Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Dagsorden Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 98 Udtræden af Struer Byråd 1 99 Valg af næstformand Omkonstituering - Venstre Forslag til kvalitetsstandarder 2013 vedrørende personlig og praktisk hjælp m.v Struer Byfond, regnskab for BusinessPark Struer anmoder om fremrykning af udbetaling af lån fra Struer Kommune , stk. 4 udvalg: Klima og Energi Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 3. kvartal Struer Boligselskabs helhedsplan for Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen Børnepasning, godkendelse af takster for Budget og takster 2013 for frokostordning i børnehaver 20

2 Indholdsfortegnelse 109 Søndbjerg Fjernvarme A.M.B.A's økonomiske situation Vedtagelse af Natura 2000-Handleplaner Vedtagelse af Vandhandleplaner for Struer Kommune Aktion frit lejde 27 ORIENTERINGSSAGER 113 Evalueringsrapport for Skoleudviklingsprojekt i Venskabsbysamarbejdet Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. oktober Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 30. september Tandsundhedsplan Lukket punkt: Udbud af revisionsopgaven 34 Struer Byråd, 27. november 2012 Side 2

3 A Udtræden af Struer Byråd Martin Merrild er valgt som formand for Landbrug og Fødevarer og anmoder i den forbindelse om at udtræde af Struer Byråd pr. 1. december Styrelseslovens 15, stk suppleant er Caroline Kjeldsmark, men da Caroline Kjeldsmark står overfor at flytte til udlandet, har hun tilkendegivet, at hun ikke ønsker at indtræde i Struer Byråd 2. suppleant er Marianne Bredal. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 1

4 A Valg af næstformand Martin Merrild er valgt som 2. næstformand i Struer Byråd. Styrelseslovens 6, stk. 5 og 24, stk. 1, samt Styrelsesvedtægtens 1, stk. 2. Venstre anmoder om, at Mads Jakobsen vælges til ny 2. næstformand. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 2

5 A Omkonstituering - Venstre Resumé Martin Merrild udtræder af Struer Byråd pr. 1. december Venstre ønsker i forbindelse med, at Martin Merrild udtræder af Struer Byråd og Marianne Bredal indtræder i Struer Byråd følgende omkonstituering: Økonomiudvalget Martin Merrild udtræder Marianne Bredal indtræder Arbejdsmarkedsudvalget Martin Merrild udtræder Mads Jakobsen indtræder Teknik- og Miljøudvalget Mads Jakobsen udtræder Marianne Bredal indtræder Grundvandsforum Mads Jakobsen udtræder Per Jakobsen indtræder Grønt råd Mads Jakobsen udtræder Per Jakobsen indtræder Langhøjhallen Mads Jakobsen udtræder Steen Jakobsen indtræder Holstebro-Struer Havnebestyrelse Lystbådehavnen Martin Merrild udtræder Mads Jakobsen indtræder Holstebro-Struer Havnebestyrelse Trafikhavnen Martin Merrild udtræder Mads Jakobsen indtræder Struer Byråd, 27. november 2012 Side 3

6 Holstebro-Struer Havnebestyrelse Det Kommunale Fællesskab Martin Merrild udtræder Per Jakobsen indtræder Suppleant: Per Jakobsen udtræder Marianne Bredal indtræder Kanalen mellem Struer Bugt og Kilen udvalg for tilsyn med Mads Jakobsen udtræder Per Jakobsen indtræder Karup Lufthavn suppleant Martin Merrild udtræder Mads Jakobsen indtræder Kommunernes Landsforening delegerede til Martin Merrild udtræder Mads Jakobsen indtræder Kystfriluftsliv ved Limfjorden Styregruppen suppleant Mads Jakobsen udtræder Per Jakobsen indtræder Limfjordsrådet Mads Jakobsen udtræder Per Jakobsen indtræder Midttraffik Repræsentantskabet suppleant Mads Jakobsen udtræder Per Jakobsen indtræder Naturgas Midt-Nord I/S suppleant Mads Jakobsen udtræder Per Jakobsen indtræder Oplandsråd for Nissum Fjord Mads Jakobsen udtræder Per Jakobsen indtræder Parkskolen skolebestyrelsen Mads Jakobsen udtræder Per Jakobsen indtræder Struer Byråd, 27. november 2012 Side 4

7 Struer Byfond Martin Merrild udtræder Per Jakobsen indtræder Valgbestyrelsen kommunal Martin Merrild udtræder Mads Jakobsen indtræder suppleant Mads Jakobsen udtræder Lene Houe indtræder Kredsvalgbestyrelsen Martin Merrild udtræder Mads Jakobsen indtræder Venskabsbyudvalget Martin Merrild udtræder Mads Jakobsen indtræder Produktionsskolen Nordvestjylland Sprogcenterrådet TV-Midt-Vest Struer Byråd, 27. november 2012 Side 5

8 Forslag til kvalitetsstandarder 2013 vedrørende personlig og praktisk hjælp m.v. Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Lov om social service. Bestillerenheden for Ældreservice udsendte den 16. august 2012 indbydelse til ældreområderne i Struer Kommune, private leverandører af hjemmehjælp i Struer Kommune, Handicaprådet samt Ældrerådet i Struer Kommune, med henblik på at bidrage til den årlige revision af kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. Ældrerådet har efterfølgende afgivet høringssvar. Administrationen har udarbejdet et forslag til kvalitetsstandard for Sundhedsudvalget skal behandle standarderne for "Høreomsorg", "Forebyggende hjemmebesøg", Træning/rehabilitering", "Vedligeholdende holdtræning" og "Ambulant genoptræning". Alle øvrige standarder behandles i Socialudvalget. Administrationen indstiller at forslag til kvalitetsstandard for 2013 drøftes og efterfølgende fremsendes til behandling og endelig godkendelse i Struer Byråd Socialudvalget indstiller, (31. oktober 2012, pkt. 155) Tilrettet forslag fremsendes med anbefaling til behandling i Byrådet. Bilag Forslag til Kvalitetsstandard 2013 tilrettet høringssvar kvalitetsstandarder 2013 Sundhedsudvalget fremsender (20. november 2012, pkt. 73) forslag til kvalitetsstandarder 2013 til godkendelse. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 6

9 S Struer Byfond, regnskab for 2011 I henhold til Byfondens vedtægter skal regnskabet godkendes af fondens bestyrelse og Struer Byråd. Byfondens bestyrelse har godkendt det reviderede regnskab for 2011 den 14. september Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med indstilling om at regnskabet godkendes. Bilag Byfondens regnskab 2011 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 129) at regnskabet godkendes. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 7

10 P BusinessPark Struer anmoder om fremrykning af udbetaling af lån fra Struer Kommune Struer Byrådet besluttede (31. maj 2011, sag nr. 68), at yde BusinessPark Struer et rente- og afdragsfrit lån på i alt 3 mio. kr. på følgende vilkår: at de første 1,5 mio. kr. kunne udbetales i Beløbet er udbetalt. at de resterende 1,5 mio. kr. kan udbetales i at det rente- og afdragsfrie lån afvikles over 10 år fra I mail af 2. november 2012 anmoder BusinessPark Struer om at få udbetalt 1 mio. kr. - i af de 1,5 mio. kr., som var bevilget til udbetaling i Lånet anmodes udbetalt nu for at dækkes likviditetsbehovet i bl.a. i forhold til betaling af skat og betaling af udgift til fjernvarmetilslutning. Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om stillingtagen til ansøgningen. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at såfremt ansøgningen imødekommes, vil der for kommunens vedkommende blive tale om en likviditetsforskydning mellem 2014 og Økonomiudvalget indstiller (pkt. 130) at de resterende 1,5 mio. kr. udbetales til BusinessPark Struer i Struer Byråd, 27. november 2012 Side 8

11 P , stk. 4 udvalg: Klima og Energi Resumé Byrådet fik på budgetseminaret, august 2012, et oplæg på kommunens indsats på vores klima- og energiinitiativer. Det giver et godt udgangspunkt, idet følgende initiativer er igangsat: Varmeplanlægning kortlægning af nuværende energikilder mhp. en handleplan og mere vedvarende/alternativ energi og nedbringelse af CO2-forbrug Energibesparende foranstaltninger/tiltag i forbindelse med byggeri og renovering af skoler, institutioner og andre kommunale bygninger herunder solceller, energistyring mv. Fremadrettet vil der i lokalplaner være fokus på at boliger etableres som lavenergibyggeri (Gartnerlunden) Vindmøllerne ved Quistrup og Ausumgaard skaber mere energi (strøm) end husstandene i Struer Kommune forbruger Maabjerg Bioenergy verdens første bioraffinaderi med lokal anvendelse af biobrændsel til energiforsyning Opfølgning på erhvervsstrategi mere samarbejde med lokale energivirksomheder om tiltag på energi- og klimaområdet. Byrådet ønsker, at der arbejdes videre med en energi- og klimastrategi, og at der for resten af valgperioden nedsættes et 17, stk. 4-udvalg, som et midlertidigt politisk udvalg, som skal fungere som rådgivende og forberedende udvalg for byrådet og med deltagelse af lokale videnspersoner (citat fra aftale om budget godkendt af byrådet den 9. oktober 2012). Hidtil har klima- og energiindsatsen i Struer Kommune været fragmentarisk og ikke haft mål og retning. erne er kommet i takt med, at de kunne passe ind i andre initiativer, når der var økonomisk råderum, mulighed for besparelser, hvor der kunne gøres en positiv forskel eller når temaet kunne fremme en beslutning. Flere beslutninger, eksempelvis vindmøllerne ved Quistrup og Ausumgaard, er initieret af private, hvor kommunen alene gennem sin vindmølleplan har udstukket rammer for opstilling af vindmøller. Dette gælder også for den samlede indsats for nedbringelse af energi på Venø, der alene er privat initieret. Endelig er Maabjerg Bioenergy initieret at forsyningsselskaberne i Holstebro og Struer. Der er således på nuværende tidspunkt, hvor der kan dokumenteres en række positive initiativer, et pres på at få tilvejebragt en mere strategisk indsats på Struer Kommunes klima- og energiindsats, således borgere, samarbejdspartnere mv. vil kunne se, at der helt bevidst arbejdes med at optimere vores indsats og ligeledes, at der arbejdes på at leve op til EU's krav om effektiv nedbringelse af CO2 udledningen på lokalt niveau. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 9

12 Gennem en mere målrettet indsats på området vil Struer Kommune over tid kunne nedbringe udledningen af CO2 og forhåbentlig dermed også omkostningerne til energi. Ligeledes kunne man vente, at et øget samspil med det lokale erhvervsliv omkring energirenovering i private ejendomme kunne medvirke til at øge den lokale beskæftigelse og skabe mere lokal omsætning. Formål: Der udarbejdes en klima- og energistrategi, der har til formål at bidrage til at nedbringe Struer Kommunes CO2 udledning at understøtte private virksomheder og borgere til at nedbringe CO2 udledningen. Politisk udvalg: Det er foreslået, at der nedsættes et midlertidigt udvalg til at rådgive byrådet i spørgsmål om klima og energi bestående af repræsentanter fra byrådet selv og fra erhvervslivet med erfaring i klima og energi. I henhold til den kommunale styrelseslov, kan der således nedsættes et midlertidigt ad hoc udvalg. 17 Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Udvalgets opgave vil være at få skabt et overblik over den aktuelle indsats på området at udarbejde forslag til en klima- og energistrategi og endelig at udarbejde handlingsplaner for delelementer i strategien og gerne at udarbejde en kommunikationsplan for det videre arbejde. Det er vigtigt, at strategien har et erhvervsstrategisk sigte, og at udvalget fokuserer på tiltag, som ikke kolliderer med lovbestemte initiativer, som Struer Kommune arbejder på parallelt med strategiarbejdet. Der skal sikres sammenhæng mellem det administrative arbejde og udvalgets drøftelser, hvorfor det anbefales, at en administrativ referencegruppe nedsættes og medvirker til at kvalificere oplæggene til udvalget. Følgende initiativer vides allerede nu at finde sted i løbet af 2013 Kommuneplanen behandles på de politiske udvalg og i byråd i vinter/forårs månederne, og i den forbindelse afholdes borgermøder i foråret Klimatilpasningsplan, der arbejdes kontinuerligt med planen i hele 2013 og forventes politisk godkendt ultimo 2013 Energibesparende foranstaltninger, projekterne er igangsat og forventes afsluttet i løbet af foråret Forslag til organisering Udvalgssammensætning: 4 politikere 3 erhvervsrepræsentanter/interesseorganisationer. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 10

13 Der nedsættes desuden en administrativ referencegruppe. Tidsplan Adm. Udvalg Mødeindhold November X til økonomiudvalget med indstilling om godkendelse samt sammensætning af udvalg. December X Udarbejdelse af kommissorium. Indkaldelse til møder i 2013 Januar 1 Kommissorium gennemgås Forventningsafstemning og rammer for udvalgets arbejde. Indledning, aktuelle indsatser Marts Opsamling, aktuelle indsatser Indledning, Strategidrøftelse Gennemgang/inspiration andre kommuners strategier April Forslag til strategi fremlægges og drøftes Maj Forslag til Handleplan fremlægges og drøftes Juni 2013 X X Offentligt møde, borgere og virksomheder (Koordinering med offentlige møder om kommuneplan) August/September Indstilling og anbefalinger til byrådet Kommunikationsplan Direktionen godkender (31. oktober 2012, pkt. 236) rammerne for nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg og indstiller at økonomiudvalget: godkender etablering af 17, stk. 4 udvalg for Klima og Energi træffer beslutning om sammensætningen af udvalgets repræsentanter. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 143) til byrådets godkendelse etablering af 17, stk. 4 udvalg for Klima og Energi udvalgssammensætning bestående af 3 politikere og 3 erhvervsrepræsentanter/interesseorganisationer at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe. Grethe Hestbech (SF) ønsker, at hvert parti tilbydes en plads i udvalget. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 11

14 Ø Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 3. kvartal 2012 I henhold til den kommunale økonomiaftale fra 2010 skal byrådet hvert kvartal modtage en oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Tallene indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal byrådet drøfte den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Økonomi og Løn sender kvartalsoversigten, udarbejdet efter 3. kvartal 2012 på det specialiserede socialområde til drøftelse i byrådet. Bilag Kvartalsoversigt 3. kvartal 2012 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 131) kvartalsoversigten, udarbejdet efter 3. kvartal 2012 på det specialiserede socialområde til byrådets drøftelse. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 12

15 Ø Struer Boligselskabs helhedsplan for Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen Resumé Landsbyggefonden afsatte i februar 2011 et beløb på 185 mio. kr. til støttet lån til renovering af Struer Boligselskabs Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen, i henhold til boligorganisationens helhedsplan. Byrådet godkendte (22. november 2011, pkt. 164) skema A, 1. og 2. etape, af Struer Boligselskabs renovering af Afd. 1. Skema A omfattede støttet arbejde for 174,7 mio. kr. og ustøttet arbejde for 106,1 mio. kr. Efterfølgende fremsendte Struer Boligselskab skema A på opførelse af 28 almene familieboliger - 16 familieboliger på blok A og 12 familieboliger på blok B - som en del af helhedsplanen for Afd. 1. Byrådet godkendte (28. august 2012, pkt. 63) Struer Boligselskabs skema A til støttet byggeri af 28 almene familieboliger. Godkendelsen indebærer et kommunalt grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. Skema B og projektøkonomi Struer Kommune modtog den 5. november 2012 skema B for både renovering (1. etape og 2. etape) og nybyggeri af Struer Boligselskabs Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen. Struer Boligselskab afholdte den 28. august 2012 licitation for projektet - både renovering og nybyggeri. Vinderen blev JFP A/S fra Herning. Struer Boligselskab oplyser, at firmaet JFP A/S er baseret på omfattende brug af underentreprenører. I forhold til skema A er renoveringsprojektet reduceret med 18 boliger, idet blok M udgår og nedrives. Struer Boligselskab har fået denne ændring godkendt af Landsbyggefonden. Nedrivningen betyder samtidig, at det støttede lån på etape 2 reduceres proportionalt med reduktionen af antallet af boliger. Landsbyggefondens tilsagn om støttet lån til renoveringen bliver derfor reduceret fra 174,7 mio. kr. til 157,7 mio. kr., i alt et fald på 17 mio. kr. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 13

16 På baggrund af ovenstående ændring og licitationsresultatet kan projektets samlede anskaffelsessum opgøres til: Projektøkonomi Skema A (kr.) Skema B (kr.) Renovering - 1. etape støttet lån Renovering - 1. etape ustøttet lån Renovering - 2. etape støttet lån Renovering - 2. etape ustøttet lån Renovering - samlet Nybyggeri - 28 boliger, støttet lån Nybyggeri - samlet Samlet projektøkonomi Udover reduktionen på 17 mio. kr. på det støttede renoveringsarbejde, har licitationen også betydet, at det ustøttede renoveringsarbejde bliver 24,4 mio. kr. billigere end først antaget. Nybyggeriet af 28 familieboliger på blok A og B forventes forsat at koste 41,4 mio. kr. I henhold til Almenboliglovens 127 skal kommunen garantere for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. I henhold til almenboliglovens 29 kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Afhændelse og nedrivning I brev af 21. september 2012 har Struer Boligselskab ansøgt Struer Kommune om nedlæggelse af 78 almene boliger som følge af helhedsplanen for Afd. 1. Reduktionen sker som følge af: Konvertering af etageboliger til tæt-lav bebyggelse - nedlæggelse af 47 boliger. Sammenlægning af boliger - nedlæggelse af 13 boliger Fjernelse af blok M - nedlæggelse af 18 boliger. Samlet nedlægges 78 boliger som konsekvens af renoveringen, mens der opføres 28 nye boliger på blok A og B. Det betyder, at Afd. 1 samlet set reduceres fra 234 boliger til 184 boliger, en reduktion på samlet 50 boliger. Struer Boligselskab anser renovering og tilpasning af antallet af boliger som en nødvendighed, og tilstrækkelig betingelse for, at vende den nuværende fastlåste udlejningssituation, hvor bebyggelsens ry løbende belastes på grund af tomme lejemål, dårligt indeklima, utidssvarende boliger og manglende social sammenhæng. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 14

17 I henhold til Almenboliglovens 27 og 28 skal kommunalbestyrelsen godkende afhændelse og nedrivning af en almen boligorganisations ejendom. Nedlæggelsen af de 78 almene boliger skal tillige godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Struer Boligselskab har ansøgt ministeriet herom. Husleje Struer Boligselskab ansøgte, med byrådets anbefaling (22. november 2011, pkt. 165), Landbyggefonden om huslejestøtte til Afd. 1, for at sikre, at huslejeniveauet efter renoveringen forbliver på et acceptabelt niveau. I brev af 8. juni 2012 fra Landsbyggefonden fik Struer Boligselskab afslag på ansøgningen om huslejestøtte. I stedet søgte Struer Boligselskab Landsbyggefonden om en kapitaltilførselssag for forsat at sikre et acceptabelt huslejeniveau efter renoveringen. Struer Boligselskab modtog den 12. november 2012 Landsbyggefondens finansieringsskitse, som indeholder et behov for kapitaltilførsel via en 1/5-delsordning til finansiering af kr. til forholdsmæssig dækning af beboerindskud og indfrielse af lån i forbindelse med nedrivning. Kapitaltilførslen sker ved en 1/5-delsordning med følgende fordeling: Struer Kommune, lån, kr. Realkreditinstitutterne, lån, kr. Landsbyggefonden, lån, kr. Landsbyggefonden, tilskud, kr. Boligorganisationen, tilskud, kr. I alt, kr. Beløbene skal først udbetales i forbindelse med renoveringsprojektets afslutning, som forventes at være i år Ved gennemførelse af renoveringen i henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse, suppleret med ændringer fra Struer Boligselskab, forventes følgende udvikling i huslejen før/efter renoveringen: Husleje pr. m² (gennemsnitlig) m²-pris før renovering m²-pris efter renovering Stigning i % Årlig husleje (2012-niveau), gennemsnitlig¹ 607 kr./m² 697 kr./m² 15 % - årlig besparelse på varme -49 kr./m² Husleje pr. måned (gennemsnitlig) Blok, husleje 75 m² (2-værelses) Blok, husleje 89 m² (3-værelses) Blok, husleje 107 m² (4-værelses) Tæt-lav, husleje 86 m² (3-værelses) Tæt-lav, husleje 108 m² (4-værelses) Husleje før Husleje efter Besparelse renovering renovering varmeforbrug kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr. ¹ Nuværende årlige lejeniveau på 574 kr./m² fordelt på det fremtidige areal giver en årlig leje på 607 kr./m². Struer Byråd, 27. november 2012 Side 15

18 Ovenstående huslejepriser er gennemsnitlige for hele bebyggelsen. I henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse skal lejefordelingen afspejle boligernes "indbyrdes værdi", hvorfor den endelige husleje fastsættes ud fra både en fast og differentieret fordeling, således at tæt-lav boliger og boliger på 4-5 etage (med bedst udsigt) får en relativ højere husleje end de øvrige. Der forventes tilsvarende en væsentlig besparelse på varmeregningen som følge af renoveringen. Teoretisk falder varmeforbruget med 95 %, men Struer Boligselskab har i ovenstående indregnet 63 % besparelse, svarende til 49 kr./m² årligt. I henhold til almenlejelovens 10, stk. 3, skal lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder godkendes af kommunalbestyrelsen. Bruttoarealet på nybyggeriet af 28 familieboliger på blok A og B bliver en smule større end forventet i Skema A som følge af licitationsresultatet. Det betyder en lavere m²-pris i skema B, mens boligernes bruttoareal øges. Huslejen forventes således: Antal lejemål Størrelse Årlig pris pr. m² Husleje pr. mdr. 14 lejemål - 3 værelses 89 m² 707 kr kr. 14 lejemål - 4 værelses 107 m² 707 kr kr. Vedlagt bilag 1 som overordnet viser boligernes størrelse, indretning og udseende, samt områdets samlede areal efter projektets gennemførelse. Økonomi og Løn indstiller, at skema B for 1. og 2. etape af renovering af Struer Boligselskabs Afd. 1 godkendes. Godkendelse medfører alene en godkendelse af byggeriets omfang og finansiering, mens den tekniske godkendelse forudsætter særskilt ansøgning at skema B for Struer Boligselskabs nybyggeri af 28 almene familieboliger godkendes. Godkendelse medfører alene en godkendelse af byggeriets omfang og finansiering, mens den tekniske godkendelse forudsætter særskilt ansøgning at Struer Boligselskab meddeles tilladelse til optagelse af kreditforeningslån til finansiering af projektet, samt at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi på de støttede lån, gældende for både renoveringssagen og nybyggeriet. Der stilles ikke kommunal garanti for de ustøttede lån at nedlæggelse af 78 boliger i Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen, godkendes. Renovering og reduktion af antallet af boliger skal sikre, at bebyggelsen igen bliver attraktiv, og der skabes en gunstig udlejningssituation, så boligafdelingen fremtidssikres at kapitaltilførslen godkendes, hvilket medfører en kommunal medfinansiering på kr., under forudsætning af, at de øvrige parter tiltræder indstillingen om kapitaltilførsel at kapitaltilførslen finansieres fra kommunens udisponerede midler til grundkapitalindskud til almene boliger i år 2017 at lejeforhøjelsen grundet renoveringsprojektet i Afd. 1 godkendes. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 16

19 Økonomi I budgetoverslaget for er der følgende udisponerede midler til rådighed til kommunalt grundkapitalindskud: kr. 0 kr kr kr. Det foreslåes, at kommunens bidrag til kapitaltilførslen på kr. finansieres fra de udisponerede midler til kommunalt grundkapitalindskud i år Bilag Bilag 1 - Plancher JFP Økonomiudvalget indstiller (pkt. 133) at skema B for 1. og 2. etape af renovering af Struer Boligselskabs Afd. 1 godkendes. Godkendelse medfører alene en godkendelse af byggeriets omfang og finansiering, mens den tekniske godkendelse forudsætter særskilt ansøgning at skema B for Struer Boligselskabs nybyggeri af 28 almene familieboliger godkendes. Godkendelse medfører alene en godkendelse af byggeriets omfang og finansiering, mens den tekniske godkendelse forudsætter særskilt ansøgning at Struer Boligselskab meddeles tilladelse til optagelse af kreditforeningslån til finansiering af projektet, samt at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi på de støttede lån, gældende for både renoveringssagen og nybyggeriet. Der stilles ikke kommunal garanti for de ustøttede lån at nedlæggelse af 78 boliger i Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen, godkendes. Renovering og reduktion af antallet af boliger skal sikre, at bebyggelsen igen bliver attraktiv, og der skabes en gunstig udlejningssituation, så boligafdelingen fremtidssikres at kapitaltilførslen godkendes, hvilket medfører en kommunal medfinansiering på kr., under forudsætning af, at de øvrige parter tiltræder indstillingen om kapitaltilførsel at kapitaltilførslen finansieres fra kommunens udisponerede midler til grundkapitalindskud til almene boliger i år 2017 at lejeforhøjelsen grundet renoveringsprojektet i Afd. 1 godkendes. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 17

20 S Børnepasning, godkendelse af takster for 2013 I henhold til lov om kommunernes styrelse 41a, skal byrådet fastsætte taksterne for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder, for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger. I budgetforslaget for 2013 var optrykt en foreløbig takstoversigt. Som følge af omstrukturering på børnepasningsområdet samt besparelser, er taksterne for børnepasning nu genberegnet. De godkendte takster skal udmeldes til forældrene senest 1. december Forslag til takster Skolefritidsordninger Heltid Eftermiddag Morgen Klub Førskole Dagplejen 48-timer Børnehaver Heldags Halvdags Integrerede institutioner 0-2 år: - over 32 timer timer år: Heldags Halvdags Alle takster er pr. måned i 11 måneder. Vedr. skolefritidsordninger: Taksterne for skolefritidsordninger er fremskrevet 1,5 %. Vedr. dagplejen: Der er reduceret i dagplejepædagogernes tildeling. Der er ændret i ansættelsen af daginstitutionslederne, så der ikke tildeles et tillæg til varetagelsen af dagplejen. Derfor falder taksten. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 18

21 Vedr. børnehaver og integrerede institutioner Én institution er lukket. Der er reduceret med grundtildeling på kr. i de 3 sammenlagte institutioner i Struer by. "Løft til dagtilbud" 1. Indregnet med et forholdsmæssig beløb pr. barn i børnehaver og integrerede institutioner. 2. Der er én pulje til kompetenceudvikling i børnehaver og integrerede institutioner. 3. Der er givet én udviklingspulje til de 3 institutioner i Struer by. Generelt Budgetterne er tilrettede efter forventede børnetal Takster skal fremsendes til godkendelse i byrådet. Økonomi og Løn indstiller, at de nu beregnede takster for 2013 godkendes. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (12. november 2012, pkt. 80) til byrådet, at de beregnede takster godkendes. Administrationen anmodes om at undersøge fordeling af lederløn på taksterne. Evt. justering af taksterne foretages af administrationen forud for økonomiudvalgets behandling. Administrationen kan oplyse at der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at ændre på taksterne, da det vil kræve en ny høring i forhold til tildelingskriterier m.v. Taksterne skal godkendes inden 1. december Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (12. november 2012, pkt. 80) at byrådet godkender de beregnede takster. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 134) at byrådet godkender de beregnede takster. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 19

22 S Budget og takster 2013 for frokostordning i børnehaver Fra 1. januar 2013 har Krudtuglens Vuggestueafsnit, Mariehønen, Fuglereden, Humlegården og Thyholm Børnehus valgt den kommunale frokostordning som er 100 % forældrefinansieret. I retningslinier for fleksibel frokostordning i Struer Kommunes daginstitutioner står der, at forældrenes betaling fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et sundt frokostmåltid for daginstitutioner og vil være ens uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave. Hvert år skal byrådet vedtage budget og takster for frokostordninger i daginstitutioner. Budget 2013 for frokostordningerne: Kr. Løn Mad Andet Indtægt Netto Kommunalt arrangeret frokostordning Mariehønen Krudtuglens vuggestueafsnit Fuglereden Humlegården Thyholm Børnehus I alt Ud fra gennemsnitlige bruttodriftsudgifter samt antal børn fastsættes prisen for et sundt frokostmåltid til 350 kr. pr. måned pr. barn i 11 måneder. Administrationen indstiller, at børne- og uddannelsesudvalget fremsender sagen til byrådet med anbefaling af, at takst og budget godkendes. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (12. november 2012, pkt. 81) at byrådet godkender takst og budget. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 135) at Budget og takst godkendes. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 20

23 Ø Søndbjerg Fjernvarme A.M.B.A's økonomiske situation Søndbjerg Fjernvarme, som har ca. 30 aftagere, har henvendt sig til Struer Kommune vedrørende den uholdbare økonomiske situation, som er opstået efter Søndbjerg Efterskoles konkurs. Fjernvarmeværket har derved mistet en kunde som aftog ca. 35 % af salget. Revision Limfjord har med baggrund i oplysninger fra selskabets ledelse, ydet assistance til opstilling af et driftsbudget for perioden Budgettet er udarbejdet ud fra, at fjernvarmeværket lukker omkring Hvis fjernvarmeværket skal fortsætte udover ca , skal der bruges ca kr. dels til vedligeholdelse og dels til en lovpligtig ekstern revisor. Beløbet er ikke indregnet i budgettet. Tidligere Thyholm Kommune afgav i august 1997 kommunegaranti for et lån på kr., som Søndbjerg Fjernvarme optog i KommuneKredit. Lånets restgæld er pr på kr. og udløbsdatoen er den Såfremt fjernvarmeværket lukker, vil ca. 30 aftagere stå uden varme og kommunen vil skulle indfri restgælden på lånet i KommuneKredit. Det vurderes, at pengene så vil være tabt. For at undgå en konkurs, er der den mulighed, at Struer Kommune overtager restlånet i KommuneKredit mod at der oprettes et gældsbrev mellem kommunen og Søndbjerg Fjernvarme. Det aftales nærmere hvordan Søndbjerg Fjernvarme skal afvikle gælden til Struer Kommune. I givet fald vil kommunen skulle betale ca kr. pr. år i fem og et halvt år startende med ca kr. i december KommuneKredit har telefonisk bekræftet, at der kan laves en gældsoverdragelse til kommunen. Forslaget skal ses som et midlertidigt tiltag for imødegåelse af tab for kommunen og for at sikre varmeforsyningen til de ca. 30 aftagere indtil der findes en mere permanent løsning på problemet. For at sikre en fremtidig varmeforsyning af de 30 aftagere, og en opdatering og vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget, kunne en dialog mellem Søndbjerg Fjernvarme, Struer Forsyning og Struer Kommune være en mulighed med henblik på driftsfællesskab eller evt. fusion. Økonomiudvalget behandlede sagen første gang den 2. oktober 2012, sag nr. 117, og udvalget besluttede: at der optages forhandling mellem Søndbjerg Fjernvarme, Struer Forsyning og kommunen med henblik på dannelse af driftsfællesskab eller evt. fusion, og at der findes en model for afvikling af restlånet. Forhandling mellem Søndbjerg Fjernvarme, Struer Forsyning og kommunen er igangsat i form af et møde den 1. oktober Se vedhæftede bilag med referat fra mødet. Der arbejdes videre med Søndbjerg Fjernvarmes fremtidige organisering og virke. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 21

24 Tilbage står nu at finde en model for afvikling af restlånet i KommuneKredit, som Struer Kommune har udstedt en kommunegaranti for - således at en konkurs kan undgås. Forslag til det videre forløb for restlånet: 1. Struer Kommune overtager restlånet nu. 2. Struer Kommune betaler ydelserne fra december 2012 og indtil lånet er indfriet ultimo Udgiften hertil er optaget i budgettet. 3. Der oprettes et gældsbrev mellem kommunen og Søndbjerg Fjernvarme. Som udgangspunkt er der lagt op til at Søndbjerg Fjernvarme afvikler lånet med en årlig ydelse på kr. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle de nærmere vilkår for Søndbjerg Fjernvarmes betaling af lånet. Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om stillingtagen til forslag om det videre forløb for restlånet: Bilag 1. Struer Kommune overtager restlånet nu. 2. Struer Kommune betaler ydelserne fra december 2012 og indtil lånet er indfriet ultimo Der oprettes et gældsbrev mellem kommunen og Søndbjerg Fjernvarme. Som udgangspunkt er der lagt op til at Søndbjerg Fjernvarme afvikler lånet med en årlig ydelse på kr. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle de nærmere vilkår for Søndbjerg Fjernvarmes betaling af lånet. Referat fra møde Økonomiudvalget indstiller (pkt. 151) at Struer Kommune overtager restlånet nu at Struer Kommune betaler ydelserne fra december 2012 og indtil lånet er indfriet ultimo 2017 at der oprettes et gældsbrev mellem kommunen og Søndbjerg Fjernvarme. Som udgangspunkt er der lagt op til at Søndbjerg Fjernvarme afvikler lånet med en årlig ydelse på kr. Borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle de nærmere vilkår for Søndbjerg Fjernvarmes betaling af lånet. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 22

25 P Vedtagelse af Natura 2000-Handleplaner Byrådet har (29. maj 2012, pkt. 41) godkendt to forslag til Natura 2000-handleplaner, som har været i offentlig høring i perioden 6. juni august Der er indkommet høringssvar fra 11 forskellige organisationer og myndigheder i forbindelse med forslaget til Natura 2000-handleplan for området Agger Tange, Nissum Bredning og Skibsted Fjord. Der er indkommet 7 høringssvar fra organisationer og myndigheder i forbindelse med forslaget til Natura 2000-handleplan for området Venø og Venø Sund. Mange af høringssvarene indeholder betragtninger og bemærkninger, samt idéer til tiltag, der kan forbedre naturtilstanden indenfor Natura 2000-områderne. Disse bemærkninger og konkrete idéer kan Struer Kommune bruge som inspiration til kommunens videre arbejde med naturindsatsen efter vedtagelsen af handleplanerne. Da handleplanerne skal holdes på et overordnet generelt niveau er der kun relativt få bemærkninger/idéer, som kan indarbejdes i handleplanerne. Høringssvarene giver således kun anledning til mindre ændringer i handleplanerne. Forvaltningen har behandlet de indkomne høringssvar til de to forslag til Natura handleplaner i to hvidbøger. Hver hvidbog indeholder et resume af de skriftlige henvendelser, et svar, der beskriver behandlingen af henvendelsen efterfulgt af en indstilling til hvorvidt høringssvaret giver anledning til ændringer. Behandling af høringssvar og ændringer i Natura 2000-planen for Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø er sket i samarbejde med Thisted, Morsø og Lemvig Kommuner. Vedtagelsen af Natura 2000-handleplanerne forpligter Struer Kommune til at sikre genførelsen af handleplanerne og iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af disse. En stor del af den forventede indsats er imidlertid baseret på frivillighed hos lodsejerne. De virkemidler, der er valgt til gennemførelsen af indsatsen, består overvejende af frivillige tilskudsordninger, og derfor vil kommunens hovedopgave være af faciliterende karakter. KL har i brev dateret 12. oktober 2012 opfordret kommunerne til at tilføje nogle væsentlige præciseringer til Natura 2000-handleplanerne, af hensyn til at tydeliggøre omfang af de forpligtigelser og opgaver som planerne afføder. Disse ændringsforslag er ligeledes beskrevet i hvidbogen. Behandlingen af høringssvarene har kun medført mindre justeringer i udkast til de endelige planer og der vurderes derfor ikke at være behov for at sende forslaget i ny høring. Natura 2000-handleplanerne skal være endeligt vedtaget den 8. december 2012 (jf. LKB nr. 932 af 24/09/2009). I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL, der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 23

26 Indsatsen vil finansieres gennem følgende: Landdistriktsprogrammet De tiltag, der skal ske på arealer med landbrugsmæssig interesse, vil blive finansieret gennem en række særlige tilskudsordninger efter landdistriktsprogrammet herunder faktiske anlægsudgifter og støtte til arealdriften. Life-projekter Dele af indsatsen finansieres gennem Life-projekter. En arbejdsgruppe mellem Naturstyrelsen og KL er ved at udrulle rammevilkårene for medfinansiering til Life-projekter, jf. økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL. Det er indtil videre vurderingen, at denne medfinansiering skal gå til våde naturtyper som f.eks. moser og våde heder. Kommunale naturforvaltningsmidler samt DUT-midler Der er med de statslige forudsætninger for hedepleje vurderet samlede kommunale udgifter for op til 18 mio. kr. for hele første planperiode. De er forudsat finansieret over DUT. Sikring af specifikke artslevesteder og bekæmpelsen af invasive arter vil være en kommunal naturforvaltningsudgift. Den kommunale udgift til ressource (mandetimer) i forbindelse med implementeringen af handleplanen er finansieret over DUT. Struer Kommune er tildelt kr. i perioden til implementeringen af Natur- og Vandhandleplanerne. Eventuelle øvrige omkostninger til gennemførelse af de mindre naturplejeindsatser iht. handleplanerne, og som ikke er omfattet af Landdistriktsprogrammet og LIFEprojekterne, forventes at kunne indeholdes i Plan og Miljø's eksisterende budget til naturpleje. Plan og Miljø indstiller, at udvalget indstiller overfor økonomiudvalget og byrådet, at de endelige handleplaner for områderne: N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og N62 Venø og Venø Sund, godkendes. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (1. november 2012, pkt. 177) til økonomiudvalget og byrådet, at de endelige handleplaner for områderne: N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og N62 Venø og Venø Sund, godkendes Bilag Hvidbog_ VenøN62 Udkast endelig handleplan N62_Venø HvidbogN28 Udkast til endelig handleplan N28 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 136) at de endelige handleplaner for områderne: N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og N62 Venø og Venø Sund, godkendes Struer Byråd, 27. november 2012 Side 24

27 P Vedtagelse af Vandhandleplaner for Struer Kommune Resumé Struer kommune har i juni 2012 sendt et forslag til Vandhandleplan i høring. Forslaget har været i høring til 31. august De indkomne høringsforslag er behandlet i forvaltningen og forslag til ændringer i den endelige plan fremlægges. Vandhandleplanen har været sendt i høring indtil 31. august Der er i den forbindelse indkommet høringssvar fra en række foreninger, myndigheder og enkelt personer. Vedtagelsen af Vandhandleplanerne forpligter Struer Kommune til at sikre genførelsen af handleplanerne og iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af disse. Når vandhandleplanerne er vedtaget igangsættes arbejdet med planens realisering i den rækkefølge planen beskriver. Behandlingen af høringssvarene har kun medført mindre justeringer i udkast til de endelige planer og der vurderes derfor ikke at være behov for at sende forslaget i ny høring. Vandhandleplanerne skal være endeligt vedtaget den 22. december Den kommunale udgift til ressource (mandetimer) i forbindelse med implementeringen af handleplanen er finansieret over DUT. Struer Kommune er tildelt kr. årligt i perioden til implementeringen af Natur- og Vandhandleplanerne. Forvaltningen har gennemgået høringssvarene og foretaget en vurdering af hvilke svar der evt. kan give anledning til ændringer af vandhandleplanen. Der er til formålet sammenskrevet et resume af de enkelte høringssvar med forvaltningens bemærkninger (vedlagt som bilag). Ud over de foreslåede ændringer bemærkes, at der generelt blandt indsenderne er et ønske om dialog og åbenhed under gennemførelsen af vandplanens indsatser. På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen ændringer i vandhandleplanen som beskrevet i bilaget Resume og bemærkninger til høringssvar. Plan og Miljø indstiller, at udvalget indstiller over for økonomiudvalget og byrådet, at den endelige vandhandleplan for Struer Kommune godkendes med de foreslåede ændringer. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (1. november 2012, pkt. 178) til økonomiudvalget og byrådet at den endelige vandhandleplan for Struer Kommune godkendes med de foreslåede ændringer, dog er Teknik- og Miljøudvalget betænkelig ved tiltagene omkring Humlemose å. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 25

28 Bilag Resume og bmrk til høringssvar 1 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 137) at den endelige vandhandleplan for Struer Kommune godkendes med de foreslåede ændringer Struer Byråd, 27. november 2012 Side 26

29 K Aktion frit lejde Resumé Tilsynet har den 16. oktober 2012 fremsendt et brev til kommunen om frit lejde. Tilsynet ønsker at vide, hvilket lovgrundlag der ligger til grund for aktionen. Derudover ønsker Tilsynet at vide, hvor mange borgerhenvendelser kommunen har fået i aktionsperioden. Administrationen har i den forbindelse udfærdiget et udkast til svar til Tilsynet. Tilsynet har den 16. oktober 2012 fremsendt et brev til kommunen om frit lejde. Tilsynet ønsker at vide, hvilket lovgrundlag der ligger til grund for aktionen. Derudover ønsker Tilsynet at vide, hvor mange borgerhenvendelser kommunen har fået i aktionsperioden. Jurist har efter offentliggørelse af aktion frit lejde i sommers rettet henvendelse til andre kommuner, som ifølge Infocentret har haft lignende aktioner. Kommunerne melder stort set alle tilbage, at der ikke er lovhjemmel til en sådan aktion. På denne baggrund vælger Infocentret ikke at genindrykke annoncen om frit lejde. Infocentret oplyser, at der ingen borgerhenvendelser har været i perioden. Bilag Brev fra Tilsynet.pdf Brev til Tilsynet 1 Administrationen indstiller, at Byrådet godkender svar til Tilsynet Struer Byråd, 27. november 2012 Side 27

30 ORIENTERINGSSAGER A Evalueringsrapport for Skoleudviklingsprojekt i Venskabsbysamarbejdet Resumé Styregruppen for venskabsbyerne Struer, Sarpsborg (N), Södertälje (S) og Forssa (F) består af borgmestre og kommunaldirektører fra hver af de 4 byer. De besluttede i styregruppemøde i Struer 2007, at der skulle igangsættes et samarbejde om et kvalitetsudviklingsprojekt på undervisningsområdet. Byrådet i Struer har efterfølgende godkendt kommissorium for samarbejdet og afsat kr. om året i projektperioden. Kvalitetsudviklingsprojektet på skoleområdet har inspireret til yderligere samarbejde mellem venskabsbyerne med fagligheden i fokus. Således sker der i øjeblikket samarbejde omkring dagtilbud og rytmisk korfestival. Hertil kommer, at Struer Museum i november måned 2012 laver en Johannes Buchholtz udstilling i forbindelse med Sarpsborgs Kommunes årlige litteraturfestival, ligesom styregruppen har taget initiativ til, at der skal ske erfaringsudveksling på ældreområdet med særligt fokus på IT-velfærdsløsninger til ældre. Det 4-årige kvalitetsudviklingsprojekt blev evalueret i maj måned 2012 på en evalueringskonference i Södertälje. På baggrund heraf har de respektive skolechefer/direktører i venskabsbyerne udarbejdet evalueringsrapporten, som blev præsenteret for venskabsbyernes styregruppe i styregruppemødet 18. oktober 2012 i Sarpsborg. Styregruppen noterer med tilfredshed, at kvalitetsudviklingsprojektet på skoleområdet har sat sig varige spor blandt deltagerne og i de 4 kommuner. Evaluering Ét af fokusområderne var lærer- og elevudveksling. Flere hundrede elever og lærere har de sidste 4 år samarbejdet på tværs af landegrænser. Internettet har været brugt flittigt, men ikke mindst besøg og genbesøg, hvor man har boet hos hinanden, har været med til at åbne børn og unges perspektiv på verden uden for Struer. Efter at kvalitetsudviklingsprojektet er afsluttet er der stadig stor aktivitet på sociale medier som Facebook, hvor venskaber er knyttet og fortsætter. Et andet fokusområde var Content Language Integrated Learning (CLIL) som er undervisning på engelsk i klasse. Der blev afviklet et 3-dages seminar i Sarpsborg. Efterfølgende har de deltagende lærere fra Struer udarbejdet et omfattende materiale til undervisning af de mindste på engelsk. Et tredie fokusområde var undervisning af børn med særlige behov. De deltagende skoleledere har erfaringsudvekslet på opgaven og inspireret til at afprøve nye veje og metoder i det fortsatte udviklingsarbejde. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 28

31 Et fjerde fokusområde handlede om venskabsbyernes evne til at integrere andre nationaliteter i de respektive skolevæsener. Politikere og embedsmænd fra venskabsbyerne deltog i et to-dages seminar i Södertälje - der med næsten 100 forskellige nationaliteter kalder sig "Sveriges internationale hovedstad". Deltagerne hentede inspiration til eget arbejde på området. Der er også høstet meget organisatorisk erfaring i det 4-årige projekt. Uagtet at der er tale om nordiske lande der meget tilfælles, såvel sprogligt, kulturelt og opgavemæssigt, er der også tale om særlige forhold, som virker udfordrende på samarbejdet. Det drejer sig f.eks. om koordinering af politiske beslutningsprocesser samt afstemning af aftaler økonomisk ramme for opgavevaretagelsen. Forskelligt grundlag for at indgå i samarbejde på tværs af venskabsbyerne giver selvsagt deltagerne en opgave i at tilpasse og forventningsafstemme på rammen, inden man kan komme til at tale om indholdet. Venskabsbyernes styregruppe har noteret sig den udfordring, og har i de efterfølgende aftaler om samarbejde afstemt forventninger og ressourceforbrug. En anden udfordring ved samarbejde over flere år er, at en del af deltagerne skifter job eller pensioneres. Derfor er projektstyring, kommunikation og en klar kommandovej ind i hver af venskabsbyerne en absolut nødvendighed for, at projekter bliver levedygtige. Cheferne for venskabsbyprojektet opsummerede den samlede evaluering for styregruppen ved at identificere 4 nødvendige elementer for kommende projekter i venskabsbysamarbejdet: 1. En skriftlig, koordineret politisk aftale om opgaven 2. Venskabsbyernes styregruppe aftaler økonomisk ramme for opgaven 3. En tydeligt forankret projektstyring med repræsentanter fra hver af venskabsbyerne 4. En klar og tydelig kommunikationsstrategi Direktøren indstiller, at sagen fremsendes til byrådets orientering. Bilag Summary Quality Development Final Evaluation Report Twin Town 2012 Børne- og uddannelsesudvalget sender, (12. november 2012, pkt. 86), sagen til orientering. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 29

32 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. oktober 2012 Budgetopfølgningen pr. 1. oktober 2012 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Forventet regnskab 2012 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget Revideret budget Forventet regn skab 2012 Skattefinansieret drift 26,3 25,8 42,1 Skattefinansieret anlæg -37,2-43,1-42,4 Kommunale ældreboliger -1,9-2,1-2,1 Jordforsyning 2,2 5,9 2,3 Forsyningsvirksomhed, drift og 0,9 0,9 1,1 anlæg Låneoptagelse 12,4 10,6 10,6 Afdrag på lån -17,5-17,6-17,5 Balanceforskydninger i øvrigt 16,0 10,8-0,2 Ændring forbrug af likvide aktiver 1,2-8,8-6,1 Likviditet ved årets start 24,0 91,8 91,8 Forventet likviditet ultimo ,2 83,0 85,7 Kolonnen "Revideret budget 2012" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2011 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2012 vil slutte med en likviditet på 85,7 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013, 53,9 mio. kr. Se Bilag 1 med flere detaljer. Bilag 2 viser afdelinger og institutioners indmeldte skøn over forventet resultat i på Løn og Selvforvaltning. Af bilaget fremgår, at overførslen af uforbrugte budgetmidler (serviceudgifter) forventes at blive på 18,8 mio. kr. Det er 11,9 mio. kr. mindre end for I Forventet Regnskab er der - for så vidt angår driften - da de indmeldte beløb anses for noget usikre, indregnet samme beløb til overførsel fra 2012 til som blev overført fra Resultatet af de enkelte fagudvalgs og økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i Bilag 3. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomi og Løn. Kravet om budgetoverholdelse for at undgå en økonomisk sanktion relaterer sig til de af staten definerede serviceudgifter. Bilag 4 er en samlet oversigt for hele kommunen. Heri kan ses, at der efter tredje budgetopfølgning i med udgangspunkt i indmeldte beløb - ventes at serviceudgifterne bliver ca. 4,6 mio. kr. større end servicerammen. Struer Byråd, 27. november 2012 Side 30

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Martin Merrild. Mødet hævet kl.:19.15 Pkt. Tekst Side 98 Udtræden af Struer Byråd 1 99 Valg af næstformand 2 100

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Hulgaard Mødet hævet kl. 10.50 Pkt. Tekst Side 114 Likviditet og resultater pr. 30. september 2012 1 115

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Dato: 26. juni 2013 Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Baggrund Der er på finansloven for 2013 afsat en energisparepulje til almene boliger på

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 25. november 2009 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Ingen Indkaldte: kl. 13.00 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 143 kl. 13.20 - Britta Rasmussen vedr. punkt

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere