Indledning HELLE MATHIASEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning HELLE MATHIASEN"

Transkript

1 Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora som eksempelvis konferencesystemer. Begrebet e-læring bliver brugt i mange sammenhænge og med forskelligt betydningsindhold. I nærværende antologi rummer begrebet ideen om, at multimediale medier og internettet kan understøtte undervisning, læring, samarbejde og informationsudveksling. Det betyder, at e-læring som fænomen kan betragtes som en katalysator og dermed et potentiale, når det drejer sig om undervisningsudvikling og dermed udvikling af lærernes didaktiske kvalifikationer og kompetencer, samt når det gælder udvikling af de studerendes faglige og sociale kvalifikationer og kompetencer. Hensigten med antologien er, at artiklerne kan opleves som inspirationstekster, og at de dermed kan danne baggrund for diskussioner på eksempelvis seminarer og lærermøder. Desuden skal antologien betragtes som et bidrag til interesserede underviseres egne refleksioner. Gennem eksempler på konkrete anvendelser af multimediale medier og internettet i undervisningen sigter antologien mod at give inspiration til udvikling af undervisningen på videregående uddannelsesinstitutioner. Endvidere kan antologien anvendes som undervisningsmateriale og til selvstændige studier på uddannelser, hvor koblingen mellem begreberne læring, undervisning, didaktik og pædagogik, samt brugen af digitale medier er en del af studiet. Antologien anlægger et generelt perspektiv på kompetenceudvikling og diskuterer valg af teknologi og tegner et billede af teknologianven-

2 8 LÆRING OG IT delsers positivt og negativt erfarede konsekvenser i konkrete undervisningskontekster. De enkelte artikler skal således ses som et tilbud om erfaringsudveksling, hvor brugen af den aktualiserede teknologi diskuteres, og hvor potentialer kobles med faldgruber og barrierer. Artiklerne sætter fokus på forskellige anvendelseskontekster ud fra det overordnede tema: Digitale mediers mulige potentialer, barrierer og faldgruber med fokus på didaktiske problemstillinger set i relation til kompetenceudvikling. Hver artikel tilbyder pointer, der er knyttet til de konkrete kontekster, hvori det overordnede tema er behandlet og diskuteret. I den indledende artikel fremlægges en teoretisk ramme, hvori kompetenceudvikling og undervisningstilrettelæggelse kan diskuteres samt et konkret eksempel på et uddannelsesforløb, hvor ændrede roller for studerende og lærere er en konsekvens. Dette tema følges op i den følgende artikel, hvor fokus er på udviklingen af lærerroller. De følgende to artikler tager udgangspunkt i brugen af konferencesystemer i forskellige undervisningsforløb og stiller blandt andet skarpt på e- læringsplatformes generelle muligheder for at facilitere læreprocesser. Dette tema efterfølges af et eksempel på studerendes brug af et konferencesystem i et uddannelsesforløb. Artiklerne diskuterer ud fra forskellige valg af optik og kontekst konferencesystemers muligheder og begrænsninger. De digitale mediers potentialer samt problemer og faldgruber i forbindelse med en aktualisering af disse tages op i de to følgende artikler ud fra en fokusering på konkrete produkter. Der fokuseres på et præsentationsprogrammels mulige betydning i undervisningen, herunder lærerens og de studerendes roller. Endvidere fremlægges læringsteoretiske perspektiver på brugen af video i forbindelse med synkron og asynkron tilrettelagt undervisning. Antologien afrundes med artiklen Kompetencer og kompetencebeskrivelser, som udfolder temaet kompetenceudvikling set i lyset af krav fra det politiske system. Antologien er skrevet af ti forskere fra Aarhus Universitet. Forskerne har tilknytning til forskningsmiljøer i ind- og udland, og de fælles interesser bunder i et tværvidenskabeligt felt, der har omdrejnings-

3 punkter i begreberne multimediale medier, kommunikation, læring, undervisning, roller, didaktik og pædagogik. De enkelte artikler tager således udgangspunkt i dette tværvidenskabelige felt, og derudfra fokuserer forfatterne på aktualiserede anvendelser af multimediale medier og netbaserede kommunikationsfora i konkrete undervisningsforløb. De fremlagte erfaringer diskuteres og perspektiveres med sigte på fortsat udvikling af undervisningen, hvor digitale medier og netbaserede kommunikationsfora betragtes som potentialer for læring. Introduktion til artiklerne Antologien indledes med artiklen Undervisning og kompetenceudvikling pædagogiske intentioner og studerendes forventninger og forudsætninger af Helle Mathiasen. Med udgangspunkt i et undervisningsforløb og med et systemteoretisk inspireret fundament diskuteres didaktiske problemstillinger, udvikling af kompetencer, studenterforventninger og deltagerforudsætninger. Det konkrete forløb er blandt andet organiseret som lærer-, gæste- og studenteroplæg, to dages seminarer og projektorganiserede, deltagerstyrede undervisningsforløb. Den centrale problemstilling er formuleret i følgende spørgsmål: Hvordan kan undervisning tilrettelægges og udføres, således at de studerende gives mulighed for at udvikle de i uddannelsen krævede kompetencer? Helle Mathiasen ser herefter på studenterevalueringer set i et kompetenceudviklingsperspektiv på baggrund af blandt andet et empirisk materiale bestående af evalueringsskemaer og interviews indsamlet i perioden Der inviteres til diskussion ud fra eksempelvis følgende spørgsmål: Hvilke undervisningsorganisationsformer og anvendte kommunikationsfora kan der argumenteres for, når det eksempelvis drejer sig om intentionen om udvikling af specifikke faglige færdigheder? Manuelle færdigheder? Faktuel viden? Analyseringsevne? Vurderingsevne? Refleksiv tænkning? Nytænkning? Samarbejdsevne? Selvstændighed? Selvtillid? Ansvarlighed? Og engagement? Hvordan kan undervisningsmiljøer tilrettelægges, hvis undervisningsdifferentiering skal være et didaktisk udgangspunkt på en videregående uddannelse? Artiklen Underviserens roller fra centrum til periferi har sat fokus 9 INDLEDNING HELLE MATHIASEN

4 10 LÆRING OG IT på sprogfagenes særlige muligheder, når det drejer sig om at inddrage digitale medier i undervisningen specielt i forbindelse med færdighedstræning og med inddragelse af princippet om undervisningsdifferentiering. I artiklen stilles følgende spørgsmål: Hvilke roller har fremtidens underviser i det moderne læringsrum? Hvordan kan man udvikle mundtlig sprogkompetence skriftligt? Hvordan arbejder man mest udbytterigt med sprogfærdighed, grammatik og sproglig bevidsthed? Hanne Leth Andersen har samlet erfaringerne fra udvalgte udviklingsprojekter, der er gennemført de seneste år i ind- og udland. Det teoretiske fundament er hentet fra den lingvistiske forskning, konversationsanalysen og pædagogiske teorier omkring læringsmiljø og lærerroller, og dette er udgangspunktet for diskussionen, hvis omdrejningspunkt er underviserens ændrede rolle. Med konkrete eksempler viser forfatteren, at underviseren indtager en mere perifer, men stadig meget væsentlig rolle, mens den studerende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser og dermed udviklingen af kvalifikationer og kompetencer. Artiklen munder ud i følgende spørgsmål til videre diskussion: Hvordan ser fremtidens (sprog)undervisning ud? Hvilke roller skal sprogunderviseren kunne påtage sig? Hvordan lærer man bedst at deltage i en mundtlig dialog på et fremmedsprog? Kan man lære ordforråd og grammatik ved hjælp af netbaserede korpora og konkordanser? Er computeren særligt egnet til (mundtlig) færdighedstræning? I artiklen Gider vi e-læring på campus? Online-undervisningens muligheder og begrænsninger på universitetet præsenterer Heino Holst Hansen, Iben Kruse Knudsen og Dorte Sidelmann en række konkrete erfaringer fra undervisningsforløb, hvor digitale medier er blevet benyttet sammen med traditionelle undervisningsforløb baseret på tilstedeværelse. Spørgsmålene er blandt andet: Hvordan kan en undervisningsplatform anvendes til mere end blot envejsdistribution af filer og informationer fra underviser til studerende, og har underviserne i det hele taget tid til at bruge e-læring i forbindelse med campusundervisningen? Med inddragelse af blandt andet Gilly Salmon har artiklen et dobbelt fokus: Det drejer sig både om, hvad e-læringen gør for og ved campusundervisningen, men også hvad campusundervisningen gør for

5 e-læringen. Endvidere diskuterer artiklen ud fra konkrete erfaringer, hvordan en undervisningsplatform introduceres i en organisation, og hvordan underviserne lærer at bruge platformen i udviklingen af deres undervisningspraksis. Når man indfører nye redskaber, er det ikke blot de nye redskaber, der kommer i fokus. De nye redskaber stiller uundgåeligt spørgsmål til den hidtidige praksis og de hidtidige didaktiske redskaber. Artiklen afsluttes med følgende spørgsmål til diskussion: Hvordan kan man med blended learning fagligt forankre de studerendes itkompetencer? Hvilke motivationsfaktorer rummer blended learning, der kan medføre øget studenteraktivitet og interaktion? Hvilke former for efteruddannelse er nødvendig, hvis undervisere skal kunne udnytte og udvikle det didaktiske potentiale i de nye medier? Hvordan vil blended learning ændre underviserens rolle(r) i fremtiden? Den efterfølgende artikel med titlen Konferencesystemers potentialer i forhold til projektarbejde en empirisk undersøgelse af brugen af et konferencesystem ligger i forlængelse af den rammesætning, der er beskrevet i artiklen Undervisning og kompetenceudvikling pædagogiske intentioner og studerendes forventninger og forudsætninger. Artiklen tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan konferencesystemer understøtte projektarbejde? I artiklen undersøges, hvordan studerende vælger at anvende et konferencesystem i forbindelse med deres selvstændige projektarbejde. I artiklen fremlægges en empirisk undersøgelse af to projektgruppers anvendelse af et konferencesystem, og med inspiration fra virksomhedsteorien opstiller Christian Dalsgaard og Helle Mathiasen et analytisk begrebsapparat, der anvendes til at analysere de studerendes aktivitet i konferencesystemet. Formålet er at diskutere pædagogiske potentialer i forbindelse med anvendelse af konferencesystemer specielt i tilknytning til projektarbejde. Diskussionen leder frem til spørgsmålene: Hvordan kan brugen af konferencesystemer understøtte de studerendes kompetenceudvikling? Hvilke roller og funktioner kan underviseren indtage for at fremme denne udvikling? Hvordan kan konferencesystemer understøtte de studerendes selvstændige arbejde? Med artiklen PowerPoints potentialer i undervisning og læring diskuterer Jens Dørup og Bo Fibiger spørgsmålene: Hvor er Power- 11 INDLEDNING HELLE MATHIASEN

6 12 LÆRING OG IT Points særlige potentialer og problemer? Hvis man lærer bedst som aktiv, hvordan kan man så sikre, at studenterne er aktive under Power- Point-præsentationen? Jens Dørup og Bo Fibiger diskuterer fordele og ulemper ved brugen af et konkret præsentationsprogram. Forfatterne behandler med udgangspunkt i æstetiske og dramaturgiske teorier (Harms Larsen, Laurell) blandt andet samspillet mellem formidler, tilhører, præsentationsprogrammel og de konkrete fysiske rammer. Forfatterne diskuterer endvidere anvendelsen af præsentationsprogrammer i forhold til blandt andet forberedelse af undervisningen, herunder samspil med multimediale udtryksformer som eksempelvis integration af video/lyd og asynkron web-baseret brug. Følgende spørgsmål behandles: Er der faglige forskelle på Power- Points potentialer? Hvad karakteriserer forskellene på PowerPoint til undervisning i forhold til forskningsformidling? Hvordan kan en underviser lære at blive en god PowerPointer? Hvordan kan de studerendes egne PowerPoint bruges som et lærings- og kommunikationsværktøj? I den sammenhæng diskuteres præsentationsprogrammers erfarede såkaldte krykke-funktion for underviseren, og dette perspektiveres gennem en pædagogisk og didaktisk diskussion. Artiklen afsluttes med følgende spørgsmål som en invitation til diskussion: Hvordan kan et præsentationsprogrammel som PowerPoint understøtte underviserens intentioner, når det eksempelvis drejer sig om forskningsformidling? Med titlen Streaming video og læreprocesser fremlægger og diskuterer forfatterne Bo Fibiger og Jens Dørup teori og egne praksiserfaringer samt en række scenarier, hvor brugen af streaming video kan danne udgangspunkt for interaktive og læringsmæssige potentialer. Diskussionen finder sted både med udgangspunkt i nogle overordnede teoretiske overvejelser og på grundlag af nogle typiske undervisningsaktiviteter. Der stilles følgende spørgsmål: Hvor og hvordan kan streaming video gøre en forskel? Hvilke læringspotentialer findes i asynkron streaming video? De teoretiske overvejelser tager udgangspunkt i streaming videos grundlæggende kvaliteter: visualisering, interaktion og integration, og

7 med udgangspunkt i karakteristika ved forskellige typer læringsaktiviteter diskuteres, hvordan streaming video kan understøtte forskellige læringsformer. På baggrund af de læringsteoretiske refleksioner introducerer forfatterne en genretypologi for anvendelsen af streaming video i læreprocesser. Artiklen munder ud i en række både praktiske og teoretiske spørgsmål til overvejelse for undervisere, der ønsker at inddrage streamet videomateriale: Er de eksisterende eksempler på videoforelæsninger udtømmende? Skal der udvikles helt nye fortælleformer i de virtuelle forelæsninger? Hvilke genrer understøtter udvikling af bestemte kompetencer? Hvad sker der, når en forelæsning skifter modus fra at være kommunikation til at være information? Og mere grundlæggende: Hvilken betydning vil det stigende antal arkiver med et stadig mere omfattende visuelt materiale komme til at betyde for tilrettelæggelsen af læreprocesserne? Skal vi til at tænke i helt nye rum (både fysisk og metaforisk) og i helt nye arbejdsprocesser? I artiklen Kompetencer og kompetencebeskrivelser diskuterer Arne Kjær og Helle Mathiasen centrale begreber som kvalifikationer, kompetence, læring og undervisning. Endvidere fremlægges en forståelse af begrebet e-læring. Følgende spørgsmål er udgangspunktet i artiklen: Hvorfor skal vi beskæftige os med kompetencer på de videregående uddannelser? Hvordan kan vi beskrive kompetencer? Artiklen diskuterer kompetencebegrebet ud fra det politiske systems intentioner og krav til dette begrebs fortsatte udvikling. I den sammenhæng inddrages Bologna-aftalen samt tekster fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Endvidere præsenteres og diskuteres specielt kompetencebegrebet ud fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioners håndtering af denne begrebsudvikling. Med et konkret eksempel på en kompetencebeskrivelse diskuteres, hvilke konsekvenser disse beskrivelser kan tænkes at have på måden at tænke uddannelse på. Artiklen afsluttes med følgende spørgsmål: Kan andre begreber end kvalifikationer og kompetencer og den introducerede skelnen mellem disse være mere hensigtsmæssige at arbejde med 13 INDLEDNING HELLE MATHIASEN

8 14 LÆRING OG IT på de videregående uddannelser? Hvordan kan fortsat kvalificering- og kompetenceudvikling af undervisere tilrettelægges, så de kan matche de nye/anderledes didaktiske fordringer? Hvordan kan de studerende forberedes til nye/anderledes kompetencefordringer, når de starter på en videregående uddannelse? Hvordan kan studieordningsgenren udvikles, så denne kan blive mere informativ for de studerende?

Det virtuelle gymnasium

Det virtuelle gymnasium Det virtuelle gymnasium - et følgeforskningsprojekt 2002-2004 2. rapport om et udviklingsprojekt af Claus Gregersen og Helle Mathiasen Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. INDLEDNING...6 1.1 Rapportens fokus...

Læs mere

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING Marianne Georgsen & Jens Bennedsen (red.) FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING - erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt ISBN 87-7307-715-1 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag BOGEN ER UDGIVET

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet. Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet. Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet Forskningsrapport 2009 1 Denne forskningsrapport er udarbejdet af Bettina Dahl Søndergaard, lektor, ph.d., cand.scient., M.Sc., Institut for Videnskabsstudier

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

HOVEDRAPPORT 2013 UNDERVISNINGSORGANISERING, -FORMER OG -MEDIER PÅ LANGS OG TVÆRS AF FAG OG GYMNASIALE UDDANNELSER 3.

HOVEDRAPPORT 2013 UNDERVISNINGSORGANISERING, -FORMER OG -MEDIER PÅ LANGS OG TVÆRS AF FAG OG GYMNASIALE UDDANNELSER 3. HOVEDRAPPORT 2013 UNDERVISNINGSORGANISERING, -FORMER OG -MEDIER PÅ LANGS OG TVÆRS AF FAG OG GYMNASIALE UDDANNELSER 3. runde, 2012-2013 AU Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet

Læs mere

Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser OVERBLIKSRAPPORT Christian Winther Bech, Christian Dalsgaard, Hans-Peter Degn, Claus Gregersen og Helle

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK. NR. 5 NOVEMBER 2011 TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK NR. 5 NOVEMBER 2011 Læremiddeldidaktik Nr. 5 november 2011 Redaktion Jens Jørgen Hansen (ansvarshavende). Ditte

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 5, 2008 Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet

Læs mere

RAPPORT OM NETUNDERVISNING PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND/UCC NORD

RAPPORT OM NETUNDERVISNING PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND/UCC NORD RAPPORT OM NETUNDERVISNING PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND/UCC NORD Udarbejdet forår 2011 af: Rune Obel Christensen Stine Bauer Nørby Therese Søgaard Mortensen Indledning... 3 Netuddannelsen på Pædagoguddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole, august 2008 1 Indholdsfortegnelse Forord...4 Formål og kompetenceprofil...5 Den faglige kompetence...5

Læs mere

Den digitale læringsbro

Den digitale læringsbro Den digitale læringsbro Brugerdrevet design i udvikling af læringsprodukter Janne Gleerup Postdoc, PhD. gleerup@ruc.dk Simon B. Heilesen Lektor, mag.art. Roskilde Universitet simonhei@ruc.dk Kevin Mogensen

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem:

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem: Den pædagogiske værktøjskasse udvikling, koncept og anvendelse Denne artikel præsenterer den pædagogiske værktøjskasse. Værktøjskassen er en samling af ideer og vejledninger til hvordan it og nye metoder

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører?

Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Kompetencebeskrivelser i diplomingeniøruddannelserne Projektet er udført for IPN af: Vibeke Andersen (projektleder),

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium. 2. faglige rapport

Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium. 2. faglige rapport Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium 2. faglige rapport Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium Redigeret af Charlotte Andreasen og Tue Vinther-Jørgensen Projektet Det Virtuelle

Læs mere

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG FORORD Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Undervisningsformer på nettet.

Undervisningsformer på nettet. Undervisningsformer på nettet Simon B. Heilesen Roskilde Universitetscenter simonhei@ruc.dk http://www.ruc.dk/~simonhei Helle Bækkelund Jensen Aalborg Universitet helleb@learning.auc.dk http://www.vcl.auc.dk/om%20vcl/ansatte/helle_bækkelund/helle.htm

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer

Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer en praktisk målrettet analyse af mulighederne for netbaseret uddannelse og læring på Master of Drug Management uddannelsen Use and design

Læs mere

Web 2.0 lærervejledning

Web 2.0 lærervejledning 2011 Bo Klercke - 20101813 Helle Grubbe - 20101814 Web 2.0 lærervejledning Vejleder: Christian Dalsgaard Anslag: 23666 Studienummer Navn Sider http://kurser.ef.dk/diigo/diigo.htm For at leve op til kravene

Læs mere