VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014"

Transkript

1 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgaet aftale fyelse af Vaskerioverensksten for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt et sadant fremsaettes af forligsmanden. Fremssettes et samlet maeglingsforslag ikke, trseder overenskstparterne sammen for at drafte situationen med henblik pa eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtaegter eller love. Medmindre andet da aftales, bortfalder nservaerende fornyelsesafta- le. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedenn^vnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennaevnte opstilling: 1. Protokollat forhojet pensionsbidrag under barselsorlov 2. Protokollat forasldreorlov til foraeldre af samme kon 3. Protokollat forseldreorlov 4. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 5. Protokollat rejsetid 6. Protokollat Vaskeribranchens UdviMings- og Samarbejdsfond 7. Protokollat st0tte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 8. Protokollat supplerende st0tte til kpetenceudviming for forskudttidsmedarbejdere og skifteholdsmedarbejdere 9. Protokollat erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan 10. Protokollat lettere adgang til st0tte fra VUF II-fonden 11. Protokollat tenforhold og betalingssatser 12. Protokollat vikarer 13. Protokollat oplysninger brug af vikarer fra overenskstdaekkede vikarbureaner 14. Protokollat redaktionelle aendringer Herefter udestar ingen krav parterne imellem. K0benhavn, den 12. marts 2014

2 VASKERIO VEREN SKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1 forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det forh0jede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers bar selsorlov jf. Vaskerioverenskstens 32, stk. 4, udg0r f0lgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag Icr. pr. time/kr. pr. maned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 12,75/2.040,00 Bestemmelsen trseder i kraft 1. juli K0benhavn, den 12. marts 2014

3 VASKERIO VEREN SKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 foraeldreorlov til foraeldre af sanime Icon Parterne er enige, at f0lgende tekst i det nuvserende stk. 3 a i overenskstens 32 udgar: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til fader en eller moderen" Og erstattes med f0lgende tekst: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller andenforaslder" Kjabenhavn, den 12. marts 2014

4 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 forseldreorlov Parterne er enige, at det nuvasrende stk. 3 a i Vaskerioverenskstens 32 erstattes af f0lgende tel<st: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under for seldreorlov i indtil 13 uger. Afdisse 13 uger har hver afforeeldrene ret til at holds 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forselder ildce, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forselder. Betalingen i disse 13 uger svarer til fold Ion, dog maksimalt kr. 145,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fodslen. Medmindre andet aft ales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver afforeeldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aft ales. Det er enforudssetningfor betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Safremt refusionen matte vsere mindre, nedssettes betaling til medarbejderen tilsvarende." Den nye bestemmelse har virkning for b0m, for hvilke der pabegyndes forseldreorlov den 1. juli 2014 eller senere. K0benhavn) den 12. marts 2014

5 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 frilled til vejledning ved afskedigelse Parterne er enige at indsastte et nyt stk. 7 i overenskstens 35: "Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere, s afskediges pa grund of struktureringer, nedskseringer, virkshedslukning eller andre pa virksheden beroende forhold, ret til frihed med ten i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under forrwdent hensyn til virkshedens produktionsforhold - til at sege vejledning i a- kassen/fagforeningen." Kjzibenhavn, den 12. marts 2014

6 VASKERIO VEREN SKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 rejsetid Parterne er enige, at f0lgende tekst tilf0jes overenskstens 22, stk. 1: "Der betales alenefor den del af befordringstiden, s overstiger medarbejderens normale befordringstidfra bopasl til virksheden og retur." Endvidere er parterne enige at indsaette et nyt stk. 2 med f0lgende formulering: "Hvis eget Ic0ret0j benyttes efter aftale med medarbejderen, betales alene kiletergodtg0- relse i henhold til statens taksterfor kerselsgodtgorelse, hvis afstanden fra medarbejderens bopasl til udearbejdsstedet og retur er l&ngere end afstanden fra medarbejderens bopasl til virksheden og retur. Der betales - ud over lennenjf. stk. 1 - alene kiletergodtgorelse for merafstanden." Det nuvaerende stk. 2 bliver her efter til stk. 3. Bestemmelsen trseder i kraft 1. maj Kabenhavn, den 12. marts 2014 y

7 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 Vaskeribranchens Udvildings- og Samarbejdsfond Parterne er enige at etablere Vaskeribranchens UdviWings- og Samarbejdsfond. Formal: Fondens formal er at st0tte aktiviteter, der udviher og styrker vaskeribranchen i det danske samfund - herunder ved at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked. Det sker bl.a. gennem overenskstprocessen, der saetter standarderne for l0n og arbejdsvilkar pa det danske arbejdsmarked. Begge parter bar et fselles ansvar for at st0tte dette arbejde. Det kan eksempelvis ske ved at: Styrke samarbejdet mellem ledelserne i DI's medlemsvirksmheder og 3F tillidsrepraesentanter St0tte uddannelsesaktiviteter pa DI's medlemsvirksbeder, eksempelvis lokale aktiviteter praktikpladser, efter- og videreuddannelse af ufaglaerte medarbejdere og en 0get indsats for, at medarbejdere kan opna faglaert status og for vedligeholdelse af kpetencer og kvalifikationer. Etablering: Fonden ledes af en beslyrelse, der er paritetisk sammensat og s bestar af indtil 4 medlemmer. DI og forbundet udpeger formanden og naestformanden. Posterne gar pa skift imellem organisationerne med 2 ars interval. Beslutninger traeffes i enighed. Parterne vil snarest efter overenskstfornyelsen aftale de nasrmere retningslinjer for fon dens virke, herunder administrationen af fonden og anvendelse af fondens midler. Bidrag til fonden: Til Vaskeribranchens Udvildings- og Samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. 1. marts re pr. prsesteret arbejdstime. Pr. 1. marts 2015 indbetaler arbejdsgiver 10 0re pr. praesteret arbejdstime.

8 Pr. i. marts 2016 indbetaler arbejdsgiver 15 0re pr. praesteret arbejdstime. Ved regnskabsarets afslutning tilbageferes de uforbrugte bidrag i henhold til dette protokollat til overenskstparterne, med mindre disse trseffer aftale en anden anvendelse af midlerne. K0benhavn, den 12. marts 2014 / For DI Overenskst 11 v / DI For 3F Transport k 1 2

9 VASKERIO VEREN SKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 st0tte til screening til FVU- og ordblindeundervisning Parterne er enige det hensigtsmaessige i, at medarbejderne har gode grundlasggende ferdigheder i dansk og regning/matematik. Vaskerioverenskstens 55a, stk. 4B ffindres til: B. Almen Icvalificering pa grundlseggende niveau og screening Alle medarbejdere har ret til at fa fri - med saedvanlig overenskstmsessig ten, jf. stk. 3 - til at deltage i almen kvalificering pa grundlseggende niveau i form af forberedende voksemmdervisning (FVU), ordblinde undervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at fa fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nsevnte uddannelser. Der betales saedvanlig overenskstmsessig l0n, jf. stk. 3. Virksheden lean betinge sig, at udgifterne hertil daskkes gennem st0tte fra VUF II-fonden og eventuel I0ntabsgodtg0relse (f.eks, SVU), jf. stk. 6. Bestemmelsen traeder i kraft den 1. maj Kjabenhavn, den 12. marts 2014

10 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 supplerende st0tte til kpetenceudvildmg for forskudttidsmedarbejdere og skifteholdsarbej dere Der er enighed, at Vaskeribranchens Uddannelsesfond (VUF II-fonden) i sin tildeling af st0tte til forskudttidsmedarbejderes og skifteholdsarbejderes deltagelse i aktiviteter, s i ovrigt st0ttes fra fonden, i beregningsgrundlaget for l0nkpensationen medtager henholdsvis forskudttidstillsegget og skifteholdstillaegget Dette vedr0rer alene begrebet "ssdvanlig overenskstmsessig l0n" i situationer, hvor VUF II-fonden yder stotte, og ikke i andre bestemmelser i overensksten. I Vaskerioverenskstens 55a, stk. 3 tilfajes: For medarbejdere paforskudt tidjf. 13 og pa skiftehold efter "Fsellesordning for arbejde i holddrift" medregnes desuden tilleegget efter henholdsvis Vaskerioverensk stens 15, stk. 2 (22,80 Arr.736,96 kr./44,94 kr ) og Fsellesordningens 3, stk. 1 (36,73 kr. pr ) pr. fravserstime med henholdsvis forskudttidstillseg og skifteholdstillaeg, efter nsermere retningslinjer, sfastlsegges afbestyrelsen. For at opna tillasgget skal der fremsendes dokumentation i form af en blanket, s attesteres af savel virksheden s medarbejderen. Pa blanketten angives, hvor mange timer med henholdsvis forskudttidstillaeg og med skifteholdstillceg medarbejderens arbejdstid er reduceret med pa grund af kursusdeltagelse. Da aendringen ikke vedr0rer uddannelsesaktiviteter, s ikke st0ttes af VUF II-fonden, tilf0- jes i Vaskerioverenskstens 55a, stk. 5: dog uden eventuelt tillasg efter henholdsvis Vaskerioverenskstens 15, stk. 2 og "Fsellesordningenfor arbejde i holddrift". Ovenstaende trseder i kraft med virkning fra den 1. jamiar K0benhavn, den 12. marts 2014 For DI Overenskonst II v / DI

11 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 erhvei*vsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan Parterne er enige, at det er en forudssetning for virkshedernes konkurrenceevne og den fortsatte beskseftigelsesvaekst i Danmark at hseve medarbejdernes kpetenceniveau. Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse far med overensksten 0gede muligheder for at blive kpetenceafklaret, saledes at det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangier for at blive faglsert. Det indebaerer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlsegningen i virksheden. Et uddannelsesteft lean bedst fremmes, hvis medarbejderne, ogsa mens de er i beslraeftigelse, far afklaret, hvilke kpetencer de har, og hvordan de bedst lean l0ftes. Pa den baggrund er der enighed f0lgende nye tekst i overenskstens 55a, stk. 4C, jf. bilag 1. Kjzibenhavn, den 12. marts 2014

12 BILAG 1 55a, stk. 4C C. Erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem virlcshed og medarbejder Ci. Medarbejdere, der ved uddannelsens start bar mindst 9 maneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til fri - med saedvanlig overenskstmasssig l0n, jf. stk. 3, samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virk sheden og medarbejderen. C2. Det er en forudsastning, at de pagaeldende kurser er fattet af en virkshedsuddannelsesplan aftalt mellem virkshed og medarbejder, jf. stk. 2. Det er desuden en betingelse, at kurserne er optaget pa den af VUF II-fondens bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Sidstnasvnte betingelse kan fraviges, safremt der er tale kurser, der indgar pa en uddannelsesplan s led i at opna en relevant erhvervsuddannelse, jf. C3. C3. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsaetning for eventuel st0tte fra VUF II-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgar pa virkshedsuddannelsesplanen. Virkshedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes pa baggrund af en individuel kpetencevurdering, jf. punkt A. Kpetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangier for at na en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kpetencevurdering f0rer til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemdferes for at na frem til faglasrt niveau. Denne kan anvendes bade af medarbejderen selv i forbindelse med selwalgt uddannelse, og af virksheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virkshedsuddannelsesplan. Kpetencevurderingen/erhvervsskolens plan samt virkshedsuddannelsesplanen skal registreres hos VUF-administrator s forudsaetning for bevilling af st0tte fra VUF II-fonden. C4. For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsaetning for eventuel st0tte fra VUF II-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgar pa virkshedsuddannelsesplanen, s beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksheden. Registrering af virkshedsuddannelsesplanen skal ske hos VUF-administrator. C5. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil daskkes gennem st0tte fra VUF IIfonden og eventuel l0ntabsgodtg0relse (f.eks. VEU-godtg0relse), jf. stk. 6. C6. Denne betingelse kan dog ikke gores gasldende, hvis der er tale lovpligtig efteruddan nelse for erhvervschauff0rer, s er n0dvendig for, at medarbejderen kan varetage sin jobfunktion. VUF II-fonden yder ligeledes tilskud til daekning af gebyr for udstedelse af chaufforuddannelsesbeviset. C7. Uddannelsesaktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udgore to uger pr. ar. yendringerne traeder i kraft for ans0gninger, der indgives efter 1. januar

13 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 10 lettere adgang til st0tte fra VUF 11-fonden Der er enighed i Vaskerioverenskstens 55a, stk. 4C at asndre loravet til medarbejdernes anciennitet, sa f0rste afsnit i punkt C med virlcning fra 1. maj 2014 far f0lgende ordlyd: "Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 maneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at fa fri - med seedvanlig overenskstmsessig l0n,jf. stk. 3 samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen." Tilsvarende aendres 1. afsnit i 55a, stk. 4D med virkning fra 1. maj 2014 til f0lgende: "Medarbejdere, der har mindst 6 maneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse) i op til 2 uger aret. Ved fortsat beskseftigelse i samme virkshed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret. Dog kan der maksimalt opsamles 6 uger over 3 dr. De ferst optiente uddannelsesuqer forbruges ferst." Kjabenhavn, den 12. marts 2014

14 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 l0nforhold og betalingssatser Der indsaettes en ny bestemmelse i overensksten med f0lgende ordlyd: Sserlig opsparing. Medarbejdere fattet af overensksten opsparer op til 1 % af den ferieberettigende ten s sserlig opsparing over de nseste tre ar pa f0lgende made: Pr. i. marts 2014 henssettes 0,3 % af den ferieberettigende l0n. Pr. 1. marts 2015 forh0jes hensaettelsen af den ferieberettigende ten til 0,7 % af den feriebe rettigende l0n til medarbejderens sserlige opsparing. Pr. 1. marts 2016 forh0jes hensaettelsen af den ferieberettigende Lan til i alt 1% af den feriebe rettigende l0n til medarbejderens saerlige opsparing. I bel0bet er indeholdt feriegodtg0relse, ferietillseg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni maned og ved kalenderarets udtob, samt ved fratraeden g0res saldoen op og bel0bet udbetales. 4. Normaltimel0nninger Den normale timekin udg0r Voksne medarbejdere: pr. 1. marts 2014 kr. 113,85 pr. 1. marts 2015 kr. 116,10 pr. 1. marts 2016 kr. 118,50 For arbejdere under 18 ar: pr. 1. marts 2014 kr. 89,29 pr. 1. marts 2015 kr. 91,54 pr. 1. marts 2016 kr. 93,94

15 6. Garantibetaling pr. i. marts 2014 Icr. 120,55 pr. 1. marts 2015 Icr. 122,80 pr. 1. marts 2016 Icr. 125, Overarbejdstillseg Satserne i 11, stk. 1, 11, stk. 2 og 11, stk. 3 reguleres pa f0lgen.de made: 11, stk. 1.: (Icr.) (Icr.) (Icr.) 1. klokketime 36,52 37,10 37, efter normal 52,96 53,81 54, efter normal 99,16 100,71 102, ,52 37,10 37, ,16 100,71 102,42 11, stk. 2: ,96 53,81 54, ,12 100,71 102,42 11, stk. 3: 1. indtil 12 66,04 67,10 68,24 2. fra 12 99,12 100,71 102,42 3. morgen forud for dagl norm, tid 99,12 100,71 102, Forskudt tid Satserne i 15, stk. 2 reguleres pa f0lgende made: (Icr.) (kr.) (Icr.) ,14 23,51 23, ,51 38,11 38,76 Eft ,61 46,34 47, Smudstillaeg Satsen i 28 reguleres pa fialgende made: pr. 1. marts 2014 Icr. 5,05 pr. 1. marts 2015 Icr. 5,14 pr. 1. marts 2016 Icr. 5,22

16 K0benhavn, den 12. marts 2014 For DI OvterensksuM v / DI For 3F Transport 3

17 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 vikarer I overenslcstens 58 indsaettes et nyt stk. 3 med f0lgende ordlyd: "Vikarer fra vikarbureauer Pa anmodning fra deres tillidsrepraesentant eller forbundet skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udf0rer opgaver pa virksheden indenfor overenslcstens faglige gyldighedsrade. I oplysningerne skal indga virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet bar oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en Dl-medlemsvirkshed, er ramt af en lovligt varslet eller ivagrksat hovedkonflikt til st0tte for et krav overenskst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirkshed, kan bver af overenskstparterne begasre et m0de svarende til det, s er beskrevet i stk. 1. Pa m0det s0ges tilvejebragt en forhandlingsmaessig tesning for at undga, at kollektive kampslcridt ivserks^ttes. I sadanne situationer kan vikarbureauet optages i DI og overenskstdsekkes, selv en konflikt er varslet eller iv^rksat." Oversk'iften til overenslcstens 58 asndres til: "Underleverandorer og vikarer" Bestemmelsen trader i Icraft 1. marts Kjabenhavn, den 12. marts 2014

18 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 oplysninger ved brug af vikarer fra overenskstdseldcede vikarbureauer I overensksten indssettes en ny 59 med f0lgende ordlyd: "Hvor enfagretlig sag vikarbureauuikarer er indledt imod et vikarbureau, s er fattet afen kollektiu overenskst, skal brugervirksheden, s vikaren har vseret udsendt til, pd anmodning fra en af overenskstparterne informere relevante lokalaftaler og kutymer angaende len og arbejdstid, s virksheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholde for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfererpa virksheden. Bestemmelsen sendrer ikke pa, at alene vikarbureauet er ansvarligt for vikarernes ansasttelsesforhold. Brugervirksheden /can ikke drages til ansvar for vikarbureauets eventuelle overtrsedelser afdisse." Herefter bliver overenskstens nuvserende 59 til 60 og sa fremdeles. Bestemmelsen trseder i laaft den 1. marts 2014, og gselder for sager, der er rejst efter denne dato. K0benhavn, den 12. marts 2014 For D

19 VASKEEIO VEREN SKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 redalctionelle aendringer I 23, stk. 1 asndres ordet "kalenderar" til "1. juli til 30. juni". I bilag 8, stk. 3 aendres ordene "overgang skal ske ved et kalenderars udgang, og skal varsles senest 1. november" til "1. juli og skal varsles senest 1. maj". /Endringer trasder i kraft 1. marts Kjzibenhavn, den 12. marts 2014 For DI Overensks Km, For 3F Transport

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Serviceoverenskomsten

Serviceoverenskomsten Serviceoverensksten Nedcnnaovnte parter har indgaet aftale fornyelse af Serviceoverensksten for en 3~arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremseettes af forligsmanden.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Overenskst mellem HK/Privat og Dl Overenskst ll/mejeribrugets v/di Overenskstforhandling 2014 Forhandlingsprotokollat Nedennaevnte parter har i forligsinstitutionens regi indgaet aftale fornyelse af ovennasvnte

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har indgaet aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillaegsoverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Turistbuschauffører m.v. for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lageroverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Emballageoverensksten for en 3- arig periode. Aftalen indgar i et samlet nueglingsforslag, safremt

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014 en Overenskomstforhandlingerne 2014 Parterne har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar:

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar: Protokollat Pa et m0de i Hornstrup den 12-13. September 2013 mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionaerer blev forhandlet en fornyelse af overenskomsten med

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT Nedenævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vinduespolereroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: i~åçëçîéêéåëâçãëíñçêâçåíçêçöä~öéê lsbobkphljpqcloe^kaifkdbokbomnq Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst for kontor og lager for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

FÆLLESOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 EN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Fællesoverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014 Cirkulære: Cirkulære nr. 028 Udgivet første gang 01-04-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-04-2017 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 6.1. Indhold... 1 1.

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond

Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond Opdateret 17-09-2012 Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond 24. Kompetenceudvikling Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud til de ansattes kurser

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Transportoverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af Forligsmanden.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

Sådan får du råd til uddannelse

Sådan får du råd til uddannelse Sådan får du råd til uddannelse - når du er i arbejde - når du er fyret, men ikke fratrådt endnu Statens voksenuddannelses-støtte (SVU) eller Godtgørelse til voksen- og efteruddannelse (VEU) Læs her hvordan

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere