Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 16. april 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 16. april 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 16. april 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Fraværende Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Jørgen Brøgger (L)

2 2 of 34 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 399. Høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi til drøftelse Fokuseret erhvervsservice - kreative erhverv Befolkningsprognose og boligbyggeprogram Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Budgetopfølgning Korrektion af pris- og lønfremskrivning Anlægsregnskab Økonomiudvalget - Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Overførsler 2014 til Økonomiudvalget Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget B45 Boligudlejning årsregnskab 2013/ Låneomlægning, djursbo afdeling Budgetanalyser - status Forelæggelse af afskrivninger Låneramme Orientering 16/ Tillæg til aftale med hovedpengeinstitut - Djurslands Bank - Lukket sag Køb af grund til opførelse af ny salthal - Lukket sag Salg af storparcel beliggende Ternevej 10-24, 8544 Mørke - Lukket sag Samtykke til videresalg af ubebygget grund - Sletten 10, 8543 Hornslet - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer. - Lukket sag...32

3 3 of 34 Side Høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi til drøftelse Sagsnr.: 15/8340 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Lokal og digital et sammenhængende Danmark Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er sendt i høring i alle kommuner. KL opfordrer til, at forslag til strategi behandles i direktionen og politisk. Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter forslag til høringssvar på baggrund af sagsfremstilling og powerpoint-oplæg fra IT og Digitalisering. Sagsfremstilling Proces: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er sendt i høring i alle kommuner. KL opfordrer til, at forslag til strategi behandles i direktionen og politisk. Høringssvaret afleveres senest 20. april ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, hvor vi bl.a. bliver bedt om at vægte relevans af strategiens ti temaer. IT og Digitalisering har på baggrund af deltagelse i KL s dialogmøde samt særligt tilrettelagt intern workshop gennemarbejdet strategiens enkelte områder med henblik på besvarelse af spørgeskema,, herunder har vi drøftet, Syddjurs Kommunes indsatsområder. Strategien forventes vedtaget af KL s bestyrelse i maj. Konkrete handlingsplaner foreligger i efteråret Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen forventes færdig i efteråret. Vision for digitaliseringsstrategi: En decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne Med denne vision for digitaliseringsstrategien lægger kommende strategi sig i forlængelse af foregående strategier, men udmærker sig bl.a. ved, at der er endnu mere fokus på, at digitalisering skal skabe værdi for borgere, virksomheder og medarbejdere. Selvbetjeningsløsningerne skal være bedre og der skal mere fokus på velfærdsteknologi. Af den overordnede målsætning fremgår det desuden, at KL og kommunerne stiller krav til staten om primært at koncentrere sig om den grundlæggende digitale infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Det bakker vi op om fra Syddjurs Kommunes side. Digitaliseringsstrategien er struktureret omkring ti temaer: Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering Borgerbetjening 3.0 Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd Kommunernes rammearkitektur fælles strategiske spilleregler Smart digital beskæftigelsesindsats Borgerne skal videst muligt mestre eget liv Digital sammenhæng for børn og unge Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst Effektiv styring og administration Relevans Vi har gennemgået alle temaer og har drøftet relevans for hver enkelt med henblik på høringssvaret. (1 høj 4 lav)

4 4 of 34 Side 3 Hvad gør vi allerede i Syddjurs Kommune: Vi har fokus på at hente gevinst af digitaliseringen både i de store fællesoffentlige digitaliseringsprojekter og i egenudviklede mindre løsninger. Vi samarbejder med fagområderne og med andre offentlige myndigheder om smarte og innovative løsninger. F.eks. OS2 samarbejdet og Den Digitale Hotline. Vi har fokus på robust drift og IT-sikkerhed og er samtidig langt fremme med hensyn til at udstille vores data for borgere og virksomheder. Hvad skal vi gøre mere af i Syddjurs Kommune: Vi skal fortsat have fokus på rammearkitektur og standardisering som en forudsætning for udvikling af effektive digitale løsninger og effektiv brug af data på tværs. Vi kunne ønske os, at KL kommer mere på banen for at facilitere samarbejdet. Vi skal fortsat udvikle samarbejdet med borgere og virksomheder om at skabe gode digitale løsninger, så vi skaber reel merværdi. Det tætte samarbejde med andre offentlige myndigheder og på tværs af fagområder bliver endnu mere aktuelt i takt med at sammenhængende velfærd bliver et krav. Konkret skal der sættes fokus på den tværfaglige dialog med fagområderne om udvikling og implementering af velfærdsteknologi og andre løsninger, som understøtter smart digital beskæftigelsesindsats, bæredygtig vækst og skolernes it-infrastruktur. Andre mulige fokuspunkter for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi: Vi kunne ønske os: En strategi, der var mere rettet mod kommunerne end Staten!! At KL købte data fri fra KMD. Det ville give en betydelig besparelse i alle kommuner. At der kom mere tryk på digital sammenhængende indsats, som basis for helhedsorienteret understøttelse af børn fra 0 til både i forhold til læring og at blive hele voksne. Der skal mere turbo på tværgående løsninger, så indtastede data anvendes intelligent. Det kræver ændring af lovgivning og af kultur og vaner. Større sammenhæng og mere ambitiøse visioner for velfærdsteknologiområdet. Herunder krav om og støtte til samarbejde mellem regioner og kommuner. At staten og KL i samarbejde går forrest, når smart digital beskæftigelsesindsats skal implementeres. Det er for stor en udfordring for den enkelte kommune. Herunder kunne vi ønske os, at smart beskæftigelsesindsats også kunne indeholde smart integration, med et fokus på, hvordan digitalisering kan højne integrationen af flygtninge og indvandrere og medvirke til, at flere kommer i arbejde at vi i det offentligetænker mere tværgående og navnligt ud af boksen. 80 % af kommunens brugere/omkostninger ligger uden for rådhusene. Indstilling Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter forslag til høringssvar. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudalget ønsker, at der svares tilbage i overensstemmelse med de anviste fokuspunkter. Kommunaldirektøren sikrer besvarelse.

5 5 of 34 Side 4 Bilag 1 Åben Oplæg om digitaliseringsstrategi /15 2 Åben Lån til mobildækning 60040/15 3 Åben Fælleskommunal digitalisering_udsendelse 41094/15 4 Åben Høring_spoergeskema_-_digital_og_lokal_et_sammenhaengende_danmark 41093/15 5 Åben Resume_-_digital_og_lokal_et_sammenhaengende_danmark 41092/15 6 Åben Følgebrev 41091/15

6 6 of 34 Side Fokuseret erhvervsservice - kreative erhverv Sagsnr.: 15/11668 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Ansøgning vedr. videreførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb for kreative erhverv i Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling I samarbejde med VæksthusMidtjylland gennemførte Syddjurs Kommune henover efteråret og vinteren 2014/2015 et fokuseret erhvervsserviceforløb målrettet kreative erhverv i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune og særligt området omkring Ebeltoft/Mols er dokumenteret kendetegnet ved en relativ overrepræsentation af såkaldt kreative virksomheder. Disse er generelt kendetegnet ved at være enkeltmandsejede mikrovirksomheder glas, kunsthåndværk, arkitektur, design, fødevarer m.m. - som på trods af høj faglighed og høj (produktmæssig) kvalitet ikke evner at udnytte deres virksomheders fulde potentiale. Formålet med erhvervsserviceforløbet var at styrke de kreative erhverv ved at gennemføre et forløb der sigtede på dels at fremme væksten hos virksomhederne ved værdikædeinnovation, samarbejde og netværk, dels at danne grundlag for etableringen af en egentlig kreativ erhvervsklynge i Syddjurs Kommune. Forløbet blev efter udbud gennemført af et konsortium bestående af revisionsfirmaet Deloitte, konsulenthuset Manifestus og Den Ny Maltfabrik. Målsætningen var minimum 15 deltagende virksomheder. Denne målsætning blev mere end indfriet med 41 virksomheder gennemførende det fulde forløb. I forbindelse med afslutningen af forløbet er der gennemført en evaluering af forløbet. Af evalueringen fremgår det, at der blandt de deltagende virksomheder har været en høj grad af tilfredshed med forløbet, ligesom både værdikædeinnovation, samarbejde og netværk er opnået. Derudover er det vurderingen fra det gennemførende konsortiums side, at der med forløbet er skabt et bæredygtigt grundlag for en egentlig kreativ erhvervsklynge i Syddjurs Kommune. I denne forbindelse er de fælles hovedkonklusioner i evalueringen: Alle de deltagende virksomheder ønsker at fortsætte i netværket med henblik på etableringen af en egentlig erhvervsklynge. Man ønsker det styret og organiseret professionelt (eksternt) som i det allerede gennemførte forløb. Man ønsker høj faglighed kombineret med sociale elementer. Man ønsker inspiration udefra Man ønsker mentorship På baggrund af tilkendegivelserne fra de deltagende virksomheder har udviklingsafdelingen efterfølgende været i dialog med VæksthusMidtjylland med henblik på at undersøge mulighederne for en videreførelse af det fokuserede erhvervsserviceforløb. Også fra VæksthusMidtjylland er der stor tilfredshed med det gennemførte forløb og dets resultater. Man er derfor fra væksthusets side sindet at videreføre forløbet og gerne på nuværende tidspunkt dels på grund af potentialet for etableringen af en erhvervsklynge, dels fordi, der kan være en risiko for at tabe forarbejdet på gulvet, hvis ikke netværksarbejdet fortsættes. VæksthusMidtjylland har således tilkendegivet at ville finansiere et videreforløb med kr under forudsætning af, at Syddjurs Kommune ligeledes finansierer med et tilsvarende beløb.

7 7 of 34 Side 6 På denne baggrund har udviklingsafdelingen i dialog med VæksthusMidtjylland udarbejdet vedhæftede ansøgning til fase 2 af et fokuseret erhvervsserviceforløb målrettet kreative erhverv i Syddjurs Kommune og etableringen af en kreativ erhvervsklynge. Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget bevilger kr til videreførelse af forløbet finansieret af udvalgets erhvervsudviklingspulje. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Kr , der foreslås afholdt indenfor Økonomiudvalgets erhvervsudviklingspulje. Erhvervsudviklingspuljen udgør for 2015 kr Ingen organisatoriske konsekvenser. Indstilling Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges kr. til videreførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb for kreative erhverv i Syddjurs Kommune i samarbejde med VæksthusMidtjylland 2. at de kr. finansieres fra Økonomiudvalgets erhvervsudviklingspulje Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Bilag 1 Åben Ansøgning vedr.. Fokuseret Erhvervsservice - Kreative erhverv Syddjurs Kommune 58300/15 2 Åben Afrapportering april 2015 Udviklingen af kreative ervherv i Syddjurs Kommune.pdf 59939/15

8 8 of 34 Side Befolkningsprognose og boligbyggeprogram Sagsnr.: 15/9792 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Befolkningsprognosen for er færdig. Den viser et gradvist fald i folketallet frem mod 2027, fra i 2015 til i Befolkningsprognosen bruges bl.a. til kommunens budgetlægning, og skal derfor godkendes i Byrådet. Til brug i beregningen af befolkningsprognosen er den forventede udvikling i antallet af nyopførte boliger (boligbyggeprogrammet) også blevet opdateret på baggrund af 2014 s tal. Der er en fremgang i antallet af opførte boliger, som smitter positivt af på boligbyggeprogrammet. Boligbyggeprogrammet har betydning for, hvor meget areal der kan udlægges til boligområder i kommuneplanen. Sagsfremstilling Befolkningsprognose viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at falde fra pr. 1. januar 2015 til i Det svarer til et samlet fald i befolkningstallet på 2,3 % frem til Samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune Udover den samlede udvikling set for hele kommunen er befolkningsprognosen også beregnet for de ti skoledistrikter hver især. Tallene kan ses i befolkningsprognoserapporten, der fremgår i bilag 1, samt som excelfiler i bilag 2 og 3. Befolkningsprognosen fra 2014 forudsagde et samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2015 på Det officielle folketal endte med at blive 85 lavere. Det skyldes et markant lavere antal børnefødsler i kommunen i 2014 end i tidligere år. Faldet kan ikke umiddelbart forklares, men det forventes at stige igen i 2016 og 2017, og herefter falde langsomt frem til Hvis der ses bort fra fødselstallene, som altid er svære at forudse, har befolkningsprognosemodellen vist sig at ramme befolkningsudviklingen både på distriktsniveau og for hele kommunen meget præcist fra 2014 til Samme overordnede beregningsmetode er derfor videreført i dette års prognose. Befolkningsprognosen viser, at andelen af folk i aldersgruppen 65+ vil stige frem til 2027, mens andelen af alle andre aldersgrupper vil falde. Se tabel nedenfor, samt bilag 4. Aldersgruppefordeling i Syddjurs Kommune i 2015, 2020 og årige årige årige årige årige årige ,72% 12,28% 9,31% 13,20% 36,65% 22,84% ,06% 11,31% 8,54% 12,83% 35,87% 26,39% ,20% 9,60% 7,87% 13,31% 34,67% 29,35% Boligbyggeprogram Som del af beregningsgrundlaget for befolkningsprognosen anvendes et boligbyggeprogram, dvs. det forventede antal nyopførte boliger pr. år fremover. I 2014 blev der færdigmeldt 51 nye boliger, imod 38 i

9 9 of 34 Side og 43 i Det har ført til en justering af boligbyggeprogrammet i positiv retning i forhold til sidste års boligbyggeprogram. Se Bilag 5 og 6. Boligbyggeprogrammet er med til at afgøre, hvor meget areal der kan udlægges til boligformål i kommuneplanen. Indstilling Direktøren indstiller, at byrådet godkender befolkningsprognosen for som grundlag for budgetlægning i 2016 og overslagsårene. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 5 Åben Bilag 5 - Boligbyggeprogram /15 6 Åben Bilag 6 - Færdigmeldte boliger /15 4 Åben Bilag 4 - Aldersgruppefordeling /15 3 Åben Bilag 3 - Befolkningsprognose total opgjort for de enkelte skoledistrikter 49078/15 2 Åben Bilag 2 - Befolkningsprognose total for Syddjurs Kommune samlet set 49077/15 1 Åben Bilag 1 - Befolkningsprognose 2015 rapport 51771/15

10 10 of 34 Side Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Sagsnr.: 15/10995 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling Syddjurs Kommune har modtaget en invitation fra Dansk Byggeri om at indgå en partnerskabsaftale. Dansk Byggeri har siden 2010 indgået partnerskabsaftaler med 27 kommuner. Den indgåede partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Norddjurs Kommune og Viden Djurs er vedhæftet dagsorden som eksempel. Dansk Byggeri har indgået partnerskabsaftaler med en række kommuner og bygherrer for at sikre flere praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen. Partnerskabsaftalerne bygger på frivillighed og opfordrer virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem: Dansk Byggeri, kommunen (både skoleafdeling, jobcenter og UU-vejledning) og den lokale erhvervsskole Således kommer det samlede partnerskab hele vejen rundt om de unge og medfører et fælles ansvar for at sikre praktikpladser i hele bygge- og anlægsbranchen. Partnerskabsaftalerne med Dansk Byggeri er forskellige fra kommune til kommune og aktører og ressourcer kan variere. En partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Viden Djurs og Syddjurs Kommune kan være et supplement til de beslutninger Byrådet har truffet i forhold til arbejdsklausuler og delpolitik for etisk og socialt ansvar i forbindelse med udbud af kommunale opgaver. Byrådet besluttede på sit møde den 17. december 2014 at ændre den arbejdsklausul, der indgår som bilag til kommunens indkøbspolitik. Ændringerne er skrevet ind i afsnit 3 i Syddjurs Kommunes delpolitik for etisk og socialt ansvar i forbindelse med udbud. Ændringen er en skærpelse i forhold til den hidtidige politik, idet der nu indgår mulighed for bod og tilbageholdelse af beløb samt mulighed for at kunne indhente relevant information for at kontrollere for eventuelle brud på arbejdsklausulen. I Syddjurs Kommunes delpolitik for etisk og socialt ansvar (afsnit 7) er der også fokus på praktiskpladser. Heri forudsættes, at der især i bygge- og anlægskontrakter indgås en hensigtserklæring om, at der er et antal elev-, praktik- eller lærlingepladser til rådighed i de firmaer, der udfører opgaver for kommunen. Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne i stedet for eller som supplement til uddannelsesklausuler indgår partnerskabsaftaler. Med partnerskaber får man fat i al byggeaktiviteten i kommunen og ikke kun den Byrådet og kommunen sætter i gang. Partnerskabsaftaler kan derfor være med til at sikre flere praktikpladser end uddannelsesklausuler. Dansk Byggeri har udarbejdet vedhæftede notat, hvor de ser på udviklingen af indgåede uddannelsesaftaler i fire kommuner, der alle har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. De påpeger, at de sidste års økonomiske udfordringer generelt har haft en mærkbar negativ effekt på udviklingen af praktikpladser på landsplan. Værst var perioden mellem 2012 og 2013, hvor der på landsplan blev indgået knap 14 % færre uddannelsesaftaler end året før. Dansk Byggeri påpeger at partnerskabsaftalerne kan have en gavnlig effekt ved at vise, at flere af de nævnte kommuner med samarbejdsaftaler klarer sig godt ved enten at holde niveauet eller øge antallet af uddannelsesaftaler. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller invitationen fra Dansk Byggeri om partnerskabsaftale til drøftelse og beslutning i økonomiudvalget Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt, at der arbejdes med etablering af partnerskabsaftale.

11 11 of 34 Side 10 Bilag 1 Åben Kommuneeksempler fra Dansk Byggeris partnerskabsaftaler 54631/15 2 Åben Norddjurs partnerskabsaftale.pdf 56669/15

12 12 of 34 Side Budgetopfølgning Korrektion af pris- og lønfremskrivning Sagsnr.: 15/7793 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé En forventet markant lavere pris- og lønstigning fra 2014 til 2015 end forudsat i budget 2015 giver grundlag for at reducere budgetterne i 2015 med 10,5 mio. kr. Beløbet må forventes at indgå i forårets forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, og foreslås derfor afsat som pulje under tilskud og udligning indtil disse forhandlinger er afsluttet. Sagsfremstilling KL har opdateret deres skøn for pris- og lønudviklingen fra 2014 til Det samlede skøn er i forhold til forudsætningerne for budget 2015 ændret fra 2,0 procent til 1,5 procent. På prissiden skyldes nedjusteringen et fald i oliepriserne sammen med beskedne prisstigninger på øvrige områder. Nedjusteringen på lønsiden sker på baggrund af overenskomstresultatet. KL s skøn forudsætter endelig godkendelse af de aftalte overenskomster. Relevante udgiftsarter, procent Før Nu Forskel 1 Lønninger 2,0 1,5-0,5 2.2 Fødevarer 2,2 1,4-0,8 2.3 Brændsel og drivmidler 3,4-2,5-5,9 2.7 Anskaffelser 1,5 1,0-0,5 2.9 Øvrige varekøb 1,1 0,6-0,5 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,4 1,4-1,0 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 1,5 1,0-0,5 4.9 Øvrige tjenesteydelser 2,4 1,4-1,0 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,1 1,8-0, og Mellemkommunale og statslige betalinger og øvrige indtægter 2,1 1,3-0,7 Alle udgiftsarter 2,0 1,5-0,5 Nedjusteringen vil på landsplan betyde en lavere udgift til drift af kommuner, og man må derfor forvente, at rammen for den kommunale drift vil blive revurderet i forbindelse med regeringens forhandlinger med KL om kommunernes økonomi. Indtil man kender resultatet af disse forhandlinger, der afsluttes i starten af juni måned, foreslås det, at den mindre udgift modsvares af en mindre indtægt der placeres under tilskud og udligning. En beregning af den mindre udgift for Syddjurs Kommune fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser. I beregningen er ikke medtaget udgifter til ejendomsskat, el, vand, vandafledning, fjernvarme, renovation, husleje, forsikringer og vægtafgift. Det skyldes, at udgiften til disse områder ikke er styret af den almindelige pris- og lønudvikling. Tilsvarende er heller ikke medtaget udgifter til barselsudligning og aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Bevilling Beløb Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr

13 13 of 34 Side Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Familieområdet Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Ejendomme Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Affaldshåndtering Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Samlet Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at der gives negative tillægsbevillinger på samlet kr. til bevillinger som de fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser. 2. at der gives en tillægsbevilling til Tilskud og udligning (bevilling ) på kr. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

14 14 of 34 Side Anlægsregnskab Økonomiudvalget - Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Sagsnr.: 15/9689 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet for Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs er sammenfattet i følgende: PROJEKTNUMMER XA PROJEKTNAVN Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs ANLÆGSBEVILLING BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter: Indtægter: ,00 SAMLET ANLÆGSBEVILLING ,00 0,00 Regnskabsår ,00 FORBRUG IALT ,00 0,00 AFVIGELSE FRA BEVILLING 0,00 0,00 Regnskabet er i niveau med den samlede anlægsbevilling. Der er ingen bemærkninger til anlægsregnskabet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

15 15 of 34 Side Overførsler 2014 til Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/9961 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principper for aftalestyring i Syddjurs Kommune: At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5% af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse. I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen: 1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. 2. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår. 3. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2% med virkning fra regnskabsår Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12. april Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2014 for bevillinger under Økonomiudvalget søges overførsler fra 2014 til Overførsler - der er beskrevet i bilag til Regnskab 2014 regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget - er opgjort til: Overførsler drift og finansforskydninger (grundkapital og driftsstøttelån): Bevilling Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Skole IKT Redningsberedskab Økonomiudvalget drift i alt Finansforskydninger Landsbyggefonden Grundkapitalindskud Driftsstøttelån Finansforskydninger Landsbyggefonden i alt. (Godkendte og planlagte

16 16 of 34 Side 15 projekter) Udover mindre forbruget på forsikringsområdet 13,2 mio. kr. og projektet Fiberbåret højhastighedsnet 1,7 mio. kr., der indstilles overført 100 %, er der overførsler på bevilling Administrativ organisation på 4,9 mio. kr. eller cirka 2,1%. I afvigelse i forhold til den generelle overførselsregel på 2 % på aftaleniveau er således følgende: 1. På regnskabschefens område overføres der et restbeløb på 0,2 mio. kr. med baggrund i 2 projekter godkendt af Byrådet. 2. På Social- og beskæftigelseschefens område er der fuld overførselsadgang på projektet Udviklingsplan beskæftigelse godkendt af Byrådet. 3. For fælles administrative servicefunktioner foreslås overført et beløb på 0,4 mio. kr. til gennemførelse af et projekt om reducering af sygefravær. 4. For fælles kurser og uddannelse foreslås overført 0,1 mio. kr. til arbejdsmiljøkurser i forbindelse med projekt om reduceret sygefravær. 5. For IT og Digitalisering foreslås overført 0,6 mio. kr. til Acadre CM, som, er blevet udsat fra 2014 til Puljer under HR-området vedrørende projekter, overenskomstpuljer og personalegodeordninger på samlet 0,3 mio. kr. overføres fuldt ud. 7. Beløb på forsikringsområdet overføres fuldt ud med 7,6 mio. kr. til arbejdsskadeforsikring og 5,6 mio. kr. vedrørende det øvrige forsikringsområde. 8. Beløb på projektet Fiberbåret højhastighedsnet 1,7 mio. kr. overføres fuldt ud. 9. For lønpuljer overføres en overenskomstpulje på 0,05 mio. kr. Der overføres ikke et ikke forbrugt beløb 0,4 mio. på lønpuljer og 2,1 mio. kr. i barselsudligningspuljen, idet det forventes at puljen i budget 2015 kan dække årets udgifter. Derudover er der et ikke forbrugt beløb til tjenestemandspensioner på 0,6 mio. kr. der normalt ikke overføres. Overførsler anlæg: Bevilling/rådighedsbeløb Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Administrativ organisation Administration Ebeltoft ombygning Administration Hornslet ombygning Lindegården - brand I alt Erhvervsudvikling og turisme Syddjurs Udviklingspark I alt Jordforsyning Køb af Spiresalen I alt Ejendomme Salg af ejendomme I alt Økonomiudvalget anlæg i alt Rest rådighedsbeløb indstilles overført.

17 17 of 34 Side 16 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Er beskrevet i sagsfremstillingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller overførsler til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i det samlede regnskab: 1. Overførsler fra 2014 til 2015 af i alt kr. (udgifter) på driftsbevillinger under Økonomiudvalget fordelt som det fremgår i sagsfremstillingen.. 2. Overførsel fra 2014 til 2015 af kr. på grundkapitalindskud og driftsstøttelån (finansiering/udgift). 3. Overførsler fra 2014 til 2015 af netto rådighedsbeløb kr. (indtægt) til anlæg. 4. De samlede overførsler på kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forsikringsområdet fritages for reglen omkring 2% overførsel og i stedet får mulighed for årlig overførsel indenfor et samlet loft på op til kr. 10 mio. for overførsler i januar 2015 niveau. En konsekvens heraf vil være at kr. tilføres kassen.

18 18 of 34 Side Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/9735 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Regnskab for Økonomiudvalget drift, anlæg, renter, finansiering og finansforskydninger. Sagsfremstilling Regnskab for Økonomiudvalget drift, anlæg, renter, finansiering og finansforskydninger. Bevilling - Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afvigelse Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Skole IKT Redningsberedskab Økonomiudvalget - drift i alt Bevilling - Renter Renter af likvide aktiver / Renteindt. på kortog langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Renter netto i alt Bevilling - finansiering Tilskud og udligning Købsmoms Skatter Forskyd. i likvide aktiver Finansforskydninger Forskydn. i langfristet gæld Finansiering i alt Regnskab for Økonomiudvalget anlæg: Bevilling - Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afvigelse Administrativ organisation Administration Ebeltoft ombygning

19 19 of 34 Side 18 Administration Hornslet ombygning Lindegården - brand I alt Erhvervsudvikling og turisme Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Syddjurs Udviklingspark I alt Jordforsyning Salg af grunde Køb af P. Vejgårdsvænget Køb af Spiresalen Køb af jord - Ugelbølle bypark Køb af Trimmelbakken i Thorsager byggemodning I alt Ejendomme Salg af Industrivej 61, Ryomgaard Køb af Lyngevej 5 A-P Salg af ejendomme Salg af matr. 30u Færgevejen/Christianslundvej I alt Økonomiudvalget anlæg i alt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2014 og regnskabsbemærkninger godkendes og indarbejdes i Årsberetning Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Regnskab regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget 49969/15

20 20 of 34 Side B45 Boligudlejning årsregnskab 2013/2014 Sagsnr.: 15/122 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling B45 Boligudlejning Grenå har fremsendt årsregnskab for perioden d.1. juli d.30. juni 2014 for afd. 55 Vinkelvej i Nimtofte. Syddjurs Kommunens tilsyn omfatter kun afdeling 55 i Nimtofte, da hovedorganisationens hjemsteds kommune er Norddjurs Kommune. Regnskabet er revideret i følge revisionsprotokollat af 3. november 2014 fra EY. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Derudover fremgår det af revisionsprotokollat fra EY, at der ikke har væsentlige bemærkninger til årsregnskabet eller forvaltningen. Vedrørende afd. 55 i Nimtofte anfører revisor: Planlagt og periodisk vedligeholdelse At det ved gennemgangen af vedligeholdelsesplanen for afdeling 55 kan konstateres, at afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på langt sigt ikke vil være til strækkelige. Der er behov for alternativ finansiering, såfremt afdelingens vedligeholdelsesniveau skal opretholdes. I henhold ti l 60 stk. 1 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v skal der ske en årlig ajourføring af den rullende vedligeholdelsesplan, der minimum omfatter de kommende 10 år. Resultatdisponering Det er konstateret at afdeling 55 har overført et overskud kr til resultatkontoen. Afdelingen er underfinansieret på deres forbedringsarbejder med kr Ifølge afdelingsregnskabet note 16 er der ikke tale om et igangværende forbedringsarbejde. l henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v 74 stk. 1 skal overskud anvendes til dækning af underfinansiering, først herefter kan der ske overførelse til resultatkontoen. Lovgrundlag 25, stk. 3 i lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. nr af 21/08/2013 og 60 stk. 1 og 74 stk. 1 bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr.1540 af 16/12/2013. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. At regnskabet tages til efterretning med bemærkning om: 2. At bestyrelsen fremadrettet skal efterleve reglerne for regulering af de samlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, herunder en rettidig ajourføring af vedligeholdelsesplanen og de afledte henlæggelser. Boligorganisationen bør afklare, om der er låneadgang til ekstern finansiering. 3. At Boligorganisationens hjemsteds kommune, Norddjurs Djurs Kommune, orienteres om beslutningen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt.

21 21 of 34 Side Låneomlægning, djursbo afdeling 71 Sagsnr.: 15/5666 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling djursbo har via Den Danske Bank fremsendt anmodning om godkendelse af en låneomlægning i afdeling 71. Kontantlånet på kr bliver omlagt fra en rente på 4,6692% til et kontantlån med samme løbetid og en rente på 2,0908%. Omlægningen giver afdeling 71 en årlig besparelse på kr Da både rente og løbetid reduceres, og da der bliver en årlig besparelse på kr,, har borgmesteren godkendt omlægning. djursbo har også forespurgt om en omlægning i afdeling 70, men da det vil resultere i en påvirkning af huslejen i negativ retning, er der bedt om en yderligere redegørelse, som bliver fremlagt til Økonomiudvalgets behandling. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning. Økonomiudvalget ønsker ved fremtidige låneomlægninger belyst likviditetsmæssige konsekvenser, herunder eventuelle konsekvenser for huslejeniveauerne. Bilag 1 Åben Lånetilbud.pdf 51470/15

22 22 of 34 Side Budgetanalyser - status Sagsnr.: 14/37206 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Byrådet besluttede i efteråret 2014, at der skal udarbejdes budgetanalyser. Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Samtidig skal analyserne have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde og samarbejde med andre offentlige og private aktører at optimere driften. Analyserne skal tage højde for initiativer, der allerede er igangsat på de respektive områder. Analyserne vil blive forelagt Byrådet i maj/juni 2015, og vil indgå i de videre budgetdrøftelser for For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne vil eventuelle beslutninger kunne få budgetmæssig virkning fra august Analyserne skal samlet set pege på muligheder for budgetreduktioner på 150 mio. kr. frem til På mødet orienteres udvalget om status for analysearbejdet. Sagsfremstilling Status for analyserne Byrådet bevilligede den 25. februar 2015 en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til dækning af udgifter til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelsen af analyserne. Der er efterfølgende indgået kontrakt med konsulentvirksomheden KLK, som i forskelligt omfang vil understøtte analyserne. Analysen på ældre- og sundhedsområdet vil blive understøttet af anden ekstern bistand. Analyserne skal samlet set pege på muligheder for budgetreduktioner på 150 mio. kr. frem til De respektive områder skal levere forslag til initiativer, der kan bidrage med: Beskæftigelsesområdet Skole- og dagtilbudsområdet Familieområdet Voksen-handicapområdet Ældre- og sundhedsområdet 60 mio. kr. 30 mio. kr. 20 mio. kr. 20 mio. kr. 20 mio. kr. Kommissorierne for budgetanalyserne De vedtagne kommissorier for analyserne fastlægger de temaer, alle analyser skal komme omkring. Overordnet skal analyserne forholde sig til følgende på områderne; Styring Snitflader Strukturer Arbejdsgange Serviceniveau Samarbejdsmuligheder Udviklingsmuligheder. Udover ovenstående er der på hvert område udpeget en række temaer, som ønskes behandlet i analyserne.

23 23 of 34 Side 22 Beskæftigelsesområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Ungeområdet herunder særligt fokus på samspil med UU, familieområdet og skoleområdet Virksomhedskontakten - herunder samspillet til kommunens erhvervspolitik Brug af Projektcenter Syddjurs Generelt blik på tilstrækkelig indsats/overproduktion Dagpengeområdet Langtidsledigheden på kontanthjælpsområdet Ressourceforløb førtidspension Skole- og dagtilbudsområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Visitationsmodel ift. og effekt af specialindsatser Placering og antal af tilbud på området set i lyset af den demografiske udvikling Folkeskolens overbygning Ungdomsskolen Inddragelse af civilsamfundet Familieområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Tilbudsviften ift. de enkelte målgrupper overblik og effekt Ledelsesinformation Kobling mellem børnefysioterapeuter og kommunens øvrige fysioterapitilbud Struktur og opgaver på PPR-området Fremskudt rådgivningsfunktion i folkeskolen Inddragelse af civilsamfund Inddragelse af netværk Voksen-handicapområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Revidering af sektorplanen på området Ledelsesinformation Tilbudsviften Egne døgn-, akut- og botilbud Tværgående relationer til andre områder herunder overgang fra ung til voksen, sundhedsområdet Bostøtte - særligt rentabiliteten ved at have botilbud med en rammebevilling Førtidspensionen Inddragelse af civilsamfund Inddragelse af familie og netværk Ældre- og sundhedsområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Revision af sektorplanen for området Aktivitetsbestemt medfinansiering - muligheder for investering med nettofortjeneste Dækningsgrad for plejeboliger Madservice herunder økologi, produktion mv. Inddragelse af frivillige og civilsamfund Velfærdsteknologi Effektstudie på rehabiliteringsindsats Økonomiudvalget orienteres her om status for arbejdet med budgetanalyserne.

24 24 of 34 Side 23 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning herunder, at tidplanen forventes overholdt.

25 25 of 34 Side Forelæggelse af afskrivninger 2014 Sagsnr.: 14/4450 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I henhold til Økonomihåndbogen afsnit 8.11 skal økonomiudvalget en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen forelægge en oversigt over de restancer mv. som vurderes at være uerholdeligt og derfor er afskrevet administrativt. Sagsfremstilling De samlede afskrivninger i 2014 udgør kr., som kommunens egenkapital er nedskrevet med. Beløbet er opdelt på følgende. Konkurs / Gældssanering Bo udlæg Forældelse (Modtaget fra Skat) Andet * Afskrivning af gebyr i debitor *I det beløb indgår en vundet ankesag, hvor beløb er udgiftsført i regnskab 2013 og sagen er vundet i 2014 Afskrivningen kan for langt den største del henregnes til bo udlæg konkurs/gældssanering og forældelse efter de gældende frister. Økonomi og organisatoriske konsekvenser De samlede afskrivninger i 2014 udgør kr., som kommunens egenkapital er nedskrevet med. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller administrative afskrivninger i 2014 på kr. godkendt. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Jan Fischer (A) Bilag 1 Åben Afskrivningsliste pr /15

26 26 of 34 Side Låneramme 2014 Sagsnr.: 14/254 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I 2014 er der optaget lån på 43,0 mio. kr. Der var optaget 2,51 mio. kr. for meget lån i regnskab Dette beløb er modregnet i låneramme Restlånerammen for 2014 opgøres herefter til kr. Dvs. der er samlet optaget kr. for meget i lån i 2014, som modregnes i lånerammen for Sagsfremstilling Iht. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. samt lånedispensationer, er netto lånerammen for 2014 opgjort kr. I 2014 er der optaget et likviditetslån på 13,0 mio. kr. samt et lån på 30,0 mio. kr. Ved opgørelsen af låneramme 2013 viste det endelige regnskab 2013, at der var optaget 2,51 mio. kr. for meget lån. Dette beløb er modregnet i låneramme Restlånerammen for 2014 opgøres herefter til kr. Dvs. der er samlet optaget kr. for meget i lån i Beløbet til opgørelse af låneramme 2014 er opgjort ultimo februar 2015, og er opdelt således: Lånedispensationer kvalitetsfond Lånedispensation likviditetslån Effektiviseringspuljen Energibesparende investeringer Vækst i lån til ejendomsskat Kolind Byfornyelse Låneamme brutto For meget lån Låneramme netto Likviditetslån optaget i A/c låneramme i Restlåneramme i alt Lån for 2014 skal senest være godkendt den 31. marts 2015 i byrådet og optaget senest den 30. april Der er i optaget et variabelt forrentet likviditetslån på kr. med en løbetid på 10 år svarende til maksimale løbetid i lånedispensationen. Herudover er der optaget et fast forrentet lån på kr. Da den samlede restlåneramme er negativ med kr., bliver lånet på kr. det endelige lån for Den negative restlåneramme på kr. bliver modregnet i lånerammen for 2015, hvor der endnu ikke er optaget lån i henhold til lånedispensationer. Økonomi og organisatoriske konsekvenser En låneramme for 2013 som optages som lån efter den skal behandles som en særskilt tillægsbevillingssag i Tilsvarende bortfaldt ikke forbrugte lånebevillinger i 2013 den , og bliver således ikke overført ved regnskabsafslutningen.

27 27 of 34 Side 26 Lånerammen for 2013 kræver derfor ingen yderligere bevillinger, da lånene er optaget efter bevillingen i budget 2013 samt optaget i henholdt til lånepolitik for Syddjurs Kommune som foreskriver, at beslutning om optagelse af lånebeløb, løbetid og afdragsform træffes ved vedtagelse af budget eller i en konkret sag. Beslutninger om de konkrete lånevilkår og omlægning af lån træffes af borgmesteren eller viceborgmesteren i forening med kommunaldirektøren og regnskabschefen. Rente og afdrag på låneramme 2013 er tilsvarende indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller opgørelsen af lånerammen for 2014 til efterretning i Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets efterretning. Fraværende: Poul Møller Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning. Fraværende: Jan Fischer (A)

28 28 of 34 Side Orientering 16/ Sagsnr.: 14/1594 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling 1. Orientering fra administration og udvalg/borgmester. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Orientering. Fraværende: Jan Fischer (A)

29 29 of 34 Side Tillæg til aftale med hovedpengeinstitut - Djurslands Bank - Lukket sag Sagsnr.: 11/7760 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

30 30 of 34 Side Køb af grund til opførelse af ny salthal - Lukket sag Sagsnr.: 15/6280 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

31 31 of 34 Side Salg af storparcel beliggende Ternevej 10-24, 8544 Mørke - Lukket sag Sagsnr.: 15/10852 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

32 32 of 34 Side Samtykke til videresalg af ubebygget grund - Sletten 10, 8543 Hornslet - Lukket sag Sagsnr.: 15/10769 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

33 33 of 34 Side Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer. - Lukket sag Sagsnr.: 15/10368 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

34 34 of 34 Side 33 Underskriftsside Claus Wistoft (V) Kai Pedersen (A) Kirstine Bille (F) Jan Fischer (A) Torben Therkelsen (V) Jørgen Brøgger (L) Marianne Kirkegaard (V)

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune

Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune 1 of 6 Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune - Overordnede retningslinjer for analysearbejdet - Skabelon for kommissorie for de enkelte analyser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere