Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 16. april 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 16. april 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 16. april 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Fraværende Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Jørgen Brøgger (L)

2 2 of 34 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 399. Høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi til drøftelse Fokuseret erhvervsservice - kreative erhverv Befolkningsprognose og boligbyggeprogram Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Budgetopfølgning Korrektion af pris- og lønfremskrivning Anlægsregnskab Økonomiudvalget - Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Overførsler 2014 til Økonomiudvalget Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget B45 Boligudlejning årsregnskab 2013/ Låneomlægning, djursbo afdeling Budgetanalyser - status Forelæggelse af afskrivninger Låneramme Orientering 16/ Tillæg til aftale med hovedpengeinstitut - Djurslands Bank - Lukket sag Køb af grund til opførelse af ny salthal - Lukket sag Salg af storparcel beliggende Ternevej 10-24, 8544 Mørke - Lukket sag Samtykke til videresalg af ubebygget grund - Sletten 10, 8543 Hornslet - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer. - Lukket sag...32

3 3 of 34 Side Høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi til drøftelse Sagsnr.: 15/8340 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Lokal og digital et sammenhængende Danmark Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er sendt i høring i alle kommuner. KL opfordrer til, at forslag til strategi behandles i direktionen og politisk. Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter forslag til høringssvar på baggrund af sagsfremstilling og powerpoint-oplæg fra IT og Digitalisering. Sagsfremstilling Proces: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er sendt i høring i alle kommuner. KL opfordrer til, at forslag til strategi behandles i direktionen og politisk. Høringssvaret afleveres senest 20. april ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, hvor vi bl.a. bliver bedt om at vægte relevans af strategiens ti temaer. IT og Digitalisering har på baggrund af deltagelse i KL s dialogmøde samt særligt tilrettelagt intern workshop gennemarbejdet strategiens enkelte områder med henblik på besvarelse af spørgeskema,, herunder har vi drøftet, Syddjurs Kommunes indsatsområder. Strategien forventes vedtaget af KL s bestyrelse i maj. Konkrete handlingsplaner foreligger i efteråret Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen forventes færdig i efteråret. Vision for digitaliseringsstrategi: En decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne Med denne vision for digitaliseringsstrategien lægger kommende strategi sig i forlængelse af foregående strategier, men udmærker sig bl.a. ved, at der er endnu mere fokus på, at digitalisering skal skabe værdi for borgere, virksomheder og medarbejdere. Selvbetjeningsløsningerne skal være bedre og der skal mere fokus på velfærdsteknologi. Af den overordnede målsætning fremgår det desuden, at KL og kommunerne stiller krav til staten om primært at koncentrere sig om den grundlæggende digitale infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Det bakker vi op om fra Syddjurs Kommunes side. Digitaliseringsstrategien er struktureret omkring ti temaer: Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering Borgerbetjening 3.0 Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd Kommunernes rammearkitektur fælles strategiske spilleregler Smart digital beskæftigelsesindsats Borgerne skal videst muligt mestre eget liv Digital sammenhæng for børn og unge Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst Effektiv styring og administration Relevans Vi har gennemgået alle temaer og har drøftet relevans for hver enkelt med henblik på høringssvaret. (1 høj 4 lav)

4 4 of 34 Side 3 Hvad gør vi allerede i Syddjurs Kommune: Vi har fokus på at hente gevinst af digitaliseringen både i de store fællesoffentlige digitaliseringsprojekter og i egenudviklede mindre løsninger. Vi samarbejder med fagområderne og med andre offentlige myndigheder om smarte og innovative løsninger. F.eks. OS2 samarbejdet og Den Digitale Hotline. Vi har fokus på robust drift og IT-sikkerhed og er samtidig langt fremme med hensyn til at udstille vores data for borgere og virksomheder. Hvad skal vi gøre mere af i Syddjurs Kommune: Vi skal fortsat have fokus på rammearkitektur og standardisering som en forudsætning for udvikling af effektive digitale løsninger og effektiv brug af data på tværs. Vi kunne ønske os, at KL kommer mere på banen for at facilitere samarbejdet. Vi skal fortsat udvikle samarbejdet med borgere og virksomheder om at skabe gode digitale løsninger, så vi skaber reel merværdi. Det tætte samarbejde med andre offentlige myndigheder og på tværs af fagområder bliver endnu mere aktuelt i takt med at sammenhængende velfærd bliver et krav. Konkret skal der sættes fokus på den tværfaglige dialog med fagområderne om udvikling og implementering af velfærdsteknologi og andre løsninger, som understøtter smart digital beskæftigelsesindsats, bæredygtig vækst og skolernes it-infrastruktur. Andre mulige fokuspunkter for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi: Vi kunne ønske os: En strategi, der var mere rettet mod kommunerne end Staten!! At KL købte data fri fra KMD. Det ville give en betydelig besparelse i alle kommuner. At der kom mere tryk på digital sammenhængende indsats, som basis for helhedsorienteret understøttelse af børn fra 0 til både i forhold til læring og at blive hele voksne. Der skal mere turbo på tværgående løsninger, så indtastede data anvendes intelligent. Det kræver ændring af lovgivning og af kultur og vaner. Større sammenhæng og mere ambitiøse visioner for velfærdsteknologiområdet. Herunder krav om og støtte til samarbejde mellem regioner og kommuner. At staten og KL i samarbejde går forrest, når smart digital beskæftigelsesindsats skal implementeres. Det er for stor en udfordring for den enkelte kommune. Herunder kunne vi ønske os, at smart beskæftigelsesindsats også kunne indeholde smart integration, med et fokus på, hvordan digitalisering kan højne integrationen af flygtninge og indvandrere og medvirke til, at flere kommer i arbejde at vi i det offentligetænker mere tværgående og navnligt ud af boksen. 80 % af kommunens brugere/omkostninger ligger uden for rådhusene. Indstilling Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter forslag til høringssvar. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudalget ønsker, at der svares tilbage i overensstemmelse med de anviste fokuspunkter. Kommunaldirektøren sikrer besvarelse.

5 5 of 34 Side 4 Bilag 1 Åben Oplæg om digitaliseringsstrategi /15 2 Åben Lån til mobildækning 60040/15 3 Åben Fælleskommunal digitalisering_udsendelse 41094/15 4 Åben Høring_spoergeskema_-_digital_og_lokal_et_sammenhaengende_danmark 41093/15 5 Åben Resume_-_digital_og_lokal_et_sammenhaengende_danmark 41092/15 6 Åben Følgebrev 41091/15

6 6 of 34 Side Fokuseret erhvervsservice - kreative erhverv Sagsnr.: 15/11668 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Ansøgning vedr. videreførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb for kreative erhverv i Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling I samarbejde med VæksthusMidtjylland gennemførte Syddjurs Kommune henover efteråret og vinteren 2014/2015 et fokuseret erhvervsserviceforløb målrettet kreative erhverv i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune og særligt området omkring Ebeltoft/Mols er dokumenteret kendetegnet ved en relativ overrepræsentation af såkaldt kreative virksomheder. Disse er generelt kendetegnet ved at være enkeltmandsejede mikrovirksomheder glas, kunsthåndværk, arkitektur, design, fødevarer m.m. - som på trods af høj faglighed og høj (produktmæssig) kvalitet ikke evner at udnytte deres virksomheders fulde potentiale. Formålet med erhvervsserviceforløbet var at styrke de kreative erhverv ved at gennemføre et forløb der sigtede på dels at fremme væksten hos virksomhederne ved værdikædeinnovation, samarbejde og netværk, dels at danne grundlag for etableringen af en egentlig kreativ erhvervsklynge i Syddjurs Kommune. Forløbet blev efter udbud gennemført af et konsortium bestående af revisionsfirmaet Deloitte, konsulenthuset Manifestus og Den Ny Maltfabrik. Målsætningen var minimum 15 deltagende virksomheder. Denne målsætning blev mere end indfriet med 41 virksomheder gennemførende det fulde forløb. I forbindelse med afslutningen af forløbet er der gennemført en evaluering af forløbet. Af evalueringen fremgår det, at der blandt de deltagende virksomheder har været en høj grad af tilfredshed med forløbet, ligesom både værdikædeinnovation, samarbejde og netværk er opnået. Derudover er det vurderingen fra det gennemførende konsortiums side, at der med forløbet er skabt et bæredygtigt grundlag for en egentlig kreativ erhvervsklynge i Syddjurs Kommune. I denne forbindelse er de fælles hovedkonklusioner i evalueringen: Alle de deltagende virksomheder ønsker at fortsætte i netværket med henblik på etableringen af en egentlig erhvervsklynge. Man ønsker det styret og organiseret professionelt (eksternt) som i det allerede gennemførte forløb. Man ønsker høj faglighed kombineret med sociale elementer. Man ønsker inspiration udefra Man ønsker mentorship På baggrund af tilkendegivelserne fra de deltagende virksomheder har udviklingsafdelingen efterfølgende været i dialog med VæksthusMidtjylland med henblik på at undersøge mulighederne for en videreførelse af det fokuserede erhvervsserviceforløb. Også fra VæksthusMidtjylland er der stor tilfredshed med det gennemførte forløb og dets resultater. Man er derfor fra væksthusets side sindet at videreføre forløbet og gerne på nuværende tidspunkt dels på grund af potentialet for etableringen af en erhvervsklynge, dels fordi, der kan være en risiko for at tabe forarbejdet på gulvet, hvis ikke netværksarbejdet fortsættes. VæksthusMidtjylland har således tilkendegivet at ville finansiere et videreforløb med kr under forudsætning af, at Syddjurs Kommune ligeledes finansierer med et tilsvarende beløb.

7 7 of 34 Side 6 På denne baggrund har udviklingsafdelingen i dialog med VæksthusMidtjylland udarbejdet vedhæftede ansøgning til fase 2 af et fokuseret erhvervsserviceforløb målrettet kreative erhverv i Syddjurs Kommune og etableringen af en kreativ erhvervsklynge. Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget bevilger kr til videreførelse af forløbet finansieret af udvalgets erhvervsudviklingspulje. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Kr , der foreslås afholdt indenfor Økonomiudvalgets erhvervsudviklingspulje. Erhvervsudviklingspuljen udgør for 2015 kr Ingen organisatoriske konsekvenser. Indstilling Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges kr. til videreførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb for kreative erhverv i Syddjurs Kommune i samarbejde med VæksthusMidtjylland 2. at de kr. finansieres fra Økonomiudvalgets erhvervsudviklingspulje Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Bilag 1 Åben Ansøgning vedr.. Fokuseret Erhvervsservice - Kreative erhverv Syddjurs Kommune 58300/15 2 Åben Afrapportering april 2015 Udviklingen af kreative ervherv i Syddjurs Kommune.pdf 59939/15

8 8 of 34 Side Befolkningsprognose og boligbyggeprogram Sagsnr.: 15/9792 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Befolkningsprognosen for er færdig. Den viser et gradvist fald i folketallet frem mod 2027, fra i 2015 til i Befolkningsprognosen bruges bl.a. til kommunens budgetlægning, og skal derfor godkendes i Byrådet. Til brug i beregningen af befolkningsprognosen er den forventede udvikling i antallet af nyopførte boliger (boligbyggeprogrammet) også blevet opdateret på baggrund af 2014 s tal. Der er en fremgang i antallet af opførte boliger, som smitter positivt af på boligbyggeprogrammet. Boligbyggeprogrammet har betydning for, hvor meget areal der kan udlægges til boligområder i kommuneplanen. Sagsfremstilling Befolkningsprognose viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at falde fra pr. 1. januar 2015 til i Det svarer til et samlet fald i befolkningstallet på 2,3 % frem til Samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune Udover den samlede udvikling set for hele kommunen er befolkningsprognosen også beregnet for de ti skoledistrikter hver især. Tallene kan ses i befolkningsprognoserapporten, der fremgår i bilag 1, samt som excelfiler i bilag 2 og 3. Befolkningsprognosen fra 2014 forudsagde et samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2015 på Det officielle folketal endte med at blive 85 lavere. Det skyldes et markant lavere antal børnefødsler i kommunen i 2014 end i tidligere år. Faldet kan ikke umiddelbart forklares, men det forventes at stige igen i 2016 og 2017, og herefter falde langsomt frem til Hvis der ses bort fra fødselstallene, som altid er svære at forudse, har befolkningsprognosemodellen vist sig at ramme befolkningsudviklingen både på distriktsniveau og for hele kommunen meget præcist fra 2014 til Samme overordnede beregningsmetode er derfor videreført i dette års prognose. Befolkningsprognosen viser, at andelen af folk i aldersgruppen 65+ vil stige frem til 2027, mens andelen af alle andre aldersgrupper vil falde. Se tabel nedenfor, samt bilag 4. Aldersgruppefordeling i Syddjurs Kommune i 2015, 2020 og årige årige årige årige årige årige ,72% 12,28% 9,31% 13,20% 36,65% 22,84% ,06% 11,31% 8,54% 12,83% 35,87% 26,39% ,20% 9,60% 7,87% 13,31% 34,67% 29,35% Boligbyggeprogram Som del af beregningsgrundlaget for befolkningsprognosen anvendes et boligbyggeprogram, dvs. det forventede antal nyopførte boliger pr. år fremover. I 2014 blev der færdigmeldt 51 nye boliger, imod 38 i

9 9 of 34 Side og 43 i Det har ført til en justering af boligbyggeprogrammet i positiv retning i forhold til sidste års boligbyggeprogram. Se Bilag 5 og 6. Boligbyggeprogrammet er med til at afgøre, hvor meget areal der kan udlægges til boligformål i kommuneplanen. Indstilling Direktøren indstiller, at byrådet godkender befolkningsprognosen for som grundlag for budgetlægning i 2016 og overslagsårene. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 5 Åben Bilag 5 - Boligbyggeprogram /15 6 Åben Bilag 6 - Færdigmeldte boliger /15 4 Åben Bilag 4 - Aldersgruppefordeling /15 3 Åben Bilag 3 - Befolkningsprognose total opgjort for de enkelte skoledistrikter 49078/15 2 Åben Bilag 2 - Befolkningsprognose total for Syddjurs Kommune samlet set 49077/15 1 Åben Bilag 1 - Befolkningsprognose 2015 rapport 51771/15

10 10 of 34 Side Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Sagsnr.: 15/10995 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling Syddjurs Kommune har modtaget en invitation fra Dansk Byggeri om at indgå en partnerskabsaftale. Dansk Byggeri har siden 2010 indgået partnerskabsaftaler med 27 kommuner. Den indgåede partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Norddjurs Kommune og Viden Djurs er vedhæftet dagsorden som eksempel. Dansk Byggeri har indgået partnerskabsaftaler med en række kommuner og bygherrer for at sikre flere praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen. Partnerskabsaftalerne bygger på frivillighed og opfordrer virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem: Dansk Byggeri, kommunen (både skoleafdeling, jobcenter og UU-vejledning) og den lokale erhvervsskole Således kommer det samlede partnerskab hele vejen rundt om de unge og medfører et fælles ansvar for at sikre praktikpladser i hele bygge- og anlægsbranchen. Partnerskabsaftalerne med Dansk Byggeri er forskellige fra kommune til kommune og aktører og ressourcer kan variere. En partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Viden Djurs og Syddjurs Kommune kan være et supplement til de beslutninger Byrådet har truffet i forhold til arbejdsklausuler og delpolitik for etisk og socialt ansvar i forbindelse med udbud af kommunale opgaver. Byrådet besluttede på sit møde den 17. december 2014 at ændre den arbejdsklausul, der indgår som bilag til kommunens indkøbspolitik. Ændringerne er skrevet ind i afsnit 3 i Syddjurs Kommunes delpolitik for etisk og socialt ansvar i forbindelse med udbud. Ændringen er en skærpelse i forhold til den hidtidige politik, idet der nu indgår mulighed for bod og tilbageholdelse af beløb samt mulighed for at kunne indhente relevant information for at kontrollere for eventuelle brud på arbejdsklausulen. I Syddjurs Kommunes delpolitik for etisk og socialt ansvar (afsnit 7) er der også fokus på praktiskpladser. Heri forudsættes, at der især i bygge- og anlægskontrakter indgås en hensigtserklæring om, at der er et antal elev-, praktik- eller lærlingepladser til rådighed i de firmaer, der udfører opgaver for kommunen. Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne i stedet for eller som supplement til uddannelsesklausuler indgår partnerskabsaftaler. Med partnerskaber får man fat i al byggeaktiviteten i kommunen og ikke kun den Byrådet og kommunen sætter i gang. Partnerskabsaftaler kan derfor være med til at sikre flere praktikpladser end uddannelsesklausuler. Dansk Byggeri har udarbejdet vedhæftede notat, hvor de ser på udviklingen af indgåede uddannelsesaftaler i fire kommuner, der alle har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. De påpeger, at de sidste års økonomiske udfordringer generelt har haft en mærkbar negativ effekt på udviklingen af praktikpladser på landsplan. Værst var perioden mellem 2012 og 2013, hvor der på landsplan blev indgået knap 14 % færre uddannelsesaftaler end året før. Dansk Byggeri påpeger at partnerskabsaftalerne kan have en gavnlig effekt ved at vise, at flere af de nævnte kommuner med samarbejdsaftaler klarer sig godt ved enten at holde niveauet eller øge antallet af uddannelsesaftaler. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller invitationen fra Dansk Byggeri om partnerskabsaftale til drøftelse og beslutning i økonomiudvalget Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt, at der arbejdes med etablering af partnerskabsaftale.

11 11 of 34 Side 10 Bilag 1 Åben Kommuneeksempler fra Dansk Byggeris partnerskabsaftaler 54631/15 2 Åben Norddjurs partnerskabsaftale.pdf 56669/15

12 12 of 34 Side Budgetopfølgning Korrektion af pris- og lønfremskrivning Sagsnr.: 15/7793 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé En forventet markant lavere pris- og lønstigning fra 2014 til 2015 end forudsat i budget 2015 giver grundlag for at reducere budgetterne i 2015 med 10,5 mio. kr. Beløbet må forventes at indgå i forårets forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, og foreslås derfor afsat som pulje under tilskud og udligning indtil disse forhandlinger er afsluttet. Sagsfremstilling KL har opdateret deres skøn for pris- og lønudviklingen fra 2014 til Det samlede skøn er i forhold til forudsætningerne for budget 2015 ændret fra 2,0 procent til 1,5 procent. På prissiden skyldes nedjusteringen et fald i oliepriserne sammen med beskedne prisstigninger på øvrige områder. Nedjusteringen på lønsiden sker på baggrund af overenskomstresultatet. KL s skøn forudsætter endelig godkendelse af de aftalte overenskomster. Relevante udgiftsarter, procent Før Nu Forskel 1 Lønninger 2,0 1,5-0,5 2.2 Fødevarer 2,2 1,4-0,8 2.3 Brændsel og drivmidler 3,4-2,5-5,9 2.7 Anskaffelser 1,5 1,0-0,5 2.9 Øvrige varekøb 1,1 0,6-0,5 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,4 1,4-1,0 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 1,5 1,0-0,5 4.9 Øvrige tjenesteydelser 2,4 1,4-1,0 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,1 1,8-0, og Mellemkommunale og statslige betalinger og øvrige indtægter 2,1 1,3-0,7 Alle udgiftsarter 2,0 1,5-0,5 Nedjusteringen vil på landsplan betyde en lavere udgift til drift af kommuner, og man må derfor forvente, at rammen for den kommunale drift vil blive revurderet i forbindelse med regeringens forhandlinger med KL om kommunernes økonomi. Indtil man kender resultatet af disse forhandlinger, der afsluttes i starten af juni måned, foreslås det, at den mindre udgift modsvares af en mindre indtægt der placeres under tilskud og udligning. En beregning af den mindre udgift for Syddjurs Kommune fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser. I beregningen er ikke medtaget udgifter til ejendomsskat, el, vand, vandafledning, fjernvarme, renovation, husleje, forsikringer og vægtafgift. Det skyldes, at udgiften til disse områder ikke er styret af den almindelige pris- og lønudvikling. Tilsvarende er heller ikke medtaget udgifter til barselsudligning og aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Bevilling Beløb Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr

13 13 of 34 Side Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Familieområdet Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Ejendomme Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Affaldshåndtering Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Samlet Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at der gives negative tillægsbevillinger på samlet kr. til bevillinger som de fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser. 2. at der gives en tillægsbevilling til Tilskud og udligning (bevilling ) på kr. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

14 14 of 34 Side Anlægsregnskab Økonomiudvalget - Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Sagsnr.: 15/9689 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet for Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs er sammenfattet i følgende: PROJEKTNUMMER XA PROJEKTNAVN Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs ANLÆGSBEVILLING BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter: Indtægter: ,00 SAMLET ANLÆGSBEVILLING ,00 0,00 Regnskabsår ,00 FORBRUG IALT ,00 0,00 AFVIGELSE FRA BEVILLING 0,00 0,00 Regnskabet er i niveau med den samlede anlægsbevilling. Der er ingen bemærkninger til anlægsregnskabet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

15 15 of 34 Side Overførsler 2014 til Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/9961 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principper for aftalestyring i Syddjurs Kommune: At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5% af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse. I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen: 1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. 2. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår. 3. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2% med virkning fra regnskabsår Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12. april Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2014 for bevillinger under Økonomiudvalget søges overførsler fra 2014 til Overførsler - der er beskrevet i bilag til Regnskab 2014 regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget - er opgjort til: Overførsler drift og finansforskydninger (grundkapital og driftsstøttelån): Bevilling Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Skole IKT Redningsberedskab Økonomiudvalget drift i alt Finansforskydninger Landsbyggefonden Grundkapitalindskud Driftsstøttelån Finansforskydninger Landsbyggefonden i alt. (Godkendte og planlagte

16 16 of 34 Side 15 projekter) Udover mindre forbruget på forsikringsområdet 13,2 mio. kr. og projektet Fiberbåret højhastighedsnet 1,7 mio. kr., der indstilles overført 100 %, er der overførsler på bevilling Administrativ organisation på 4,9 mio. kr. eller cirka 2,1%. I afvigelse i forhold til den generelle overførselsregel på 2 % på aftaleniveau er således følgende: 1. På regnskabschefens område overføres der et restbeløb på 0,2 mio. kr. med baggrund i 2 projekter godkendt af Byrådet. 2. På Social- og beskæftigelseschefens område er der fuld overførselsadgang på projektet Udviklingsplan beskæftigelse godkendt af Byrådet. 3. For fælles administrative servicefunktioner foreslås overført et beløb på 0,4 mio. kr. til gennemførelse af et projekt om reducering af sygefravær. 4. For fælles kurser og uddannelse foreslås overført 0,1 mio. kr. til arbejdsmiljøkurser i forbindelse med projekt om reduceret sygefravær. 5. For IT og Digitalisering foreslås overført 0,6 mio. kr. til Acadre CM, som, er blevet udsat fra 2014 til Puljer under HR-området vedrørende projekter, overenskomstpuljer og personalegodeordninger på samlet 0,3 mio. kr. overføres fuldt ud. 7. Beløb på forsikringsområdet overføres fuldt ud med 7,6 mio. kr. til arbejdsskadeforsikring og 5,6 mio. kr. vedrørende det øvrige forsikringsområde. 8. Beløb på projektet Fiberbåret højhastighedsnet 1,7 mio. kr. overføres fuldt ud. 9. For lønpuljer overføres en overenskomstpulje på 0,05 mio. kr. Der overføres ikke et ikke forbrugt beløb 0,4 mio. på lønpuljer og 2,1 mio. kr. i barselsudligningspuljen, idet det forventes at puljen i budget 2015 kan dække årets udgifter. Derudover er der et ikke forbrugt beløb til tjenestemandspensioner på 0,6 mio. kr. der normalt ikke overføres. Overførsler anlæg: Bevilling/rådighedsbeløb Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Administrativ organisation Administration Ebeltoft ombygning Administration Hornslet ombygning Lindegården - brand I alt Erhvervsudvikling og turisme Syddjurs Udviklingspark I alt Jordforsyning Køb af Spiresalen I alt Ejendomme Salg af ejendomme I alt Økonomiudvalget anlæg i alt Rest rådighedsbeløb indstilles overført.

17 17 of 34 Side 16 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Er beskrevet i sagsfremstillingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller overførsler til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i det samlede regnskab: 1. Overførsler fra 2014 til 2015 af i alt kr. (udgifter) på driftsbevillinger under Økonomiudvalget fordelt som det fremgår i sagsfremstillingen.. 2. Overførsel fra 2014 til 2015 af kr. på grundkapitalindskud og driftsstøttelån (finansiering/udgift). 3. Overførsler fra 2014 til 2015 af netto rådighedsbeløb kr. (indtægt) til anlæg. 4. De samlede overførsler på kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forsikringsområdet fritages for reglen omkring 2% overførsel og i stedet får mulighed for årlig overførsel indenfor et samlet loft på op til kr. 10 mio. for overførsler i januar 2015 niveau. En konsekvens heraf vil være at kr. tilføres kassen.

18 18 of 34 Side Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/9735 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Regnskab for Økonomiudvalget drift, anlæg, renter, finansiering og finansforskydninger. Sagsfremstilling Regnskab for Økonomiudvalget drift, anlæg, renter, finansiering og finansforskydninger. Bevilling - Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afvigelse Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Skole IKT Redningsberedskab Økonomiudvalget - drift i alt Bevilling - Renter Renter af likvide aktiver / Renteindt. på kortog langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Renter netto i alt Bevilling - finansiering Tilskud og udligning Købsmoms Skatter Forskyd. i likvide aktiver Finansforskydninger Forskydn. i langfristet gæld Finansiering i alt Regnskab for Økonomiudvalget anlæg: Bevilling - Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afvigelse Administrativ organisation Administration Ebeltoft ombygning

19 19 of 34 Side 18 Administration Hornslet ombygning Lindegården - brand I alt Erhvervsudvikling og turisme Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Syddjurs Udviklingspark I alt Jordforsyning Salg af grunde Køb af P. Vejgårdsvænget Køb af Spiresalen Køb af jord - Ugelbølle bypark Køb af Trimmelbakken i Thorsager byggemodning I alt Ejendomme Salg af Industrivej 61, Ryomgaard Køb af Lyngevej 5 A-P Salg af ejendomme Salg af matr. 30u Færgevejen/Christianslundvej I alt Økonomiudvalget anlæg i alt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2014 og regnskabsbemærkninger godkendes og indarbejdes i Årsberetning Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Regnskab regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget 49969/15

20 20 of 34 Side B45 Boligudlejning årsregnskab 2013/2014 Sagsnr.: 15/122 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling B45 Boligudlejning Grenå har fremsendt årsregnskab for perioden d.1. juli d.30. juni 2014 for afd. 55 Vinkelvej i Nimtofte. Syddjurs Kommunens tilsyn omfatter kun afdeling 55 i Nimtofte, da hovedorganisationens hjemsteds kommune er Norddjurs Kommune. Regnskabet er revideret i følge revisionsprotokollat af 3. november 2014 fra EY. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Derudover fremgår det af revisionsprotokollat fra EY, at der ikke har væsentlige bemærkninger til årsregnskabet eller forvaltningen. Vedrørende afd. 55 i Nimtofte anfører revisor: Planlagt og periodisk vedligeholdelse At det ved gennemgangen af vedligeholdelsesplanen for afdeling 55 kan konstateres, at afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på langt sigt ikke vil være til strækkelige. Der er behov for alternativ finansiering, såfremt afdelingens vedligeholdelsesniveau skal opretholdes. I henhold ti l 60 stk. 1 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v skal der ske en årlig ajourføring af den rullende vedligeholdelsesplan, der minimum omfatter de kommende 10 år. Resultatdisponering Det er konstateret at afdeling 55 har overført et overskud kr til resultatkontoen. Afdelingen er underfinansieret på deres forbedringsarbejder med kr Ifølge afdelingsregnskabet note 16 er der ikke tale om et igangværende forbedringsarbejde. l henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v 74 stk. 1 skal overskud anvendes til dækning af underfinansiering, først herefter kan der ske overførelse til resultatkontoen. Lovgrundlag 25, stk. 3 i lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. nr af 21/08/2013 og 60 stk. 1 og 74 stk. 1 bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr.1540 af 16/12/2013. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. At regnskabet tages til efterretning med bemærkning om: 2. At bestyrelsen fremadrettet skal efterleve reglerne for regulering af de samlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, herunder en rettidig ajourføring af vedligeholdelsesplanen og de afledte henlæggelser. Boligorganisationen bør afklare, om der er låneadgang til ekstern finansiering. 3. At Boligorganisationens hjemsteds kommune, Norddjurs Djurs Kommune, orienteres om beslutningen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt.

21 21 of 34 Side Låneomlægning, djursbo afdeling 71 Sagsnr.: 15/5666 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling djursbo har via Den Danske Bank fremsendt anmodning om godkendelse af en låneomlægning i afdeling 71. Kontantlånet på kr bliver omlagt fra en rente på 4,6692% til et kontantlån med samme løbetid og en rente på 2,0908%. Omlægningen giver afdeling 71 en årlig besparelse på kr Da både rente og løbetid reduceres, og da der bliver en årlig besparelse på kr,, har borgmesteren godkendt omlægning. djursbo har også forespurgt om en omlægning i afdeling 70, men da det vil resultere i en påvirkning af huslejen i negativ retning, er der bedt om en yderligere redegørelse, som bliver fremlagt til Økonomiudvalgets behandling. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning. Økonomiudvalget ønsker ved fremtidige låneomlægninger belyst likviditetsmæssige konsekvenser, herunder eventuelle konsekvenser for huslejeniveauerne. Bilag 1 Åben Lånetilbud.pdf 51470/15

22 22 of 34 Side Budgetanalyser - status Sagsnr.: 14/37206 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Byrådet besluttede i efteråret 2014, at der skal udarbejdes budgetanalyser. Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Samtidig skal analyserne have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde og samarbejde med andre offentlige og private aktører at optimere driften. Analyserne skal tage højde for initiativer, der allerede er igangsat på de respektive områder. Analyserne vil blive forelagt Byrådet i maj/juni 2015, og vil indgå i de videre budgetdrøftelser for For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne vil eventuelle beslutninger kunne få budgetmæssig virkning fra august Analyserne skal samlet set pege på muligheder for budgetreduktioner på 150 mio. kr. frem til På mødet orienteres udvalget om status for analysearbejdet. Sagsfremstilling Status for analyserne Byrådet bevilligede den 25. februar 2015 en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til dækning af udgifter til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelsen af analyserne. Der er efterfølgende indgået kontrakt med konsulentvirksomheden KLK, som i forskelligt omfang vil understøtte analyserne. Analysen på ældre- og sundhedsområdet vil blive understøttet af anden ekstern bistand. Analyserne skal samlet set pege på muligheder for budgetreduktioner på 150 mio. kr. frem til De respektive områder skal levere forslag til initiativer, der kan bidrage med: Beskæftigelsesområdet Skole- og dagtilbudsområdet Familieområdet Voksen-handicapområdet Ældre- og sundhedsområdet 60 mio. kr. 30 mio. kr. 20 mio. kr. 20 mio. kr. 20 mio. kr. Kommissorierne for budgetanalyserne De vedtagne kommissorier for analyserne fastlægger de temaer, alle analyser skal komme omkring. Overordnet skal analyserne forholde sig til følgende på områderne; Styring Snitflader Strukturer Arbejdsgange Serviceniveau Samarbejdsmuligheder Udviklingsmuligheder. Udover ovenstående er der på hvert område udpeget en række temaer, som ønskes behandlet i analyserne.

23 23 of 34 Side 22 Beskæftigelsesområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Ungeområdet herunder særligt fokus på samspil med UU, familieområdet og skoleområdet Virksomhedskontakten - herunder samspillet til kommunens erhvervspolitik Brug af Projektcenter Syddjurs Generelt blik på tilstrækkelig indsats/overproduktion Dagpengeområdet Langtidsledigheden på kontanthjælpsområdet Ressourceforløb førtidspension Skole- og dagtilbudsområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Visitationsmodel ift. og effekt af specialindsatser Placering og antal af tilbud på området set i lyset af den demografiske udvikling Folkeskolens overbygning Ungdomsskolen Inddragelse af civilsamfundet Familieområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Tilbudsviften ift. de enkelte målgrupper overblik og effekt Ledelsesinformation Kobling mellem børnefysioterapeuter og kommunens øvrige fysioterapitilbud Struktur og opgaver på PPR-området Fremskudt rådgivningsfunktion i folkeskolen Inddragelse af civilsamfund Inddragelse af netværk Voksen-handicapområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Revidering af sektorplanen på området Ledelsesinformation Tilbudsviften Egne døgn-, akut- og botilbud Tværgående relationer til andre områder herunder overgang fra ung til voksen, sundhedsområdet Bostøtte - særligt rentabiliteten ved at have botilbud med en rammebevilling Førtidspensionen Inddragelse af civilsamfund Inddragelse af familie og netværk Ældre- og sundhedsområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Revision af sektorplanen for området Aktivitetsbestemt medfinansiering - muligheder for investering med nettofortjeneste Dækningsgrad for plejeboliger Madservice herunder økologi, produktion mv. Inddragelse af frivillige og civilsamfund Velfærdsteknologi Effektstudie på rehabiliteringsindsats Økonomiudvalget orienteres her om status for arbejdet med budgetanalyserne.

24 24 of 34 Side 23 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning herunder, at tidplanen forventes overholdt.

25 25 of 34 Side Forelæggelse af afskrivninger 2014 Sagsnr.: 14/4450 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I henhold til Økonomihåndbogen afsnit 8.11 skal økonomiudvalget en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen forelægge en oversigt over de restancer mv. som vurderes at være uerholdeligt og derfor er afskrevet administrativt. Sagsfremstilling De samlede afskrivninger i 2014 udgør kr., som kommunens egenkapital er nedskrevet med. Beløbet er opdelt på følgende. Konkurs / Gældssanering Bo udlæg Forældelse (Modtaget fra Skat) Andet * Afskrivning af gebyr i debitor *I det beløb indgår en vundet ankesag, hvor beløb er udgiftsført i regnskab 2013 og sagen er vundet i 2014 Afskrivningen kan for langt den største del henregnes til bo udlæg konkurs/gældssanering og forældelse efter de gældende frister. Økonomi og organisatoriske konsekvenser De samlede afskrivninger i 2014 udgør kr., som kommunens egenkapital er nedskrevet med. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller administrative afskrivninger i 2014 på kr. godkendt. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Jan Fischer (A) Bilag 1 Åben Afskrivningsliste pr /15

26 26 of 34 Side Låneramme 2014 Sagsnr.: 14/254 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I 2014 er der optaget lån på 43,0 mio. kr. Der var optaget 2,51 mio. kr. for meget lån i regnskab Dette beløb er modregnet i låneramme Restlånerammen for 2014 opgøres herefter til kr. Dvs. der er samlet optaget kr. for meget i lån i 2014, som modregnes i lånerammen for Sagsfremstilling Iht. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. samt lånedispensationer, er netto lånerammen for 2014 opgjort kr. I 2014 er der optaget et likviditetslån på 13,0 mio. kr. samt et lån på 30,0 mio. kr. Ved opgørelsen af låneramme 2013 viste det endelige regnskab 2013, at der var optaget 2,51 mio. kr. for meget lån. Dette beløb er modregnet i låneramme Restlånerammen for 2014 opgøres herefter til kr. Dvs. der er samlet optaget kr. for meget i lån i Beløbet til opgørelse af låneramme 2014 er opgjort ultimo februar 2015, og er opdelt således: Lånedispensationer kvalitetsfond Lånedispensation likviditetslån Effektiviseringspuljen Energibesparende investeringer Vækst i lån til ejendomsskat Kolind Byfornyelse Låneamme brutto For meget lån Låneramme netto Likviditetslån optaget i A/c låneramme i Restlåneramme i alt Lån for 2014 skal senest være godkendt den 31. marts 2015 i byrådet og optaget senest den 30. april Der er i optaget et variabelt forrentet likviditetslån på kr. med en løbetid på 10 år svarende til maksimale løbetid i lånedispensationen. Herudover er der optaget et fast forrentet lån på kr. Da den samlede restlåneramme er negativ med kr., bliver lånet på kr. det endelige lån for Den negative restlåneramme på kr. bliver modregnet i lånerammen for 2015, hvor der endnu ikke er optaget lån i henhold til lånedispensationer. Økonomi og organisatoriske konsekvenser En låneramme for 2013 som optages som lån efter den skal behandles som en særskilt tillægsbevillingssag i Tilsvarende bortfaldt ikke forbrugte lånebevillinger i 2013 den , og bliver således ikke overført ved regnskabsafslutningen.

27 27 of 34 Side 26 Lånerammen for 2013 kræver derfor ingen yderligere bevillinger, da lånene er optaget efter bevillingen i budget 2013 samt optaget i henholdt til lånepolitik for Syddjurs Kommune som foreskriver, at beslutning om optagelse af lånebeløb, løbetid og afdragsform træffes ved vedtagelse af budget eller i en konkret sag. Beslutninger om de konkrete lånevilkår og omlægning af lån træffes af borgmesteren eller viceborgmesteren i forening med kommunaldirektøren og regnskabschefen. Rente og afdrag på låneramme 2013 er tilsvarende indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller opgørelsen af lånerammen for 2014 til efterretning i Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets efterretning. Fraværende: Poul Møller Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning. Fraværende: Jan Fischer (A)

28 28 of 34 Side Orientering 16/ Sagsnr.: 14/1594 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling 1. Orientering fra administration og udvalg/borgmester. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Orientering. Fraværende: Jan Fischer (A)

29 29 of 34 Side Tillæg til aftale med hovedpengeinstitut - Djurslands Bank - Lukket sag Sagsnr.: 11/7760 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

30 30 of 34 Side Køb af grund til opførelse af ny salthal - Lukket sag Sagsnr.: 15/6280 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

31 31 of 34 Side Salg af storparcel beliggende Ternevej 10-24, 8544 Mørke - Lukket sag Sagsnr.: 15/10852 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

32 32 of 34 Side Samtykke til videresalg af ubebygget grund - Sletten 10, 8543 Hornslet - Lukket sag Sagsnr.: 15/10769 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

33 33 of 34 Side Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer. - Lukket sag Sagsnr.: 15/10368 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

34 34 of 34 Side 33 Underskriftsside Claus Wistoft (V) Kai Pedersen (A) Kirstine Bille (F) Jan Fischer (A) Torben Therkelsen (V) Jørgen Brøgger (L) Marianne Kirkegaard (V)

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere