Referat fra bestyrelsesseminar Hvor: Zell am See, Østrig. Hvem:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesseminar 2012. Hvor: Zell am See, Østrig. Hvem:"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesseminar 2012 Hvor: Hvem: Zell am See, Østrig Henrik Neelmeyer (HNe), Anna Harboe (AH), Philip Saerens (PS), Lars K. Madsen (LKM), Nils Knudsen (NK), Henrik V. Nørgaard (HVN), Kenneth Bøggild (KB), Tom Jensen (TJ) og Morten Agersnap (MA) Hvornår: marts 2012 Dagsorden 1. Hvad gør vi godt, og hvor kan vi gøre det bedre? 2. Kort status på Mål & Nøgleaktiviteter 3. Hvordan øger vi andelen af danske skiløbere? 4. Hvordan øger vi antallet af eliteskiløbere og fastholder dem længere i sporten? 5. Hvordan skaber vi større synlighed om Skiforbundet og vores arbejde hos vores interessenter? 6. Den sportslige strategi 7. Mere hjerne og mindre hænder, herunder diskussion om DSkiF DT struktur 8. Medlemshvervningsprojektet 9. Forberedelse af det kommende repræsentantskabsmøde års planen 11. Evaluering 1. Hvad gør vi godt, og hvor kan vi gøre det bedre? Inden seminaret var bestyrelsen blevet bedt om at identificere tre emner, som DSkiF gør godt, og et emne som kræver forbedring. Emnerne blev kort præsenteret og herefter opdelt i følgende hovedgrupper: Det gør vi godt: Økonomi og administration Klubberne Projekter Rumme forskelligheder/mangfoldighed Politisk Det kan vi gøre bedre: Kommunikation Organisation og strategi

2 "Lack of will" Risikovillighed Se den samlede liste med underpunkter i bilag 1 2. Kort status på Mål og Nøgleaktiviteter HNe gennemgik kort scoringen/status på Mål og Nøgleaktiviteter for perioden (2011/12), denne status vil blive medtaget til Danmarks Skiforbunds årlige repræsentantskabsmøde. Det blev besluttet at de samlede mål og nøgleaktiviteter for Skiforbundet skal reduceres. Formanden og Næstformanden udarbejder forslag på baggrund af input fra bestyrelsen til denne reviderede skabelon. Bestyrelsen havde i sin gennemgang af de ikke-opnåede resultater fokus på: Konklusion: Samarbejdet/brug af DSkiF-protektor HKH Marie. o DSkiF har kun ved en enkelt lejlighed gjort brug af protektoratet. Det er vigtigt for kongehuset og DSkiF, at protektoratet bruges aktivt, og at dette bruges til gavn for skisporten. Det blev besluttet at sikre en aktivitetsliste, som forelægges kongehuset. Salg af merchandise til støtte for sporten og generel promovering af DSkiF o Det er ikke lykkedes at få igangsat en DSkiF-merchandiselinje. Dette skal sikres, sker i den kommende periode. Sekretariatet er ansvarlig for udførelsen af dette projekt i den kommende udførelsesperiode. Fokus på frivillighed og rekruttering: o Der skal ske en øget fokus på rekruttering af frivillige ledere og hjælpere til udførelse af opgaver, samt at disse motiveres og deltager i uddannelsesforløb nationalt og internationalt. Specielt var der fokus på at sikre deltagere i FIS-TDuddannelse, træneruddannelse samt øvrige uddannelser som kan sikre den fortsatte udvikling af Skiforbundet. Antallet af Mål og Nøgleaktiviteter til den kommende periode skal være realistisk i forhold til resurserne i den frivillige og professionelle organisation. Enkelte mål med vital betydning for Skiforbundet skal identificeres, og disse projekter skal forankres i bestyrelsen, således at gennemførelsen sikres. Bestyrelsens Mål og Nøgleaktiviteter skal have strategisk fokus og knap så detaljeorienteret som de nuværende. HNe & AH udarbejder endeligt forslag til Mål og Nøgleaktiviteter, som kort præsenteres på det kommende repræsentantskabsmøde til endelig godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Inden repræsentantskabsmødet rundsendes de udarbejdede Mål og Nøgleaktiviteter til bestyrelsen, for dennes kommentar og bidrag.

3 3. Hvordan øger vi andelen af danske skiløbere, som melder sig ind i en skiklub? Emnet blev behandlet som en generel brainstorm på, hvilke muligheder der fremadrettet vil gøre det mere attraktivt at være medlem af en skiklub, og sikre at Skiklubberne og Skiforbundet er mere synlige i forhold til danske skiløbere generelt. Resultatet af idéudveksling findes under bilag 2: Konklusion: Styregruppen for Medlemsprojektet (HNe, HVN, TJ, MA) samler idéerne op i den fremtidige planlægning og eksekvering, samt melder tilbage til bestyrelsen løbende. 4. Hvordan øger vi antallet af eliteskiløbere og fastholder dem længere i sporten? Emnet blev behandlet som en generel brainstorm på, hvilke tiltag som fremadrettet skaber et attraktivt elitemiljø med flere motiverede udøvere,, samt sikrer mere synlighed mellem Skiklubberne og Skiforbundet i forhold til danske skiløbere generelt. Se listen over de foreslåede aktiviteter i bilag 3. Konklusion: Emnet vil blive beskrevet som et selvstændigt projekt til senere iværksættelse. 5. Hvordan skaber vi større synlighed om Skiforbundet og vores arbejde hos vores interessenter? For at sikre større gennemsigtighed i Skiforbundets arbejde og organisation diskuterede bestyrelsen mulighederne for at synliggøre indholdet i Skiforbundet, og synliggøre de projekter og opgaver som løses i forbundet. I bestyrelsen er der en opfattelse af, at der ofte er et misforhold mellem det, som forventes af forbundets interessenter (atleter, tilknyttede forældre, frivillige i udvalg/dt, klubber etc.), og hvad som står mål med de menneskelige og økonomiske resurser, der er til rådighed. Bemærkninger: Der skal etableres samarbejde på tværs af DT, samt netværk på tværs af klubber. Bestyrelsen skal sikre, at der udmeldes klare holdninger og budskaber om mål og retning. Der skal sikres aktiv tilstedeværelse ved Skiforbundets aktiviteter, f.eks. til mesterskaber.

4 Der skal ske et øget fokus på de gode historier, samt sikres at der kommunikeres i øjenhøjde (segmenteret) via de medier, som Skiforbundet har (web, Facebook, Skimagasinet, klubmail, andre medier etc.). Der skal ske en øget kommunikation fra bestyrelsen til Skiforbundets medlemmer. Der skal udvælges maksimalt 10 projekter, som har stor strategisk betydning for Skiforbundet. Disse skal udmeldes til alle, så der er åbenhed omkring processen, herunder fokus på årsagerne til valg af de 10 projekter. Konklusion: Der fastlægges et antal projekter, som forankres i bestyrelsen. KB udarbejder en kompetenceliste over ressourcepersoner i Skiforbundet, således at bredden i Skiforbundet synliggøres. Der skal sikres en løbende kommunikation via DSkiF s medier, således at alle interessenter rammes. Der søges efter en professionel journalist, som skal sikre arbejdet med kommunikation. 6. Den sportslige strategi. Inden mødet havde KB udarbejdet en kort statusopdatering vedrørende det sportslige potentiale mod OL Bestyrelsen indledte debatten med en gennemgang af denne status, herunder fokus på hvordan deltagelse i OL 2014 sikres med det fornødne sportslige niveau. Danmarks Skiforbunds sportslige strategi er beskrevet i den vedtagne elitepolitik, suppleret af den tilknyttede operationalisering. Ligeledes er der for alpint blevet suppleret med et talentudviklingsprogram (STEP 2014), som sikrer afvikling af træning på udvalgte hold (U15 & Talentholdet). Kommentar: Det må forventes, at Danmarks Skiforbund har deltagere til OL, da enkelte atleter i forhold til de internationale OL udtagelseskriterier er under det vedtagne internationale udtagelsesniveau. Der er lande som har valgt at satse elitært på de mindre OL-discipliner. o Ski & SNB Slopestyle Ski Cross Halfpipe o Ski Pukler Der skal ske et løbende opfang på de danske atleter, som er bosat i udlandet, men ikke er en del af det etablerede danske elitesetup.

5 Det er vigtigt, at der er et afklaret forhold mellem atleternes præstationer og det etablerede støttekoncept, samt forventninger til samme. Konklusion: KB tager kontakt til det australske skiforbund for en indledende dialog omkring deres satsning på de mindre OL-discipliner. Denne kontakt skal afklare, om der er basis for et eliteprojekt, som beskriver mulighederne for DSkiF s satsning på disse discipliner. KB arbejder videre med forberedelse til OL, og der nedsættes en sparringsgruppe omkring OL, så kvaliteten sikres. Den nu fastlagte OL-bruttoliste udmeldes i forbindelse med det kommende repræsentantskabsmøde. OL-bruttolisten vil være dynamisk i hele olympiade-perioden, hvorfor der kan komme nye atleter ind på listen, samt der kan være atleter, som skrives ud af listen, hvis niveauet for atleten falder under et realistisk OL-udtagelsesniveau eller der opstår skader. De nationale OL-udtagelseskriterier skal ligge klar fra DSkiF inden opstart af OL-udtagelsesperioden (juli 2012). Der vil ikke ske revidering af DSkiF s elitepolitik, før efter et evt. projekt vedrørende OL-satsningsdiscipliner er afsluttet og vedtaget i bestyrelsen. 7. Mere hjerne og mindre hænder, herunder diskussion om DSkiF DT struktur For at sikre gennemførelse af flere projekter, samt bestyrelsens fortsatte fokus på udvikling, diskuterede bestyrelsen sin rolle og arbejdsindsats i forhold til den samlede organisation. Som oplæg til diskussionen gennemgik HNe kort DSkiF Vision & Mission og formål for her at udfordre bestyrelsen på, om disse var tidssvarende, og om bestyrelsen som helhed levede op til den vedtagne Vision & Mission og det samlede formål. Indledende kommentar: Det er vigtigt at vi får klædt beslutningstagere på, således at de der sidder i disciplinteams og andre ledende udvalg/teams oplever at der er klare retningslinjer, så de er i stand til/tør at træffe en beslutning. Det er også vigtigt at der bliver stillet krav til de frivillige og at man får det gjort klart, at krav ikke er kritik. HNe fortsatte temaet ud fra de erfaringer, der er, og har været med DT, og rejste spørgsmålet om effekten af arbejdet i DT er tilstrækkeligt. Kan det gøres bedre? Der er en række årsager til, at nogle disciplin teams ikke fungerer optimalt, blandt andet er der for få frivillige i forhold til de mange opgaver, der skal løses. AH gennemgik baggrunden for Mere hjerne mindre hænder og var blandt andet inde på, at der er for mange opgaver i forhold til de frivillige ressourcer, der er i DT, og DT formår ikke at prioritere opgaverne.

6 AH mente, at bestyrelsen skal definere projektet og den ansvarlige for hvert projekt samt nedsætte en projektgruppe, at der skal rekrutteres flere frivillige ressourcer fra klubmiljøet, og kontoret skal være backup til projekterne. Skabelon for projektet blev gennemgået af AH. Bemærkninger fra bestyrelsen gik på, at projektansvarlig kan være en fra bestyrelsen, men kan også være en fra klubmiljøet. Bestyrelsen skal definere projekterne ud fra den strategiske plan. Til hvert projekt skal der udarbejdes et kommissorium og en projektplan med ressourcer. Flere pegede på, hvad DT vil sige til denne måde at styre projekterne på, som kan opleves som meget centralt styret? Oplevelsen er, at der mangler og efterspørges brief og retningslinjer fra bestyrelsen til DT. Forslag om, at bestyrelsen skal sikre, at opgaven bliver udført ud fra velbeskrevne strategier og krav til hvert projekt, som kan defineres forskelligt ud fra ansvar og kompetence og opgaver, der i øvrigt ligger i projektet. Bestyrelsen skal forholde sig til det strategiske og sørge for, at DT får indflydelse og kompetence på det taktiske og operationelle plan. Vigtigt at bestyrelsen beskriver egen rolle i projektet. Fordele og ulemper gennemgået ved den nuværende organisation, og det blev bemærket, at DT både er projektorganisation og drift, og det er vigtigt at skille dette ad. Konklusionen på diskussionen blev, at projektformen er rigtig og vigtig og skal afprøves uformelt for blandt andet at rekruttere flere mennesker til at løse opgaverne, få udnyttet de faglige kompetencer bedre, og få skabt en højere grad af motivation ud fra veldefinerede opgaver og en tidsbegrænset termin. Bestyrelsen skal være proceskonsulenter for DT og hjælpe dem med at få defineret mål og strategi inden for hvert DT. Det blev besluttet at opliste en række af strategiske projekter med navngivne ansvarspersoner: Kommunikation AH Alpin destination (mesterskaber) AH + LKM Sæsonåbning og lukning AH (+ kontoret) OL 2014 (kontoret) Kommunikation AH Blad HNe + HVN + PS OL analyse (kontoret) Hvervning af frivillige ledere til DT HVN + NK Senere: Fonde + sponsorer Hvervning af konkurrenceløbere Samarbejde på tværs af DT

7 Ledelse blandt frivillige Skisikkerhed + alkohol. Liste med ressourcepersoner Synergi mellem DTU - DSkiF Certificering af rejsebureauer Ski-/Snowboardcamps for små (kontoret) Udover de skitserede projekter og DT diskussionen, diskuterede bestyrelsen ligeledes egen produktivitet. Diskussionen blev afløst af en brainstorm over emnet, som kan ses i bilag 4: Konklusion: Der skal udfærdiges to lister en over udviklingsprojekter og en over driftsopgaver, så vi løbende kan følge op på disse. Kompetenceliste over ressourcepersoner udfærdiges af kontoret og sendes ud til bestyrelsen til kommentering. 8. Medlemshvervningsprojektet Mangler ca medlemmer i forhold til de opsatte mål for projektet, og der skal ske en revision af budgettet ud fra de nye forudsætninger, hvilket udgør ca kr., hvoraf en andel evt. kan kompenseres af uddannelsesaktiviteter, der også kan score i DIF s fordelingsnøgle. Markedsmekanismerne omkring danskernes aftagende forbrug af skirejser spiller ind i præmissen på budgetteret antal medlemmer. Vi skal sørge for at gøre en særlig indsats for at fastholde medlemmer i de eksisterende skiklubber. Koordination mellem DT-U og Medlemskonceptet vedr. mulige emner til skiklubber, potentielle sponsorer samt mulighed for at deltage på kurser for segmenterne. 9. Forberedelse af det kommende repræsentantskabsmøde 2012 HNe ønskede at høre bestyrelsesmedlemmernes ønsker om at fortsætte i bestyrelsen På valg: o AH ønsker at fortsætte og genopstilles af bestyrelsen (næstformand) o Nis ønsker ikke at genopstille og bestyrelsen peger på Kim Valentin (kasserer) o Nikolaj Fjellvang-Sølling ønsker ikke at genopstille (står til rådighed for projekter) (bestyrelses medlem) o LKM ønsker at fortsætte og genopstilles af bestyrelsen (bestyrelsesmedlem) o Suppleanter: Henrik S. Jensen ønsker ikke at genopstille (står til rådighed for projekter) HVN ønsker at fortsætte og genopstilles af bestyrelsen

8 Ikke på valg og fortsætter: o Henrik Neelmeyer (formand) o Nils Knudsen (bestyrelsesmedlem) o Philip Saerens HNe undersøger, hvem der kan være øvrige kandidater opstillet af bestyrelsen. Der skal udpeges en repræsentant til DTU, og det beslutter bestyrelsen til d. 12. maj 2012 ved konstituering af den nye bestyrelse umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. Før-arrangement aflyses og repræsentantskabsmødet lørdag d. 12. maj 2012 starter kl. 10:00 og afsluttes med sandwich kl. 12:00. Der mangler en dirigent, og HNe spørger i sit netværk. 10. Eventuel revidering af 4-årsplanen De foregående dages bestyrelsesseminaret gav ikke anledning til væsentlig revidering af den tidligere vedtagne 4-års plan, dog vil den redaktionelt blive revideret, så den følger den redaktionelle revidering besluttet under pkt Evaluering, opsamling og konklusioner på dagene Vi vil gerne arbejde i projekter og projektarbejdet i DT foregår, men det skal tydeliggøres over for DT. Projekter kan involvere DT, men kan også køres uden om DT. Et af flere formål med projekter er at rekruttere flere og nye hænder i Skiforbundets arbejde. De prioriterede projekter er forankrede i bestyrelsen, som har ansvar for at styre disse projekter. Projekter skal være med til at fremme strategien og vise retning for, hvad Skiforbundet vil fremover. Opstart på projekter skal have fokus på at involvere deltagerne i tilstrækkelig grad, så projektet ikke er med til at skabe frafald hos frivillige ledere. HVN spurgte til, om vores viden er tilstrækkelig, når vi forsøger at løse problemerne, og efterspurgte en samlet problemanalyse og factfinding af vores samlede virksomhed og fra alle DT for at have et fælles ståsted og fælles reference. HVN påpegede, at der ikke har været drøftet flere forskellige løsningsmuligheder end en projektorganisering en strategisk diskussion baseret på fakta har vi ikke haft, og den bør vi måske have på et tidspunkt. Der skal afvikles møder med alle DT, så der kan ske en dialog om strategi og forventningsafstemning, samt hvilke udfordringer de enkelte DT står overfor. Bestyrelsen skal forberede sig på

9 målsætninger for de enkelte discipliner. Resultatet af møderne skal bruges til beretningen, at foretage den endelige strategiske plan og at formulere mål og nøgleaktiviteter. Der skal udarbejdes en drejebog, så bestyrelsen sikrer sig, at det bliver kørt efter samme mødeskabelon. HNe laver et oplæg til drejebog i samarbejde med kontoret. Følgende aftale blev besluttet (der deltager som minimum to personer i hvert DT møde): SDT: HNe + NK TDT: HVN + MA NDT: PS + NK ADT: LKM + AH FDT: PS + AH Alle møder skal afvikles inden den 25. april De nye projekter skal arbejde efter samme projektskabelon, så der bliver rapporteret efter samme metode. Kontoret kommer med et udspil. De strategiske projekter skal indarbejdes i de kommende bestyrelsesmøder, og der skal udarbejdes et årshjul over alle projekter og aktiviteter. Alle input fra møderne skal sammenskrives og sendes ud til bestyrelsen. Andet: I forlængelse af mødet udførte bestyrelsen en hotel besigtigelse af Fam. Mayrs samlede hotel & pensions udbud i Bruck an der Glocknerstraße, med følgende udbytte: Gæstehuset (ca. 200 meter fra Htl. Lukashansl) o Et klassisk Østrigs morgenmadspension med 11 værelser (22 26 senge) og af god standard. Pension Lukashansl (ca. 100 fra tl. Lukashansl: o Pensionat af simpel standard, med ca. 100 senge. Pensionatet bookes med halv pension, hvor pensionen indtages på Pensionatet. Værelserne er varierende i størrelse og standard. Der er gode fælles arealer, og en meget anvendelig spisesal. I stueetagen er der et mindre Wellness område med sauna. o Pensionatet er meget anvendeligt til større grupper, som ikke stille krav til overnatningsstandarden (Skole grupper, efterskoler etc.). Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet kl

10 Bilag 1, vedr. pkt. 1: Det gør vi godt: Økonomi og administration * Styr på * Overblik * Til udvikling og sporten * DIF (aktiv spiller) Klubberne * Klubbesøg * Støtte og rådgivning * Udvikling Projekter * Tyngde * Handlingsorienteret * Håndtere kriser/reagere på nye situationer * Fordelingsnøglen * Skisikkerhed Rumme forskelligheder/mangfoldighed * Discipliner * Sport/motion Politisk * Kompetencer * DIF * Passion for skiløb Det kan vi gøre bedre: Kommunikation * Medlemmer * Dem/os * Sammenhængskraft * Synlighed Organisation og strategi * DT "Lack of will" * Stille krav * Involvering/ejerskab Risikovillighed

11 Bilag 2, vedr. pkt. 3: Kommunikation: o Vigtigt med kommunikative grupperinger som for eksempel årige, og desuden skal vi i højere grad tænke over mediet, der anvendes i kommunikationen til målgrupperne o Lade os inspirere af kommunikationen i virksomhedsmodellen, der bruges i Medlemshvervningsprojektet og se kommunikationsmuligheder i uddannelsesmiljøerne o Medlemsbladet ud til fitnesskæderne Vi skal se på vores oplag o Ansættelse af journalistisk medarbejder i forbindelse med implementering af kommunikationsstrategien o Tættere dialog med rejsearrangører o "Den gode historie" skal fortælles endnu mere o Mere "mund til øre" o Fortælle om oplevelser i en skiklub o Større synliggørelse af DM, events etc. o Højere grad af tilgængelighed Samarbejdspartnere: o Samarbejde med skibranchen o Samarbejde med forsikringsselskaber o Udvikle samarbejdet med SOS/offentlige institutioner o Certificering af rejseselskaber o Samarbejde med interessenter i netværk Aktiviteter/indhold: o Arbejde på en "FDM"-profil med hensyn til tips, rådgivning etc. o Styrke mindre discipliner o Forskellige tilbud til forskellige målgrupper o Arbejde med et prøvemedlemskab o Lave destinationsarrangementer o Invitere bredt til sæsonåbningen o Hjælpe klubberne med konkrete tiltag o Tilbyde spændende skiture (rejsebureau vs. skiklub) o Skisikkerhed o Videncenter kompetenceliste Andet: o Arbejde med "Member get Member" o Udnytte de muligheder der ligger i DT-U o Fokus på andet end den årlige skitur o Lære af hvad de bedste skiklubber gør o Bruge aktive løbere o Bæredygtige skiklubber og flere aktiviteter o Samarbejde med interessenter i netværk o Bruge "kendis-effekten" mere o Klubudvikling og klubbesøg

12 Bilag 3, vedr. pkt. 4: Elitetræning i samarbejde med turarrangører (Best Travel) også for jyder Se på andre nationer, som ideelt ligner os, og har succes med elitearbejdet. Ligeledes kan ses på lande, som har ændret strategi fra traditionelle discipliner til de nye discipliner f. eks. Australien og New Zealand Implementere forældrepolitik fra f. eks. Dansk Tennis Forbund Samarbejde med andre landes skiforbund om konkurrencer og mesterskaber Arbejde for at få sponsorer og fonde til at hjælpe økonomisk Tilbud til de små klubber om fælles træning for at ramme bredere Oprettelse af hold i FIS-årgangen med fællestræning på tværs af disciplinerne Udligne forskellen på løbernes indstilling og give dem et realistisk syn på egne evner Blive bedre til at spotte talenter Flere konkurrencer tæt på DK (En faxe kondi-liga ) UK har et kæmpe arrangement med mesterskaber og FIS-løb i Bormio. Kan vi koble os på? Støtteordninger for særlige talenter Udviklingskonsulenterne skal lytte sig frem til talenter Træning i DK. Barmark, MTB, rulleski, fitness, osv. Plads til friløb og begejstring

13 Bilag 4, vedr. pkt. 7: Indstilling: o Bestyrelsen skal også prioritere DSkiF mellem møderne o Melde ud hvis man ikke har resurserne o Realistiske forventninger o Der er for meget tavshed mellem møderne o Der startes ofte med et negativt emne - starte med mindst en succeshistorie o Der skal bygges videre på den gode stemning fra DM Alpint o Kommunikation: o Bestyrelsesrollerne skal synliggøres i forhold til den samlede DSkiF organisation o Det aflyste bestyrelsesmøde i januar skabte et kommunikationsmæssigt vakuum o Kommunikationen kan foregå på mail og telefon o Bestyrelsen skal generelt holdes mere ajour med den daglige gøren og laden o Status mellem møderne o Online projektstyringsredskab, GANT o Bestyrelsen skal selv søge relevant info o Intranet for bestyrelsen (vi har et SharePoint) o Skype kan bruges som kommunikationsform i fremtiden o Opgaver/indhold: o Best. Medlemmerne skal så frøene og være med til at motivere o Mere spændende møder o Opfølgning efter møderne o Spændende om de nye bestyrelsesmedlemmer kan bidrage til at skabe mere dynamik o Møderne har for megen karakter af infomøder o Flere spændende historier på møderne. o Der bør fokuseres på de positive aspekter af medlemsprojektet o Undersøgelse af skiløbere som tager på ski flere gange om året - hvad kan vi tilbyde dem? o Færre, men mere realistiske projekter o Rollen skal beskrives klart o Mere fokus på projekter og drift

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk LEDELSE OG ORGANISERING Afklar roller og opgaver Del opgaverne Hold bedre møder Håndtér konflikterne Kend din klub Kend interessenterne Kend kompetencerne

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE SYNLIGGØRELSE OG ANERKENDELSE

LEDELSE OG ORGANISERING REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE SYNLIGGØRELSE OG ANERKENDELSE LEDELSE OG ORGANISERING Følg tre trin til en frivillighedsstrategi 1 Afklar roller og opgaver 5 Del opgaverne 8 Hold bedre møder 11 Håndtér konflikterne 13 Kend din klub 16 Kend interessenterne 19 Kend

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere