Hvilke ansættelsesvilkår IGU i elbranchen. Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke ansættelsesvilkår IGU i elbranchen. Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge"

Transkript

1 Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU i elbranchen Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge

2 Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte mulighed for at blive ansat på virksomheder i en helt ny ordning, kaldet integrationsgrunduddannelsen (IGU). IGU-ordningen er derfor et supplement til ordinær ansættelse, virksomhedspraktik og job med løntilskud, som vi kender i dag. Denne pjece beskriver de nærmere løn- og ansættelsesvilkår en flygtning eller familiesammenført, der gennemfører et IGU-forløb, skal have. I pjecen kan du også læse nærmere om de undervisningselementer, som skal indgå i en IGU-stilling. En IGU-stilling består udover ansættelsen på virksomheden af 20 ugers undervisning, som virksomhed og flygtning/familiesammenført aftaler, ud fra hvad der er relevant i det konkrete job. Flygtninge, der gennemfører en IGU-stilling, skal have et bevis på, at praktikdelen på virksomheden samt undervisningsdelen er gennemført. Virksomheden kan søge om bonus efter 6 måneders ansættelse og igen ved gennemført forløb. Pjecen indeholder tillige en række svar på relevante spørgsmål og problemstillinger, som kan opstå i den konkrete ansættelsessituation. IGU-ordningen er en forsøgsordning frem til 30. juni IGU-ordningen bygger på den trepartsaftale, der blev indgået torsdag den 17. marts 2016 om at forbedre flygtninges beskæftigelse. KORT FORTALT OM IGU-ORDNINGEN Flygtninge, der lige er kommet til Danmark, har med trepartsaftalen om integration fået en ny mulighed for at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Fra 1. juli 2016 har flygtninge mellem år, der har været i Danmark i mindre end fem år, således mulighed for at blive ansat på virksomheder i en helt ny ordning, kaldet integrationsgrunduddannelsen (IGU). Flygtninge og virksomhed kan aftale ansættelsen og tilrettelæggelsen af en IGU-stilling uden involvering af et jobcenter. Det typiske vil dog være, at flygtninge og virksomheder er blevet matchet via jobcentrets opsøgende arbejde over for virksomhederne og jobcentrets kendskab til flygtningene, som er i nærområdet. En IGU-stilling består af en praktikdel, hvor flygtningen arbejder på virksomheden og modtager lærlingesatsen fra virksomheden. Flygtningen skal være på virksomheden i mindst 25 timer om ugen i gennemsnit over den toårige periode, som en IGU-stilling kan vare. Herudover består en IGU-stilling af en undervisningsdel, der skal bestå af 20 ugers undervisning af 37 timer/uge. Her modtager flygtningen ikke løn fra virksomheden, men modtager en ydelse fra det offentlige. Undervisningen er gratis for arbejdsgiveren. Når flygtninge og virksomheder aftaler en IGU-stilling, skal der anvendes en særlig ansættelsesformular, som registreres digitalt hos I pjecen anvender vi betegnelsen flygtninge. Det dækker over både flygtninge og familiesammenførte. Indenfor den første måned efter tiltrædelsen skal virksomhed og flygtning aftale det konkrete indhold i de 20 ugers undervisning. Undervisning kan bestå af AMU-kurser, danskunder- 2 / NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE

3 visning, AVU, FVU og HFfag. Hvis en flygtning har bestået sin danskuddannelse, skal der aftales minimum otte ugers AMU-kurser. Når IGU-forløbet er gennemført efter to år, udsteder arbejdsgiveren et bevis til flygtningen. som følge af virksomhedslukning eller afskedigelse. Det er en god idé at virksomheden tjekker, at flygtningen er i målgruppen for IGU, f.eks. ved at tjekke flygtningens opholdsbrev. Virksomhedens lønomkostning kan reduceres, hvis virksomheden gør brug af muligheden for at søge om bonus efter henholdsvis seks måneders ansættelse og ved gennemførelsen af IGU-stillingen. HVAD LAVER EN IGU-MEDARBEJDER? IGU kan benyttes til ufaglært arbejde, som f.eks. rengøring- og lagerarbejde. Formålet med IGU er, at den enkelte via en kombination af praktisk arbejde, sproglig opkvalificering og AMU-kurser rustes til at kunne fortsætte på ordinære vilkår i et ufaglært job eller påbegynde en erhvervsrettet uddannelse som elektrikerlærling. Det ligger i trepartsaftalen, at det job, som den enkelte kan varetage på virksomheden som led i et IGU-forløb, som udgangspunkt kan varetages uden faglige eller sproglige forudsætninger. HVEM KAN VIRKSOMHEDER ANSÆTTE I EN IGU-STILLING? Virksomheder kan ansætte følgende: l Flygtninge og familiesammenførte til en flygtning mellem år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end fem år. l Flygtninge, der ikke forud for IGU-stillingen har været ordinært ansat på samme virksomhed. l Flygtninge, der ikke forud herfor har gennemført en IGU-stilling på en anden virksomhed. Det vil sige, det kun er muligt at fuldføre ét IGU-forløb pr. flygtning. Dog er der undtagelsesbestemmelser, hvis f.eks. en flygtning er i et forløb, der bliver afbrudt HVAD BESTÅR EN IGU-STILLING AF? En IGU-stilling er toårig og består af følgende elementer: l Praktikdel, som foregår på virksomheden. Den skal være minimum 25 timer om ugen i gennemsnit over det toårige forløb. Her aflønner virksomheden flygtningen, som i øvrigt er omfattet af vilkårene i overenskomsten. l Undervisningsdel på 20 uger af 37 timer i gennemsnit over hele forløbet. Det vil sige, at udlændingen skal gennemføre 740 timers undervisning i forløbet. Undervisningen er gratis for virksomheden, og virksomheden betaler ikke løn til flygtningen. Flygtningen modtager en ydelse fra det offentlige. l Placeringen af uddannelsen bliver aftalt mellem udlænding og virksomhed med udgangspunkt i begges behov og henset til udbuddet af relevant uddannelse (sprogkurser, AMU, HF, FVU og AVU). l Samlet set er IGU-stillingen bestående af praktikdelen og undervisningen på maks. 37 timer/uge i gennemsnit. Det betyder, at hvis arbejdstiden bliver aftalt til 37 timer om ugen, skal uddannelsestiden indgå heri. Bliver uddannelsestiden placeret uden for almindelig arbejdstid, skal arbejdstiden korrigeres, så den samlet ikke udgør mere end 37 timer i gennemsnit over hele forløbet, inklusive uddannelsestid. 3 / NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE

4 HVORDAN INDGÅR VIRKSOMHED OG FLYGTNING EN AFTALE? En ansættelse i en IGU-stilling består af følgende trin: l Virksomhed og flygtning indgår en tidsbegrænset ansættelsesaftale på præcis to år. Det er en særlig IGU-aftale, der skal anvendes. Hent ansættelsesaftalen på l Ansættelsesaftalen sendes til l Inden en måned efter tiltrædelsen udarbejder virksomhed og flygtning en uddannelsesplan, der lister 20 ugers undervisning, som det er planlagt, at flygtningen skal gennemføre i den toårige ansættelse. Hent en skabelon på Et IGU-forløb skal indgås tidsbegrænset i en periode på to år. Det er ikke muligt at aftale en kortere periode, men aftalen kan opsiges med de opsigelsesvarsler, der fremgår af elektrikeroverenskomsten det vil sige opsigelsesvarslet for tilsvarende fastansatte (og ikke for lærlinge). IGU-praktikmedarbejdere er ikke uopsigelige men kan opsiges efter de varsler og regler, der gælder i elektrikeroverenskomsten. IGU-praktikmedarbejdere skal have pension efter samme regler som øvrige overenskomstdækkede medarbejdere. Det er ikke lærlingereglerne, der gælder for pension. Ferieregler, sygeløn m.v. er ligeledes de overenskomstregler, der gælder for almindelige medarbejdere og ikke for lærlinge. l Undervisningsplanen sendes til hos l Når forløbet med praktikdelen og undervisningsdelen er gennemført, udarbejder virksomheden et bevis herfor. Hent en skabelon l Virksomheden søger om bonus på kr. efter seks måneders ansættelse, og igen når forløbet er afsluttet efter to år. INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERNE FØRSTE GANG Virksomheden skal første gang, denne indgår en aftale om en IGU-ansættelse, give information efter reglerne i samarbejdsaftalen. Det vil sige, at virksomheden skal huske at informere Samarbejdsudvalget, hvis der er et sådant på virksomhederne, eller medarbejderne generelt, hvis der ikke er et Samarbejdsudvalg, inden virksomheden første gang ansætter en flygtning i en IGU-stilling. HVILKEN LØNSATS SKAL VIRKSOM- HEDEN ANVENDE? Der gælder elev- og lærlingelønsatserne trin et og to. Med trin et og to menes trin et og to, uanset om det er praksis for lærlinge for at slutte på højeste sats. ELEMENTER I UNDERVISNINGSPLANEN PÅ 20 UGERS UNDERVISNING Virksomheden og flygtningen skal aftale en undervisningsplan på i alt 20 uger af 37 timer/ uge. Det vil sige, det er 740 timers undervisning. ØVRIGE OVERENSKOMSTMÆSSIGE VILKÅR IGU er omfattet af elektrikeroverenskomst, der gælder på virksomheden for øvrige vilkår, såsom arbejdstid, genebetaling og opsigelsesvarsler m.v. Bortset fra lønsatser skal IGU-praktikmedarbejdere betragtes som almindelige medarbejdere, ikke som lærling. Virksomheden skal indsende undervisningsplanen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. En undervisningsplan skal indeholde en oversigt over skoleundervisningen i den enkelte integrationsgrunduddannelse. Undervisningen skal samlet set udgøre 20 uger i løbet af den to- 4 / NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE

5 årige ansættelse. Skoleundervisning skal bestå af et eller flere elementer fra følgende uddannelsesaktiviteter: 1. Undervisningen omfatter elementer fra AMU, AVU, FVU, HF-enkeltfag og danskuddannelse. 2. For IGU-praktikmedarbejdere, der har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, skal AMU udgøre mindst otte uger af de 20 ugers skoleundervisning i integrationsgrunduddannelsen. de 20 ugers skoleundervisning. Der er ikke et bestemt krav til omfanget af AMU-delen. Som minimum skal der være et AMU-kursus på for at opfylde betingelsen. Opgørelsen af skoleundervisning, hvor der indgår forberedelsestid I danskuddannelserne indgår der forberedelsestid til IGU-praktikmedarbejderen i planen. Det vil sige, en time under danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ganges med faktor to ved opgørelsen af timer, der skal indgå i undervisningsplanen. 3. For øvrige IGU-praktikmedarbejdere skal AMU indgå som et element i de 20 ugers skoleundervisning. Der er ikke yderligere formelle krav til, hvad en uddannelsesplan skal indeholde. Du kan hente en skabelon for undervisningsplanen på www. uibm.dk. Den er frivillig for virksomheder at anvende. Der opkræves ikke deltagerbetaling for den undervisning, som indgår i integrationsuddannelsen. Der er dog krav til, hvordan undervisningen på de 20 ugers varighed skal tilrettelægges. Flygtninge, der har bestået danskuddannelsen For flygtninge, der har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, skal AMU udgøre mindst otte uger af de 20 ugers skoleundervisning i integrationsgrunduddannelsen. Det vil sige, de resterende 12 ugers skoleundervisning skal bestå af yderligere AMU-kurser, AVU, FVU, HF-enkeltfag. Der kan ikke indgå danskuddannelser i de 20 ugers undervisning. Flygtninge, der ikke har bestået danskuddannelsen For flygtninge, der ikke har bestået danskuddannelsen, skal AMU indgå som et element i Det er flygtningen, der tilmelder sig danskuddannelserne, da flygtningen i forvejen har dialogen med sprogskolen og kommunen herom. Deltager flygtningen i almen voksenuddannelse, anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, hf-uddannelsen og uddannelsen til studentereksamen (AVU), skal en undervisningstime også ganges med en faktor to ved opgørelse af timer, der skal indgå i undervisningsplanen. Eksempler på omregning af dansktimer Hvis IGU-praktikmedarbejderen deltager i f.eks. fire undervisningstimer på danskuddannelserne pr. uge, skal disse fire timer ganges med to. Det samlede antal timer pr. uge, som skal indgå i opgørelsen på undervisningsplanen, er derfor otte timer/uge. Hvis det aftales, at IGU-praktikmedarbejderen deltager i danskuddannelsen i 18 måneder, vil det samlet set betyde, at der skal indgå otte timer/uge x (52 uger + 26 uger) / 37 timer pr. uge = 16,8 uger. Det vil sige., der er [20 uger-16,8 uger] 3,2 uger til andre undervisningsaktiviteter. VIRKSOMHEDEN SKAL UDSTEDE ET BE- VIS FOR GENNEMFØRT FORLØB Når IGU-forløbet er gennemført skal virksomheden udstede et bevis herfor til flygtningen. Der er ikke formkrav til beviset. Der er udarbejdet en skabelon, som virksomhederne er velkomne til at anvende. Du kan hente skabelon 5 / NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE

6 til bevis her. Beviset indeholder bevis for gennemførelsen af såvel praktikdelen som skoleundervisningen. Flygtningen har pligt til over for virksomheden at afgive dokumentation for de skoleundervisningsdele, der indgår i forløbet. Der er i bekendtgørelsen om Integrationsuddannelsen efter lov om integrationsgrunduddannelsen (IGU) følgende krav, som et bevis skal indeholde: 1. Udlændingens navn og cpr.nr. 2. Betegnelsen integrationsuddannelse 3. Oplysning om hvilke arbejdsområder og funktioner, flygtningen har beskæftiget sig med 4. Angivelse af udstederen at indgive ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ved ansøgning skal virksomheden vedlægge bevis for fuldførelse af forløbet. Endvidere skal virksomheden oplyse: l Virksomhedens cvr-nummer l Flygtningens personnummer l Om ansættelsesperiode i virksomheden I tilfælde, hvor en integrationsgrunduddannelse forlænges, kan der udbetales bonus efter to års ansættelse, såfremt virksomheden dokumenterer, at praktikdelen af integrationsgrunduddannelsen er fuldført, og at forlængelsen ikke skyldes forhold, der kan henføres til virksomheden. I tilfælde af at flygtningen tidligere har været i et IGU-forløb på en anden virksomhed, men forløbet f.eks. ikke er afsluttet pga. afskedigelse, har en anden virksomhed mulighed for at ansætte flygtningen og få udløst den sidste bonus, når IGU-forløbet er afsluttet. 5. Dokumentation for den gennemførte undervisning skal vedlægges. Det er IGU-praktikmedarbejderen, der anskaffer dokumentationen SPØRGSMÅL OG SVAR OM IGU- ORDNINGEN Nedenfor er der en række spørgsmål og svar om IGU-ordningen, som kan være nyttige. Du kan hente en skabelon for beviset på www. uibm.dk. Den er frivillig for virksomheder at anvende. Afbrydes IGU-forløbet, skal arbejdsgiveren udarbejde et bevis for den del af forløbet, der er gennemført. Der er ikke formkrav til beviset. IGU-BONUSORDNING TIL VIRKSOM- HEDER Virksomheder, der opretter IGU-forløb, kan modtage bonus på op til kr. Den første bonus på kr. bliver udbetalt, når IGU-eleven har været ansat i seks måneder. Den sidste bonus, som også er på kr , bliver udbetalt, når forløbet er fuldført. Virksomheden ansøger om bonus ved digitalt 1. Hvordan tjekker du, at flygtningen er i målgruppen for IGU? Du skal anmode flygtningen om at vise brev om opholdstilladelse fra Udlændinge Styrelsen, samt deres opholdskort, hvor på der er billede på. I de situationer, hvor flygtningen starter i virksomheden i virksomhedspraktik, kan virksomheden få vished for, at flygtningen er i målgruppen ved at spørge jobcentret. 2. Er IGU-ordningen i strid med forskelsbehandlingsloven? Nej. IGU-ordningen er ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. IGU udgør en undtagelse i overensstemmelse med forskelsbehandlingslovens 9, stk. 2, hvorved 6 / NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE

7 den enkelte virksomhed dermed opnår hjemmel til at aftale et IGU-forløb ud fra beskæftigelsesmæssige hensyn. Dermed får virksomhederne hjemmel til at indgå IGU-aftaler, også selv om det måtte vise sig, at indgåelsen af sådanne aftaler i praksis ville kunne udgøre indirekte forskelsbehandling. 3. Må flytningen have været på virksomheden i virksomhedspraktik? En flygtning kan forud for ansættelsen have haft en virksomhedspraktik i din virksomhed. Det er ikke tilladt, at flygtningen har haft job på ordinære vilkår i din virksomhed. Det er tilladt at ansætte en flygtning i IGU-ordningen, hvis vedkommende har haft et job på en anden virksomhed. Det kan i nogle situationer være en fordel, at flygtningen starter i virksomhedspraktik, inden IGU-stillingen påbegyndes, f.eks. hvis du er i tvivl om flygtningens kompetencer. 4. Er personer ansat i en IGU-stilling omfattet af rimelighedskravet? Nej, det er IGU-ansatte ikke. En person i en IGU-stilling er ansat i en ordinær og tidsbegrænset stilling. Derfor indgår en IGU-stilling ikke i opgørelsen af rimelighedskravet i beskæftigelsesindsatsen, hvis en virksomhed overvejer eller tager en person i virksomhedspraktik. 6. Kan en virksomhed få udbetalt bonus, hvis IGU-praktikmedarbejderen opsiger sin stilling og starter i en ny IGU-stilling hos en anden arbejdsgiver? Nej, hvis medarbejderen opsiger sin stilling inden henholdsvis 6 eller 24 måneder, bortfalder bonussen til din virksomhed. For medarbejdere, der selv siger deres stilling op, bortfalder retten til at fortsætte forløbet hos anden arbejdsgiver og retten til dimittendsats. 7. Skal en arbejdsgiver afmelde et IGU-forløb, hvis virksomheden stopper ansættelsen? Nej, det skal en virksomhed ikke. 8. Kan flygtninge, der tidligere har været i gang med et IGU-forløb, starte på din virksomhed? Ja, hvis IGU-forløbet er ophørt af årsager, der ikke skyldes flygtningen selv, så kan din virksomhed vælge at videreføre IGU-forløbet. Din virksomhed vil i den situation være berettiget til at få udbetalt bonus efter 24 måneders ansættelse. I opgørelsen indgår ansættelsesperioden fra den virksomhed, som flygtningen tidligere var ansat i. Det er dog et krav, at din virksomhed overtager ansættelsen inden for en måned efter ansættelsesophøret i den virksomhed, hvor flygtningen tidligere var ansat. 5. Hvor mange IGU-ansatte kan en virksomhed have på en gang? Der ingen begrænsninger, hvorfor det er muligt at have flere personer ansat i IGU-stillinger på en gang. Sker ansættelsen førend flygtningen har arbejdet seks måneder hos en anden virksomhed, kan du også ansøge om bonussen efter seks måneders samlet ansættelsestid. 7 / NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE

8 9. Er der andre arbejdsmiljøkrav, som IGU-ansatte skal leve op til end andre ordinært ansatte? IGU-praktikmedarbejdere er omfattet af de samme regler, som gælder for andre ansatte på din virksomhed. Arbejdsgiveren er ansvarlig efter arbejdsmiljølovens regler. Dvs., en virksomhed kan få påbud og eventuelt blive idømt en bøde, hvis arbejdet, som flygtningen udfører, foregår uforsvarligt. Du skal som arbejdsgiver sikre dig, at IGU-medarbejderen er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, da der er tale om et ordinært ansættelsesforhold. 12. Kan en virksomhed få sygedagpengerefusion? Du er som arbejdsgiver berettiget til at modtage refusion for sygedagpenge efter de almindelige regler i de situationer, hvor du udbetaler sygeløn under fravær, og vedkommende er berettiget til sygedagpenge. Det vil sige, at flygtningen skal opfylde det såkaldte beskæftigelseskrav over for kommunen. 13. Hvad har en flygtning ret til, hvis personen bliver gravid under IGU-ansættelsen? Flygtningen har ret til orlov og løn under orlov efter de samme regler, som øvrige medarbejdere på samme overenskomst. 14. Hvordan indgår en barselsperiode i opgørelsen af praktikperioden i IGU-ansættelsen? En barselsperiode tæller med i ansættelsesperioden. En arbejdsskade, som flygtningen pådrager sig under skoleophold, er dækket af skolens forsikringsordning, hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold. 10. Hvilken informationsforpligtelse har en arbejdsgiver overfor IGU-ansatte? Kun den, der gælder for andre medarbejdere. 15. Hvordan indgår den periode, hvor en IGU-praktikmedarbejder er syg i opgørelsen af praktikperioden? Sygdom er lovligt fravær, såfremt IGU-praktikmedarbejderen i øvrigt har anmeldt det rettidigt til virksomheden. Fravær hos en IGU-praktikmedarbejder under en IGU-ansættelse tæller med i opgørelsen af praktikperioden. 11. Kan man aftale mere end 20 ugers undervisning? Ja, du og flygtningen kan aftale undervisning ud over de 20 uger. Uddannelse udover de 20 uger tæller ikke med i IGU-forløbet. Denne undervisning er omfattet af den almindelige deltagerbetaling på det pågældende kursus. Flygtningen kan være omfattet af efteruddannelsesregler i den relevante overenskomst. I forhold til udbetaling af løn under sygdom eller sygedagpenge skal praktikmedarbejderen opfylde de samme betingelser som andre ansatte i overenskomsten eller i sygedagpengeloven. Det vil sige, at en arbejdsgiver f.eks. er forpligtet til at udbetale sygedagpenge til IGU-praktikmedarbejderen under sygdom, hvis personen har været ansat i otte uger og har haft 74 timer beskæftigelse i perioden. 16. Har flygtningen ret til ferie? De almindelige regler i ferieloven gælder. Er ferien optjent efter ferieloven, indgår ferien i ansættelsen. Ferielovens særlige regler for lærlinge finder ikke anvendelse. 8 / NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE

9 17. Hvilke krav er der til børneattester for IGU-ansatte? Der gælder de samme regler, som for andre medarbejdere. 18. Hvem har ansvaret for at få den IGU-ansatte meldt til danskundervisning? Det er flygtningen, der tilmelder sig selv til danskuddannelsen. Flygtninge deltager i dag i en danskuddannelse, der kan vare op til fem år efter ankomsten til Danmark. En flygtning vil derfor typisk i forvejen deltage i danskundervisning. Dette fortsætter flygtningen med efter ansættelsen. Der kan dog være behov for, at tidspunktet for afholdelsen rykkes eller indholdet af undervisningen tilpasses. Det sørger sprogcentret for. Dansk vil derfor som udgangspunkt skulle indgå i den undervisningsplan, som du og flygtningen indgår. 19. Hvordan beregner man den præcise varighed af danskundervisning? Når en flygtning deltager i danskuddannelsen, indgår der tid til forberedelse. Forberedelsen er en time pr. times danskundervisning. Det er samlet forberedelses- og undervisningstid, der skal angives på undervisningsplanen og dermed indgå i de 20 ugers undervisning. 20. Hvor mange bonusordninger er der? Du kan som virksomhed få udbetalt en bonus i to tilfælde: l Ved at ansætte en flygtning i en ordinær stilling l Ved at ansætte en flygtning i IGU-ordning l Ved at tage en EGU-elev Der vil være ordinære stillinger, som ikke kan oprettes som IGU-stillinger, da de ikke er omfattet af denne ordning. Her har du mulighed for at søge kompensation i form af en generel bonusordning, der bliver udmøntet i integrationsloven. Denne bonusordning træder også i kraft den 1. juli Det er en midlertidig ordning. Det er et krav, at personen er ansat i minimum 19 timer pr. uge. 21. Hvor kan man få nærmere information om IGU-ordningen? Typisk vil det være jobcentret, der retter henvendelse til din virksomhed, for at afsøge muligheden for at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Din virksomhed kan kontakte Jobservice Danmark på telefon eller det lokale jobcenter. Virksomhed kan kontakte TEKNIQ og DEF for nærmere information. EKSEMPEL Hvis IGU-praktikmedarbejderen deltager i f.eks. 2,5 undervisningstimer på danskuddannelserne pr. uge, skal disse 2,5 timer ganges med to. Det samlede antal timer pr. uge, som skal indgå i opgørelsen på undervisningsplanen, er derfor fem timer/uge. Hvis det aftales, at IGU-praktikmedarbejderen deltager i danskuddannelsen i 18 måneder, vil det samlet set betyde, at der skal indgå fem timer/uge x (52 uger + 26 uger) / 37 timer pr. uge = 10,5 uger i alt over ansættelsesperioden. Det vl sige, der er [20 uger-10,5 uge] 9,5 uge til andre undervisningsaktiviteter. 9 / NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE

10 Kurser der er velegnet til IGU i elinstallationsvirksomheder Kurser for personer på IGU uden elbaggrund Kurserne i kabelmontage og kabelmontør er forudsætning for deltagelse i de øvrige kurser i denne kategori. Dog undtaget kurserne: Brancherelateret EDB, Brand tætning af installa- tionsgennemføringer, Rulle- og bukkestillads opstilling mv. Kabelmontage kabler (48259)» Kabelmontage kabler (48260)» Kabelmontage træning, fastgørelse (48261)» Kabelmontør overdragelse (48262)» Brancherelateret EDB» SB Større installationer, industri & andet byggeri» SB Mindre install., bolig med særlige områder» Brand, tætning af installationsgennemføringer» Kundeservice i elbranchen» SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning» L-AUS, tavle- og installationsarbejde» Installationer udført efter Bygningsreglementet» Rulle- og bukkestillads opstilling m.v. Tværgående kurser» Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)» Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I» Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)» Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)» Faglig skrivning» Grundlæggende faglig matematik» Introduktion til et brancheområde (F/I)» Grundlæggende faglig regning» Faglig læsning» Introduktion til førstehjælp på jobbet Kurser for personer på IGU med elbaggrund» Belysning, anvendelse af lovgivning om anlæg» Belysning, anvendelse af lyssætninger» Belysning, anvendelse af lystekniske grundbegreber» Dataanlæg, kabling med fiber» Dataanlæg, kabling med kobber 10 / NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Indledning Denne folder beskriver, hvilke løn- og ansættelsesvilkår en flygtning eller familiesammenført,

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven Notat UDKAST Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven 23. juni 2016 I medfør af 6, stk. 5, 7, stk. 3, 10,

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 031-2016 Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere, har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Vikarer skal kun have sygeløn, hvis de er udsendt

Vikarer skal kun have sygeløn, hvis de er udsendt Vikarer skal kun have sygeløn, hvis de er udsendt VIKARER. Vikarer er kun ansat i vikarbureauet, når de er udsendt. Derfor skal de kun have sygeløn, hvis der er en konkret aftale om udsendelse til en virksomhed.

Læs mere

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Efter trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration pr. april 2016 Den Offentlige Gruppe Indledning Ved udgangen af 2014 var der, ifølge FN s flygtningeorganisation,

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Vejledning om ansatte i praktik på integrationsgrunduddannelsen. Juli 2016

Vejledning om ansatte i praktik på integrationsgrunduddannelsen. Juli 2016 Vejledning om ansatte i praktik på integrationsgrunduddannelsen i staten Juli 2016 Indhold Vejledning om ansatte i praktik på integrationsgrunduddannelsen i staten 3 Forord 3 1. IGU-lovens formål 4 2.

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Forslag. Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU)

Forslag. Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) Fremsat den x. maj 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) Kapitel 1 Formål og målgruppe m.v. 1. Med loven indføres en

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

IntegrationsGrundUddannelse

IntegrationsGrundUddannelse IntegrationsGrundUddannelse Flere flygtninge i danske virksomheder Hvad og hvorfor? Mohammed og Carsten har svaret Baggrunden for IGU 3 Firedobling af personer i integrationsprogram på fem år Stigende

Læs mere

Forslag. Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU)

Forslag. Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) 2015/1 LSF 188 (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligm., j.nr. 2016-2660 Fremsat den 4.

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Undersøgelse af IGU-forløb i kommunerne

Undersøgelse af IGU-forløb i kommunerne Undersøgelse af IGU-forløb i kommunerne Generelt om IGU-ordningen i kommunen Figur 1. Aldersgruppe hvor kommunen har flest IGU-deltagere placeret. 16,7% 13,3% 15, 55, 18-25 år 26-30 år 31-40 år Ved ikke

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:...

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget UDDANNELSESkontrakt nedriveruddannelsen Mellem undertegnede virksomhed Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Tlf.nr.:... CVR-nr.:...

Læs mere

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen...

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Branchepakker i region Hovedstaden

Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker: Bygge/anlægsområdet Trainee i byggeriet 1 (udviklet til IGU) n er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Kurset udbydes

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration

AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration Ved specialkonsulent Anna Raundahl Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling DEG-L s konference

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere