Redigeret af Helle Vibeke Dahl og Vibeke Asmussen Frank Aarhus Universitetsforlag. cannabis. forbrug. interventioner. og marked.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redigeret af Helle Vibeke Dahl og Vibeke Asmussen Frank Aarhus Universitetsforlag. cannabis. forbrug. interventioner. og marked."

Transkript

1 Redigeret af Helle Vibeke Dahl og Vibeke Asmussen Frank Aarhus Universitetsforlag cannabis forbrug interventioner og marked i danmark

2

3 Cannabis

4

5 Cannabis forbrug, interventioner og marked i Danmark Redigeret af Helle Vibeke Dahl & Vibeke Asmussen Frank Aarhus Universitetsforlag

6 Cannabis. Forbrug, interventioner og marked i Danmark Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2012 Omslag: Jørgen Sparre Bogen er sat med Minion og Bodoni hos Narayana Press Ebogsproduktion: Narayana Press ISBN ISSN Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond Samfund og rusmidler, nr. 2 Aarhus Universitetsforlag Aarhus Langelandsgade Aarhus N København Tuborgvej København NV

7 Indholdsfortegnelse Introduktion: Cannabis i Danmark 7 Vibeke Asmussen Frank & Helle Vibeke Dahl DEL 1: FORBRUG OG MISBRUG AF CANNABIS Hashbekymringer Af Esben Houborg & Katrine Schjødt Vammen Forbrug, kontrol og normalisering af cannabis 51 Af Kim Møller Hashrygere på Roskilde Festival 73 Af Morten Hesse & Sébastien Tutenges Fortællinger om hash på tekniske skoler: elevernes perspektiver 83 Af Betina Bang Sørensen, Liselotte Ingholt & Vibeke Asmussen Frank Teenagere der misbruger hash og andre stoffer 103 Inklusion og integration i familie- og vennenetværk Af Mads Uffe Pedersen & Maria Dich Herold DEL 2: PRODUKTION OG DISTRIBUTION AF CANNABIS Cannabis, kultur, marked 129 Er hasjsalg business, kriminalitet eller vennetjenester? Af Sveinung Sandberg Dyrkning af cannabis i Danmark 147 Af Vibeke Asmussen Frank, Anne-Sofie Christensen, Susanne Villumsen & Helle Vibeke Dahl DEL 3: INTERVENTIONER Cannabisbehandling i Danmark 175 Opkomst og udvikling Af Mette Kronbæk Hverdagens sociale orden i danske fængsler 199 Cannabisbrug og fængselsbetjentes magtstrategier Af Torsten Kolind

8

9 Introduktion: Cannabis i Danmark Vibeke Asmussen Frank & Helle Vibeke Dahl Cannabis er en af verdens ældst kendte kulturplanter. Den stammer oprindeligt fra Centralasien, men er med tiden blevet spredt til samtlige kontinenter og trives i de fleste klimazoner. På baggrund af arkæologiske fund og skriftlige kilder mener man, at menneskets brug og dyrkning af planten går omkring år tilbage i historien. Ud over at tjene mangfoldige nytteformål, såsom anvendelse af plantens slidstærke fibre til fremstilling af tekstiler, reb og tovværk samt brug af de olieholdige frø som føde til mennesker og dyr, har cannabis været benyttet i religiøse og rituelle sammenhænge og til medicinske formål (Abel 1980; Aldrich 1997; Grinspoon & Balakar 1997). Nylige analyser af plantemateriale fra et gravfund i Gobi-ørkenen i Kina har vist, at der var tale om 2700 år gammel, kultiveret og omhyggeligt sorteret cannabis, hvis indhold af psykoaktive stoffer svarer til det, der findes i den cannabis, som anvendes som rusmiddel i dag (Russo 2008). I hvilket omfang cannabis har været brugt som rusmiddel op gennem tiderne, er dog uvist. Til gengæld er det ganske vist, at cannabis i løbet af de sidste fem årtier har indtaget rollen som et af verdens mest populære rusmidler (Room et al. 2010). Cannabisforskning bærer præg af en betydelig overvægt af biologisk, farmakologisk og psykiatrisk funderede tilgange, som sjældent forholder sig til den sociale og kulturelle kontekst, hvori brug og distribution finder sted. Denne antologi tager med sit udgangspunkt i cannabis som et nutidigt rekreativt rusmiddel afsæt i forskellige socialvidenskabelige tilgange. Artiklerne bygger på empirisk forskning og perspektiverer på forskellig vis, hvad brug og opfattelser af brugen af cannabis indebærer og har medført på individ- såvel som på samfundsplan. Artiklerne belyser og diskuterer således en række aspekter og problemstillinger vedrørende brug, misbrug og afhængighed af cannabis. Idet der er tale om et illegalt rusmiddel, er brugen heraf dog ikke kun et individuelt anliggende. Således udfoldes i antologien også de samfundsmæssige interventioner, som er iværksat over for cannabis, og som omfatter indsatser af både lovgivnings-, behandlings- og forebyggelsesmæssig art. INDHOLD

10 8 CANNABIS Bogen er opdelt i tre overordnede temaer: Produktion og distribution af cannabis, Forbrug og misbrug af cannabis og Interventioner. I den første del diskuteres hhv., hvordan lovgivningen har udviklet sig i Danmark, hvordan cannabismarkedet forandrer sig, og hvordan samfundsmæssige holdninger over for cannabis har ændret sig og skaber nye forståelser af rusmidlet. Den anden del omhandler forskellige aspekter af og perspektiver på brug, misbrug og afhængighed af cannabis. Sidste del diskuterer forskellige behandlingsmæssige interventioner over for cannabismisbrug. I det følgende introduceres fire vilkår for at beskæftige sig med cannabis i socialvidenskabelige forskningssammenhænge. Det første er, at cannabisplanten indeholder psykoaktive stoffer med euforiserende og bevidsthedsændrende virkning. Det andet er, at cannabis i dag næstefter alkohol og tobak er det mest udbredte rusmiddel, hvormed det også er sagt, at det ikke blot er en marginaliseret del af befolkningen, der bruger, har brugt eller blot prøvet at indtage cannabis. For det tredje, at cannabis er et illegalt rusmiddel, der er reguleret både via national og international lovgivning. Og endelig, at den samfundsmæssige indsats over for cannabis i Danmark ikke kun består af kontrolindsatser, men også velfærds- og sundhedsorienterede indsatser. Cannabisplanten og dens egenskaber Cannabis er den latinske betegnelse for den etårige plante, som på dansk også kendes under navnet hamp. Den inddeles almindeligvis i tre underarter: Cannabis sativa, Cannabis indica og Cannabis ruderalis. Mens sidstnævnte kun har et sparsomt indhold af psykoaktive stoffer, er Cannabis sativa og Cannabis indica kendetegnet ved deres indhold af de rusfremkaldende stoffer THC (tetrahydrocannabinol) og cannabinoider. Cannabis er ydermere en samlebetegnelse for de af plantens produkter, der anvendes som rusmidler. Herhjemme er hash, også kendt under navne som tjald, galar, charas, shit, ganja og fed, den mest udbredte form. Hash består af den koncentrerede harpiks fra planten, som i renset eller rå form presses sammen med plantedele og bindemiddel til faste klumper eller plader. Pot, også kendt som marihuana, ganja, græs og hamp, udgøres af tørrede plantedele, hvoraf blomsterstande og topskud fra hunplanterne har det højeste indhold af psykoaktive stoffer, mens blade og stængler mere indgår som fyld. Endelig skal nævnes hash-olie, også kaldet nol, som er et stærkt koncentreret udtræk af hunplanterne, og som med henblik på indtagelse typisk påsmøres, eventuelt indsprøjtes i en cigaret. Indtagelse af både hash og pot sker almindeligvis ved INDHOLD

11 Introduktion: Cannabis i Danmark 9 rygning af håndrullede joints, piber eller med særlige rygeredskaber som fx vandpibe og chillum, indeholdende cannabisingredienser tilsat ristet tobak. Cannabis indtages desuden iblandet drikke, såsom te eller kakao, eller tilsat mad eller kage. Cannabisrusen beskrives i såvel fagsom skønlitteratur som forbundet med både fysiske og psykiske effekter. Fysisk omfatter det blandt andet summen og en efterfølgende afslappende fornemmelser i lemmer og krop samt tørhed i mund og svælg, mens de psykiske symptomer ofte beskrives med henvisning til oplevelsen af opstemthed, eufori og ændrede sanse-, syns- og lydoplevelser (Becker 1953; Boon 2002). De mest velkendte betegnelser for den måde, cannabispåvirkningen ytrer sig, er høj, skæv og stenet. Rusen strækker sig gerne over et par timer, men varigheden kan ligesom intensiteten af rusen variere, alt afhængig af styrken i det pågældende cannabispræparat, indtagelsesmåden, personens humør og sindstilstand, herunder dennes forventninger og tidligere erfaringer med rusoplevelsen samt den stemning, der er i det selskab og rum, indtagelsen finder sted i (Zinberg 1984). Rusen opnås hurtigst ved rygning og kan i et vist omfang kontrolleres ved den tid, røgen holdes i lungerne, hvorimod cannabis indtaget iblandet mad eller drikke virker langsommere og kan have mere langvarige og mere intense og uforudsigelige, til tider ubehagelige, virkninger. Brugeres egne beskrivelser af rusen sker dog langt overvejende med henvisning til positive og behagelige virkninger (Gossop 2000). Rusen er således ikke noget, der ligger i cannabissen selv, men erfares i en kombination af, hvor, med hvem og til hvilket formål stoffet indtages. Flere forskere har således peget på, at cannabisrus ikke udelukkende er kemi, men også socialitet, og at cannabis oftest indtages sammen med andre (Asmussen & Moesby-Johansen 2004; Becker 1953; Zimmerman & Wieder 1978; Zinberg 1984). Dette gælder formodentlig især for unge og yngre mennesker, hvorimod voksne danskere bruger cannabis på flere forskellige måder og til forskellige formål. Cannabis er i bund og grund en nøjsom og robust plante. Ud over at den ikke tåler frost og i vækstperioden kræver en vis portion lys og varme, trives den under ganske varierede klimabetingelser. Dyrkningsprocessen kan dermed være lige så simpel eller specialiseret, som dyrkerne selv har lyst til og mulighed for at gøre den til. Den cannabis, som over de seneste årtier har været mest tilgængelig på det danske marked, er hash produceret af udendørsdyrkede, etårige cannabisplanter, primært i Marokko og i mindre omfang i Mellemøsten, Afghanistan, Pakistan og Nepal. Den traditionelle import af hash er dog inden for det seneste årti blevet suppleret med cannabis eller skunk, frembragt ved hjælp af INDHOLD

12 10 CANNABIS intensive indendørs dyrkningsformer, hvor det ved hjælp af kunstige lys- og varmekilder, specialgødning etc. ikke bare er muligt at holde produktionen i gang over hele året, men også at høste flere og helt op til 5 6 gange på et år. I samme periode har forædlingen af frø og planter, som særligt velegnede til indendørsdyrkning, taget voldsom fart. Disse forhold har gjort indendørsdyrkning til både en kommercielt attraktiv forretning og en hobby, som flere cannabisbrugere har taget til sig (Decorte, Potter & Bouchard 2010). Kommerciel dyrkning foregår i det små, men har især påkaldt sig opmærksomhed i forbindelse med politiets stadigt hyppigere beslaglæggelser af store mængder planter dyrket på såkaldte skunk-farme, som betegner huse, lader og andre ofte ensomt beliggende bygninger, der er indrettet til formålet. Denne form for industrialiseret stordrift er i lighed med hjemmedyrkning af cannabis i mindre skala et voksende fænomen, ikke blot i Danmark, men overalt i den vestlige verden, og diskuteres af Frank et al. i denne antologi med udgangspunkt i en undersøgelse af dansk cannabisdyrkning. At der således er et illegalt marked for cannabis, og hvordan vi kan forstå det, diskuteres af Sandberg, dog med udgangspunkt i norske forhold. Indendørsdyrkning og forædlingen af cannabisfrø og -planter har medført, at der er kommet flere cannabisprodukter med et højere indhold af THC på markedet. Disse kendes også under betegnelsen skunk. Denne udvikling har givet anledning til bekymring blandt fagfolk, idet et stærkere cannabisprodukt er blevet forbundet med øget risiko for både akutte og mere kroniske helbredsskader ved brug, herunder med øget risiko for afhængighed, cannabisfremkaldte psykoser og panikanfald, skizofreni og hukommelsesskader (se fx EMCDDA 2004a). Hvorvidt brug af cannabis med et øget THC-niveau i forhold til brug af mere traditionelle cannabisprodukter medvirker til et øget folkesundhedsproblem er dog omdiskuteret (EMCDDA 2004b; Room et al. 2010). Også omfanget og arten af problemer og skader forårsaget af cannabisbrug hersker der uenighed om, fx er det fortsat uklart, om de statistiske oplysninger om øget behandlingsefterspørgsel afspejler ændringer i indberetnings- og henvisningspraksis eller stigning i antallet af personer, der har behov for hjælp (EMCDDA 2004a). Der er således brug for mere forskning på området i forhold til cannabisplanters mere eller mindre koncentrerede indhold af THC, før der kan sige noget mere konkluderende omkring dette (Room et al. 2010). Omvendt har flere forskere peget på, at både akutte og varige helbredsskader i forskellige sammenhænge er blevet (stærkt) overdrevet, og gennem tiden endt i deciderede skræmmekampagner, der har været ført for at forbyde cannabis (Chevannes 2004; INDHOLD

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Kriminalitet og illegale rusmidler Kriminalitet og illegale rusmidler Redigeret af

Læs mere

CANNABIS OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK

CANNABIS OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK CANNABIS OG SUNDHED AF MERETE NORDENTOFT PETER EGE DAVID ERRITZØE CARSTEN HJORTHØJ PETER LANGE

Læs mere

løftede pegefingre mange er det den ultimative følelse. Forelskelse er en rus, og der er milliardindustrier

løftede pegefingre mange er det den ultimative følelse. Forelskelse er en rus, og der er milliardindustrier hash Hash ser af mennesker opsøger det ene adrenalin-sus efter det andet. Folk med børn ved, at de små poder jager rundt og elsker fare, overraskelse og halsbrækkende akrobatik. Hovedformålet med at spise

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

for FORÆLDRE om hash

for FORÆLDRE om hash for FORÆLDRE om hash HASH er mange ting Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten

Læs mere

CANNABIS OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK PETER LANGE MADS UFFE PEDERSEN

CANNABIS OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK PETER LANGE MADS UFFE PEDERSEN EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK CANNABIS OG SUNDHED AF MERETE NORDENTOFT PETER EGE DAVID ERRITZØE CARSTEN HJORTHØJ PETER LANGE

Læs mere

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer stoflex stoflex Indhold 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer Sløvende stoffer 12 Cannabis (hash, marihuana, pot ) 14 Benzodiazepiner (Rohypnol, Stesolid

Læs mere

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen Af: Jonas M. M. With, Maja H. Andreasen, Kathrine Eg, Christina I. Madsen, Ronni F. Nordstrøm og Sebastian Brerup Vejleder: Erik Gaden SamBas, 2. semester, Roskilde Universitet 1 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling DA Europæisk ISSN 2314-9043 narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

Hvordan er det gået til?

Hvordan er det gået til? STOF 4.2 04/12/04 19:19 Side 54 EN KLASSIKER Hvordan er det gået til? Introduktion til klassikeren. Af Michael Jourdan I TV-serien, Huset på Christianshavn, er der en episode 1, hvor beboerne samles hos

Læs mere

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. FOR UNGE Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig og

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser.

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Kapitel 1. Indledning 1.1 Indledning, forforståelse og motivation Jeg har i mit bachelorprojekt valgt at skrive om problematikken omkring pakistanske stofmisbrugere.

Læs mere

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis ÅRSBERETNINGEN FOR 2004:»UDVALGTE TEMAER«EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis (25.11.2004 LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL. 10.00 CET/Bruxelles tid) De specialiserede

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

For forældre til teenagere. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres børn

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

For voksne, der arbejder med unge. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar.

For voksne, der arbejder med unge. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. For voksne, der arbejder med unge Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til landets klubmedarbejdere. Klubmedarbejdere er nogle af

Læs mere

Af medieforsker Ditte Laursen, ph.d. Kontakt: dla@statsbiblioteket.dk

Af medieforsker Ditte Laursen, ph.d. Kontakt: dla@statsbiblioteket.dk Smash information og rådgivning om hash via sms Resume af evalueringsrapport fra projektet for Vestsjællands Amts Misbrugscenter og Frederiksbergs Kommunes Rådgivningscenter, januar 2007 Fuld rapport på

Læs mere

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff

Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff Unge og gambling 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff Unge og gambling Forord I denne rapport offentliggør vi

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere