurdering er, at reformen, hvis den lokalt implementeres i tråd med de landsdækkende forudsætninger, vil være fuldt finansieret. Men også at reformen, hvis det er den politiske prioritering, kan implementeres, så den frigiver et mindre økonomisk råderum med et uændret serviceniveau.

2 2. Basisbudgettet Med vedtagelse af aftalen om kommunernes økonomi i juni er grundlaget for budget 2014 nu endeligt på plads. Samlet over budgetperioden viser basisbudgettet en kasseopbygning på 10,0 mio. kr. i modsætning til majseminaret hvor basisbudgettet viste et kassetræk over budgetperioden på 28 mio. kr. Forbedringen i basisbudgettet afspejler blandt andet, at der med kommuneaftalen er givet nye penge til sundhedsområdet, seniorjob og skolereformen indtægter som modsvares af tilsvarende udgifter som fremgår af afsnit 2.3, tabel 3. Tabel 1. Vedtaget budget 2013 og basisbudget for Mio. kr., 2014-priser I alt Resultat vedtaget budget -11,657-25,870-36,331-74, ,258 Indtægtsprognose -10,445 58,156 81, , ,918 Pris- og lønreguleringer -23,596-26,341-29,133-31, ,047 Tillægsbevillinger Byrådet 22,057 2,245 2,243 2,241 28,786 Nedjustering sfa. lov- og cirkulæreprogram -1,074-1,214-0,926-0,853-4,067 Nedjustering sfa. moderniseringsaftalen -1,059-1,416-1,416-1,416-5,307 Resultat basisbudget -25,774 5,560 15,918-5,679-9,975 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning Indtægtsbudgettet Mens der hidtil har været tale om skøn, så ligger indtægtsbudgettet for 2014 nu i hovedtræk fast, såfremt den administrative anbefaling om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag følges. Overordnet viser indtægtsprognosen fortsat lavere indtægter end forventet i det vedtagne budget Mindreindtægterne udgør 230 mio. kr. mod 264 mio. kr. i maj. Ændringer i den overordnede indtægtsprognose dækker over en række justeringer i KL s/statens forventninger til hhv. skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning, jf. tabel 2. Tabel 2. Forskel mellem indtægtsprognose i april og juli Mio. kr I alt Ændring, skatteindtægter Ændring, tilskud og udligning Ændring i alt Note: + er mindreindtægt, - er merindtægt. Netto er der i forhold til skønnet i maj-prognosen en forbedring af indtægterne på 32 mio. kr. i Godt halvdelen heraf (netto 17 mio. kr.) kan tilskrives øgede selskabsskatter. Indtægtsprognosen er for overslagsårene behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at KL har meldt ud, at der primo september vil komme en ekstraordinær opdatering af forud- 2

3 sætningerne i den model, der ligger til grund for beregningerne af kommunens indtægter. En opdatering som formentlig vil føre til en sænkning af forventningerne til det bloktilskud kommunerne modtager fra 2015 og frem. Modsat gælder, at en nærmere vurdering af kommunens indtægter fra selskabsskat fra 2015 og frem formentlig vil føre til en opjustering. Der er nærmere redegjort for indtægtsprognosen i særskilt notat under faneblad 9. Pris- og lønfremskrivning Den reducerede pris- og lønudvikling udgør i alt en ændring på 111 mio. kr. hvilket er en forbedring set i forhold til vedtaget budget. Det bemærkes, at fra budget 2008 har prisfremskrivningen i Fredensborg Kommune været reduceret med en budgeteffekt svarende til 20 mio. kr. om året. Fra 2015 sker der igen en fuld prisfremskrivning. Tillægsbevillinger Siden majseminaret er der vedtaget en budgetrevision pr. 30/4 og der er forberedt en budgetrevision pr. 30/6 samt et halvårsregnskab for 2013, som kommer til behandling i byrådet primo september. Budgetrevisionen pr. 30/ medførte samlet et kassetræk på godt 30 mio. kr. over budgetperioden , som primært var en følge af forskydninger af udgifter fra 2013 til 2014 og modsvares af en budgetforbedring i 2013 på ca. 28 mio. kr., jf. afsnit 2.1. Lov- og cirkulæreprogrammet Nettovirkningen af lov- og cirkulæreprogrammet er, at udgifterne nedskrives med ca. 4,1 mio. kr. over budgetperioden. Moderniseringsaftalen Regeringen har med årets økonomiaftale fremlagt initiativer med et samlet frigørelsespotentiale i 2014 på 157,4 mio. kr. på landsplan. Moderniseringsaftalen frigør i alt ca. 1,1 mio. kr. i 2014 og ca. 1,5 mio. kr. fra 2015 og frem i Fredensborg Kommune. Frigørelsespotentialet fordeler sig i 2014 og frem på indkøbsområdet med 0,359 mio. kr. og på beskæftigelses- og folkeskoleområdet med hver 0,350 mio. kr. Potentialet på folkeskoleområdet stiger dog fra 2015 og frem til 0,707 mio. kr. Se også vedlagte notat under faneblad Forventningerne til regnskab 2013 Budgetrevisionen pr. 30/4 gav en budgetforbedring på 28 mio. kr. i 2013 og en tilsvarende budgetforværring i

4 I administrationens oplæg til budget er ændringerne fra budgetrevisionen i april indarbejdet og budgetforværringen i 2014 dermed håndteret. Forbedringen i budget 2013 som følge af budgetrevisionen udgør derfor en buffer, der kan anvendes til at imødegå udfordringer i budget 2013, hvoraf især kan nævnes udgifter til nedrivning af Asminderød Skole og manglende mulighed for at realisere de budgetlagte anlægsindtægter. På de specialiserede områder har der i 2012 og i 2013 været udfordringer med at holde budgettet. Der er fremlagt (voksenhandicap) eller vil blive fremlagt (udsatte børn og unge) sager med forslag til justering af masterplanerne med henblik på at tilpasse udgifterne til budgettet. Alternativet til en tilpasning er jf. de politiske drøftelser, at merudgifter på områderne finansieres af for det politiske råderum. Halvårsregnskabet for 2013 giver ikke i øvrigt anledning til ændringer i forventningerne til grundlaget for Det skal dog bemærkes, at væsentligt lavere overførsler mellem 2013 og 2014 end de forventede 30 mio. kr. på driften og 20 mio. kr. på anlæg vil øge konsolideringskravet i budget Økonomiaftalen Regeringen og KL har den 17. juni 2013 indgået aftale om kommunernes økonomi for Som forventet blev servicerammen reduceret med 2 mia. kr. og anlægsrammen blev forhøjet med 2 mia. kr. som aftalt i vækstplanen. Der er også i år etableret en skattepulje på i alt 250 mio. kr., hvor kommunerne kan søge om at sætte skatten op eller kompensation til skattenedsættelser inden 4. september. Endvidere er der diverse lånepuljer. Økonomiaftalen betyder isoleret set en forbedring af de økonomiske forudsætninger i 2014 og stort set uændrede forudsætninger i overslagsårene i forhold til vurderingen i maj. Folkeskolereform Som følge af folkeskolereformen løftes kommunernes serviceudgifter med 204 mio. kr. i 2014 (halvårseffekten) og med 407 mio. kr. fra 2015 og frem (svarende til ca. 1,4 mio. kr. og 2,7 mio. kr. for Fredensborg Kommune). Hertil kommer at det kommunale bloktilskud løftes ekstraordinært med 1,8 mia. kr. i perioden til implementeringsomkostninger (svarende til ca. 12,1 mio. kr. for Fredensborg Kommune ved samme fordelingsnøgle som anvendes til de øvrige tilskud, dog udmeldes særskilt nøgle medio august for fordelingen af det ekstraordinære bloktilskud). 4

5 Herudover udmøntes 1 mia. kr. i til løft af kompetenceniveauet for lærere og pædagoger. Disse midler er endnu ikke udmeldt og derfor ikke indarbejdet i budgetoplægget. Hvis midlerne blev uddelt efter bloktilskudsnøglen vil Fredensborg Kommune få ca. 6,7 mio. kr. i perioden Administrationens vurdering af skolereformen er, at den vil være fuldt finansieret for Fredensborg Kommune, såfremt Regeringens/KL s forudsætninger implementeres fuldt ud. Ved andre forudsætninger for lærernes undervisningstid og/eller en øget forældrebetaling vil reformen kunne implementeres, så der frigøres et mindre potentiale. Der er i særskilt gjort rede for de budgetmæssige virkninger af folkeskolereformen under faneblad 2. Sundhedsområdet Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats løftes i økonomiaftalen for budget 2014 og frem med 300 mio. kr. svarende til 2 mio. kr. for Fredensborg Kommune. Der blev i økonomiaftalen for 2013 givet et tilsvarende løft, men pengene blev den gang ikke udmøntet på området. Dette har bevirket at budget 2013 på området er under pres, hvilket fremgår af budgetrevision 30/6. Det er administrationens vurdering, at aftalerne på sundhedsområdet i såvel 2013 og 2014 har givet tilsvarende udgifter i kommunerne. De øgede indtægter er afspejlet i balancetilskuddet og dermed indtægtsprognosen. De øgede udgifter på i alt 4 mio. kr. årligt er medtaget under udfordringer, jf. afsnit 2.3. Beskæftigelsesområdet De mange reformer på beskæftigelsesområdet betyder en øget usikkerhed for økonomien. Det vurderes at området bedst kan budgetlægges således, at udviklingen på udgiftssiden afspejler den udvikling der er i de indtægter som kommunen får gennem budgetgarantien (ikke-forsikrede ledige) og beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). Førtidspensionsreformen fører isoleret set til forventninger om lavere udgifter til førtidspension fremover. Forventningen om lavere udgifter er lagt ind som en omvendt udfordring, jf. afsnit

6 2.3 Nye udfordringer og opgaver De økonomiske udfordringer, som administrationen anbefaler indarbejdet i budgettet fremgår af tabel 3. Tabel 3 Nye økonomiske udfordringer og andre opgaver Mio. kr., 2014-priser I alt Nye udfordringer: a. Vederlagsfri fysioterapi 1,600 1,600 1,600 1,600 6,400 b. Hjemløse 1,800 1,800 1,800 1,800 7,200 c. Udsatte børn og unge 5,400 5,400 5,400 5,400 21,600 d. Sundhed 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 e. Skolereformen 3,500 6,800 6,800 4,800 21,900 f. Seniorjob mv. 1,700 1,700 1,700 1,700 6,800 g. Førtidspensionsreform -1,797-3,229-4,498-5,627-15,151 h. Øgede gevinster ved udbud -4,000-4,000-4,000-4,000-16,000 I alt 12,203 14,071 12,802 9,673 48,749 - er merindtægt/besparelse + er merudgift Udfordringerne a-c og halvdelen af udgiften i punkt d (sundhed) er vurderet som reelle udfordringer uden kompenserende finansiering i dette års budgetaftale. For halvdelen af udgiften i punkt d og punkterne e-g er merudgiften/besparelsen modsvaret af tilsvarende finansiering/mindreindtægt i indtægtsprognosen. Da udgifterne alligevel er taget med i tabellen skyldes det, at det er en reel politisk valgmulighed om midlerne skal udmøntes på området. A. Vederlagsfri fysioterapi Forventede merudgifter på området. Uændret i forhold til majvurderingen. B. Hjemløse Forventede merudgifter på området. Uændret i forhold til majvurderingen. C. Merudgifter til udsatte børn og unge Med den gældende styringsmodel på området for udsatte børn og unge flyttes budgettet fra børneområdet til voksenområdet, når den unge fylder 18 år. Børneområdet har derfor tilsvarende behov for at få tilført midler, når der kommer nye sager. I budgetrevisionen pr. 30/6 er fremlagt en budgetudfordring på 5,4 mio. kr. i Det er alene denne delvise kompensation for budgetnedgangen som følge af overgang til voksenområdet, som i budgetvurderingen anbefales lagt varigt ind fra 2014 og frem. Der vil være behov for at se på styringsmodellen fra 2014 og frem. Der bliver i september på linje med voksenhandicapområdet - fremlagt en masterplan, der beskriver udfordringerne på området og kommer med handlemuligheder i forhold til at reducere udgifterne. 6

7 D. Sundhedsområdet Der er kommet nye opgaver til sundhedsområdet vedrørende det nære sundhedsvæsen. Sundhedsområdet kan ikke løse opgaverne uden at få tilført de 2 mio. kr. som kommunen fik med økonomiaftalen i 2013, men som ikke blev indarbejdet i budgettet på området. Opgaver og økonomi er beskrevet i notat 2.2 under faneblad 2. Ligeledes er de 2 mio. kr. der er givet i dette års kommuneaftale forudsat tilført området. I alt 4 mio. kr. årligt. E. Folkeskolereform Folkeskolereformen er som udgangspunkt indarbejdet i budgetvurderingen, som værende fuldt finansieret. Med reformen tildeles kommunerne et øget varigt løft af servicerammen på 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. fra 2015 og frem. Hertil kommer hhv. 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i både 2015 og 2016 og 300 mio. kr. i 2017 som tilskud til omstillingsomkostninger i forbindelse med reformen. Fredensborg Kommunes andel af løftet til omstillinger kendes endnu ikke, da kriterierne for tildelingen af midlerne først meldes ud til august. I tabel 3 er forudsat, at de midler kommunen modtager via øgede tilskud fuldt ud udmøntes på skoleområdet. F. Seniorjob KL og staten forventer udgifter på 1,1 mia. kr. på landsplan til seniorjobordningen i Fredensborg Kommunes andel heraf målt ud fra bloktilskudsnøglen udgør godt 7 mio. kr. eller 4,1 mio. kr. mere end der er afsat i budgettet p.t. (inklusive lov- og cirkulæreprogrammet). Udgifterne til seniorjob i Fredensborg Kommune ligger dog i 2013 ca. 20 pct. under landsgennemsnittet og der er korrigeret herfor også i 2014 skønnet. Hertil kommer, at KL og staten forventer et lille fald på det øvrige overførselsområde. Lægges disse to justeringer ind forventes merudgiften at kunne reduceres til 1,7 mio. kr. årligt. Sammen med budgettet fra ændringerne fra lov- og cirkulæreprogrammet tilføres området over 4 mio. kr. årligt. G. Førtidspensions og fleksjobreformenreformen Førtidspensions- og fleksjobreformen indgår i regeringens 2020-plan som en samlet effektivisering. På landsplan forventes reformen at betyde mindreudgifter på driften for kommunerne. Der sker derfor reduktioner i kommunens finansiering på politikområde 17 gennem budgetgarantien og DUT. Samlet set er det forventningen med implementeringen af reformen, at det økonomisk går i nul for kommunen. Udgifterne på førtidspensionsområdet justeres derfor ned svarende til reduktionen på politikområde 17. 7

8 H. Gevinst ved udbud Gevinsterne ved udbud har oversteget det budgetlagte. Administrationen anbefaler på den baggrund, at de budgetterede gevinster hæves fra 2,7 mio. kr. til 6,7 mio. kr. årligt. Det giver en budgetforbedring på 4,0 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at der i moderniseringsaftalen forudsættes yderligere gevinster på 0,5 mio. kr. fra udbud jf. afsnit Opfølgning på Byrådets bestillinger fra aprilseminaret 3.1 Partiernes bestillinger Partierne har fremsendt en række spørgsmål til administrationen. Spørgsmål og svar er vedlagt under faneblad 4 i budgetmappen. 3.2 Sparekatalog Der blev på budgetseminaret i maj bestilt et sparekatalog som supplement til materialet til augustseminaret. Målet for sparekataloget var at finde spareforslag for 20 mio. kr. årligt. Ud over administrationens forslag til besparelser er der i sparekataloget indarbejdet de spareforslag, som fagudvalgene ønskede at få beskrevet efter fagudvalgsbehandlingen af budgetmaterialet i juni. Sparekataloget fremgår under faneblad 5 i budgetmappen. 3.3 Fagudvalgenes behandling af perspektivnotater og forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Alle perspektivnotater har været til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgenes drøftelser mundede ud i en række forslag til besparelser og effektiviseringer. Besparelsesforslagene er beskrevet i sparekataloget jf. afsnit 4.2. Protokollering fra fagudvalgsmøderne samt effektiviseringsforslag er vedlagt i budgetmappen under faneblad Ønsker videresendt fra fagudvalgene Herudover er der i årets løb oversendt en række ønsker til budgetforhandlingerne fra fagudvalgene. I budgetmappen er disse vedlagt under faneblad 7. I budgetvurderingen er forudsat, at en hel eller delvis imødekommelse af disse budgetønsker tages med i de politiske forhandlinger og finansieres inden for det etablerede råderum. 4. Budgettets robusthed og usikkerheder Ud over de sædvanlige usikkerheder ved prognoserne, indeholder budget 2014 en række usikkerheder, jf. nedenfor: 8

9 Der er under udfordringer indarbejdet øgede udgifter til seniorjob. De nye reformer på beskæftigelsesområdet, herunder førtidspensions- og fleksjobreform, sygedagpengereform, kontanthjælpsreform og reform af refusionssystemet betyder dog, at usikkerheden omkring vurderingerne på området er større end normalt. Administrationen vil i efteråret igangsætte en budgetanalyse af området. Byrådet har i juni fået forelagt sager om reviderede indsatser på voksenhandicapområdet. Af udvalgsbehandlingen fremgår at der er en udfordring på 7,2 mio. kr. årligt fra 2014 hvis det eksisterende serviceniveau fastholdes, herunder at håndteringen af udfordringen henvises til budgetforhandlingerne. Administrationen vil derfor gennemgå voksenhandicapområdet på budgetseminaret. I bestillinger fra partierne (faneblad 4, spørgsmål 8) er beskrevet de politiske handlemuligheder som der er for at håndtere merudgiften inden for politikområdet. Tilsvarende er der en udfordring på børnehandicapområdet. Her fremlægges forslag til revideret masterplan til politisk behandling i september. I budgetvurderingen anbefales ubalancen på børneområdet i 2013 indarbejdet i budgettet, men der vurderes fortsat at være behov for at se på styringsmodellen fremadrettet. For både børne- og voksenhandicapområdet er lagt til grund, at budgetterne på de to områder holdes i budgetperioden gennem justeringer af masterplanerne. Alternativet er, at merudgifter finansieres inden for råderummet i budgetoplægget. Med budget 2013 blev forudsat anlægsudgifter til nedrivning af den gamle Asminderød Skole på 25 mio. kr. og anlægsindtægter ved salg af skolegrunden på 35 mio. kr. Skønnet over nedrivningsudgifter og realisering af salgsindtægterne er behæftet med usikkerhed. Der er i forbindelse med udskilningen af Forsyningen et uafklaret ejerskab til regnvandsledningerne i kommunen. Hvis det fastslås, at kommunen ejer ledningerne på de kommunale veje, vil det medføre yderligere udgifter til vedligehold og udskiftning. Usikkerhederne nævnt ovenfor skal kunne håndteres inden for kommunens nuværende budgetramme, hvis besparelser i løbet af budgetåret skal undgås. I basisbudgettet er indarbejdet reserver på såvel drifts- som anlægsområdet, jf. tidligere byrådsbeslutning herom. Med administrationens anbefalinger vil såvel drifts- som anlægsreserven være på 10 mio. kr. årligt eller i alt 80 mio. kr. over budgetperioden. Hertil kommer en række poster i anlægsprogrammet, som der endnu ikke er sat konkrete projekter på, jf. tabel 4. Budgetterede udgifter, der kan sættes i bero ved svigtende budgetforudsætninger bidrager til budgettets robusthed. 9

10 Tabel 4. Budgettets robusthed Mio. kr., 2014-priser I alt Ikke udmøntede budgetposter Drift af nye fritidsfaciliteter 0,0 3,0 5,0 5,0 13,0 Anlæg nye fritidsfaciliteter 0,0 5,0 10,0 10,0 25,0 Modernisering af skoler og daginstitutioner 1,6 4,0 6,0 6,0 17,6 Istandsættelse og øget vedligehold af eksisterende fritidsfaciliteter 4,0 7,5 7,5 7,5 26,5 Ikke disponerede anlægsmidler 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 Energicenter 1,0 5,0 5,0 5,0 16,0 Byens Hus 1,5 5,0 9,0 0,0 15,5 I alt uden reserver 8,1 29,5 42,5 45,5 125,6 Anlægsreserve 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Driftsreserve 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 I alt 28,1 49,5 62,5 65,5 205,6 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning Det skal bemærkes, at det i aftalen om det nye idrætscenter i Humlebæk er forudsat, at en del af finansieringen skal findes inden for det eksisterende budget eller af råderummet. Der er afsat 25 mio. kr. til byggeriet og det foreløbige budget er på 40,5 mio. kr. (inklusive reserve til uforudsete udgifter). Det skal nævnes, at Fredensborg Kommunes anlægsniveau stadig ikke er højt set i forhold til sammenligningskommunerne eller landsgennemsnittet. I budget 2013 har Fredensborg Kommune afsat kr. til anlæg pr. indbygger mod kr. og kr. i sammenligningskommunerne og hele landet. I regnskab 2012 realiserede Fredensborg Kommune udgifter for kr. pr. indbygger mod kr. og kr. i sammenligningskommunerne og hele landet. 4.1 Udviklingen i likviditeten Udviklingen i likviditeten i basisbudgetscenariet fremgår af figur 1. I det nye basisbudget for ender kassebeholdningen på ca. 40 mio. kr. ultimo budgetperioden, jf. den røde linje i figur 1. I administrationens anbefalinger skitseres 2 forskellige scenarier: - Scenarie 1: Prioriteringsbidraget øges med 25 mio. kr. årligt svarende til ca. 1 pct. fra 2015 (som foreslået i majvurderingen) og det politiske råderum nedsættes til 60 mio. kr. (model A i anbefalingerne, afsnit 5). - Scenarie 2: Prioriteringsbidraget øges med 25 mio. kr. årligt svarende til ca. 1 pct. fra 2015 og det politiske råderum fastholdes på 110 mio. kr. (som foreslået i majvurderingen) ved at prioriteringsbidraget øges med yderligere 12,5 mio. kr. svarende til ca. 0,5 pct. 10

11 i 2014 eller alternativt findes via besparelser (model B i anbefalingerne i afsnit 5). I scenarie 1 genopbygges kassebeholdningen til målsætningen på 60 mio. kr. medio 2017, jf. den blå linje i figur 1. I scenarie 2 genopbygges kassebeholdningen til målsætningen på 60 mio. kr. medio, jf. den grønne linje i figur 1. Figur 1 Millioner 250 Prognose for likviditet Basisbudget Sc. 1 Råderum 60 mio.kr. Sc. 2 Råderum 110 mio.kr. I prognosen er det forudsat at reserverne i budgettet anvendes. Såfremt en del af reserverne ved årets udgang lægges i kassen (som i 2011 og i 2012), vil det alt andet lige styrke kasseholdningen. Det er vigtigt med en robust kassebeholdning. Sammen med reserverne skal kassebeholdningen kunne imødegå usikkerheder i budgettet, uventede og uforudsete udgifter samt nye politiske ønsker i årets løb. Som eksempel kan nævnes beskæftigelsesområdet hvor en budgetafvigelse på 2 pct. svarer til 8-10 mio. kr. Et område som også i høj grad er konjunkturafhængigt, hvilket gør at budgetforudsætningerne løbende ændres i forhold til prognoserne. 11

12 5. Administrationens anbefalinger Administrationens anbefalinger tager udgangspunkt i byrådets tilkendegivelser på majseminaret. Følges anbefalingerne vil den økonomiske politik og de senere års opbyggede robusthed i budgettet blive fastholdt. Samtidig med at der skabes et råderum til nye politiske initiativer. Anbefalingerne medfører, at prioriteringsbidraget øges fra 25 mio. kr. til 50 mio. kr. årligt svarende til ca. 2 pct. fra 2015 som forslået i majvurderingen. Samme krav kendes fra blandt andet Københavns Kommune som har et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. I budgetvurderingen i maj var en af administrationens anbefalinger, at det ekstraordinære afdrag på gælden på 44 mio. kr. blev sløjfet, hvormed der blev frigjort 44 mio. kr. til andre initiativer. I forlængelse heraf besluttede økonomiudvalget på mødet i maj, at den i budget 2013 vedtagne afdragsprofil på kommunens gæld skal fastholdes i administrationens budgetvurdering. Konsekvensen heraf er, at det politiske råderum reduceres tilsvarende, hvis budgettet fortsat skal være i balance. Såfremt det politiske råderum skal fastholdes på 110 mio. kr. over budgetperioden skal prioriteringsbidraget øges eller der skal gennemføre supplerende besparelser. Af tabel 5 fremgår 2 modeller. Model A giver et politisk råderum på 60 mio. kr. over budgetperioden ved at prioriteringsbidraget øges fra ca. 1 til ca. 2 pct. årligt (fra 25 mio. kr. årligt til 50 mio. kr. årligt) fra og med Det højere prioriteringsbidrag (25 mio. kr. årligt) skal ses i lyset af, at den reducerede prisfremskrivning på 20 mio. kr. årligt bortfalder fra Model B giver et politisk råderum på 110 mio. kr. over budgetperioden. Råderummet skabes ved at øge prioriteringsbidraget fra ca. 1 til ca. 2 pct. årligt fra og med 2015 (som i model A) og samtidig indføre et prioriteringsbidrag på ca. ½ pct. (12,5 mio. kr. i 2014) I begge modeller sker der en nødvendig genopbygning af kassen med i alt 52,9 mio. kr. over budgetperioden. Model A betyder en samlet omprioritering (inklusive den reducerede prisfremskrivning) på 30 mio. kr. i 2014 og yderligere 50 mio. kr. årligt i 12

13 årene fremover. Model B indebærer omprioriteringer i 2014 for 42,5 mio. kr. og for yderligere 50 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. Det bemærkes, at der i budget 2013 blev omprioriteret (inklusive den reducerede prisfremskrivning) for ca. 45 mio. kr. I såvel model A som model B øges prioriteringsbidraget og dermed kravet til organisationen om at finde effektiviseringer/nye måder at løse opgaverne på til 2 pct. årligt. Det er efter administrationens vurdering et ambitiøst, men ikke urealistisk krav. Kravet afspejler, at det er byrådet, der fastsætter budgetvilkår og dermed rammerne for serviceniveau. Det skal endvidere understreges, at der er tale om en omprioritering. Kommunens samlede nettodriftsudgifter er således stigende i hvert af årene over budgetperioden. Et alternativ til at øge prioriteringsbidraget i 2014 og overslagsårene er konkrete, varige besparelser. Administrationens anbefalinger er opsummeret i tabel 5 og medfører samlet: At der er overskud i hvert af årene over budgetperioden. At anlæg og afdrag på gæld kan finansieres ved driftsoverskud. At den af KL udmeldte serviceramme overholdes. At gælden nedbringes og at der alene tages nye lån til rentable energi- og klimainvesteringer samt indefrosne ejendomsskatter. Den ordinære gæld vil være tilbagebetalt i At mål for kassebeholdningen på 60 mio. kr. nås i budgetperioden. At budgettet fra 2015 er uafhængigt af salgsindtægter. At reserverne på 10 mio. kr. på hhv. drift og anlæg fastholdes. At der skabes et råderum til udmøntning i budgetforhandlingerne. 13

14 Tabel 5 Anbefalinger til budgettet Mio. kr., 2014-priser I alt Resultat basisbudget -25,774 5,560 15,918-5,679-9,975 Anbefalinger - balance 1. Genopbygning af bevillingsreserven (drift) 2,515 2,563 2,685 2,818 10, Indarbejdelse af udfordringer (drift) 12,203 14,071 12,802 9,673 48, Demografi (drift) -7,333-9,803-12,210-10,862-40, Nyt plejecenter (anlæg) 0,000 0,000 0,000 28,000 28,000 Resultat uden råderumsanbefaling -18,389 12,391 19,195 23,950 37,147 Anbefalinger - råderum 5. Øget prioriteringsbidrag fra 1 pct. til 2 pct fra 2015 (drift) 0,000-25,000-50,000-75, , Råderum/nye politiske initiativer 10,000 10,000 20,000 20,000 60,000 A. Resultat inkl. råderum og kasseopbygning (Model A) -8,389-2,609-10,805-31,050-52,853 Anbefalinger - råderum 7. Øget prioriteringsbidrag fra 1 pct. til 2 pct fra 2015 (drift) 0,000-25,000-50,000-75, , Besparelser/ ½ pct. prioriteringsbidrag i 2014 (drift) -12,500-12,500-12,500-12,500-50, Råderum / nye politiske initiativer 10,000 10,000 35,000 55, ,000 B. Resultat inkl. råderum og kasseopbygning (Model B) -20,889-15,109-8,305-8,550-52,853 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning Anbefalingerne 1-4 indarbejder de kendte udfordringer og ændrede forudsætninger i budgettet. 1. For at fastholde robustheden i budgettet genopbygges reserverne fra 2014 og frem til 10 mio. kr. årligt for såvel drift som anlæg. 2. Udfordringerne nævnt i afsnit 3 indarbejdes i budgettet. 3. De demografiske ændringer indarbejdes i budgettet, således at serviceniveauet pr. bruger alt andet lige holdes uændret. 4. Merudgift på 28 mio. kr. til et nyt plejecenter indarbejdes i budgettet på toppen af det nuværende anlægsprogram. Med anbefalingerne 5-10 fastholdes den økonomiske politik og der skabes et økonomisk råderum til politisk prioritering. 5. I model A øges prioriteringsbidraget fra 2015 med 25 mio. kr. årligt svarende til at det årlige effektiviseringskrav hæves til 2 pct. 6. I model A skabes der med udgangspunkt i anbefaling 5 et råderum på 60 mio. kr. over budgetperioden. Det resterende råderum på 52,9 mio. kr. reserveres til en genopbygning af kassen. 7. I model B hæves prioriteringsbidraget også fra 2015 med 25 mio. kr. årligt svarende til at det årlige effektiviseringskrav hæves til 2 pct. 8. I model B hæves prioriteringsbidraget herudover med 12,5 mio. kr. i 2014 svarende til ca. 0,5 pct. 9. I model B skabes der med udgangspunkt i anbefaling 7 og 8 et råderum på 110 mio. kr. over budgetperioden. Det resterende råderum på 52,8 mio. kr. reserveres til en genopbygning af kassen. 10. Endelig anbefaler administrationen, jf. majseminaret, at der i den økonomiske politik indføres en målsætning om, at den ordinære gæld er afviklet i

15 6. Den videre proces I programmet for budgetseminaret er det forudsat, at der indledes konkrete drøftelser om det kommende Budget Såfremt der er tilslutning til administrationens anbefalinger, så vil de politiske forhandlinger kunne fokusere på prioriteringen af det skabte råderum til udvikling af den kommunale service og nye anlæg. Som forberedelse hertil og det efterfølgende forhandlingsforløb foreslås processen tilrettelagt således: 1. Administrationens budgetvurdering fremlægges som grundlag for 1. behandlingen af Budget Budgetvurderingen sendes til høring i de berettigede råd og nævn. 3. Der afholdes borgermøde den 2. september forud for 1. behandlingen af budget i byrådet, hvor rammerne for de videre budgetforhandlinger præsenteres. 4. Partierne anmodes om at fremsætte ændringsforslag senest den 11. september kl , således at de kan indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling 23. september. Borgmesteren inviterer partierne til budgetforhandlinger fredag den 29/8 kl , søndag den 1/9 kl og det afsluttende forhandlingsmøde er søndag den 8/9 kl forud for afleveringsfristen for ændringsforslag. 15

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Hvad er et basisbudget?... 2 2. Resultatopgørelse 2014 2017... 3 3. Skatter og generelle tilskud... 5 3.1 Skatter... 6 3.2 Generelle tilskud og udligning... 7

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere