Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedsuddannelsen trin 1"

Transkript

1 1. Velkommen Social- og sundhedsuddannelsens formål Kompetencemål Fordeling af skole- og praktikperioder Fag og niveauer Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsessamtaler Logbog Læringselementer 3.1 At være social- og sundhedselev Det sunde hverdagsliv Et forandret hverdagsliv Den professionelle omsorg En anderledes tilværelse Fagidentitet som social- og sundhedshjælper Skoleperioder 4.1 Læring i skoleperioderne Retningslinjer for opgaveskrivning Skolevejledning og standpunktsbedømmelse Prøve i grundfag eller områdefag Afsluttende prøve i projekt Prøver Praktikperioder 5.1 Læring i praktikperioderne Samarbejde med praktikvejledere Introduktionsdag i kommunen Introduktionspraktik Praktikuddannelsen Praktikerklæring Præstationsstandarder i praktikken Arbejdet med mål for praktikken Dine egne papirer fra praktikuddannelsen Mål 6.1 Mål for personlige kompetencer Mål for områdefag Mål for grundfag Mål for valgfri specialefag Mål for praktikuddannelsen Præstationsstandarder Generelle informationer 7.1 Særlig støtte- og vejledningsmuligheder Mødepligt, syge- og raskmeldinger Helhedsevalueringer Klagevejledning Retningslinjer vedrørende mistanke om plagiat Ordensregler Side 1 af 90

2 Velkommen Du kan prøve at sammenligne uddannelsen med en skibsrejse: Når du går ombord på skibet, møder du besætningen. Du hilser på kaptajnen, styrmanden, menige sømand og alle de andre, der får livet om bord til at fungere. Du snakker med de andre passagerer og prøver at danne dig et indtryk af skibet og menneskene. Du får noget at vide om skibets opbygning, rejseplanen og de regler, der gælder undervejs. Alt er nyt og spændende! Mens skibet sætter kurs mod personlig og faglig udvikling, tilegner du dig de nødvendige praktiske færdigheder og den nødvendige teoretiske viden. Du lærer noget om samarbejde og konfliktløsning og om at styre skibet sammen med andre, gennem solskin og stormvejr. Nogle gange er du nødt til at smide noget af din gamle last over bord, andre gange skal du ændre din kurs. Du møder andre skikke og kulturer, undres og udfordres, alt imens din horisont flytter sig. Til sidst når skibet frem til havnen. Sammen med de andre passagerer står du på dækket og modtager hyldest fra skibets besætning, din familie og dine venner. Du klarede rejsen og nåede dit mål! 08/2008 Side 2 af 90

3 Social- og sundhedsuddannelsens formål Dato: 07/2011 Reg.nr.: 1.1 Side 1 af 3 Erstatter: Social- og sundhedsuddannelsens formål Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 4. Praktisk og personlig hjælp. 5. Omsorgs- og sygeplejeopgaver. 6. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 7. Koordination, vejledning og undervisning. 8. Aktivitet og rehabilitering. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller specialer. Uddannelsen indeholder trinnet: Social- og sundhedshjælper (trin 1). Uddannelsen afsluttes med specialet: Social- og sundhedsassistent (trin 2). Bekendtgørelse nr. 149 af 25/02/2011 Side 3 af 90

4 Social- og sundhedsuddannelsens formål Dato:04/2011 Reg.nr.: 1.1 Side 2 af 3 Erstatter: 08/2008 Social- og sundhedsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der udbydes indenfor den 10. indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. BEK 1514 af 15/12/2010 Side 4 af 90

5 Social- og sundhedsuddannelsens formål Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.1 Side 3 af 3 Erstatter: Vedrørende lovgrundlag m.v. henvises til følgende: Lov og bekendtgørelser kan findes på s hjemmeside på Undervisningsministeriets hjemmeside: og på s bibliotek. Side 5 af 90

6 Kompetencemål Dato: 07/2011 Reg.nr.: 1.2 Side 1 af 1 Erstatter: Kompetencemål Kompetencemål er betegnelsen for, hvad du skal opnå gennem uddannelsen. Kompetencemål er slutmål, altså en beskrivelse af, hvad du skal besidde ved afslutningen af uddannelsen. 1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, 2. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, 3. observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 4. vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 5. i et tværfagligt samarbejde arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes, 6. arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, 8. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 9. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Kompetencemålene nr. 1-6 gælder for uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. Kompetencemålene nr. 7-9 gælder for trin 1 og 2, social- og sundhedshjælper og socialog sundhedsassistent. BEK 149 af 25/02/2011 Side 6 af 90

7 Fordeling af skole- og praktikperioder Dato:11/2011 Reg.nr.: 1.3 Side 1 af 1 Erstatter: 04/2011 Afkortet Ordinær 1. dag 1. dag Intro skole 2 uger 2 uger Første dag introduktion i praktikken TEMA: At være social- og sundhedselev Intro praktik 1 uge 1 uge En uges introduktion i praktikken Skole 1 5 uger og 4 dage 7 uger og 4 dage TEMA: Det sunde hverdagsliv TEMA: Et forandret hverdagsliv Praktik uger uger Skole 2 7 uger 9 uger TEMA: Den professionelle omsorg TEMA: En anderledes tilværelse Praktik uger uger Skole 3 4 uger og 1 dag 5 uger og 1 dag TEMA: Fagidentitet som social- og sundhedshjælper Prøve i områdefag eller grundfag Afsluttende prøve i projekt Efter individuel vurdering kan der på baggrund af relevant erhvervserfaring ske afkortning i den praktiske del af uddannelsen. Side 7 af 90

8 Fag og niveauer Dato: 04/2011 Reg.nr.: 1.4 Side 1 af 2 Erstatter: 08/2008 Erhvervsfaglig kompetence I løbet af perioderne med skole og praktik skal du udvikle dine personlige og faglige kompetencer. De personlige og faglige kompetencer udgør en helhed og skal tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence. Den erhvervsfaglige kompetence er beskrevet i kompetencemålene. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og din aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. Skoleundervisningen Skoleundervisningen er organiseret i læringsaktiviteter og læringselementer, som indeholder områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefag: Sundhedsfag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktiskfag Grundfag: Dansk D niveau Naturfag E niveau Engelsk E niveau Dansk og engelsk kan på trin 1 vælges på et højere niveau end det angivne niveau. Dansk: C niveau Engelsk: D niveau Engelsk kan også vælges på et lavere niveau eller erstattes med et andet fag fra fagrækken. anbefaler, at du holder fast i faget engelsk på din uddannelse. På trin 2 er undervisningen i naturfag på C niveau. Grundfagene kan ikke gennemføres på et niveau, som du allerede har dokumenteret gennemført. Valg af niveau foregår i samarbejde med faglærer og kontaktlærer. Side 8 af 90

9 Fag og niveauer Dato: 04/2011 Reg.nr.: 1.4 Side 2 af 2 Erstatter: 08/2008 Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter 3 ugers valgfri specialefag, hvoraf 1 uge afvikles på trin 1 til socialog sundhedshjælper. De valgfri specialefag vælges i samråd mellem dig og skolen. Skolen udbyder nedenstående valgfri specialefag: Socialpædagogik Ældrepædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Psykiatri Valgfag tilbyder en række valgfag, der skal bidrage til udvikling af dine personlige og faglige kompetencer. Valgfag kan være fagligt rettede fag og studiekompetencegivende grundfag. vejleder dig i valg af valgfag. Der planlægges med valgfag på 1. skoleperiode. Side 9 af 90

10 Den personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.1 Side 1 af 1 Erstatter: Den personlige uddannelsesplan I samarbejde med skolen skal du udarbejde en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er din røde tråd et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og dine praktikvejledere. I den personlige uddannelsesplan beskriver du dine faglige og personlige læringsmål for uddannelsesforløbet. Uddannelsesplanen skal understøtte din læreproces og være med til at sikre overensstemmelse mellem dine ønsker, interesser og målene for uddannelsen. Den personlige uddannelsesplan indeholder Personlig uddannelsesplan A udarbejdet ved optagelse på Formål med uddannelsen Personlig motivation for uddannelsen Forventninger til uddannelsen Uddannelsesmål på længere sigt Tidligere skole-, uddannelses- og erhvervserfaringer Faglige og personlige læringsmål Valg af niveau i grundfag Valg af valgfri specialefag Valg af valgfag Behov for særlig støtte i uddannelsesforløb Konklusioner fra uddannelsessamtaler i skole og praktik Skriftlige refleksioner over fagligt og personligt udbytte af de enkelte læringsaktiviteter Skolevejledninger og standpunktsbedømmelser fra skole og praktik Evt. bilag eksempelvis uddannelsesplaner fra tidligere skole- og uddannelsesforløb Ved den første uddannelsessamtale påbegynder du og din kontaktlærer arbejdet med din personlige uddannelsesplan. Hertil anvender du de efterfølgende to sider. Disse sider kan du også vælge at udfylde elektronisk og herefter udprinte og sætte ind under reg.nr Side 10 af 90

11 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 1 af 8 Erstatter: Navn: Tlf./mail: Ansættelseskommune: Kontaktlærer: Start på uddannelsesforløb: Forventet afslutning af uddannelsesforløb: Dit formål med uddannelsen Din personlige motivation for uddannelsen Dine forventninger til uddannelsen Dine eventuelle uddannelsesmål på længere sigt f.eks. til social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut? Dine tidligere skole-, uddannelses- og erhvervserfaringer Side 11 af 90

12 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 2 af 8 Erstatter: Dine faglige og personlige læringsmål Niveau i grundfag Dansk: Naturfag: Engelsk: Valg af valgfri specialefag Valg af valgfag Behov for særlig støtte i dit uddannelsesforløb f.eks. til læsning, skrivning, regning, lektiehjælp, studieteknik eller behov for hjælpemidler Dato: Elev Kontaktlærer Side 12 af 90

13 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 3 af 8 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Konklusioner fra uddannelsessamtaler i skole og praktik Side 13 af 90

14 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 4 af 8 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Skriftlige refleksioner over dit faglige og personlige udbytte af de enkelte læringsaktiviteter Side 14 af 90

15 Din personlige uddannelsesplan Dato: 03/2009 Reg.nr.: 2.2 Side 5 af 8 Erstatter: Efter dette skilleark kan du notere: Ugentlige vejledningssamtaler i praktik 1 og 2 Side 15 af 90

16 Din personlige uddannelsesplan Dato: 03/2009 Reg.nr.: 2.2 Side 6 af 8 Erstatter: Ugentlige vejledningssamtaler i praktik 1 Dato Resumé Side 16 af 90

17 Din personlige uddannelsesplan Dato: 03/2009 Reg.nr.: 2.2 Side 7 af 8 Erstatter: Ugentlige vejledningssamtaler i praktik 2 Dato Resumé Side 17 af 90

18 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 8 af 8 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Skolevejledninger og praktikerklæringer Side 18 af 90

19 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 8 af 8 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Evt. bilag eksempelvis uddannelsesplaner fra tidligere skole- og uddannelsesforløb Side 19 af 90

20 Uddannelsessamtaler Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.3 Side 1 af 2 Erstatter: Der er en eller to uddannelsessamtaler i hvert skoleforløb og tre i hvert praktikforløb. Uddannelsessamtaler Samtalerne vil foregå som en dialog. I dialogen vil du og din kontaktlærer/ praktikvejleder drøfte dine refleksioner over målene for de personlige og faglige kompetencer. Ved den første uddannelsessamtale mellem dig og din kontaktlærer påbegynder I arbejdet med din personlige uddannelsesplan. Ved de efterfølgende samtaler tager du initiativ til opfølgning på din personlige uddannelsesplan, herunder dine faglige og personlige læringsmål. I samtalerne er der fokus på dine oplevelser af, hvordan du har det med at være elev på skolen eller i praktikken. Det er vigtigt at få afklaret de gensidige forventninger mellem dig og skolen/praktikken. Som forberedelse til samtalerne kan du eventuelt bruge spørgsmålene på næste side. Du skal til hver samtale medbringe din uddannelsesbog og logbog. Konklusioner Når samtalen er slut, laver du en skriftlig konklusion sammen med din kontaktlærer/ praktikvejleder. De aftaler, I laver i forbindelse med samtalerne, skal fremgå af den skriftlige konklusion. Konklusionen sætter du ind i uddannelsesbogen under din personlige uddannelsesplan reg.nr. 2.2, side 3 af 6. Konklusionen kopieres til din kontaktlærer/praktikvejleder. Side 20 af 90

21 Uddannelsessamtaler Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.3 Side 2 af 2 Erstatter: Du kan bruge følgende spørgsmål som en hjælp til din forberedelse Hvordan er jeg til at tage initiativ? Giv eksempler. Hvordan viser jeg ansvarlighed i dagligdagen? Giv eksempler. Hvordan viser jeg selvstændighed? Giv eksempler. Hvordan viser jeg respekt for andre? Giv eksempler. Hvordan giver jeg omsorg til andre? Giv eksempler. Hvordan er jeg med til at udvikle relationer til andre? Giv eksempler. Er jeg aktiv i samarbejde og på hvilken måde? Hvordan tænker jeg (reflekterer) over min og andres indsats? Giver jeg udtryk for egne meninger og holdninger? Hvad er jeg god til, hvad er jeg ikke så god til? Hvilke faglige læringsmål har jeg? Hvilke personlige læringsmål har jeg? Side 21 af 90

22 Logbog Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.4 Side 1 af 1 Erstatter: Du skal skrive logbog gennem hele uddannelsesforløbet. Logbogen er et samarbejdsredskab for både dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder. Logbogen er et dokument, hvor du beskriver dine egne mål, og hvordan du planlægger at nå dem. Derudover beskriver du, hvad du foretager dig på vej mod målet, og hvad du oplever undervejs. I forløbet og til slut evaluerer du på forløb og resultat. Formålet med at bruge en logbog er at du bliver bevidst om sammenhængen i undervisningen at du bliver bevidst om sammenhæng mellem teori og praksis at du øger din opmærksomhed på, hvad du skal lære, og hvordan du lærer, herunder også dit eget ansvar for læring at du kan tænke over dine egne og andres handlinger at du kan komme i dialog med din kontaktlærer/praktikvejleder Logbogen hvad kan den bruges til? Logbogen kan blive dit redskab til at blive bevidst om din egen læringsproces kan være med til at fastholde tanker, undren, idéer, som du gerne vil vende tilbage til kan gøre det klart for dig, hvad du vil arbejde videre med kan være med til, at du træner dig i at sætte dine tanker på skrift skal medbringes ved samtaler med kontaktlærer og praktikvejleder, hvor du kan bruge dine noter i samtalen Side 22 af 90

23 At være social- og sundhedselev Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.1 Side 1 af 2 Erstatter: 08/ Tema: At være social- og sundhedselev Beskrivelse af læringselement I dette tema kommer I til at arbejde med forskellige emner og arbejdsmetoder. Uddannelsens opbygning, fag og pædagogiske tilrettelæggelse bliver præsenteret, og I bliver introduceret til, hvilke muligheder og faciliteter tilbyder i uddannelsen. I vil arbejde med overvejelser om, hvordan I lærer bedst. Er det f.eks. ved at læse teori, at blive undervist, at diskutere eller ved at arbejde med dilemmaer fra det virkelige liv? I beskæftiger jer med jeres kommende arbejdsområde, og der vil være fokus på kommunikation og samarbejde. Her vil I komme til at udarbejde samarbejdsaftaler gældende for jeres hold. I bliver hver især tilknyttet en kontaktlærer, og ved den første uddannelsessamtale kommer I til at arbejde med den personlige uddannelsesplan og logbog. Varighed gældende for ordinære forløb 2 uger. Læringselementet er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Mål for læringselementet på ordinære forløb Dette tema indeholder mål for områdefag og grundfag. Sundhedsfag: Grundlæggende behov Krop og aldring Professionel omsorg Social- og samfundsfag: Ansvar som fagperson og myndighedsperson Elektronisk kommunikation og informationssøgning Pædagogik med psykologi: Kommunikation og samarbejde Aktivitets- og praktiskfag: Aktiviteters betydning for mennesket Naturfag: Naturfaglige begreber og modeller inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder Eksperimentelt arbejde Dansk: Læse- og skrivestrategier Engelsk: Udtrykke sig mundtligt Introduktion til fagenes mål og til kompetencemål for personlige kompetencer. Side 23 af 90

24 At være social- og sundhedselev Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.1 Side 2 af 2 Erstatter: 08/2008 Læringsmiljø Læringselementet kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringselementet. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdigheder og kompetencer. Ressourcer og rammer I dette læringselement gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Evaluering I laver individuelt en konklusion af uddannelsessamtalen, som I sætter ind i jeres personlige uddannelsesplan. Som afslutning på dette læringselement skal I ud fra kompetencemålene reflektere over, hvad I har lært, og hvad I gerne vil arbejde videre med. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog. Kompetencemål Dette læringselement tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson (1), i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende (2), anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde (9). Side 24 af 90

25 Det sunde hverdagsliv Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.2 Side 1 af 3 Erstatter: 08/ Tema: Det sunde hverdagsliv Beskrivelse af læringselement I dette tema får I mulighed for at arbejde med samfundets strukturer, herunder de sundhedspolitiske beslutninger der har betydning for den enkelte borger i det danske samfund. I bliver introduceret for emnerne sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. I den forbindelse arbejder I med kroppens opbygning, og hvilken betydning fysisk udfoldelse har for psykisk og fysisk velbefindende. Hvad er f.eks. sundhed? Er det at være rask det samme som at være sund? Hvordan formidler I sundhed og forebyggelse på en ikke fordømmende måde? Hvad skal der til, for at I trives på arbejdspladsen og i hjemmet? I arbejder med rengøring og hygiejne, samt hvordan I kan være med til at beskytte miljøet. Grundfagene dansk, naturfag og engelsk vil indgå som almene og understøttende fag i sammenhæng til temaet. Temaet kan indeholde et valgfag. Varighed gældende ordinære forløb Ca. 4 uger. Læringselementet er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Mål for læringselementet på ordinære forløb Dette tema indeholder mål for områdefag og grundfag. Sundhedsfag: Sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom Kroppens opbygning og funktion Social- og samfundsfag: Ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson Samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer Det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning Det sociale netværks betydning for livskvaliteten Pædagogik med psykologi: Reflektere over egne og andres normer og holdninger Aktivitets- og praktiske fag: Et aktivt og et stimulerende miljøs betydning for livsudfoldelse En god fysisk forms betydning for fysisk og psykisk velbefindende Praktisk hjælp og hygiejnens betydning i hjemmet Ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper Miljøets betydning for sundhed og trivsel Naturfag: Naturfaglige begreber Matematiske udtryk og beregninger Eksperimentelt arbejde IT - værktøjer f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation Side 25 af 90

26 Det sunde hverdagsliv Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.2 Side 2 af 3 Erstatter: 08/2008 Dansk: Metodisk tekstanalyse, vurdering og perspektivering Dialog om egne og andres tekster Skriveprocesser Forholde sig til sprogets opbygning, rolle og betydning Engelsk: Dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster Anvende et enkelt men rimeligt sammenhængende engelsk Læringsmiljø Læringselementet kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringselementet. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdigheder og kompetencer. I forløbet kan der være aflevering af skriftlige opgaver, f.eks. tekster i dansk og engelsk, naturfagsopgaver og produkter i forbindelse med gruppearbejde. Ressourcer og rammer I dette læringselement gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Evaluering Som afslutning på dette læringselement skal I ud fra kompetencemålene reflektere over, hvad I har lært, og hvad I gerne vil arbejde videre med. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog. Ved uddannelsessamtalerne med jeres kontaktlærer evaluerer I jeres udvikling af de personlige og faglige kompetencer. Eksempelvis: Hvordan indgår I aktivt i samarbejdsrelationer? Hvordan kan I yde omsorg for jer selv? Hvordan arbejder I med de faglige mål? I laver individuelt en konklusion af uddannelsessamtalen, som I sætter ind i jeres personlige uddannelsesplan. Ved formidling af arbejdet i læringselementet får I mundtlige tilbagemeldinger fra vejledere. Desuden får I tilbagemeldinger på tekstarbejdet i dansk, engelsk og på naturfagsopgaver. Side 26 af 90

27 Det sunde hverdagsliv Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.2 Side 3 af 3 Erstatter: 08/2008 Kompetencemål Dette læringselement tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende (2), vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret (4), i et tværfagligt samarbejde arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes (5), arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen (6), formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt (7), anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde (9). Side 27 af 90

28 Et forandret hverdagsliv Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.3 Side 1 af 3 Erstatter: 08/ Tema: Et forandret hverdagsliv Beskrivelse af læringselement I dette tema er der fokus på et hverdagsliv, der ikke er så velfungerende, som det tidligere har været. I vil få mulighed for at arbejde med sammenhængen mellem borgerens nuværende liv og livshistorien. I bliver introduceret for begreber som identitet og ressourcer for at kunne få en forståelse af borgerens levevilkår og kultur, herunder borgerens livsværdier og normer. I kommer også til at arbejde med at genkende og reagere på de problemer, den biologiske aldring kan give borgeren, og I vil beskæftige jer med fysiske handicaps indflydelse på menneskers hverdag og livsudfoldelse. Hvordan kan I støtte en borger med nedsat funktionsevne i at få en hverdag til at fungere? Hvilke overvejelser vil I gøre jer i samarbejdet med borgeren om almindelig daglig livsførelse? På hvilken måde bliver kroppen påvirket af fysisk krævende arbejde? Grundfagene dansk, naturfag og engelsk vil indgå som almene og understøttende fag i sammenhæng til temaet. Temaet kan indeholde et valgfag. Varighed gældende for ordinære forløb Ca. 3 uger og 4 dage. Læringselementet er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Mål for læringselementet på ordinære forløb Dette tema indeholder mål for områdefag og grundfag. Sundhedsfag: Livsudfoldelse og livskvalitet Symptomer på ændret sundhedstilstand Professionel omsorg Social- og samfundsfag: Kommunale og private servicetilbud Levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion Pædagogik med psykologi: Arbejde støttende og vejledende i forhold til fysiske handicaps Aktivitets- og praktiskfag: Arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler Personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed Motivere borgeren til aktiv deltagelse for at bevare identitet og livsudfoldelse Naturfag: Eksperimentelt arbejde Naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt IT værktøjer f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation Dansk: Metodisk tekstanalyse, vurdering og perspektivering Dialog om egne og andres tekster Skriveprocesser Forholde sig til sprogets opbygning, rolle og betydning Side 28 af 90

29 Et forandret hverdagsliv Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.3 Side 2 af 3 Erstatter: Engelsk: Dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster Anvende et enkelt men rimeligt sammenhængende sprog, både mundtligt og skriftligt IT- anvendelse Forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Læringsmiljø Læringselementet kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringselementet. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdigheder og kompetencer. I forløbet kan der være aflevering af skriftlige opgaver, f.eks. tekster i dansk og engelsk, naturfagsopgaver og produkter i forbindelse med gruppearbejde. Ressourcer og rammer I dette læringselement gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Evaluering Som afslutning på dette læringselement skal I ud fra kompetencemålene reflektere over, hvad I har lært, og hvad I gerne vil arbejde videre med. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog. Ved uddannelsessamtalerne med jeres kontaktlærer evaluerer I jeres udvikling af de personlige og faglige kompetencer. Eksempelvis: Hvordan tager I ansvar for og initiativ til at lære og indgå i forandringsprocesser? Hvordan møder I andre mennesker på en etisk og respektfuld måde? Hvordan arbejder I med de faglige mål? I laver individuelt en konklusion af uddannelsessamtalen, som I sætter ind i jeres personlige uddannelsesplan. Ved formidling af arbejdet i læringselementet får I mundtlige tilbagemeldinger fra vejledere. Desuden får I tilbagemeldinger på tekstarbejdet i dansk, engelsk og på naturfagsopgaver. Ved læringselementets afslutning udarbejder I i samarbejde med jeres kontaktlærer en skolevejledning for læringselement 1, 2 og 3. I skolevejledningen udtrykkes jeres standpunkt i forhold til de fastsatte mål. Dette sker i form af karakter i de enkelte fag. Side 29 af 90