Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 16. april 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 16. april 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 16. april 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Fraværende Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Jørgen Brøgger (L)

2 2 of 34 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 399. Høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi til drøftelse Fokuseret erhvervsservice - kreative erhverv Befolkningsprognose og boligbyggeprogram Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Budgetopfølgning Korrektion af pris- og lønfremskrivning Anlægsregnskab Økonomiudvalget - Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Overførsler 2014 til Økonomiudvalget Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget B45 Boligudlejning årsregnskab 2013/ Låneomlægning, djursbo afdeling Budgetanalyser - status Forelæggelse af afskrivninger Låneramme Orientering 16/ Tillæg til aftale med hovedpengeinstitut - Djurslands Bank - Lukket sag Køb af grund til opførelse af ny salthal - Lukket sag Salg af storparcel beliggende Ternevej 10-24, 8544 Mørke - Lukket sag Samtykke til videresalg af ubebygget grund - Sletten 10, 8543 Hornslet - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer. - Lukket sag...32

3 3 of 34 Side Høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi til drøftelse Sagsnr.: 15/8340 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Lokal og digital et sammenhængende Danmark Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er sendt i høring i alle kommuner. KL opfordrer til, at forslag til strategi behandles i direktionen og politisk. Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter forslag til høringssvar på baggrund af sagsfremstilling og powerpoint-oplæg fra IT og Digitalisering. Sagsfremstilling Proces: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er sendt i høring i alle kommuner. KL opfordrer til, at forslag til strategi behandles i direktionen og politisk. Høringssvaret afleveres senest 20. april ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, hvor vi bl.a. bliver bedt om at vægte relevans af strategiens ti temaer. IT og Digitalisering har på baggrund af deltagelse i KL s dialogmøde samt særligt tilrettelagt intern workshop gennemarbejdet strategiens enkelte områder med henblik på besvarelse af spørgeskema,, herunder har vi drøftet, Syddjurs Kommunes indsatsområder. Strategien forventes vedtaget af KL s bestyrelse i maj. Konkrete handlingsplaner foreligger i efteråret Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen forventes færdig i efteråret. Vision for digitaliseringsstrategi: En decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne Med denne vision for digitaliseringsstrategien lægger kommende strategi sig i forlængelse af foregående strategier, men udmærker sig bl.a. ved, at der er endnu mere fokus på, at digitalisering skal skabe værdi for borgere, virksomheder og medarbejdere. Selvbetjeningsløsningerne skal være bedre og der skal mere fokus på velfærdsteknologi. Af den overordnede målsætning fremgår det desuden, at KL og kommunerne stiller krav til staten om primært at koncentrere sig om den grundlæggende digitale infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Det bakker vi op om fra Syddjurs Kommunes side. Digitaliseringsstrategien er struktureret omkring ti temaer: Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering Borgerbetjening 3.0 Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd Kommunernes rammearkitektur fælles strategiske spilleregler Smart digital beskæftigelsesindsats Borgerne skal videst muligt mestre eget liv Digital sammenhæng for børn og unge Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst Effektiv styring og administration Relevans Vi har gennemgået alle temaer og har drøftet relevans for hver enkelt med henblik på høringssvaret. (1 høj 4 lav)

4 4 of 34 Side 3 Hvad gør vi allerede i Syddjurs Kommune: Vi har fokus på at hente gevinst af digitaliseringen både i de store fællesoffentlige digitaliseringsprojekter og i egenudviklede mindre løsninger. Vi samarbejder med fagområderne og med andre offentlige myndigheder om smarte og innovative løsninger. F.eks. OS2 samarbejdet og Den Digitale Hotline. Vi har fokus på robust drift og IT-sikkerhed og er samtidig langt fremme med hensyn til at udstille vores data for borgere og virksomheder. Hvad skal vi gøre mere af i Syddjurs Kommune: Vi skal fortsat have fokus på rammearkitektur og standardisering som en forudsætning for udvikling af effektive digitale løsninger og effektiv brug af data på tværs. Vi kunne ønske os, at KL kommer mere på banen for at facilitere samarbejdet. Vi skal fortsat udvikle samarbejdet med borgere og virksomheder om at skabe gode digitale løsninger, så vi skaber reel merværdi. Det tætte samarbejde med andre offentlige myndigheder og på tværs af fagområder bliver endnu mere aktuelt i takt med at sammenhængende velfærd bliver et krav. Konkret skal der sættes fokus på den tværfaglige dialog med fagområderne om udvikling og implementering af velfærdsteknologi og andre løsninger, som understøtter smart digital beskæftigelsesindsats, bæredygtig vækst og skolernes it-infrastruktur. Andre mulige fokuspunkter for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi: Vi kunne ønske os: En strategi, der var mere rettet mod kommunerne end Staten!! At KL købte data fri fra KMD. Det ville give en betydelig besparelse i alle kommuner. At der kom mere tryk på digital sammenhængende indsats, som basis for helhedsorienteret understøttelse af børn fra 0 til både i forhold til læring og at blive hele voksne. Der skal mere turbo på tværgående løsninger, så indtastede data anvendes intelligent. Det kræver ændring af lovgivning og af kultur og vaner. Større sammenhæng og mere ambitiøse visioner for velfærdsteknologiområdet. Herunder krav om og støtte til samarbejde mellem regioner og kommuner. At staten og KL i samarbejde går forrest, når smart digital beskæftigelsesindsats skal implementeres. Det er for stor en udfordring for den enkelte kommune. Herunder kunne vi ønske os, at smart beskæftigelsesindsats også kunne indeholde smart integration, med et fokus på, hvordan digitalisering kan højne integrationen af flygtninge og indvandrere og medvirke til, at flere kommer i arbejde at vi i det offentligetænker mere tværgående og navnligt ud af boksen. 80 % af kommunens brugere/omkostninger ligger uden for rådhusene. Indstilling Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter forslag til høringssvar. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudalget ønsker, at der svares tilbage i overensstemmelse med de anviste fokuspunkter. Kommunaldirektøren sikrer besvarelse.

5 5 of 34 Side 4 Bilag 1 Åben Oplæg om digitaliseringsstrategi /15 2 Åben Lån til mobildækning 60040/15 3 Åben Fælleskommunal digitalisering_udsendelse 41094/15 4 Åben Høring_spoergeskema_-_digital_og_lokal_et_sammenhaengende_danmark 41093/15 5 Åben Resume_-_digital_og_lokal_et_sammenhaengende_danmark 41092/15 6 Åben Følgebrev 41091/15

6 6 of 34 Side Fokuseret erhvervsservice - kreative erhverv Sagsnr.: 15/11668 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Ansøgning vedr. videreførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb for kreative erhverv i Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling I samarbejde med VæksthusMidtjylland gennemførte Syddjurs Kommune henover efteråret og vinteren 2014/2015 et fokuseret erhvervsserviceforløb målrettet kreative erhverv i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune og særligt området omkring Ebeltoft/Mols er dokumenteret kendetegnet ved en relativ overrepræsentation af såkaldt kreative virksomheder. Disse er generelt kendetegnet ved at være enkeltmandsejede mikrovirksomheder glas, kunsthåndværk, arkitektur, design, fødevarer m.m. - som på trods af høj faglighed og høj (produktmæssig) kvalitet ikke evner at udnytte deres virksomheders fulde potentiale. Formålet med erhvervsserviceforløbet var at styrke de kreative erhverv ved at gennemføre et forløb der sigtede på dels at fremme væksten hos virksomhederne ved værdikædeinnovation, samarbejde og netværk, dels at danne grundlag for etableringen af en egentlig kreativ erhvervsklynge i Syddjurs Kommune. Forløbet blev efter udbud gennemført af et konsortium bestående af revisionsfirmaet Deloitte, konsulenthuset Manifestus og Den Ny Maltfabrik. Målsætningen var minimum 15 deltagende virksomheder. Denne målsætning blev mere end indfriet med 41 virksomheder gennemførende det fulde forløb. I forbindelse med afslutningen af forløbet er der gennemført en evaluering af forløbet. Af evalueringen fremgår det, at der blandt de deltagende virksomheder har været en høj grad af tilfredshed med forløbet, ligesom både værdikædeinnovation, samarbejde og netværk er opnået. Derudover er det vurderingen fra det gennemførende konsortiums side, at der med forløbet er skabt et bæredygtigt grundlag for en egentlig kreativ erhvervsklynge i Syddjurs Kommune. I denne forbindelse er de fælles hovedkonklusioner i evalueringen: Alle de deltagende virksomheder ønsker at fortsætte i netværket med henblik på etableringen af en egentlig erhvervsklynge. Man ønsker det styret og organiseret professionelt (eksternt) som i det allerede gennemførte forløb. Man ønsker høj faglighed kombineret med sociale elementer. Man ønsker inspiration udefra Man ønsker mentorship På baggrund af tilkendegivelserne fra de deltagende virksomheder har udviklingsafdelingen efterfølgende været i dialog med VæksthusMidtjylland med henblik på at undersøge mulighederne for en videreførelse af det fokuserede erhvervsserviceforløb. Også fra VæksthusMidtjylland er der stor tilfredshed med det gennemførte forløb og dets resultater. Man er derfor fra væksthusets side sindet at videreføre forløbet og gerne på nuværende tidspunkt dels på grund af potentialet for etableringen af en erhvervsklynge, dels fordi, der kan være en risiko for at tabe forarbejdet på gulvet, hvis ikke netværksarbejdet fortsættes. VæksthusMidtjylland har således tilkendegivet at ville finansiere et videreforløb med kr under forudsætning af, at Syddjurs Kommune ligeledes finansierer med et tilsvarende beløb.

7 7 of 34 Side 6 På denne baggrund har udviklingsafdelingen i dialog med VæksthusMidtjylland udarbejdet vedhæftede ansøgning til fase 2 af et fokuseret erhvervsserviceforløb målrettet kreative erhverv i Syddjurs Kommune og etableringen af en kreativ erhvervsklynge. Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget bevilger kr til videreførelse af forløbet finansieret af udvalgets erhvervsudviklingspulje. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Kr , der foreslås afholdt indenfor Økonomiudvalgets erhvervsudviklingspulje. Erhvervsudviklingspuljen udgør for 2015 kr Ingen organisatoriske konsekvenser. Indstilling Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges kr. til videreførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb for kreative erhverv i Syddjurs Kommune i samarbejde med VæksthusMidtjylland 2. at de kr. finansieres fra Økonomiudvalgets erhvervsudviklingspulje Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Bilag 1 Åben Ansøgning vedr.. Fokuseret Erhvervsservice - Kreative erhverv Syddjurs Kommune 58300/15 2 Åben Afrapportering april 2015 Udviklingen af kreative ervherv i Syddjurs Kommune.pdf 59939/15

8 8 of 34 Side Befolkningsprognose og boligbyggeprogram Sagsnr.: 15/9792 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Befolkningsprognosen for er færdig. Den viser et gradvist fald i folketallet frem mod 2027, fra i 2015 til i Befolkningsprognosen bruges bl.a. til kommunens budgetlægning, og skal derfor godkendes i Byrådet. Til brug i beregningen af befolkningsprognosen er den forventede udvikling i antallet af nyopførte boliger (boligbyggeprogrammet) også blevet opdateret på baggrund af 2014 s tal. Der er en fremgang i antallet af opførte boliger, som smitter positivt af på boligbyggeprogrammet. Boligbyggeprogrammet har betydning for, hvor meget areal der kan udlægges til boligområder i kommuneplanen. Sagsfremstilling Befolkningsprognose viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at falde fra pr. 1. januar 2015 til i Det svarer til et samlet fald i befolkningstallet på 2,3 % frem til Samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune Udover den samlede udvikling set for hele kommunen er befolkningsprognosen også beregnet for de ti skoledistrikter hver især. Tallene kan ses i befolkningsprognoserapporten, der fremgår i bilag 1, samt som excelfiler i bilag 2 og 3. Befolkningsprognosen fra 2014 forudsagde et samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2015 på Det officielle folketal endte med at blive 85 lavere. Det skyldes et markant lavere antal børnefødsler i kommunen i 2014 end i tidligere år. Faldet kan ikke umiddelbart forklares, men det forventes at stige igen i 2016 og 2017, og herefter falde langsomt frem til Hvis der ses bort fra fødselstallene, som altid er svære at forudse, har befolkningsprognosemodellen vist sig at ramme befolkningsudviklingen både på distriktsniveau og for hele kommunen meget præcist fra 2014 til Samme overordnede beregningsmetode er derfor videreført i dette års prognose. Befolkningsprognosen viser, at andelen af folk i aldersgruppen 65+ vil stige frem til 2027, mens andelen af alle andre aldersgrupper vil falde. Se tabel nedenfor, samt bilag 4. Aldersgruppefordeling i Syddjurs Kommune i 2015, 2020 og årige årige årige årige årige årige ,72% 12,28% 9,31% 13,20% 36,65% 22,84% ,06% 11,31% 8,54% 12,83% 35,87% 26,39% ,20% 9,60% 7,87% 13,31% 34,67% 29,35% Boligbyggeprogram Som del af beregningsgrundlaget for befolkningsprognosen anvendes et boligbyggeprogram, dvs. det forventede antal nyopførte boliger pr. år fremover. I 2014 blev der færdigmeldt 51 nye boliger, imod 38 i

9 9 of 34 Side og 43 i Det har ført til en justering af boligbyggeprogrammet i positiv retning i forhold til sidste års boligbyggeprogram. Se Bilag 5 og 6. Boligbyggeprogrammet er med til at afgøre, hvor meget areal der kan udlægges til boligformål i kommuneplanen. Indstilling Direktøren indstiller, at byrådet godkender befolkningsprognosen for som grundlag for budgetlægning i 2016 og overslagsårene. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 5 Åben Bilag 5 - Boligbyggeprogram /15 6 Åben Bilag 6 - Færdigmeldte boliger /15 4 Åben Bilag 4 - Aldersgruppefordeling /15 3 Åben Bilag 3 - Befolkningsprognose total opgjort for de enkelte skoledistrikter 49078/15 2 Åben Bilag 2 - Befolkningsprognose total for Syddjurs Kommune samlet set 49077/15 1 Åben Bilag 1 - Befolkningsprognose 2015 rapport 51771/15

10 10 of 34 Side Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Sagsnr.: 15/10995 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling Syddjurs Kommune har modtaget en invitation fra Dansk Byggeri om at indgå en partnerskabsaftale. Dansk Byggeri har siden 2010 indgået partnerskabsaftaler med 27 kommuner. Den indgåede partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Norddjurs Kommune og Viden Djurs er vedhæftet dagsorden som eksempel. Dansk Byggeri har indgået partnerskabsaftaler med en række kommuner og bygherrer for at sikre flere praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen. Partnerskabsaftalerne bygger på frivillighed og opfordrer virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem: Dansk Byggeri, kommunen (både skoleafdeling, jobcenter og UU-vejledning) og den lokale erhvervsskole Således kommer det samlede partnerskab hele vejen rundt om de unge og medfører et fælles ansvar for at sikre praktikpladser i hele bygge- og anlægsbranchen. Partnerskabsaftalerne med Dansk Byggeri er forskellige fra kommune til kommune og aktører og ressourcer kan variere. En partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Viden Djurs og Syddjurs Kommune kan være et supplement til de beslutninger Byrådet har truffet i forhold til arbejdsklausuler og delpolitik for etisk og socialt ansvar i forbindelse med udbud af kommunale opgaver. Byrådet besluttede på sit møde den 17. december 2014 at ændre den arbejdsklausul, der indgår som bilag til kommunens indkøbspolitik. Ændringerne er skrevet ind i afsnit 3 i Syddjurs Kommunes delpolitik for etisk og socialt ansvar i forbindelse med udbud. Ændringen er en skærpelse i forhold til den hidtidige politik, idet der nu indgår mulighed for bod og tilbageholdelse af beløb samt mulighed for at kunne indhente relevant information for at kontrollere for eventuelle brud på arbejdsklausulen. I Syddjurs Kommunes delpolitik for etisk og socialt ansvar (afsnit 7) er der også fokus på praktiskpladser. Heri forudsættes, at der især i bygge- og anlægskontrakter indgås en hensigtserklæring om, at der er et antal elev-, praktik- eller lærlingepladser til rådighed i de firmaer, der udfører opgaver for kommunen. Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne i stedet for eller som supplement til uddannelsesklausuler indgår partnerskabsaftaler. Med partnerskaber får man fat i al byggeaktiviteten i kommunen og ikke kun den Byrådet og kommunen sætter i gang. Partnerskabsaftaler kan derfor være med til at sikre flere praktikpladser end uddannelsesklausuler. Dansk Byggeri har udarbejdet vedhæftede notat, hvor de ser på udviklingen af indgåede uddannelsesaftaler i fire kommuner, der alle har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. De påpeger, at de sidste års økonomiske udfordringer generelt har haft en mærkbar negativ effekt på udviklingen af praktikpladser på landsplan. Værst var perioden mellem 2012 og 2013, hvor der på landsplan blev indgået knap 14 % færre uddannelsesaftaler end året før. Dansk Byggeri påpeger at partnerskabsaftalerne kan have en gavnlig effekt ved at vise, at flere af de nævnte kommuner med samarbejdsaftaler klarer sig godt ved enten at holde niveauet eller øge antallet af uddannelsesaftaler. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller invitationen fra Dansk Byggeri om partnerskabsaftale til drøftelse og beslutning i økonomiudvalget Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt, at der arbejdes med etablering af partnerskabsaftale.

11 11 of 34 Side 10 Bilag 1 Åben Kommuneeksempler fra Dansk Byggeris partnerskabsaftaler 54631/15 2 Åben Norddjurs partnerskabsaftale.pdf 56669/15

12 12 of 34 Side Budgetopfølgning Korrektion af pris- og lønfremskrivning Sagsnr.: 15/7793 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé En forventet markant lavere pris- og lønstigning fra 2014 til 2015 end forudsat i budget 2015 giver grundlag for at reducere budgetterne i 2015 med 10,5 mio. kr. Beløbet må forventes at indgå i forårets forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, og foreslås derfor afsat som pulje under tilskud og udligning indtil disse forhandlinger er afsluttet. Sagsfremstilling KL har opdateret deres skøn for pris- og lønudviklingen fra 2014 til Det samlede skøn er i forhold til forudsætningerne for budget 2015 ændret fra 2,0 procent til 1,5 procent. På prissiden skyldes nedjusteringen et fald i oliepriserne sammen med beskedne prisstigninger på øvrige områder. Nedjusteringen på lønsiden sker på baggrund af overenskomstresultatet. KL s skøn forudsætter endelig godkendelse af de aftalte overenskomster. Relevante udgiftsarter, procent Før Nu Forskel 1 Lønninger 2,0 1,5-0,5 2.2 Fødevarer 2,2 1,4-0,8 2.3 Brændsel og drivmidler 3,4-2,5-5,9 2.7 Anskaffelser 1,5 1,0-0,5 2.9 Øvrige varekøb 1,1 0,6-0,5 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,4 1,4-1,0 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 1,5 1,0-0,5 4.9 Øvrige tjenesteydelser 2,4 1,4-1,0 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,1 1,8-0, og Mellemkommunale og statslige betalinger og øvrige indtægter 2,1 1,3-0,7 Alle udgiftsarter 2,0 1,5-0,5 Nedjusteringen vil på landsplan betyde en lavere udgift til drift af kommuner, og man må derfor forvente, at rammen for den kommunale drift vil blive revurderet i forbindelse med regeringens forhandlinger med KL om kommunernes økonomi. Indtil man kender resultatet af disse forhandlinger, der afsluttes i starten af juni måned, foreslås det, at den mindre udgift modsvares af en mindre indtægt der placeres under tilskud og udligning. En beregning af den mindre udgift for Syddjurs Kommune fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser. I beregningen er ikke medtaget udgifter til ejendomsskat, el, vand, vandafledning, fjernvarme, renovation, husleje, forsikringer og vægtafgift. Det skyldes, at udgiften til disse områder ikke er styret af den almindelige pris- og lønudvikling. Tilsvarende er heller ikke medtaget udgifter til barselsudligning og aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Bevilling Beløb Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr

13 13 of 34 Side Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Familieområdet Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Ejendomme Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Affaldshåndtering Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Samlet Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at der gives negative tillægsbevillinger på samlet kr. til bevillinger som de fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser. 2. at der gives en tillægsbevilling til Tilskud og udligning (bevilling ) på kr. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

14 14 of 34 Side Anlægsregnskab Økonomiudvalget - Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Sagsnr.: 15/9689 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet for Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs er sammenfattet i følgende: PROJEKTNUMMER XA PROJEKTNAVN Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs ANLÆGSBEVILLING BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter: Indtægter: ,00 SAMLET ANLÆGSBEVILLING ,00 0,00 Regnskabsår ,00 FORBRUG IALT ,00 0,00 AFVIGELSE FRA BEVILLING 0,00 0,00 Regnskabet er i niveau med den samlede anlægsbevilling. Der er ingen bemærkninger til anlægsregnskabet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

15 15 of 34 Side Overførsler 2014 til Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/9961 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principper for aftalestyring i Syddjurs Kommune: At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5% af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse. I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen: 1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. 2. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår. 3. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2% med virkning fra regnskabsår Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12. april Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2014 for bevillinger under Økonomiudvalget søges overførsler fra 2014 til Overførsler - der er beskrevet i bilag til Regnskab 2014 regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget - er opgjort til: Overførsler drift og finansforskydninger (grundkapital og driftsstøttelån): Bevilling Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Skole IKT Redningsberedskab Økonomiudvalget drift i alt Finansforskydninger Landsbyggefonden Grundkapitalindskud Driftsstøttelån Finansforskydninger Landsbyggefonden i alt. (Godkendte og planlagte

16 16 of 34 Side 15 projekter) Udover mindre forbruget på forsikringsområdet 13,2 mio. kr. og projektet Fiberbåret højhastighedsnet 1,7 mio. kr., der indstilles overført 100 %, er der overførsler på bevilling Administrativ organisation på 4,9 mio. kr. eller cirka 2,1%. I afvigelse i forhold til den generelle overførselsregel på 2 % på aftaleniveau er således følgende: 1. På regnskabschefens område overføres der et restbeløb på 0,2 mio. kr. med baggrund i 2 projekter godkendt af Byrådet. 2. På Social- og beskæftigelseschefens område er der fuld overførselsadgang på projektet Udviklingsplan beskæftigelse godkendt af Byrådet. 3. For fælles administrative servicefunktioner foreslås overført et beløb på 0,4 mio. kr. til gennemførelse af et projekt om reducering af sygefravær. 4. For fælles kurser og uddannelse foreslås overført 0,1 mio. kr. til arbejdsmiljøkurser i forbindelse med projekt om reduceret sygefravær. 5. For IT og Digitalisering foreslås overført 0,6 mio. kr. til Acadre CM, som, er blevet udsat fra 2014 til Puljer under HR-området vedrørende projekter, overenskomstpuljer og personalegodeordninger på samlet 0,3 mio. kr. overføres fuldt ud. 7. Beløb på forsikringsområdet overføres fuldt ud med 7,6 mio. kr. til arbejdsskadeforsikring og 5,6 mio. kr. vedrørende det øvrige forsikringsområde. 8. Beløb på projektet Fiberbåret højhastighedsnet 1,7 mio. kr. overføres fuldt ud. 9. For lønpuljer overføres en overenskomstpulje på 0,05 mio. kr. Der overføres ikke et ikke forbrugt beløb 0,4 mio. på lønpuljer og 2,1 mio. kr. i barselsudligningspuljen, idet det forventes at puljen i budget 2015 kan dække årets udgifter. Derudover er der et ikke forbrugt beløb til tjenestemandspensioner på 0,6 mio. kr. der normalt ikke overføres. Overførsler anlæg: Bevilling/rådighedsbeløb Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Administrativ organisation Administration Ebeltoft ombygning Administration Hornslet ombygning Lindegården - brand I alt Erhvervsudvikling og turisme Syddjurs Udviklingspark I alt Jordforsyning Køb af Spiresalen I alt Ejendomme Salg af ejendomme I alt Økonomiudvalget anlæg i alt Rest rådighedsbeløb indstilles overført.

17 17 of 34 Side 16 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Er beskrevet i sagsfremstillingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller overførsler til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i det samlede regnskab: 1. Overførsler fra 2014 til 2015 af i alt kr. (udgifter) på driftsbevillinger under Økonomiudvalget fordelt som det fremgår i sagsfremstillingen.. 2. Overførsel fra 2014 til 2015 af kr. på grundkapitalindskud og driftsstøttelån (finansiering/udgift). 3. Overførsler fra 2014 til 2015 af netto rådighedsbeløb kr. (indtægt) til anlæg. 4. De samlede overførsler på kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forsikringsområdet fritages for reglen omkring 2% overførsel og i stedet får mulighed for årlig overførsel indenfor et samlet loft på op til kr. 10 mio. for overførsler i januar 2015 niveau. En konsekvens heraf vil være at kr. tilføres kassen.

18 18 of 34 Side Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/9735 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Regnskab for Økonomiudvalget drift, anlæg, renter, finansiering og finansforskydninger. Sagsfremstilling Regnskab for Økonomiudvalget drift, anlæg, renter, finansiering og finansforskydninger. Bevilling - Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afvigelse Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Skole IKT Redningsberedskab Økonomiudvalget - drift i alt Bevilling - Renter Renter af likvide aktiver / Renteindt. på kortog langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Renter netto i alt Bevilling - finansiering Tilskud og udligning Købsmoms Skatter Forskyd. i likvide aktiver Finansforskydninger Forskydn. i langfristet gæld Finansiering i alt Regnskab for Økonomiudvalget anlæg: Bevilling - Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afvigelse Administrativ organisation Administration Ebeltoft ombygning

19 19 of 34 Side 18 Administration Hornslet ombygning Lindegården - brand I alt Erhvervsudvikling og turisme Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Syddjurs Udviklingspark I alt Jordforsyning Salg af grunde Køb af P. Vejgårdsvænget Køb af Spiresalen Køb af jord - Ugelbølle bypark Køb af Trimmelbakken i Thorsager byggemodning I alt Ejendomme Salg af Industrivej 61, Ryomgaard Køb af Lyngevej 5 A-P Salg af ejendomme Salg af matr. 30u Færgevejen/Christianslundvej I alt Økonomiudvalget anlæg i alt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2014 og regnskabsbemærkninger godkendes og indarbejdes i Årsberetning Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Regnskab regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget 49969/15

20 20 of 34 Side B45 Boligudlejning årsregnskab 2013/2014 Sagsnr.: 15/122 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling B45 Boligudlejning Grenå har fremsendt årsregnskab for perioden d.1. juli d.30. juni 2014 for afd. 55 Vinkelvej i Nimtofte. Syddjurs Kommunens tilsyn omfatter kun afdeling 55 i Nimtofte, da hovedorganisationens hjemsteds kommune er Norddjurs Kommune. Regnskabet er revideret i følge revisionsprotokollat af 3. november 2014 fra EY. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Derudover fremgår det af revisionsprotokollat fra EY, at der ikke har væsentlige bemærkninger til årsregnskabet eller forvaltningen. Vedrørende afd. 55 i Nimtofte anfører revisor: Planlagt og periodisk vedligeholdelse At det ved gennemgangen af vedligeholdelsesplanen for afdeling 55 kan konstateres, at afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på langt sigt ikke vil være til strækkelige. Der er behov for alternativ finansiering, såfremt afdelingens vedligeholdelsesniveau skal opretholdes. I henhold ti l 60 stk. 1 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v skal der ske en årlig ajourføring af den rullende vedligeholdelsesplan, der minimum omfatter de kommende 10 år. Resultatdisponering Det er konstateret at afdeling 55 har overført et overskud kr til resultatkontoen. Afdelingen er underfinansieret på deres forbedringsarbejder med kr Ifølge afdelingsregnskabet note 16 er der ikke tale om et igangværende forbedringsarbejde. l henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v 74 stk. 1 skal overskud anvendes til dækning af underfinansiering, først herefter kan der ske overførelse til resultatkontoen. Lovgrundlag 25, stk. 3 i lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. nr af 21/08/2013 og 60 stk. 1 og 74 stk. 1 bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr.1540 af 16/12/2013. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. At regnskabet tages til efterretning med bemærkning om: 2. At bestyrelsen fremadrettet skal efterleve reglerne for regulering af de samlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, herunder en rettidig ajourføring af vedligeholdelsesplanen og de afledte henlæggelser. Boligorganisationen bør afklare, om der er låneadgang til ekstern finansiering. 3. At Boligorganisationens hjemsteds kommune, Norddjurs Djurs Kommune, orienteres om beslutningen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt.

21 21 of 34 Side Låneomlægning, djursbo afdeling 71 Sagsnr.: 15/5666 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling djursbo har via Den Danske Bank fremsendt anmodning om godkendelse af en låneomlægning i afdeling 71. Kontantlånet på kr bliver omlagt fra en rente på 4,6692% til et kontantlån med samme løbetid og en rente på 2,0908%. Omlægningen giver afdeling 71 en årlig besparelse på kr Da både rente og løbetid reduceres, og da der bliver en årlig besparelse på kr,, har borgmesteren godkendt omlægning. djursbo har også forespurgt om en omlægning i afdeling 70, men da det vil resultere i en påvirkning af huslejen i negativ retning, er der bedt om en yderligere redegørelse, som bliver fremlagt til Økonomiudvalgets behandling. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning. Økonomiudvalget ønsker ved fremtidige låneomlægninger belyst likviditetsmæssige konsekvenser, herunder eventuelle konsekvenser for huslejeniveauerne. Bilag 1 Åben Lånetilbud.pdf 51470/15

22 22 of 34 Side Budgetanalyser - status Sagsnr.: 14/37206 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Byrådet besluttede i efteråret 2014, at der skal udarbejdes budgetanalyser. Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Samtidig skal analyserne have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde og samarbejde med andre offentlige og private aktører at optimere driften. Analyserne skal tage højde for initiativer, der allerede er igangsat på de respektive områder. Analyserne vil blive forelagt Byrådet i maj/juni 2015, og vil indgå i de videre budgetdrøftelser for For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne vil eventuelle beslutninger kunne få budgetmæssig virkning fra august Analyserne skal samlet set pege på muligheder for budgetreduktioner på 150 mio. kr. frem til På mødet orienteres udvalget om status for analysearbejdet. Sagsfremstilling Status for analyserne Byrådet bevilligede den 25. februar 2015 en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til dækning af udgifter til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelsen af analyserne. Der er efterfølgende indgået kontrakt med konsulentvirksomheden KLK, som i forskelligt omfang vil understøtte analyserne. Analysen på ældre- og sundhedsområdet vil blive understøttet af anden ekstern bistand. Analyserne skal samlet set pege på muligheder for budgetreduktioner på 150 mio. kr. frem til De respektive områder skal levere forslag til initiativer, der kan bidrage med: Beskæftigelsesområdet Skole- og dagtilbudsområdet Familieområdet Voksen-handicapområdet Ældre- og sundhedsområdet 60 mio. kr. 30 mio. kr. 20 mio. kr. 20 mio. kr. 20 mio. kr. Kommissorierne for budgetanalyserne De vedtagne kommissorier for analyserne fastlægger de temaer, alle analyser skal komme omkring. Overordnet skal analyserne forholde sig til følgende på områderne; Styring Snitflader Strukturer Arbejdsgange Serviceniveau Samarbejdsmuligheder Udviklingsmuligheder. Udover ovenstående er der på hvert område udpeget en række temaer, som ønskes behandlet i analyserne.

23 23 of 34 Side 22 Beskæftigelsesområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Ungeområdet herunder særligt fokus på samspil med UU, familieområdet og skoleområdet Virksomhedskontakten - herunder samspillet til kommunens erhvervspolitik Brug af Projektcenter Syddjurs Generelt blik på tilstrækkelig indsats/overproduktion Dagpengeområdet Langtidsledigheden på kontanthjælpsområdet Ressourceforløb førtidspension Skole- og dagtilbudsområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Visitationsmodel ift. og effekt af specialindsatser Placering og antal af tilbud på området set i lyset af den demografiske udvikling Folkeskolens overbygning Ungdomsskolen Inddragelse af civilsamfundet Familieområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Tilbudsviften ift. de enkelte målgrupper overblik og effekt Ledelsesinformation Kobling mellem børnefysioterapeuter og kommunens øvrige fysioterapitilbud Struktur og opgaver på PPR-området Fremskudt rådgivningsfunktion i folkeskolen Inddragelse af civilsamfund Inddragelse af netværk Voksen-handicapområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Revidering af sektorplanen på området Ledelsesinformation Tilbudsviften Egne døgn-, akut- og botilbud Tværgående relationer til andre områder herunder overgang fra ung til voksen, sundhedsområdet Bostøtte - særligt rentabiliteten ved at have botilbud med en rammebevilling Førtidspensionen Inddragelse af civilsamfund Inddragelse af familie og netværk Ældre- og sundhedsområdet skal udover de tværgående emner som minimum komme omkring: Revision af sektorplanen for området Aktivitetsbestemt medfinansiering - muligheder for investering med nettofortjeneste Dækningsgrad for plejeboliger Madservice herunder økologi, produktion mv. Inddragelse af frivillige og civilsamfund Velfærdsteknologi Effektstudie på rehabiliteringsindsats Økonomiudvalget orienteres her om status for arbejdet med budgetanalyserne.

24 24 of 34 Side 23 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning herunder, at tidplanen forventes overholdt.

25 25 of 34 Side Forelæggelse af afskrivninger 2014 Sagsnr.: 14/4450 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I henhold til Økonomihåndbogen afsnit 8.11 skal økonomiudvalget en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen forelægge en oversigt over de restancer mv. som vurderes at være uerholdeligt og derfor er afskrevet administrativt. Sagsfremstilling De samlede afskrivninger i 2014 udgør kr., som kommunens egenkapital er nedskrevet med. Beløbet er opdelt på følgende. Konkurs / Gældssanering Bo udlæg Forældelse (Modtaget fra Skat) Andet * Afskrivning af gebyr i debitor *I det beløb indgår en vundet ankesag, hvor beløb er udgiftsført i regnskab 2013 og sagen er vundet i 2014 Afskrivningen kan for langt den største del henregnes til bo udlæg konkurs/gældssanering og forældelse efter de gældende frister. Økonomi og organisatoriske konsekvenser De samlede afskrivninger i 2014 udgør kr., som kommunens egenkapital er nedskrevet med. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller administrative afskrivninger i 2014 på kr. godkendt. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Jan Fischer (A) Bilag 1 Åben Afskrivningsliste pr /15

26 26 of 34 Side Låneramme 2014 Sagsnr.: 14/254 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I 2014 er der optaget lån på 43,0 mio. kr. Der var optaget 2,51 mio. kr. for meget lån i regnskab Dette beløb er modregnet i låneramme Restlånerammen for 2014 opgøres herefter til kr. Dvs. der er samlet optaget kr. for meget i lån i 2014, som modregnes i lånerammen for Sagsfremstilling Iht. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. samt lånedispensationer, er netto lånerammen for 2014 opgjort kr. I 2014 er der optaget et likviditetslån på 13,0 mio. kr. samt et lån på 30,0 mio. kr. Ved opgørelsen af låneramme 2013 viste det endelige regnskab 2013, at der var optaget 2,51 mio. kr. for meget lån. Dette beløb er modregnet i låneramme Restlånerammen for 2014 opgøres herefter til kr. Dvs. der er samlet optaget kr. for meget i lån i Beløbet til opgørelse af låneramme 2014 er opgjort ultimo februar 2015, og er opdelt således: Lånedispensationer kvalitetsfond Lånedispensation likviditetslån Effektiviseringspuljen Energibesparende investeringer Vækst i lån til ejendomsskat Kolind Byfornyelse Låneamme brutto For meget lån Låneramme netto Likviditetslån optaget i A/c låneramme i Restlåneramme i alt Lån for 2014 skal senest være godkendt den 31. marts 2015 i byrådet og optaget senest den 30. april Der er i optaget et variabelt forrentet likviditetslån på kr. med en løbetid på 10 år svarende til maksimale løbetid i lånedispensationen. Herudover er der optaget et fast forrentet lån på kr. Da den samlede restlåneramme er negativ med kr., bliver lånet på kr. det endelige lån for Den negative restlåneramme på kr. bliver modregnet i lånerammen for 2015, hvor der endnu ikke er optaget lån i henhold til lånedispensationer. Økonomi og organisatoriske konsekvenser En låneramme for 2013 som optages som lån efter den skal behandles som en særskilt tillægsbevillingssag i Tilsvarende bortfaldt ikke forbrugte lånebevillinger i 2013 den , og bliver således ikke overført ved regnskabsafslutningen.

27 27 of 34 Side 26 Lånerammen for 2013 kræver derfor ingen yderligere bevillinger, da lånene er optaget efter bevillingen i budget 2013 samt optaget i henholdt til lånepolitik for Syddjurs Kommune som foreskriver, at beslutning om optagelse af lånebeløb, løbetid og afdragsform træffes ved vedtagelse af budget eller i en konkret sag. Beslutninger om de konkrete lånevilkår og omlægning af lån træffes af borgmesteren eller viceborgmesteren i forening med kommunaldirektøren og regnskabschefen. Rente og afdrag på låneramme 2013 er tilsvarende indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller opgørelsen af lånerammen for 2014 til efterretning i Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets efterretning. Fraværende: Poul Møller Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning. Fraværende: Jan Fischer (A)

28 28 of 34 Side Orientering 16/ Sagsnr.: 14/1594 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling 1. Orientering fra administration og udvalg/borgmester. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Orientering. Fraværende: Jan Fischer (A)

29 29 of 34 Side Tillæg til aftale med hovedpengeinstitut - Djurslands Bank - Lukket sag Sagsnr.: 11/7760 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

30 30 of 34 Side Køb af grund til opførelse af ny salthal - Lukket sag Sagsnr.: 15/6280 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

31 31 of 34 Side Salg af storparcel beliggende Ternevej 10-24, 8544 Mørke - Lukket sag Sagsnr.: 15/10852 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

32 32 of 34 Side Samtykke til videresalg af ubebygget grund - Sletten 10, 8543 Hornslet - Lukket sag Sagsnr.: 15/10769 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

33 33 of 34 Side Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer. - Lukket sag Sagsnr.: 15/10368 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

34 34 of 34 Side 33 Underskriftsside Claus Wistoft (V) Kai Pedersen (A) Kirstine Bille (F) Jan Fischer (A) Torben Therkelsen (V) Jørgen Brøgger (L) Marianne Kirkegaard (V)

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

1 of 20. Indholdsfortegnelse

1 of 20. Indholdsfortegnelse 1 of 20 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger...2 10.642 Politisk organisation drift...2 10.645 Administrativ organisation drift...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...8 10.648

Læs mere

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune 1 of 132 Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune Side 2 2 of 132 3 of 132 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord...6 Kommunens årsberetning...7 Anvendt regnskabspraksis...9 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 33 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 HOVED- OG NØGLETAL... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER - KORT FORTALT...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere