AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014"

Transkript

1 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har indgaet aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillaegsoverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt et sadant fremssettes af forligsmanden. Fremsaottes et samlet maeglingsforslag ikke, trseder overenskstparterne sammen for at drofte situationen med henblik pa eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtasgter eller love. Traiffes en sadan beslutning ikke, bortfalder naorvaorende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennaevnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennaevnte opstilling: 1. protokollat vikarer 2. protokollat forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov 3. protokollat foracldreorlov til foraeldre af samme k0n 4. protokollat foraeldreorlov 5. protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 6. protokollat rejsetid 7. protokollat stotte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 8. protokollat supplerende stotte til kpetenceudvilding for forskudttidsmedarbejdere 9. protokollat erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan 10. protokollat lettere adgang til st0tte fra HTSK-fonden 11. protokollat oplysninger brug af vikarer fra overenskstdaekkede virksheder 12. protokollat deltidsbeskacftigelse 13. protokollat udvalgsarbejde gps til registrering af arbejdstid 14. protokollat kpensationsfrihed/ua-tid 15. protokollat pensionsordning for AKT/3F Tillaegsoverensksten 16. protokollat regulering af satser for landsgraenseoverskridende k0rsel 17. protokollat fors0gsordning vedrarende arsnorm 18. protokollat procedure ved afskedigelse af tillidsrepraesentanter 19. protokollat projekter i relation til planlsegning af vognl0b 20. protokollat alternative arbejdstidsregler 21. protokollat l0nforhold og betalingssatser 22. protokollat redaktionelle aendringer Herefter udestar ingen krav parterne imellem. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

2 AKT/3F LANDS- OG TILLiEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1 vikarer I Lands- og Tillasgsoverenskstens 29 indsaettes et nyt stk. 3 med f0lgende ordlyd: "Vikarer fra vikarbureauer Pa anmodning fra deres tillidsrepraesentant eller sf's Transportgruppe skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udf0rer opgaver pa virlcsheden indenfor overenskstens faglige gyldighedsrade. I oplysningerne skal indga virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet har oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en Dl-medlemsvirkshed, er ramt af en lovligt varslet eller ivasrksat hovedkonflikt til st0tte for et krav overenskst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirkshed, kan hver af overenskstparterne begsere et m0de svarende til det, s er beskrevet i stk. 1. Pa modet soges tilvejebragt en forhandlingsmacssig l0sning for at undga, at kollektive kampskridt ivajrkseettes. I sadanne situationer kan vikarbureauet optages i DI og overenskstdaekkes, selv en konflikt er varslet eller ivasrksat." Overskriften til Lands- og Tillacgsoverenskstens 29 asndres til: "Underleverand0rer og vikarer" Bestemmelsen traeder i kraft 1. marts K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

3 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det forh0jede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers bar selsorlov jf. Lands- og Tillsegsoverenskstens 7, stk. 4, udg0r f0lgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag Icr. pr. time/kr. pr. maned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 12,75/2.040,00 Bestemmelsen traeder i kraft 1. juli Kebenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

4 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 foraeldreorlov til foraeldre af samme k0n Parterne er enige, at f0lgende tekst i det nuvaerende stk. 3 a i Lands- og Tillsegsoverenskstens 20 udgar: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til fader en eller moderen" Og erstattes med f0lgende tekst: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller andenforeelder" Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

5 AKT/3F LANDS- OG TILL/EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 foraeldreorlov Parterne er enige, at det nuvserende stk. 3 a i Lands- og Tillaegsoverensksten 20 erstattes af f0lgende teles t: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under foraeldreorlov i indtil 13 uger. Afdisse 13 uger har hver afforseldrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforselder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den andenforselder. Betalingen i disse 13 uger svarer til fidd Ion, dog maksimalt kr. 145,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter f0dslen. Medmindre andet aft ales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver afforseldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aft ales. Det er enforudssetningfor betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Safremt refusionen matte vasre mindre, nedsaettes betaling til medarbejderen tilsvarende." Anmasrkningen i Lands- og Tillasgsoverenskstens 20, stk. 3a vedrerende forli0jet pensionsbidrag under barselsorlov fastholdes soxn hidtil. Den nye bestemmelse har virkning for b0rn, for hvilke der pabegyndes foraeldreorlov den 1. juli 2014 eller senere. K/abenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

6 AKT/3F LANDS- OG TILLtflGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 frihed til vejledning ved afskedigelse Parterne er enige at indssette et nyt stk. 5 i Lands- og Tillaegsoverenskstens 25: "Medarbejdere, s afskediges pa grund af struktureringer, nedskseringer, virkshedslukning eller andrepa virksheden beroendeforhold, har ret til frihed med fen i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under forrwdent hensyn til virkshedens drift - til at sege vejledning i a-kassen/fagforeningen." Bestemmelsen traedcr i kraft 1. maj Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

7 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 rejsetid Parterne er enige, at den nuvaerende 9, stk. 1, i Landsoverensksten erstattes af f0lgende tekst: " 9 Tjeneste pa andre niter Stk. 1 Betaling pa andre niter Selv en chauffer overuejende anvendes til ijeneste pa en bestemt rate, skal han/hun uden sserligt vederlag vsere pligtig at forrette tjeneste pa andre busruter for samme arbejdsgiver, hvis behovet skyldes ferie, sygd eller afspadsering. Chaufferen oppebserer i safald en betaling pa 1 minutpr. kileter efter den til enhver tid gseldende grundlentimesats i overensksten, beregnet for det antal kileter s afstandenfra medarbejderens bopsel til udearbejdsstedet og retur er Isengere end afstanden fra medarbejderens bopeel til virksheden og retur." Endvidere er parterne enige, at den nuvaerende 9 i Tillaegsoverensksten erstattes af folgende tekst: " 9 Tjeneste pa andre niter Stk. 1 Pligt til tjeneste pa andre niter Selv en chauffer overvejende anvendes til ijeneste pa en bestemt rute, skal han/hun uden sserligt vederlag vsere pligtig at forrette tjeneste pa andre busruter for samme arbejdsgiver. I den forbindelse betales der alenefor den del af befordringstiden, s overstiger medarbejderens normale befordringstidfra bopeel til virksheden og retur. Stk. 2 Kerselsgodtgorelse Hvis eget laaretej benyttes efter aftale med arbejdsgiveren, betales alene kiletergodtgerelse i henhold til statens taksterfor laarselsgodtgerelse, hvis afstanden fra medarbejderens bopazl til udearbejdsstedet og retur er Isengere end afstandenfra medarbejderens bopsel til virksheden og retur. Der betales - ud over lennenjf. stk. 1 - alene kiletergodtgerelse for merafstanden."

8 Bestemmelserne traeder i kraft i. maj K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

9 AKT/3F LANDS- OG TILL3EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 st0tte til screening til FVU- og ordblindeundervisning Parterne er enige det hensigtsmaessige i, at medarbejderne har gode grundlseggende feerdigheder i danslc og regning/matematilc. Lands- og Tillaegsoverenskstens 22a, stk. 4B Andres til: "B. Almen kvalificering pa grundlaeggende niveau og screening Alle medarbejdere har ret til at fa fri - med sasdvanlig ovcrenskstma^ssig ten, jf. stk. 3 - til at deltage i almen kvalificering pa grundlaeggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at fa fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nsevnte uddannelser. Der betales sasdvanlig overenskstmaessig Ion, jf. stk. 3. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil daekkes gennem st0tte fra HTSK-fonden og eventuel l0ntabsgodtg0relse (f.eks. SVU), jf. stk. 6." Bestemmelsen traeder i kraft den 1. maj K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

10 AKT/3F LANDS- OG TILLiEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 supplerende st0tte til kpetenceudvming for forskudttidsmedarbejdere Der er enighed, at Handels-, Transport- og Servicesektorens KpetenceudviMingsfond (HTSK-fonden) i sin tildeling af st0tte til forskudttidsmedarbejderes og sldfteholdsarbejderes deltagelse i aktiviteter, s i 0vrigt st0ttes fra fonden, i beregningsgrundlaget for tenkpensationen medtager henholdsvis forskudttidstillaegget og skifteholdstillaegget. Dette vedr0- rer alene begrebet "seedvanlig overenskstmsessig l0n" i situationer, hvor HTSK-fonden yder st0tte, og ikke i andre bestemmelser i overensksten. I Lands- og Tillsegsoverenskstens 22a, stk. 3 slettes f0lgende tekst: "Seedvanlig overenskstmsessig Ion" betyder i denne forbindelse den bn, s medarbejderen ville have optjent, hvis der havde vseret tale arbejde pa samme tid, og afsamme varighed s den pagseldende uddannelse. I "seedvanlig overenskstmasssig ten" medregnespersonlige tillseg, men ikke tilleegfor gener og overtid." I stedet indssettes f0lgende i stk. 3: "Seedvanlig overenskstmeessig ten" er i denne forbindelse svarende til definitionen affuld ten indeholdt i bilag 2 til overensksten." Ovenstaende trader i med virkning fra den 1. januar Kjabenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

11 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan Parterne er enige, at det er en forudsaetning for virkshedernes konkurrenceevne og den fortsatte beskseftigelsesvaekst i Danmark at hseve medarbejdenies kpetenceniveau. Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse far med overensksten 0gede muligheder for at blive kpetenceafldaret, saledes at det bliver tydeligt, hvad medarbej deren mangier for at blive faglcert. Det indebaerer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlaegningen i virksheden. Et uddannelsesteft kan bedst fremmes, hvis medarbejderne, ogsa mens de er i beskseftigelse, far afldaret, hvilke kpetencer de bar, og bvordan de bedst kan teftes. Pa den baggrund er der enighed folgende nye tekst i Lands- og Tillasgsoverenskstens 22a, stk. 4C, jf. bilag 1. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst II v / DI For 3F Transport

12 BILAG 1 22a, stk. 4C C. Erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem virkshed og medarbejder Cl. Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 9 maneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til fri - med ssedvanlig overenskstmacssig l0n, jf. stk. 3, samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen. C2. Det er en forudseetning, at de pagseldende kurser er fattet af en virkshedsuddannelsesplan aftalt mellem virkshed og medarbejder, jf. stk. 2. Det er desuden en betingelse, at kurserne er optaget pa den af HTSK-fondens bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Sidstnsevnte betingelse kan fraviges, safremt der er tale kurser, der indgar pa en uddannelsesplan s led i at opna en relevant erhvervsuddannelse, jf. C3. C3. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsaetning for eventuel st0tte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgar pa virkshedsuddannelsesplanen. Virkshedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes pa baggrund af en individuel kpetencevurdering, jf. punkt A. Kpetencevurderingen skal afldare, hvilke kurser medarbejderen mangier for at na en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kpetencevurdering f0rer til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemfores for at na frem til faglsert niveau. Denne kan anvendes bade af medarbejderen selv i forbindelse med selwalgt uddannelse, og af virksheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virkshedsuddannelsesplan. Kpetencevurderingen/erhvervsskolens plan samt virkshedsuddannelsesplanen skal registreres hos HTSK-administrator s forudsaetning for bevilling af st0tte fra HTSK-fonden. C4. For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsaetning for eventuel st0tte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgar pa virkshedsuddannelsesplanen, s beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksheden. Registrering af virkshedsuddannelsesplanen skal ske hos HTSK-administrator. C5. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil daskkes gennem stotte fra HTSKfonden og eventuel l0ntabsgodtg0relse (f.eks. VEU-godtgorelse), jf. stk. 6. C6. Denne betingelse kan dog ikke g0res gaeldende, hvis der er tale lovpligtig efteruddan nelse for erhvervschauff0rer, s er n0dvendig for, at medarbejderen kan varetage sin jobfunktion. HTSK-fonden yder ligeledes tilskud til daekning af gebyr for udstedelse af chaufforuddannelsesbeviset. C7. Uddannelsesaktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udg0re to uger pr. ar. /Endringerne trader i kraft for ans0gninger, der indgives efter 1. januar

13 AKT/3F LANDS- OG TILLZEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 10 lettere adgang til st0tte fra HTSK-fonden Der er enighed i Lands- og Till3egsoverenskstens 22a, stk. 4C at asndrc kravet til medarbejdernes anciennitet, sa f0rste afsnit i punkt C med virkning fra 1. maj 2014 far M- gende ordlyd: "Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 maneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at fa fri - med saedvanlig overenskornstmsessig ktnjf stk. 3 samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aft alt mellem virksheden og medarbejderen." Tilsvarende sendres 1. afsnit i 22a, stk. 4D med virkning fra 1. maj 2014 til f0lgende: 'Medarbejdere, der har mindst 6 maneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse) i op til 2 uger aret. Ved fortsat beskasftig else i samme virkshed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret. Dog /can der maksimalt opsamles 6 uger overs ar. Defizrst optjente uddannelsesuger forbruges fzirst." Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

14 AKT/3F LANDS- OG TILL53GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 oplysninger ved brug af vikarer fra overenskstdsekkede vikarbureauer I overensksten indsaettes en ny 30 med f0lgende ordlyd: "Hvor enfagretlig sag vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, s er fattet af en kollektiv overenskst, skal brugervirksheden, s vikaren har veeret udsendt til, pa anmodning fra en af overenskstparterne informere relevante lokalaftaler og kutymer angaende Ion og arbejdstid, s virksheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholdefor de arbejdsfunktioner, vikarerne udforer pa virksheden. Bestemmelsen eendrer ikke pa, at alene vikarbureauet er ansvarligt for vikarernes anssettelsesforhold. Brugervirksheden lean ikke drages til ansvarfor vikarbureauets eventuelle overtrsedelser afdisse." Herefter bliver overenskstens nuv^rende 30 til 31 og sa fremdeles. Bestemmelsen traeder i kraft den 1. marts 2014, og gselder for sager, der er rejst efter denne dato. Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

15 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 deltidsbeskaeftigelse Parterne er enige, at f0lgende tekst i det nuveerende stk. 8 i i i Lands- og Tillaegsoverensksten udgar: "Virkshederne kan antage chaujfbrer til deltidsarbejde under forudssetning af, at de ikke iforvejen har beskxftig else pa jidd tid i den pagseldende eller anden virkshed. Virkshederne ma normalt ikke reducere antallet af fuldtidsbeskseftigede chaufferer i forbindelse med etablering af deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstidfor deltidsansatte chaujfbrer skal udg0re mindst 15 og hqjst 30 ti mer." Og erstattes med f0lgende tekst: "Virkshederne kan antage chaufforer til deltidsarbejde. Virkshederne ma normalt ikke reducere antallet af fiddtidsbeskseftigede chauff0rer i forbindelse med etablering af deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstidfor deltidsansatte chaujferer skal udgore mindst 15 timer." Til sidst i Lands- og Tillaegsoverenskstens 1, stk. 8 indsaettes f0lgende tekst: "Overenskstparterne tager bestemmelsen op til droft else, safremt deltidsloven matte blive sendret." /Endringerne traeder i kraft med virkning fra den 1. marts Kjabenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

16 AKT/3F LANDS- OG TILL/EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 udvalgsarbejde GPS-systemer til registrering af arbejdstid Parterne er enige at indssette f0lgende s bilag 24 til til Landsoverensksten og bilag 23 til Tillaggsoverensksten: Udvalgsarbejde anvendelse af GPS-systemer til registrering af arbejdstid Parterne vil i overenskstperioden nedssette et udvalg, der skal drefte mulighederne for at anvende GPS-systemer s grundlag for registrering af arbejdstid, herunder s grundlag for l0nafregning. Udvalget skal pabegynde sit arbejde umiddelbart efter overenskstforhandlingerne, og dette arbejde skal vsere afsluttet senest den 1. juli Safremt udvalgsarbejdet resulterer i brugbare modeller for at anvende GPS-systemer til regi strering af arbejdstid, herunder retningslinjer for en sadan brug af GPS-systemer, vil virkshederne og chauff0rerne i rader, hvor de tekniske mulighed herfor findes, lokalt kunne trasffe aftale en fors0gsordning her, jf. bilag 6. Parterne er enige at evaluere eventuelle fors0gsordninger ved overenskstperiodens udl0b. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

17 AKT/3F LANDS- OG TILLiEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 kpensationsfrihed/ua-tid Parterne er enige, at f0lgende formulering tilfajes til sidst i Tillsegsoverenskstens i, stk. 2, pkt. c: "Med virkning fraforste koreplansskift efter den l. december 2014 erstattes ovennaevnte af felgende: For hver vagt pabegyndt fra Id eller senere ydes derfor arbejdstid indtil 4 timer en /cpensation pa 12 minutters fvihed, ogfor arbejdstid ud over 4 timer en /cpensation pa 24 minutters frihed. Herudover ydes derfor arbejde, der udf0res i tidsrummetfra kl til kl , en /cpensation pa 1,7 minuts frihed for hverfulde times arbejde. Den opsparede frihed tilskrives medarbejderens afspadseringskonto og handieres i henhold til reglerne afspadsering i overenskstens 4, stk. 4. Note: Beregningsteknisk svarer 1,7 minuts frihed for hver fulde times arbejde til 0,3 minuts frihedpr.fulde 12 minutters arbejde. -o- Med virkning frafbrste koreplansskift efter den 1. december 2015 erstattes ovennaevnte of folgende: For hver vagt pabegyndt fra kl eller senere ydes derfor arbejdstid indtil 4 timer en /cpensation pa 6 minutters frihed, ogfor arbejdstid ud over 4 timer en /cpensation pa 12 minutters frihed. Herudover ydes derfor arbejde, der udf0res i tidsrummetfra kl til kl , en /cpensation pa 3,4 minutters frihed for hverfulde times arbejde. Den opsparede frihed tilskrives medarbejderens afspadseringskonto og handteres i henhold til reglerne afspadsering i overenskstens 4, stk. 4. Note: Beregningsteknisk svarer 3,4 minuts frihed for hverfulde times arbejde til 0,7 mi nuts frihed pr.fulde 12 minutters arbejde. -o-

18 Med virkning fra ferste laareplansskift efter den l. december 2016 erstattes ovenneevnte af folgende: For arbejde, der udfbres i tidsrummetfra kl til kl , ydes en kpensationpa 5 minutters frihedfor hver fulde times arbejde. Den opsparede frihed tilskrives medarbejderens afspadseringskonto og handteres i henhold til reglerne qfspadsering i overenskstens 4, stk. 4. Note: Bereg n ingstekn isk svarer 5 minutters frihedfor hver fulde times arbejde til 1 minuts frihedpr. fulde 12 minutters arbejde." Kjabenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

19 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 pensionsordning for AKT/3F Tillaegsoverensksten Parterne er enige, at 7, stk. 1 i Tillaegsoverensksten erstattes af f0lgende formulering: Stk. 1 Pensionsordning a. Chauff0rer, der indtraeder i pensionsordning den 1. juli 2014 eller senere Pensionsordningen fatter chaufferer over 18 ar, der den 1. juli 2014 eller senere opnar 2 maneders anciennitet inden for de sidste 2 ar. Note: Hvis medarbejderen i forvejen er optaget i en arbejdsmarkedspension, er der krav pa pension fra forste anssettelsesdag og/eller hvis medarbejderen inden for de sidste 2 ar har veeret beskasftiget indenfor PensionDonmarks rade, under en overenskstdsekkende 1<0rselpa gummihjul (godstransport, turistharsel, taxakorsel, rutebillaarsel), skal denne anciennitet medregnes ved opgorelsen a/2 maneders anciennitetskravet. Indbetalingerne foretages af arbejdsgiveren til PensionDanmark eller et af dette selskab valgt administrationsselskab. Prsemiebetalingen til pensionsordningen udg0r med 2/3 arbejdsgiverbetalt og 1/3 tenmodtagerbetalt af den A-skattepligtige Ion i alt 12,0 %. L0nmodtageren betaler 4,0% af bidraget, arbejdsgiveren 8,0%. Hvor der er indgaet aftale bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sadan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. Chauffcrer, der har veeret beskseftiget mindst 1 ar pa Tillacgsoverenskstens rade og s er fattet af pensionsordningen i dette pkt. a, modtager et ssorligt pensionskpensationstillaeg pa kr. 6,05 pr. time. Tillasgget gives for maksimalt 37 timer pr. uge.

20 b. ChauffSarer, der indtraeder eller er indtradt i tillaegsoverenskstens pensionsordning for den i. juli 2014 Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag udg0r 13,2 % af grundl0nnen. Note: Pensionsordningen oprettes med virkning fra den forste i den maned, hvor den ansatte har vseret beskseftiget i mindst 1 or pa Tilleegsoverenskstens rade (HTradet). Chauff0rer, s ildce har vasret beskaeftiget i mindst 1 ar pa Tillaegsoverenskstens rade inden den 1. juli 2014, er fattet af pensionsordningen i stk. 1, pkt. a. Chauff0rer, der allerede er fattet af pensionsordningen i stk. i, pkt. b, har ved skriftligt anmodning til arbejdsgiveren ret til at blive overfort til pensionsordningen anf0rt under stk. 1, pkt. a. Skriftlig anmodning skifte af pensionsordning efter denne bestemmelse skal fremsasttes senest en maned f0r den 1. juli 2014 eller den 1. januar 2015 med henblik pa skifte pr. disse datoer. Anmodning skifte af pensionsordning kan herefter fremsasttes en gang aret senest den 1. december med henblik pa skifte af pensionsordning pr. 1. januar det f0lgende ar, farste gang pr. 1. januar Chaufforer, der er fattet af pensionsordningen i stk. 1, pkt. b, bevarer sin ret til at deltage i denne ordning, sa laenge ansaettelsen under Tillaegsoverensksten bestar, herunder ved virkshedsoverdragelse i forbindelse med operat0rskifte. Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

21 AKT/3F LANDS- OG TILUEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 16 regulering af satser for landsgraenseoverskridende rutek0rsel Parterne er enige, at satserne, der gaelder for landsgraenseoverskridende rutekarsel efter Lands- og Tillsegsoverenskstens 11, stk. 4, reguleres redaktionelt pa baggrund af reguleringen af disse satser ved parternes fornyelse af Turistoverensksten mellem DI Overenskst I og 3F Transport. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

22 AKT/3F LANDS- OG TILIJEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 17 fors0gsordning vedr0rende arsnorm Parterne 0nsker at st0tte op muligheden for at afpreve brugen af arsnorm i virkshederne via etablering af fors0gsordninger efter Lands- og Tillasgsoverenskstens bilag 6. I Lands- og Tillasgsoverenskstens l, indsaettes f0lgende tekste s nyt stk. 7: "Forsegsordning arsnorm Der kan inclgas lokalaftale fravigelse afreglerne turnus i 1, stk. 6 iforbindelse med indforelse af arsnorm. En sadan lokalaftale skal indgas efter reglerne i overenskstens bilag 6 fors0gsordninger og pa gmndlag af overenskstparternes fselles opg0relse af timer og arbejdsdage i en arsnorm." Stk. 7 bliver herefter til stk. 8 og sa fremdeles. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

23 AKT/3F LANDS- OG TILLZEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 18 procedure ved afskedigelse af tillidsrepraesentanter Parterne er enige, at indholdet af den nuvasrende 27. stk. 6 i Lands- og Tillsegsoverensksten slettes og erstattes af folgende tekst: "Hvis en arbejdsgiverfinder, at derforeligger tvingende arsager efter stk. 5, afsnit 1, til at opsige en tillidsreprsesentant, der er valgt efter reglerne i stk. 1 til 3, skal han rette henvendelse til DIO I, der derefter kan rejse sp0rgsmalet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid i bilag 14. Meeglingsm0de skal i safald afholdes senest 7 kalenderdage efter mseglingsbegeeringens fremkst, og denfagretlige behandling skal i 0vrigtfremmes mest muligt. En tillidsreprassentants arbejdsforhold kan normaltikke afbrydes i varselsperioden,f0r hans organisation harfaet lejlighed til at prove afskedigelsens berettigelse vedfagretlig be handling. Fastslas det ved denfagretlige behandling, at derforeligger tvingende arsager til afskedi gelse aftillidsreprsesentanten, betragtes opsigelsesvarslet s afgivetved mseglingsbegbe ring ens fremkst. Sporgsmalet berettigelsen aftillidsrepraesentantens afskedigelse og storrelsen afden til ham evt. tilkne erstatning af gores endelig vedfagretlig behandling. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse aftillidsreprsesentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved denfagretlige behandling, er virksheden ud over Ion for varselsperioden pligtig til at betale en erstatning, hvis storrelse skal vsere afheengig afstsendighederne, men s ikke kan overstige 13 ugers Ion, s beregnes efter tiuidsrepraisentantens gennemsnitsfortjeneste i de sidste 3 maneder. Denne erstatning er endelig." iendringen trader i kraft for afskedigelser, der pataenkes foretaget efter den 1. april Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

24 AKT/3F LANDS- OG TILLiEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 19 projekter i relation til planlaegning af vognlob Parterne er enige at st0tte op muligheden for at ans0ge Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Samarbejdsfond til initiativer og projekter, der kan fremme formalet bag den failles erklairing i bilag 15 i Lands- og Tillaegsoverensksten. Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

25 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 20 alternative arbejdstidsregler Parterne er enige, at der kan indgas lokalaftale mellem virlcsheden og tillidsreprsesentanten at folge nedenfor anf0rte regels^t for tilrettelaeggelsen af arbejdstiden i stedet for at f0lge reglerne her i Landsoverensksten i, stk. 3, stk. 3a og stk. 6, punkt a og b samt i Tillsegsoverenskstens 1, stk. 3 og stk. 6, punkt a og b. Lokalaftaler indgaet efter dette bilag skal sendes til overenskstparterne til orientering senest en maned efter indgaelsen. Parterne er enige at evaluere ordningen inden 1. September De alternative arbejdstidsregler kan anvendes for dele af virkshedens vagtplaner sidelobende med overenskstens nuvaerende regelsaet. En lokalaftale at anvende dette regelsaet kan opsiges med tre maneders varsel til ophor ved nsestfolgende ordinaere k0replanskifte. Bilaget indsaettes s bilag 24 i overensksten. Det traeder i kraft den 1. marts 2014 og kan benyttes fra forst kmende k0replanskift herefter. F0lgende kan aftales i Landsoverensksten: "Stk. 3. Pauser a. Pauser ved vagter over 5 timer Ved vagter pa over 5 timer skal der mindst afholdes en sammenhsengende pause d mini mum 30 minutters varighed. I stedet for denne pause kan med tillidsreprsesentanten lokalt skriftligt aftales kortere pause(r)/ophold. Note: Ved opgorelse af vagtlsengden medregnes bade arbejdsgiverbetalte og selvbetalte pauser. Vagtlsengden opgbres derforfra tjenestetidens begyndelse en given dag til tjenestetidens ophor, se dog 1, stk. 5 delte vagter. Den daglige arbejdstid kan kun afbrydes 2 gauge ud over en daglig pause. For disse afbrydelser gselder folgende:

26 Pausens leengde er minimum 15 minutter og maksimalt 60 minutter. De 60 minutter skalforstas s sammenlagt 60 minutter i en vagt. Pausetid udover deforste 60 minutter regnes s effektiv arbejdstid, Pcmser/opholdpa under 15 minutter regnes s effektiv arbejdstid. Note: Vedfor sen ankst til pause skal der betales overtidfor den tidforsinkelsen vedr0- rer. Det er dog i den forbindelse altid en foruds&tning at pausen er vagtplaneret til mini mum 15 minutter. b. Pausebetaling Der betales ved vagter pa over 5 timer 25 minutters pause of arbejdsgiveren. Safremt der med tillidsreprsesentanten of tales en kortere pause, tillaegges den manglende pausetid den daglige arbejdstid, og indgar hermed i savel den daglige maksimale arbejdstid s ugentlige arbejdstid. For vagter, hvor arbejdsgiveren skal betale 25 minutters pause, kan alene indlsegges op til 35 minutters ikke-betaltpause i en vagt. Ved indgaelse of lokalaftale brug of de alternative arbejdstidsregler kan det aft ales, at den betalte pause helt eller delvist konverteres til et lontillaeg baseret pa en of overenskstparterne fastsat sats pr. minuts pause, der konverteres. Der kanfortsat sammenlagt indlsegges opholdpa indtil i alt 60 minutters betalt og ikke-betalt pause i en vagt. Stk. 3 a. Pausereglerfor bybusser indenfor landsoverenskstens rade I stedetfor 1, stk. 3 gselder nedenstaende pausereglerfor bybusser ifolgende byer: Slag else, Nsestved, Odense, Svendborg, Esbjerg, Fredericia, Horsens, Kolding, Vejle, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Arhus, Viborg, Frederikshavn, Hjorring og Aalborg. Detteforhold fatter ikke regional laarsel og anden harsel udenfor bybusharsel. For ovrig bybushsrsel geelder Landsoverenskstens 1, stk. 3. Vagter op til 6V2 time Ved vagter pa op til 6% time skal afholdes en sammenhsengende pause a minimum 30 mi nutters varighed. Vagter over 6V2 time Ved vagter pa over 6% time skal udover ovennsevnte afholdes en pause a minimum 15 mi nutters varighed. For 15 % afvagternes vedkmende kan ved vagter pa over 6% time dagligt, i stedetfor ovennsevnte, afholdes en samlet pause a minimum 45 minutters varighed. Dette kan fraviges ved skriftlig aftale med tillidsreprsesentanten. Eksempelvis ved at aft ale, at pauser afholdes s to pauser pa hver minimum 20 minutter, tre pauser pa hver mini mum 15 minutter eller en samlet pause pa minimum 45 minutter. Der kan maksimalt ind lsegges tre ophold i en vagt. Ophold derudover regnes s effektiv arbejdstid. 2

27 Betalingfor pause Der betales altidfor 45 minutters pause. Ved pauseafholdelse udover 45 minutter i en vagt kan arbejdsgiveren fratrsikke op til 15 minutters pause. Ved pausetrsek er det enforudsastning, at pausen er mindst 15 minutter. Ophold under 15 minutter regnes s effektiv arbejdstid. Er den samlede daglige pause mindre end den arbejdsgiverbetalte pause, tillasgges den manglende pausetid den daglige arbejdstid. Note: Ved for sen ankst til en obligatorisk pause, skal der betales overtidsbetaling for den tidforsinkelsen vedmrer. For sen ankst til en obligatorisk pause udhser saledes ikke kravpa yderligere eller forlsenget pausetid. Note: Fradrag aftillseg (vedpausefradrag) kan kunfinde sted, safremt pausen ligger i det tidsrum i vagten, hvori tillsegget skulle optjenes. Ved indgaelse of lokalaftale brug afde alternative arbejdstidsregler kan det aft ales, at den betalte pause helt eller delvist konverteres til et lontillseg baseret pa en of overenskstparterne fastsat sats pr. minuts pause, der konverteres. Der kanfortsat sammenlagt indlaegges ophold pa indtil i alt 60 minutters betalt og ikke-betalt pause i en vagt. Stk. 6. Tumus a. Fast tumus En tumus er etforud tilrettelagt og afgrsenset tidsforteb. Chaufforen kender pa forhdnd reekkefelgen of sine vagter og fridage. En turnusperiode skal gentages mindst en gang. En tumus kan planlsigges med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid pa op til 37,5 timer. Arbejdstiden for den enkelte uge ma ikke overstige 42 timer eller vsere under 32 timer. Ti mer ud over 37 timer i gennemsnit pr. uge tilskrives medarbejderens afspadsering ved turnusafslutning. Tumusperiodens Isengde kan maksimalt vsere 16 uger. b. Rammetumus For fastansatte chaufforer til "I0S tjeneste" udenfast tumus kan der etableres rammetumus of op til seks ugers varighed med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid pa op til 37,5 timer. Arbejdstiden for den enkelte uge md ikke overstige 42 timer eller vsere under 32 timer, der udlignes i turnusperioden. Hvis arbejdstiden i rammetumus ved den gennemsnitlige opgorelse overstiger 37 timer ugentligt afregnes de over sky dende timer jf. 4, stk. 2. Note: Arbejdstiden i den enkelte uge kan ikke overstige 42 timer, medmindre der er aftalt overarbejde i den enkelte uge. Der skal minimum afregnes for 32 timer. Chaujforen kender pa forhdnd rgekkefolgen of sine fridage i rammeturnussen. Alle chaufferer i rammetumus meddeles vagt senest kl arbejdsdagenfor. Op til fridage meddeles vagt til chaufforen senest kl dagenfer fridagen. Note: De vagter, der tildeles en rammeturnuschauffer, skal ikke vsere fikseretforud. Det vil sige, at rammeturnuschaujf0ren kan hare egne vagter. 3

28 Den maksimale daglige rammetid, indenfor hvilken den enkelte chauffors vagt kan placeres, er pa 14 timer. Ved aendringer of den enkelte chauffers ramme skal gives et varsel pa 2 arbejdsdage." F0lgende kan aftales i Tilleegsoverenslcsten: "Stk. 3. Pauser a. Vagter op til 6 2 time Ved vagter pa op til 6V2 time skal afholdes en sammenheengende pause a minimum 30 minutters varighed. Eksempel: Hvis en vagt er 6 timer og 29 minutter og derfor forudssetter en sammenheen gende pause pa 25 minutter, betyder dette, at de 30 minutter er indeholdt i de 6 timer og 29 minutter, hvorimod ovrige betalte pauseminutter tillsegges den daglige arbejdstid. I dette eksempel udteses saledes ikke den ekstra pause pa 15 minutter. Vagt ens Isengde opgores i dette eksempel saledes s en vagt under 6 timer og 30 minutter. b. Vagter over 6V2 time Ved vagter pa over 6 V2 time skal udover ovennsevnte afholdes en pause a minimum 15 minutters varighed. For 15% afvagternes vedkmende kan ved vagter pa over 6% time dagligt, i stedetfor ovennsevnte, afholdes en samlet pause a minimum 45 minutters varighed. Dette kanfraviges ved skriftlig aft ale med tillidsrepraesentanten. Eksempelvis ved at of tale, at pauser afholdes s to pauser pa hver minimum 20 minutter, tre pauser pa hver mini mum 15 minutter eller en samlet pause pa minimum 45 minutter. Der kan maksimalt indleegges tre ophold i en vagt. Ophold derudover regnes s effektiv arbejdstid. Dette kanfraviges ved skriftlig aftale med tillidsreprassentanten. c. Betaling for pause Der betales altidfor 45 minutters pause. Ved pauseafholdelse udover 45 minutter i en vagt kan arbejdsgiverenfratrsekke op til 15 minutters pause. Ved pausetrsek er det enforudssetning, at pausen er mindst is minutter. Ophold under 15 minutter regnes s effektiv ar bejdstid. Er den samlede daglige pause mindre end den arbejdsgiverbetalte pause, till&gges den manglende pausetid den daglige arbejdstid. Note: Ved for sen ankst til en obligatorisk pause, skal der betales overtidsbetaling for den tidforsinkelsen vedrerer. For sen ankst til en obligatorisk pause udteser saledes ikke krav pa yderligere eller farising et pausetid. Note: Fradrag aftilleeg (ved pausefradrag) kan kunfinde sted, safremt pausen ligger i det tidsrum i vagten, hvori tillaegget skulle optjenes. Ved indgaelse of lokalaftale brug of de alternative arbejdstidsregler kan det aftales, at den betalte pause helt eller delvist konverteres til et l0ntillseg baseret pa en of overenskstparterne fastsat sots pr. minut pause, der konverteres. Der kanfortsat sammenlagt indlsegges ophold pa indtil i alt 60 minutters betalt og ikke-betalt pause i en vagt. 4

29 Stk. 6. Turnus a. Fast turnus En turnus er etforud tilrettelagt og afgreenset tidsforbb. Chauffer en kender pa forhand rsekkefblgen of sine vagter og fridage. En turnusperiode skal gentages mindst en gang. I en turnus kan den ugentlige arbejdstid planlsegges til i gennemsnit op til 37,5 timer. Arbejdstidenfor den enkelte uge ma ikke overstige 42 timer eller vsere under 32 timer. Timer ud over 37 timer i gennemsnit pr. uge tilskrives medarbejderens afspadsering ved turnusafslutning. b. Rammetumus For fastansatte diaufferer til "los tjeneste" udenfast turnus kan der etableres rammetumus of op til seks ugers varighed med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid pa op til 37,5 timer. Arbejdstidenfor den enkelte uge ma ikke overstige 42 timer eller vsere under 32 timer, der udlignes i turnusperioden. Hvis arbejdstiden i rammetumus ved den gennemsnitlige opgerelse overstiger 37 timer afregnes de overskydende timer jf. 4, stk. 2. Note: Arbejdstiden i den enkelte uge kan ikke overstige 42 timer, medmindre der er aftalt overarbejde i den enkelte uge. Der skal minimum afregnes for 32 timer. Chaufferen kender pa forhand rsekkefolgen of sine fridage i rammeturnussen. Alle chaufferer i rammetumus meddeles vagt senest Id arbejdsdagen fer. Op til fri dage meddeles vagt til chaufforen senest kl dag en for fridagen. Note: De vagter der tildeles en rammeturmischaujfor, skal ikke vserefikseretforud. Det vil sige at rammeturnuschaufferen kan hare egne vagter. Den maksimale daglige rammetid, indenfor hvilken den enkelte chauffers vagt kan placeres, er pa 14 timer. Ved sendringer of den enkelte chauffers ramme skal gives et varsel pa 2 arbejdsdage. Ovenstaende kan dog fraviges ved skriftlig aftale med tillidsreprsesentanten." Kjabenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 5

30 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 21 l0nforhold og betalingssatser AKT/.^F Landsoverensksten 2. L0n Timelennen (inld. Bybustilleeg og fejltcelllingspenge), jf. tenblad i bilag i, udg0r: pr. i. marts 2014 kr. 129,02 pr. 1. marts 2015 kr. 131,27 pr. 1. marts 2016 kr. 133,67 5. stk. 1. Forskudttidstillaeg Aftentillffigget forh0jes med la-. 0,30 pr. 1. marts 2014, la-. 0,32 pr. 1. marts 2015 og kr. 0,35 pr. 1. marts Nattillsegget forlwjes med kr. 0,35 pr. 1. marts 2014, la-., la-. 0,38 pr. 1. marts 2015 og la1. 0,41 pr. 1. marts S0ndagstilla3gget forli0jes med la-. 0,46 pr. 1. marts 2014, la-. 0,50 pr. 1. marts 2015 og kr. 0,54 pr. 1. marts stk. 6. Delt tjeneste Tillseg for delt tjeneste forh0jes med la. 1,07 pr. 1. marts 2014, la. 1,16 pr. 1. marts 2015 og kr. 1,25 pr. 1. marts 2016

31 14. Saerlig opsparing Pr. l. marts 2014 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende Ion med 0,3 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pet. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for saerlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende Ion med 0,4 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pet. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for saerlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende ten med 0,3 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pet. af den ferieberettigende Ion til medarbejderens konto for saerlig opsparing. AKT/sF Tillaegsoverensksten 2. L0n Satsstigning pa grundten, jf. tenblad i bilag 1: Grundten pr. 1. marts 2014 forh0jes med Icr. 2,10 Grundlon pr. 1. marts 2015 forhojes med kr. 2,25 Grundlon pr. 1. marts 2016 forhojes med kr. 2,40 5. stk. 1. Forskudt arbejdstid og weekendtillaeg Forskudttidstillaegget forh0jes med Icr. 0,35 pr. 1. marts 2014, kr. 0,38 pr. 1. marts 2015 og Icr. 0,41 pr. 1. marts Weekendtillaegget forh0jes med Icr. 0,36 pr. 1. marts 2014, kr. 0,39 pr. 1. marts 2015 og kr. 0,42 pr. 1. marts stk. 6. Delt tjeneste Tillaeg for delt tjeneste forh0jes med kr. 1,07 pr. 1. marts 2014, Icr. 1,16 pr. 1. marts 2015 og Icr. 1,25 pr. 1. marts stk. 8. Manglende varsel Tillaeg for manglende varsel forh0jes med Icr. 0,35 pr. 1. marts 2014, Icr. 0,38 pr. 1. marts 2015 og kr. 0,41 pr. 1. marts Saerlig opsparing Pr. 1. marts 2014 forhojes indbetalingen af den ferieberettigende Ion med 0,3 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,95 pet. af den ferieberettigende ton til medarbejderens konto for saerlig opsparing. 2

32 Pr. i. marts 2015 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende ten med 0,4 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 2,35 pet. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for saerlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende l0n med 0,3 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 2,65 pet. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for saerlig opsparing. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 3

33 AKT/3F LANDS- OG TILL^IGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 22 redaktionelle aendringer Parterne er enige at foretage falgende redaktionelle aendringer i Lands- og Tillasgsoverensksten: Vedr0rende fagretlige regler: Det nuvcerende bilag 14 i Lands- og Tillacgsoverensksten erstattes af Protokollat fag retlige regler af 15. april 2013 indgaet mellem DIO I (Transport) og DIO II v/di pa den ene side og 3F Transport pa den anden side. Vedr0rende Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Samarbeidsfond: Protokollat Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Samarbejdsfond samt de tilh0rende protokollater grundkapital til Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Samarbejdsfond, respektive bidrag til Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Sam arbejdsfond, der er indgaet mellem DIO II v/di og 3F Transport i tilknytning til Faellesoverensksten, indarbejdes i Lands- og Tillaegsoverensksten. Vedmrende attestation af feriekort: I Lands- og Tillaegsoverenskstens 15, stk. 2 slettes folgende tekst: "Bevisfor at han holder ferie, sker ved en pategning pa kortet af den nuvserende arbejdsgiver, afa-kassen eller af socialkontoret." I stedet indsaettes folgende tekst i 15, stk. 2: "Bevis for, at medarbejderen skal have ferie, sker ved attestation af feriekortet eventuelt elektronisk. Attestationen sker til enhver tid efter samme regler s ferielovens regler for attestation afferiekontobeviser. Medarbejderen attesterer feriekortet med anfsrsel afferiedage samt dato for feriens begyndelse. Safremt medarbejderen modtager ydelser fra en a- kasse eller en /cmune, skal a-kassen eller kmunen attestere kortet, nar medarbejderen holder ferie."

34 Vedr0rende medlemskab af arbeidstoshedskasse: Tilla;gsoverenskstens 24, stk. 8 vedr0rende pligt til medlemskab af statsanerkendt arbejdstoshedskasse slettes. K0benliavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgaet aftale fyelse af Vaskerioverensksten for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Serviceoverenskomsten

Serviceoverenskomsten Serviceoverensksten Nedcnnaovnte parter har indgaet aftale fornyelse af Serviceoverensksten for en 3~arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremseettes af forligsmanden.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Emballageoverensksten for en 3- arig periode. Aftalen indgar i et samlet nueglingsforslag, safremt

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Overenskst mellem HK/Privat og Dl Overenskst ll/mejeribrugets v/di Overenskstforhandling 2014 Forhandlingsprotokollat Nedennaevnte parter har i forligsinstitutionens regi indgaet aftale fornyelse af ovennasvnte

Læs mere

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014 en Overenskomstforhandlingerne 2014 Parterne har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Turistbuschauffører m.v. for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar:

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar: Protokollat Pa et m0de i Hornstrup den 12-13. September 2013 mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionaerer blev forhandlet en fornyelse af overenskomsten med

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lageroverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem AKT Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og JA Jernbanernes Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 3F-varenummer 3030 Forord AKT s

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

ARKITEKTOVERENSKOMSTEN, KONSTRUKT0ROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen og TEKNIKEROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen

ARKITEKTOVERENSKOMSTEN, KONSTRUKT0ROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen og TEKNIKEROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen ARKITEKTOVERENSKOMSTEN, KONSTRUKT0ROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen og TEKNIKEROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2015 Nedennaivnte parter har indgaet aftale om fornyelse

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 5 2 Arbejdstid... 5 2 a Feriefridage... 5

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere Fællesoverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst

Læs mere