Referat fra bestyrelsesseminar Hvor: Zell am See, Østrig. Hvem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesseminar 2012. Hvor: Zell am See, Østrig. Hvem:"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesseminar 2012 Hvor: Hvem: Zell am See, Østrig Henrik Neelmeyer (HNe), Anna Harboe (AH), Philip Saerens (PS), Lars K. Madsen (LKM), Nils Knudsen (NK), Henrik V. Nørgaard (HVN), Kenneth Bøggild (KB), Tom Jensen (TJ) og Morten Agersnap (MA) Hvornår: marts 2012 Dagsorden 1. Hvad gør vi godt, og hvor kan vi gøre det bedre? 2. Kort status på Mål & Nøgleaktiviteter 3. Hvordan øger vi andelen af danske skiløbere? 4. Hvordan øger vi antallet af eliteskiløbere og fastholder dem længere i sporten? 5. Hvordan skaber vi større synlighed om Skiforbundet og vores arbejde hos vores interessenter? 6. Den sportslige strategi 7. Mere hjerne og mindre hænder, herunder diskussion om DSkiF DT struktur 8. Medlemshvervningsprojektet 9. Forberedelse af det kommende repræsentantskabsmøde års planen 11. Evaluering 1. Hvad gør vi godt, og hvor kan vi gøre det bedre? Inden seminaret var bestyrelsen blevet bedt om at identificere tre emner, som DSkiF gør godt, og et emne som kræver forbedring. Emnerne blev kort præsenteret og herefter opdelt i følgende hovedgrupper: Det gør vi godt: Økonomi og administration Klubberne Projekter Rumme forskelligheder/mangfoldighed Politisk Det kan vi gøre bedre: Kommunikation Organisation og strategi

2 "Lack of will" Risikovillighed Se den samlede liste med underpunkter i bilag 1 2. Kort status på Mål og Nøgleaktiviteter HNe gennemgik kort scoringen/status på Mål og Nøgleaktiviteter for perioden (2011/12), denne status vil blive medtaget til Danmarks Skiforbunds årlige repræsentantskabsmøde. Det blev besluttet at de samlede mål og nøgleaktiviteter for Skiforbundet skal reduceres. Formanden og Næstformanden udarbejder forslag på baggrund af input fra bestyrelsen til denne reviderede skabelon. Bestyrelsen havde i sin gennemgang af de ikke-opnåede resultater fokus på: Konklusion: Samarbejdet/brug af DSkiF-protektor HKH Marie. o DSkiF har kun ved en enkelt lejlighed gjort brug af protektoratet. Det er vigtigt for kongehuset og DSkiF, at protektoratet bruges aktivt, og at dette bruges til gavn for skisporten. Det blev besluttet at sikre en aktivitetsliste, som forelægges kongehuset. Salg af merchandise til støtte for sporten og generel promovering af DSkiF o Det er ikke lykkedes at få igangsat en DSkiF-merchandiselinje. Dette skal sikres, sker i den kommende periode. Sekretariatet er ansvarlig for udførelsen af dette projekt i den kommende udførelsesperiode. Fokus på frivillighed og rekruttering: o Der skal ske en øget fokus på rekruttering af frivillige ledere og hjælpere til udførelse af opgaver, samt at disse motiveres og deltager i uddannelsesforløb nationalt og internationalt. Specielt var der fokus på at sikre deltagere i FIS-TDuddannelse, træneruddannelse samt øvrige uddannelser som kan sikre den fortsatte udvikling af Skiforbundet. Antallet af Mål og Nøgleaktiviteter til den kommende periode skal være realistisk i forhold til resurserne i den frivillige og professionelle organisation. Enkelte mål med vital betydning for Skiforbundet skal identificeres, og disse projekter skal forankres i bestyrelsen, således at gennemførelsen sikres. Bestyrelsens Mål og Nøgleaktiviteter skal have strategisk fokus og knap så detaljeorienteret som de nuværende. HNe & AH udarbejder endeligt forslag til Mål og Nøgleaktiviteter, som kort præsenteres på det kommende repræsentantskabsmøde til endelig godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Inden repræsentantskabsmødet rundsendes de udarbejdede Mål og Nøgleaktiviteter til bestyrelsen, for dennes kommentar og bidrag.

3 3. Hvordan øger vi andelen af danske skiløbere, som melder sig ind i en skiklub? Emnet blev behandlet som en generel brainstorm på, hvilke muligheder der fremadrettet vil gøre det mere attraktivt at være medlem af en skiklub, og sikre at Skiklubberne og Skiforbundet er mere synlige i forhold til danske skiløbere generelt. Resultatet af idéudveksling findes under bilag 2: Konklusion: Styregruppen for Medlemsprojektet (HNe, HVN, TJ, MA) samler idéerne op i den fremtidige planlægning og eksekvering, samt melder tilbage til bestyrelsen løbende. 4. Hvordan øger vi antallet af eliteskiløbere og fastholder dem længere i sporten? Emnet blev behandlet som en generel brainstorm på, hvilke tiltag som fremadrettet skaber et attraktivt elitemiljø med flere motiverede udøvere,, samt sikrer mere synlighed mellem Skiklubberne og Skiforbundet i forhold til danske skiløbere generelt. Se listen over de foreslåede aktiviteter i bilag 3. Konklusion: Emnet vil blive beskrevet som et selvstændigt projekt til senere iværksættelse. 5. Hvordan skaber vi større synlighed om Skiforbundet og vores arbejde hos vores interessenter? For at sikre større gennemsigtighed i Skiforbundets arbejde og organisation diskuterede bestyrelsen mulighederne for at synliggøre indholdet i Skiforbundet, og synliggøre de projekter og opgaver som løses i forbundet. I bestyrelsen er der en opfattelse af, at der ofte er et misforhold mellem det, som forventes af forbundets interessenter (atleter, tilknyttede forældre, frivillige i udvalg/dt, klubber etc.), og hvad som står mål med de menneskelige og økonomiske resurser, der er til rådighed. Bemærkninger: Der skal etableres samarbejde på tværs af DT, samt netværk på tværs af klubber. Bestyrelsen skal sikre, at der udmeldes klare holdninger og budskaber om mål og retning. Der skal sikres aktiv tilstedeværelse ved Skiforbundets aktiviteter, f.eks. til mesterskaber.

4 Der skal ske et øget fokus på de gode historier, samt sikres at der kommunikeres i øjenhøjde (segmenteret) via de medier, som Skiforbundet har (web, Facebook, Skimagasinet, klubmail, andre medier etc.). Der skal ske en øget kommunikation fra bestyrelsen til Skiforbundets medlemmer. Der skal udvælges maksimalt 10 projekter, som har stor strategisk betydning for Skiforbundet. Disse skal udmeldes til alle, så der er åbenhed omkring processen, herunder fokus på årsagerne til valg af de 10 projekter. Konklusion: Der fastlægges et antal projekter, som forankres i bestyrelsen. KB udarbejder en kompetenceliste over ressourcepersoner i Skiforbundet, således at bredden i Skiforbundet synliggøres. Der skal sikres en løbende kommunikation via DSkiF s medier, således at alle interessenter rammes. Der søges efter en professionel journalist, som skal sikre arbejdet med kommunikation. 6. Den sportslige strategi. Inden mødet havde KB udarbejdet en kort statusopdatering vedrørende det sportslige potentiale mod OL Bestyrelsen indledte debatten med en gennemgang af denne status, herunder fokus på hvordan deltagelse i OL 2014 sikres med det fornødne sportslige niveau. Danmarks Skiforbunds sportslige strategi er beskrevet i den vedtagne elitepolitik, suppleret af den tilknyttede operationalisering. Ligeledes er der for alpint blevet suppleret med et talentudviklingsprogram (STEP 2014), som sikrer afvikling af træning på udvalgte hold (U15 & Talentholdet). Kommentar: Det må forventes, at Danmarks Skiforbund har deltagere til OL, da enkelte atleter i forhold til de internationale OL udtagelseskriterier er under det vedtagne internationale udtagelsesniveau. Der er lande som har valgt at satse elitært på de mindre OL-discipliner. o Ski & SNB Slopestyle Ski Cross Halfpipe o Ski Pukler Der skal ske et løbende opfang på de danske atleter, som er bosat i udlandet, men ikke er en del af det etablerede danske elitesetup.

5 Det er vigtigt, at der er et afklaret forhold mellem atleternes præstationer og det etablerede støttekoncept, samt forventninger til samme. Konklusion: KB tager kontakt til det australske skiforbund for en indledende dialog omkring deres satsning på de mindre OL-discipliner. Denne kontakt skal afklare, om der er basis for et eliteprojekt, som beskriver mulighederne for DSkiF s satsning på disse discipliner. KB arbejder videre med forberedelse til OL, og der nedsættes en sparringsgruppe omkring OL, så kvaliteten sikres. Den nu fastlagte OL-bruttoliste udmeldes i forbindelse med det kommende repræsentantskabsmøde. OL-bruttolisten vil være dynamisk i hele olympiade-perioden, hvorfor der kan komme nye atleter ind på listen, samt der kan være atleter, som skrives ud af listen, hvis niveauet for atleten falder under et realistisk OL-udtagelsesniveau eller der opstår skader. De nationale OL-udtagelseskriterier skal ligge klar fra DSkiF inden opstart af OL-udtagelsesperioden (juli 2012). Der vil ikke ske revidering af DSkiF s elitepolitik, før efter et evt. projekt vedrørende OL-satsningsdiscipliner er afsluttet og vedtaget i bestyrelsen. 7. Mere hjerne og mindre hænder, herunder diskussion om DSkiF DT struktur For at sikre gennemførelse af flere projekter, samt bestyrelsens fortsatte fokus på udvikling, diskuterede bestyrelsen sin rolle og arbejdsindsats i forhold til den samlede organisation. Som oplæg til diskussionen gennemgik HNe kort DSkiF Vision & Mission og formål for her at udfordre bestyrelsen på, om disse var tidssvarende, og om bestyrelsen som helhed levede op til den vedtagne Vision & Mission og det samlede formål. Indledende kommentar: Det er vigtigt at vi får klædt beslutningstagere på, således at de der sidder i disciplinteams og andre ledende udvalg/teams oplever at der er klare retningslinjer, så de er i stand til/tør at træffe en beslutning. Det er også vigtigt at der bliver stillet krav til de frivillige og at man får det gjort klart, at krav ikke er kritik. HNe fortsatte temaet ud fra de erfaringer, der er, og har været med DT, og rejste spørgsmålet om effekten af arbejdet i DT er tilstrækkeligt. Kan det gøres bedre? Der er en række årsager til, at nogle disciplin teams ikke fungerer optimalt, blandt andet er der for få frivillige i forhold til de mange opgaver, der skal løses. AH gennemgik baggrunden for Mere hjerne mindre hænder og var blandt andet inde på, at der er for mange opgaver i forhold til de frivillige ressourcer, der er i DT, og DT formår ikke at prioritere opgaverne.

6 AH mente, at bestyrelsen skal definere projektet og den ansvarlige for hvert projekt samt nedsætte en projektgruppe, at der skal rekrutteres flere frivillige ressourcer fra klubmiljøet, og kontoret skal være backup til projekterne. Skabelon for projektet blev gennemgået af AH. Bemærkninger fra bestyrelsen gik på, at projektansvarlig kan være en fra bestyrelsen, men kan også være en fra klubmiljøet. Bestyrelsen skal definere projekterne ud fra den strategiske plan. Til hvert projekt skal der udarbejdes et kommissorium og en projektplan med ressourcer. Flere pegede på, hvad DT vil sige til denne måde at styre projekterne på, som kan opleves som meget centralt styret? Oplevelsen er, at der mangler og efterspørges brief og retningslinjer fra bestyrelsen til DT. Forslag om, at bestyrelsen skal sikre, at opgaven bliver udført ud fra velbeskrevne strategier og krav til hvert projekt, som kan defineres forskelligt ud fra ansvar og kompetence og opgaver, der i øvrigt ligger i projektet. Bestyrelsen skal forholde sig til det strategiske og sørge for, at DT får indflydelse og kompetence på det taktiske og operationelle plan. Vigtigt at bestyrelsen beskriver egen rolle i projektet. Fordele og ulemper gennemgået ved den nuværende organisation, og det blev bemærket, at DT både er projektorganisation og drift, og det er vigtigt at skille dette ad. Konklusionen på diskussionen blev, at projektformen er rigtig og vigtig og skal afprøves uformelt for blandt andet at rekruttere flere mennesker til at løse opgaverne, få udnyttet de faglige kompetencer bedre, og få skabt en højere grad af motivation ud fra veldefinerede opgaver og en tidsbegrænset termin. Bestyrelsen skal være proceskonsulenter for DT og hjælpe dem med at få defineret mål og strategi inden for hvert DT. Det blev besluttet at opliste en række af strategiske projekter med navngivne ansvarspersoner: Kommunikation AH Alpin destination (mesterskaber) AH + LKM Sæsonåbning og lukning AH (+ kontoret) OL 2014 (kontoret) Kommunikation AH Blad HNe + HVN + PS OL analyse (kontoret) Hvervning af frivillige ledere til DT HVN + NK Senere: Fonde + sponsorer Hvervning af konkurrenceløbere Samarbejde på tværs af DT

7 Ledelse blandt frivillige Skisikkerhed + alkohol. Liste med ressourcepersoner Synergi mellem DTU - DSkiF Certificering af rejsebureauer Ski-/Snowboardcamps for små (kontoret) Udover de skitserede projekter og DT diskussionen, diskuterede bestyrelsen ligeledes egen produktivitet. Diskussionen blev afløst af en brainstorm over emnet, som kan ses i bilag 4: Konklusion: Der skal udfærdiges to lister en over udviklingsprojekter og en over driftsopgaver, så vi løbende kan følge op på disse. Kompetenceliste over ressourcepersoner udfærdiges af kontoret og sendes ud til bestyrelsen til kommentering. 8. Medlemshvervningsprojektet Mangler ca medlemmer i forhold til de opsatte mål for projektet, og der skal ske en revision af budgettet ud fra de nye forudsætninger, hvilket udgør ca kr., hvoraf en andel evt. kan kompenseres af uddannelsesaktiviteter, der også kan score i DIF s fordelingsnøgle. Markedsmekanismerne omkring danskernes aftagende forbrug af skirejser spiller ind i præmissen på budgetteret antal medlemmer. Vi skal sørge for at gøre en særlig indsats for at fastholde medlemmer i de eksisterende skiklubber. Koordination mellem DT-U og Medlemskonceptet vedr. mulige emner til skiklubber, potentielle sponsorer samt mulighed for at deltage på kurser for segmenterne. 9. Forberedelse af det kommende repræsentantskabsmøde 2012 HNe ønskede at høre bestyrelsesmedlemmernes ønsker om at fortsætte i bestyrelsen På valg: o AH ønsker at fortsætte og genopstilles af bestyrelsen (næstformand) o Nis ønsker ikke at genopstille og bestyrelsen peger på Kim Valentin (kasserer) o Nikolaj Fjellvang-Sølling ønsker ikke at genopstille (står til rådighed for projekter) (bestyrelses medlem) o LKM ønsker at fortsætte og genopstilles af bestyrelsen (bestyrelsesmedlem) o Suppleanter: Henrik S. Jensen ønsker ikke at genopstille (står til rådighed for projekter) HVN ønsker at fortsætte og genopstilles af bestyrelsen

8 Ikke på valg og fortsætter: o Henrik Neelmeyer (formand) o Nils Knudsen (bestyrelsesmedlem) o Philip Saerens HNe undersøger, hvem der kan være øvrige kandidater opstillet af bestyrelsen. Der skal udpeges en repræsentant til DTU, og det beslutter bestyrelsen til d. 12. maj 2012 ved konstituering af den nye bestyrelse umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. Før-arrangement aflyses og repræsentantskabsmødet lørdag d. 12. maj 2012 starter kl. 10:00 og afsluttes med sandwich kl. 12:00. Der mangler en dirigent, og HNe spørger i sit netværk. 10. Eventuel revidering af 4-årsplanen De foregående dages bestyrelsesseminaret gav ikke anledning til væsentlig revidering af den tidligere vedtagne 4-års plan, dog vil den redaktionelt blive revideret, så den følger den redaktionelle revidering besluttet under pkt Evaluering, opsamling og konklusioner på dagene Vi vil gerne arbejde i projekter og projektarbejdet i DT foregår, men det skal tydeliggøres over for DT. Projekter kan involvere DT, men kan også køres uden om DT. Et af flere formål med projekter er at rekruttere flere og nye hænder i Skiforbundets arbejde. De prioriterede projekter er forankrede i bestyrelsen, som har ansvar for at styre disse projekter. Projekter skal være med til at fremme strategien og vise retning for, hvad Skiforbundet vil fremover. Opstart på projekter skal have fokus på at involvere deltagerne i tilstrækkelig grad, så projektet ikke er med til at skabe frafald hos frivillige ledere. HVN spurgte til, om vores viden er tilstrækkelig, når vi forsøger at løse problemerne, og efterspurgte en samlet problemanalyse og factfinding af vores samlede virksomhed og fra alle DT for at have et fælles ståsted og fælles reference. HVN påpegede, at der ikke har været drøftet flere forskellige løsningsmuligheder end en projektorganisering en strategisk diskussion baseret på fakta har vi ikke haft, og den bør vi måske have på et tidspunkt. Der skal afvikles møder med alle DT, så der kan ske en dialog om strategi og forventningsafstemning, samt hvilke udfordringer de enkelte DT står overfor. Bestyrelsen skal forberede sig på

9 målsætninger for de enkelte discipliner. Resultatet af møderne skal bruges til beretningen, at foretage den endelige strategiske plan og at formulere mål og nøgleaktiviteter. Der skal udarbejdes en drejebog, så bestyrelsen sikrer sig, at det bliver kørt efter samme mødeskabelon. HNe laver et oplæg til drejebog i samarbejde med kontoret. Følgende aftale blev besluttet (der deltager som minimum to personer i hvert DT møde): SDT: HNe + NK TDT: HVN + MA NDT: PS + NK ADT: LKM + AH FDT: PS + AH Alle møder skal afvikles inden den 25. april De nye projekter skal arbejde efter samme projektskabelon, så der bliver rapporteret efter samme metode. Kontoret kommer med et udspil. De strategiske projekter skal indarbejdes i de kommende bestyrelsesmøder, og der skal udarbejdes et årshjul over alle projekter og aktiviteter. Alle input fra møderne skal sammenskrives og sendes ud til bestyrelsen. Andet: I forlængelse af mødet udførte bestyrelsen en hotel besigtigelse af Fam. Mayrs samlede hotel & pensions udbud i Bruck an der Glocknerstraße, med følgende udbytte: Gæstehuset (ca. 200 meter fra Htl. Lukashansl) o Et klassisk Østrigs morgenmadspension med 11 værelser (22 26 senge) og af god standard. Pension Lukashansl (ca. 100 fra tl. Lukashansl: o Pensionat af simpel standard, med ca. 100 senge. Pensionatet bookes med halv pension, hvor pensionen indtages på Pensionatet. Værelserne er varierende i størrelse og standard. Der er gode fælles arealer, og en meget anvendelig spisesal. I stueetagen er der et mindre Wellness område med sauna. o Pensionatet er meget anvendeligt til større grupper, som ikke stille krav til overnatningsstandarden (Skole grupper, efterskoler etc.). Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet kl

10 Bilag 1, vedr. pkt. 1: Det gør vi godt: Økonomi og administration * Styr på * Overblik * Til udvikling og sporten * DIF (aktiv spiller) Klubberne * Klubbesøg * Støtte og rådgivning * Udvikling Projekter * Tyngde * Handlingsorienteret * Håndtere kriser/reagere på nye situationer * Fordelingsnøglen * Skisikkerhed Rumme forskelligheder/mangfoldighed * Discipliner * Sport/motion Politisk * Kompetencer * DIF * Passion for skiløb Det kan vi gøre bedre: Kommunikation * Medlemmer * Dem/os * Sammenhængskraft * Synlighed Organisation og strategi * DT "Lack of will" * Stille krav * Involvering/ejerskab Risikovillighed

11 Bilag 2, vedr. pkt. 3: Kommunikation: o Vigtigt med kommunikative grupperinger som for eksempel årige, og desuden skal vi i højere grad tænke over mediet, der anvendes i kommunikationen til målgrupperne o Lade os inspirere af kommunikationen i virksomhedsmodellen, der bruges i Medlemshvervningsprojektet og se kommunikationsmuligheder i uddannelsesmiljøerne o Medlemsbladet ud til fitnesskæderne Vi skal se på vores oplag o Ansættelse af journalistisk medarbejder i forbindelse med implementering af kommunikationsstrategien o Tættere dialog med rejsearrangører o "Den gode historie" skal fortælles endnu mere o Mere "mund til øre" o Fortælle om oplevelser i en skiklub o Større synliggørelse af DM, events etc. o Højere grad af tilgængelighed Samarbejdspartnere: o Samarbejde med skibranchen o Samarbejde med forsikringsselskaber o Udvikle samarbejdet med SOS/offentlige institutioner o Certificering af rejseselskaber o Samarbejde med interessenter i netværk Aktiviteter/indhold: o Arbejde på en "FDM"-profil med hensyn til tips, rådgivning etc. o Styrke mindre discipliner o Forskellige tilbud til forskellige målgrupper o Arbejde med et prøvemedlemskab o Lave destinationsarrangementer o Invitere bredt til sæsonåbningen o Hjælpe klubberne med konkrete tiltag o Tilbyde spændende skiture (rejsebureau vs. skiklub) o Skisikkerhed o Videncenter kompetenceliste Andet: o Arbejde med "Member get Member" o Udnytte de muligheder der ligger i DT-U o Fokus på andet end den årlige skitur o Lære af hvad de bedste skiklubber gør o Bruge aktive løbere o Bæredygtige skiklubber og flere aktiviteter o Samarbejde med interessenter i netværk o Bruge "kendis-effekten" mere o Klubudvikling og klubbesøg

12 Bilag 3, vedr. pkt. 4: Elitetræning i samarbejde med turarrangører (Best Travel) også for jyder Se på andre nationer, som ideelt ligner os, og har succes med elitearbejdet. Ligeledes kan ses på lande, som har ændret strategi fra traditionelle discipliner til de nye discipliner f. eks. Australien og New Zealand Implementere forældrepolitik fra f. eks. Dansk Tennis Forbund Samarbejde med andre landes skiforbund om konkurrencer og mesterskaber Arbejde for at få sponsorer og fonde til at hjælpe økonomisk Tilbud til de små klubber om fælles træning for at ramme bredere Oprettelse af hold i FIS-årgangen med fællestræning på tværs af disciplinerne Udligne forskellen på løbernes indstilling og give dem et realistisk syn på egne evner Blive bedre til at spotte talenter Flere konkurrencer tæt på DK (En faxe kondi-liga ) UK har et kæmpe arrangement med mesterskaber og FIS-løb i Bormio. Kan vi koble os på? Støtteordninger for særlige talenter Udviklingskonsulenterne skal lytte sig frem til talenter Træning i DK. Barmark, MTB, rulleski, fitness, osv. Plads til friløb og begejstring

13 Bilag 4, vedr. pkt. 7: Indstilling: o Bestyrelsen skal også prioritere DSkiF mellem møderne o Melde ud hvis man ikke har resurserne o Realistiske forventninger o Der er for meget tavshed mellem møderne o Der startes ofte med et negativt emne - starte med mindst en succeshistorie o Der skal bygges videre på den gode stemning fra DM Alpint o Kommunikation: o Bestyrelsesrollerne skal synliggøres i forhold til den samlede DSkiF organisation o Det aflyste bestyrelsesmøde i januar skabte et kommunikationsmæssigt vakuum o Kommunikationen kan foregå på mail og telefon o Bestyrelsen skal generelt holdes mere ajour med den daglige gøren og laden o Status mellem møderne o Online projektstyringsredskab, GANT o Bestyrelsen skal selv søge relevant info o Intranet for bestyrelsen (vi har et SharePoint) o Skype kan bruges som kommunikationsform i fremtiden o Opgaver/indhold: o Best. Medlemmerne skal så frøene og være med til at motivere o Mere spændende møder o Opfølgning efter møderne o Spændende om de nye bestyrelsesmedlemmer kan bidrage til at skabe mere dynamik o Møderne har for megen karakter af infomøder o Flere spændende historier på møderne. o Der bør fokuseres på de positive aspekter af medlemsprojektet o Undersøgelse af skiløbere som tager på ski flere gange om året - hvad kan vi tilbyde dem? o Færre, men mere realistiske projekter o Rollen skal beskrives klart o Mere fokus på projekter og drift

Deltagere (fysisk): Anna Falkenberg Harboe (AH), Jørgen Kilsgaard (JK), Kim Skov Jensen (KSJ), Philip Saerens (PS), Jesper Lund Madsen (JLM)

Deltagere (fysisk): Anna Falkenberg Harboe (AH), Jørgen Kilsgaard (JK), Kim Skov Jensen (KSJ), Philip Saerens (PS), Jesper Lund Madsen (JLM) Referat bestyrelsesmøde den 3. februar 2016 klokken 17:30-20:00 Sted: DSkiFs mødelokale samt virtuelt via SKYPE Deltagere (fysisk): Anna Falkenberg Harboe (AH), Jørgen Kilsgaard (JK), Kim Skov Jensen (KSJ),

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 NYHED EFTER LUKKET BILAG. Udviklingsmål - Strategi Handlingsplaner Kommissorier Retningslinjer

HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 NYHED EFTER LUKKET BILAG. Udviklingsmål - Strategi Handlingsplaner Kommissorier Retningslinjer HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (V) X X NYHED EFTER LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Referat A. Valg af ordstyrer Michael Tandrup blev valgt som ordstyrer. B. Valg af referent Nils Henrik Stene blev valgt som referent.

Referat A. Valg af ordstyrer Michael Tandrup blev valgt som ordstyrer. B. Valg af referent Nils Henrik Stene blev valgt som referent. Deltagere: Rasmus Lundby, Lea Krag Fogh, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Philip Saerens, Michael Tandrup, Anne Nymann Kontor: Nils Henrik Stene, Anders Olesen, Heidi Rønnow (HR) Sted: Frederiksberg Alle 10

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

DDS bestyrelsesmøde den 5. maj 2010

DDS bestyrelsesmøde den 5. maj 2010 Deltagere: Rasmus Lundby, Anders Olesen, Lea Krag Fogh, Jan Weber, Nicolaj Fjellvang-Sølling, Philip Saerens Kontor: Ole Jensen, Heidi Jensen Afbud: Tue David Bak Sted: kl. 17:00 - v. Philip Saerens Dagsorden

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden.

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden. Dato Mødested Mødetid Deltagere Mandag d. 16. juni 2014 Growbizz, Saltværksvej 2e, 2770 Kastrup Kl. 17.30 20.30 Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup (MT) Carsten Drud (CD) Anne Nymand (AN)

Læs mere

AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015

AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015 AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015 25. November 2015 1. En forening i fortsat udvikling 2. Årets aktiviteter 3. Sådan kommunikerer vi 4. Hvor skal vi hen 5. Tak til vore mange frivillige 1. En

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen jf. vedtægterne. Deltagere i bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer og sekretær.

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Bestyrelsesmøde ons. d.22.juni 2011. Ordstyrer er Anders Olesen, referat tages af Heidi Jensen Dagsorden punkterne godkendes

Bestyrelsesmøde ons. d.22.juni 2011. Ordstyrer er Anders Olesen, referat tages af Heidi Jensen Dagsorden punkterne godkendes Deltagere: Rasmus Lundby, Lea Krag Fogh,, Philip Saerens, Nikolaj Fjellvang-Sølling. Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Michael Tandrup, Tue David Bak Sted: kl. 17:00 Idrættens

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre MØDEREFERAT Fredericia, 15. november 2015 Den 15. november 2015 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU Danske Fodbolddommere. Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia Følgende deltog i mødet: Tore

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Onsdag, den 1. marts 2017 kl. 17.00 (Spisning fra kl. 16.00) Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ)

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K)

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Referat Dato Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Dato: 14september Tid: 12:00-15:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Formand

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Idé og formål I 2012 indgik Team Rudersdal og Rudersdal Kommune et partnerskab for elitestøtten i Rudersdal og omegn. Idéen med partnerskabet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Marianne Knudsgaard (MAK) & Erik Juhl Mogensen (EJM)

Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Marianne Knudsgaard (MAK) & Erik Juhl Mogensen (EJM) Mødedato: 9. november 2016 Mødetid: 21.00 Mødenavn: Bestyrelsesmøde 2 2016/2017 Sted: Deltagere: Afbud: Referat: Skype Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Bent Busk

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016 BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT 23.-24. APRIL 2016 Tilstede bestyrelse: Sigrid, Fie, Mette, Frederik, Niels, Mads, Anders (skype & sidst på mødet) Tilstede sekretariat: Nina, Karen 1. VELKOMMEN Sigrid

Læs mere

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne Styregruppemøde den 10. oktober 2012 Baggrund og hovedproblemstillinger I marts 2012 gennemførte DGU en værdiundersøgelse, hvor 84% af de adspurgte golfklubber tilkendegav, at DGU skal hjælpe golfklubberne

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere