Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 48

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Boligerne på Herlufdalsvej Herlufdalsvej 6A 3400 Hillerød Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 30 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: til 30 år (autismespektrum) 18 til 30 år (medfødt hjerneskade) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Heidi Schmidt (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 48

3 *Samlet vurdering: Socialtilsynet har gennemført et re-godkendelses besøg ved boligerne på Herlufdalsvej, som er et socialpædagogisk botræningstilbud efter Servicelovens 107 for unge mennesker mellem 18 og ca. 30 år med kognitive og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Tilbuddet har 20 pladser. Boligerne på Herlufdalsvej ligger centralt i Hillerød med let adgang til offentlige transportmuligheder, shopping og byliv. Boligerne på Herlufdalsvej er normeret til 10 fuldtidsstillinger fordelt på 9 pædagoger og en social-ogsundhedsassistent. I aftentimerne er der ca. 1-3 medarbejdere på Herlufdalsvej, hvoraf den ene bliver og sover, og kan vækkes ved behov. Socialtilsynet har som en del af re-godkendelsen gennemgået hele Kvalitetsmodellen. Socialtilsynet konkluderer at Boligerne på Herlufdalsvej er et tilbud der står overfor en ny organisering. Tilbuddet skal målrette medarbejderressourcer samt en mere opkvalificeret indsats i tilbuddet. Socialtilsynet konkluderer at tilbuddet fremadrettet bør rette fokus på udarbejdelse af konkrete mål i samarbejde med borgerne, beskrivelse af tilgange og metoder samt fokus på borgernes udviklingsperspektiv. Socialtilsynet konkluderer at tilbuddet fra socialtilsynets sidste besøg, yderligere har rettet fokus på dokumentationen af målarbejdet, hvilket Socialtilsynet anerkender. Socialtilsynet konkluderer at tilbuddet bør fortsætte deres fokus i forhold til dokumentationen af borgernes mål, den løbende evaluering samt de visiterede kommuners indsatsmål. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets fremadrettede nye struktur, bør følges tæt ledelsesmæssigt i forhold til at holde styring i processen og bevare fokus. Socialtilsynet konstaterer at tilbuddet har udvidet sin målgruppen og modtager borgere med andre behov, hvorfor Side 3 af 48

4 tilbuddets indsatser bør synliggøres, skærpes og yderligere foldes ud, således at alle medarbejdere har ejerskab til metoder og tilgange i arbejdet med borgerne. Socialtilsynet konkludere, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppen, hvor borgerne bor 4 sammen i et hus og hvor der er mulighed for at mødes med de øvrige borgere i et fælleshus. *Afgørelse: Opmærksomhedspunkter: Godkendt - Opstille konkrete, målbare mål i samarbejde med borgerne og beskrive indsatsen med metoder samt have fokus på borgernes udviklingsperspektiv. Herunder understøttende for borgernes uddannelse og beskæftigelse, samt selvstændighed og sociale kompetencer. Ligeledes at målarbejdet dokumenteres løbende og evalueres løbende i samarbejde med borgerne. - Udarbejde fælles faglige tilgange og metoder, som sikrer at borgerne i mindre grad mødes af individuelle tilgange baseret på den enkelte medarbejders viden. - Skærpe opmærksomheden på sund levevis i forhold til kostprincipper samt yderligere på borgernes mentale trivsel i forhold til ensomhed eller isolation. -Systematisere refleksionen af gråzonerne indenfor magt, eksempelvis i forhold til borgernes hjemmedag, aktiviteter og forskellige valg i hverdagen. - Skriftliggøre deres visioner og strategi i forhold til de omorganiseringer der fremadrettet vil blive aktuelle. - Medarbejder bør have fokus på implementeringen af de forskellige relevante værktøjer som målgruppen har behov for. - Egenbetaling bør ikke fremgå af tilbudsbudgettet fra Side 4 af 48

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Ansøgningsskema Bilag 1: resultatdokumenatation Bilag 2: Interviewguide Bilag 3: Handleplan skabelon Bilag 4: Helbredsskabelon Bilag 5: CV, Eksamensbevis mv Leder Bilag 6: Straffeattest Bilag 7: Opgørelse over Vikarforbrug Bilag 8: Tilsynsrapport fra Embedslægen Bilag 9: Oversigt over indskrevne borger Bilag 10: Oversigt over fraflyttede borgere Bilag 11: Utilsigtede hændelser Kompetencebilag på 9 medarbejdere Vum på en borger Kommunal handleplan på en borger Dagbogsnotater på 4 borgere Pædagogiske planer på to borgere Helbredsplan på en borger Diverse oplysninger vedrørende en borger Pårørende liste Skema til brug af FIT Tilsynet fik en fremvisning af tilbuddet. Ledelse: -Centerleder Eva Karlsson, Cand. Scient. Adm. Har fem ud af seks moduler i diplomuddannelsen i ledelse. Ansat som Side 5 af 48

6 Interview Centerleder i to år. -Afdelingsleder, uddannet pædagog og igang med coachuddannelse og erfaring med målgruppen. Ansat i tilbuddet i knap to år. Medarbejdere: Uddannet SSA, neuropædagogisk kursus efter Dorthe Birkemose. Ansat i tilbuddet i 3½ år. Socialpædagog, erfaring, neuropæd. efterudd. kognitiv, NLP basis, ansat i tilbuddet i 10 år Socialpædagog, medicin kursus, ansat i tilbuddet i 4½ år. Borger, bosat i tilbuddet i ca tre år Borger, bosat i tilbuddet i 2 år Pårørende til borger, bosiddende i tilbuddet i knap to år Interviewkilder Sagsbehandler fra en visisterende kommune. Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 6 af 48

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Herlufdalsvej 6 a, 3400 Hillerød Heidi Schmidt Jeanette Nina De Mailly Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Regodkendelse samt Egenbetaling i budgettet Side 7 af 48

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 48

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger, stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. - Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan opstille mål der understøtter borgernes uddannelse eller beskæftigelse. Desuden dokumentere målarbejdet systematisk med anvendelse af relevante metoder samt evaluere løbende i samarbejde med borgerne. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet understøtter borgernes mulighed for at være aktive i eget liv og er tilknyttet enten uddannelse eller beskæftigelse, herunder aktivitet -og samværstilbud. Tilbuddet understøtter borgernes brug af disse og imødekommer trivsel ved et uforpligtende samarbejde, der afhænger af den enkelte borgers ønske om samarbejde samt trivsel i Side 9 af 48

10 foranstaltningen. Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan understøtte borgernes potentiale i højere grad, ved at opstille mål, der understøtter borgernes uddannelse eller beskæftigelse samt dokumenterer indsatsen med målarbejdet systematisk. Lligeledes kan tilbuddet, i samarbejde med borgerne, løbende evaluere anvendte metoder. Derudover vurderer Socialtilsynet, at borgernes mål kan tilrettes den enkelte borgeres udviklingspotentiale med fælles aftalte metodeanvendelse, for at sikre at tilbuddets fælles faglige indsats. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i mindre grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale, i forhold til deres uddannelse eller beskæftigelse. Til grund for vurderingen ligger at tilbuddet ikke systematisk arbejder med opstillede mål, der understøtter borgernes uddannelse eller beskæftigelse. De mål der opstilles, fremstår ikke udviklingsorienterede, i henhold til at understøtte borgernes potentiale. Ydermere er det socialtilsynets vurdering, at borgerne i større grad kan inddrages i henhold til at opstille mål. Socialtilsynet vurderer, at der kan arbejdes aktivt med et generelt større fokus på borgernes uddannelse og beskæftigelse. Heri vil en beskrivelse af metoder og faglige tilgange kunne benyttes for at sikre, hvad borgeren aktivt skal gøre, for at målet skal nås. Metoderne bør være tilpassede den enkelte borger og dennes behov for struktur og eventuel visualisering. Side 10 af 48

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 2 (i lav grad opstiller i samarbejde med opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt I bedømmelsen er det lagt vægt på, at der i de fremsendte pædagogiske planer, i mindre grad, er opstillet mål der understøtter borgernes beskæftigelse eller skolegang. I en handleplan er der beskrevet enkelte understøttende mål og i de fremsendte dagbogsnotater, kan socialtilsynet læse, at det ene af disse mål følges op. Ydermere ligger til grund for bedømmelsen, at medarbejderne oplyser at d understøttende mål for borgernes beskæftigelse og uddannelse opstilles i de tilfælde, hvor det giver mening for den enkelte borger, da det handler om en prioritering af antallet af mål samt borgernes egen holdning til hvilke mål der skal arbejdes med. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at ledelsen oplyser, at samtlige borgere i tilbuddet enten er i beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud eller tilknyttet skolegang. De interviewede pårørende, borgere samt medarbejdere bekræfter dette overfor Socialtilsynet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Socialtilsynet vurderer, at Boligerne på Herlufdalsvej, har -Opstille konkrete, målbare mål i samarbejde med borgerne og beskrive indsatsen med metoder samt have fokus på borgernes udviklingsperspektiv. Side 11 af 48

12 fokus på borgernes selvstændighed og sociale kompetencer, men i højere grad kan rette fokus på den udviklingsorienterede del af arbejdet med borgernes selvstændighed. I de fremsendte pædagogiske planer ses et fokus på borgernes selvstændighed men Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i højere grad kan konkretisere målene, samt beskrive indsatsen med metoder og med fokus på borgerens udviklingsperspektiv. Ligeledes kan tilbuddet med fordel have yderligere fokus på borgernes inddragelse i målarbejdet hvor metoderne der forsøges anvendt har fokus på borgernes udviklingsperspektiv. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel bør have fokus på dokumenterede løbende evalueringer, hvor borgerne bør være inddraget. Socialtilsynet vurderer ydermere, at tilbuddet har fokus på borgernes sociale kompetencer, hvor borgerne understøttes i brugen af lokalmiljøet og klub og ser, at tilbuddet ydermere kan rette fokus på de borgere, der har udfordringer i forhold til de sociale kompetencer og generelt i forhold til at opstille understøttende mål herom i de pædagogiske planer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt med pårørende og har fokus på et godt pårørende samarbejde med fokus på inddragelse og Side 12 af 48

13 dialog. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet vurderes til at styrke borgernes sociale kompetencer i mindre grad, men derimod arbejdes der mere borgernes selvstændighed. Der er lagt vægt på at temaet ikke systematisk indgår i borgernes mål. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet bør opstille udviklingsorienterede mål, hvori der i dokumentation fremgår beskrivelse af anvendte metoder. Der kan ydermere være fokus på løbende inddragelse af borgere, i henhold til målopfyldelse samt en kontinuerlig evaluering af valgte faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer at borgerne vil kunne profitere af en fælles pædagogisk tilgang og anvendelse af metoder, som overordnet har fokus på den enkelte borgers udvikling af selvstændighed og arbejdet med de sociale kompetencer. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af interview med de pårørende og en sagsbehandler, at tilbuddet kan øge fokus på, at opsætte rammer for de borgere der har behov for omfattende støtte i henhold til deres sociale kompetecer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes samlede behov for sociale kompetencer i lokalmiljøet i den udstrækning det er muligt. På baggrund af interview med borgere, vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet med fordel yderligere kan indtænke udvikling af borgernes selvstændighed, i forhold til eksempelvis kontakt til egen læge. Ledelsen beskriver, at de benytter eksempelvis en "RemaApp", hvor indkøb kan systematiseres, i arbejdet med at selvstændiggøre borgerne, hvilket bekræftes i samtale med borger. Dog oplyser borgeren at den ikke anvendes hver gang vedkommende skal handle. Socialtilsynet vurderer videre at tilbuddet i større udstrækning kan arbejde med velfærdsteknologi samt understøtte borgernes behov for visuelt understøttende kommunikation og struktur. Side 13 af 48

14 Medarbejderne oplyser at medarbejdere og de fleste borgere har Ipads, men at de ikke på nuværende tidspunkt anvendes til pædagogiske formål. Endvidere oplyser medarbejderne at enkelte borgere profiterer af brugen af Talking Mats, men beskriver det som for tidskrævende til at anvendes systematisk og anses derfor ikke som en af tilbuddets metoder. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har fokus på at arbejde med dokumentation af borgernes i bostedssystemet, og anerkender dette arbejde. Socialtilsynet vurderer, at pårørendesamarbejdet er velfungerende og at der er fokus på inddragelse og dialog. Side 14 af 48

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 2 (i lav grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at der i de fremsendte pædagogiske planer fremgår mål omhandlende selvstændighed, hvoraf enkelte er konkrete. Ingen af de fremsendte planer indeholder mål, som understøtter borgernes sociale kompetencer. I de fremsendte dagbogsnotater læser socialtilsynet, at der i mindre grad dokumenteres på de opstillede mål, og at det ikke er tydelig hvorvidt borgeren deltager i udarbejdelsen af målene. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne interviewer den enkelte borger, hvor formålet er at afdække borgerens behov og ønsker. Dog problematiserer medarbejderen, at interview guiden ikke nødvendigvis er målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser. Ydermere fremgår der i dokumentanalysen, at formålet med tilbuddet er at identificere udviklingsmuligheder i samarbejde med beboeren, og gennem socialpædagogisk støtte borgernes mulighed for at udvikle støtte selvhjulpenhed og selvstændighed. En pårørende fortæller at der arbejdes med borgernes selvstændighed og vedkommende kan se udvikling hos borger. Videre fortælles det, at dette ikke er tilfælde for borgerens sociale kompetence, hvor udvikling har været nedadgående, grundet manglende fokus på temaet Ledelsen oplyser at de fremadrettet har fokus på at opstille mål og efterfølgende dokumentere i henhold til de aftalte mål. Endelig er der i bedømmelsen lagt vægt på, at en borger fortæller at bo på tilbuddet for at lære at kunne bo for sig selv. Borger beskriver hvilke konkrete tiltag som udføres heraf. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at ledelsen og medarbejderne oplyser, at borgernes sociale Side 15 af 48

16 og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) relationer vedligeholdes ved brug af klub Levuk, idræt samt de aktiviteter tilbuddet selv udbyder. Ud over dette, indgår borgerne i uformelle of formelle fællesskaber og aktiviteter på tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at der er borgere der udelukkende deltager i formaliserede fællesskaber med medarbejder deltagelse. Medarbejderne fortæller, at enkelte borgere anvender lokalmiljøet som shopping og biografen selvstændigt, og at flere borgere har deltaget i motionsløb. Medarbejderne oplyser at de har fokus på borgere som kan have tendens til isolation og ensomhed, hvorfor de så opfordres til at besøge de øvrige huse, benytte fællesstuen til eksempelvis deltagelse i fællesskab, samt tilbyde ugentlige sportsaktiviteter. Medarbejderne oplyser, at de som oftest går rundt i de respektive huse og samler borgerne sammen til et fællesskab. Dette bliver bekræftet af borger, som fortæller at der arrangeres forskellige aktiviteter og ture som vedkommende deltager i. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at de pårørende beskriver samarbejde med tilbuddet som godt og der er god dialog med ledelsen. Hvilket bekræftes af pårørende, som dog beskriver, at der kan være udfordringer i henhold til enkelte pårørendes forventninger til tilbuddet. Ledelsen oplyser, at der er et pårørenderåd der inddrages og der er en god dialog. Tema Gns. bedømmelse Ydermere ligger til grund for bedømmelsen, at medarbejderne på tilsynet i 2014, oplyser at borgerne har kontakt til deres pårørende efter familiemønstre og behov. Tillige ligger til grund for bedømmelsen at de to interviewede borgere oplyser, at de har kontakt til deres pårørende og at de selvstændigt laver aftaler om besøg efter behov. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 16 af 48

17 *Målgruppe, metoder og resultater 3 Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgerens trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgeren. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe og metoder. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets har en klar målgruppebeskrivelse. Dog bemærker Socialtilsynet at den fremstår bred, hvilket medfører at tilbuddet er udfordret i henhold til at redegøre for anvendelse af de beskrevne tilgange. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nye omorganisering vil udvikle den faglige praksis og sikre større fokus på tilgange der matcher den enkelte borgers behov. Desuden vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet bør være opmærksomme på, hvorvidt tilbuddets målgruppe er forenelig med tilbuddets fysiske rammer, i forhold til at kunne håndtere at være alene. Socialtilsynets videre vurdering er at tilbuddet bør redigere deres beskrevne tilgange, så disse står i relevant forhold til praksis. Endvidere er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats vil styrkes ved at implementere de valgte tilgange og metoder i praksis og benytte dette som et afsæt til faglige refleksion. -Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan udarbejde fælles faglige tilgange og metoder, som sikrer at borgerne i mindre grad mødes af individuelle tilgange baseret på den enkelte medarbejders viden. Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan rette fokus på at borgernes mål: - er udviklingsorienterede. - er udarbejdet i samarbejde med borgeren - dokumenteres løbende - bliver evalueret løbende, i samarbejde med borgeren - er koblet sammen med de visiterendes kommuners indsatsmål -Desuden kan tilbuddet med fordel skærpe opmærksomheden på sund levevis i forhold til kostprincipper samt yderligere på borgernes mentale trivsel i forhold til ensomhed eller isolation. -Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan systematisere refleksionen af gråzonerne indenfor magt, eksempelvis i forhold til borgernes hjemmedag, aktiviteter og forskellige valg i hverdagen. -Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan udarbejde et beredskab til forebyggelse af overgreb. Side 17 af 48

18 Socialtilsynet vurderer at tilbuddet understøtter borgernes fysiske trivsel samt er delvist opmærksomme på kost og overvægt. Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan ensrette indsatsen i forhold til kost. På samme måde kan tilbuddet med fordel have yderligere fokus på borgernes forebyggelse af overvægt og sygdomme. Derudover vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan skærpe opmærksomheden på borgernes deltagelse i fællesskabet for at minimere risikoen for ensomhed og mental mistrivsel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser via dialog, respekt og med en anerkendende tilgang til borgerne. Tilbuddet har ingen magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på overgreb mod borgerne og er opmærksomme på borgernes brug af de sociale medier, i respekt for borgerne. Ydermere vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet med fordel bør udarbejde et beredskab for forebyggelse af overgreb mod borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder Tilbuddet arbejder med en klar målgruppebeskrivelse der dog afspejler, den individuelle borgers forskelligartede Side 18 af 48

19 med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne behov for faglige tilgang og anvendelse af metoder. Boligerne på Herlufdalsvejs målgruppe er på tilbudsportalen beskrevet som unge mennesker i alderen 18 til ca. 30 år med kognitive og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Det kan fx være Downs syndrom, psykisk funktionsnedsættelse, psykisk udviklingsforstyrrelser, borgere med sjældne udviklingshandicap, medfødte hjerneskader, lettere Autisme/ Asperger syndrom. Socialtilsynet vurderer, ud fra det beskrevne på tilbudsportalen, at tilbuddet i højere grad kan redegøre for deres tilgange og den valgte metode "Social færdighedstræning". Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets igangværende omorganisering, kan rette de faglige tilgang og metoder og sikre en mere systematisk anvendelsen. En del af omorganiseringen er, at der er borgernes behov der afgøre hvilke metoder og faglige tilgange der anvendes og ikke den enkelte kontaktpersons individuelle vurdering. Socialtilsynet forventer at dette vil medføre en større forudsigelighed og genkendelighed for borgeren. Yderligere vil det kunne sikre, at der implementeres metoder og faglige tilgange, der i højere grad kan skabe positive resultater for opfyldelse af borgernes mål og dermed have yderligere fokus på borgernes udviklingsmuligheder. Ydermere ser Socialtilsynet at tilbuddets kvalitet kan øges ved at implementere visualiserede hjælpemidler og velfærdsteknologi i forhold til målgruppens alder og støttebehov. Socialtilsynet anerkender ledelsens visioner om organiseringen af tilbuddet på Herlufdalsvej og ser frem til at følge dette arbejde i forhold til implementering af tilgange og metoder samt opstillelse af mål og den efterfølgende dokumentation samt koblingen til de viserende kommuners indsatsmål. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. På tilbudsportalen står der beskrevet, at målgruppen er borgere mellem år med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser eller medfødt hjerneskade. Hvor det overordnet fokus er, at understøtte borgernes mulighed for selvstændighed. Endvidere er anerkendende - og neuropædagogiske tilgang beskrevet som faglige tilgang. Dette bekræftes i samtale med Side 19 af 48

20 medarbejder og ledelse, som anser neuropædagogik som løsningorienteret. Ledelsen fremhæver et fokus på fremadrettet at også fokusere på metodebeskrivelser. På tilbudsportalen er socialfærdighedstræning beskrevet som den overordnet metode. I samtale med ledelsen fremgår der, at tilbuddet har tradition for at benytte social færdighedstræning som metode, men at den tilrettes den enkelte borgers behov. Til grund for bedømmelsen ligger desuden at tilbuddet, ifølge en pårørende, arbejder usystematisk. I følge pårørende er der i tilbuddet ikke initiativ til at ændre tilgange, hvis valgte metode ikke medfører ønsket resultat. Ligeledes mangler der fælles faglige tilgange og metodevalg. I samtale med sagsbehandler fra en visiterende komme oplyser, fremgår der, at tilbuddet umiddelbart har svært ved at håndtere den målgruppe der har brug for struktur og forudsigelighed. Socialtilsynet bliver i dokumentanalysen opmærksom på, at der benyttes samme tilgang til borgerne, uafhængig af de individuelle mål og udfordringer borgerne måtte have og vurderer på den baggrund, at tilbuddet er udfordret i henhold til forskellige målgrupper. Medarbejderne fortæller, at de på møder gennemgår de enkelte borgere og udarbejder her handlestrategier. Ledelsen fortæller, at nye målgrupper, eksempelvis borgere med autisme, medfører at medarbejderne skal gennemgå en læreproces, via eksempelvis uddannelsesdage. Ledelsen oplyser at tilbuddet er påbegyndt anvendelsen af FIT, som er beskrevet som "Feedback Informed Treatment". Dette er er et dialog og evalueringsredskab, der blandt andet anvendes i samtalen med borgerne, hvor samtalen skaleres. Ledelsen oplyser at der umiddelbart er positive tilbagemeldinger på anvendelsen af FIT, hvor borgeren får en positiv oplevelse i forhold til egen formåen i forhold til færdigheder og mål. Medarbejderne oplyser at de umiddelbart ikke kan se relevansen i brugen af FIT på tilbuddets målgruppe, i særdeleshed borgere med autismespektrumforstyrrelser. Ledelsen oplyser at kontaktpersonerne i dag arbejder med en udførerrolle, hvor de fremadrettet i Side 20 af 48

21 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad opfyldt) større grad vil fungere som trådholdere og alle medarbejdere der er på arbejde omkring en borger, bliver udfører. Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne oplyser at deres tilgang er anerkendende, hvilket kan ses i bostedssystemet samt på den ligeværdighed der er i kontakten med borgerne. Medarbejderne oplyser at relationen med borgerne er kendetegnet ved tillid og tryghed og afspejlet i borgernes ønsker og behov der er synliggjort i handleplanerne. Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. Socialtilsynet har i bedømmelse lagt vægt på, at der arbejdes aktuelt med at mål og delmål skal fremgå af handleplanen. Og ledelsen fortæller om et øget fokus på en målrettet dokumentation Der dokumenteres på nuværende tidspunkt delmål i dagsbogsnotater i Bosted og ledelsen fortæller, at de anser Bosted som en platform til at følge borgernes mål. Socialtilsynet bemærker videre, at der afholdes årlige handleplansmøder, samt at den enkelte borgers udvikling drøftes jævnlig på tilbuddets interne møder. Ifølge et eksempel på en handleplansskabelon, så er den opdelt med mulighed for relevante kategorier; sundhed, hygiejne, socialt, psykisk velbefindende o.lign. I metoden beskrives hvorledes borgeren har været inddraget og hvilke eventuelle redskaber der har været taget i brug. Yderligere har socialtilsynet lagt vægt på, at der ifølge de fremsendte pædagogiske planer, fremstår borgernes mål i den ene plan som værende konkrete. Målarbejdet er ikke dokumenteret i det digitale dagbogssystem ifølge de fremsendte notater. I den anden pædagogiske plan fremstår målene konkrete, men uden angivelse af metode og vejledning i hvilken udstrækning målene skal foldes ud. Der er desuden i bedømmelsen lagt vægt på, de pårørende fortæller at der ikke opstilles mål for Side 21 af 48

22 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 2 (i lav grad opfyldt) borgerne, og de pårørende har ikke set nogen plan eller mål. De pårørende har tidligere efterlyst en mere koordineret indsats. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at der i den fremsendte kommunale handleplan er opstillet mål for borgernes ophold, som danner grundlag for de mål der er beskrevet i borgerens pædagogiske plan. Ledelsen fortæller, at de som noget nyt har fokus på at indhente borgernes kommunale indsatsmål. Ledelsen oplyser at de har været i en proces hvor borgernes indsatsmål ligger i it- systemet bosted. Ydermere oplyser leder, at de ikke har en systematisk arbejdsgang i forhold til dokumentationen af positive resultater i forhold til opfyldesen af mål fra de visiterende kommuner. Medarbejderne oplyser desuden, at der i tilbuddet arbejdes på at selvstændiggøre borgerne så meget som muligt, i forhold til udflytning i mindre indgribende boform Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag i tilbuddet. Der er i vurderingen lagt vægt på at borgerne er tilfredse med indflydelsen samt med at de føler sig anerkendt og godt behandlet. Desuden er der lagt vægt på, at tilbuddets medarbejdere omtaler borgerne respektfuldt og beskriver en etisk tilgang til borgerne. Endvidere er der i vurderingen lagt vægt på at tilbuddet afholder husmøder, hvor borgerne har indflydelse på kost, aktiviteter og husregler i det enkelte hus. Socialtilsynet bemærker dog, at hverken madplaner eller dagsordener er Side 22 af 48

23 visualiseret og at der i denne ene hus ikke er noteret fremtidig menu. I et enkelt hus oplyser en borger, at det først er på den pågældende dag, at der besluttes hvad de skal have at spise. Socialtilsynet vurderer, at de borgere som har hjemmedag i større grad kan have indflydelse på indholdet heraf, særlig i forhold til de aftalte faste opgaver. På samme måde kan tilbuddet med fordel arbejde frem mod, at de borgere som ikke har hjemmedag, får større indflydelse på, hvornår deres faste opgaver skal udføres i løbet af ugen. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet kan have større fokus på borgernes læringsmuligheder i henhold til de opgaver der skal udføres af borger selv. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at de interviewede borgere udtrykker tilfredshed, i forhold til at blive hørt, respekteret og anerkendt. En borger oplyser at vedkommende selv bestemmer, og oplever at blive hørt. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Endvidere ligger til grund for bedømmelsen at medarbejderne anser det som en af deres fornemmeste opgaver at lytte til borgerne og skabe en ligeværd i relationen. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på at ledelsen oplyser om beboermøder i de forskellige huse, hvor dagsorden udarbejdes sammen med borgerne. Temaerne er eksempelvis retningslinjer for de enkelte huse, fællesaktiviteter og madplan. På rundvisningen i de forskellige huse, observerer Socialtilsynet at ingen af dagsordenerne var visualiseret. Ledelsen oplyser at borgerne er også inddraget i indkøb af møbler i tilbuddets fællesrum. Ledelsen fortæller videre at planlægning af borgernes hjemmedage, foregår mellem borger og medarbejder. Side 23 af 48

24 De interviewede borgere oplyser, at det er medarbejderne der bestemmer rækkefølgen af de faste opgaver der skal løses på hjemmedagen. Adspurgt til udfordringerne med de borgere der ikke har hjemmedage, oplyser ledelsen, at de skal fordele de opgaver der giver mening for borgeren ud på hele ugen og dermed i omorganiseringen, lave en gammel kultur om, hvor det var særlige opgaver der blev varetaget på en hjemmedag. Tillige ligger til grund for bedømmelsen at Socialtilsynet på rundvisningen observerer et katalog med aktiviteter som borgerne kan vælge at tilmelde sig på. En medarbejder oplyser, at det er borgerne selv der kommer med forslag om hvilke aktiviteter der skal arrangeres. Derudover er der i bedømmelsen lagt vægt på at en borger oplyser, at der også er regler, blandt andet at man ikke må sove sammen i hverdagene. Adspurgt beskriver medarbejderne dette som en generel retningslinje, men eksemplificerer med flere tilfælde hvor et kærestepar sover sammen i hverdagene. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel, men i højere grad kan arbejde frem mod at systematisere indsatsen samt udarbejdet overordnede retningslinjer som vil kunne understøtte borgernes sundhed. Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet har fokus på den fysiske sundhed med motiverende tilgange i forhold til motion og deltagelse i dels tilbuddets fysiske aktiviteter, men også i forhold til aktiviteter udenfor tilbuddet. På baggrund af udsagn fra pårørende, vurderer Socialtilsynet at tilbuddet med fordel kan have yderligere fokus på borgernes sociale kompetencer i forhold til mental trivsel. På samme måde kan der arbejdes systematisk og målrettet med at sikre borgernes deltagelse i fælleslivet på tilbuddet. Dog bør der tages hensyn til den enkeltes Side 24 af 48

25 behov og sociale kompetencer. Se desuden indikator 5a, 5b samt 5c for yderligere uddybning. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at de interviewede borgere udtrykker glæde og trivsel ved tilbuddet. Endvidere er der lagt vægt på at pårørende og en sagsbehandler fra en visiterende kommune udtrykker, at tilbuddet i højere grad bør tilrette metodevalget ud fra borgernes behov, for at sikre trivsel og udvikling. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Endvidere er der i bedømmelsen lagt vægt på, at en pårørende udtrykker bekymring om borgernes ensomhed og borgernes manglende initiativ til de sociale aktiviteter. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på at tilbuddet, ifølge en pårørende, understøtter borgerne i kontakten til relevante sundhedsydelser. Ydermere oplyser både ledelse, medarbejdere og borgere at borgerne følges til lægen efter behov. Tillige oplyser ledelsen at de fleste borgere har lokale læger, fysioterapeuter og andre relevante sundhedspersoner, således at de borgere der selv kan, og ønsker at varetage besøg hos sundhedsfaglige personer, selvstændigt kan gøre dette. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på at har fokus på borgernes helbred. Der arbejdes med at de borger giver samtykke til, at bestemte medarbejdere varetager ansvaret i henhold til de borgere der har behov for dette. Det kan eksempelvis være kontakt til læge, men også pædagogiske tiltag i henhold til ernæring, søvn og seksualitet. Side 25 af 48

26 Ifølge Embedslægens rapport fra , står anført en anmærkning vedrørende den systematiske dokumentation af helbredsmæssige problemområder. Områder er beskrevet, men ikke systematisk dokumenteret. Endvidere er der i bedømmelsen lagt vægt på at pårørende påpeget at borgerne ofte er overladt til sig selv i husene. Jfr. indikator 02.b arbejdes der aktivt på at understøtte borgernes netværk og er eksempelvis opmærksomme på borgere der udviser tegn på eksempelvis ensomhed og mistrivsel. I forhold til kost og motion så aftales maden i de enkelte huse, der kan være borgere der ikke kan tåle bestemte fødevare, men generelt er det fokus på sund kost. Ledelsen tilkendegiver dog, at der kan være svært at motivere borgerne til at træffe sunde valg. Dette bliver bekræftet i samtale med pårørende, som hævder at borgerne ikke vejledes i kost og sundhed og der arbejdes ikke med forebyggelse i henhold til sundhed. Endvidere er der lagt vægt på, at pårørende oplyser om tilbuddets manglende opmærksomhed på borgernes hygiejne og kompetencer i forhold til selv at evne at varetage dette. Derudover er der i bedømmelsen lagt vægt på at tilbuddets medarbejdere oplyser om flere forskellige tiltag der understøtter borgernes bevægelse og motionsmuligheder. Dette omhandler eksempelvis løbehold, træning i fitnesscenter samt forskellige fysiske tiltag af fysisk karakter i weekender. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser. Til grund for vurderingen ligger at medarbejderne oplyser om en anerkendende tilgang, der udmøntre sig i en Side 26 af 48

27 ligeværdig relation med borgerne, hvor borgerne føler sig hørt. Desuden oplyser medarbejderne, at målgruppe ikke umiddelbart har tendens til at have en udadreagerende adfærd, hvor en eventuel magtanvendelse skulle være nødvendig. Tilbuddet anvender dialog og respekt og har ikke haft magtanvendelser i flere år. Desuden ligger til grund for vurderingen, at tilbuddet har fokus på omsorgspligt overfor borgerne, men at de ikke overskrider selvbestemmelsesretten i forhold til borgernes hygiejne. Dette kan i nogle tilfælde føre til udfordringer i samarbejdet med pårørende. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet med fordel kan yderligere italesætte gråzonerne mere systematisk indenfor magtanvendelsescirkulæret i forhold til tilrettelæggelse af hjemmedage, aktiviteter og lignende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at tilbuddet, ifølge en pårørende, har stor opmærksomhed på at undgå indgriben i selvbestemmelsesretten. Pårørende påpeget, at dette blandt andet kommet til udtryk i, at borgerne ikke modtaget den støtte de har behov for i henhold til tandbørstning, fordi de frabeder sig dette. Den pårørende henviser til at der ikke arbejdes faglig og metodiske med tiltag, der motiverer borgeren til at modtage hjælp til tandbørstning. Ledelsen fortæller at kommunens pædagogiske konsulent skal undervise tilbuddet i forhold til gråzoner. I følge leder har medarbejderne kendskab til deres beføjelser, men kan opleve sig presset af pårørende, som kan have ønsker på borgernes vegne, som vil være overtrædelse af borgernes selvbestemmelsesret/ magtanvendelser. Afdelingslederen oplyser at de på løbende drøfter omsorgspligten. Endelig er der i bedømmelsen lagt vægt på at medarbejderne oplyser, at magtanvendelser forebygges ved anerkendende dialog og en respekt for borgerne, som afspejler sig i den ligeværdige relation medarbejderne har til borgerne. Side 27 af 48

28 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 1 (i meget lav grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet ikke har haft nogle magtanvendelser, hvorfor der ikke inden for det sidste år foreligger dokumentation, og af den grund ikke har været opfølgning på magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynets vurdering er at tilbuddet forebygger overgreb. Til grund for vurderingen ligger at tilbuddet er opmærksomme på eventuelt tegn hos borgerne, der kan indikere de har været udsat for overgreb. Ydermere ligger til grund for vurderingen, at borgerne i tilbuddet udtrykker tryghed ved at bo i tilbuddet. Tillige er der lagt vægt på at medarbejderne er opmærksomme på borgernes brug af de sociale medier og ved hjælp af motivation og guidning, kan støtte borgerne i en fornuftig og sikker brug af disse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan udarbejde et beredskab til forebyggelse af overgreb mod borgerne. Side 28 af 48

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på at tilbuddets ledelse oplyser at eventuelle problemstillinger drøftes med borgerne. Medarbejderne er opmærksomme på at tale med borgerne omkring sociale medier, hvorfor temaet også tages op på husmøderne. Medarbejderne oplyser at de unge borgere kender til internettet qua deres STU og skole og at det dermed er en naturlig årsag til at tilbuddet har fokus på at snakke med borgerne om brugen af disse. Herunder talesprog, private oplysninger og "fremmede" henvendelser. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt) Endvidere ligger til grund for bedømmelsen, at tilbuddet på tilbudsportalen ved indskrivningen er opmærksom på borgernes adfærd. Der udarbejdes et interviewskema som hjemmevejleder og borger gennemgår, hvor elementet omkring seksualitet som regel også berøres. Endvidere ligger til grund for bedømmelsen, at de interviewede borgere oplyser om tryghed ved at være i deres respektive huse alene. Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at ledelsen oplyser, at der ikke er et beredskab i forhold til forebyggelse af overgreb. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og 3,5 En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud -Socialtilsynet ser at tilbuddets ledelse med fordel kan Side 29 af 48

30 ledelse er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. skriftliggøre deres visioner og strategi i forhold til de omorganiseringer der fremadrettet vil blive aktuelle. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets ledelse har relevant uddannelsesbaggrund og erfaring med lignende tilbud og organiseringer. Socialtilsynet er oplyst om strukturelle ændringer i tilbuddet. Formålet med dette er blandt andet at øge det faglige niveau samt effektivisere indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har fokus på supervision, dels i forhold til den nye målgruppe med autismespektrumforstyrrelser, men også i forhold til medarbejderne i anvendelsen af FIT. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nuværende medarbejderorganisering ikke er hensigtsmæssig i forhold til at en del af borgerne er på STU uddannelse i dagtimerne og at medarbejdertimerne således ikke tilgodeser borgernes behov. Socialtilsynet anerkender ledelsen omorganisering. Socialtilsynet ser at tilbuddets kommende strukturændringer ved eksempelvis nye vagtplaner, kan bidrage borgerne med større kontakt til relevante kompetencer samt bidrage til en væsentlig del af den Side 30 af 48

31 ledelsesstrategi, der er igangsat i forhold til en effektivisering af tilbuddets indhold, herunder tilgang og metoder samt et udviklingsorienteret fokus. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet ikke har haft en gennemstrømning af medarbejdere og at tilbuddet har et lavt sygefravær. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Socialtilsynet har i vurdering lagt vægt på at tilbuddets ledelse samlet set har relevant uddannelse og erfaring. Ledelsen fremstår tydelige og arbejder tillidsbaseret, hvilket Socialtilsynet vurderer kommer til udtryk i forhold til omstrukturering af tilbuddet. Herunder indbefatter blandt andet ny arbejdsplan, hvor medarbejderne i højere grad skal være tilknyttet teams på tværs af husene. Derudover skal de nye teams have yderligere fokus på dokumentation. Socialtilsynet ser at de tiltag der er oplyst om, synes relevante for tilbuddets faglige indhold samt for ledelsens strategiplan, som Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel skriftliggør og synliggør i organisationen. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har fokus på supervision til både ledelse og medarbejdere, og at ledelsen er opsøgende på relevant supervision i forhold til målgruppen for borgere med Autismespektrum forstyrrelser, hvor Peter Rodney, er en anerkendt og erfaren supervisor. Desuden forsøger ledelsen at koble tiltag og viden fra uddannelse og kurser til den form for supervision, som medarbejderne modtager. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Side 31 af 48

32 Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at Center leder, ifølge fremsendt materiale, har relevante uddannelsesmæssige kompetencer til at lede tilbuddet. Afdelingsleder er uddannet pædagog og har relevante kursus i henhold til at varetage opgaven. Afdelingsleder har på nuværende tidspunkt ikke en lederuddannelse. Afdelingslederen oplyser at have metoder der eksempelvis er anvendelige i MUS- samtalen. Ydermere ligger til grund for bedømmelsen, at ledelsen oplyser at der er 0,61 fordeling i forhold til ledelse på tilbuddet. Afdelingslederen er leder for flere tilbud og har to faste dage på tilbuddet i den ene uge, og tre dage i den anden uge og kan ellers træffes på telefonen. Afdelingslederen beskriver ledelsesstilen som tillidsbaseret, hvor hun øver sig i at blive tydelig i forhold til hvor medarbejderne er henne. Centerleder bestræber sig på at være tydelig fordi der har været en kultur hvor de har være selvkørende, og skal som noget nyt acceptere en strammere styring. Medarbejderne oplyser at de kunne ønske sig at blive lyttet mere til og inddraget i de forhold, hvor de reelt har indflydelse. En medarbejder refererer om en episode hvor vedkommende var blevet spurgt om pågældende ville deltage i undervisning og sagde nej, og efterfølgende var blevet pålagt deltagelse. Tillige ligger til grund for bedømmelsen, at ledelsen fortæller at de arbejder aktivt for at højne kvaliteten i dokumentationsarbejde. Desuden har de lavet en strategi for implementeringen af nye tiltag i forhold til ændringer i tilbuddet. Ledelsen oplyser at denne strategi dog ikke er skriftligjort. Indikator 08.b: Tilbuddet 3 (i middel Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Side 32 af 48

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere