Referat af bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 29. november 2007 Mødetidspunkt.: Kl Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde) Referent: Carsten Hauge (CH) Indkaldte: Jens Peter Jensen (JPJ) Michael Andersen (MA) Jens Nielsen (JN) Inge Petersen (IP) Henning Dam (HD) Jens Hviid (JH) Lars Gregersen (LG) Carsten Hauge (CH) Martinus Nygaard (MN) Tina Krarup (TK) Poul Thomadsen (PT) Preben Haubro (PH) Fraværende: Ingen Dagsorden: Referat: 01. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. JPJ opfordre til et kort møde. Dagsordnen godkendes uden tilføjelser 02. Godkendelse af referat fra B-møde den 23. august 2007 og 11. oktober Godkendelse af næste mødedato torsdag den 7. februar 2008 kl i Hadsten. 04. Godkendelse af låne/tilskudsansøgninger: - Godkendelse af andre ansøgninger: 05. Orientering fra forretningsudvalget: JPJ: - Ny forretningsfører for DDS Østjylland ansat pr Begge referater godkendes og underskrives af de tilstedeværende ved de to møder. Referat fra FU møde d. 15. november 2007 godkendes samtidig. Mødedatoen godkendes DDS Østjylland har lånt af DDS, dette lån bliver modregnet i vores tilskud for PH omdeler Lisbeth Iversens hæfte foreningsudvikling til orientering og inspiration til bestyrelsen, dette kan bruges som et værktøj til de som vil forestå foreningsbesøg. JPJ kan med glæde meddele at der er fundet en ny forretningsfører til DDS Østjylland, der har ikke været nogen udgifter i forbindelse med annoncering af stillingen, dog har PH modtaget en regning fra DDS på annonce i Skytten. Bestyrelsen mener ikke at prisen er rimelig og der er på intet tidspunkt blevet oplyst til amtet at annoncen var forbundet med omkostninger.

2 Der har været flere kvalificerede ansøgninger til stillingen, FU har haft de 3 mest kvalificerede til samtale, efterfølgende besluttede FU at Vibeke Thordal Olesen var bedst egnet til jobbet. Dog lå lønkravet over hvad DDS Østjylland havde påregnet, men der er fundet et rimeligt forlig. Vibeke er ansat på fuld tid fra 1/1 2008, samtidig fortsætter PH 5 timer ugentligt i de første 3 måneder for at lære Vibeke op. Der er udformet en beskrivelse af de opgaver som forretningsføreren skal udføre. Oplæget fra FU var at PH skulle føre regnskabet til at starte med, men efter nærmere eftertanke mener PH at Vibeke skal have fuld kompetence fra dag et, da hun alligevel skal udføre opgaverne fremover. LG slutter op om PH s holdning, da det er en tillidsstilling og det derfor er vigtigt at bestyrelsen viser tillid til Vibeke. Den endelige beslutning ligger dog ved FU. Bestyrelsen ser positivt på at den nye forretningsfører er skytte, da det giver større forståelse for arbejdet, desværre medfører det at Vibeke fratræder sin post i pistol udvalget, LG er dog overbevist om at hendes post vil blive udfyldt ved næste årsmøde. - Forlig indgået i sagen mod den tidligere forretningsfører for ÅAS. - DDS formandsmødet november 2007 i Vejle. - Manglende repræsentation fra DDS Østjylland ved DGI årsmøde november Der er indgået et forlig med den tidligere forretningsfører for ÅAS på kr. Oven i dette kommer der en omkostning på kr. i selvrisiko til forsikringen for retshjælp, udgifterne vil blive trukket i dette års regnskab. JPJ fremlagde et uddrag fra formandsmødet til DDS Østjyllands foreningsmøde, der kommer en ny model til udregning af tilskud til amterne, en af de større ændringer er at holdtilskuddet på 75 kr. pr. hold til holdturneringer bortfalder fra 1/ JH vil i den forbindelse gerne vide om der vil være tilskud til turneringer startet i 2007, men som først afsluttes i PH undersøger sagen. På formandsmødet blev det ligeledes vedtaget at tilskuddet til langdistanceammunition vil falde med 50 % over de næste 2 år, hvilket for 2008 er et fald på 37,5 øre + moms pr. patron Til næste års formandsmøde vil alle amtsformændene mødes inden mødet og diskutere budget. Det var desværre ikke muligt at sende nogen fra DDS Østjylland til DGI årsmødet, dette skyldes at DDS Østjylland var i fuld gang med sammenlægningen af de to amter, men

3 - Politisk samarbejdsaftale indgået med DGI Østjylland. - DDS Østjyllanf evt. med i pilotprojekt hos DDS med hensyn til føring af regnskab for DDS Østjylland centralt i DDS. MA + PH: - Status vedr. beklædning til bestyrelsesog udvalgsmedlemmer i DDS Østjylland. fremover bør vi være repræsenteret. Aftalen var udsendt med dagsordnen, der var dog ingen kommentarer til den. DDS har tilbudt at føre vores regnskab fra februar 2008, FU overvejer at tage imod tilbudet, dette vil også kunne lette arbejdsbyrden på den nye forretningsfører. Beklædningen til udvalgsmedlemmerne er kommet, PH har pakket det klar til de enkelte udvalg, udvalgsformændene har til opgave at uddele det til de enkelte personer i deres udvalg. PH oplyser at han har forhandlet kr. i rabat til amtet godt gået. - Sammenfatning af gruppearbejde på vores foreningsmøde JN + IP: - Pokaler og proportioner for disse ved DDS Østjyllands årsmøde. - Orientering om aktivitetspokaler. - Pokalbog og a jourføring af denne. - 4 FU-medlemmer arbejder med planlæg- Ning af foreningsseminar i foråret HD: - Budgetansvarlighed i tilsyn med driftsregnskab, årsregnskab og budgetoverholdelse for 2008 i forhold til ny forretningsfører. 06. Orienteringer fra forretningsfører PH: - Driftsregnskab for MA orientere kort om sammenfatningen af gruppearbejdet ved foreningsmødet, det er tidligere udsendt til bestyrelsen. MA opfordrer udvalgsformændene til at videresende det til deres udvalgsmedlemmer. PR udvalget har fået mange gode inputs ud af sammenfatningen, som de kan arbejde videre med. På foreningsmødet blev der givet tilsagn om at foreningerne godt kunne tænke sig et foreningsseminar over to dage, med en overnatning. IP, MA, JN og HD arbejder videre med foreningsseminaret. IP orientere kort om et allerede afholdt møde om foreningsseminaret, de mulige datoer for seminaret er 4-5. april, april eller maj. IP orientere kort om de pokaler som vil blive omdelt til årsmødet, der er i alt 5 pokaler fra FU, en lederpokal, en ungdomspokal, en foreningspokal, en sølvpokal og en amtsformandspokal, der er udarbejdet et regelsæt for hvilke kriterier pokalerne uddeles efter. PU og GU har hver max 5 pokaler som kan uddeles til årsmødet, det er hvert udvalgs opgave at komme forslag til pokaler, de andre udvalg kan også fremsætte forslag om pokaler. Hvert udvalg er budgetansvarlig, det er udvalgsformandens opgave at udarbejde et rimeligt budget for sit udvalg. HD vil kører tæt parløb med den nye forretningsfører, da han er den mest regnskabskyndige i FU. PH oplyser at patronbeholdningen skal optælles så hurtigt så muligt, MA og HD følger op.

4 - Regnskab for 2007 i forhold til budget. - Likviditet for PH oplyser at der ikke er opkrævet annoncepenge for 2006 af de firmaet der har haft annoncer i amtsbladet, i 2005 var der ca. indtægter for kr. JH mener at regningerne blot skal sendes ud til annoncørerne. PH oplyser at priserne på annoncer ikke stemmer overens med annoncernes størrelse. Bestyrelsen mener der blot skal sendes regninger ud for 2007, selv om der ikke har været nogen opkrævning for PH sender et blad med ud sammen med regningerne sammen med et tilbud om at få en tilsvarende annonce i bladet i JH foreslår at fastholde priserne fra 2005 i 2008 og så lave prisregulering i JPJ forespørger om bestyrelsen mener der skal være annoncer i bladet fremover. TK oplyser at PR udvalget mener det er nødvendigt med annoncer for at holde omkostningerne nede. Vedr. betaling for udsendelse af blade fra foreningerne i Århus, mangler der stadig lister fra flere foreninger. Der mangler en indtægt på ca kr. i forhold til tidligere regnskaber fra ÅAS, der mangler dog lister fra flere store foreninger, så som DSB/ASF. JPJ oplyser at der tidligere er oplyst at de foreninger der ikke indsender lister, vil få en regning tilsvarende den de fik i Geværudvalg: b: Orientering om igangværende 15 m sæson. c: Skoleskydningen e: Samsø har endnu engang vundet skoleskydningskonkurrencen, JH oplyser at vi måtte stille med 2 hold til finalen, dog havde geværudvalget været af den overbevisning at der kun måtte sendes et hold af sted. Dette blev dog rettet i sidste øjeblik og amtet kunne sende 2 hold af sted. JH oplyser at der er nogen forvirring vedr. de nye turneringer, nogle foreninger kan ikke finde rundt i dem, andre foreninger har derimod tilmeldt flere hold end før i tiden, JH er overbevist om at foreningerne vil finde ud af det efterhånden som turneringsformen bliver kendt i foreningerne. PH orienterer om at tilskuddet for skoleskydning til Randers skyttekreds er faldet på plads. 08. Pistoludvalg: LG foreslår at vi fremover starter med aktiviteterne, frem for at have dem til sidst på møderne, så det ikke bliver et punkt der bare skal overstås.

5 JPJ oplyser at det slet ikke var meningen at aktiviteterne skulle med på mødets dagsorden, da mødet egentligt kun skulle omhandle budgetter. b: Orientering om igangværende 15 m sæson. c: 09. Ungdomsudvalg: b: Orientering om kommende aktivitet i udvalget bl.a. 9. marts c: Projekt UNG d: 10. Uddannelsesudvalg: b: Orientering om kommende aktivitet i udvalget. c: e: Pistolturneringerne kører godt, med stor tilslutning. LG har været på foreningsbesøg i Assentoft skytteforening og de har meldt 3 hold til årets turneringer. Grundet at mødets egentlige formål var fastlægning af budgetter var der ingen orientering fra ungdomsudvalget. Grundet at mødets egentlige formål var fastlægning af budgetter var der ingen orientering fra uddannelsesudvalget. 11. PR/Informationsudvalg: b: Orientering om kommende aktivitet i udvalget. c: Status for amtsblad for DDS Østjylland. d: Koordinering med øvrige udvalg bladstof, hjemmeside m.m. TK forespørger udvalgene om de ikke vil sende datoer for aktiviteter direkte til hende, så er der større sikkerhed for at de rigtige datoer kommer med i bladet. Der forelægger ikke nogen klar aftale vedr. samarbejdet mellem PR og IT vedr. materiale til hjemmesiden og til bladet. TK forespørger for mulighed for at ligge nyheder direkte på hjemmesiden. TK mener ikke at alt skal på hjemmesiden, så der også kommer friske nyheder i bladet. Der er brug for en bedre koordinering mellem PR og IT om hvad der skal i bladet og hvad der skal på hjemmesiden. JH mener at alle nyheder skal være begge steder, nyheder så som Samsø s sejr til skoleskydningen skal ligges på hjemmesiden med det samme, så alle kan se det, men Samsø skal stadig ikke snydes for at få deres sejr omtalt i amtsbladet, da det er to forskellige medier som rammer to forskellige slags mennesker. PT oplyser at PR udvalget ikke har kommet med information til hjemmesiden i lang tid, der er flere skytter, så som Benny Lykke, der har indsendt artikler både til IT og til PR, men TK

6 har påtalt til Benny at han ikke må sende noget direkte til IT men at det skal sendes til PR først. PT er utilfreds med at der ikke kommer nok information til hjemmesiden, da en ikke opdateret hjemmeside hurtigt vil dø hen. PT mener ikke at det er alle der kan ligge nyheder på hjemmesiden, da det kræver en del IT kendskab og hjemmesiden skal have et ens look, derfor mener han ikke der er muligt at PR udvalget får direkte adgang til at ligge op på hjemmesiden på nuværende tidspunkt, det kan dog muliggøres på et senere tidspunkt, med en uddannelse omkring hjemmesiden, samt med en indgået aftale mellem de to udvalg. PT oplyser at PR og alle andre kan fremsende alt til ham, så ligger han det op hurtigst muligt. PR vil på deres næste møde drøfte hvordan de fremover ønsker at køre informationen mellem hjemmesiden og bladet. e: Udvalgets deltagelse i fællesmøde for DGI og DDS i landsstævneforum for L IT-udvalg: b: Orientering om hjemmesiden og arbejdet med denne i relation til ønsker på foreningsmødet. c: Status for KAP, SP m.m. d: Samarbejde med PR/Informationsudvalget om nyhedsformidling på hjemmeside. JPJ foreslår at alt materiale fremover sendes både til IT udvalget og PR udvalget. TK orientere kort om landsstævnet i IT udvalget har drøftet mulighederne for et nyhedsbrev pr. mail lidt som DGI s nyhedsbrev. PT orientere om at han d.d. har afholdt kursus i stævneprogrammet, PT arrangere selv disse kurser efter behov, men det menes at der er et stort behov i de enkelte foreninger. PH forespørger om tilskudsmuligheder til disse kurser. JH oplyser at de skal anmeldes til uddannelsesudvalget i DDS som spotkurser. MN undersøger mulighederne. 13. Budgetlægning for Driftsregnskab for 2007 udleveres af PH, samt foreløbig budget for PH fremlægger regnskabet for 2007 som det vil komme til at se ud lige P.T. PH løber hurtigt budgettet igennem for FU, der er lidt forvirring om enkelte punkter, så som afsætning af beløb til foreningsseminar. FU revurdere budgettet med PH på et senere tidspunkt. LG forespørger hvor mange penge hvert udvalg tjener ind i tilskud til amtet, så han kan overskue konsekvenserne af en evt. faldende aktivitet.

7 JPJ og PT oplyser at det ikke uden videre kan udregnes, da det er del af en større udregning og der er mange tildelingskriterier, samtidig er det umuligt at sige hvor stor aktivitet de andre amter vil have. Kontingent til DDS Østjylland hæves ved næste årsmøde til 650 kr. Ungdomsudvalgets indsendte budget gennemgår hurtigt ingen kommentarer. Pistoludvalgets budget gennemgås. PT fremsætter problematikken vedr. frafaldet i tilskud på 75 kr. pr. hold, bestyrelsen skal have lavet en ny politik for tilskud til foreningerne. LG vil gerne have et møde med PH for endeligt at fastlægge budget for pistoludvalget. Geværudvalgets budget er ikke indsendt, derfor gennemgås udgifterne for JH mener ikke at budgettet kan laves, da de vandrepokaler der er købt ind i 2007 er taget ud af driftsregnskabet for stævner, hvilket ikke er rigtigt placeret rent regnskabsmæssigt. JPJ oplyser at udgifterne er bogført i 2007 og da det er en engangsudgift bør den ikke figurere på budgettet for 2008, men derfor kan budgettet stadig lægges, da det gerne skulle baseres på forventede udgifter i 2008, ikke allerede bogførte udgifter i JH oplyser at geværudvalget har vedtaget at skære tilskuddet til seniorer væk, så der fremover kun gives tilskud til amtsholdsdeltagere ved DM, der gives stadig fuld tilskud til BK, JUN og UNG skytter både til DM og til jyllandsstævnet, dette giver en stor reduktion i budgettet. Tilskuddet til terrænskydning røres umiddelbart ikke. LG efterlyser et møde vedr. de nye tilskudsregler, da det kan være at turneringer og stævner i DDS Østjylland skal justeres så de passer bedre til de nye regler. JPJ arrangere et møde med de berørte udvalg. IT udvalgets budget gennemgås. PT fremsætter et ønske om indkøb på kr. som indebærer 3 bærebare, 1 projektor, 1 ruter, 2 laser printere og 6 kasser til udstyret, samt div. kabler og tastaturer. Amtet har mulighed for at låne pengene ved DDS, dog har amtet allerede et lån liggende fra

8 tidligere, hvilket vil udelukke et nyt lån. PT mener at amtet, grundet sammenlægningen, burde være i stand til at tage et større lån, da amtet er blevet tilsvarende større. PH for sagen afklaret ved DDS. MA fremsætter muligheden for et fælles køb af EDB udstyr, sammen med DGI Østjylland. PT mener der er en betydelig problematik ved at købe sammen med DGI Østjylland, blandt andet garanti og udlån. Bestyrelsen mener at amtet bør have vores eget udstyr. MN forespørger til amtets formue, PH oplyser at den er brugt i år, det er derfor udvalgenes budgetter skal ligges lavere til næste år. PH oplyser at den de eneste udgifter vi mangler i år er renteindtægterne, som skal overføres til støtteforeningen og udgifterne til forliget med den tidligere ÅAS forretningsfører. PH sammenfattede budgetterne, at der er ca kr. til udvalgene, som kan fordeles således, efter de budget ønsker der er afgivet: GUV ca. PUV ca. PR/Info ca. Uddannelse ca. Ungdom ca. IT ca kr kr kr kr kr kr. inkl. køb af edb udstyr 14. Eventuelt. Løs snak. Referat fra bestyrelsesmødet godkendes: Jens Peter Jensen Michael Andersen Jens Nielsen Inge Petersen Henning Dam Jens Hviid Lars Gregersen Carsten Hauge Martinus Nygaard Tina Krarup Poul Thomadsen

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 11. oktober 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere