K O N T R A K T. mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N T R A K T. mellem"

Transkript

1 K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20. december 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål 3 2. Definitioner 3 3. Omfattede indkvarteringssteder og kapacitet 4 4. Operatørens ydelser 4 5. Faciliteter 5 6. Resultatmål og målemetode 6 7. Samarbejdsorganisation, kvalitetssikring og rapportering 6 8. Vederlag 6 9. Betalingsbetingelser Underleverandører Parternes misligholdelse Force majeure Forsikring og ansvar Tavshedspligt Persondata Overdragelse Tvistigheder Kontraktens løbetid Kontraktstyring og fortolkning 9 Underskrift 10 Bilagsfortegnelse 11 Side 2 af 66

3 1. BAGGRUND OG FORMÅL Denne kontrakt er indgået mellem Udlændingestyrelsen og Jammerbugt Kommune med det formål at regulere samarbejdet mellem parterne i forbindelse med driften af indkvartering af asylansøgere m.fl. og Jammerbugt Kommunes levering af tilknyttede ydelser Kort beskrivelse af parterne Udlændingestyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet, der efter udlændingelovens 42 a, stk. 5, har ansvaret for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. Jammerbugt Kommune benævnes i det følgende operatøren Overordnet målsætning Det er en fælles målsætning for parterne, at opholdet på indkvarteringsstederne og de tilbud, der stilles til rådighed i den forbindelse, skal give beboerne en meningsfuld og værdig ventetid. Det er i den forbindelse væsentligt, at beboernes personlige ressourcer under de givne omstændigheder udnyttes optimalt, og at de bibringes en realistisk opfattelse af deres situation, således at de bedst muligt bliver i stand til at tage vare på sig selv og deres familie, uanset om fremtiden ligger i Danmark, deres hjemland eller et evt. tredjeland. 2. DEFINITIONER Ved aktiviteter forstås de underaktiviteter, der skal gennemføres i tilknytning til leveringen af ydelserne. Ved beboere forstås personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, i udlændingeloven, som er indkvarteret på operatørens indkvarteringssteder eller er tilknyttet disse. Ved indkvarteringssted forstås det eller de steder, hvorfra operatøren skal drive indkvarteringsvirksomhed og levere de dertil knyttede ydelser, herunder centre, annekser og særlige boliger, jf. bilag 1. Ved indkvarteringsregion forstås en sammenhængende enhed bestående af et modercenter, hvor der leveres ydelser, og en række dertil knyttede indkvarteringssteder samt boliger uden for indkvarteringsstederne og privat indkvarterede. Ved kontrakt forstås denne kontrakt med bilag og senere ændringer og tillæg. Ved ydelser forstås de forskellige opgaver, operatøren skal varetage i tilknytning til udførelsen af den samlede opgave med indkvartering. Side 3 af 66

4 3. OMFATTEDE INDKVARTERINGSSTEDER OG KAPACITET De af denne kontrakt omfattede indkvarteringssteder ved indgangen til og udgangen af aftaleperioden fremgår af bilag 1 med forbehold for tilpasninger, der ikke kan tages højde for ved kontraktens indgåelse. Da behovet for indkvarteringskapacitet kan variere betydeligt over både kortere og længere perioder aftales det, at såvel indkvarteringssteder som kapacitet på indkvarteringsstederne, kan ændres på Udlændingestyrelsens initiativ som beskrevet i 1. I forbindelse med åbning af indkvarteringssteder forudsættes det, at operatøren senest 3 måneder efter påbegyndelse af drift kan levere de ydelser, der er omfattet af kontrakten. Operatøren honoreres særskilt for de opgaver, der skal varetages i forbindelse med tilpasninger. I den forbindelse vil varslet for eventuelle lukninger have indflydelse på vederlaget, jf. bilag 1. Såfremt det samlede faktiske indkvarteringsomfang hos operatøren er væsentligt lavere end kapaciteten, kan der kompenseres herfor som beskrevet i bilag OPERATØRENS YDELSER 4.1. Generelt De ydelser, som operatøren skal levere, er nærmere beskrevet i bilag 2, bilag 3 og bilag 4 med underbilag. Operatøren er forpligtet til at have kvalificeret og tilstrækkeligt personale ansat eller til rådighed som underleverandører til levering af ydelserne. Operatøren bør samtidig tilrettelægge leveringen af ydelserne, således at beboerne inddrages i størst muligt omfang. Operatøren er ligeledes forpligtet til at stille professionel tolkebistand til rådighed for beboerne i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at beboerne forstår omfanget af deres rettigheder og pligter i indkvarteringssystemet. Operatøren er ligeledes forpligtet til at stille professionel tolkebistand til rådighed, hvor det er en forudsætning for, at beboerne kan modtage de ydelser, som operatøren er forpligtet til at levere i henhold til denne kontrakt. Operatøren er herudover forpligtet til at bistå Udlændingestyrelsen med oplysninger og besvarelser af spørgsmål i relation til de beskrevne opgaver i det omfang, det ikke er i strid med gældende lovgivning om videregivelse af oplysninger og under hensyntagen til operatørens varetagelse af øvrige opgaver. Side 4 af 66

5 4.2. Ydelser ved åbning og lukning af indkvarteringssteder m.v. Operatøren er berettiget til særligt vederlag for ydelser ved åbning og lukning af indkvarteringssteder m.v. som anført i bilag 4 og bilag 1. Vederlagets størrelse aftales konkret og vil bl.a. afhænge af Udlændingestyrelsens varsler i relation til tilpasningen Myndighedsforskrifter Operatøren er ved leveringen af ydelserne forpligtet til at følge de af Udlændingestyrelsen udstedte retningslinjer i notater m.v. En samlet oversigt over disse retningslinjer fremgår af bilag 8. Operatøren er ligeledes forpligtet til at følge gældende myndighedsforskrifter. En oversigt over de myndighedsforskrifter m.v., som operatøren konkret skal efterleve, enten helt eller delvist i forbindelse med varetagelsen af sin virksomhed (jf. beskrivelserne i de enkelte underbilag), fremgår af bilag 8. Såfremt der sker ændringer i de af Udlændingestyrelsen udstedte retningslinjer eller andre relevante myndighedsforskrifter, skal der ske en opdatering af de bilag, ændringerne vedrører, jf. pkt Operatøren er berettiget til regulering i vederlaget (bilag 1) i det omfang, operatøren kan dokumentere en væsentlig nettomeromkostning (summen af samtidige ændringer af forskellige retningslinjer og myndighedsforskrifter medfører væsentlige nettomeromkostninger). 5. FACILITETER 5.1. Generelt Udlændingestyrelsens pligt til at stille faciliteter til rådighed for operatørens levering af ydelser er reguleret i bilag 3. Operatøren er ikke berettiget til at anvende faciliteterne til virksomhed, hvor der opnås indtægter fra anden side end Udlændingestyrelsen, medmindre andet aftales skriftligt. I forbindelse med en sådan anvendelse betaler operatøren Udlændingestyrelsen herfor. Betalingen vil basere sig på styrelsens udgifter forbundet med faciliteterne på den givne lokalitet. I fastsættelsen af betalingen vil der indgå direkte huslejeudgifter, vedligeholdelse af ejendommen samt en andel af styrelsens udgifter til administration af området Inventar Udlændingestyrelsen har pligt til at tilvejebringe inventar til indkvarteringsstederne hvilket eventuelt kan forestås i samarbejde med operatøren. Udlændingestyrelsen afholder udgifterne hertil som fastsat i bilag 1. Side 5 af 66

6 Operatøren har pligt til at føre en fortegnelse over, hvilket inventar der er på indkvarteringsstederne med udgangspunkt i det beskrevne i bilag RESULTATMÅL OG MÅLEMETODE Operatøren skal opfylde de resultatmål, der er anført i bilag 6, hvori også fremgår krav til målemetode. 7. SAMARBEJDSORGANISATION, KVALITETSSIKRING OG RAPPORTERING 7.1. Samarbejdsorganisation Der skal etableres en samarbejdsorganisation som beskrevet i bilag 7. Parterne har i fællesskab ansvaret herfor Rapportering Operatøren er forpligtet til at rapportere til Udlændingestyrelsen i det i bilag 7 fastsatte omfang Tilsyn Udlændingestyrelsen er berettiget til at foretage uanmeldte tilsyn med operatørens levering af ydelserne, herunder at foretage kontrolbesøg på indkvarteringsstederne. De nærmere regler for tilsyn er fastsat i bilag VEDERLAG Operatøren er berettiget til vederlag for ydelser som anført i bilag 1. Operatøren er ikke berettiget til andre vederlag end fastsat i bilag 1, der inkluderer enhver udgift, der er forbundet med leveringen af ydelserne. Ved ophør af kontrakten som følge af nedlukning eller overdragelse af kontrakten til en ny operatør, er operatøren berettiget til et ophørsvederlag som beskrevet i bilag 1. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. 9. BETALINGSBETINGELSER Operatørens vederlag forfalder til betaling som anført i bilag 7. Fakturering skal ske som nærmere anført i bilag UNDERLEVERANDØRER Operatøren er kun berettiget til at anvende underleverandører inden for følgende områder med Udlændingestyrelsens skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde: Børneundervisning (bilag ) Side 6 af 66

7 Legestuetilbud (bilag ) Voksenundervisning og aktiviteten (bilag ) Til offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner skal der dog ikke indhentes skriftligt samtykke, jf. dog bilag 6, afsnit 2.1. Eventuelle underleverandører inden for disse områder er anført i bilag 5 Inden for andre områder er operatøren frit stillet til at anvende underleverandører. Operatøren hæfter for sine underleverandørers forhold på samme måde som for sine egne forhold i forbindelse med levering af ydelser efter denne kontrakt. 11. PARTERNES MISLIGHOLDELSE I tilfælde af misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Såfremt der er væsentlige mangler eller anden væsentlig misligholdelse ved levering af ydelserne, kan Udlændingestyrelsen ophæve kontrakten, jf. dog pkt. 18. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt Udlændingestyrelsen har afgivet skriftligt påkrav, og operatøren ikke har afhjulpet forholdet. Påkrav skal indeholde angivelse af, hvori den væsentlige misligholdelse består, samt en rimelig frist på mindst 14 dage til at afhjælpe forholdet. Hvis Udlændingestyrelsen ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten og underbilagene, fritages operatøren for at levere ydelser efter kontrakten i det omfang, operatøren kan dokumentere, at Udlændingestyrelsens opfyldelse af sine forpligtelser er en nødvendig forudsætning for operatørens levering af ydelserne. Såfremt Udlændingestyrelsen væsentligt misligholder sine forpligtelser, kan operatøren ophæve kontrakten, jf. dog pkt. 18. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt operatøren har afgivet skriftligt påkrav, og Udlændingestyrelsen ikke har afhjulpet forholdet. Påkrav skal indeholde angivelse af, hvori den væsentlige misligholdelse består, samt en rimelig frist på mindst 14 dage til at afhjælpe forholdet. 12. FORCE MAJEURE Hverken operatøren eller Udlændingestyrelsen skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder strejke og lockout, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som operatøren ikke burde have undgået eller overvundet. Side 7 af 66

8 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 13. FORSIKRING OG ANSVAR Statens regler om selvforsikring for så vidt angår bygninger og inventar udmøntes som anført i bilag 3. Asylansøgere m.fl. indkvarteret hos operatøren er omfattet af de almindelige arbejdsskaderegler, for så vidt angår arbejdsskader i forbindelse med lovlig aktivering. Arbejdsskader administreres efter reglerne i kapitel 8 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl., hvor sager vedrørende skader fremsendes til Udlændingestyrelsen, som videresender arbejdsskadesager til Arbejdsskadestyrelsen. Operatøren skal i forbindelse hermed fremsende formularen Anmeldelse af arbejdsulykke m.v. samt en kopi af eventuel aftale om ekstern aktivering. For så vidt angår ansvarsforsikring skal sager, hvori der gøres et erstatningskrav gældende over for en beboer, fremsendes til Udlændingestyrelsen i henhold til 42 i, stk. 1. For så vidt angår operatørens ansvar, gælder dansk rets almindelige regler. 14. TAVSHEDSPLIGT Operatøren og dennes medarbejdere skal iagttage tavshed med hensyn til fortrolige oplysninger, jf. straffelovens 152 samt 152 a-f, som der opnås kendskab til i forbindelse med udførelse af de i denne kontrakt beskrevne opgaver. 15. PERSONDATA Operatøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning om håndtering af persondata. 16. OVERDRAGELSE Udlændingestyrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution eller et selskab, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Operatøren kan ikke uden Udlændingestyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til tredjemand. Udlændingestyrelsen kan ikke uden rimelig grund afvise en anmodning om overdragelse fra operatøren. 17. TVISTIGHEDER Kontrakten er undergivet dansk ret. Side 8 af 66

9 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med kontrakten, skal afgøres ved de almindelige domstole med værneting i København. 18. KONTRAKTENS LØBETID Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2013 og løber til og med 31. december Parterne er dog enige om, at samarbejdet har et flerårigt sigte. Kontrakten for 2013 forventes suppleret i løbet af 2013 når de lovændringer, der følger af Asylaftalen af den 19. september 2012, vedtages af Folketinget. Kontrakten kan i kontraktperioden opsiges af parterne med 6 måneders skriftligt varsel til den første i en måned. Ved opsigelse af kontrakten finder fremgangsmåden i bilag 4 anvendelse, jf. også pkt. 5 i bilag KONTRAKTSTYRING OG FORTOLKNING Kontraktstyring Parterne foretager i fællesskab kontraktstyring baseret på følgende hovedprincipper: Alle ændringer til kontrakten skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve kontrakten, der underskrives af begge parter. Alle ændringer til bilagene skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve bilagene og skal herefter signeres af begge parter. Alle ændringer af kontrakt og bilag skal kunne dokumenteres med fuld sporbarhed, f.eks. ved ændringsmarkering, versionshistorik eller lignende Fortolkning Henvisninger til kontrakten eller til en bestemmelse deri omfatter også de til kontrakten hørende bilag henholdsvis de af disse bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse, jf. bilagsoversigten nedenfor. Bestemmelser i kontrakten har forrang frem for bestemmelser i bilag. Side 9 af 66

10 UNDERSKRIFTER Kontrakten underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager ét. Endvidere opbevarer hver af parterne en elektronisk version af kontrakten med henblik på senere ændringer. Side 10 af 66

11 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 2.1. Bilag 2.5. Bilag 2.8. Bilag 3 Bilag 3.1. Bilag 3.2. Bilag 3.3. Bilag 3.4. Bilag 4 Bilag 4.1. Bilag 4.2. Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Kapacitet og økonomi Operatørens ydelser Ydelser på opholdscentre Fremrykket danskundervisning Transport Faciliteter Bygninger Drift og vedligeholdelse af ejendomme m.v. Tilvejebringelse af inventar Vedligeholdelse af inventar Ydelser ved åbning og lukning af indkvarteringssteder m.v. Ydelser ved åbning Ydelser ved lukning Underleverandører Resultatmål og målemetoder Samarbejdsorganisation, kvalitetssikring og rapportering Gældende retningslinjer og andre myndighedsforskrifter Side 11 af 66

12 Bilag 1. Kapacitet og økonomi 1. Indkvarteringssteder og -regioner Følgende kapacitet og indkvarteringsadresser har operatøren forventeligt ved indgangen til og udgangen af kontraktperioden 1 : Forventet driftsperiode Kapacitet primo 2013 Kapacitet ultimo 2013 Myndighedsbestemt vagtbemanding Region/center Centertype Adresse Region Brovst Center Brovst Opholdscenter Vestkystvejen 78-80, 9460 Brovst Nej Brovst II (Sygehusvej) Opholdscenter Sygehusvej 3, 5 og 7, 9460 Brovst Nej Brovst III (Feriecenter Rødhus) (1) Opholdscenter Rødhus Klitvej 123, 9490 Pandrup Nej Annekser Anneks Nej Særlige Boliger (Gl. ordning) Særlig bolig Nej Aktivitetshuset Tranum Kro Andet Strandvejen 66, 9460 Brovst Nej Børnehaven Svalen Andet Strandvejen 14, 9460 Brovst Nej Lager og Værksted Andet Industrivej 12, 9460 Brovst Nej Kælderlokale på tidl. Brovst sygehus Andet Sygehusvej 5, 9460 Brovst Nej Voksenskole i Brovst Andet Nej Fjerrislev skole Andet Brøndumvej Nej Region Brovst i alt Region Brønderslev Center Brønderslev Opholdscenter Knudsgade 119, 2. th., 9700 Brønderslev Nej Region Brønderslev i alt Total kapacitet ) På Brovst III (Feriecenter Rødhus) er der lejet 200 pladser fra d. 1. januar til 31. december 2013 og 80 pladser (23 huse) fra d. 1. januar til d. 1. marts Det er hensigten at kapaciteten på 280 pladser opretholdes frem til 1. juli 2013, enten ved at lejemålet på 80 pladser forlænges, eller der findes alternative muligheder for at opretholde kapaciteten. Følgende minimum- og maksimumkapacitet pr. indkvarteringsregion har operatøren forventeligt ved indgangen og udgangen af kontraktperioden. Region Minimumkapacitet primo Minimumkapacitet ultimo Maksimum-kapacitet primo Maksimumkapacitet ultimo Region Brovst (1) Region Brønderslev ) Det er en forudsætning, at der findes alternative indkvarteringspladser, når Brovst III lukker. Minimum- og maksimumkapaciteten fastsættes i samarbejde mellem Udlændingestyrelsen og operatøren. Minimumskapaciteten for en indkvarteringsregion er det kapacitets niveau, hvor region er økonomisk bæredygtig med udgangspunkt i finanslovens takster, herunder i forhold til levering af de ydelser der er beskrevet i denne kontrakt. Maksimumkapaciteten for en indkvarteringsregion udgøres af det maksimale antal indkvarteringspladser, der som udgangspunkt kan bringes i anvendelse inden for de eksisterende rammer for levering af ydelser i operatørens indkvarteringsregion. Hver region har et gradueret beredskab svarende til forskellen mellem minimumog maksimumkapaciteten. Beredskabet kan efter konkret aftale med Udlændingestyrelsen bringes i anvendelse i perioder med brug for merkapacitet eller en mere fleksibel indkvartering. 1 Forventningerne til kapaciteten er baseret på de forudsætninger, der er kendt ved tidspunktet for kontraktunderskrivelsen. Side 12 af 66

13 2. Kapacitet Den indkvarteringskapacitet operatøren skal drive revideres månedligt på baggrund af en rullende kapacitetsfastsættelse. Det indebærer, at Udlændingestyrelsen hver måned udarbejder en indkvarteringsprognose for de kommende 12 måneder, og med udgangspunkt heri fastsætter den indkvarteringskapacitet som operatøren skal drive. Kapaciteten fastsættes med forbehold for de tilpasninger, der ikke kan tages højde for ved prognosens udarbejdelse. Udlændingestyrelsen tilstræber generelt i så god tid som muligt at varsle behovet for ændringer. Ændringer i indkvarteringsomfanget til et niveau mellem maksimumkapaciteten og minimumkapaciteten, varsles i forbindelse med den månedlige udmelding af indkvarteringskapacitet, jf. ovenfor. Ændringer i indkvarteringsomfanget til et niveau under minimumkapaciteten varsles som udgangspunkt minimum 3 måneders før effektuering. Operatøren honoreres særskilt for de opgaver, der skal varetages i forbindelse med tilpasninger. I den forbindelse vil varslet for eventuelle lukninger have indflydelse på vederlagets størrelse, herunder vil operatøren blive honoreret for eventuelle personaleudgifter der, som følge af et kort varsel, ikke kan dækkes af den almindelige honorering. Såfremt det samlede faktiske indkvarteringsomfang hos operatøren er væsentligt lavere end kapaciteten kompenseres der herfor, jf. pkt Økonomi Operatøren honoreres for den samlede indkvarteringsopgave med udgangspunkt i en rammebevilling pr. indkvarteringsregion. Den samlede ramme er opdelt i 3 delrammer til henholdsvis ydelser, ejendomsdrift og vedligehold. Hertil kommer honorering efter aftale for en række øvrige ydelser. Rammen dækker, medmindre andet er anført, samtlige direkte og indirekte udgifter i forbindelse med varetagelse af indkvarteringsopgaven, herunder også uforudsete udgifter, der ikke kan henføres til ændrede budgetteringsforudsætninger. Rammen kan justeres ved væsentlige ændringer i forudsætningerne. Delrammen til ydelser justeres dog løbende idet ydelser afregnes med udgangspunkt i det faktiske indkvarteringsomfang og sammensætning af dette. Hvor intet andet fremgår, er alle beløb helårsbasis. 3.1 Takster for leverede ydelser Delrammen til ydelser beregnes med udgangspunkt i de på finansloven anførte takster. Taksterne er udtryk for forventede gennemsnitspriser pr. årsperson Operatøren honoreres for de leverede ydelser. Opkrævningsgrundlaget herfor er dels Side 13 af 66

14 beboere indkvarteret i operatøren regi, dels privat indkvarterede personer, der er berettigede til de ydelser, der er beskrevet i denne kontrakt Økonomisk ramme til drift af indkvarteringsregioner Der er for hver indkvarteringsregion afsat en samlet økonomisk ramme, bestående af de tre delrammer til ydelser, ejendomsdrift og vedligehold. Operatøren skal inden for den afsatte ramme levere de i kontrakten beskrevne ydelser. Udgangspunktet er således, at den enkelte indkvarteringsregion isoleret set er økonomisk bæredygtig, herunder at alle ydelser som udgangspunkt stilles til rådighed i regionen med mindre andet er aftalt med Udlændingestyrelsen. Leverede ydelser (bilag 2) afregnes efter antal realiserede årspersoner indenfor hver målgruppe. Udgifter til ejendomsdrift 3 (bilag 3) afregnes som en samlet ramme med udgangspunkt i den forudsatte kapacitet, jf. nedenfor, mens udgifter til vedligehold (bilag 3) afregnes efter faktisk forbrug inden for delrammen til vedligehold. Operatøren kan, med undtagelse af rammen for vedligehold, efter behov udligne udgifter på tværs af rammerne og mellem indkvarteringsregioner. Den samlede økonomiske ramme for operatøren fremgår af nedenstående tabel. Bilag Opgave Delramme (kr.) 2. Ydelser Ejendomsdrift Vedligehold Planlægning, rådgivning og administration Særlige social- og sundhedsydelser (rammestyrede) I alt Økonomiske rammer for Region Brovst Den økonomiske ramme for indkvarteringsregion Brovst er baseret på følgende aktivitetsniveau: Målgruppe Antal årspersoner Alle (0-) 830 Heraf Heraf Heraf Heraf Den økonomiske ramme er endvidere baseret på kapacitetsforudsætninger anført under pkt. 1.: 2 Operatøren er på opholdscenteret Brovst III sikret en fast minimumsbetaling på 25 børn i alderen 6-16 år i kontraktperioden. 3 Inkl. ramme til transport i forbindelse med servicetilbud, jf. bilag 2.8 pkt. 1. Side 14 af 66

15 Det graduerede beredskab i Region Brovst består af 193 pladser. Den økonomiske ramme for driften af indkvarteringsregion Brovst er: Bilag Opgave Delramme (kr.) 2. Ydelser Ejendomsdrift Vedligehold I alt Økonomiske rammer for Region Brønderslev Den økonomiske ramme for indkvarteringsregion Brønderslev er baseret på følgende aktivitetsniveau: Målgruppe Antal årspersoner Alle (0-) 146 Heraf Heraf Heraf Heraf Den økonomiske ramme er endvidere baseret på kapacitetsforudsætninger anført under pkt. 1.: Den økonomiske ramme for driften af indkvarteringsregion Brønderslev er: Bilag Opgave Delramme (kr.) 2. Ydelser Ejendomsdrift Vedligehold I alt Kompensation for tomme pladser Operatøren kompenseres for lav kapacitetsudnyttelse i det omfang, operatøren har gennemført relevante tilpasninger så optimalt som muligt i forhold til de med Udlændingestyrelsen aftalte kapacitetsforudsætninger. Operatøren honoreres med en takst på kr. pr. ledig årskapacitetsplads hos operatøren, der ligger under en kapacitetsudnyttelse på 95 procent pr. kvartal. Beregningen af kapacitetsudnyttelsen tager udgangspunkt i den minimumskapacitet, der er fastsat for indkvarteringsregionerne, jf. ovenfor. Opgørelsen laves hvert kvartal på baggrund af Udlændingestyrelsens faste ugestatistikker over henholdsvis antal indkvarterede asylansøgere og antal kapacitetspladser pr. region. I forbindelse med åbning af indkvarteringssteder aftales der i det konkrete tilfælde en gradvis stigning i kapaciteten op til den planlagte fulde kapacitet. Den herved Side 15 af 66

16 aftalte kapacitet på ugebasis ligger til grund for beregning af tompladskompensationen. 3.4 Øvrig honorering og afregning vedrørende løbende drift af indkvarteringspladser Honorering for Planlægning, rådgivning og administration (bilag 3.-4.) Operatøren honoreres for opgaver vedrørende generel planlægning og administration i relation til indkvartering og underhold af asylansøgere mv., herunder økonomiopfølgning, drift og vedligehold af eksisterende asylcentre mv., med en fast ramme på kr på årsbasis. Denne delramme kan indgå i operatøren samlede ramme i forhold til prioritering af opgaver Afregning for visse kautionsbelagte sundhedsbehandlinger (delvis rammestyring) Til brug for afholdelse af udgifter til visse særlige sundhedsydelser, er der afsat en ramme på kr. på årsbasis, inden for hvilken Operatøren kan disponere. Denne delramme kan indgå i operatørens samlede ramme i forhold til prioritering af opgaver. Udlændingestyrelsen afholder udgifter til øvrige særlige social- og sundhedsydelser, der kræver forudgående godkendelse i Udlændingestyrelsen, jf. retningslinjer i bilag Honorering for diverse udgifter efter faktisk forbrug Operatøren får refunderet de faktiske udgifter til transport i forbindelse med beboernes sagsbehandling og flytninger, jf. bilag 2.8. pkt. 2 og 3. Operatøren skal anvende den billigst mulige transportform. Operatøren får herudover refunderet de faktiske udgifter til eventuelle ejendomsskatter for visse af de i tabel 3.1. anførte bygninger, som der foretages udlæg for i forbindelse med varetagelse af de ejendomsadministrative opgaver. Operatøren får endelig honorering for faktisk gennemførte modtageydelser, der leveres i opholdscentersystemet, jf. bilag Medicinsk screening for børn og voksne afregnes med en takst på kr. og asylansøgerkursus afregnes med en takst på 783 kr. for alle moduler Honorering for særlige boliger (12 måneder) Der indgås særskilt kontrakt herom Honorering for ydelser ved åbning (bilag 4.1.) For de ydelser operatøren leverer i relation til åbning af indkvarteringssteder m.v. eller udvidelse af kapaciteten på eksisterende indkvarteringssteder m.v., honoreres operatøren efter konkret aftale for udgifterne forbundet med de beskrevne opgaver, herunder: Side 16 af 66

17 Refusion af faktiske udgifter til øvrigt personale samt udgifter til informationsarbejde. Refusion af faktiske udgifter til bygningsmæssige forhold. Refusion af faktiske udgifter til indkøb, montering m.v. af inventar. Operatøren må ikke igangsætte etablering, generelle bygningsmæssige ændringer eller udvidelser af indkvarteringssteder m.v. uden Udlændingestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse heraf. Godkendelsen er en forudsætning for, at operatøren kan honoreres for de udførte opgaver og de afholdte udgifter Honorering for ydelser ved lukning (bilag 4.2.) For de ydelser operatøren leverer i relation til lukning af indkvarteringssteder m.v. eller nedjustering af den i pkt. 1 fastsatte kapacitet på indkvarteringssteder m.v., honoreres operatøren med en takst på kr. pr. lukket indkvarteringsplads. Lukketaksten træder i kraft så snart den sidste beboer er flyttet ud af det driftsstoppede/nedlukkede indkvarteringssted eller de nedlukkede pladser. På samme tidspunkt bliver drifts- og vedligeholdelsesbudgettet for indkvarteringsstedet sat i bero, hvorefter alle udgifter til renovation, energi, afsluttende rengøring mv. skal afholdes over lukketaksten. Lukketaksten vil gælde indtil det tidspunkt, hvor indkvarteringsstedet er endeligt tømt og afviklet, hvorefter en eventuel tilsynsperiode med tilhørende tilsynsbudget vil træde i kraft. For eventuelle særlige udgifter i forbindelse med lukningen, herunder reetableringsudgifter, honoreres operatøren efter konkret aftale for faktiske udgifter. For de opgaver operatøren varetager i forbindelse med en overdragelse til en eventuel anden operatør, honoreres operatøren efter konkret aftale for de i bilag 4.2. beskrevne ydelser og opgaver Honorering for andre opgaver Operatøren honoreres efter særskilt aftale for fx Bygge- og anlægsprojekter Tilsyn med driftsstoppede ejendomme Afvikling af inventar (demontering, transport mv.) i forbindelse med lukning eller indskrænkning af indkvarteringssteder 3.8. Likviditet Operatøren tilføres et acontobeløb svarende til kr. ved indgangen af året. Acontobeløbet tilbageføres ultimo december måned. Side 17 af 66

18 Bilag Indkvartering og socialt netværk (alle) - Opholdscentre Formål Formålet er at indkvartere asylansøgere m.fl., der anvises af Udlændingestyrelsen. Derudover er formålet, at det gennem en helhedsorienteret indsats under hensyntagen til beboernes særlige livsvilkår og deres individuelle forudsætninger skal sikres, at ansvaret for beboernes liv forbliver hos beboerne selv. Der skal gives muligheder for, at den enkelte beboer sikres optimal udnyttelse af sociale, faglige og personlige kompetencer. Der skal endvidere tilvejebringes rammer og muligheder, således at der kan skabes en stabil og forudsigelig dagligdag. Beboerne skal bibringes et kendskab til danske normer og værdier. Beboeren skal støttes i at have et realistisk billede af egen situation. Beboere med særlige behov skal identificeres med henblik på iværksættelse af nødvendige tiltag. Aktiviteter og servicekrav 1. Vagtberedskab Operatøren skal til hvert center (uden fast døgnbemanding) have et vagtberedskab jf. bilag 1 afsnit 1, der uden for normal arbejdstid kan modtage telefoniske henvendelser fra beboerne. Operatøren skal i den forbindelse sikre, at beboerne har mulighed for at komme i kontakt med vagtberedskabet f.eks. ved at stille en telefon til rådighed. Beredskabet benyttes bl.a. ved bygnings- og installationsmæssige problemer, behov for tilkaldelse af politi, vagtlæge m.v. I særligt akutte tilfælde, hvor problemerne ikke kan løses telefonisk, skal en vagt inden for 1 time kunne være til stede på indkvarteringsstedet med henblik på at søge at løse de opståede problemer. Operatøren skal endvidere have en vagtfunktion, således at bl.a. politiet og andre myndigheder m.fl. kan komme i kontakt med operatøren. Funktionen benyttes bl.a. ved særlige hændelser på indkvarteringsstederne som eksempelvis hærværk, vold, opståede konflikter o.l. Vagtfunktionens opgave er endvidere uden ugrundet ophold at sikre, at Udlændingestyrelsen orienteres om sådanne særlige hændelser på indkvarteringsstederne uden for normal arbejdstid. 2. Myndighedsbestemt døgnbemanding Operatøren skal til indkvarteringssteder, hvortil der af brandsikkerhedsmæssige eller andre årsager stilles myndighedskrav herom, efter aftale med Udlændingestyrelsen sikre døgnbemanding på indkvarteringsstederne efter de stillede krav. 3. Administration af udbetaling af kontante ydelser og naturalieydelser m.v. Operatøren forestår udbetaling af kontante ydelser samt tilvejebringelse og udlevering af evt. naturalieydelser til beboerne. Opgaven skal løses i overensstemmel- Side 18 af 66

19 se med Udlændingestyrelsens retningslinjer herfor, jf. retningslinjer for IBS og retningslinjer for tilvejebringelse og afregning af naturalieydelser. 4. Bookingrelaterede opgaver Operatøren varetager den løbende administration af, hvilke personer der opholder sig på operatørens indkvarteringssted/indkvarteringssteder og skal i forlængelse heraf sikre en løbende opdatering af Indkvarteringssystemet IBS samt underretning af Udlændingestyrelsens booking, såfremt der er behov herfor, jf. i øvrigt retningslinjer for IBS. Indberetningspligten omfatter bl.a. ændring af opholdssted, fødsler og dødsfald, civilstatusændringer i det omfang, operatøren får kendskab hertil. Operatøren skal underrette Udlændingestyrelsen om kriminalitet, vold og opståede konflikter af mere alvorlig karakter på det enkelte indkvarteringssted, såfremt operatøren får kendskab hertil. Operatøren skal endvidere videreformidle beboernes ansøgninger om flytning og andre indkvarteringsformer til Udlændingestyrelsens booking, jf. bl.a. retningslinjer om privat indkvartering af asylansøgere m.fl. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sager om ansøgning om privat- og anneksindkvartering, samt indkvartering i særlig bolig. Operatøren skal desuden sikre, at alle børnefamilier tilbydes to værelser. Operatøren skal endvidere varetage den generelle administration, herunder opdateringen af beboernes stamkort, samt sikre, at oplysningerne følger beboeren under opholdet i indkvarteringssystemet, således at blandt andet oplysninger på legestuebørn, skolepapirer for børn og voksne, sundhedsjournaler samt oplysninger i eventuelle sociale sager videresendes til nye centre ved flytning, jf. i øvrigt 42 h i udlændingeloven. 5. Håndtering af hittegods Såfremt en beboer ved sin udrejse eller forsvinden efterlader ejendele, skal operatøren håndtere disse i henhold til reglerne om hittegods. Der henvises i øvrigt til lov om hittegods samt cirkulære om behandlingen af hittegods. 6. Information om rettigheder og pligter m.v. Operatøren skal forestå information af beboerne på indkvarteringsstedet om rettigheder og pligter på indkvarteringsstedet samt om de specifikke forhold i det lokalsamfund, hvori det enkelte indkvarteringssted er beliggende. Operatøren skal endvidere oplyse beboerne om reglerne for håndtering af hittegods. Løsning af opgaven tilrettelægges med udgangspunkt i beboerens individuelle forudsætninger og skal finde sted umiddelbart efter indflytningen. Side 19 af 66

20 Til sikring af, at alle beboere modtager fyldestgørende information ved indflytningen på operatørens centre, skal operatøren udarbejde egne procedurer for modtagelsen af nye beboere. 7. Kriminalpræventivt arbejde Operatøren skal sikre en løbende dialog med relevante myndigheder, herunder det lokale politi, Udlændingestyrelsen m.fl. med henblik på erfaringsudveksling vedrørende forebyggelse og håndtering af kriminalitet blandt beboerne. Til sikring af kvaliteten af det kriminalpræventive arbejde skal operatøren have en politik, der danner grundlag for arbejdet. 8. Etablering af beboerråd Operatøren skal bistå beboerne med etableringen af beboerråd, der har til hensigt at sikre, at beboerne får medindflydelse på dagligdagen på det enkelte indkvarteringssted. Beboerråd kan endvidere eksempelvis anvendes som forum for udveksling af information mellem operatørens personale og beboerne. Operatøren skal bl.a. understøtte beboerrådets arbejde samt motivere til deltagelse og rådgive beboerne om, hvordan rådets arbejde kan foregå. For så vidt angår oprettelsen af beboerråd, henvises der i øvrigt til 28 stk. 2 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. 9. Samarbejde med lokalsamfund og frivillige Operatøren skal søge at motivere relevante og interesserede personer og foreninger m.v. i lokalsamfundet til at yde en ulønnet indsats til gavn for beboerne på det enkelte indkvarteringssted. Operatøren skal i den forbindelse orientere kommunen, lokale foreninger m.v. om muligheden for at indgå i frivilligt arbejde på indkvarteringsstedet. 10. Overgivelsessamtaler Operatøren skal i samarbejde med integrationskommunen medvirke til, at der sker en hensigtsmæssig overgang fra præasylfasen til integrationsfasen for beboere, der opnår opholdstilladelse. Dette skal sikres dels gennem afholdelse af en overgivelsessamtale med flygtningen, hvor vedkommende informeres om integrationsfasen, dels gennem dialog med integrationskommunen, der sikrer, at kommunen har det bedst mulige udgangspunkt for at målrette integrationen til den enkelte beboers forudsætninger, herunder skal operatøren eventuelt uden beboerens samtykke videregive informationer om beboerens kontraktforhold og -opfyldelse m.v., jf. 44 b i udlændingeloven. 11. Vejledning og rådgivning Operatøren skal bistå beboerne med råd og vejledning i forbindelse med sociale forhold, lokale og offentlige institutioner, flytninger og andre dagligdags gøremål, Side 20 af 66

21 herunder transport, således at beboerne i størst muligt omfang er i stand til selv at løse sådanne opgaver. 12. Kriseintervention og konfliktløsning Operatøren skal tilbyde beboerne rådgivning og bistand i forbindelse med opståede konflikter/kriser af social eller personlig karakter. 13. Koordination af tilbud og initiativer Operatøren skal sikre, at der sker en koordination og helhedsorientering af de tilbud, der gives, og de initiativer, der iværksættes på tværs af de forskellige faglige områder beskrevet i bilag 2, herunder på de sociale og sundhedsmæssige områder samt på undervisnings- og aktiveringsområderne. Til sikring af denne koordination skal operatøren udarbejde egne procedurer for koordination. 14. Beredskabsplan Operatøren skal have en beredskabsplan, der beskriver, hvorledes særlige hændelser på indkvarteringsstedet f.eks. brand, overfald, dødsfald o.l. håndteres i forhold til beboere og personale. 15. Identifikation af beboere med særlige behov Beboere med særlige behov skal identificeres, og der skal sikres en helhedsorienteret og koordineret indsats. Operatøren skal sikre, at der i overensstemmelse med 153 og 154 i lov om social service sker identifikation af særligt omsorgstruede børn med henblik på iværksættelse af nødvendige foranstaltninger i samarbejde med den lokale kommune og/eller Udlændingestyrelsen, jf. bilag afsnit 5. Operatøren kan i forbindelse med tilrettelæggelse af indsatsen bede om vejledning fra det særlige bosted til mindreårige asylansøgere med særlige behov, Thisted Kommune, som kan bidrage med rådgivning om børn og unge med særlige udfordringer. 16. Betjening af beboere bosiddende udenfor indkvarteringsstedet Operatøren skal føre tilsyn med beboere tilknyttet centeret, som er bosiddende uden for indkvarteringsstedet, og skal bl.a. sikre, at disse beboere har adgang til samme tilbud som beboere indkvarteret på indkvarteringsstedet. Operatøren skal have kontakt med disse beboere efter behov, dog skal operatøren som minimum have kontakt med privatindkvarterede og indkvarterede i annekser og særlige boliger én gang hver 3. måned. 17. Særlig indsats overfor handlede udlændinge Operatøren skal efter behov tilbyde beboere, som myndighederne har vurderet udsat for menneskehandel, og som er under Udlændingestyrelsens forsørgelse sundhedsfremmende behandling, psykologhjælp, juridisk bistand, socialpædagogisk hjælp samt eventuelt indkvartering på krisecenter, jf. Side 21 af 66

22 regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel Hjælpen kan være mere omfattende end den hjælp, der normalt tilbydes beboere. I disse tilfælde skal operatøren søges godkendelse heraf hos Udlændingestyrelsen. Side 22 af 66

23 Bilag Almen sundhedsbetjening (alle) - Opholdscentre Formål Sundhedsbetjeningen har til formål at sikre beboerne adgang til sundhedsydelser samt sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, som understøtter beboerne i at tage ansvaret for egen sundhed. Aktiviteter og servicekrav 1. Information om sundhedsbetjening samt forebyggelse Operatøren skal forestå information af beboerne om organiseringen af sundhedsbetjeningen, og om hvilke rettigheder og pligter beboerne har på sundhedsområdet. Løsning af opgaven tilrettelægges med udgangspunkt i beboerens individuelle behov og skal finde sted umiddelbart efter indflytningen. Operatøren skal herudover forestå information, vejledning og rådgivning af beboerne vedrørende sygdomsforebyggelse. 2. Akut opstået behov for sundhedsbehandling Operatøren skal sikre, at beboerne har adgang til sundhedsbehandling ved akut opstået sygdom, dels gennem information af beboerne om, hvordan man skal agere i tilfælde af akut opstået sygdom, dels gennem at personalet (eventuelt vagten uden for normal arbejdstid, jf. bilag ) kan iværksætte de nødvendige initiativer såsom tilkaldelse af ambulance m.v. I tilfælde af sultestrejke kontakter operatøren straks Udlændingestyrelsen, Embedslægen samt det lokale sygehus, jf. Procedurer vedrørende omsorg, overvågning og behandling af asylansøgere som sultestrejker. 3. Konsultationer og behandlinger m.v. hos læger, sygeplejersker m.fl. Operatøren skal sikre, at beboerne har eller gives adgang til ikkegodkendelseskrævende sundhedskonsultationer, såfremt der opstår behov herfor. I en række tilfælde kan behandling eller undersøgelse kun iværksættes efter indhentelse af forudgående godkendelse hos Udlændingestyrelsen. Såfremt en ansøgning imødekommes, skal operatøren sikre, at den godkendte behandling/undersøgelse kan iværksættes. Operatørens opgavevaretagelse skal ske i overensstemmelse med Udlændingestyrelsens Retningslinjer for sundhedsbehandling af voksne asylansøgere mv., Retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgerbørn mv., Retningslinjer for bevilling til tandbehandling af voksne asylansøgere mv. samt Model for rammestyring af visse kautionsbelagte sundhedsbehandlinger. 4. Tilvejebringelse af medicin, sygeplejeartikler og hjælpemidler m.v. Operatøren skal sikre tilvejebringelse af nødvendig medicin (både receptpligtig og ikke-receptpligtig) ordineret af en læge som led i behandlingsforløb samt sygeple- Side 23 af 66

24 jeartikler og hjælpemidler (herunder briller), der ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering er nødvendige for den enkelte beboer. Medicin, der ikke er ordineret af en læge, skal beboeren selv afholde udgifterne til. Beboere på bespisningsordning kan få udleveret håndkøbsmedicin, cremer o. lign. i nødvendigt omfang. Udgifter til særligt omkostningskrævende hjælpemidler (hjælpemidler dyrere end kr.) kan søges bevilget særskilt i Udlændingestyrelsen. 5. Støtteforanstaltninger i forbindelse med sundhedsmæssige eller sociale begivenheder Støtteforanstaltninger kan efter en konkret vurdering ydes til beboere med særlige fysiske eller psykiske helbredsproblemer, som eksempelvis gør, at de midlertidigt ikke er i stand til at klare sig selv eller tage vare på egne børn. I visse tilfælde kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden operatøren kan iværksætte støtteforanstaltninger. I disse tilfælde er det således operatørens ansvar at sikre, at der søges godkendelse. Operatørens opgavevaretagelse skal ske i overensstemmelse med Udlændingestyrelsens Retningslinjer for iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere mv. 6. Administration i relation til sundhedsbetjening I de tilfælde, hvor behandling m.v. forudsætter forudgående godkendelse i Udlændingestyrelsen, inden iværksættelsen må finde sted, skal operatøren forestå udarbejdelsen af ansøgninger til Udlændingestyrelsen herom. Der henvises i den forbindelse til Udlændingestyrelsens Retningslinjer for sundhedsbehandling af voksne asylansøgere mv., Retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgerbørn mv. samt Retningslinjer for bevilling til tandbehandling af voksne asylansøgere mv. Operatøren skal forestå den løbende administration af beboernes journal i EMAR, jf. 42 h i udlændingeloven, samt sikre at journaler vedrørende beboere, som overgår til integration eller forsvinder, opbevares i mindst 10 år, jf. 13, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning 4. Journaler vedrørende beboere, som overgår til integration, kan med beboerens samtykke videregives til integrationskommunen. 7. Dødsfald I tilfælde af dødsfald skal operatøren i samarbejde med eventuelle pårørende foranstalte begravelse af afdøde samt evt. transport til hjemland eller 3. land og efterfølgende begravelse af afdøde. Der henvises i den forbindelse til Udlændingestyrelsens notat om Procedurer i forbindelse med dødsfald. 8. Særlige programmer 4 EMAR forventes fuldt indfaset primo januar Side 24 af 66

25 Operatøren skal foretage opfølgende vaccinationer af nytilkomne asylansøgerbørn i alderen 0-6 år mod smitsom leverbetændelse (hepatitis B). Der henvises i den forbindelse til Udlændingestyrelsens skrivelse af 10. april 2003 om iværksættelse af forebyggelsesprogram mod hepatitis B, samt Udlændingestyrelsens skrivelse af 2. september 2004 om udgifter til screening for hepatitis B. 9. Hygiejnetilsyn Operatøren skal sikre, at de hygiejniske forhold, herunder i køkkener, badeværelser, toiletter m.v., lever op til almindelige sundhedsmæssige standarder. Operatøren skal forestå instruktion af beboerne i rengøring og hygiejne. Operatøren skal varetage rengøring af de lokaler, beboerne ikke har adgang til. Der henvises i øvrigt til Vejledning om hygiejne i asylcentre. Side 25 af 66

26 Bilag Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige) - Opholdscentre Formål Formålet med forebyggende sundhedsordninger for børn og unge er at sikre grundlaget for en sund opvækst samt gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Aktiviteter og servicekrav 1. Sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske Operatøren skal tilbyde sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger til mindreårige beboere, oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel samt føre tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. Arbejdet skal tage udgangspunkt i den enkelte families/det enkelte barns ressourcer, således at det understøtter dem og medvirker til at udvikle familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at have børn. Operatøren skal indtil undervisningspligtens ophør tilbyde følgende: Op til 7 konsultationer/hjemmebesøg i et barns første leveår for førstegangsfødende, hvoraf den første skal finde sted senest en uge efter, barnet og moderen er vendt tilbage fra fødeafdelingen. For flergangsfødende skal der ligeledes tilbydes op til 7 konsultationer/hjemmebesøg i et barns første leveår 1 konsultation/et hjemmebesøg årligt for børn i alderen 1-6 år Undersøgelse af f.eks. syn, hørelse, højde og vægt samt sundhedssamtale for børn i den skolepligtige alder hvert år Herudover skal operatøren tilbyde: En konsultation/et hjemmebesøg i 7. svangerskabsmåned Information i forbindelse med overgivelse til integration til alle forældre med børn i alderen 0-18 år, der indeholder oplysninger om sundhedstilbud, eventuel behandling m.v. i det ordinære sundhedssystem Endelig skal operatøren medvirke til, at forældre til børn i ekstern pleje eller anbringelse så vidt muligt bevarer forældreevnen. For så vidt angår indhold af konsultationer/hjemmebesøg, undersøgelser og samtaler m.v., henvises der til Sundhedsstyrelsens Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge - Retningslinier. Side 26 af 66

27 Der henvises i øvrigt til kapitel 36 i sundhedsloven og vejledning om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. 2. Forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge Operatøren skal tilbyde alle indkvarterede børn forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge. Operatøren skal tilbyde alle børn under den undervisningspligtige alder forebyggende helbredsundersøgelser ved en praktiserende læge eller tilsvarende, således at barnet i alt modtager 7 undersøgelser. Undersøgelserne skal så vidt muligt foretages på følgende alderstrin: 5 uger, 5 og 12 måneder samt 2, 3, 4 og 5 år. Det er operatørens ansvar at sikre, at der løbende er tilbudt de til alderen forudsatte helbredsundersøgelser. Operatøren skal i tilknytning til gennemførelsen af de forebyggende helbredsundersøgelser tilbyde vaccination i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vejledning. Operatøren skal tilbyde alle børn i den undervisningspligtige alder en indskolingsundersøgelse i barnets første skoleår hos en kommunelæge eller tilsvarende. Såfremt et barn påbegynder skolegangen hos operatøren efter det første skoleår, tilbydes indskolingsundersøgelsen snarest efter, at skolegangen er påbegyndt (og såfremt den ikke måtte være gennemført af en eventuel anden operatør eller i andet regi). Operatøren skal tilbyde alle børn i den undervisningspligtige alder en udskolingsundersøgelse umiddelbart før undervisningspligtens ophør hos en kommunelæge eller tilsvarende. Der henvises i øvrigt til kapitel 2 i Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, kapitel 36 i sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge - Retningslinjer. 3. Børn og unge med særlige behov For børn med særlige behov, jf. afgrænsningen heraf i bilag 6 til Sundhedsstyrelsens Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge - Retningslinjer, skal kontaktfrekvensen, som den er anført under pkt. 1 og 2 ovenfor, forøges, således at den svarer til barnets/familiens behov. Der henvises i øvrigt til kapitel 3 og kapitel 4 i bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge - Retningslinjer. Side 27 af 66

28 4. Koordination af aktiviteter m.v. I forbindelse med gennemførelse af aktiviteterne skal der sikres koordination af de tilbud, der gives af en sundhedsplejerske og de tilbud, der gives af enten en praktiserende læge (eller tilsvarende) eller en kommunallæge (eller tilsvarende), dels i det daglige arbejde, dels i forbindelse med skolestart og skoleafslutning. Der henvises i øvrigt til kapitel 6 i bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. 5. Forebyggende og behandlende tandpleje Operatøren skal sikre alle børn under 18 år adgang til forebyggende og behandlende tandpleje med udgangspunkt i lov om tandpleje m.v. Operatøren skal sikre, at børnene indkaldes til en forebyggende undersøgelse første gang i 2-års alderen, hvor forældrene tillige informeres om barnets tandsundhed og gives råd om gennemførelse af daglig hjemmetandpleje. Operatøren skal herefter tilbyde forebyggende undersøgelser til børn efter behov, dog mindst én gang om året indtil barnet fylder 18 år. Såfremt der er behov for iværksættelse af mere omfattende behandlinger m.v., kan disse kun iværksættes efter indhentelse af forudgående godkendelse hos Udlændingestyrelsen. Såfremt en ansøgning imødekommes, skal operatøren sikre iværksættelsen af den godkendte behandling/undersøgelse. Der henvises i den forbindelse til Udlændingestyrelsens Retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgerbørn mv. Side 28 af 66

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 14. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 14. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 Dato: 21. december 2012 K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars

K O N T R A K T. mellem. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20.01.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30. januar

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20.01.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Langeland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Langeland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Langeland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige ydelser

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Røde kors

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Røde kors KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde kors om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet

Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet Følgende notat belyser de økonomiske og faglige perspektiver ved en evt. overtagelse af operatøropgaven på asylindkvarteringsområdet.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars CVR. nr. 2918 9471 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af

Læs mere

TILLÆGSKONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerlands Kommune

TILLÆGSKONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerlands Kommune Dato: 19. december 2014 TILLÆGSKONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune om opgaver varetaget i 2015 i forbindelse med asylaftalen af 19. september 2012

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Kriminalforsorgen. Strandgade København K

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Kriminalforsorgen. Strandgade København K K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af april 2017 1 INDHOLD

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Asylområdet ved Langeland Kommune

Asylområdet ved Langeland Kommune Asylområdet ved Langeland Kommune Asylområdet ved Langeland Kommune Indledning: Langeland Kommune overtog pr. 1. februar 2011 driften af asylcenter Holmegaard. På daværende tidspunkt havde centeret en

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen 8. februar 2008 Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen Baggrunden for udarbejdelsen af denne kontraktskabelon er, at de regionale rammeaftaler 1 og

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftvej 43 9440 Aabybro CVR. nr. 2918 9439 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 21. december

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade 53. 2100 København Ø. Beredskabsstyrelsen. Datavej 16. 3460 Birkerød. CVR. nr.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade 53. 2100 København Ø. Beredskabsstyrelsen. Datavej 16. 3460 Birkerød. CVR. nr. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød CVR. nr. 52990319 om nødindkvartering af asylansøgere m.fl. Januar 2016 1 BAGGRUND

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere