AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014"

Transkript

1 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har indgaet aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillaegsoverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt et sadant fremssettes af forligsmanden. Fremsaottes et samlet maeglingsforslag ikke, trseder overenskstparterne sammen for at drofte situationen med henblik pa eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtasgter eller love. Traiffes en sadan beslutning ikke, bortfalder naorvaorende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennaevnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennaevnte opstilling: 1. protokollat vikarer 2. protokollat forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov 3. protokollat foracldreorlov til foraeldre af samme k0n 4. protokollat foraeldreorlov 5. protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 6. protokollat rejsetid 7. protokollat stotte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 8. protokollat supplerende stotte til kpetenceudvilding for forskudttidsmedarbejdere 9. protokollat erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan 10. protokollat lettere adgang til st0tte fra HTSK-fonden 11. protokollat oplysninger brug af vikarer fra overenskstdaekkede virksheder 12. protokollat deltidsbeskacftigelse 13. protokollat udvalgsarbejde gps til registrering af arbejdstid 14. protokollat kpensationsfrihed/ua-tid 15. protokollat pensionsordning for AKT/3F Tillaegsoverensksten 16. protokollat regulering af satser for landsgraenseoverskridende k0rsel 17. protokollat fors0gsordning vedrarende arsnorm 18. protokollat procedure ved afskedigelse af tillidsrepraesentanter 19. protokollat projekter i relation til planlsegning af vognl0b 20. protokollat alternative arbejdstidsregler 21. protokollat l0nforhold og betalingssatser 22. protokollat redaktionelle aendringer Herefter udestar ingen krav parterne imellem. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

2 AKT/3F LANDS- OG TILLiEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1 vikarer I Lands- og Tillasgsoverenskstens 29 indsaettes et nyt stk. 3 med f0lgende ordlyd: "Vikarer fra vikarbureauer Pa anmodning fra deres tillidsrepraesentant eller sf's Transportgruppe skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udf0rer opgaver pa virlcsheden indenfor overenskstens faglige gyldighedsrade. I oplysningerne skal indga virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet har oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en Dl-medlemsvirkshed, er ramt af en lovligt varslet eller ivasrksat hovedkonflikt til st0tte for et krav overenskst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirkshed, kan hver af overenskstparterne begsere et m0de svarende til det, s er beskrevet i stk. 1. Pa modet soges tilvejebragt en forhandlingsmacssig l0sning for at undga, at kollektive kampskridt ivajrkseettes. I sadanne situationer kan vikarbureauet optages i DI og overenskstdaekkes, selv en konflikt er varslet eller ivasrksat." Overskriften til Lands- og Tillacgsoverenskstens 29 asndres til: "Underleverand0rer og vikarer" Bestemmelsen traeder i kraft 1. marts K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

3 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det forh0jede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers bar selsorlov jf. Lands- og Tillsegsoverenskstens 7, stk. 4, udg0r f0lgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag Icr. pr. time/kr. pr. maned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 12,75/2.040,00 Bestemmelsen traeder i kraft 1. juli Kebenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

4 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 foraeldreorlov til foraeldre af samme k0n Parterne er enige, at f0lgende tekst i det nuvaerende stk. 3 a i Lands- og Tillsegsoverenskstens 20 udgar: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til fader en eller moderen" Og erstattes med f0lgende tekst: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller andenforeelder" Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

5 AKT/3F LANDS- OG TILL/EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 foraeldreorlov Parterne er enige, at det nuvserende stk. 3 a i Lands- og Tillaegsoverensksten 20 erstattes af f0lgende teles t: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under foraeldreorlov i indtil 13 uger. Afdisse 13 uger har hver afforseldrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforselder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den andenforselder. Betalingen i disse 13 uger svarer til fidd Ion, dog maksimalt kr. 145,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter f0dslen. Medmindre andet aft ales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver afforseldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aft ales. Det er enforudssetningfor betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Safremt refusionen matte vasre mindre, nedsaettes betaling til medarbejderen tilsvarende." Anmasrkningen i Lands- og Tillasgsoverenskstens 20, stk. 3a vedrerende forli0jet pensionsbidrag under barselsorlov fastholdes soxn hidtil. Den nye bestemmelse har virkning for b0rn, for hvilke der pabegyndes foraeldreorlov den 1. juli 2014 eller senere. K/abenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

6 AKT/3F LANDS- OG TILLtflGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 frihed til vejledning ved afskedigelse Parterne er enige at indssette et nyt stk. 5 i Lands- og Tillaegsoverenskstens 25: "Medarbejdere, s afskediges pa grund af struktureringer, nedskseringer, virkshedslukning eller andrepa virksheden beroendeforhold, har ret til frihed med fen i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under forrwdent hensyn til virkshedens drift - til at sege vejledning i a-kassen/fagforeningen." Bestemmelsen traedcr i kraft 1. maj Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

7 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 rejsetid Parterne er enige, at den nuvaerende 9, stk. 1, i Landsoverensksten erstattes af f0lgende tekst: " 9 Tjeneste pa andre niter Stk. 1 Betaling pa andre niter Selv en chauffer overuejende anvendes til ijeneste pa en bestemt rate, skal han/hun uden sserligt vederlag vsere pligtig at forrette tjeneste pa andre busruter for samme arbejdsgiver, hvis behovet skyldes ferie, sygd eller afspadsering. Chaufferen oppebserer i safald en betaling pa 1 minutpr. kileter efter den til enhver tid gseldende grundlentimesats i overensksten, beregnet for det antal kileter s afstandenfra medarbejderens bopsel til udearbejdsstedet og retur er Isengere end afstanden fra medarbejderens bopeel til virksheden og retur." Endvidere er parterne enige, at den nuvaerende 9 i Tillaegsoverensksten erstattes af folgende tekst: " 9 Tjeneste pa andre niter Stk. 1 Pligt til tjeneste pa andre niter Selv en chauffer overvejende anvendes til ijeneste pa en bestemt rute, skal han/hun uden sserligt vederlag vsere pligtig at forrette tjeneste pa andre busruter for samme arbejdsgiver. I den forbindelse betales der alenefor den del af befordringstiden, s overstiger medarbejderens normale befordringstidfra bopeel til virksheden og retur. Stk. 2 Kerselsgodtgorelse Hvis eget laaretej benyttes efter aftale med arbejdsgiveren, betales alene kiletergodtgerelse i henhold til statens taksterfor laarselsgodtgerelse, hvis afstanden fra medarbejderens bopazl til udearbejdsstedet og retur er Isengere end afstandenfra medarbejderens bopsel til virksheden og retur. Der betales - ud over lennenjf. stk. 1 - alene kiletergodtgerelse for merafstanden."

8 Bestemmelserne traeder i kraft i. maj K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

9 AKT/3F LANDS- OG TILL3EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 st0tte til screening til FVU- og ordblindeundervisning Parterne er enige det hensigtsmaessige i, at medarbejderne har gode grundlseggende feerdigheder i danslc og regning/matematilc. Lands- og Tillaegsoverenskstens 22a, stk. 4B Andres til: "B. Almen kvalificering pa grundlaeggende niveau og screening Alle medarbejdere har ret til at fa fri - med sasdvanlig ovcrenskstma^ssig ten, jf. stk. 3 - til at deltage i almen kvalificering pa grundlaeggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at fa fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nsevnte uddannelser. Der betales sasdvanlig overenskstmaessig Ion, jf. stk. 3. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil daekkes gennem st0tte fra HTSK-fonden og eventuel l0ntabsgodtg0relse (f.eks. SVU), jf. stk. 6." Bestemmelsen traeder i kraft den 1. maj K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

10 AKT/3F LANDS- OG TILLiEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 supplerende st0tte til kpetenceudvming for forskudttidsmedarbejdere Der er enighed, at Handels-, Transport- og Servicesektorens KpetenceudviMingsfond (HTSK-fonden) i sin tildeling af st0tte til forskudttidsmedarbejderes og sldfteholdsarbejderes deltagelse i aktiviteter, s i 0vrigt st0ttes fra fonden, i beregningsgrundlaget for tenkpensationen medtager henholdsvis forskudttidstillaegget og skifteholdstillaegget. Dette vedr0- rer alene begrebet "seedvanlig overenskstmsessig l0n" i situationer, hvor HTSK-fonden yder st0tte, og ikke i andre bestemmelser i overensksten. I Lands- og Tillsegsoverenskstens 22a, stk. 3 slettes f0lgende tekst: "Seedvanlig overenskstmsessig Ion" betyder i denne forbindelse den bn, s medarbejderen ville have optjent, hvis der havde vseret tale arbejde pa samme tid, og afsamme varighed s den pagseldende uddannelse. I "seedvanlig overenskstmasssig ten" medregnespersonlige tillseg, men ikke tilleegfor gener og overtid." I stedet indssettes f0lgende i stk. 3: "Seedvanlig overenskstmeessig ten" er i denne forbindelse svarende til definitionen affuld ten indeholdt i bilag 2 til overensksten." Ovenstaende trader i med virkning fra den 1. januar Kjabenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

11 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan Parterne er enige, at det er en forudsaetning for virkshedernes konkurrenceevne og den fortsatte beskseftigelsesvaekst i Danmark at hseve medarbejdenies kpetenceniveau. Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse far med overensksten 0gede muligheder for at blive kpetenceafldaret, saledes at det bliver tydeligt, hvad medarbej deren mangier for at blive faglcert. Det indebaerer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlaegningen i virksheden. Et uddannelsesteft kan bedst fremmes, hvis medarbejderne, ogsa mens de er i beskseftigelse, far afldaret, hvilke kpetencer de bar, og bvordan de bedst kan teftes. Pa den baggrund er der enighed folgende nye tekst i Lands- og Tillasgsoverenskstens 22a, stk. 4C, jf. bilag 1. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst II v / DI For 3F Transport

12 BILAG 1 22a, stk. 4C C. Erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem virkshed og medarbejder Cl. Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 9 maneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til fri - med ssedvanlig overenskstmacssig l0n, jf. stk. 3, samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen. C2. Det er en forudseetning, at de pagseldende kurser er fattet af en virkshedsuddannelsesplan aftalt mellem virkshed og medarbejder, jf. stk. 2. Det er desuden en betingelse, at kurserne er optaget pa den af HTSK-fondens bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Sidstnsevnte betingelse kan fraviges, safremt der er tale kurser, der indgar pa en uddannelsesplan s led i at opna en relevant erhvervsuddannelse, jf. C3. C3. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsaetning for eventuel st0tte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgar pa virkshedsuddannelsesplanen. Virkshedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes pa baggrund af en individuel kpetencevurdering, jf. punkt A. Kpetencevurderingen skal afldare, hvilke kurser medarbejderen mangier for at na en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kpetencevurdering f0rer til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemfores for at na frem til faglsert niveau. Denne kan anvendes bade af medarbejderen selv i forbindelse med selwalgt uddannelse, og af virksheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virkshedsuddannelsesplan. Kpetencevurderingen/erhvervsskolens plan samt virkshedsuddannelsesplanen skal registreres hos HTSK-administrator s forudsaetning for bevilling af st0tte fra HTSK-fonden. C4. For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsaetning for eventuel st0tte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgar pa virkshedsuddannelsesplanen, s beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksheden. Registrering af virkshedsuddannelsesplanen skal ske hos HTSK-administrator. C5. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil daskkes gennem stotte fra HTSKfonden og eventuel l0ntabsgodtg0relse (f.eks. VEU-godtgorelse), jf. stk. 6. C6. Denne betingelse kan dog ikke g0res gaeldende, hvis der er tale lovpligtig efteruddan nelse for erhvervschauff0rer, s er n0dvendig for, at medarbejderen kan varetage sin jobfunktion. HTSK-fonden yder ligeledes tilskud til daekning af gebyr for udstedelse af chaufforuddannelsesbeviset. C7. Uddannelsesaktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udg0re to uger pr. ar. /Endringerne trader i kraft for ans0gninger, der indgives efter 1. januar

13 AKT/3F LANDS- OG TILLZEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 10 lettere adgang til st0tte fra HTSK-fonden Der er enighed i Lands- og Till3egsoverenskstens 22a, stk. 4C at asndrc kravet til medarbejdernes anciennitet, sa f0rste afsnit i punkt C med virkning fra 1. maj 2014 far M- gende ordlyd: "Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 maneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at fa fri - med saedvanlig overenskornstmsessig ktnjf stk. 3 samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aft alt mellem virksheden og medarbejderen." Tilsvarende sendres 1. afsnit i 22a, stk. 4D med virkning fra 1. maj 2014 til f0lgende: 'Medarbejdere, der har mindst 6 maneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse) i op til 2 uger aret. Ved fortsat beskasftig else i samme virkshed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret. Dog /can der maksimalt opsamles 6 uger overs ar. Defizrst optjente uddannelsesuger forbruges fzirst." Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

14 AKT/3F LANDS- OG TILL53GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 oplysninger ved brug af vikarer fra overenskstdsekkede vikarbureauer I overensksten indsaettes en ny 30 med f0lgende ordlyd: "Hvor enfagretlig sag vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, s er fattet af en kollektiv overenskst, skal brugervirksheden, s vikaren har veeret udsendt til, pa anmodning fra en af overenskstparterne informere relevante lokalaftaler og kutymer angaende Ion og arbejdstid, s virksheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholdefor de arbejdsfunktioner, vikarerne udforer pa virksheden. Bestemmelsen eendrer ikke pa, at alene vikarbureauet er ansvarligt for vikarernes anssettelsesforhold. Brugervirksheden lean ikke drages til ansvarfor vikarbureauets eventuelle overtrsedelser afdisse." Herefter bliver overenskstens nuv^rende 30 til 31 og sa fremdeles. Bestemmelsen traeder i kraft den 1. marts 2014, og gselder for sager, der er rejst efter denne dato. Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

15 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 deltidsbeskaeftigelse Parterne er enige, at f0lgende tekst i det nuveerende stk. 8 i i i Lands- og Tillaegsoverensksten udgar: "Virkshederne kan antage chaujfbrer til deltidsarbejde under forudssetning af, at de ikke iforvejen har beskxftig else pa jidd tid i den pagseldende eller anden virkshed. Virkshederne ma normalt ikke reducere antallet af fuldtidsbeskseftigede chaufferer i forbindelse med etablering af deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstidfor deltidsansatte chaujfbrer skal udg0re mindst 15 og hqjst 30 ti mer." Og erstattes med f0lgende tekst: "Virkshederne kan antage chaufforer til deltidsarbejde. Virkshederne ma normalt ikke reducere antallet af fiddtidsbeskseftigede chauff0rer i forbindelse med etablering af deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstidfor deltidsansatte chaujferer skal udgore mindst 15 timer." Til sidst i Lands- og Tillaegsoverenskstens 1, stk. 8 indsaettes f0lgende tekst: "Overenskstparterne tager bestemmelsen op til droft else, safremt deltidsloven matte blive sendret." /Endringerne traeder i kraft med virkning fra den 1. marts Kjabenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

16 AKT/3F LANDS- OG TILL/EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 udvalgsarbejde GPS-systemer til registrering af arbejdstid Parterne er enige at indssette f0lgende s bilag 24 til til Landsoverensksten og bilag 23 til Tillaggsoverensksten: Udvalgsarbejde anvendelse af GPS-systemer til registrering af arbejdstid Parterne vil i overenskstperioden nedssette et udvalg, der skal drefte mulighederne for at anvende GPS-systemer s grundlag for registrering af arbejdstid, herunder s grundlag for l0nafregning. Udvalget skal pabegynde sit arbejde umiddelbart efter overenskstforhandlingerne, og dette arbejde skal vsere afsluttet senest den 1. juli Safremt udvalgsarbejdet resulterer i brugbare modeller for at anvende GPS-systemer til regi strering af arbejdstid, herunder retningslinjer for en sadan brug af GPS-systemer, vil virkshederne og chauff0rerne i rader, hvor de tekniske mulighed herfor findes, lokalt kunne trasffe aftale en fors0gsordning her, jf. bilag 6. Parterne er enige at evaluere eventuelle fors0gsordninger ved overenskstperiodens udl0b. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

17 AKT/3F LANDS- OG TILLiEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 kpensationsfrihed/ua-tid Parterne er enige, at f0lgende formulering tilfajes til sidst i Tillsegsoverenskstens i, stk. 2, pkt. c: "Med virkning fraforste koreplansskift efter den l. december 2014 erstattes ovennaevnte af felgende: For hver vagt pabegyndt fra Id eller senere ydes derfor arbejdstid indtil 4 timer en /cpensation pa 12 minutters fvihed, ogfor arbejdstid ud over 4 timer en /cpensation pa 24 minutters frihed. Herudover ydes derfor arbejde, der udf0res i tidsrummetfra kl til kl , en /cpensation pa 1,7 minuts frihed for hverfulde times arbejde. Den opsparede frihed tilskrives medarbejderens afspadseringskonto og handieres i henhold til reglerne afspadsering i overenskstens 4, stk. 4. Note: Beregningsteknisk svarer 1,7 minuts frihed for hver fulde times arbejde til 0,3 minuts frihedpr.fulde 12 minutters arbejde. -o- Med virkning frafbrste koreplansskift efter den 1. december 2015 erstattes ovennaevnte of folgende: For hver vagt pabegyndt fra kl eller senere ydes derfor arbejdstid indtil 4 timer en /cpensation pa 6 minutters frihed, ogfor arbejdstid ud over 4 timer en /cpensation pa 12 minutters frihed. Herudover ydes derfor arbejde, der udf0res i tidsrummetfra kl til kl , en /cpensation pa 3,4 minutters frihed for hverfulde times arbejde. Den opsparede frihed tilskrives medarbejderens afspadseringskonto og handteres i henhold til reglerne afspadsering i overenskstens 4, stk. 4. Note: Beregningsteknisk svarer 3,4 minuts frihed for hverfulde times arbejde til 0,7 mi nuts frihed pr.fulde 12 minutters arbejde. -o-

18 Med virkning fra ferste laareplansskift efter den l. december 2016 erstattes ovenneevnte af folgende: For arbejde, der udfbres i tidsrummetfra kl til kl , ydes en kpensationpa 5 minutters frihedfor hver fulde times arbejde. Den opsparede frihed tilskrives medarbejderens afspadseringskonto og handteres i henhold til reglerne qfspadsering i overenskstens 4, stk. 4. Note: Bereg n ingstekn isk svarer 5 minutters frihedfor hver fulde times arbejde til 1 minuts frihedpr. fulde 12 minutters arbejde." Kjabenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

19 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 pensionsordning for AKT/3F Tillaegsoverensksten Parterne er enige, at 7, stk. 1 i Tillaegsoverensksten erstattes af f0lgende formulering: Stk. 1 Pensionsordning a. Chauff0rer, der indtraeder i pensionsordning den 1. juli 2014 eller senere Pensionsordningen fatter chaufferer over 18 ar, der den 1. juli 2014 eller senere opnar 2 maneders anciennitet inden for de sidste 2 ar. Note: Hvis medarbejderen i forvejen er optaget i en arbejdsmarkedspension, er der krav pa pension fra forste anssettelsesdag og/eller hvis medarbejderen inden for de sidste 2 ar har veeret beskasftiget indenfor PensionDonmarks rade, under en overenskstdsekkende 1<0rselpa gummihjul (godstransport, turistharsel, taxakorsel, rutebillaarsel), skal denne anciennitet medregnes ved opgorelsen a/2 maneders anciennitetskravet. Indbetalingerne foretages af arbejdsgiveren til PensionDanmark eller et af dette selskab valgt administrationsselskab. Prsemiebetalingen til pensionsordningen udg0r med 2/3 arbejdsgiverbetalt og 1/3 tenmodtagerbetalt af den A-skattepligtige Ion i alt 12,0 %. L0nmodtageren betaler 4,0% af bidraget, arbejdsgiveren 8,0%. Hvor der er indgaet aftale bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sadan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. Chauffcrer, der har veeret beskseftiget mindst 1 ar pa Tillacgsoverenskstens rade og s er fattet af pensionsordningen i dette pkt. a, modtager et ssorligt pensionskpensationstillaeg pa kr. 6,05 pr. time. Tillasgget gives for maksimalt 37 timer pr. uge.

20 b. ChauffSarer, der indtraeder eller er indtradt i tillaegsoverenskstens pensionsordning for den i. juli 2014 Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag udg0r 13,2 % af grundl0nnen. Note: Pensionsordningen oprettes med virkning fra den forste i den maned, hvor den ansatte har vseret beskseftiget i mindst 1 or pa Tilleegsoverenskstens rade (HTradet). Chauff0rer, s ildce har vasret beskaeftiget i mindst 1 ar pa Tillaegsoverenskstens rade inden den 1. juli 2014, er fattet af pensionsordningen i stk. 1, pkt. a. Chauff0rer, der allerede er fattet af pensionsordningen i stk. i, pkt. b, har ved skriftligt anmodning til arbejdsgiveren ret til at blive overfort til pensionsordningen anf0rt under stk. 1, pkt. a. Skriftlig anmodning skifte af pensionsordning efter denne bestemmelse skal fremsasttes senest en maned f0r den 1. juli 2014 eller den 1. januar 2015 med henblik pa skifte pr. disse datoer. Anmodning skifte af pensionsordning kan herefter fremsasttes en gang aret senest den 1. december med henblik pa skifte af pensionsordning pr. 1. januar det f0lgende ar, farste gang pr. 1. januar Chaufforer, der er fattet af pensionsordningen i stk. 1, pkt. b, bevarer sin ret til at deltage i denne ordning, sa laenge ansaettelsen under Tillaegsoverensksten bestar, herunder ved virkshedsoverdragelse i forbindelse med operat0rskifte. Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

21 AKT/3F LANDS- OG TILUEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 16 regulering af satser for landsgraenseoverskridende rutek0rsel Parterne er enige, at satserne, der gaelder for landsgraenseoverskridende rutekarsel efter Lands- og Tillsegsoverenskstens 11, stk. 4, reguleres redaktionelt pa baggrund af reguleringen af disse satser ved parternes fornyelse af Turistoverensksten mellem DI Overenskst I og 3F Transport. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

22 AKT/3F LANDS- OG TILIJEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 17 fors0gsordning vedr0rende arsnorm Parterne 0nsker at st0tte op muligheden for at afpreve brugen af arsnorm i virkshederne via etablering af fors0gsordninger efter Lands- og Tillasgsoverenskstens bilag 6. I Lands- og Tillasgsoverenskstens l, indsaettes f0lgende tekste s nyt stk. 7: "Forsegsordning arsnorm Der kan inclgas lokalaftale fravigelse afreglerne turnus i 1, stk. 6 iforbindelse med indforelse af arsnorm. En sadan lokalaftale skal indgas efter reglerne i overenskstens bilag 6 fors0gsordninger og pa gmndlag af overenskstparternes fselles opg0relse af timer og arbejdsdage i en arsnorm." Stk. 7 bliver herefter til stk. 8 og sa fremdeles. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

23 AKT/3F LANDS- OG TILLZEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 18 procedure ved afskedigelse af tillidsrepraesentanter Parterne er enige, at indholdet af den nuvasrende 27. stk. 6 i Lands- og Tillsegsoverensksten slettes og erstattes af folgende tekst: "Hvis en arbejdsgiverfinder, at derforeligger tvingende arsager efter stk. 5, afsnit 1, til at opsige en tillidsreprsesentant, der er valgt efter reglerne i stk. 1 til 3, skal han rette henvendelse til DIO I, der derefter kan rejse sp0rgsmalet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid i bilag 14. Meeglingsm0de skal i safald afholdes senest 7 kalenderdage efter mseglingsbegeeringens fremkst, og denfagretlige behandling skal i 0vrigtfremmes mest muligt. En tillidsreprassentants arbejdsforhold kan normaltikke afbrydes i varselsperioden,f0r hans organisation harfaet lejlighed til at prove afskedigelsens berettigelse vedfagretlig be handling. Fastslas det ved denfagretlige behandling, at derforeligger tvingende arsager til afskedi gelse aftillidsreprsesentanten, betragtes opsigelsesvarslet s afgivetved mseglingsbegbe ring ens fremkst. Sporgsmalet berettigelsen aftillidsrepraesentantens afskedigelse og storrelsen afden til ham evt. tilkne erstatning af gores endelig vedfagretlig behandling. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse aftillidsreprsesentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved denfagretlige behandling, er virksheden ud over Ion for varselsperioden pligtig til at betale en erstatning, hvis storrelse skal vsere afheengig afstsendighederne, men s ikke kan overstige 13 ugers Ion, s beregnes efter tiuidsrepraisentantens gennemsnitsfortjeneste i de sidste 3 maneder. Denne erstatning er endelig." iendringen trader i kraft for afskedigelser, der pataenkes foretaget efter den 1. april Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

24 AKT/3F LANDS- OG TILLiEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 19 projekter i relation til planlaegning af vognlob Parterne er enige at st0tte op muligheden for at ans0ge Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Samarbejdsfond til initiativer og projekter, der kan fremme formalet bag den failles erklairing i bilag 15 i Lands- og Tillaegsoverensksten. Kobenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport

25 AKT/3F LANDS- OG TILL^EGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 20 alternative arbejdstidsregler Parterne er enige, at der kan indgas lokalaftale mellem virlcsheden og tillidsreprsesentanten at folge nedenfor anf0rte regels^t for tilrettelaeggelsen af arbejdstiden i stedet for at f0lge reglerne her i Landsoverensksten i, stk. 3, stk. 3a og stk. 6, punkt a og b samt i Tillsegsoverenskstens 1, stk. 3 og stk. 6, punkt a og b. Lokalaftaler indgaet efter dette bilag skal sendes til overenskstparterne til orientering senest en maned efter indgaelsen. Parterne er enige at evaluere ordningen inden 1. September De alternative arbejdstidsregler kan anvendes for dele af virkshedens vagtplaner sidelobende med overenskstens nuvaerende regelsaet. En lokalaftale at anvende dette regelsaet kan opsiges med tre maneders varsel til ophor ved nsestfolgende ordinaere k0replanskifte. Bilaget indsaettes s bilag 24 i overensksten. Det traeder i kraft den 1. marts 2014 og kan benyttes fra forst kmende k0replanskift herefter. F0lgende kan aftales i Landsoverensksten: "Stk. 3. Pauser a. Pauser ved vagter over 5 timer Ved vagter pa over 5 timer skal der mindst afholdes en sammenhsengende pause d mini mum 30 minutters varighed. I stedet for denne pause kan med tillidsreprsesentanten lokalt skriftligt aftales kortere pause(r)/ophold. Note: Ved opgorelse af vagtlsengden medregnes bade arbejdsgiverbetalte og selvbetalte pauser. Vagtlsengden opgbres derforfra tjenestetidens begyndelse en given dag til tjenestetidens ophor, se dog 1, stk. 5 delte vagter. Den daglige arbejdstid kan kun afbrydes 2 gauge ud over en daglig pause. For disse afbrydelser gselder folgende:

26 Pausens leengde er minimum 15 minutter og maksimalt 60 minutter. De 60 minutter skalforstas s sammenlagt 60 minutter i en vagt. Pausetid udover deforste 60 minutter regnes s effektiv arbejdstid, Pcmser/opholdpa under 15 minutter regnes s effektiv arbejdstid. Note: Vedfor sen ankst til pause skal der betales overtidfor den tidforsinkelsen vedr0- rer. Det er dog i den forbindelse altid en foruds&tning at pausen er vagtplaneret til mini mum 15 minutter. b. Pausebetaling Der betales ved vagter pa over 5 timer 25 minutters pause of arbejdsgiveren. Safremt der med tillidsreprsesentanten of tales en kortere pause, tillaegges den manglende pausetid den daglige arbejdstid, og indgar hermed i savel den daglige maksimale arbejdstid s ugentlige arbejdstid. For vagter, hvor arbejdsgiveren skal betale 25 minutters pause, kan alene indlsegges op til 35 minutters ikke-betaltpause i en vagt. Ved indgaelse of lokalaftale brug of de alternative arbejdstidsregler kan det aft ales, at den betalte pause helt eller delvist konverteres til et lontillaeg baseret pa en of overenskstparterne fastsat sats pr. minuts pause, der konverteres. Der kanfortsat sammenlagt indlsegges opholdpa indtil i alt 60 minutters betalt og ikke-betalt pause i en vagt. Stk. 3 a. Pausereglerfor bybusser indenfor landsoverenskstens rade I stedetfor 1, stk. 3 gselder nedenstaende pausereglerfor bybusser ifolgende byer: Slag else, Nsestved, Odense, Svendborg, Esbjerg, Fredericia, Horsens, Kolding, Vejle, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Arhus, Viborg, Frederikshavn, Hjorring og Aalborg. Detteforhold fatter ikke regional laarsel og anden harsel udenfor bybusharsel. For ovrig bybushsrsel geelder Landsoverenskstens 1, stk. 3. Vagter op til 6V2 time Ved vagter pa op til 6% time skal afholdes en sammenhsengende pause a minimum 30 mi nutters varighed. Vagter over 6V2 time Ved vagter pa over 6% time skal udover ovennsevnte afholdes en pause a minimum 15 mi nutters varighed. For 15 % afvagternes vedkmende kan ved vagter pa over 6% time dagligt, i stedetfor ovennsevnte, afholdes en samlet pause a minimum 45 minutters varighed. Dette kan fraviges ved skriftlig aftale med tillidsreprsesentanten. Eksempelvis ved at aft ale, at pauser afholdes s to pauser pa hver minimum 20 minutter, tre pauser pa hver mini mum 15 minutter eller en samlet pause pa minimum 45 minutter. Der kan maksimalt ind lsegges tre ophold i en vagt. Ophold derudover regnes s effektiv arbejdstid. 2

27 Betalingfor pause Der betales altidfor 45 minutters pause. Ved pauseafholdelse udover 45 minutter i en vagt kan arbejdsgiveren fratrsikke op til 15 minutters pause. Ved pausetrsek er det enforudsastning, at pausen er mindst 15 minutter. Ophold under 15 minutter regnes s effektiv arbejdstid. Er den samlede daglige pause mindre end den arbejdsgiverbetalte pause, tillasgges den manglende pausetid den daglige arbejdstid. Note: Ved for sen ankst til en obligatorisk pause, skal der betales overtidsbetaling for den tidforsinkelsen vedmrer. For sen ankst til en obligatorisk pause udhser saledes ikke kravpa yderligere eller forlsenget pausetid. Note: Fradrag aftillseg (vedpausefradrag) kan kunfinde sted, safremt pausen ligger i det tidsrum i vagten, hvori tillsegget skulle optjenes. Ved indgaelse of lokalaftale brug afde alternative arbejdstidsregler kan det aft ales, at den betalte pause helt eller delvist konverteres til et lontillseg baseret pa en of overenskstparterne fastsat sats pr. minuts pause, der konverteres. Der kanfortsat sammenlagt indlaegges ophold pa indtil i alt 60 minutters betalt og ikke-betalt pause i en vagt. Stk. 6. Tumus a. Fast tumus En tumus er etforud tilrettelagt og afgrsenset tidsforteb. Chaufforen kender pa forhdnd reekkefelgen of sine vagter og fridage. En turnusperiode skal gentages mindst en gang. En tumus kan planlsigges med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid pa op til 37,5 timer. Arbejdstiden for den enkelte uge ma ikke overstige 42 timer eller vsere under 32 timer. Ti mer ud over 37 timer i gennemsnit pr. uge tilskrives medarbejderens afspadsering ved turnusafslutning. Tumusperiodens Isengde kan maksimalt vsere 16 uger. b. Rammetumus For fastansatte chaufforer til "I0S tjeneste" udenfast tumus kan der etableres rammetumus of op til seks ugers varighed med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid pa op til 37,5 timer. Arbejdstiden for den enkelte uge md ikke overstige 42 timer eller vsere under 32 timer, der udlignes i turnusperioden. Hvis arbejdstiden i rammetumus ved den gennemsnitlige opgorelse overstiger 37 timer ugentligt afregnes de over sky dende timer jf. 4, stk. 2. Note: Arbejdstiden i den enkelte uge kan ikke overstige 42 timer, medmindre der er aftalt overarbejde i den enkelte uge. Der skal minimum afregnes for 32 timer. Chaujforen kender pa forhdnd rgekkefolgen of sine fridage i rammeturnussen. Alle chaufferer i rammetumus meddeles vagt senest kl arbejdsdagenfor. Op til fridage meddeles vagt til chaufforen senest kl dagenfer fridagen. Note: De vagter, der tildeles en rammeturnuschauffer, skal ikke vsere fikseretforud. Det vil sige, at rammeturnuschaujf0ren kan hare egne vagter. 3

28 Den maksimale daglige rammetid, indenfor hvilken den enkelte chauffors vagt kan placeres, er pa 14 timer. Ved aendringer of den enkelte chauffers ramme skal gives et varsel pa 2 arbejdsdage." F0lgende kan aftales i Tilleegsoverenslcsten: "Stk. 3. Pauser a. Vagter op til 6 2 time Ved vagter pa op til 6V2 time skal afholdes en sammenheengende pause a minimum 30 minutters varighed. Eksempel: Hvis en vagt er 6 timer og 29 minutter og derfor forudssetter en sammenheen gende pause pa 25 minutter, betyder dette, at de 30 minutter er indeholdt i de 6 timer og 29 minutter, hvorimod ovrige betalte pauseminutter tillsegges den daglige arbejdstid. I dette eksempel udteses saledes ikke den ekstra pause pa 15 minutter. Vagt ens Isengde opgores i dette eksempel saledes s en vagt under 6 timer og 30 minutter. b. Vagter over 6V2 time Ved vagter pa over 6 V2 time skal udover ovennsevnte afholdes en pause a minimum 15 minutters varighed. For 15% afvagternes vedkmende kan ved vagter pa over 6% time dagligt, i stedetfor ovennsevnte, afholdes en samlet pause a minimum 45 minutters varighed. Dette kanfraviges ved skriftlig aft ale med tillidsrepraesentanten. Eksempelvis ved at of tale, at pauser afholdes s to pauser pa hver minimum 20 minutter, tre pauser pa hver mini mum 15 minutter eller en samlet pause pa minimum 45 minutter. Der kan maksimalt indleegges tre ophold i en vagt. Ophold derudover regnes s effektiv arbejdstid. Dette kanfraviges ved skriftlig aftale med tillidsreprassentanten. c. Betaling for pause Der betales altidfor 45 minutters pause. Ved pauseafholdelse udover 45 minutter i en vagt kan arbejdsgiverenfratrsekke op til 15 minutters pause. Ved pausetrsek er det enforudssetning, at pausen er mindst is minutter. Ophold under 15 minutter regnes s effektiv ar bejdstid. Er den samlede daglige pause mindre end den arbejdsgiverbetalte pause, till&gges den manglende pausetid den daglige arbejdstid. Note: Ved for sen ankst til en obligatorisk pause, skal der betales overtidsbetaling for den tidforsinkelsen vedrerer. For sen ankst til en obligatorisk pause udteser saledes ikke krav pa yderligere eller farising et pausetid. Note: Fradrag aftilleeg (ved pausefradrag) kan kunfinde sted, safremt pausen ligger i det tidsrum i vagten, hvori tillaegget skulle optjenes. Ved indgaelse of lokalaftale brug of de alternative arbejdstidsregler kan det aftales, at den betalte pause helt eller delvist konverteres til et l0ntillseg baseret pa en of overenskstparterne fastsat sots pr. minut pause, der konverteres. Der kanfortsat sammenlagt indlsegges ophold pa indtil i alt 60 minutters betalt og ikke-betalt pause i en vagt. 4

29 Stk. 6. Turnus a. Fast turnus En turnus er etforud tilrettelagt og afgreenset tidsforbb. Chauffer en kender pa forhand rsekkefblgen of sine vagter og fridage. En turnusperiode skal gentages mindst en gang. I en turnus kan den ugentlige arbejdstid planlsegges til i gennemsnit op til 37,5 timer. Arbejdstidenfor den enkelte uge ma ikke overstige 42 timer eller vsere under 32 timer. Timer ud over 37 timer i gennemsnit pr. uge tilskrives medarbejderens afspadsering ved turnusafslutning. b. Rammetumus For fastansatte diaufferer til "los tjeneste" udenfast turnus kan der etableres rammetumus of op til seks ugers varighed med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid pa op til 37,5 timer. Arbejdstidenfor den enkelte uge ma ikke overstige 42 timer eller vsere under 32 timer, der udlignes i turnusperioden. Hvis arbejdstiden i rammetumus ved den gennemsnitlige opgerelse overstiger 37 timer afregnes de overskydende timer jf. 4, stk. 2. Note: Arbejdstiden i den enkelte uge kan ikke overstige 42 timer, medmindre der er aftalt overarbejde i den enkelte uge. Der skal minimum afregnes for 32 timer. Chaufferen kender pa forhand rsekkefolgen of sine fridage i rammeturnussen. Alle chaufferer i rammetumus meddeles vagt senest Id arbejdsdagen fer. Op til fri dage meddeles vagt til chaufforen senest kl dag en for fridagen. Note: De vagter der tildeles en rammeturmischaujfor, skal ikke vserefikseretforud. Det vil sige at rammeturnuschaufferen kan hare egne vagter. Den maksimale daglige rammetid, indenfor hvilken den enkelte chauffers vagt kan placeres, er pa 14 timer. Ved sendringer of den enkelte chauffers ramme skal gives et varsel pa 2 arbejdsdage. Ovenstaende kan dog fraviges ved skriftlig aftale med tillidsreprsesentanten." Kjabenhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 5

30 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 21 l0nforhold og betalingssatser AKT/.^F Landsoverensksten 2. L0n Timelennen (inld. Bybustilleeg og fejltcelllingspenge), jf. tenblad i bilag i, udg0r: pr. i. marts 2014 kr. 129,02 pr. 1. marts 2015 kr. 131,27 pr. 1. marts 2016 kr. 133,67 5. stk. 1. Forskudttidstillaeg Aftentillffigget forh0jes med la-. 0,30 pr. 1. marts 2014, la-. 0,32 pr. 1. marts 2015 og kr. 0,35 pr. 1. marts Nattillsegget forlwjes med kr. 0,35 pr. 1. marts 2014, la-., la-. 0,38 pr. 1. marts 2015 og la1. 0,41 pr. 1. marts S0ndagstilla3gget forli0jes med la-. 0,46 pr. 1. marts 2014, la-. 0,50 pr. 1. marts 2015 og kr. 0,54 pr. 1. marts stk. 6. Delt tjeneste Tillseg for delt tjeneste forh0jes med la. 1,07 pr. 1. marts 2014, la. 1,16 pr. 1. marts 2015 og kr. 1,25 pr. 1. marts 2016

31 14. Saerlig opsparing Pr. l. marts 2014 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende Ion med 0,3 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pet. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for saerlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende Ion med 0,4 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pet. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for saerlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende ten med 0,3 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pet. af den ferieberettigende Ion til medarbejderens konto for saerlig opsparing. AKT/sF Tillaegsoverensksten 2. L0n Satsstigning pa grundten, jf. tenblad i bilag 1: Grundten pr. 1. marts 2014 forh0jes med Icr. 2,10 Grundlon pr. 1. marts 2015 forhojes med kr. 2,25 Grundlon pr. 1. marts 2016 forhojes med kr. 2,40 5. stk. 1. Forskudt arbejdstid og weekendtillaeg Forskudttidstillaegget forh0jes med Icr. 0,35 pr. 1. marts 2014, kr. 0,38 pr. 1. marts 2015 og Icr. 0,41 pr. 1. marts Weekendtillaegget forh0jes med Icr. 0,36 pr. 1. marts 2014, kr. 0,39 pr. 1. marts 2015 og kr. 0,42 pr. 1. marts stk. 6. Delt tjeneste Tillaeg for delt tjeneste forh0jes med kr. 1,07 pr. 1. marts 2014, Icr. 1,16 pr. 1. marts 2015 og Icr. 1,25 pr. 1. marts stk. 8. Manglende varsel Tillaeg for manglende varsel forh0jes med Icr. 0,35 pr. 1. marts 2014, Icr. 0,38 pr. 1. marts 2015 og kr. 0,41 pr. 1. marts Saerlig opsparing Pr. 1. marts 2014 forhojes indbetalingen af den ferieberettigende Ion med 0,3 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,95 pet. af den ferieberettigende ton til medarbejderens konto for saerlig opsparing. 2

32 Pr. i. marts 2015 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende ten med 0,4 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 2,35 pet. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for saerlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende l0n med 0,3 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 2,65 pet. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for saerlig opsparing. K0benhavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 3

33 AKT/3F LANDS- OG TILL^IGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 22 redaktionelle aendringer Parterne er enige at foretage falgende redaktionelle aendringer i Lands- og Tillasgsoverensksten: Vedr0rende fagretlige regler: Det nuvcerende bilag 14 i Lands- og Tillacgsoverensksten erstattes af Protokollat fag retlige regler af 15. april 2013 indgaet mellem DIO I (Transport) og DIO II v/di pa den ene side og 3F Transport pa den anden side. Vedr0rende Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Samarbeidsfond: Protokollat Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Samarbejdsfond samt de tilh0rende protokollater grundkapital til Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Samarbejdsfond, respektive bidrag til Handels- og Transportbranchens Udvildings- og Sam arbejdsfond, der er indgaet mellem DIO II v/di og 3F Transport i tilknytning til Faellesoverensksten, indarbejdes i Lands- og Tillaegsoverensksten. Vedmrende attestation af feriekort: I Lands- og Tillaegsoverenskstens 15, stk. 2 slettes folgende tekst: "Bevisfor at han holder ferie, sker ved en pategning pa kortet af den nuvserende arbejdsgiver, afa-kassen eller af socialkontoret." I stedet indsaettes folgende tekst i 15, stk. 2: "Bevis for, at medarbejderen skal have ferie, sker ved attestation af feriekortet eventuelt elektronisk. Attestationen sker til enhver tid efter samme regler s ferielovens regler for attestation afferiekontobeviser. Medarbejderen attesterer feriekortet med anfsrsel afferiedage samt dato for feriens begyndelse. Safremt medarbejderen modtager ydelser fra en a- kasse eller en /cmune, skal a-kassen eller kmunen attestere kortet, nar medarbejderen holder ferie."

34 Vedr0rende medlemskab af arbeidstoshedskasse: Tilla;gsoverenskstens 24, stk. 8 vedr0rende pligt til medlemskab af statsanerkendt arbejdstoshedskasse slettes. K0benliavn, den 1. marts 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Transport 2

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

LANDS OVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I PROVINSEN

LANDS OVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I PROVINSEN LANDS OVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I PROVINSEN 2014 2017 For rutebilchauffører og garagearbejdere DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transport gruppen 3F-varenummer 3030 DI nr. 794629

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET 2014 2017 Vedrørende de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amter, samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune For rutebilchauffører og

Læs mere

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 Handicaphj aelpere Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Gaeldende fra 1. marts 2012 DI nr. 854598 1. Overenskomstens

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund Landsoverenskomst

Læs mere

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di LANDSOVERENSKOMST MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN OG DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di G/ELDENDE FOR FALCK DANMARK A/S OG HERMED KONCERNFORBUNDNE SELSKABER 2012-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem Arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 Arbejdsgiverforeningen

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for TA Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OVERENSKOMST 2014 2017 For vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde Indgået mellem DI Overenskomst ll (AO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for vagtfunktionærer

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 TAXIKØRSEL OVERENSKOMST 2014 2017 DI Overenskomst l (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 2014 2017 Overenskomst mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere