DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2"

Transkript

1 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig periode gaeldende pr. 1 marts Der er mellem paiterne i forbindelse med aftalen overenskorastfornyelse udarbejdet og underslcrevet protokollater i henhold til nedennavnte opstilling: 1. Protokollat elektroniske dokumenter 2. Protokollat forseldreorlov 3. Protokollat seniorordning 4. Protokollat bidrag til DA/LO Udvildingsfonden 5. Protokollat redaktionelle asndringer 6. Protokollat hviletid og fridagn 7. Protokollat ligelonsnasvn 8. Protokollat anciennitetslcrav ved pension 9. Protokollat pension af aften- og nattillajg 10. Protokollat uddannelsestillseg Herefter udest&r ingen krav parteme imellem. K0benliavn, den 2.0. MOrVs* 2c>l5 For DI Overenskst II v / DI For 3F Privat Service, Hotel og

2 Nr. 1 OVERENSICOMSTEORHANDLINGERNE 2012 Elclrtroniske dokumenter Parteme er enige, at der i overensksten indfsres mulighed for, at virkshederne med frigorende virlaiing kan aflevere feriekort og l0nsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det lobende anseettelsesforhold, via de elelctroniske postl0sninger, s mstte vaere til rsdighed, f.eks. e-bolcs, eller via . S&fremt virlcshederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejdeme varsles her 3 xnsneder for, medmindre andet aftales. Efter udl0b af varslet kan medarbejdere s ingen mulighed har for at anvende den elektroniske l0sning fa udleveret de p&gaeldende dokumenter ved henvendelse til virksheden. K0benhavn, den20.mavv^ 2M3> For DI Overenskst n v / DI

3 Nr. 2 OVERENSKOMSTEORHANDLINGERNE 2012 Foraeldreorlov Parterne er enige, at det nuvserende stk. 2 i Handicaphjaslperoverenslcstens 12 erstattes aff0lgendetelcst: "Ud over 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveven ten under fravser i indtil 9 uger. Betalingen svarer til den ban, den p&geeldende ville have oppeb&ret i perioden, dog maks, kr, 140,00 pr. time. Afdisse 9 uger har hver afforseldrene ret til at holde 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforsslder ikke, borlfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen og/eller moderen. Fravxr og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forseldrene. De 9 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fodslen. Medmindre andet aftales, skal de 9 uger varsles med 3 uger. Hver afforseldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Deter enforudseetningfor betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Sqfremt refusionen m&tte vsere mindre, nedssettes betaling til medarbejderen tikvarende." iendringen trasder i Icraft med virlaiing fra den 1. juli Ksbenhavn, den Zo) 3. For DI Overenskst II v / DI

4 Nr. 3 Seniorordning I Handicaphjaelperoverensksten indsaettes en ny 4a med felgende ordlyd: "Medarbejdere kan vselge atindga i en seniorordning fra 5 ftrfor den til enhver tid gseldende folkepensionsalder. I en seniorordning konverteres hele eller en del afpensionsbidraget, jf. 4, til seniorfridage, Der kan maksimalt konverteres s& stor en andel of pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til administrationskostningernefortsat deekkes. Der oprettes en sserlig seniorfrihedskonto, hvor det konverterede pensionsbidrag indsaettes for timelennede medarbejdere. Konverteringen i en seniorordning eendrer ikke p& best&ende overenskstmeessige beregningsgrundlag og er sdledes kostningsneutralfor virksheden. Medarbejderen skal senest den l. november give virksheden skriftlig meddelelse, hvorvidt medarbejderen onsker at indgd i en seniorordning i det kmende kalender&r og i s&fald, hvor stor en andel afpensionsbidraget vedkmende onsker at konvertere, Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortssstte i det fslgende kalender&r. Medarbejderen kan dog hvert &r inden 1. november meddele virlisheden der enskes sendringerfor det kmende kalender&r. Ved seniorordningens f0rste &r sker konverteringen fra og med den tenningsperiode, hvori medarbejderen er 5 &rfra den til enhver tid gseldende folkepensionsalder. Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virkshedens drift og efter de samme regler, s er gseldende for placeringen af resiferie. Det gselder dog ikke for seniordage i en opsigelsesperiode efter virkshedens opsigelse. DI garantererfor behtbenes udbetaling." Kobenhavn, den 3.0 i/y\ayv3

5 For DI Overenskst II v / DI For 3F Privat Service, Hotel og Restauration ^ -

6 Nr. 4 DA/LO Udvildingsfonden I Handicaphjfielperoverenslcsten sendres 21 til: "Til DA/LO Udviklingsfonden opkreeves et bidrag p& 36 0re pr. arbejdstime. Med virkningfra denfsrste bnningspeviode efter x.januar 2013 stiger befabet til 40 0re pr, arbejdstime." Kabenliavn, den 2o. 2,o W For DI Overenskst 11 v / DI For 3F Privat Service, Hotel og *

7 Nr. 5 Redaktionelle aendringer Parterne er enige, at der i forbindelse med renslcrivningen af overensksten skal ske en genncmgang af sprog og udtryk, for derigennem at gare overensksten nemmere forst&elig. Kjabenhavn, den For DI Overenskst 11 v / DI For 3F Privat Service, Hotel og Restauration

8 Nr. 6 Hviletid og fiiid0gn Parterne er enige, at det nuvaerende protokollat x i Handicaphjaelperoverensksten udg&r. Den af Arbejdstilsynet godkendte aftale hvileperiode og frid0gn for handicaphjaslpere indseettes s Bilag E til overensksten, I Handicaphjffilperoverensksten sendees 5 stk. 4 til: "Hvileperioder og Jrid fgnfastla3gges i henhold til Bilag E." K0benhavn,den 2o. 2M"? For DI Overenskst II v / DI For 3F Privat Service, Hotel og

9 Nr. 7 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE aoi2 Ligel0nsnsevn Teltsten i det nuvasrende protolcollat 5 i Handicaphj lperoverenslcsten. skal erstattes med falgende: "Parterne er enige at lade sig fatte afdet nsevn, der oprettes afdioverenskstii v/di." Kabenhavn, den <^0. ^

10 Nr. 8 Anciennitetskrav ved pension I Handicaphjeelperoverensksten sendres 4 stk. 3 til: "Pensionsordningen fatterf0lgende medarbejdere: a. Handicaphjselpere, der er jyldt 21 dr, og s har 12 m&neders anciennitet s handicaphjeelper, dog med mindst 8 timers beskeejugelse pr, uge i gennemsnit. b. For handicaphjselpere, der ved anssettelsen dolcumenterer, at de fra tidligere anssettelsesforhold er fattet af en kollektiv arbejdsmarkedspensionsordningen, medregnes perioden, hvor man har vseret fattet afpensionsordning, i anciennitetskravet pd 12 mdneder i punkt a. Dolaimentationen kan bestd i forevisning af gseldende pensionsoversigt eller pensionspolice." Ovenstciende sendring i anciennitetslcravet finder kun anvendelse for handicaphjaelpere ansat efter 1. januar Kobenhavn, den 2o, ymrte 2613

11 Nr. 9 Pension af aften- og nattillseg I Handicaphjaelperoverensksten 4 stk. 2 tilf0jes: "Med virkning fra 1. januar 2013 er aften- og nattilleeg i 6 pensionsgivende med 2 % for de pensionsberettigede ansatte Kebenhavn, den 20. 2ol3 For DI Overenskst II v / DI For 3F Privat Service, Hotel og Restauration

12 Nr. io UddannelsestiUseg I Handicaphjaslperoverensksten sendres 3 stk, 3,3^ afsnit til: "Grund- og erfaringshan s social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjselper gives, hvor ansaettelsen er betinget af en af disse uddannelser, eller en uddannelse der er sidestillet hermed (fx uddannelsen s psedagogisk assistant, tidligere PGU), og hvor borgerens bevilling indeholder dette." Parterne er enige, at eendringen skal fortolkes ssledes, at der gives l0n s social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjaslper, hvis 1) Ansesttelsen er betinget af den angivne (og navngivne) uddannelse 2) Uddannelsen indehaves af handicaphjselperen 3) Bevillingen indeholder et tilskud, der er baseret pa den konkrete navngivne uddannelse K0benhavn, den 2.0 mayis For DI Overenskst 11 v / DI For 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 Handicaphj aelpere Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Gaeldende fra 1. marts 2012 DI nr. 854598 1. Overenskomstens

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst

Læs mere

2014-2017. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/3F Privat Service, Hotel og Restauration

2014-2017. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/3F Privat Service, Hotel og Restauration 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA)

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/ 3F Privat Service, Hotel og Restauration INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di LANDSOVERENSKOMST MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN OG DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di G/ELDENDE FOR FALCK DANMARK A/S OG HERMED KONCERNFORBUNDNE SELSKABER 2012-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE....................................... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER.........................

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

verenskomst DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet

verenskomst DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet serviceoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet DI nr. 794641

Læs mere

Serviceoverenskomst 2014-2017

Serviceoverenskomst 2014-2017 Serviceoverenskomst 2014-2017 Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2 Serviceoverenskomst 2014-2017 Danske Service 3F Privat Service,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 22. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2010-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 TAXIKØRSEL OVERENSKOMST 2014 2017 DI Overenskomst l (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 2014 2017 Overenskomst mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne April 2015 OVERENSKOMST mellem Atkins Danmark A/S og Akademiker-organisationerne Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens omrade 2 Ansaettelse 3 Len 4 Pension 5 Udbetaling af fen/pension 6 L0n til efterladte

Læs mere

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden

01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden 01 Arbejdets omfang 1. De til Raffinaderiets drift antagne medarbejdere (raffinaderiteknikere) skal, uanset deres tidligere uddannelse være pligtige til, såvel i oplæringsperioden som efter denne, at lade

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere